Imeds.pl

Gabrion 800 Mg

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Gabrion, 600 mg, tabletki powlekane Gabrion, 800 mg, tabletki powlekane

Gabapentinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Gabrion i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gabrion

3.    Jak stosować lek Gabrion

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Gabrion

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Gabrion i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Gabrion jest gabapentyna. Gabapentyna należy do grupy leków używanych w leczeniu padaczki i obwodowego bólu neuropatycznego.

Padaczka: Gabrion jest stosowany w leczeniu różnych postaci napadów drgawkowych (napadów, które początkowo zlokalizowane są w określonych miejscach mózgu i które rozprzestrzeniają się lub nie rozprzestrzeniają się na resztę mózgu). Lekarz przepisze lek Gabrion pacjentowi jako lek wspomagający leczenie padaczki, kiedy dotychczas stosowane leczenie nie zapewnia całkowitego zapobiegania napadom. Lek Gabrion należy przyjmować jako lek dodatkowy w leczeniu padaczki, chyba, że lekarz zaleci inaczej. Lek gabrion można stosować również w monoterapii u dorosłych i dzieci powyżej 12 lat.

Obwodowy ból neuropatyczny: Gabrion jest stosowany w leczeniu długotrwałego bólu spowodowanego uszkodzeniem nerwów. Obwodowy (występujący głównie w kończynach dolnych i (lub) górnych) ból neuropatyczny wywoływany jest przez cały szereg różnych chorób, takich jak cukrzyca czy półpasiec. Odczuwany ból może być opisany jako palący, piekący, pulsujący, przeszywający, kłujący, ostry, podobny do towarzyszącego kurczom mięśni, jako pobolewanie, mrowienie, drętwienie.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gabrion Kiedy nie stosować leku Gabrion:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na gabapentynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Gabrion należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki:

-    jeśli u pacj enta występuj ą choroby nerek;

-    jeśli u pacjenta wystąpią takie objawy, jak utrzymujący się ból brzucha, uczucie nudności, wymioty. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Ważna informacja o możliwych poważnych działaniach niepożądanych

U niewielkiej liczby pacjentów przyjmujących lek Gabrion występują reakcje alergiczne lub potencjalnie groźne reakcje skórne, które mogą przybrać ostry przebieg jeśli nie są odpowiednio leczone. Pacjent powinien umieć rozpoznać te objawy w trakcie przyjmowania leku Gabrion.

Należy zapoznać się z opisem tych objawów w punkcie 4 niniejszej ulotki: „Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych objawów po zastosowaniu leku, ponieważ mogą one być groźne”.

Odnotowano niewielką liczbę przypadków występowania myśli i zachowań samobójczych u pacjentów leczonych lekami przeciwpadaczkowymi, w tym lekiem Gabrion. Jeśli wystąpią podobne objawy, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Inne leki i Gabrion

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Pacjent przyjmujący jakiekolwiek leki zawierające morfinę powinien poinformować o tym lekarza lub farmaceutę, ponieważ morfina może nasilać działanie leku Gabrion.

Gabrion nie wchodzi w interakcje z innymi lekami przeciwpadaczkowymi, ani z doustnymi środkami antykoncepcyj nymi.

Ponieważ gabapentyna może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, w razie wykonywania badania moczu należy poinformować lekarza lub personel medyczny w szpitalu, że przyjmuje się lek Gabrion.

W przypadku jednoczesnego stosowania leku Gabrion oraz leków zobojętniających sok żołądkowy, zawierających glin i magnez, wchłanianie leku Gabrion z żołądka może być ograniczone. Zaleca się więc przyjmowanie leku Gabrion najwcześniej dwie godziny po przyjęciu leku zobojętniającego.

Gabrion z jedzeniem i piciem

Lek Gabrion może być przyjmowany z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy przyjmować leku Gabrion w czasie ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej. Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować skuteczną metodę antykoncepcji.

Mimo, iż nie przeprowadzono badań, które w sposób szczególny oceniałyby stosowanie gabapentyny (substancji czynnej leku Gabrion) u kobiet w ciąży, istniej ą doniesienia, że inne leki stosowane w leczeniu padaczki charakteryzuj ą się zwiększonym ryzykiem uszkodzenia płodu, szczególnie w przypadku jednoczesnego stosowania kilku leków przeciwpadaczkowych. Zawsze, kiedy jest to możliwe, ale wyłącznie w porozumieniu z lekarzem, kobiety w ciąży powinny przyjmować jeden lek przeciwpadaczkowy.

Nie należy nagle odstawiać tego leku, gdyż może to prowadzić do pojawienia się drgawkowych napadów przełomowych, które mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zarówno dla kobiety w ciąży jak i jej dziecka.

Gabapentyna przenika do mleka kobiecego. Ponieważ nie wiadomo, jaki wpływ ma ona na karmione piersią dziecko, nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania leku Gabrion.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Gabrion może wywoływać zawroty głowy, senność i uczucie zmęczenia. Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów, obsługiwać skomplikowanych maszyn lub wykonywać innych potencjalnie niebezpiecznych czynności, zanim nie przekona się, czy ten lek nie wpływa u niego na zdolność do wykonywania takich czynności.

3. Jak stosować lek Gabrion

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz ustala dawkę odpowiednią dla każdego pacjenta.

Jeśli pacjent ma wrażenie, że działanie leku Gabrion jest zbyt silne lub zbyt słabe, powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) powinni przyjmować lek Gabrion wg normalnie zalecanego schematu dawkowania, chyba że występują u nich zaburzenia pracy nerek.

Lekarz może zalecić inny schemat dawkowania i (lub) inną dawkę jeśli u pacjenta występują zaburzenia pracy nerek.

Tabletki leku należy zawsze połykać w całości, popijając wystarczającą ilością wody.

Stosowanie leku Gabrion można przerwać dopiero po zaleceniu tego przez lekarza.

Obwodowy ból neuropatyczny

Należy przyjmować taką ilość tabletek, jaką zalecił lekarz. Zazwyczaj dawki zwiększane są stopniowo przez lekarza. Najczęściej stosowana dawka początkowa wynosi od 300 mg do 900 mg na dobę. Następnie może ona być stopniowo zwiększana do dawki maksymalnej wynoszącej 3600 mg na dobę podzielonej na 3 mniejsze dawki (jedna rano, jedna po południu i jedna wieczorem).

Padaczka

Dorośli i młodzież

Należy przyjmować taką ilość tabletek, jaką zalecił lekarz. Zazwyczaj dawki zwiększane są stopniowo przez lekarza. Najczęściej stosowana dawka początkowa wynosi od 300 mg do 900 mg na dobę. Następnie może ona być stopniowo zwiększana do dawki maksymalnej wynoszącej 3600 mg na dobę, podzielonej na 3 mniejsze dawki (jedna rano, jedna po południu i jedna wieczorem).

Dzieci w wieku 6 lat i starsze

Wielkość dawki podawanej dziecku ustala lekarz, wyliczając ją na podstawie masy ciała dziecka. Leczenie rozpoczyna się od małej dawki początkowej, która zwiększana jest stopniowo przez okres około 3 dni. Zazwyczaj stosowana dawka leku zapobiegająca napadom padaczki wynosi od 25 do 35 mg/kg masy ciała/dobę. Dawka ta zazwyczaj stosowana jest w 3 podzielonych dawkach, co polega na codziennym podawaniu tabletki (tabletek) rano, po południu i wieczorem.

Lek Gabrion nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Gabrion

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Gabrion może powodować nasilenie działań niepożądanych, w tym utratę świadomości, zawroty głowy, podwójne widzenie, zaburzenia mowy, senność i biegunkę. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Gabrion należy niezwłocznie wezwać lekarza lub udać się do najbliższego szpitalnego oddziału pomocy doraźnej, zabierając ze sobą pozostałe tabletki, opakowanie oraz ulotkę, aby personel szpitala wiedział, jaki lek został przyjęty.

Pominięcie przyjęcia leku Gabrion

W razie pominięcia dawki leku Gabrion należy przyjąć ją zaraz po przypomnieniu sobie, chyba że nadszedł czas na kolejną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Gabrion

Nie należy przerywać stosowania leku Gabrion, chyba że lekarz zaleci inaczej. Odstawianie leku należy przeprowadzić stopniowo, przez okres co najmniej 1 tygodnia. Jeśli stosowanie leku Gabrion zostanie przerwane nagle lub zanim zaleci to lekarz, istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia napadu padaczkowego.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych objawów po zastosowaniu leku, ponieważ mogą one być groźne:

Lek Gabrion może powodować poważne zagrażające życiu reakcje alergiczne, które mogą dotyczyć skóry lub innych części organizmu jak wątroba czy komórki krwi. W przypadku reakcji alergicznych wysypka może, ale nie musi wystąpić. Reakcje alergiczne mogą być przyczyną hospitalizacji pacjenta lub przerwania stosowania leku Gabrion.

Należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych objawów:

-    wysypka skórna

-    pokrzywka

-    gorączka

-    nieustępujący obrzęk węzłów chłonnych

-    obrzęk ust i języka

-    zażółcenie skóry i białek oczu

-    nienaturalne siniaczenie lub krwawienie

-    poważne zmęczenie lub osłabienie

-    ból mięśni

-    częste infekcje.

Objawy te mogą być pierwszymi objawami poważnych reakcji. Lekarz powinien w takim przypadku zbadać pacjenta i zdecydować czy stosowanie leku Gabrion będzie kontynuowane.

Bardzo częste działania niepożądane (dotyczą więcej niż 1 na 10 pacjentów):

-    zakażenia wirusowe

-    senność, zawroty głowy, brak koordynacji

-    uczucie zmęczenia, gorączka.

Częste działania niepożądane (dotyczą nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

-    zapalenie płuc, zakażenia układu oddechowego, zakażenia układu moczowego, zapalenie ucha lub inne infekcje

-    zmniejszenie liczby białych krwinek

-    anoreksja, zwiększony apetyt

-    złość wobec innych, dezorientacja, wahania nastroju, depresja, lęk, nerwowość, zaburzenia myślenia

-    drgawki, nagłe ruchy mięśni, trudności z mówieniem, utrata pamięci, drżenie, zaburzenia snu, bóle głowy, zwiększenie wrażliwości skóry, osłabione czucie, zaburzenia koordynacji, nietypowe ruchy gałek ocznych, odruchy wzmożone, osłabione lub zniesione

-    nieostre widzenie, podwójne widzenie

-    zawroty głowy

-    nadciśnienie tętnicze, zaczerwienienie lub rozszerzenie naczyń krwionośnych

-    duszność, zapalenie oskrzeli, ból gardła, kaszel, uczucie suchości w nosie

-    wymioty, nudności (mdłości), zaburzenia dotyczące zębów, zapalenie dziąseł, biegunka, ból brzucha, niestrawność, zaparcia, suchość w ustach lub gardle, wzdęcia

-    obrzęk twarzy, zasinienia, wysypka, swędzenie, trądzik

-    bóle stawowe, bóle mięśniowe, bóle pleców, drżenie mięśni

-    nietrzymanie moczu

-    zaburzenia wzwodu (impotencja)

-    obrzęk nóg i rąk lub obrzęk twarzy, tułowia, kończyn, trudności z chodzeniem, osłabienie, ból, złe samopoczucie, objawy przypominające grypę

-    zmniej szenie liczby białych krwinek, zwiększenie masy ciała

-    przypadkowe urazy, złamania kości, otarcia naskórka.

Rzadkie działania niepożądane (dotyczą nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

-    zmniejszenie liczby płytek krwi (krwinek odpowiedzialnych za krzepnięcie krwi)

-    reakcje alergiczne, jak pokrzywka

-    omamy

-    nieprawidłowe ruchy, takie jak wykręcanie czy nagłe zginanie kończyn, sztywność mięśni

-    szum w uszach

-    kołatanie serca

-    zapalenie trzustki

-    zapalenie wątroby, zażółcenie skóry i białkówek oczu (żółtaczka),

-    poważne reakcje skórne, które wymagają natychmiastowej opieki lekarskiej: obrzęk ust i twarzy, wysypka i zaczerwienienie skóry i (lub) utrata włosów

-    ostra niewydolność nerek

-    działania niepożądane po nagłym przerwaniu stosowania gabapentyny (lęk, trudności ze snem, nudności, ból, nadmierne pocenie się), ból w klatce piersiowej

-    zmiany stężenia glukozy we krwi u pacjentów z cukrzycą, nieprawidłowe wyniki badań krwi wskazujące na zaburzenia wątroby.

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci

Dodatkowo w badaniach klinicznych u dzieci często zgłaszano agresywne zachowania i nagłe zgięcie kończyn.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać lek Gabrion

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Gabrion

-    Substancją czynną leku jest gabapentyna. Jedna tabletka powlekana zawiera 600 mg lub 800 mg gabapentyny.

-    Pozostałe substancje pomocnicze to:

-    rdzeń tabletki: poloksamer, kopowidon, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), uwodorniony olej roślinny, talk, krzemionka koloidalna bezwodna.

-    otoczka: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol, talk.

Jak wygląda lek Gabrion i co zawiera opakowanie

600 mg: białe, powlekane, podłużne tabletki ze ściętymi krawędziami, z wytłoczonym napisem 600 po jednej stronie.

800 mg: białe, powlekane, podłużne tabletki ze ściętymi krawędziami, z wytłoczonym napisem 800 po jednej stronie.

Opakowania:

600 mg: 30, 60 i 100 tabletek powlekanych 800 mg: 30, 60 i 100 tabletek powlekanych

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

Wytwórca

Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Polska, Finlandia:    Gabrion

Estonia, Czechy, Słowacja:    Gabapentin Orion

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6