Imeds.pl

Fromilid Uno 500 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Fromilid Uno, 500 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

Clarithromycinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy tej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Fromilid Uno i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Fromilid Uno

3.    Jak przyjmować lek Fromilid Uno

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Fromilid Uno

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Fromilid Uno i w jakim celu się go stosuje

Fromilid Uno zawiera jako substancję czynną klarytromycynę, która jest antybiotykiem z grupy makrolidów, działającym przeciwbakteryjnie poprzez hamowanie syntezy białka. Lek Fromilid Uno działa na wiele gatunków bakterii tlenowych i beztlenowych, zarówno Gram-dodatnich, jak i Gram-ujemnych.

Klarytromycyna w postaci tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu jest wskazana w leczeniu następujących zakażeń, wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na klarytromycynę:

-    zakażenia górnych dróg oddechowych (np. zapalenie gardła, zapalenie zatok przynosowych),

-    zapalenie ucha środkowego,

-    zakażenia dolnych dróg oddechowych (np. zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc),

-    zakażenia skóry i tkanki podskórnej (np. zapalenie mieszków włosowych, zapalenie tkanki łącznej i róża).

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Fromilid Uno Kiedy nie przyjmować leku Fromilid Uno:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na klarytromycynę, inne antybiotyki z tej samej grupy (antybiotyki makrolidowe) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min), ponieważ nie ma możliwości zmniejszenia dawki leku (tabletki nie można dzielić);

-    jeśli u pacjenta stwierdzono za mały poziom potasu we krwi (hipokaliemia);

-    jeśli pacjent ma jednocześnie ciężką niewydolność wątroby i zaburzenia czynności nerek;

-    jeśli pacjent stosuje leki obniżające stężenie cholesterolu (np. lowastatyna, symwastatyna);

-    jeśli u pacjenta występowały choroby serca, mogące prowadzić do poważnych zaburzeń rytmu serca (wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG, komorowe zaburzenia rytmu serca);

-    jeśli pacjent zażywa którykolwiek z poniższych leków:

-    ergotamina lub dihydroergotamina (w leczeniu migreny);

-    cyzapryd (w zaburzeniach czynność żołądka);

-    pimozyd (w niektórych chorobach psychicznych);

-    terfenadyna lub astemizol (w katarze siennym lub alergii);

-    tikagrelor (lek przeciwzakrzepowy) lub ranolazyna (w leczeniu dusznicy bolesnej);

-    kolchicyna (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Fromilid Uno należy omówić to z lekarzem, jeśli:

-    u pacjenta występuje zaburzenie czynności nerek lub wątroby,

-    pacjent zażywa kolchicynę, ponieważ może to prowadzić do poważnych działań niepożądanych,

-    pacjent ma stosować lek Fromilid Uno długotrwale - może to powodować nadmierne namnażanie się opornych bakterii (nadkażenie),

-    u pacj enta występuj e j akakolwiek choroba serca,

-    u pacjenta występuje powolna praca serca (bradykardia),

-    u pacjenta we krwi występuje małe stężenie magnezu.

Jeśli podczas stosowania leku Fromilid Uno u pacjenta wystąpią ciężkie, ostre reakcje nadwrażliwości (np. objawiające się dusznością, obrzękiem okolic twarzy, gardła lub języka, wysypką lub złuszczaniem się skóry), należy niezwłocznie przerwać podawanie klarytromycyny i natychmiast zgłosić się do lekarza, który zastosuje odpowiednie leczenie.

Jeśli podczas lub po zakończeniu stosowania leku Fromilid Uno u pacjenta wystąpi ciężka lub długotrwała biegunka, powinien o tym powiedzieć lekarzowi. Nie należy stosować leków przeciwbiegunkowych.

Jeśli u pacjenta po zastosowaniu leku Fromilid Uno wystąpią objawy takie, jak brak łaknienia, żółtaczka, ciemna barwa moczu, świąd lub bolesność brzucha świadczące o zaburzeniach czynności wątroby, powinien przerwać leczenie i zgłosić się do lekarza.

Dzieci

U dzieci w wieku poniżej 12 lat zaleca się stosowanie klarytromycyny w postaci zawiesiny doustnej. Fromilid Uno a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Działanie leku Fromilid Uno może się zmienić, jeśli jest on stosowany równocześnie z niektórymi lekami. Może być konieczna zmiana dawki, zastosowanie innych środków ostrożności albo, w niektórych przypadkach, zaprzestania przyjmowania jednego z leków.

Należy koniecznie poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje jeden z poniżej wymienionych leków, ponieważ ich stosowanie z lekiem Fromilid Uno jest przeciwwskazane:

-    alkaloidy sporyszu: ergotamina lub dihydroergotamina (w leczeniu migreny),

-    cyzapryd (w zaburzeniach czynność żołądka),

-    pimozyd (w niektórych chorobach psychicznych),

-    terfenadyna lub astemizol (w katarze siennym lub alergii),

-    lek z grupy statyn, np. lowastatyna lub symwastatyna (w celu obniżenia stężenia cholesterolu we krwi).

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, ponieważ konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas stosowania ich z lekiem Fromilid Uno:

-    karbamazepina, fenobarbital, fenytoina, walproinian (w leczeniu padaczki),

-    teofilina (w leczeniu astmy),

-    warfaryna i inne doustne leki przeciwzakrzepowe (rozrzedzają krew),

-    triazolam, midazolam lub alprazolam (leki uspokajające),

-    dyzopiramid, digoksyna, chinidyna lub werapamil (w leczeniu zaburzeń rytmu serca),

-    flukonazol lub itrakonazol (w leczeniu zakażeń grzybiczych),

-    ryfabutyna, ryfampicyna, ryfapentyna (antybiotyki skuteczne w leczeniu niektórych zakażeń),

-    etrawiryna, efawirenz, newirapina, zydowudyna, rytonawir, atazanawir lub sakwinawir (w leczeniu zakażenia HIV),

-    cyklosporyna, syrolimus lub takrolimus (wspomagająco po przeszczepieniu narządów),

-    antybiotyki aminoglikozydowe, np. gentamycyna, streptomycyna (w leczeniu niektórych zakażeń bakteryjnych),

-    omeprazol (w zaburzeniach żołądka),

-    kolchicyna (w leczeniu dny);

-    amlodypina, diltiazem (w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi);

-    tolterodyna (w zaburzeniach pęcherza),

-    insulina lub doustne leki przeciwcukrzycowe, np. nateglinid i repaglinid (w leczeniu cukrzycy),

-    preparaty dziurawca (leki ziołowe),

-    cylostazol (w poprawie krążenia w obrębie nóg),

-    metyloprednizolon (w stanach zapalnych),

-    syldenafil, tadalafil lub wardenafil (w zaburzeniach erekcji),

-    winblastyna (w leczeniu raka).

Fromilid Uno z jedzeniem i piciem

Tabletkę należy połknąć w całości, popijając płynem. Nie należy jej rozgryzać ani dzielić. Lek Fromilid Uno należy przyjmować w czasie posiłku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania klarytromycyny w okresie ciąży i karmienia piersią. Lek Fromilid Uno może być stosowany u kobiety w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Klarytromycyna przenika do mleka matki, dlatego przyjmowanie leku Fromilid Uno nie jest wskazane podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Fromilid Uno może wywołać uczucie splątania, zaburzenie orientacji, zawroty głowy, wywołać drgawki lub omamy. Należy powstrzymać się od prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, do czasu upewnienia się, że objawy takie nie występują.

Fromilid Uno zawiera sód

Każda tabletka zawiera 12,85 mg sodu. Jeśli pacjent stosuje więcej niż 1 tabletkę w ciągu doby, przyjmuje więcej niż 23 mg (1 mmol) sodu. Należy to brać pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie

Fromilid Uno zawiera laktozę

Każda tabletka zawiera 213,75 mg laktozy jednowodnej. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletkę należy połknąć w całości popijając przynajmniej połową szklanki płynu. Tabletek nie należy rozgryzać ani dzielić. Lek Fromilid Uno należy przyjmować w czasie posiłku.

Dawkowanie i czas trwania leczenia zależy od rodzaju i miejsca zakażenia, wieku pacjenta oraz jego reakcji na leczenie.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Zalecana dawka to 1 tabletka 500 mg, raz na dobę. W ciężkich zakażeniach lekarz może zwiększyć dawkę do 1 g, raz na dobę (dwie tabletki po 500 mg).

Leczenie trwa zwykle 5 do 14 dni. Jedynie w zapaleniu płuc i zatok lek należy przyjmować przez 6 do 14 dni.

Pacjentowi z niewydolnością nerek lekarz może zalecić inne dawkowanie leku.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat

Zaleca się podawanie klarytromycyny w postaci granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej. Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Fromilid Uno

W przypadku zażycia większej dawki leku niż zalecana, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przedawkowanie leku może spowodować zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty bóle brzucha). W razie przedawkowania lekarz zastosuje odpowiednie leczenie objawowe.

Pominięcie przyjęcia leku Fromilid Uno

W przypadku pominięcia zażycia dawki leku o określonym czasie, należy przyjąć ją jak najszybciej. Jeżeli jednak zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, należy opuścić zapomnianą i kontynuować według zwykłego schematu przyjmowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Fromilid Uno

Nie należy przerywać przyjmowania leku bez konsultacji z lekarzem. Zbyt wczesne przerwanie leczenia może spowodować nawrót choroby.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów)

-    bezsenność,

-    bóle głowy, zaburzenia czucia smaku,

-    biegunka, nudności lub wymioty, niestrawność, bóle brzucha,

-    nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby,

-    wysypka, nadmierna potliwość.

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 do 10 na 1000 pacjentów)

-    zakażenia drożdżakami (np. pleśniawki), zapalenie żołądka i jelit, zakażenie pochwy,

-    mała liczba oraz inne zaburzenia dotyczące krwinek białych,

-    reakcje nadwrażliwości,

-    jadłowstręt lub zmniejszenie apetytu,

-    niepokój, nerwowość, napady krzyku,

-    zawroty głowy, senność, drżenia,

-    szumy uszne, zaburzenia równowagi (uczucie wirowania) i niedosłuch,

-    zaburzenia rytmu serca, kołatanie    serca,

-    krwawienie z nosa,

-    zapalenie błony śluzowej jamy ustnej i języka, zapalenie błony śluzowej żołądka (nieżyt żołądka), ból odbytu, zaparcia, suchość w jamie ustnej, odbijanie, wiatry, nadmiar gazu w żołądku, cofanie się kwasu żołądkowego do przełyku (choroba refluksowa przełyku),

-    zastój żółci (cholestaza), zapalenie wątroby, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych,

-    świąd, pokrzywka, pojawienie się małych czerwonych plamek na skórze (wysypka plamkowo-grudkowa),

-    bóle mięśni, skurcze mięśni,

-    gorączka, ból w klatce piersiowej,    złe    samopoczucie, zmęczenie, osłabienie (astenia), dreszcze,

-    zaburzenia biochemiczne krwi (widoczne w badaniu krwi).

Częstość nieznana (działania niepożądane, których częstości nie można określić na podstawie dostępnych danych)

-    ciężka lub długotrwała biegunka, z możliwą obecnością krwi lub śluzu w kale (rzekomobłoniaste zapalenie jelit), zakażenie skóry (róża),

-    znaczne zmniejszenie liczby krwinek białych, powodujące skłonność do zakażeń (agranulocytoza),

-    zmniejszenie liczby płytek krwi, powodujące skłonność do krwawień (trombocytopenia),

-    poważna reakcja alergiczna powodująca trudności w oddychaniu lub zawroty głowy (reakcja anafilaktyczna, obrzęk naczynioruchowy),

-    niezwykłe sny, stany splątania, zaburzenia orientacji, omamy wzrokowe lub słuchowe, zaburzenia psychotyczne, depresja,

-    drgawki, brak czucia smaku, zaburzenia węchu, zaburzenia czucia,

-    utrata słuchu,

-    nieregularna praca serca, szybka praca serca,

-    krwotok,

-    ostre zapalenie trzustki, przebarwienie języka lub zębów,

-    żółtaczka, niewydolność wątroby,

-    poważny stan chorobowy objawiający się powstawaniem pęcherzy na skórze, w okolicy jamy ustnej, oczu, narządów płciowych (zespół Stevensa-Johnsona), ciężka choroba skóry objawiająca się oddzielaniem się naskórka (toksyczna nekroliza naskórka), trądzik, wysypka polekowa,

-    rozpad mięśni (rabdomioliza), mogący prowadzić do zaburzeń czynności nerek, ból lub osłabienie mięśni (miopatia),

-    niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie    nerek,

-    zwiększone ryzyko krwawienia, zmiany barwy    moczu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Fromilid Uno

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C, w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których już się nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Fromilid Uno

Substancją czynną leku jest klarytromycyna. Każda tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 500 mg klarytromycyny.

Pozostałe składniki tabletki to:

rdzeń: sodu alginian, sodowo-wapniowy alginian, laktoza jednowodna, powidon, polisorbat 80, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, talk;

otoczka: hypromeloza, talk, żelaza tlenek, żółty (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), glikol propylenowy.

Jak wygląda lek Fromilid Uno i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane 500 mg są owalne, obustronnie wypukłe, barwy brązowożółtej z napisem U na jednej stronie.

Opakowanie zawiera tabletki powlekane w blistrach z folii PVC/PVDC/Aluminium, w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 5 tabletek powlekanych (1 blister po 5 tabletek), 7 tabletek powlekanych (1 blister po 7 tabletek), 10 tabletek powlekanych (2 blistry po 5 tabletek) i 14 tabletek powlekanych (2 blistry po 7 tabletek).

Podmiot odpowiedzialny:

KRKA-POLSKA Sp. z o.o. ul. Równoległa 5 Warszawa Polska

Wytwórca:

Krka, d.d., Novo mesto Smarjeska cesta 6 8501 Novo mesto Słowenia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6