Imeds.pl

Furaginum Adamed 50 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

FURAGINUM ADAMED 50 mg, tabletki

Furaginum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według

wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Furaginum Adamed i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Furaginum Adamed

3.    Jak przyjmować lek Furaginum Adamed

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Furaginum Adamed

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Furaginum Adamed i w jakim celu się go stosuje

Furaginum Adamed jest lekiem przeciwbakteryjnym stosowanym w zakażeniach dróg moczowych. Większość bakterii wywołuj ących zakażenia dróg moczowych jest wrażliwa na działanie furaginy. Lek Furaginum Adamed nie jest skuteczny w przypadku zakażeń wywołanych pałeczką ropy błękitnej.

Wskazania do stosowania:

Leczenie ostrych i przewlekłych niepowikłanych zakażeń dolnych dróg moczowych wywołanych przez pałeczki okrężnicy (Escherichia coli).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Furaginum Adamed

Kiedy nie przyjmować leku Furaginum Adamed:

■    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6) lub na pochodne nitrofuranu.

■    I trymestr ciąży.

■    Ciężka niewydolność nerek (skąpomocz, bezmocz).

■    Rozpoznana polineuropatia, np. cukrzycowa (uszkodzenie nerwów, np. w wyniku podwyższonego stężenia glukozy we krwi).

■    Niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, gdyż może wywoływać w tych przypadkach hemolizę (anemię).

U osób z takim niedoborem może wystąpić niedokrwistość hemolityczna (anemia).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Furaginum Adamed należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

■    U pacjentów z niewydolnością nerek, niedokrwistością, niedoborem witamin z grupy B i kwasu foliowego oraz chorobami płuc, gdyż lek może powodować rozpad czerwonych krwinek (erytrocytów).

■    U osób z cukrzycą, gdyż w trakcie stosowania pochodnych nitrofuranu, mogą wystąpić objawy polineuropatii.

■    U mężczyzn w wieku rozrodczym, gdyż badania kliniczne wykazały, że pochodne nitrofuranu mają negatywny wpływ na czynność j ąder. Mogą powodować zmniejszenie ruchliwości plemników, zmniejszać wydzielanie spermy oraz prowadzić do nieprawidłowości w budowie plemników.

Podczas długotrwałego stosowania preparatu lekarz zaleci badania krwi oraz oznaczenie biochemicznych parametrów czynności nerek i wątroby.

Lek zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Furaginum Adamed z jedzeniem i piciem

Lek Furaginum Adamed najlepiej jest przyjmować podczas posiłków zawierających białko. Stosowanie leku Furaginum Adamed u dzieci

Lek Furaginum Adamed można stosować u dzieci w wieku powyżej 2 roku życia.

U dzieci w wieku poniżej 2 roku życia należy ustalić dawkę bezpośrednio z lekarzem.

Ciąża

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza. Z powodu braku danych klinicznych dotyczących szkodliwego działania furaginy na zarodek lub płód, leku nie należy stosować w I trymestrze ciąży. Z uwagi na ryzyko spowodowania niedokrwistości hemolitycznej u płodu należy zachować szczególną ostrożność u kobiet w III trymestrze ciąży. Pacjentka w porozumieniu z lekarzem prowadzącym powinna regularnie kontrolować stężenie hemoglobiny i żelaza oraz liczbę erytrocytów we krwi (wykonywać badania morfologiczne).

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Z uwagi na przenikanie furaginy do mleka karmiących kobiet, leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych o wpływie furaginy na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Jednak u niektórych pacjentów mogą wystąpić: zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów.

Inne leki i Furaginum Adamed

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Furagina jest antagonistą kwasu nalidyksowego, hamującym jego działanie bakteriostatyczne. Leki zwiększające wydalanie z moczem kwasu moczowego, takie jak probenecyd (w dużych dawkach) i sulfinpirazon zmniejszają wydzielanie kanalikowe pochodnych nitrofuranu i mogą powodować kumulację furaginy w organizmie, zwiększając jej toksyczność i zmniejszając stężenie w moczu poniżej minimalnego stężenia bakteriostatycznego, a w konsekwencji prowadzić do zmniejszenia skuteczności terapeutycznej. Antybiotyki aminoglikozydowe i tetracykliny podawane razem z furaginą nasilają jej działanie przeciwbakteryjne. Chloramfenikol i rystomycyna zwiększają działanie hemotoksyczne. Stosowanie furaginy razem z lekami zobojętniającymi sok żołądkowy, zawierającymi trójkrzemian magnezu, zmniejsza jej wchłanianie. Atropina opóźnia wchłanianie pochodnych nitrofuranu, ale ogólna ilość wchłoniętej substancji nie zmienia się. Jednoczesne przyjmowanie witamin z grupy B zwiększa wchłanianie pochodnych nitrofuranu.

Wpływ na badania laboratoryjne: Podczas podawania pochodnych nitrofuranu stwierdzano fałszywie dodatnie wyniki oznaczeń glukozy w moczu.

3.    Jak przyjmować lek Furaginum Adamed

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek najlepiej przyjmować doustnie podczas posiłków zwłaszcza tych zawierających białko, gdyż zwiększają one przyswajalność furaginy.

Leczenie ostrych zakażeń Dorośli:

Pierwszy dzień leczenia: 100 mg (2 tabletki) 4 razy na dobę (maksymalnie 8 tabletek na dobę); następne dni 100 mg (2 tabletki) 3 razy na dobę (6 tabletek na dobę).

Dzieci w wieku od 2 roku życia do 14 roku życia:

5 do 7 mg/kg mc./dobę w 2-3 dawkach podzielonych (tabletkę można rozkruszyć i wymieszać z mlekiem).

Lek stosuje się przez 7-8 dni. Gdy zachodzi konieczność, kuracja może być powtórzona po 10-15 dniach.

U dzieci w wieku poniżej 2 roku życia należy ustalić dawkę bezpośrednio z lekarzem. Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Furaginum Adamed

Pochodne nitrofuranu są mało toksyczne. Z uwagi na wydalanie leku z organizmu przez nerki u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek mogą wystąpić objawy przedawkowania, takie jak: bóle głowy, zawroty głowy, reakcje alergiczne, nudności, niedokrwistość.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Furaginum Adamed może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Zdecydowana większość pacjentów bardzo dobrze toleruje pochodne nitrofuranu. Wśród obserwowanych w trakcie badań klinicznych objawów niepożądanych, najprawdopodobniej związanych ze stosowaniem leku, najczęstsze były: nudności (8%), bóle głowy (6%) i nadmierne oddawanie gazów (1,5%). Pozostałe, niżej wymienione objawy występowały u nie więcej niż 1% pacjentów i są wymienione z uwzględnieniem układów, których dotyczyły.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

sinica wskutek methemoglobinemii (sine zabarwienie skóry o odcieniu czekoladowobrunatnym). U osób z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej stosowanie furaginy może doprowadzić do powstania niedokrwistości megaloblastycznej (powstałej w wyniku niedoboru witaminy B12 lub kwasu foliowego) lub hemolitycznej (powstałej w wyniku szybkiego rozpadu krwinek czerwonych).

Zaburzenia układu immunologicznego:

świąd, pokrzywka, anafilaksja (natychmiastowa reakcja alergiczna), obrzęk naczynioruchowy, wysypka.

Zaburzenia układu oddechowego:

ostre, podostre i przewlekłe reakcje z nadwrażliwości na pochodne nitrofuranu. Reakcje przewlekłe występowały u chorych przyjmuj ących lek dłużej niż 6 miesięcy. Ostre reakcje z nadwrażliwości dotyczące układu oddechowego objawiały się gorączką, dreszczami, kaszlem, bólami w klatce piersiowej, wysiękiem do jamy opłucnowej. Najczęściej szybko lub bardzo szybko ustępowały po odstawieniu leku.

Zaburzenia układu nerwowego:

zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia, neuropatia obwodowa (zaburzenia funkcjonowania nerwów obwodowych), także o ostrym lub nieodwracalnym przebiegu (do jej wystąpienia szczególnie predysponują: niewydolność nerek, niedokrwistość, cukrzyca, zaburzenia elektrolitowe, niedobór witaminy B).

Zaburzenia żołądka i jelit:

zaparcia, biegunka, objawy dyspeptyczne (przewlekłe bóle w nadbrzuszu), bóle brzucha, wymioty, zapalenie ślinianek, zapalenie trzustki, rzekomobłoniaste zapalenie jelit.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

objawy polekowego zapalenia wątroby, żółtaczka cholestatyczna (wywołana przeszkodą w odpływie żółci), martwica miąższu wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Łysienie, złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona (pęcherzykowate rumienie).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

gorączka, dreszcze, złe samopoczucie, zakażenia drobnoustrojami opornymi na pochodne nitrofuranu, najczęściej pałeczkami z grupy Pseudomonas lub grzybami z rodzaju Candida.

5. Jak przechowywać lek Furaginum Adamed

Przechowywać w suchym miejscu.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postepowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Furaginum Adamed

-    Substancją czynną leku jest furagina. Każda tabletka zawiera 50 mg substancji czynnej.

-    Pozostałe składniki to:

skrobia kukurydziana, sacharoza, koloidalny dwutlenek krzemu, kwas stearynowy.

Jak wygląda lek Furaginum Adamed i co zawiera opakowanie

Furaginum Adamed 50 mg tabletki są żółto-pomarańczowe. Na jednej stronie tabletki znajduje się kreska dzieląca, druga strona tabletki jest gładka. Tabletkę można podzielić na dwie połowy.

Tabletki Furaginum Adamed dostępne są w pudełkach tekturowych zawierających 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny

Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149; 05-152 Czosnów k/Warszawy; tel. +48 22 751 85 17; fax

+48 22 751 84 67

Wytwórca

Adamed Sp. z o.o., Pieńków 149; 05-152 Czosnów k/Warszawy; tel. +48 22 751 85 17; fax +48 22 751 84 67

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.; ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5,

95-200 Pabianice; tel. (42) 225 05 55-59; fax. (42) 215 53 96

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5