+ iMeds.pl

Fucibet lipid (20 mg + 1 mg)/gUlotka Fucibet lipid

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Fucibet Lipid, (20 mg + 1 mg)/g,krem Kwas fusydynowy + Betametazonu walerianian

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do ,lekarza,farmaceutylub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowifarmaceucielub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Fucibet Lipid i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fucibet Lipid

3.    Jak stosować lek Fucibet Lipid

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Fucibet Lipid

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Fucibet Lipid i w jakim celu się go stosuje

Fucibet Lipid, krem lipidowy zawiara dwa różne leki : antybiotyk ( kwas fusydynowy) oraz kortykosteroid - betametazonu walerianian. Działanie kwasu fusydynowego polega na hamowaniu wzrostu bakterii, a betamatazonu na zmniejszaniu objawów zapalnych i świądu skóry.

Fucibet Lipid, krem lipidowy jest stosowany w leczeniu chorób skóry przebiegających z zakażeniami bakteriami wrażliwymi na kwas fusydynowy.

Lek należy stosować dokładnie według zaleceń lekarza.

Jeżeli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fucibet Lipid Kiedy nie stosować leku Fucibet Lipid:

-    jeśli pacjent na uczulenie na kwas fusydynowy, betametazon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

-    u dzieci poniżej 1 roku życia.

Nie stosować leku Fucibet Lipid w leczeniu:

-    ogólnoustrojowych zakażeń grzybiczych (ciężkie zakażenia spowodowane przez grzyby),

-    zmian skórnych spowodowanych przez grzyby, bakterie lub wirusy,

-    trądziku różowatego (silne zaczerwienienie, zwłaszcza w środkowej części twarzy),

wyprysku wokół ust, gruźlicy (zmian skórnych), trądziku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Fucibet Lipid należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Nie należy stosować leku Fucibet Lipid dłużej niż to konieczne i nie dłużej niż zalecił lekarz. Nie należy stosować leku Fucibet Lipid dłużej niż przez 2 tygodnie.

Należy unikać dostania się leku Fucibet Lipid do oczu, na otwarte rany lub błon śluzowe (np w jamie ustnej lub nozdrzach).

Fucibet Lipid może maskować objawy zakażenia.

Fucibet Lipid potencjalnie może zwiększać ryzyko zakażeń, pogarszać istniejące zakażenia lub aktywować zakażenia „uśpione”.

Dzieci i młodzież

Fucibet Lipid nakeży ostrożnie stosować u dzieci. Należy unikać stosowania leku w dużych ilościach, pod opatrunkiem lub bandażem a także przedłużonego leczenia.

Inne leki i FucibetLipid

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Lek Fucibet Lipid może być stosowany z innymi lekami.

Ciąża i karmianie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża: lek Fucibet Lipid należy stosować zgodnie ze wskazaniami lekarza.

Karmienie piersią: lek Fucibet Lipid może być stosowany w okresie karmienia piersią przez krótki czas. Należy poradzić się lekarza.W okresie karmienia piersią nie wolno stosować leku Fucibet Lipid na piersi.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Fucibet Lipid nie ma wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę urządzeń mechanicznych.

FucibetLipid zawiera środki konserwjące: metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), alkohol cetostearylowy i potasu sorbinian.

Lek zawiera metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), które mogą powodować reakcje alergiczne (także opóźnione). Alkohol cetostearylowy i potasu sorbinian mogą powodować miejscowe reakcje skórne. Moga one wystąpić w każdym czasie po zastosowaniu leku. Należy przeczytać punkt 4, aby wychwycić wszystkie objawy, które mogą wystąpić.

3. Jak stosować lek Fucibet Lipid

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci: nałożyć na skórę cienką warstwę leku 2-3 razy na dobę, maksymalnie przez 2 tygodnie.

Instrukcja zastosowania

Stosować lek Fucibet Lipid na skórę objętą stanem zapalnym.

Po każdym zastosowaniu należy umyć ręce chyba, że lek jest stosowany w leczeniu zmian na rękach. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Fucibet Lipid

Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku zastosowania większej ilości leku niż opisana w tej ulotce czy większej niż zalecił lekarz, lub w przypadku złego samopoczucia.

Pominięcie zastosowania leku Fucibet Lipid

W przypadku pomienięcia zastosowania leku Fucibet Lipid, lek należy zaaplikować od razu po przypomnieniu a następnie kontynuować leczenie według ustalonego uprzednio schematu.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt częste (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 pacjenta na 100)

-    Reakcje alergiczne

-    Zaczerwnienienie lub wysypka

-    Uczucie pieczenia skóry

-    Świąd

-    Suchość skóry

-    Ból w miejscu aplikacji

-    Podrażnienie w miejscu aplikacji

Rzadkie (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 pacjenta na 1000)

-    Zaczerwienienie skóry

-    Pokrzywka

-    Wysypka

-    Obrzęk w miejscu aplikacji

-    Pęcherzyki w miejscu aplikacji

Działania niepożądane spowowodwane leczeniem kortykosteroidem (betametazon):

-    Ścieńczenie skóry

-    Wyprysk

-    Wyprysk dookoła ust

-    Rozstępy

-    Uwidocznienie się małych, powierzchniowych żył

-    Uporczywe zaczerwienienie skóry

-    Zaczerwienienie skóry

-    Rozjaśnienie koloru skóry

-    Zwiększenie tempa wzrostu włosów

-    Nadmierna potliwość

-    Wybroczyny na skórze - w przypadku długotrwałego stosowania.

Ogólnoustrojowe działania niepożądane spowodowane leczeniem silnym kortykosteroidem takim jak betametazon:

Zaburzenia czynności nadnerczy, zwłaszcza w przypadku długotrwałego stosowania.

Zaburzenia związane ze stosowaniem leku zbyt blisko oczu (np. wzrost ciśnienia w gałce ocznej i i jaskra).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Fucibet Lipid

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 300C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 3 miesiące.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Fucibet Lipid krem

Substancja czynna leku: kwas fusydynowy 20 mg/g i betametazonu walerianian 1 mg/g.

Pozostałe składniki to: wazelina biała, parafina ciekła, alkohol cetostearylowy, steareth-21, potasu sorbinian (E202), hypromeloza, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), kwas cytrynowy jednowodny, propylu parahydroksybenzoesan (E 216), all-rac-a-tokoferol, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Fucibet Lipid i co zawiera opakowanie

Fucibet Lipid jest białym kremem.

Opakowanie leku to tuby aluminiowe zawierające 5g, 15 g, 30g i 60 g kremu, umieszczone w tekturowym pudełku

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

LEO Pharma A/S Industriparken 55 DK-2750 Ballerup Dania

Wytwórca

LEO Laboratories Ltd. (LEO Pharma) 285 Cashel Road Dublin 12 Irlandia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Fucibet Lipid

Charakterystyka Fucibet lipid

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Fucibet Lipid, (20 mg + 1 mg)/g, krem

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Kwas fusydynowy 20 mg/g i betametazonu walerianian 1 mg/g.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Metylu parahydroksybenzoesan, (E 218)

Propylu parahydroksybenzoesan, (E 216)

Alkohol cetostearylowy Potasu sorbinian (E 202)

Pełny wykaz składników pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krem.

Biały krem.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Atopowe zapalenie skóry z towarzyszącym nadkażeniem.

Stany zapalne skóry, w tym wyprysk alergiczny i toksyczny powikłany zakażeniami drobnoustrojami wrażliwymi na kwas fusydynowy.

Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli i dzieci: Cienką warstwę kremu należy aplikować 2 lub 3 razy na dobę, nie dłużej niż przez 14 dni.

Populacje szczególne Pacjenci w podeszłym wieku

Nie określono ryzyka stosowania produktu leczniczego Fucibet Lipid u pacjentów w podeszłym wieku. Nie są konieczne szczególne środki ostrożności ani dostosowanie dawki.

Zaburzenia czynności nerek

Nie określono ryzyka stosowania produktu leczniczego Fucibet Lipid u pacjentów z zaburzeniami czynnością nerek. Środki ostrożności ani dostosowanie dawki nie są konieczne.

Zaburzenie czynności wątroby

Nie określono ryzyka stosowania produktu leczniczego Fucibet Lipid u pacjentów z zaburzeniami czynnością wątroby. Szczególne środki ostrożności ani dostosowanie dawki nie są konieczne.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na kwas fuzydynowy lub betametazonu walerianian lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Z uwagi na zawartość kortykosteroidu, produkt leczniczy Fucibet Lipid jest przeciwwskazany w:

-    ogólnoustrojowej infekcji grzybiczej,

-    pierwotnych infekcjach skórnych spowodowanych przez grzyby, wirusy lub bakterie, nieleczonych lub niepoddających się właściwemu leczeniu (patrz punkt 4.4),

-    zmianach skórnych spowodowanych gruźlicą, nieleczonych lub niepoddających się właściwemu leczeniu,

-    okołoustnych zapaleniach skóry, trądziku różowatym i młodzieńczym,

-    chorobach skórnych u dzieci poniżej 1 roku życia, w tym stanach zapalnych skóry i zapaleniu pieluszkowym.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy unikać długoterwałej, ciągłej terapii produktem leczniczym Fucibet Lipid, zwłaszcza u dzieci, z uwagi na możliwość supresji nadnerczy, nawet bez stosowania opatrunku okluzyjnego.

W zależności od miejsca aplikacji, należy zawsze rozważyć możliwość ogólnoustrojowego wchłaniania betametazonu walerianianu podczas leczenia produktem leczniczym Fucibet Lipid.

Z uwagi na zawartość kortykosteroidu, produkt leczniczy Fucibet Lipid należy ostrożnie stosować w okolicy oczu. Należy unikać kontaktu produktu leczniczego Fucibet Lipid z oczami (patrz punkt 4.8).

Odwracalna supresja osi podwzgórze - przyssadka - nadnercza (HPA) może wystąpić w wyniku ogólnoustrojowego wchłaniania stosowanych miejscowo kortykosteroidów.

Fucibet Lipid powinien być ostrożnie stosowany u dzieci z uwagi na to, że dzieci i młodzież mogą wykazywać większą podatność na indukowaną stosowanymi miejscowo kortykosteroidami supresję czynności osi HPA i wystąpieniezespołu Cushing, w porównaniu z dorosłymi pacjentami. Należy unikać stosowania produktu leczniczego w dużych dawkach, pod opatrunku okluzyjnymi oraz długotrwałego leczenia (patrz punkt 4.8). Dzieci i młodzież mogą być bardziej podatni na toksyczność ogólnoustrojową po zastosowaniu równoważnych dawek, z uwagi na większy stosunek powierzchni skóry do masy ciała niż u dorosłych.

Z uwagi na zawartość betametazonu walerianianu długotrwałe, miejscowe leczenie produktem leczniczym Fucibet Lipid może powodować atrofię skóry.

Obserwowano przypadki oporności bakterii po miejscowym zastosowaniu kwas fusydynowego. Długotrwałe i powtarzające się stosowanie kwasu fusydynowego może zwiększać ryzyko rozwoju oporności. Ograniczenie miejscowego leczenia kwasem fusydynowym i betametazonu walerianianem maksymalnie do 14 dni, minimalizuje ryzyko rozwoju oporności bakterii.

Ograniczenie czasu leczenia minimalizuje też ryzyko maskowania objawów infekcji patogenami opornymi, spowodowanego działaniem immunosupresyjnym kortykosteroidu. Z uwagi na zawartość kortykosteroidu, który ma działanie immunosupresyjne, stosowanie produktu leczniczego Fucibet Lipid może zwiększać podatność na infekcje, spowodować pogorszenie istniejącej infekcji lub uczynnienie infekcji utajonych. Zaleca się zastosowanie leczenia ogólnego w sytuacji, kiedy infekcja nie może być kontrolowana lekami stosowanymi miejscowo (patrz punkt 4.3).

Fucibet Lipid krem zawiera substancje pomocnicze metylu hydroksybenzoesan (E218) i propylu hydroksybenzoesan (E216), alkohol cetostearylowy i potasu sorbinian (E202). Metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksbenozesan mogą powodować reakcje alergiczne (czasem opóźnione). Potasu sorbinian i alkohol cetostearylowy mogą wywoływać reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji. Interakcje z lekami stosowanymi ogólnie są minimalne.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża:

Kwas fusydynowy

Nie przewiduje się wpływu produktu Fucibet Lipid na ciążę, z uwagi na nieistotną ekspozycję ogólnoustrojową na kwas fusydynowy.

Betametazonu walerianian

Brak danych dotyczących zastosowania miej scowego betametazonu walerianianu u kobiet w ciąży lub są one ograniczone. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na rozrodczość (patrz punkt 5.3).

Fucibet Lipid nie powinien być stosowany w okresie ciąży chyba, że stan kliniczny pacjentki wymaga leczenia kwasem fusydynowym i betametazonu walerianianem.

Karmienie piersią:

Nie przewiduje się wpływu na noworodka i (lub) niemowlę karmione piersią, ponieważ ekspozycja ogólnoustrojowa na kwas fusydynowy i betametazonu walerianian po zastosowaniu produktu leczniczego na niewielką powierzchnię skóry u kobiet karmiących piersią jest nieistotna.

W okresie karmienia piersią nie należy stosować produktu Fucibet Lipid krem na piersi.

Płodność:

Nie przeprowadzono badań produktu leczniczego Fucibet Lipid dotyczących płodności.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Fucibet Lipid nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Ocena częstości występowania działań niepożądanych została przeprowadzona na podstawie analizy zbiorczej danych z badań klinicznych i monitorowania spontanicznego.

Najczęściej raportowanym działaniem niepożądanym był świąd.

Działania niepożądane są wyszczególnione zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA (System Organ Class-SOC), a poszczególne działania niepożądane wymieniono rozpoczynając od najczęściej raportowanych. W obrębie każdej grupy o tej samej częstości występowania działania niepożądane wymieniono kolejno, według zmniejszającej się ciężkości objawów.

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: (>1/1000 do <1/100)

Nadwrażliwość

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: (>1/1000 do <1/100)

Kontaktowe zapalenie skóry Wyprysk (pogorszenie istniejącej) Uczucie pieczenia skóry Świąd

Suchość skóry

Rzadko:

(>1/10 000 and <1/1000)

Rumień

Pokrzywka

Wysypka (w tym wysypka rumieniowa i uogólniona)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często: (>1/1,000 do <1/100)

Ból w miejscu aplikacji Podrażnienie w miejscu aplikacji

Rzadko:

(>1/10 000 do <1/1000)

Obrzęk w miejscu aplikacji Pęcherzyki w miejscu aplikacji

Ogólnoustrojowe, niepożądane działania leków z grupy kortykosteroidów, w tym betametazonu walerianian, obejmują supresję nadnercz,y zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania miejscowego (patrz punkt 4.4).

Zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego i jaskra mogą także wystąpić po miejscowym zastosowaniu kortykosteroidów w okolicy oczu, zwłaszcza przy długotrwałym stosowaniu oraz u pacjentów z predyspozycją do rozwoju jaskry (patrz punkt 4.4).

Dermatologiczne działania niepożądane leków z grupy kortykosteroidów o silnym działaniu to atrofia, zapalenie skóry (w tym skórne zapalenie kontaktowe i wysypka trądzikopodobna), zapalenie okołowargowe, rozstępy skórne, trądzik różowaty, rumień, nadmierne owłosienie, nadmierna potliwość i odbarwienia. W przypadku długotrwalego miejscowego stosowania kortykosteroidów mogą wystąpić wybroczyny.

Działania niepożądane kortykosteroidów związane ze stosowaniem produktu leczniczego Fucibet Lipid były raportowane niezbyt rzadko a częstość ich występowania została opisana w powyższej tabeli.

Populacja dzieci i młodzieży

Profil bezpieczeństwa u dzieci jest podobny jak u dorosłych (patrz punkt 4.4).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych

Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail:ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Brak informacji dotyczących potencjalnych objawów przedawkowania kwasu fusydynowego. Zespół Cushinga i niewydolność kory nadnerczy może wystąpić po stosowaniu kortykosteroidów podawanych miejscowo w dużych dawkach i przez ponad 3 tygodnie.

Ogólnoustrojowe działanie po przedawkowaniu substancji czynnych w wyniku przypadkowego spożycia produktu leczniczego są mało prawdopodobne. Ilość kwasu fusydynowego w jednej tubie produktu leczniczego Fucibet Lipid nie przekracza dawki dobowej stosowanej w leczeniu ogólnym. Przedawkowanie kortykosteroidów po jednorazowym zastosowaniu rzadko stanowi problem kliniczny.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Kod ATC: D 07 CC 01,

Grupa farmakoterapeutyczna: kortykosteroidy (grupa III) stosowane w skojarzeniu z antybiotykami', do stosowania zewnętrznego.

Fucibet Lipid jest produktem leczniczym złożonym, zawierającym glikokortykosteroid - betametazonu walerianian i kwas fusydynowy o działaniu przeciwbakteryjnym.

Mechanizam działania

Betametazon należy do korykosteroidów o silnym działaniu (grupa III), działanie terapeutyczne wywiera w wyniku supresji miejscowych reakcji immunologicznych, jak rozszerzenie naczyń krwionośnych, obrzęk i ból.

Mechanizm działania kwasu fusydynowego polega na zapobieganiu dysocjacji czynnika wydłużania G (EF-G) - kompleksu rybosomowego podczas syntezy białka bakteryjnego. Unieczynnienie czynnika EF-G prowadzi do zahamowania syntezy białek i ostatecznie do śmierci komórek bakteryjnych. W małych stężeniach, kwas fusydynowy działa bakteriostatycznie, w dużych bakteriobójczo. Kwas fusydynowy działa głównie na bakterie Gram-dodatnie, a w szczególności na Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes i Corynebacterium.

Substancje czynne produktu leczniczego Fucibet Lipid nie wpływają wzajemnie na swoją biodostępność i aktywność.

Oporność

Mechanizm powstawania oporności bakterii wiąże się głównie z mutacjami prowadzącymi do zmian białka EF-G lub zmian w procesie syntezy białek. Ponadto, możliwa jest inaktywacja związana z enzymami. Wykazano 5 typów genów oporności: fusA, fusB, fusC, fusD i fusE. Oporność może być chromosomalna lub plazmidowa.

Z uwagi na unikalną strukturę molekularną a także odmienny mechanizm działania, nie wykazano swoistej oporności krzyżowej z innymi grupami leków przeciwbakteryjnych.

Wartości graniczne lekowrażliwości

Graniczne wartości lekowrażliwości istotne przy stosowaniu kwasu fusydynowego na skórę nie mogą być ustalone z uwagi na brak kliniczne potwierdzonych danych. Epidemiologiczne wartości graniczne (ECOFF) kwasu fusydynowego zostały ustalone przez Europejski Komitet ds. Oznaczania Lekowrażliwości (EUCAST) dla kilku wrażliwych drobnoustrojów (patrz tabela poniżej). ECOFF przedstawia wartości graniczne oznaczone dla dzikich szczepów bakteryjnych, czyli szczepów bez nabytych mechanizmów oporności.

Drobnoustrój

ECOFF (mg/L) <

Staphylococcus aureus

0.5

Staphylococcus aureus MRSA

0.5

Staphylococcus aureus MSSA

0.5

Staphylococcus epidermidis

0.5

Staphylococcus haemolyticus

0.5

Staphylococcus lugdunensis

0.5

Streptococcus agalactiae

32.0

Streptococcus pyogenes

16.0

Drobnoustroje pierwotnie oporne

Większość bakterii gram-ujemnych (w tym Haemophilus influenza; Enterobactericeae takich jak Escherichia coli i Klebsiella pneumonia; Pseudomonas spp.) jest oporna na kwas fusydynowy.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Po zastosowaniu miejscowym wchłanianie walerianianu betametazonu może spowodować działanie ogólnoustrojowe zwłaszcza, jeżeli był stosowany na dużych powierzchniach skóry lub na skórze z uszkodzoną warstwą rogową. Opatrunek okluzyjny na leczonej powierzchni znacznie zwiększa wchłanianie betametazonu walerianian. Po wchłonięciu jest on metabolizowany w wątrobie i wydalany z moczem.

Miejscowo zastosowany kwas fusydynowy ma zdolność penetracji głównie z uwagi na to, że współczynnik właściwości hydrofilowych do lipofilowych jest optymalny do jego dyfuzji pomiędzy warstwą wodną i lipoidową naskórka. Dlatego miejscowo zastosowany kwas fuzydynowy osiąga duże stężenia w skórze.

Wchłanianie ogólnoustrojowe kwasu fusydynowego jest nieistotne.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania kortykosteroidów przeprowadzane na zwierzętach wykazały ich toksyczny wpływ na rozrodczość (np. rozszczep podniebienia, wady rozwojowe szkieletu, mała masa urodzeniowa).

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Wazelina biała Parafina ciekła Alkohol cetostearylowy Steareth-21

Potasu sorbinian (E202)

Hypromeloza

Metylu parahydroksybenzoesan (E 218) Kwas cytrynowy jednowodny Propylu parahydroksybenzoesan (E 216) all-rac-a-Tokoferol Woda oczyszczona.

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności

2 lata.

Po pierwszym otwarciu tuby: 3 miesiące.

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa z zakrętką z PE, zawierająca 5 g, 15 g, 30 g lub 60 g kremu, w tekturowym pudełku. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

LEO Pharma A/S Industriparken 55 DK-2750 Ballerup Dania

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Fucibet Lipid