+ iMeds.pl

Fsme-immun 0,5 ml 2,4 mcg/0,5 mlUlotka Fsme-immun 0,5 ml

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

FSME-IMMUN 0,5 ml

Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce Szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu (cały wirus inaktywowany)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta

•    Należy zachować ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości..

•    Szczepionka ta została przepisana ściśle określonej osobie. Nie należy jej przekazywać innym .

•    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1    Co to jest FSME-IMMUN 0,5 ml i w jakim celu się go stosuje

2    Informacje ważne przed zastosowaniem FSME-IMMUN 0,5 ml

3    Jak stosować FSME-IMMUN 0,5 ml

4    Możliwe działania niepożądane

5    Jak przechowywać FSME-IMMUN 0,5 ml

6    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest FSME-IMMUN 0,5 ml i w jakim celu się go stosuje

FSME-IMMUN 0,5 ml jest szczepionką, stosowaną w celu zapobiegania chorobie wywoływanej przez wirus kleszczowego zapalenia mózgu. Jest przeznaczona do szczepienia osób w wieku 16 lat i starszych.

•    Szczepionka pobudza organizm do wytwarzania własnych mechanizmów obronnych (przeciwciał) przeciwko wirusowi.

•    Nie zapewnia ochrony przed zakażeniami wywołanymi przez inne wirusy lub bakterie (niektóre również przenoszone przez ukłucia kleszczy), które mogą wywoływać podobne objawy.

Wirus kleszczowego zapalenia mózgu może powodować bardzo poważne zakażenia mózgu, rdzenia kręgowego lub opon mózgowo-rdzeniowych (otaczających mózg). Często pierwszymi objawami są ból głowy i wysoka temperatura. U niektórych osób najcięższe postacie mogą prowadzić do utraty przytomności, śpiączki i śmierci.

Wirus może być przeniesiony do organizmu człowieka podczas ukłucia przez kleszcze. Ryzyko ukłucia przez kleszcza, który jest nosicielem wirusa, jest bardzo wysokie w wielu częściach Europy, jak też Środkowej i Wschodniej Azji. Osoby mieszkające lub przebywające w okresie wakacji w tych częściach świata są narażone na ryzyko zakażenia kleszczowym zapaleniem mózgu. Kleszcze nie zawsze zostają zauważone na skórze, a ich ukłucia mogą być niewyczuwalne.

•    Podobnie jak wszystkie szczepionki, FSME-IMMUN 0,5 ml może nie zapewnić pełnej ochrony wszystkim szczepionym.

•    Jest mało prawdopodobne, aby jedna dawka szczepionki zapewniła ochronę przed zakażeniem. Należy przyjąć 3 dawki szczepionki (szczegółowe informacje - patrz punkt. 3), aby uzyskać optymalną ochronę.

•    Ochrona nie utrzymuje się przez całe życie. Należy przyjmować regularnie dawki przypominające (szczegółowe informacje - patrz punkt 3).

Nie ma danych dotyczących profilaktyki po przebytym zakażeniu (zaszczepienie po ukłuciu przez kleszcza).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem FSME-IMMUN 0,5 ml Nie stosować FSME-IMMUN 0,5 ml jeśli:

•    u pacjenta występuje alergia (nadwrażliwość) na substancję czynną, którykolwiek ze składników szczepionki, formaldehyd lub siarczan protaminy (używane w trakcie procesu wytwarzania) lub antybiotyki takie jak neomycyna i gentamycyna. Na przykład, jeśli wystąpiła wysypka na skórze, obrzęk twarzy i gardła, trudności w oddychaniu, sine zabarwienie języka lub warg, niskie ciśnienie krwi i zapaść.

•    u pacjenta kiedykolwiek wystąpiła poważna reakcja alergiczna po spożyciu jaja lub mięsa kurzego.

•    pacjent ma ostrą chorobę przebiegającą z gorączką lub bez. W takiej sytuacji należy odłożyć szczepienie FSME-IMMUN 0,5 ml. Lekarz zdecyduje o terminie szczepienia, gdy pacjent poczuje się lepiej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed szczepieniem należy poinformować lekarza, jeśli:

•    u pacjenta stwierdzono chorobę autoimmunologiczną (taką jak reumatoidalne zapalenie stawów lub stwardnienie rozsiane).

•    u pacjenta stwierdzono zaburzenie funkcjonowania układu immunologicznego (w wyniku czego zakażenia nie są prawidłowo zwalczane)

•    wytwarzanie przeciwciał jest niedostateczne

•    pacjent przyj muje jakiekolwiek leki przeciwnowotworowe

•    pacjent przyjmuje leki zwane kortykosteroidami (które zmniejszają stany zapalne)

•    u pacjenta stwierdzono jakąkolwiek chorobę mózgu

•    u pacjenta występuje uczulenie na gumę lateksową

•    zaburzenia neurologiczne lub zaburzenia drgawkowe.

Jeśli występuje którykolwiek z wymienionych wyżej przypadków, podanie tej szczepionki może być niewskazane. Ewentualnie, lekarz może zastosować szczepionkę. Lekarz może zalecić wykonanie badania krwi, aby sprawdzić czy szczepionka zadziałała.

Inne leki i FSME-IMMUN 0,5 ml

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lub obecnie lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Lekarz decyduje o możliwości zastosowania FSME-IMMUN 0,5 ml równocześnie z innymi szczepionkami. Jeśli pacjent został zaszczepiony w ostatnim czasie inną szczepionką, lekarz zdecyduje o miejscu i czasie wstrzyknięcia szczepionki FSME-IMMUN 0,5 ml.

FSME-IMMUN 0,5 ml może niecałkowicie chronić pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu.

Należy poinformować lekarza o przebytym zakażeniu lub szczepieniu przeciwko wirusowi żółtej gorączki, wirusowi japońskiego zapalenia mózgu, wirusowi Dengi. Przeciwciała przeciw wymienionym wirusom, które mogą być obecne we krwi, reagują z wirusem kleszczowego zapalenia mózgu używanym w testach oznaczania przeciwciał i mogą powodować błędne wyniki testów.

Ciąża i karmienie piersią i wpływ na płodność:

Przed szczepieniem należy poinformować lekarza:

•    jeżeli pacjentka przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje ciążę

• jeżeli pacjentka karmi piersią.

Lekarz powinien poinformować pacjentkę o możliwym zagrożeniu i korzyściach związanych ze szczepieniem. Efekty działania FSME-IMMUN 0,5 ml w trakcie ciąży i karmienia piersią są nieznane. Mimo to zastosowanie FSME-IMMUN 0,5 ml jest możliwe, jeżeli ryzyko zakażenia jest duże.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Jest mało prawdopodobne, aby szczepionka wywierała wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Jednak mogą wystąpić zaburzenia widzenia lub zawroty głowy.

FSME-IMMUN 0,5 ml zawiera potas i sód.

Potas i sód są obecne w ilości poniżej 1 mmol w dawce, można zatem uznać, że szczepionka nie zawiera sodu i potasu.

3. Jak stosować FSME-IMMUN 0,5 ml

FSME-IMMUN 0,5 ml wstrzykuje się zwykle w mięsień naramienny. Nie wolno wstrzykiwać szczepionki do naczynia krwionośnego. FSME-IMMUN 0,5 ml nie powinno się podawać dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 16 lat. Dla tej grupy wiekowej jest zalecana szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu przeznaczonej dla dzieci. Podanie szczepionki powinno zostać udokumentowane przez lekarza wraz z odnotowaniem numeru serii.

Szczepienie podstawowe

Szczepienie podstawowe składa się z trzech dawek FSME-IMMUN 0,5 ml.

1.    O terminie wstrzyknięcia pierwszej dawki decyduje lekarz.

2.    Drugą dawkę należy wstrzyknąć po 1 do 3 miesięcy po podaniu pierwszej dawki. Jeżeli zachodzi potrzeba, aby szczepionka zadziałała szybko, drugą dawkę można podać nawet po dwóch tygodniach od pierwszej dawki.

3.    Trzecia dawka powinna być podana w okresie od 5 do 12 miesięcy po drugiej dawce szczepionki.

•    Aktywność kleszczy rozpoczyna się wiosną. Dlatego najlepiej jest przyjąć pierwszą i drugą dawkę w zimie. Umożliwi to wytworzenie dostatecznej ochrony przed rozpoczęciem sezonu aktywności kleszczy.

•    Trzecia dawka dopełnia szczepienie podstawowe. Schemat szczepienia najlepiej zakończyć podając trzecią dawkę w czasie tego samego sezonu aktywności kleszczy lub najpóźniej przed rozpoczęciem kolejnego sezonu aktywności kleszczy.

•    Zapewnia to ochronę na okres do trzech lat.

•    Jeżeli odstęp pomiędzy trzema dawkami będzie zbyt długi, pacjent może nie osiągnąć pełnej ochrony przed zakażeniem.

Szczepienie

podstawowe

Dawka

Standardowy schemat szczepienia

Przyspieszony schemat szczepienia

Pierwsza dawka

0.5 ml

Wybrana data

Wybrana data

Druga dawka

0.5 ml

1 do 3 miesięcy po pierwszej dawce szczepionki

14 dni po pierwszej dawce szczepionki

Trzecia dawka

0.5 ml

5 do 12 miesięcy po drugiej dawce szczepionki

5 do 12 miesięcy po drugiej dawce szczepionki

Osoby w wieku od 16 do 60 lat

Jeśli pacjent nie przekroczył 60 lat, pierwszą dawkę przypominającą należy wstrzyknąć po upływie 3 lat po trzeciej dawce. Kolejne dawki przypominające powinno się stosować w odstępach co 5 lat.

Osoby w wieku powyżej 60 lat (osoby starsze)

Na ogół, pierwszą i kolejne dawki przypominające stosuje się w odstępach trzyletnich.

Dawka przypominająca > 16 lat do < 60 lat

Dawka

Czas

Pierwsza dawka przypominająca

0,5 ml

3 lata po trzeciej dawce

Kolejne dawki przypominające

0,5 ml

co 5 lat

Dawka przypominająca > 60 lat

Dawka

Czas

Wszystkie dawki przypominające

0,5 ml

co 3 lata

Osoby z osłabionym układem immunologicznym (w tym równiej osoby poddawane leczeniu immunosupresyjnemu)

Lekarz może rozważyć oznaczenie przeciwciał we krwi po upływie czterech tygodni po drugiej dawce i jeśli nie stwierdzi odpowiedzi immunologicznej, może zalecić podanie dodatkowej dawki. To samo dotyczy każdej kolejnej dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki FSME-IMMUN 0,5 ml

Przedawkowanie jest bardzo mało prawdopodobne, gdyż szczepionka jest dostępna w ampułko-strzykawce zawierającej pojedynczą dawkę i podawana jest przez lekarza.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zastosowania szczepionki należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, FSME-IMMUN 0,5 ml może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli którykolwiek z objawów niepożądanych nasila się lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza.

Następujące częstości zostały użyte do oceny działań niepożądanych:

Bardzo często (może dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób)

Często (może dotyczyć do 1 na 10 osób)

Niezbyt często (może dotyczyć do 1 na100 osób)

Rzadko (może dotyczyć do 1 na 1000 osób)

Bardzo rzadko (może dotyczyć do 1 na 10 000 osób)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Tak jak w przypadku wszystkich szczepionek mogą wystąpić ciężkie reakcje alergiczne. Zdarzają się one bardzo rzadko, ale zawsze powinien być zapewniony dostęp do odpowiedniego sprzętu medycznego i opieka na wypadek ich wystąpienia. Do objawów poważnych reakcji alergicznych należy:

• obrzęk warg, jamy ustnej, gardła (który może utrudniać połykanie lub oddychanie);

•    wysypka i obrzęk dłoni, stóp i kostek nóg;

•    omdlenia na skutek spadku ciśnienia krwi.

Powyższe objawy występują zwykle w krótkim czasie po wstrzyknięciu, jeszcze podczas pobytu w przychodni lub gabinecie lekarza. W przypadku wystąpienia powyższych objawów po opuszczeniu miejsca, w którym wykonano wstrzyknięcie, należy NATYCHMIAST skontaktować się z lekarzem.

Odnotowano następujące działania niepożądane:

Bardzo częste działania niepożądane:

•    Ból w miejscu wstrzyknięcia szczepionki

Częste działania niepożądane

•    Ból głowy

•    Nudności

•    Ból mięśni i stawów.

•    Uczucie zmęczenia lub złe samopoczucie

Niezbyt częste działania niepożądane

•    Powiększenie węzłów chłonnych

•    Wymioty

•    Gorączka

•    Siniak w miejscu wstrzyknięcia

Rzadkie działania niepożądane

•    Reakcje alergiczne

•    Senność

•    Choroba lokomocyjna

•    Biegunka

•    Ból w nadbrzuszu

•    Zaczerwienienie, stwardnianie tkanki, obrzęk, swędzenie, mrowienia i uczucie gorąca w miejscu wstrzyknięcia.

Odnotowano również następujące, dodatkowe działania niepożądane, które były zgłaszane po wprowadzeniu produktu leczniczego na rynek z rzadką częstością:

•    Półpasiec

•    Wywołanie zaburzeń o podłożu autoimmunologicznym, np.: stwardnienie rozsiane

•    Reakcje alergiczne

•    Zaburzenia neurologiczne, takie jak zapalenie mózgu i rdzenia, zapalenie ośrodkowego układu nerwowego (zespół Guilliana - Barrea) i rdzenia kręgowego (zapalenia rdzenia, poprzeczne zapalenia rdzenia)

•    Zapalenie mózgu, napady drgawkowe, zapalenie opon mózgowych (warstwy okrywającej mózg)

•    Objawy podrażnienia opon mózgowych, takie jak ból i sztywność karku

•    Objawy neurologiczne takie jak porażenie twarzy, paraliż, zapalenie nerwów, nieprawidłowe lub zmniejszone czucie, takie jak mrowienie lub drętwienie, kłujący lub pulsujący ból wzdłuż jednego lub więcej nerwów, zapalenie nerwu wzrokowego

•    Zawroty głowy

•    Zaburzenia widzenia/nieprawidłowe widzenie, zwiększona wrażliwość na światło, ból oka

•    Dzwonienie w uszach

•    Szybkie bicie serca

•    Skrócenie oddechu

•    Reakcje skórne (zaczerwienienie i/lub swędzenie), zapalenie skóry, zaczerwienienie skóry, zwiększone pocenie się

•    Ból pleców, obrzęk stawów, ból karku, sztywność mięśniowo-szkieletowa i sztywność karku, ból ramienia i nogi

•    Dreszcze, objawy grypopodobne, osłabienie, obrzęk, zaburzenia chodu, nagromadzenie płynu pod skórą

•    Ból stawu w miej scu wstrzyknięcia, guzek i zapalenie w miej scu wstrzyknięcia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

ul. Al. Jerozolimskie 181 C 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać FSME-IMMUN 0,5 ml

•    Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Przechowywać strzykawkę w opakowaniu zewnętrznym, w celu ochrony przed światłem. Nie zamrażać. W przypadku stwierdzenia obcych cząstek ciała stałego lub nieszczelności opakowania FSME-IMMUN nie nadaje się do użycia.

•    Przechowywać w miej scu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Nie stosować FSME-IMMUN 0,5 ml po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności odnosi się do ostatniego dnia podanego miesiąca.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera FSME-IMMUN 0,5 ml

Substancją czynną szczepionki jest: wirus kleszczowego zapalenia mózgu (szczep Neudorfl)

1 dawka szczepionki (0,5 ml) zawiera 2,4 mikrograma inaktywowanego wirusa kleszczowego zapalenia mózgu (szczep Neudorfl), który jest wytwarzany w komórkach zarodków kurzych.

Inne składniki to: albumina ludzka, sodu chlorek, sodu fosforan dwuwodny, potasu dwuwodorofosforan, sacharoza oraz woda do wstrzykiwań.

Wodorotlenek glinu uwodniony zawarty w szczepionce jest adsorbentem. Adsorbenty to substancje zawarte w niektórych szczepionkach w celu przyspieszenia, zwiększenia i(lub) wydłużenia działania ochronnego szczepionki.

Jak wygląda FSME-IMMUN 0,5 ml i co zawiera opakowanie

FSME-IMMUN 0,5 ml jest zawiesiną do wstrzykiwań, 0,5 ml (1 dawka) w ampułko-strzykawce z lub bez dołączonej na stałe igły. Opakowanie ampułko-strzykawki z nasadką bez dołączanej na stałe igły może zawierać do dwóch igieł różnej wielkości. Wszystkie igły są jałowe i do jednorazowego użycia. Opakowania zawierają 1, 10, 20 lub 100 ampułko-strzykawek. Nie wszystkie wielkości opakowań mogą jednocześnie znajdować się w obrocie. Po wstrząśnięciu zawiesina ma szarobiały kolor i mleczny wygląd.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny:

Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent, CT13 9NJ Wielka Brytania

Wytwórca:

Pfizer Manufacturing Austria GmbH

Uferstrasse 15

2304 Orth an der Donau

Austria

W celu uzyskania dalszych szczegółowych informacji o leku należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Belgia

FSME-IMMUN 0,5 ml Bułgaria

FSME-IMMUN 0.5 ml Republika Czeska FSME-IMMUN 0,5 ml


Węgry

FSME-IMMUN felnötteknek Holandia

FSME-IMMUN 0,5 ml

Norwegia

TicoVac

Dania    Austria

TicoVac    FSME-IMMUN 0,5 ml Injektionssupsension

in einer Fertigspritze

Niemcy    Polska

FSME-IMMUN Erwachsene    FSME-IMMUN 0,5 ml

Eestonia

TicoVac 0,5 ml

Francja

TicoVac 0,5 ml ADULTES


Grecja

TicoVac 0.5 ml

Irlandia

TicoVac 0.5 ml

Íslandia


Portugalia

FSME-IMMUN 0,5 ml Rumunia

FSME-IMMUN 0.5 ml

suspensie injectabila in seringa preumpluta

Słowenia

FSME IMMUN 0,5ml Słowacja

FSME IMMUN 0,5 ml Injekcna suspenzia Finlandia

Szwecja

Włochy

TicoVac 0.5 ml


FSME-IMMUN Vuxen

Łotwa

TicoVac 0,5 ml


Wielka Brytania

TicoVac 0.5 ml

Litwa

TicoVac 0,5 ml

Luxembourg

FSME-IMMUN 0,5 ml

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 04/2015

Poniższe informacje są przeznaczone dla personelu medycznego i pracowników służby zdrowia

Przed podaniem ogrzać szczepionkę do temperatury pokojowej. Dobrze wstrząsnąć, aby zawiesina została dokładnie wymieszana. Po wstrząśnięciu szczepionka FSME-IMMUN 0,5 ml jest szarobiałą, opalizującą, jednorodną zawiesiną. Należy ocenić wzrokowo, czy szczepionka nie zawiera jakichkolwiek obcych cząstek ciała stałego i/lub czy nie nastąpiły zmiany w wyglądzie fizycznym. W przypadku jakichkolwiek zmian szczepionkę należy wyrzucić.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Aby zdjąć osłonkę igły należy postępować według poniższych wskazówek:

1.    Przytrzymać dolną część osłonki igły przymocowaną do szklanej ampułko-strzykawki (Rys. 1).

2.    Chwycić górną część osłonki igły kciukiem i palcem wskazującym drugiej ręki, przekręcić aż do rozerwania spawu (plomby zabezpieczającej) (Rys. 2).

3.    Zdjąć z igły oderwaną część osłonki pociągając ją do góry (Rys. 3).


Szczepionkę FSME-IMMUN 0,5 ml należy zużyć natychmiast po zdjęciu osłonki igły.

W celu zachowania jałowości i/lub drożności igły, nie należy pozostawiać jej bez osłonki przez dłuższy czas. Osłonkę igły należy zdejmować wyłącznie po wstrząśnięciu i bezpośrednio przed użyciem.

Dodatkowe informacje dotyczące strzykawki bez dołączonej na stałe igły:

Po usunięciu nasadki ze strzykawki, należy niezwłocznie dołączyć igłę oraz usunąć osłonkę z igły przed podaniem.

Po dołączeniu igły szczepionka musi zostać natychmiast podana.

9

FSME-IMMUN 0,5 ml

Charakterystyka Fsme-immun 0,5 ml

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

FSME-IMMUN 0,5 ml

Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

Szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu (cały wirus, inaktywowany)

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna dawka (0,5 ml) zawiera:

wirus kleszczowego zapalenia mózgu1,2 (szczep Neudorfl)    2,4 mikrograma

1    adsorbowany na uwodnionym wodorotlenku glinu (0,35 miligrama Al3+)

2    namnażany w fibroblastach zarodków kurzych (komórki CEF)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce Po wstrząśnięciu szczepionka jest szarobiałą, opalizującą zawiesiną.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

FSME-IMMUN 0,5 ml jest wskazana do czynnego (profilaktycznego) uodporniania osób w wieku 16 lat i starszych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu.

FSME-IMMUN 0,5 ml należy stosować zgodnie z oficjalnymi zaleceniami dotyczącymi wskazań oraz terminu wykonania szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Szczepienie podstawowe

Schemat szczepienia podstawowego jest taki sam dla wszystkich osób w wieku od 16 lat i składa się z trzech dawek FSME-IMMUN 0,5 ml.

Pierwszą i drugą dawkę należy podać w odstępach 1 do 3 miesięcy.

Jeżeli konieczne jest szybkie uzyskanie odpowiedzi immunologicznej, drugą dawkę można podać po dwóch tygodniach po pierwszej dawce.

W trakcie trwającego sezonu aktywności kleszczy spodziewana ochrona jest wystarczająca po pierwszych dwóch dawkach (patrz punkt 5.1).

Trzecią dawkę należy zastosować w okresie od 5 do 12 miesięcy po drugiej dawce szczepionki. Spodziewana ochrona po trzeciej dawce utrzymuje się przynajmniej 3 lata.

W celu uzyskania odporności przed sezonem aktywności kleszczy, który rozpoczyna się wiosną, najkorzystniej jest podać pierwszą i drugą dawkę w miesiącach zimowych. Schemat szczepienia najlepiej zakończyć podaniem trzeciej dawki w tym samym sezonie lub najpóźniej przed rozpoczęciem następnego sezonu aktywności kleszczy.

Szczepienie

podstawowe

Dawka

Standardowy schemat szczepienia

Przyspieszony schemat szczepienia

Pierwsza dawka

0,5 ml

Wybrana data

Wybrana data

Druga dawka

0,5 ml

1 do 3 miesięcy po pierwszej dawce szczepionki

14 dni po pierwszej dawce szczepionki

Trzecia dawka

0,5 ml

5 do 12 miesięcy po drugiej dawce szczepionki

5 do 12 miesięcy po drugiej dawce szczepionki

Dawki przypominające Osoby w wieku od 16 do 60 lat

Pierwszą dawkę przypominającą należy podać 3 lata po trzeciej dawce (patrz punkt 5.1).

Kolejne dawki przypominające należy podawać co 5 lat od ostatniej dawki przypominającej.

Osoby w wieku powyżej 60 lat

Zazwyczaj, u osób w wieku powyżej 60 lat przerwy pomiędzy dawkami przypominającymi nie powinny przekraczać 3 lat.

Dawka przypominająca > 16 lat do < 60 lat

Dawka

Czas

Pierwsza dawka przypominająca

0,5 ml

3 lata po trzeciej dawce szczepionki

Kolejne dawki przypominające

0,5 ml

co 5 lat

Dawka przypominająca > 60 lat

Dawka

Czas

Wszystkie dawki przypominające

0,5 ml

co 3 lata

Wydłużenie odstępu pomiędzy którąkolwiek z dawek (ze schematu szczepienia podstawowego lub dawek przypominających) może spowodować niedostateczną ochronę przed zakażeniem u szczepionej osoby w okresie między kolejnymi dawkami (patrz punkt 5.1).

Osoby z osłabionym układem immunologicznym (w tym również osoby poddawane leczeniu immunosupresyjnemu)

Brak dostatecznych danych klinicznych, na podstawie których można byłoby sformułować zalecenia dotyczące dawkowania. Jednakże można rozważyć oznaczenie przeciwciał po upływie czterech tygodni po drugiej dawce i zastosowanie dodatkowej dawki, jeżeli w tym czasie nie stwierdza się serokonwersji. To samo dotyczy każdej kolejnej dawki.

Sposób podawania

Szczepionkę należy stosować domięśniowo, wstrzykując w górną część ramienia (mięsień naramienny). Należy zachować ostrożność, aby uniknąć przypadkowego wstrzyknięcia do naczynia krwionośnego (patrz punkt 4.4).

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, którąkolwiek substancję pomocniczą lub na substancje wykorzystywane w procesie produkcji i obecne w ilościach śladowych (formaldehyd, neomycyna, gentamycyna, siarczan protaminy). Należy rozważyć alergię krzyżową na aminoglikozydy inne niż neomycyna i gentamycyna.

Ciężka nadwrażliwość na białka jaja, lub inne białka kurze(reakcja anafilaktyczna po spożyciu białka jaja kurzego) i lateks (tj. reakcja anafilaktyczna) mogą spowodować ciężkie reakcje alergiczne u osób uczulonych (patrz również punkt 4.4).

Szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu należy przełożyć w przypadku umiarkowanej lub ostrej choroby (przebiegającej z gorączką lub bez).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Tak jak w przypadku wszystkich szczepionek stosowanych we wstrzyknięciach, należy zawsze zapewnić dostęp do odpowiednich środków ratujących życie i opiekę na wypadek rzadko występujących reakcji anafilaktycznych po podaniu szczepionki.

Uczulenie na białko jaja, które nie ma charakteru ciężkiej nadwrażliwości, zazwyczaj nie stanowi przeciwwskazania do szczepienia szczepionką FSME-IMMUN 0,5 ml. Niemniej jednak takie osoby powinny być szczepione przy zapewnieniu natychmiastowej pomocy i dostępu do odpowiedniego sprzętu medycznego w razie wystąpienia reakcji nadwrażliwości.

Opakowanie produktu leczniczego zawiera gumę lateksową, która może wywoływać ciężkie reakcje alergiczne u osób uczulonych na lateks.

Poziom potasu i sodu wynosi mniej niż 1 mmol w dawce, można zatem uznać, że produkt nie zawiera sodu i potasu

Nie wolno wstrzykiwać szczepionki do naczynia krwionośnego, ponieważ mogłoby to doprowadzić do silnych reakcji, w tym również reakcji nadwrażliwości połączonych ze wstrząsem.

Ochronny poziom przeciwciał może nie zostać osiągnięty u osób poddawanych leczeniu immunosupresyj nemu.

W przypadku konieczności przeprowadzenia testów serologicznych w celu ustalenia wskazania do zastosowania kolejnych dawek, oznaczenia należy przeprowadzić w odpowiednio wyspecjalizowanym laboratorium. Obecne przeciwciała przeciw innym flawiwirusom (np. wirusowi japońskiego zapalenia mózgu, wirusowi żółtej gorączki, wirusowi Dengue) wytworzone po naturalnej ekspozycji lub po odpowiednich szczepionkach mogą dawać reakcje krzyżowe i być przyczyną wyników fałszywie dodatnich.

U pacjentów z rozpoznaniem lub podejrzeniem choroby o podłożu autoimmunologicznym, przed szczepieniem, należy rozważyć, czy stopień ryzyka zakażenia kleszczowym zapaleniem mózgu przeważa nad ryzykiem niepożądanego wpływu szczepionki FSME-IMMUN 0,5 ml na przebieg choroby autoimmunologicznej.

Należy zachować ostrożność podczas rozważania zasadności wskazania do szczepienia osób, u których wcześniej występowały zaburzenia mózgu takie jak aktywne zaburzenia demielinizacyjne lub niedostatecznie kontrolowana padaczka.

Nie ma danych dotyczących profilaktyki poekspozycyjnej z zastosowaniem FSME IMMUN 0,5 ml .

Podobnie jak w przypadku innych szczepionek, FSME-IMMUN 0,5 ml może nie chronić przed zakażeniem wszystkich zaszczepionych osób. Szczegóły dotyczące stosowania produktu u osób starszych i osób z zaburzeniami układu odpornościowego patrz punkt 4.2.

Kleszcze mogą przenosić inne zakażenia niż kleszczowe zapalenie mózgu, w tym również zakażenia patogenami, które mogą czasem wywoływać obraz kliniczny przypominający kleszczowe zapalenie mózgu. Szczepionki przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu nie zapewniają ochrony przed zakażeniem bakteriami rodzaju Borrelia. Z tego powodu, po pojawieniu się u osoby zaszczepionej klinicznych objawów podmiotowych i przedmiotowych sugerujących zakażenie kleszczowym zapaleniem mózgu należy dokładnie ocenić możliwość alternatywnej przyczyny tego stanu.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono żadnych badań dotyczących interakcji z innymi szczepionkami lub produktami leczniczymi. Stosowanie innych szczepionek równocześnie z FSME-IMMUN 0,5 ml należy wykonywać wyłącznie zgodnie z oficjalnymi zaleceniami. Jeżeli równocześnie będą stosowane inne szczepionki we wstrzyknięciach, należy podawać je w inne miejsca (najlepiej w inne kończyny).

Można nie uzyskać ochronnego miana przeciwciał u osób poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu lub u osób z osłabionym układem immunologicznym. W tych przypadkach należy oznaczyć miano przeciwciał w celu oceny odpowiedzi immunologicznej i ustalenia potrzeby zastosowania kolejnych dawek.

4.6    Płodność, ciąża i laktacja

Ciąża

Brak jest danych dotyczących stosowania FSME-IMMUN 0,5 ml u kobiet w ciąży.

Laktacja

Nie wiadomo, czy FSME-IMMUN 0,5 ml jest wydzielany z mlekiem matek karmiących.

Dlatego FSME-IMMUN 0,5 ml należy podawać kobietom w ciąży i karmiącym piersią tylko wtedy, gdy uzyskanie ochrony przed zakażeniem kleszczowym zapaleniem mózgu uważa się za niezbędne i po starannym rozważeniu stosunku ryzyka do korzyści.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby szczepionka FSME-IMMUN 0,5 ml wywierała wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn. Jednak należy wziąć pod uwagę, że mogą wystąpić zaburzenia widzenia lub zawroty głowy.

4.8    Działania niepożądane

Częstość w odniesieniu do szczepienia przedstawiona w poniższej tabeli została obliczona na podstawie analizy zgłaszanych działań niepożądanych z 7 badań klinicznych prowadzonych z zastosowaniem FSME-IMMUN 0,5 ml (2,4 pg) z udziałem osób w wieku od 16 do 65 lat otrzymujących trzy dawki szczepionki (3512 osoby po podaniu pierwszej dawki, 3477 po podaniu drugiej dawki i 3274 po podaniu trzeciej dawki szczepionki).

Wymienione w tym punkcie działania niepożądane są podane zgodnie z zalecaną konwencją oceny częstości występowania:

Bardzo często: >1/10 Często: >1/100 do <1/10 Niezbyt często > 1/1000 do <1/100 Rzadko: > 1/10 000 do <1/1000 Bardzo rzadko: <1/10 000

Działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych:

Klasyfikacja układów i narządów wg MedDRA

Częstość występowania

Bardzo

często

Często:

Niezbyt

często:

Rzadko:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Limfadenopatia

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

Senność

Zaburzenia ucha i błędnika

Zawroty głowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności

Wymioty

Biegunka, ból w nadbrzuszu

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból mięśni, ból stawów

Zaburzenia ogólne i reakcje w miejscu podania

Reakcje w miej scu wstrzyknięcia np.: ból w miej scu wstrzyknięcia

Złe

samopoczucie

zmęczenie

Gorączka

Reakcje w miejscu wstrzyknięcia takie jak:

-    rumień

-    obrzęk

-    stwardnienie

-    świąd

-    drętwienie

-    uczucie ciepła

Działania niepożądane zgłaszane po wprowadzeniu produktu leczniczego na rynek

Następujące, dodatkowe działania niepożądane były zgłaszane po wprowadzeniu produktu leczniczego na rynek:

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość*

Rzadko:

ZAKAŻENIA I ZARAŻENIA PASOŻYTNICZE

opryszczka (występuje u pacjentów z wcześniejszą ekspozycją na wirus)

ZABURZENIA UKŁADU IMMUNOLOGICZNEGO

Przyspieszenie lub zaostrzenie zaburzeń autoimmunologicznych (np.: stwardnienie rozsiane), reakcja anafilaktyczna

ZABURZENIA UKŁADU

Choroby demielinizacyjne (ostre rozsiane zapalenie

NERWOWEGO

mózgu i rdzenia, zespół Guillain Barré, zapalenie rdzenia, poprzeczne zapalenie rdzenia) zapalenie mózgu, drgawki, aseptyczne zapalenie opon mózgowych, odczyn oponowy, zaburzenia czucia i ruchu (niedowład połowiczy/ porażenie połowicze twarzy, porażenie/ niedowład, zapalenie nerwu, upośledzenie czucia, niedoczulica, parestezja), nerwoból, zapalenie nerwu wzrokowego, zawroty głowy

ZABURZENIA OKA

Zaburzenia widzenia, światłowstręt, ból oka

ZABURZENIA UCHA I BŁĘDNIKA

Szumy uszne

ZABURZENIA SERCA

Tachykardia

ZABURZENIA UKŁADU ODDECHOWEGO, KLATKI PIERSIOWEJ I ŚRÓDPIERSIA

Duszność

ZABURZENIA SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ

Wysypka (rumieniowata, grudkowo-plamista, pęcherzykowa), rumień, świąd, nadmierne pocenie się

ZABURZENIA MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWE I TKANKI ŁĄCZNEJ

Ból pleców, obrzęk stawów, ból karku, sztywność mięśniowo-szkieletowa (włączając sztyność karku), ból w kończynie

ZABURZENIA OGÓLNE I STANY W MIEJSCU PODANIA

Zaburzenia chodu, objawy grypopodobne, osłabienie, obrzęk, zaburzenia ruchomości stawu takie jak ból stawu, guzek i zapalenie

*gómy zakres 95% przedziału ufności dla częstości występowania działania niepożądanego jest obliczany jako 3/n, gdzie n jest liczbą uczestników włączonych do wszystkich badań klinicznych z zastosowaniem FSME-IMMUN 0,5 ml. Dlatego, częstość obliczona jako „rzadka” przedstawia maksymalną, teoretyczną częstość występowania tych działań niepożądanych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu

leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane

działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

ul. Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie odnotowano żadnego przypadku przedawkowania. Jednakże ze względu na postać szczepionki przypadkowe przedawkowanie jest mało prawdopodobne.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu, kod ATC: J07 BA01

Działanie produktu polega na indukcji wytwarzania swoistych przeciwciał przeciwko wirusowi kleszczowego zapalenia mózgu o dostatecznie wysokim mianie, aby zapewnić ochronę przed zakażeniem tym wirusem.

Skuteczność poprzedniej generacji szczepionki przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu określono w czasie wieloletnich obserwacji klinicznych całej populacji Austrii (od 1984 roku). W wyniku tych obserwacji obliczono, że ponad 90% zaszczepionych zostało uodpornionych po drugiej dawce i ponad 97% po 3 dawkach (podstawowy schemat szczepień).

Na podstawie obserwacji następczej całej populacji Austrii przeprowadzonej w latach od 2000 do 2006 obliczono, że wśród osób poddanych regularnemu szczepieniu, 99% osób pozostawało uodpornionych, bez znamiennych statystycznie różnic pomiędzy grupami wiekowymi. Odsetek uodpornionych jest także co najmniej tak wysoki po dwóch pierwszych dawkach szczepionki w następstwie standardowego schematu szczepienia i przyspieszonego schematu szczepienia, tj. przed ukończeniem podstawowego cyklu szczepienia przed trzecią dawką. U osób szczepionych nieregularnie stopień uodpornienia jest znacząco niższy.

W badaniach klinicznych, w których stosowano szczepionkę FSME-IMMUN 0,5 ml, seropozytywność zdefiniowano jako wartość miana przeciwciał oznaczonych testem ELISA > 126 VIE j/ml lub jako miano NT >10. Sumaryczny wskaźnik seropozytywności oceniany testami ELISA i NT w 21 dniu po drugiej dawce i po trzeciej dawce szczepionki stosowanej według konwencjonalnego i szybkiego schematu uodparniania przedstawiono w tabeli 1 i 2.

Tabela 1: Standardowy schemat uodparniania, wskaźniki seropozytywności zbiorczej1, przeciwciała

oznaczane testami ELISA i NT

u osób w wieku 16-65 lat

ELISA2

NT2

Dawka

druga

trzecia

druga

trzecia

Wskaźnik

seropozytywności1, %

(n/N)

87,5

(420/480)

98,7

(825/836)

94,8

(330/348)

99,4

(714/718)

1    - oceniany 21 dni po każdej dawce

2    - seropozytywność, punkt odcięcia: ELISA >126 VIE j/ml; NT > 1:10

Tabela 2: Przyspieszony schemat uodparniania, wskaźniki seropozytywności zbiorczej1, przeciwciała

oznaczane testami ELISA i NT

ELISA2

NT2

Dawka

druga

trzecia

druga

trzecia

Wskaźnik

seropozytywności w grupie wiekowej 16-49 lat, % (n/N)

86,6

(168/194)

99,4

(176/177)

97,4

(189/194)

100

(177/177)

Wskaźnik

seropozytywności w grupie wiekowej > 50 lat, %

(n/N)

72,3

(125/173)

96,3

(155/161)

89,0

(154/173)

98,8

(159/161)

1 - oceniane 21 dni po każdej dawce

2 - seropozytywność, punkt odcięcia: ELISA >126 VIE j/ml; NT > 1:10

Najwyższe wskaźniki seropozytywności oznaczane testami ELISA i NT w obu grupach wiekowych uzyskano po podaniu trzeciej dawki. Dlatego też, szczepienie wykonane według podstawowego schematu szczepienia składającego się z trzech dawek, jest konieczne do uzyskania ochronnego poziomu przeciwciał u prawie wszystkich szczepionych.

Szczepienie według przyspieszonego schematu szczepienia dało wysoki wskaźnik seropozytywności oznaczanej testem NT, otrzymany tak szybko jak po 14 dniach od podania drugiej dawki (89,3%) i po 7 dniach od podania trzeciej dawki szczepionki (91,7%).

Wyniki badania obserwacyjnego dotyczącego utrzymywania się przeciwciał przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu potwierdzają potrzebę podania pierwszej dawki przypominającej nie później niż trzy lata po szczepieniu podstawowym.

W grupie dorosłych, w wieku do 50 lat, wskaźnik seropozytywności oznaczany testem NT pozostawał wysoki do 5 lat po pierwszym szczepieniu przypominającym (94,5%); jedynie nieznacznie niższe wartości wskaźnika (>90,2%) były obserwowane u osób w wieku 50-60 lat, potwierdzając zachowanie pięcioletniego odstępu pomiędzy pierwszą a kolejną dawką przypominającą u osób w wieku poniżej 60 lat.

Szczepienie za pomocą FSME IMMUN indukuje powstanie statystycznie równoważnego poziomu przeciwciał neutralizujących przeciw europejskim, syberyjskim i dalekowschodnim szczepom wirusa KZM. W opublikowanych wynikach badania klinicznego wykazano również indukcję znacznego poziomu neutralizujących przeciwciał reagujących krzyżowo z wirusem omskiej gorączki krwotocznej, jednakże miano tych przeciwciał było niższe niż miano przeciwciał przeciw podtypom wirusa KZM.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Nie dotyczy

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Albumina ludzka Sodu chlorek,

Disodu fosforan dwuwodny Potasu diwodorofosforan Woda do wstrzykiwań Sacharoza

Wodorotlenek glinu uwodniony.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, szczepionki FSME-IMMUN 0,5 ml nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi.

6.3    Okres ważności

30 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Przechowywać strzykawkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

0. 5.ml zawiesiny w ampułko-strzykawce (szkło typu I) z zatyczką tłoka z gumy halogenobutylowej, dostępnej z lub bez dołączonej na stałe igły. Opakowanie może zawierać lateks (patrz punkt 4.4). Opakowania: po 1, 10, 20, 100 sztuk. Opakowanie ampułko-strzykawki z nasadką bez dołączanej na stałe igły może zawierać do dwóch igieł różnej wielkości. Wszystkie igły są jałowe i do jednorazowego użycia. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przed podaniem należy ogrzać szczepionkę do temperatury pokojowej. Dobrze wstrząsnąć, aby zawiesina została dokładnie wymieszana. Po wstrząśnięciu szczepionka FSME-IMMUN 0,5 ml jest szarobiałą, opalizującą, jednorodną zawiesiną. Należy ocenić wzrokowo, czy szczepionka nie zawiera jakichkolwiek obcych cząstek ciała stałego i (lub) czy nie nastąpiły zmiany w wyglądzie fizycznym. W przypadku jakichkolwiek zmian szczepionkę należy wyrzucić.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Aby zdjąć osłonkę igły należy postępować według poniższych wskazówek:

1.    Przytrzymać dolną część osłonki igły przymocowaną do szklanej ampułko-strzykawki.

2.    Chwycić górną część osłonki igły, kciukiem i palcem wskazującym drugiej ręki, przekręcić aż do rozerwania spawu (plomby zabezpieczającej).

3.    Zdjąć z igły oderwaną część osłonki pociągając ją do góry.

Szczepionkę FSME-IMMUN 0,5 ml należy zużyć natychmiast po zdjęciu osłonki igły.


W celu zachowania jałowości i (lub) drożności igły, nie należy pozostawiać jej bez osłonki przez dłuższy czas. Osłonkę igły należy zdejmować wyłącznie po wstrząśnięciu i bezpośrednio przed użyciem.

Dodatkowe informacje dotyczące ampułko - strzykawki bez dołączonej na stałe igły:

Po usunięciu nasadki ze ampułko - strzykawki należy niezwłocznie dołączyć igłę oraz usunąć osłonkę z igły przed podaniem.

Po dołączeniu igły szczepionka musi zostać natychmiast podana.

Podanie szczepionki powinno zostać udokumentowane przez lekarza wraz z odnotowaniem numeru serii szczepionki. Do każdej ampułkostrzykawki dołączono odrywaną etykietę, przeznaczoną do umieszczenia w dokumentacji.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

12188

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

11.04.2006/ 18.10.2010

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

03.03.2014

10/10

FSME-IMMUN 0,5 ml