Imeds.pl

Fromilid 250

Wariant informacji: Tabletki Powlekane 250 Mg, pokaż więcej wariancji

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Fromilid 250, 250 mg, tabletki powlekane Fromilid 500, 500 mg, tabletki powlekane

Clarithromycinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Fromilid i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Fromilid

3.    Jak przyjmować Fromilid

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Fromilid

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Fromilid i w jakim celu się go stosuje

Fromilid należy do grupy antybiotyków makrolidowych o ogólnym zastosowaniu przeciwbakteryjnym.

Klarytromycyna, substancja czynna leku Fromilid, jest pochodną erytromycyny, działa przeciwbakteryjnie zarówno na standardowe szczepy bakteryjne, jak i szczepy wyizolowane od pacjentów. Klarytromycyna działa na wiele tlenowych i beztlenowych bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych.

Klarytromycyna w postaci tabletek jest wskazana w leczeniu następujących zakażeń, wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na klarytromycynę:

-    zapalenie migdałków i gardła;

-    ostre zapalenie zatok szczękowych;

-    zapalenie ucha środkowego;

-    zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli;

-    zapalenie płuc;

-    niepowikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich;

-    uogólnione zakażenia mykobakteriami.

Fromilid jest również stosowany w celu likwidacji (eradykacji) bakterii Helicobacterpylori u pacjentów z owrzodzeniem dwunastnicy lub żołądka. Przy tym wskazaniu lekarz zawsze przepisze inne leki do jednoczesnego przyjmowania.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Fromilid Kiedy nie przyjmować leku Fromilid:

- jeśli pacjent ma uczulenie na klarytromycynę, inne antybiotyki z tej samej grupy (antybiotyki makrolidowe) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w

punkcie 6);

-    jeśli u pacjenta stwierdzono za małe stężenie potasu we krwi (hipokaliemia);

-    jeśli pacjent ma jednocześnie ciężką niewydolność wątroby i zaburzenia czynności nerek;

-    jeśli pacjent stosuje leki obniżające stężenie cholesterolu (np. lowastatyna, symwastatyna);

-    jeśli u pacjenta występowały choroby serca, mogące prowadzić do poważnych zaburzeń rytmu serca (wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG, komorowe zaburzenia rytmu serca);

-    jeśli pacjent zażywa którykolwiek z poniższych leków:

-    ergotamina lub dihydroergotamina (w leczeniu migreny);

-    cyzapryd (w zaburzeniach czynność żołądka);

-    pimozyd (w niektórych chorobach psychicznych);

-    terfenadyna lub astemizol (w katarze siennym lub alergii).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Fromilid należy zwrócić się do lekarza, jeśli:

-    u pacjenta występuj e ciężka niewydolność nerek;

-    u pacjenta występuje zaburzenie czynności wątroby;

-    pacjent choruje na miastenię;

-    pacjent zażywa kolchicynę, ponieważ może to prowadzić do poważnych działań niepożądanych,

-    pacjent ma stosować Fromilid długotrwale - może to powodować nadmierne namnażanie się opornych bakterii (nadkażenie);

-    u pacjenta występuje jakakolwiek choroba serca;

-    u pacjenta występuje powolna akcja serca (bradykardia);

-    u pacjenta we krwi występuje małe stężenie magnezu.

Jeśli podczas stosowania leku Fromilid u pacjenta wystąpią ciężkie, ostre reakcje nadwrażliwości (np. objawiające się dusznością, obrzękiem okolic twarzy, gardła lub języka, wysypką lub złuszczaniem się skóry), należy niezwłocznie przerwać podawanie klarytromycyny i natychmiast zgłosić się do lekarza, który zastosuje odpowiednie leczenie.

Jeśli podczas lub po zakończeniu stosowania leku Fromilid u pacjenta wystąpi ciężka lub długotrwała biegunka, powinien o tym powiedzieć lekarzowi. Nie należy stosować leków przeciwbiegunkowych.

Jeśli u pacjenta po zastosowaniu leku Fromilid wystąpią objawy takie, jak brak łaknienia, żółtaczka, ciemna barwa moczu, świąd lub bolesność brzucha świadczące o zaburzeniach czynności wątroby, powinien przerwać leczenie i zgłosić się do lekarza.

Fromilid zawiera żółcień chinolinową (E 104) i może powodować reakcje alergiczne.

Fromilid a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Działanie leku Fromilid może się zmienić, jeśli jest on stosowany równocześnie z niektórymi lekami. Może być konieczna zmiana dawki, zastosowanie innych środków ostrożności albo, w niektórych przypadkach, zaprzestania przyjmowania jednego z leków.

Należy koniecznie poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje jeden z poniżej wymienionych leków, ponieważ ich stosowanie z lekiem Fromilid jest przeciwwskazane:

-    ergotamina lub dihydroergotamina (w leczeniu migreny);

-    cyzapryd (w zaburzeniach czynność żołądka);

-    pimozyd (w niektórych chorobach psychicznych);

-    terfenadyna lub astemizol (w katarze siennym lub alergii).

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, ponieważ konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas stosowania ich z lekiem Fromilid:

-    karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, walproinian (w leczeniu padaczki);

-    teofilina (w leczeniu astmy);

-    warfaryna (rozrzedza krew);

-    triazolam, midazolam lub alprazolam (leki uspokajające);

-    dyzopiramid, digoksyna, chinidyna lub werapamil (w leczeniu zaburzeń rytmu serca);

-    lowastatyna lub symwastatyna (obniżają stężenie cholesterolu);

-    flukonazol lub itrakonazol (w leczeniu zakażeń grzybiczych);

-    ryfabutyna, ryfampicyna, ryfapentyna (antybiotyki skuteczne w leczeniu niektórych zakażeń);

-    efawirenz, newirapina, zydowudyna, rytonawir, atazanawir lub sakwinawir (w leczeniu zakażenia HIV);

-    cyklosporyna, syrolimus lub takrolimus (wspomagająco po przeszczepieniu narządów);

-    omeprazol (w zaburzeniach żołądka);

-    kolchicyna (w leczeniu dny);

-    tolterodyna (w zaburzeniach pęcherza);

-    insulina lub doustne leki przeciwcukrzycowe (w leczeniu cukrzycy),

-    dziurawiec (lek ziołowy);

-    cylostazol (w poprawie krążenia w obrębie nóg);

-    metyloprednizolon (w stanach zapalnych);

-    syldenafil, tadalafil lub wardenafil (w zaburzeniach erekcji);

-    winblastyna (w leczeniu raka).

Fromilid z jedzeniem i piciem

Fromilid można przyjmować niezależnie od posiłków. Tabletek nie należy dzielić. Tabletki należy połykać w całości, popijając płynem.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania klarytromycyny w okresie ciąży i karmienia piersią. Fromilid może być stosowany u kobiety w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Ponieważ klarytromycyna przenika do mleka matki, dlatego przyjmowanie leku Fromilid nie jest wskazane podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Fromilid może wywołać uczucie splątania, zaburzenie orientacji, zawroty głowy, wywołać drgawki, ataki paniki i omamy. Należy powstrzymać się od prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, do czasu upewnienia się, że objawy takie nie występują.

3. Jak przyjmować Fromilid

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletek nie należy dzielić. Należy je połykać w całości, popijając płynem.

Zalecana dawka

Dawkowanie i czas trwania leczenia zależy od rodzaju i miejsca zakażenia, wieku pacjenta oraz jego reakcji na leczenie.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat otrzymują zwykle dawkę 250 mg co 12 godzin.

W leczeniu zapalenia zatok, cięższych zakażeń oraz gdy zakażenie jest wywołane przez Haemophilus influenzae, podaje się 500 mg co 12 godzin.

Leczenie trwa zwykle od 6 do 14 dni.

Podczas stosowania klarytromycyny w zwalczaniu H. pylori u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy dobowa dawka wynosi od 500 do 1500 mg. Klarytromycynę podaje się zwykle w 2 dawkach podzielonych przez 7-14 dni. W celu zwalczenia H. pylori konieczne jest równoczesne podawanie innych leków.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat

Zaleca się podawanie klarytromycyny w postaci granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej. Pacjentowi z niewydolnością nerek lekarz może zalecić inne dawkowanie leku.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Fromilid

W przypadku zażycia większej dawki leku niż zalecana, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przedawkowanie leku może spowodować zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, bóle brzucha). W razie przedawkowania lekarz zastosuje odpowiednie leczenie objawowe.

Pominięcie przyjęcia leku Fromilid

W przypadku pominięcia zażycia dawki leku o określonym czasie, należy przyjąć ją jak najszybciej. Jeżeli jednak zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, należy opuścić zapomnianą i kontynuować według zwykłego schematu przyjmowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Fromilid

Nie należy przerywać przyjmowania leku bez konsultacji z lekarzem. Zbyt wczesne przerwanie leczenia może spowodować nawrót choroby.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 osób)

-    bezsenność;

-    bóle głowy, zaburzenia czucia smaku;

-    biegunka, nudności lub wymioty, niestrawność (dyspepsja), bóle brzucha;

-    nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby;

-    wysypka, nadmierna potliwość.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 1000 pacjentów)

-    zakażenia drożdżakami (np. pleśniawki), zapalenie żołądka i jelit, zakażenia pochwy;

-    mała liczba krwinek białych oraz inne zaburzenia krwinek białych;

-    reakcje nadwrażliwości;

-    jadłowstręt lub zmniejszenie apetytu;

-    niepokój, nerwowość, napady krzyku;

-    zawroty głowy, senność, drżenie;

-    szumy uszne, zaburzenia równowagi (uczucie wirowania) i niedosłuch;

-    zaburzenia rytmu serca, kołatanie serca (palpitacje);

-    krwawienie z nosa;

-    zapalenie błony śluzowej jamy ustnej i języka, zapalenie błony śluzowej żołądka (nieżyt żołądka), ból odbytu, zaparcia, suchość w jamie ustnej, odbijanie, wiatry, nadmiar gazu w żołądku, , cofanie się kwasu żołądkowego do przełyku (choroba refluksowa przełyku);

-    zaburzenia przepływu żółci (cholestaza), zapalenie wątroby;

-    świąd, pokrzywka, pojawienie się małych czerwonych plamek na skórze (wysypka plamkowo-grudkowa);

-    bóle mięśni, skurcze mięśni;

-    gorączka, ból w klatce piersiowej, złe samopoczucie, zmęczenie, osłabienie (astenia), dreszcze;

-    zaburzenia biochemiczne krwi (widoczne w badaniu krwi).

Częstość nieznana (działania niepożądane, których częstości nie można określić na podstawie dostępnych danych)

-    ciężka lub długotrwała biegunka, z możliwą obecnością krwi lub śluzu w kale (rzekomobłoniaste zapalenie jelit), zakażenie skóry (róża, łupież rumieniowy);

-    znaczne zmniejszenie liczby krwinek białych, powodujące skłonność do zakażeń (agranulocytoza);

-    zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość);

-    poważna reakcja alergiczna powodująca trudności w oddychaniu lub zawroty głowy (reakcja anafilaktyczna);

-    za małe stężenie cukru we krwi (hipoglikemia);

-    niezwykłe sny, stany splątania, zaburzenia orientacji, omamy wzrokowe lub słuchowe, zaburzenia psychotyczne, depresja;

-    drgawki, brak czucia smaku, zaburzenia węchu;

-    utrata słuchu;

-    nieregularna praca serca, szybka praca serca;

-    krwotok;

-    zapalenie trzustki, przebarwienie języka lub zębów;

-    żółtaczka oraz inne zaburzenia wątroby;

-    poważny stan chorobowy objawiający się powstawaniem pęcherzy na skórze, w okolicy jamy ustnej, oczu, narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona), ciężka choroba skóry objawiająca się oddzielaniem się naskórka (toksyczna nekroliza naskórka), trądzik, wysypka polekowa;

-    rozpad mięśni (rabdomioliza), mogący prowadzić do zaburzeń czynności nerek, ból lub osłabienie mięśni (miopatia);

-    niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek;

-    zwiększone ryzyko krwawienia, zmiany barwy moczu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Fromilid

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których już się nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Fromilid

-    Substancj ą czynną leku jest klarytromycyna.

Każda tabletka powlekana zawiera 250 mg lub 500 mg klarytromycyny.

-    Pozostałe składniki tabletki to: skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, skrobia żelowana, potasu polakrylin, talk, magnezu stearynian.

-    Skład otoczki tabletki: hypromeloza 6 cps, talk, żółcień chinolinowa (E 104), glikol propylenowy, tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda Fromilid i co zawiera opakowanie

Tabletka owalna, obustronnie lekko wypukła o barwie żółtej.

Opakowanie zawiera tabletki powlekane w blistrach z folii PVC/PVDC/Aluminium, w tekturowym pudełku.

Fromilid 250

10 tabletek powlekanych (1 blister po 10 tabletek)

14 tabletek powlekanych (2 blistry po 7 tabletek)

Fromilid 500

14 tabletek powlekanych (2 blistry po 7 tabletek)

28 tabletek powlekanych (4 blistry po 7 tabletek)

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

KRKA, d.d., Novo mesto,

Smarjeska cesta 6,

8501 Novo mesto,

Słowenia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6