Imeds.pl

Funtrol 50 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Funtrol, 50 mg/ml, lakier do paznokci leczniczy

Amorolfmum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Funtrol i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Funtrol

3.    Jak stosować lek Funtrol

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Funtrol

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to to jest lek Funtrol i w jakim celu się go stosuje

•    Lek Funtrol jest stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych paznokci.

•    Lek Funtrol zawiera substancję czynną amorolfinę (jako chlorowodorek), która należy do grupy leków znanych jako przeciwgrzybicze.

•    Zabija różnorodne grzyby, które mogą powodować zakażenia paznokci.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Funtrol Kiedy nie stosować leku Funtrol

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na amorolfinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Funtrol należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

•    Jeżeli pacjent choruje na cukrzycę.

•    Jeśli pacjent jest leczony z powodu osłabienia układu immunologicznego.

•    Jeśli u pacjenta występuje słabe krążenie krwi w rękach i stopach.

•    Jeśli paznokcie są ciężko uszkodzone lub zakażone.

•    Jeśli lek Funtrol dostanie się do oczu lub uszu, należy je niezwłocznie przepłukać wodą i skontaktować się natychmiast z lekarzem, farmaceutą lub najbliższym szpitalem.

•    Należy unikać kontaktu lakieru z błonami śluzowymi (np. jamy ustnej i nozdrzy). Nie wdychać leku.

Lek Funtrol a inne leki

Pacjent może stosować lakier do paznokci podczas stosowania innych leków.

Stosowanie innych produktów do paznokci

Nie należy stosować lakieru do paznokci i przyklejać sztucznych paznokci podczas stosowania leku Funtrol.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

3. Jak stosować lek Funtrol

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lakier do paznokci Funtrol powinno się nakładać na zakażoną powierzchnię paznokcia u rąk lub stóp jeden raz lub dwa razy w tygodniu, dokładnie tak jak zaleci to lekarz.

Instrukcja stosowania:
Krok 1: Piłowanie paznokcia

Przed pierwszym nałożeniem lakieru należy spiłować jak najwięcej zakażonej części paznokcia, w tym powierzchnię paznokcia stosując pilniczek do paznokci.

OSTRZEŻENIE: nie wolno używać do zdrowych paznokci, pilniczków do paznokci, które były stosowane do spiłowania zakażonych paznokci, w przeciwnym razie pacjent może rozprzestrzenić zakażenie. W celu uniknięcia przeniesienia zakażenia, należy zadbać o to, aby nikt inny nie stosował pilniczków pacjenta.

Krok 2: Oczyszczanie paznokci

Należy zastosować wacik nasączony zmywaczem do paznokci w celu oczyszczenia powierzchni paznokcia.

Należy powtórzyć krok 1 i 2 w odniesieniu do każdego zmienionego chorobowo paznokcia.

Krok 3: Pobieranie niewielkiej ilości lakieru z butelki

Należy zamoczyć jedną ze szpatułek wielokrotnego użytku w butelce z lakierem do paznokci.

Nie wolno wycierać lakieru o krawędź butelki przed nałożeniem g°.

Krok 4: Nakładanie lakieru

Należy nałożyć lakier równomiernie na całej powierzchni paznokcia.

Należy powtórzyć ten sam krok dla każdego zakażonego paznokcia._

Należy pozostawić lakier na paznokciu do wyschnięcia przez około 3 minuty.Krok 5: Oczyszczanie szpatułek

Załączone szpatułki są do wielokrotnego użytku. Niemniej jednak ważne jest, aby po każdym użyciu oczyścić szpatułkę tym samym wacikiem, którym wcześniej przecierano powierzchnię paznokcia. Należy unikać dotykania wacikiem dopiero, co leczonych paznokci. Szczelnie zamknąć butelkę z lakierem.

•    Przed kolejnym nałożeniem lakieru do paznokci, najpierw należy usunąć stary lakier z paznokci za pomocą wacika, a potem, jeśli to konieczne paznokcie spiłować.

•    Zaaplikować ponownie lakier tak, jak to opisano wcześniej.

•    Po wyschnięciu, nałożony lakier jest odporny na działanie mydła i wody, więc pacjent może myć ręce i stopy jak zwykle. Jeśli istnieje potrzeba zastosowania środków chemicznych takich jak: rozcieńczalniki do farb lub benzyna lakowa, należy założyć rękawice kauczukowe lub inne rękawice nieprzepuszczalne (wodoodporne) w celu ochrony lakieru na paznokciach pacjenta.

•    Ważne jest, aby kontynuować stosowanie leku Funtrol, aż do czasu, kiedy ustąpi zakażenie i odrosną zdrowe paznokcie. Zwykle trwa to 6 miesięcy w przypadku paznokci u rąk i

9-12 miesięcy w przypadku paznokci u stóp.

Lekarz prawdopodobnie będzie kontrolował przebieg leczenia, mniej więcej co 3 miesiące. Przypadkowe połknięcie leku Funtrol

Jeśli pacjent lub ktokolwiek inny przypadkowo połknie lakier, powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub szpitalem.

Pominięcie zastosowania leku Funtrol

Nie należy niepokoić się, jeśli zapomni się zastosować lakier we właściwym czasie. Jak tylko pacjent sobie o tym przypomni, powinien rozpocząć stosowanie lakieru ponownie, w ten sam sposób jak przedtem.

Przerwanie stosowania lakieru do paznokci Funtrol

Nie należy przerywać leczenia zanim lekarz o tym poinformuje, ponieważ zakażenie może powrócić. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występujące działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów):

Paznokcie pacjenta mogą się odbarwiać, stać się łamliwe lub kruche.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 10 000

pacjentów):

Może wystąpić uczucie pieczenia wokół paznokcia.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Rumień, świąd, pokrzywka, pęcherze skórne i alergiczne reakcje skórne (zapalenie kontaktowe skóry).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, al. Jerozolimskie 181c, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak Przechowywać lek Funtrol

•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

•    Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Chronić przed wysoką temperaturą. Przechowywać butelkę w pozycji pionowej szczelnie zamkniętą.

Produkt łatwopalny! Przechowywać z dala od ognia i płomieni!

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Funtrol

Substancją czynną leku Funtrol jest 50 mg/ml amorolfiny (co odpowiada 55,74 mg/ml chlorowodorku amorolfiny).

Pozostałe składniki leku to: amoniowy metakrylan kopolimer (typ A), triacetyna, butylu octan, etylu octan i etanol, bezwodny.

Jak wygląda lek Funtrol i co zawiera opakowanie

Lek Funtrol jest przezroczystym roztworem, bezbarwnym do bladożółtego.

Dostępne wielkości opakowań: 2,5 ml, 3 ml, 5 ml; 1 butelka pakowana ze szpatułkami.

Lek Funtrol jest także dostępny w opakowaniach 7,5 ml i 10 ml; 2 butelki pakowane ze szpatułkami.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

AXXON Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa

Polska

Wytwórca

Chanelle Medical Loughrea, Co. Galway Irlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat tego leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

AXXON Sp. z o.o., ul. Puławska 314, 02-819 Warszawa

Tel.+48 22 8554093 Fax +48 22 8554095


Data ostatniej aktualizacji ulotki: czerwiec 2015

5