Imeds.pl

Fromilid 125 Mg/5 Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Fromilid, 125 mg/5 ml, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

Clarithromycinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Fromilid i w jakim celu się go    stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku    Fromilid

3.    Jak przyjmować lek Fromilid

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Fromilid

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Fromilid i w jakim celu się go stosuje

Klarytromycyna, substancja czynna leku Fromilid, należy do grupy antybiotyków zwanych makrolidami o ogólnym zastosowaniu przeciwbakteryjnym. Jest pochodną erytromycyny, działa przeciwbakteryjnie zarówno na standardowe szczepy bakteryjne jak i szczepy wyizolowane od pacjentów. Klarytromycyna działa na wiele tlenowych i beztlenowych bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych.

Klarytromycyna w postaci zawiesiny jest wskazana w leczeniu zakażeń, wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na klarytromycynę. Do zakażeń tych zaliczamy:

-    zakażenia górnych dróg oddechowych (np. zapalenie gardła wywołane przez paciorkowce),

-    ostre zapalenie ucha środkowego,

-    zakażenia dolnych dróg oddechowych (np. zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc),

-    zakażenia skóry i tkanek miękkich (np. liszajec zakaźny, zapalenie mieszków włosowych, zapalenie tkanki łącznej, ropnie),

-    rozsiane lub zlokalizowane zakażenia Mycobacterium avium lub Mycobacterium intracellulare; zlokalizowane zakażenia Mycobacterium chelonae, Mycobacterium fortuitum lub Mycobacterium kansasii.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Fromilid Kiedy nie przyjmować leku Fromilid:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na klarytromycynę, inne antybiotyki z tej samej grupy (antybiotyki makrolidowe) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    jeśli u pacjenta stwierdzono za mały poziom potasu we krwi (hipokaliemia),

-    jeśli pacjent ma jednocześnie ciężką niewydolność wątroby i zaburzenia czynności nerek,

-    jeśli pacjent stosuje leki obniżające stężenie cholesterolu (np. lowastatyna, symwastatyna),

-    jeśli u pacjenta występowały choroby serca, mogące prowadzić do poważnych zaburzeń rytmu serca (wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG, komorowe zaburzenia rytmu serca),

-    jeśli pacjent zażywa którykolwiek z poniższych leków:

-    ergotamina lub dihydroergotamina (w leczeniu migreny),

-    cyzapryd (w zaburzeniach czynność żołądka),

-    pimozyd (w niektórych chorobach psychicznych),

-    terfenadyna lub astemizol (w katarze siennym lub alergii).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Fromilid należy zwrócić się do lekarza, jeśli:

-    u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek,

-    u pacjenta występuje zaburzenie czynności wątroby,

-    pacjent choruje na miastenię,

-    pacjent zażywa kolchicynę, ponieważ może to prowadzić do poważnych działań niepożądanych,

-    pacjent ma stosować lek Fromilid długotrwale - może to powodować nadmierne namnażanie się opornych bakterii (nadkażenie),

-    u pacj enta występuj e j akakolwiek choroba serca,

-    u pacjenta występuje powolna akcja serca (bradykardia),

-    u pacjenta we krwi występuje małe stężenie magnezu.

Jeśli podczas stosowania leku Fromilid u pacjenta wystąpią ciężkie, ostre reakcje nadwrażliwości (np. objawiające się dusznością, obrzękiem okolic twarzy, gardła lub języka, wysypką lub złuszczaniem się skóry), należy niezwłocznie przerwać podawanie klarytromycyny i natychmiast zgłosić się do lekarz, który zastosuje odpowiednie leczenie.

Jeśli podczas lub po zakończeniu stosowania leku Fromilid u pacjenta wystąpi ciężka lub długotrwała biegunka, powinien o tym powiedzieć lekarzowi. Nie należy stosować leków przeciwbiegunkowych.

Jeśli u pacjenta po zastosowaniu leku Fromilid wystąpią objawy takie, jak brak łaknienia, żółtaczka, ciemna barwa moczu, świąd lub bolesność brzucha świadczące o zaburzeniach czynności wątroby, powinien przerwać leczenie i zgłosić się do lekarza.

Inne leki i lek Fromilid

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Działanie leku Fromilid może się zmienić, jeśli jest on stosowany równocześnie z niektórymi lekami. Może być konieczna zmiana dawki, zastosowanie innych środków ostrożności albo, w niektórych przypadkach, zaprzestania przyjmowania jednego z leków.

Należy koniecznie poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje jeden z poniżej wymienionych leków, ponieważ ich stosowanie z lekiem Fromilid jest przeciwwskazane:

-    ergotamina lub dihydroergotamina (w leczeniu migreny),

-    cyzapryd (w zaburzeniach czynność żołądka),

-    pimozyd (w niektórych chorobach psychicznych),

-    terfenadyna lub astemizol (w katarze siennym lub alergii).

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, ponieważ konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas stosowania ich z lekiem Fromilid:

-    karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, walproinian (w leczeniu padaczki),

-    teofilina (w leczeniu astmy),

-    warfaryna (rozrzedza krew),

-    triazolam, midazolam lub alprazolam (leki uspokajające),

-    dyzopiramid, digoksyna, chinidyna lub werapamil (w leczeniu zaburzeń rytmu serca),

-    lowastatyna lub symwastatyna (obniżają stężenie cholesterolu),

-    flukonazol lub itrakonazol (w leczeniu zakażeń grzybiczych),

-    ryfabutyna, ryfampicyna, ryfapentyna (antybiotyki skuteczne w leczeniu niektórych zakażeń),

-    efawirenz, newirapina, zydowudyna, rytonawir, atazanawir lub sakwinawir (w leczeniu zakażenia HIV),

-    cyklosporyna, syrolimus lub takrolimus (wspomagająco po przeszczepieniu narządów),

-    omeprazol (w zaburzeniach żołądka),

-    kolchicyna (w leczeniu dny),

-    tolterodyna (w zaburzeniach pęcherza),

-    insulina lub doustne leki przeciwcukrzycowe (w leczeniu cukrzycy),

-    dziurawiec (lek ziołowy),

-    cylostazol (w poprawie krążenia w obrębie nóg),

-    metyloprednizolon (w stanach zapalnych),

-    syldenafil, tadalafil lub wardenafil (w zaburzeniach erekcji),

-    winblastyna (w leczeniu raka).

Fromilid z jedzeniem i piciem

Lek Fromilid można przyjmować niezależnie od posiłków. Tabletek nie należy dzielić. Tabletki należy połykać w całości, popijając płynem.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania klarytromycyny w okresie ciąży i karmienia piersią. Lek Fromilid może być stosowany u kobiety w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Ponieważ klarytromycyna przenika do mleka matki, dlatego przyjmowanie leku Fromilid nie jest wskazane podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Fromilid może wywołać uczucie splątania, zaburzenie orientacji, zawroty głowy, wywołać drgawki, ataki paniki i omamy. Należy powstrzymać się od prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, do czasu upewnienia się, że objawy takie nie występują.

Lek Fromilid zawiera sacharozę

5 ml zawiesiny zawiera1,65 g sacharozy. Jeśli wcześniej stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem stosowania leku Fromilid w postaci zawiesiny doustnej.

3. Jak przyjmować lek Fromilid

Lek Fromilid należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka dobowa leku Fromilid w postaci zawiesiny wynosi 7,5 mg/kg mc. dwa razy na dobę (patrz tabela - Dzieci w wieku poniżej 12 lat), przy czym maksymalna dawka w leczeniu zakażeń, które nie zostały wywołane przez mykobakterie, wynosi 500 mg dwa razy na dobę.

Czas leczenia wynosi zwykle od 5 do 10 dni, zależnie od rodzaju drobnoustroju chorobotwórczego i przebiegu choroby. Lek może być podawany podczas posiłku lub między posiłkami. Można podawać z mlekiem.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat

Dawkowanie leku Fromilid ustali lekarz w zależności od masy ciała dziecka.

Masa ciała

Objętość zawiesiny 125 mg/5 ml

od 8 do 11 kg*

2,5 ml dwa razy na dobę

od 12 do 19 kg

5 ml dwa razy na dobę

od 20 do 29 kg

7,5 ml dwa razy na dobę

od 30 do 40 kg

10 ml dwa razy na dobę

*Dzieciom o masie ciała mniejszej niż 8 kg podaje się dawkę leku w przeliczeniu na masę ciała (7,5 mg/kg mc. dwa razy na dobę).

U osób z niewydolnością nerek lekarz może zalecić zmianę dawkowania.

Pacjentowi z niewydolnością nerek lekarz może zalecić inne dawkowanie leku.

Dawkowanie u pacjentów z zakażeniami wywołanymi przez Mycobacterium U dzieci, w przypadku stwierdzenia rozsianych lub zlokalizowanych zakażeń wywołanych przez Mycobacterium (M. avium, M. intracellulare, M. cheloneae, M. fortuitum, M. kansasii), zalecana dobowa dawka klarytromycyny wynosi od 15 do 30 mg/kg mc. w dwóch dawkach podzielonych. Maksymalna dawka wynosi 500 mg 2 razy na dobę.

Leczenie należy kontynuować tak długo, jak długo obserwuje się korzystne efekty kliniczne. Może być korzystne dodanie innych leków działających na Mycobacterium.

Sposób przygotowania zawiesiny

Do przygotowania 60 ml zawiesiny (125 mg/5 ml) potrzebne jest 42 ml przegotowanej i ochłodzonej wody.

Butelkę należy dobrze wstrząsnąć, aby granulat stał się sypki, następnie wlać około połowę potrzebnej ilości wody i wstrząsnąć do zmieszania się z wodą zawartości butelki, a następnie dodać pozostałą objętość wody. Należy ponownie dobrze wstrząsnąć butelkę. W razie potrzeby uzupełnić wodą do linii zaznaczonej na butelce.

Każdorazowo przed kolejnym użyciem zawiesinę należy wstrząsnąć, aż do uzyskania jednolitego rozproszenia zawieszonych cząstek.

Po przygotowaniu zawiesiny widoczne są drobne ziarenka, co jest zjawiskiem normalnym. Ziarenek nie należy rozgryzać, ponieważ ich zawartość ma gorzki smak.

Jeżeli po zażyciu leku pacjent będzie czuł ziarenka w jamie ustnej, zawiesinę można dodatkowo popić wodą.

5 ml zawiesiny odmierzonej aplikatorem załączonym do opakowania zawiera 250 mg klarytromycyny. Warunki przechowywania zawiesiny - patrz punkt 5. Jak przechowywać Fromilid.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Fromilid

W przypadku zażycia większej dawki leku niż zalecana, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przedawkowanie leku może spowodować zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, bóle brzucha). W razie przedawkowania lekarz zastosuje odpowiednie leczenie objawowe. Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków makrolidowych, hemodializa ani dializa otrzewnowa nie zmniejszają stężenia klarytromycyny w surowicy.

Pominięcie przyjęcia leku Fromilid

W przypadku pominięcia zażycia dawki leku o określonym czasie, należy przyjąć ją jak najszybciej. Jeżeli jednak zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, należy opuścić zapomnianą i kontynuować według zwykłego schematu przyjmowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Fromilid

Nie należy przerywać przyjmowania leku bez konsultacji z lekarzem. Zbyt wczesne przerwanie leczenia może spowodować nawrót choroby.

Możliwe działania niepożądane

4.


Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste (działania niepożądane wytępujące u 1 do 10 na 100 pacjentów)

-    bezsenność,

-    bóle głowy, zaburzenia czucia smaku,

-    biegunka, nudności lub wymioty, niestrawność (dyspepsja), bóle brzucha,

-    nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby,

-    wysypka, nadmierna potliwość.

Niezbyt częste (działania niepożądane wytępujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów)

-    zakażenia drożdżakami (np. pleśniawki), zapalenie żołądka i jelit, zakażenia pochwy, mała liczba krwinek białych oraz inne zaburzenia krwinek białych,

-    reakcje nadwrażliwości,

-    jadłowstręt lub zmniejszenie apetytu,

-    niepokój, nerwowość, napady krzyku,

-    zawroty głowy, senność, drżenie,

-    szumy uszne, zaburzenia równowagi (uczucie wirowania) i niedosłuch,

-    zaburzenia rytmu serca, kołatanie serca (palpitacje),

-    krwawienie z nosa,

-    zapalenie błony śluzowej jamy ustnej i języka, zapalenie błony śluzowej żołądka (nieżyt żołądka), ból odbytu, zaparcia, suchość w jamie ustnej, odbijanie, wiatry, nadmiar gazu w żołądku, , cofanie się kwasu żołądkowego do przełyku (choroba refluksowa przełyku),

-    zaburzenia przepływu żółci (cholestaza), zapalenie wątroby,

-    świąd, pokrzywka, pojawienie się małych czerwonych plamek na skórze (wysypka plamkowo-grudkowa),

-    bóle mięśni, skurcze mięśni,

-    gorączka, ból w klatce piersiowej, złe samopoczucie, zmęczenie, osłabienie (astenia), dreszcze,

-    zaburzenia biochemiczne krwi (widoczne w badaniu krwi).

Częstość nieznana (działania niepożądane, których częstości nie można określić na podstawie dostępnych danych)

-    ciężka lub długotrwała biegunka, z możliwą obecnością krwi lub śluzu w kale (rzekomobłoniaste zapalenie jelit), zakażenie skóry (róża, łupież rumieniowy),

-    znaczne zmniejszenie liczby krwinek białych, powodujące skłonność do zakażeń (agranulocytoza),

-    zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia),

-    poważna reakcja alergiczna powodująca trudności w oddychaniu lub zawroty głowy (reakcja anafilaktyczna),

-    za małe stężenie cukru we krwi (hipoglikemia),

-    niezwykłe sny, stany splątania, zaburzenia orientacji, omamy wzrokowe lub słuchowe, zaburzenia psychotyczne, depresja,

-    drgawki, brak czucia smaku, zaburzenia węchu,

-    utrata słuchu,

-    nieregularna praca serca, szybka praca serca,

-    krwotok,

-    zapalenie trzustki, przebarwienie języka lub zębów,

-    żółtaczka oraz inne zaburzenia wątroby,

poważny stan chorobowy objawiający się powstawaniem pęcherzy na skórze, w okolicy jamy ustnej, oczu, narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona), ciężka choroba skóry objawiająca się oddzielaniem się naskórka (toksyczna nekroliza naskórka), trądzik, wysypka polekowa,

-    rozpad mięśni (rabdomioliza), mogący prowadzić do zaburzeń czynności nerek, ból lub osłabienie mięśni (miopatia),

-    niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek,

-    zwiększone ryzyko krwawienia, zmiany barwy moczu.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Fromilid

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąc.

Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej przechowywać w temperaturze do 30°C.

Przygotowana zawiesina jest przydatna do użytku przez 14 dni. Przygotowaną zawiesinę przechowywać w temperaturze do 25°C, chronić przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których już się nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Fromilid

-    Substancją czynną leku jest klarytromycyna. 5 ml zawiesiny zawiera 125 mg klarytromycyny.

-    Pozostałe składniki to: karbomer, powidon, ftalan (HP55), talk, olej rycynowy, ksantan, aromat bananowy, kwas cytrynowy bezwodny, potasu sorbinian, krzemionka koloidalna bezwodna, tytanu dwutlenek, sacharoza.

Jak wygląda lek Fromilid i co zawiera opakowanie

Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml ma postać białych do prawie białych, małych, niejednorodnych granulek o zapachu bananowym.

Dostępne opakowania: butelka zawierająca 25 g granulatu do sporządzenia 60 ml zawiesiny, umieszczona wraz z aplikatorem o pojemności 5 ml w pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

KRKA, d.d., Novo mesto,

Smarjeska cesta 6,

8501 Novo mesto,

Słowenia

Data zatwierdzenia ulotki:

6