Imeds.pl

Furosemid 5% Inj. 50 Mg/Ml

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

FUROSEMID 5% INJ., 50 mg/ml, roztwór do wstrzykiwali dla bydła, koni, psów i kotów

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)

Furosemid 50 mg/ml

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwali.

Klarowny, bezbarwny do koloru jasnożółtego roztwór.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Docelowe gatunki zwierząt

Bydło, koń, pies, kot.

4.2.    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Leczenie obrzęków związanych z niewydolnością krążenia. Należy stosować przy niezapalnych obrzękach różnego pochodzenia, obrzękach płuc, mózgu, marskości wątroby, przy ostrej niewydolności nerek, przy zatruciach celem wymuszenia diurezy.

4.3.    Przeciwwskazania

Nie stosować w niedrożności dróg moczowych, bezmoczu, poważnym uszkodzeniu nerek oraz przy dużym ubytku płynów w organizmie.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak.


Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Zwierzęta leczone furosemidem powinny być obserwowane w celu wychwycenia wczesnych objawów zaburzeń równowagi elektrolitowej, takich jak wzmożone pragnienie, skąpomocz, przyspieszenie akcji serca, ospałość/senność, niepokój.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom Brak.

4.6.    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Furosemid może obniżyć poziom wapnia surowiczego i spowodować skurcze, w rzadkich przypadkach skurcze tężcowe u zwierząt, które mają trwałą tendencję do hipokalcemii.

4.7.    Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Nie zaleca się stosowania w drugim trymestrze ciąży.

4.8. Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Furosemid wzmaga działanie toksyczne glikozydów nasercowych, cefalosporyn, soli litu i aminoglikozydów. Zmniejsza siłę działania sympatykomimetyków i leków przeciwcukrzycowych. Zwiększa natomiast siłę działania kumaryny, teofiliny oraz leków niedepolaryżujących zwiotczających mięśnie. Leki niesteroidowe przeciwzapalne (NSAIDs) zmniejszają działanie diuretyczne furosemidu. Ostrożnie stosować u zwierząt, którym podawane są glikokortykosteroidy obniżające poziom potasu.

4*9* Dawkowanie i droga(-i) podania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Podanie dożylne:

Bydło, konie: 1-2 ml produktu na 100 kg m.c. (co odpowiada 0,5-1,0 mg furosemidu/kg) dwa razy dziennie.

Podanie domięśniowe lub dożylne:

Psy, koty: 0,5-1 ml produktu na 10 kg m.c. (co odpowiada 2,5-5,0 mg furosemidu/kg) dwa razy dziennie.

W razie konieczności dawkę można podwoić.

4.10. Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

Furosemid jest wysoce efektywnym diuretyczno-saluretycznym lekiem, który podawany w nadmiernych ilościach może dać rezultat w postaci odwodnienia i nierównowagi elektrolitowej Nierównowaga może być korygowana przez zastosowanie odpowiedniej terapii płynowej.

4.11. Okres(-y) karencji

Bydło - 2 dni dla mleka i tkanek jadalnych. Konie - 2 dni dla tkanek jadalnych.

Psy, koty - nie dotyczy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki moczopędne Kod ATCvct; QC03CA01

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Furosemid jest pochodną sulfonamidową o silnym, szybkim, lecz krótkotrwałym (6 -8 h) działaniu saluretycznym. Zwiększa wydalanie sodu i chlorków, natomiast słabiej wpływa na wydalanie potasu, magnezu i wapnia. Działa na poziomie grubościennego odcinka pętli nefronu. W cewkach krętych dalszych nasila sekrecję potasu. Poza nerkami działa na metabolizm węglowodanów obniżając tolerancję glukozy. Ma bezpośredni wpływ spazmolityczny na mięśniówkę naczyń.

5.2.    Właściwości farmakokinctycznc

Furosemid po podaniu dożylnym zaczyna działać już po 2-3 minutach. Po podaniu inną drogą (zarówno w formie iniekcji, jak i doustną) ulega bardzo szybkiej absorpcji, co jest efektem jego małej rozpuszczalności w lipidach. Wydalanie leku z organizmu jest również bardzo szybkie i odbywa się głównie z moczem, w stanie niezmienionym.

Mała rozpuszczalność furosemidu i szybkie wydalanie nerkowe minimalizują możliwość jego kumulacji w tkankach i organach wewnętrznych oraz krystalizacji.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Skład jakościowy substancji pomocniczych

Metylu parahydroksybenzoesan Propylu parahydroksybenzoesan Sodu disiarczyn

Sodu wodorotlenek (jako 20% w/w roztwór)

Woda do wstrzykiwali

6.2.    Główne niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

6.3.    Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego/rozcieńczeniu lub rekonstytucji/dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)

18 miesięcy dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży.

28 dni po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego.

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie

Przechowywać w temperaturze 15-25 °C, chronić przed światłem.

6.5.    Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano

Butelki o pojemności 50 ml ze szklą silikonowego typu III, zamykane korkami z gumy butylowej i aluminiowymi kapslami. Butelki pakowane po 15 sztuk do pudełka styropianowego.

6.6.    Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

P.H.U.P „STS” Cezary Suchecki ul. 3 Maja 22 05 -140 Serock

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 1782/07

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTIJ/DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

16.10.2007

10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO