+ iMeds.pl

Fucidin 20 mg/gUlotka Fucidin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

FUCIDIN, 20 mg/g, krem (Acidum fusidicum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do ,lekarza,farmaceutylub pielęgniarki.

Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowifarmaceucielub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Fucidin krem i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fucidin krem

3.    Jak stosować lek Fucidin krem

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Fucidin krem

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Fucidin krem i w jakim celu się go stosuje

Lek Fucidin ma postać kremu do stosowania miejscowego. Substancją czynną leku jest kwas fusydynowy - antybiotyk o działaniu przeciwbakteryjnym. Kwas fusydynowy działa na niektóre bakterie Gram-dodatnie. Szczególnie wrażliwe na działanie kwasu fusydynowego są gronkowce.

Lek Fucidin krem jest wskazany w miejscowym leczeniu bakteryjnych zakażeń skóry wywołanych przez bakterie wrażliwe na kwas fusydynowy. Podstawowe wskazania to: liszajec, czyraczność, zapalenie mieszków włosowych, zapalenie gruczołów potowych, zanokcica i trądzik pospolity.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fucidin krem Kiedy nie stosować leku Fucidin krem:

-jeśli pacjent na uczulenie na kwas fusydynowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy unikać kontaktu leku z oczami oraz błonami śluzowymi, gdyż może to spowodować podrażnienie spojówek i błon śluzowych.

Inne leki i Fucidin krem

Brak danych.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

W okresie karmienia piersią nie należy stosować leku Fucidin na piersi.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Fucidin krem nie ma wpływu lub ma wpływ nieistotny na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę urządzeń mechanicznych oraz sprawność psychofizyczną.

Lek Fucidin krem zawiera butyiohydroksyanizol, alkohol cetylowy oraz sorbinian potasu, które mogą wywołać miejscowe reakcje skórne (np. zapalenie kontaktowe skóry).

Butyiohydroksyanizol zawarty w leku może ponadto powodować podrażnienie oczu oraz błon śluzowych.

3. Jak stosować lek Fucidin krem

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.

Lek zwykle nakłada się na zmienione chorobowo obszary skóry 2 do 3 na dobę przez 7 dni. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Nie odnotowano przypadków przedawkowania podczas stosowania leku zgodnie ze wskazaniami i zalecanym sposobem stosowania.

Jeśli jednak wystąpi złe samopoczucie po przedawkowaniu leku, należy skontaktować się z lekarzem. Pominięcie zastosowania leku Fucidin krem

Nie należy stosować dawki podwójnej, w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Należy kontynuować leczenie według ustalonego uprzednio schematu.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mogą wystąpić ciężkie działania niepożądane ( u 1 pacjenta na 1000), takie jak obrzęk skóry i błon śluzowych twarzy, jamy ustnej i gardła. W przypadku ich wystąpienia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Inne działania niepożądane to:

Niezbyt częste (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 pacjenta na 100)

•    ból, uczucie pieczenia, podrażnienie w miejscu nałożenia leku,

® zapalenie skóry, wyprysk,

« świąd,

® wysypka,

•    rumień,

Rzadkie (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 pacjenta na 1000)

•    reakcje alergiczne,

•    zapalenie spojówek,

•    pokrzywka, pęcherzyki na skórze,

•    obrzęk naczynioruchowy.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać iek Fucidin krem

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności umieszczonym na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Fucidin krem

-    Substancja czynna leku: kwas fusydynowy.

1 g kremu zwiera 20 mg kwasu fusydynowego.

-    Pozostałe składniki to: butylohydroksyanizol, sorbinian potasu, kwas solny, polisorbat 60, wazelina biała, alkohol cetylowy, glicerol 85%, parafina ciekła, all-rac-a-tokoferol, woda destylowana.

Jak wygląda i co zwiera opakowanie

Dostępne opakowania:

Tuby aluminiowe zawierające 5 g i 15 g kremu, umieszczone w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny:

LEO Pharma A/S Industriparken 55 DK-2750 Ballerup Dania

Wytwórca:

LEO Laboratories Ltd.

Cashel Road 285 Dublin 12 Irlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

LEO Pharma Sp. z o.o.

Ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa Tel: 22 244 18 40

Data ostatniej aktualizacji ulotki

3

Fucidin

Charakterystyka Fucidin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

FUCIDIN, 20 mg/g, krem

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g kremu zawiera 20 mg kwasu fusydynowego (Acidum fusidicum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krem.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Miejscowe leczenie bakteryjnych zakażeń skóry wywołanych przez bakterie wrażliwe na kwas fusydynowy, takich jak: liszajec, czyraczność, zapalenie gruczołów potowych, zapalenie mieszków włosowych, zanokcica i trądzik pospolity.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Do stosowania miejscowego na skórę.

Fucidin krem należy nakładać na chorobowo zmienione miejsca na skórze dwa do trzech razy na dobę. Zalecany okres leczenia wynosi 7 dni.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie

6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Donoszono o pojawianiu się oporności bakteryjnej wśród Staphylococus aureus po zastosowaniu produktu Fucidin na skórę. Tak jak w przypadku wszystkich antybiotyków, przedłużające się lub powtarzające stosowanie kwasu fusydynowego może zwiększać ryzyko rozwoju oporności.

Fucidin krem zawiera: butylohydroksyanizol, alkohol cetylowy oraz sorbinian potasu, substancje mogą wywołać miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Butylohydroksyanizol może ponadto powodować podrażnienie oczu oraz błon śluzowych, dlatego należy zachować ostrożność nakładając Fucidin krem w okolicy oczu.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Brak danych..

4.6


Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Płodność

Brak badań klinicznych dotyczących wpływu miejscowo stosowanego produktu Fucidin na płodność. Nie przewiduje się wpływu produktu Fucidin na kobiety w w wieku rozrodczym, z uwagi na nieistotną ekspozycję ogólnoustrojową po zastosowaniu produktu Fucidin miejscowo.

Ciąża

Nie przewiduje się wpływu produktu Fucidin na ciążę, z uwagi na nieistotną ekspozycję ogólnoustrojową po zastosowaniu produktu miejscowo.

Fucidin krem może być stosowany podczas ciąży.

Karmienie piersią

Nie przewiduje się wpływu na noworodka i (lub) niemowlę karmione piersią, ponieważ wchłanianie ogólnoustrojową kwasu fusydynowego po zastosowaniu na skórę kobiet karmiących jest nieistotne.

W okresie karmienia piersią nie należy stosować produktu Fucidin krem na piersi.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Fucidin stosowany miejscowo nie ma wpływu lub ma wpływ nieistotny na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn.

4.8    Działania niepożądane:

Ocena częstości występowania działań niepożądanych została przeprowadzona na podstawie analizy zbiorczej danych z badań klinicznych i monitorowania spontanicznego.

Na podstawie analizy zbiorczej z badań klinicznych, do których włączono 4724 pacjentów otrzymujących miejscowe leczenie lekiem Fucidin stwierdzono, że częstość działań niepożądanych wyniosła 2,3%.

Najczęściej obserwowanym działaniem niepożądanym były różne reakcje skórne jak świąd i wysypka ,będące następstwem zmian w miejscu aplikacji takich jak ból, podrażnienie pojawiające się u mniej niż 1% pacjentów.

Zgłaszano nadw-rażliwość i obrzęk naczynioruchowy.

Działania niepożądane są wyszczególnione zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA, a poszczególne działania niepożądane wymieniono rozpoczynając od najczęściej raportowanych.

W obrębie każdej grupy o tej samej częstości występowania działania niepożądane wymieniono kolejno, według zmniejszającego się znaczenia objawów.

bardzo częste częste

niezbyt częste rzadkie

bardzo rzadkie


>1/10

>1/100 do 1/10 >1/1000 do 1/100 >1/10 000 do 1/1000 >1/10 000

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko

(>1/10 000 do 1/1000)

Nadwrażliwość

Zaburzenia oka

Rzadko

(>1/10 000 do 1/1000)

Zapalenie spojówek

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często (>1/1000 do 1/100)

Zapalenie skóry (w tym : kontaktowe zapalenie skóry, egzema)

Wysypka*

Świąd

Rumień

*Raportowano różnego typy wysypki skórne takie jak: rumieniowa, krostkowa, pęcherzykowa, plami sto-grudkowa i grudkowa. Obserwowano także wysypkę uogólnioną.

Rzadko

(>1/10 000 do 1/1000)

Obrzęk naczynioruchowy

Pokrzywka

Pęcherzyki

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często (>1/1000 do 1/100)

Ból w miejscu aplikacji ( w tym uczucie pieczenia) Podrażnienie w miejscu aplikacji

Populacja dzieci i młodzieży

Oczekuje się, że częstość, typ i ciężkość działań niepożądanych u dzieci jest taka sama jak u dorosłych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie jest mało prawdopodobne w przypadku stosowania produktu zgodnie ze wskazaniami i zalecanym sposobem stosowania.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: Antybiotyki do stosowania miejscowego.

Kod ATC: D 06 AX01

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Kwas fusydynowy jest lekiem o działaniu przeciwbakteryjnym, do stosowania miejscowego. Kwas fusydynowy i sodu fusydynian łatwo przenikają do skóry.

Kwas fusydynowy działa na bakterie Staphylococcus aureus, Corynebacterium minutissimum, Streptococcus spp. i niektóre bakterie Gram-ujemne. Oporne na działanie kwasu fusydynowego są bakterie Pseudomonas aeruginosa.

Typowe wartości MIC5odla bakterii chorobotwórczych skóry wynoszą:

Staphylococcus aureus: 0,03 pg/ml Corynebacterium minutissimum: 0,03 pg/ml

Streptococcus pyogenes: 6,8 pg/ml laseczki Gram-ujemne: >350 pg/ml Pseudomonas spp.: 500 pg/ml

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

W badaniach in vitro wykazano, że kwas fusydynowy przenika przez skórę w stopniu podobnym do kortykosteroidów.

W wyniku 2,5-godzinnej ekspozycji sztucznie uszkodzonej skóry (zdarcie naskórka) na lek, stężenie kwasu fusydynowego w naskórku wynosiło 269,6 pg/ml i 52,8 pg/ml w górnych warstwach skóry właściwej. Po podaniu na skórę 0,54% podanej dawki kwasu fusydynowego przenika przez skórę.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak istotnych danych, poza wymienionymi w pozostałych punktach charakterystyki.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Butylohydroksyanizol, sorbinian potasu, kwas solny, polisorbat 60, wazelina biała, alkohol cetylowy, glicerol 85%, parafina ciekła, all-rac-a-tokoferol, woda destylowana.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuby aluminiowe lakierowane wewnątrz lakierem epoksyfenolowym, z polietylenową zakrętką, zawierające 5 g i 15 g kremu, umieszczone w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania.

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

LEO Pharma A/S Industriparken 55 DK-2750 Ballerup Dania

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

7078

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10 kwietnia 1997 5 listopada 2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Fucidin