Imeds.pl

Fsme-Immun 0,5 Ml 2,4 Mcg/0,5 Ml

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

FSME-IMMUN 0,5 ml

Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce Szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu (cały wirus inaktywowany)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta

•    Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości..

•    Szczepionka ta została przepisana ściśle określonej osobie. Nie należy jej przekazywać innym .

•    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1    Co to jest FSME-IMMUN 0,5 ml i w jakim celu się go stosuje

2    Informacje ważne przed zastosowaniem FSME-IMMUN 0,5 ml

3    Jak stosować FSME-IMMUN 0,5 ml

4    Możliwe działania niepożądane

5    Jak przechowywać FSME-IMMUN 0,5 ml

6    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest FSME-IMMUN 0,5 ml i w jakim celu się go stosuje

FSME-IMMUN 0,5 ml jest szczepionką, stosowaną w celu zapobiegania chorobie wywoływanej przez wirus kleszczowego zapalenia mózgu. Jest przeznaczona do szczepienia osób w wieku 16 lat i starszych.

•    Szczepionka pobudza organizm do wytwarzania własnych mechanizmów obronnych (przeciwciał) przeciwko wirusowi.

•    Nie zapewnia ochrony przed zakażeniami wywołanymi przez inne wirusy lub bakterie (niektóre również przenoszone przez ukłucia kleszczy), które mogą wywoływać podobne objawy.

Wirus kleszczowego zapalenia mózgu może powodować bardzo poważne zakażenia mózgu, rdzenia kręgowego lub opon mózgowo-rdzeniowych (otaczających mózg). Często pierwszymi objawami są ból głowy i wysoka temperatura. U niektórych osób najcięższe postacie mogą prowadzić do utraty przytomności, śpiączki i śmierci.

Wirus może być przeniesiony do organizmu człowieka podczas ukłucia przez kleszcze. Ryzyko ukłucia przez kleszcza, który jest nosicielem wirusa, jest bardzo wysokie w wielu częściach Europy, jak też Środkowej i Wschodniej Azji. Osoby mieszkające lub przebywające w okresie wakacji w tych częściach świata są narażone na ryzyko zakażenia kleszczowym zapaleniem mózgu. Kleszcze nie zawsze zostają zauważone na skórze, a ich ukłucia mogą być niewyczuwalne.

•    Podobnie jak wszystkie szczepionki, FSME-IMMUN 0,5 ml może nie zapewnić pełnej ochrony wszystkim szczepionym.

•    Jest mało prawdopodobne, aby jedna dawka szczepionki zapewniła ochronę przed zakażeniem. Należy przyjąć 3 dawki szczepionki (szczegółowe informacje - patrz punkt. 3), aby uzyskać optymalną ochronę.

•    Ochrona nie utrzymuje się przez całe życie. Należy przyjmować regularnie dawki przypominające (szczegółowe informacje - patrz punkt 3).

Nie ma danych dotyczących profilaktyki po przebytym zakażeniu (zaszczepienie po ukłuciu przez kleszcza).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem FSME-IMMUN 0,5 ml Nie stosować FSME-IMMUN 0,5 ml jeśli:

•    u pacjenta występuje alergia (nadwrażliwość) na substancję czynną, którykolwiek ze składników szczepionki, formaldehyd lub siarczan protaminy (używane w trakcie procesu wytwarzania) lub antybiotyki takie jak neomycyna i gentamycyna. Na przykład, jeśli wystąpiła wysypka na skórze, obrzęk twarzy i gardła, trudności w oddychaniu, sine zabarwienie języka lub warg, niskie ciśnienie krwi i zapaść.

•    u pacjenta kiedykolwiek wystąpiła poważna reakcja alergiczna po spożyciu jaja lub mięsa kurzego.

•    pacjent ma ostrą chorobę przebiegającą z gorączką lub bez. W takiej sytuacji należy odłożyć szczepienie FSME-IMMUN 0,5 ml. Lekarz zdecyduje o terminie szczepienia, gdy pacjent poczuje się lepiej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed szczepieniem należy poinformować lekarza, jeśli:

•    u pacjenta stwierdzono chorobę autoimmunologiczną (taką jak reumatoidalne zapalenie stawów lub stwardnienie rozsiane).

•    u pacjenta stwierdzono zaburzenie funkcjonowania układu immunologicznego (w wyniku czego zakażenia nie są prawidłowo zwalczane)

•    wytwarzanie przeciwciał jest niedostateczne

•    pacjent przyj muje jakiekolwiek leki przeciwnowotworowe

•    pacjent przyjmuje leki zwane kortykosteroidami (które zmniejszają stany zapalne)

•    u pacjenta stwierdzono jakąkolwiek chorobę mózgu

•    u pacjenta występuje uczulenie na gumę lateksową

•    zaburzenia neurologiczne lub zaburzenia drgawkowe.

Jeśli występuje którykolwiek z wymienionych wyżej przypadków, podanie tej szczepionki może być niewskazane. Ewentualnie, lekarz może zastosować szczepionkę. Lekarz może zalecić wykonanie badania krwi, aby sprawdzić czy szczepionka zadziałała.

Inne leki i FSME-IMMUN 0,5 ml

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lub obecnie lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Lekarz decyduje o możliwości zastosowania FSME-IMMUN 0,5 ml równocześnie z innymi szczepionkami. Jeśli pacjent został zaszczepiony w ostatnim czasie inną szczepionką, lekarz zdecyduje o miejscu i czasie wstrzyknięcia szczepionki FSME-IMMUN 0,5 ml.

FSME-IMMUN 0,5 ml może niecałkowicie chronić pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu.

Należy poinformować lekarza o przebytym zakażeniu lub szczepieniu przeciwko wirusowi żółtej gorączki, wirusowi japońskiego zapalenia mózgu, wirusowi Dengi. Przeciwciała przeciw wymienionym wirusom, które mogą być obecne we krwi, reagują z wirusem kleszczowego zapalenia mózgu używanym w testach oznaczania przeciwciał i mogą powodować błędne wyniki testów.

Ciąża i karmienie piersią i wpływ na płodność:

Przed szczepieniem należy poinformować lekarza:

•    jeżeli pacjentka przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje ciążę

• jeżeli pacjentka karmi piersią.

Lekarz powinien poinformować pacjentkę o możliwym zagrożeniu i korzyściach związanych ze szczepieniem. Efekty działania FSME-IMMUN 0,5 ml w trakcie ciąży i karmienia piersią są nieznane. Mimo to zastosowanie FSME-IMMUN 0,5 ml jest możliwe, jeżeli ryzyko zakażenia jest duże.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Jest mało prawdopodobne, aby szczepionka wywierała wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Jednak mogą wystąpić zaburzenia widzenia lub zawroty głowy.

FSME-IMMUN 0,5 ml zawiera potas i sód.

Potas i sód są obecne w ilości poniżej 1 mmol w dawce, można zatem uznać, że szczepionka nie zawiera sodu i potasu.

3. Jak stosować FSME-IMMUN 0,5 ml

FSME-IMMUN 0,5 ml wstrzykuje się zwykle w mięsień naramienny. Nie wolno wstrzykiwać szczepionki do naczynia krwionośnego. FSME-IMMUN 0,5 ml nie powinno się podawać dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 16 lat. Dla tej grupy wiekowej jest zalecana szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu przeznaczonej dla dzieci. Podanie szczepionki powinno zostać udokumentowane przez lekarza wraz z odnotowaniem numeru serii.

Szczepienie podstawowe

Szczepienie podstawowe składa się z trzech dawek FSME-IMMUN 0,5 ml.

1.    O terminie wstrzyknięcia pierwszej dawki decyduje lekarz.

2.    Drugą dawkę należy wstrzyknąć po 1 do 3 miesięcy po podaniu pierwszej dawki. Jeżeli zachodzi potrzeba, aby szczepionka zadziałała szybko, drugą dawkę można podać nawet po dwóch tygodniach od pierwszej dawki.

3.    Trzecia dawka powinna być podana w okresie od 5 do 12 miesięcy po drugiej dawce szczepionki.

•    Aktywność kleszczy rozpoczyna się wiosną. Dlatego najlepiej jest przyjąć pierwszą i drugą dawkę w zimie. Umożliwi to wytworzenie dostatecznej ochrony przed rozpoczęciem sezonu aktywności kleszczy.

•    Trzecia dawka dopełnia szczepienie podstawowe. Schemat szczepienia najlepiej zakończyć podając trzecią dawkę w czasie tego samego sezonu aktywności kleszczy lub najpóźniej przed rozpoczęciem kolejnego sezonu aktywności kleszczy.

•    Zapewnia to ochronę na okres do trzech lat.

•    Jeżeli odstęp pomiędzy trzema dawkami będzie zbyt długi, pacjent może nie osiągnąć pełnej ochrony przed zakażeniem.

Szczepienie

podstawowe

Dawka

Standardowy schemat szczepienia

Przyspieszony schemat szczepienia

Pierwsza dawka

0.5 ml

Wybrana data

Wybrana data

Druga dawka

0.5 ml

1 do 3 miesięcy po pierwszej dawce szczepionki

14 dni po pierwszej dawce szczepionki

Trzecia dawka

0.5 ml

5 do 12 miesięcy po drugiej dawce szczepionki

5 do 12 miesięcy po drugiej dawce szczepionki

Osoby w wieku od 16 do 60 lat

Jeśli pacjent nie przekroczył 60 lat, pierwszą dawkę przypominającą należy wstrzyknąć po upływie 3 lat po trzeciej dawce. Kolejne dawki przypominające powinno się stosować w odstępach co 5 lat.

Osoby w wieku powyżej 60 lat (osoby starsze)

Na ogół, pierwszą i kolejne dawki przypominające stosuje się w odstępach trzyletnich.

Dawka przypominająca > 16 lat do < 60 lat

Dawka

Czas

Pierwsza dawka przypominająca

0,5 ml

3 lata po trzeciej dawce

Kolejne dawki przypominające

0,5 ml

co 5 lat

Dawka przypominająca > 60 lat

Dawka

Czas

Wszystkie dawki przypominające

0,5 ml

co 3 lata

Osoby z osłabionym układem immunologicznym (w tym również osoby poddawane leczeniu immunosupresyjnemu)

Lekarz może rozważyć oznaczenie przeciwciał we krwi po upływie czterech tygodni po drugiej dawce i jeśli nie stwierdzi odpowiedzi immunologicznej, może zalecić podanie dodatkowej dawki. To samo dotyczy każdej kolejnej dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki FSME-IMMUN 0,5 ml

Przedawkowanie jest bardzo mało prawdopodobne, gdyż szczepionka jest dostępna w ampułko-strzykawce zawierającej pojedynczą dawkę i podawana jest przez lekarza.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zastosowania szczepionki należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, FSME-IMMUN 0,5 ml może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli którykolwiek z objawów niepożądanych nasila się lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza.

Następujące częstości zostały użyte do oceny działań niepożądanych:

Bardzo często (może dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób)

Często (może dotyczyć do 1 na 10 osób)

Niezbyt często (może dotyczyć do 1 na 100 osób)

Rzadko (może dotyczyć do 1 na 1000 osób)

Bardzo rzadko (może dotyczyć do 1 na 10 000 osób)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Tak jak w przypadku wszystkich szczepionek mogą wystąpić ciężkie reakcje alergiczne. Zdarzają się one bardzo rzadko, ale zawsze powinien być zapewniony dostęp do odpowiedniego sprzętu medycznego i opieka na wypadek ich wystąpienia. Do objawów poważnych reakcji alergicznych należy:

• obrzęk warg, jamy ustnej, gardła (który może utrudniać połykanie lub oddychanie);

•    wysypka i obrzęk dłoni, stóp i kostek nóg;

•    omdlenia na skutek spadku ciśnienia krwi.

Powyższe objawy występują zwykle w krótkim czasie po wstrzyknięciu, jeszcze podczas pobytu w przychodni lub gabinecie lekarza. W przypadku wystąpienia powyższych objawów po opuszczeniu miejsca, w którym wykonano wstrzyknięcie, należy NATYCHMIAST skontaktować się z lekarzem.

Odnotowano następujące działania niepożądane:

Bardzo częste działania niepożądane:

•    Ból w miejscu wstrzyknięcia szczepionki

Częste działania niepożądane

•    Ból głowy

•    Nudności

•    Ból mięśni i stawów.

•    Uczucie zmęczenia lub złe samopoczucie

Niezbyt częste działania niepożądane

•    Powiększenie węzłów chłonnych

•    Wymioty

•    Gorączka

•    Siniak w miejscu wstrzyknięcia

Rzadkie działania niepożądane

•    Reakcje alergiczne

•    Senność

•    Choroba lokomocyjna

•    Biegunka

•    Ból w nadbrzuszu

•    Zaczerwienienie, stwardnianie tkanki, obrzęk, swędzenie, mrowienia i uczucie gorąca w miejscu wstrzyknięcia.

Odnotowano również następujące, dodatkowe działania niepożądane, które były zgłaszane po wprowadzeniu produktu leczniczego na rynek z rzadką częstością:

•    Półpasiec

•    Wywołanie zaburzeń o podłożu autoimmunologicznym, np.: stwardnienie rozsiane

•    Reakcje alergiczne

•    Zaburzenia neurologiczne, takie jak zapalenie mózgu i rdzenia, zapalenie ośrodkowego układu nerwowego (zespół Guilliana - Barrea) i rdzenia kręgowego (zapalenia rdzenia, poprzeczne zapalenia rdzenia)

•    Zapalenie mózgu, napady drgawkowe, zapalenie opon mózgowych (warstwy okrywającej mózg)

•    Objawy podrażnienia opon mózgowych, takie jak ból i sztywność karku

•    Objawy neurologiczne takie jak porażenie twarzy, paraliż, zapalenie nerwów, nieprawidłowe lub zmniejszone czucie, takie jak mrowienie lub drętwienie, kłujący lub pulsujący ból wzdłuż jednego lub więcej nerwów, zapalenie nerwu wzrokowego

•    Zawroty głowy

•    Zaburzenia widzenia/nieprawidłowe widzenie, zwiększona wrażliwość na światło, ból oka

•    Dzwonienie w uszach

•    Szybkie bicie serca

•    Skrócenie oddechu

•    Reakcje skórne (zaczerwienienie i/lub swędzenie), zapalenie skóry, zaczerwienienie skóry, zwiększone pocenie się

•    Ból pleców, obrzęk stawów, ból karku, sztywność mięśniowo-szkieletowa i sztywność karku, ból ramienia i nogi

•    Dreszcze, objawy grypopodobne, osłabienie, obrzęk, zaburzenia chodu, nagromadzenie płynu pod skórą

•    Ból stawu w miej scu wstrzyknięcia, guzek i zapalenie w miej scu wstrzyknięcia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

ul. Al. Jerozolimskie 181 C 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać FSME-IMMUN 0,5 ml

•    Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Przechowywać strzykawkę w opakowaniu zewnętrznym, w celu ochrony przed światłem. Nie zamrażać. W przypadku stwierdzenia obcych cząstek ciała stałego lub nieszczelności opakowania FSME-IMMUN nie nadaje się do użycia.

•    Przechowywać w miej scu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Nie stosować FSME-IMMUN 0,5 ml po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia podanego miesiąca.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera FSME-IMMUN 0,5 ml

Substancją czynną szczepionki jest: wirus kleszczowego zapalenia mózgu (szczep Neudorfl)

1 dawka szczepionki (0,5 ml) zawiera 2,4 mikrograma inaktywowanego wirusa kleszczowego zapalenia mózgu (szczep Neudorfl), który jest wytwarzany w komórkach zarodków kurzych.

Inne składniki to: albumina ludzka, sodu chlorek, sodu fosforan dwuwodny, potasu dwuwodorofosforan, sacharoza oraz woda do wstrzykiwań.

Wodorotlenek glinu uwodniony zawarty w szczepionce jest adsorbentem. Adsorbenty to substancje zawarte w niektórych szczepionkach w celu przyspieszenia, zwiększenia i(lub) wydłużenia działania ochronnego szczepionki.

Jak wygląda FSME-IMMUN 0,5 ml i co zawiera opakowanie

FSME-IMMUN 0,5 ml jest zawiesiną do wstrzykiwań, 0,5 ml (1 dawka) w ampułko-strzykawce z lub bez dołączonej na stałe igły. Opakowanie ampułko-strzykawki z nasadką bez dołączanej na stałe igły może zawierać do dwóch igieł różnej wielkości. Wszystkie igły są jałowe i do jednorazowego użycia. Opakowania zawierają 1, 10, 20 lub 100 ampułko-strzykawek. Nie wszystkie wielkości opakowań mogą jednocześnie znajdować się w obrocie. Po wstrząśnięciu zawiesina ma szarobiały kolor i mleczny wygląd.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny:

Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent, CT13 9NJ Wielka Brytania

Wytwórca:

Pfizer Manufacturing Austria GmbH

Uferstrasse 15

2304 Orth an der Donau

Austria

W celu uzyskania dalszych szczegółowych informacji o leku należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Belgia

FSME-IMMUN 0,5 ml Bułgaria

FSME-IMMUN 0.5 ml Republika Czeska FSME-IMMUN 0,5 ml


Węgry

FSME-IMMUN felnotteknek Holandia

FSME-IMMUN 0,5 ml

Norwegia

TicoYac

Dania    Austria

TicoYac    FSME-IMMUN 0,5 ml Injektionssupsension

in einer Fertigspritze

Niemcy    Polska

FSME-IMMUN Erwachsene    FSME-IMMUN 0,5 ml

Eestonia

TicoVac 0,5 ml

Francja

TicoVac 0,5 ml ADULTES


Grecja

TicoVac 0.5 ml

Irlandia

TicoVac 0.5 ml

^slandia


Portugalia

FSME-IMMUN 0,5 ml Rumunia

FSME-IMMUN 0.5 ml

suspensie injectabila in seringa preumpluta

Słowenia

FSME IMMUN 0,5ml Słowacja

FSME IMMUN 0,5 ml Injekcna suspenzia Finlandia

Szwecja

Włochy

TicoVac 0.5 ml


FSME-IMMUN Vuxen

Łotwa

TicoVac 0,5 ml


Wielka Brytania

TicoVac 0.5 ml

Litwa

TicoVac 0,5 ml

Luxembourg

FSME-IMMUN 0,5 ml

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 04/2015

Poniższe informacje są przeznaczone dla personelu medycznego i pracowników służby zdrowia

Przed podaniem ogrzać szczepionkę do temperatury pokojowej. Dobrze wstrząsnąć, aby zawiesina została dokładnie wymieszana. Po wstrząśnięciu szczepionka FSME-IMMUN 0,5 ml jest szarobiałą, opalizującą, jednorodną zawiesiną. Należy ocenić wzrokowo, czy szczepionka nie zawiera jakichkolwiek obcych cząstek ciała stałego i/lub czy nie nastąpiły zmiany w wyglądzie fizycznym. W przypadku jakichkolwiek zmian szczepionkę należy wyrzucić.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Aby zdjąć osłonkę igły należy postępować według poniższych wskazówek:

1.    Przytrzymać dolną część osłonki igły przymocowaną do szklanej ampułko-strzykawki (Rys. 1).

2.    Chwycić górną część osłonki igły kciukiem i palcem wskazującym drugiej ręki, przekręcić aż do rozerwania spawu (plomby zabezpieczającej) (Rys. 2).

3.    Zdjąć z igły oderwaną część osłonki pociągając ją do góry (Rys. 3).


Szczepionkę FSME-IMMUN 0,5 ml należy zużyć natychmiast po zdjęciu osłonki igły.

W celu zachowania jałowości i/lub drożności igły, nie należy pozostawiać jej bez osłonki przez dłuższy czas. Osłonkę igły należy zdejmować wyłącznie po wstrząśnięciu i bezpośrednio przed użyciem.

Dodatkowe informacje dotyczące strzykawki bez dołączonej na stałe igły:

Po usunięciu nasadki ze strzykawki, należy niezwłocznie dołączyć igłę oraz usunąć osłonkę z igły przed podaniem.

Po dołączeniu igły szczepionka musi zostać natychmiast podana.

9