+ iMeds.pl

Galamir 8 mgUlotka Galamir

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Galamir, 8 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde Galamir, 16 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde Galamir, 24 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde

Galantamini hydrobromidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Galamir i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Galamir

3.    Jak przyjmować Galamir

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Galamir

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Galamir i w jakim celu się go stosuje

Galamir jest lekiem przeciw otępieniu stosowanym w leczeniu łagodnego do umiarkowanego otępienia typu alzheimerowskiego, choroby zmieniającej działanie mózgu.

Objawy choroby Alzheimera obejmują narastającą utratę pamięci, dezorientację oraz zmiany zachowania. Prowadzi to do coraz większych trudności w wykonywaniu codziennych czynności.

Uważa się, że te objawy wynikają z braku acetylocholiny - substancji odpowiedzialnej za przesyłanie informacji między komórkami mózgu. Galamir zwiększa ilość acetylocholiny w mózgu, prowadząc do złagodzenia objawów choroby.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Galamir

Kiedy nie przyjmować leku Galamir:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na galantaminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba wątroby i (lub) nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Galamir należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Galamir powinien być stosowany w leczeniu choroby Alzheimera, natomiast nie należy go stosować w innych postaciach utraty pamięci czy dezorientacji.

Stosowane leki nie zawsze są odpowiednie dla każdego pacjenta. Przed zastosowaniem leku Galamir należy powiadomić lekarza o następujących obecnych lub występujących w przeszłości chorobach:

• choroby wątroby lub nerek

•    zaburzenia serca (np. dusznica bolesna, zawał serca, niewydolność serca, wolna lub nieregularna akcja serca)

•    zaburzenia elektrolitowe (np. obniżenie/podwyższenie stężenia potasu we krwi)

• choroba wrzodowa żołądka

•    ostry ból brzucha

•    zaburzenia układu nerwowego (np. padaczka lub choroba Parkinsona)

•    choroby układu oddechowego lub zakażenia utrudniające oddychanie (np. astma, obturacyjna choroba płuc lub zapalenie płuc)

•    niedawna operacja jelit lub pęcherza moczowego

• trudności w oddawaniu moczu.

Należy powiadomić lekarza o stosowaniu leku Galamir, jeśli konieczna jest operacja wymagająca znieczulenia ogólnego.

Lekarz zadecyduje, czy stosowanie leku Galamir jest odpowiednie dla danego pacjenta oraz czy konieczna jest modyfikacja dawki.

Inne leki i Galamir

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Leku Galamir nie należy stosować z lekami o podobnym działaniu, do których należą:

•    donepezil lub rywastygmina (stosowane w leczeniu choroby Alzheimera)

•    ambenonium, neostygmina lub pirydostygmina (stosowane w leczeniu ciężkiego osłabienia mięśni)

• pilokarpina przyjmowana doustnie (stosowana w leczeniu suchości w jamie ustnej lub suchości oczu).

Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Galamir, a także lek Galamir może zmniejszać skuteczność innych przyjmowanych jednocześnie leków. Do leków tych należą:

•    paroksetyna lub fluoksetyna (leki przeciwdepresyjne)

•    chinidyna (stosowana w zaburzeniach rytmu serca)

•    ketokonazol (lek przeciwgrzybiczy)

•    erytromycyna (antybiotyk)

•    rytonawir (lek przeciwwirusowy - inhibitor proteazy HIV).

Jeśli pacjent przyjmuje któryś z wymienionych powyżej leków, lekarz może zalecić mniejszą dawkę leku Galamir.

Niektóre leki mogą zwiększać liczbę działań niepożądanych wywoływanych przez lek Galamir. Do leków tych należą:

•    niesteroidowe leki przeciwzapalne, stosowane przeciwbólowo (np. ibuprofen), które mogą zwiększać ryzyko powstawania wrzodów

•    leki stosowane w leczeniu zaburzeń serca lub wysokiego ciśnienia krwi (np. digoksyna, amiodaron, atropina, beta-blokery lub leki blokujące kanały wapniowe). U pacjentów stosujących leki z powodu nieregularnej akcji serca lekarz może rozważyć wykonanie elektrokardiogramu (EKG).

Należy powiadomić lekarza o stosowaniu leku Galamir, jeśli konieczna jest operacja wymagająca znieczulenia ogólnego.

W trakcie stosowania leku Galamir lekarz będzie regularnie kontrolował masę ciała pacjenta.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Galamir z jedzeniem i piciem

Jeśli to możliwe, lek Galamir należy przyjmować z pożywieniem.

Szczegółowe informacje dotyczące stosowania tego leku można znaleźć w punkcie 3 niniejszej ulotki. Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Podczas stosowania leku Galamir nie należy karmić piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Galamir może powodować zawroty głowy lub senność, szczególnie w pierwszych tygodniach leczenia. W razie wystąpienia takich objawów nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn.

3.    Jak przyjmować Galamir

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przyjmowanie leku Galamir zaczyna się od małej dawki. Następnie lekarz może zalecić stopniowe zwiększanie dawki leku tak, aby dobrać najlepszą dawkę dla pacjenta.

1.    Leczenie rozpoczyna się od kapsułki 8 mg raz na dobę. Po 4 tygodniach leczenia dawka jest zwiększona.

2. Następnie pacjent przyjmuje kapsułkę 16 mg raz na dobę. Po upływie co najmniej następnych 4 tygodni leczenia lekarz może zdecydować o ponownym zwiększeniu dawki.

3.    Następnie pacjent przyjmuje kapsułkę 24 mg raz na dobę.

4. Lekarz wyjaśni, od jakiej dawki należy rozpocząć leczenie oraz kiedy dawka powinna zostać zwiększona.

Należy regularnie zgłaszać się na wizyty lekarskie, żeby lekarz mógł sprawdzać działanie leku i omówić z pacjentem jego samopoczucie.

Choroby wątroby lub nerek

•    U pacjentów z łagodną chorobą wątroby lub nerek leczenie należy rozpoczynać od dawki 8 mg raz na dobę, rano.

•    U pacjentów z umiarkowaną chorobą wątroby lub nerek leczenie należy rozpoczynać od dawki 8 mg co drugi dzień, rano. Po upływie tygodnia należy zacząć przyjmować dawkę 8 mg raz na dobę rano. Nie należy przyjmować więcej niż 16 mg raz na dobę.

•    Pacjenci z ciężką chorobą wątroby i (lub) nerek nie powinni stosować leku Galamir.

Jak przejść z przyjmowania galantaminy w tabletkach o natychmiastowym uwalnianiu lub galantaminy w postaci roztworu doustnego na galantaminę w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu?

Jeśli pacjent obecnie przyjmuje galantaminę w tabletkach o natychmiastowym uwalnianiu lub w postaci roztworu doustnego, lekarz może zadecydować o przejściu na galantaminę w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu.

•    Należy przyjąć wieczorem ostatnią dawkę galantaminy w tabletkach o natychmiastowym uwalnianiu lub w postaci roztworu doustnego.

• Następnego dnia rano należy przyjąć pierwszą dawkę galantaminy w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu.

NIE NALEŻY przyjmować więcej niż jednej kapsułki na dobę. Podczas przyjmowania leku Galamir raz na dobę NIE NALEŻY przyjmować galantaminy w tabletkach o natychmiastowym uwalnianiu ani w postaci roztworu doustnego.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania leku Galamir u dzieci i młodzieży.

Sposób podania

Kapsułki leku Galamir należy połykać w całości, NIE wolno ich żuć ani rozgniatać. Lek Galamir należy przyjmować rano, popijając kapsułkę wodą lub innymi płynami, najlepiej w trakcie posiłku.

Podczas stosowania leku Galamir należy pić duże ilości płynów, aby zapewnić odpowiednie nawodnienie (patrz punkt 3).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Galamir

W razie przyjęcia zbyt dużej dawki leku Galamir należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub szpitalem oraz zabrać ze sobą pozostałe kapsułki i opakowanie. Objawy podmiotowe lub przedmiotowe przedawkowania mogą obejmować m.in.: silne nudności, wymioty, osłabienie mięśni, zwolnienie akcji serca, napady drgawek oraz utratę przytomności.

Pominięcie zastosowania leku Galamir

W razie pominięcia jednej dawki, należy ją całkowicie pominąć i przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie pominięcia więcej niż jednej dawki należy skontaktować się z lekarzem.

Przerwanie przyjmowania leku Galamir

Przed przerwaniem stosowania leku Galamir należy skonsultować się z lekarzem. Ciągłość przyjmowania leku jest ważna w leczeniu tej choroby.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Niektóre z tych działań mogą być wynikiem samej choroby.

W razie wystąpienia poniższych objawów należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem:

•    zaburzenia serca, w tym zmiany akcji serca (wolne lub nieregularne bicie serca)

• kołatanie serca (silne bicie serca)

•    zaburzenia takie jak krótka utrata przytomności

• reakcja alergiczna. Objawami mogą być: wysypka, trudności z przełykaniem lub oddychaniem, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka.

Do działań niepożądanych należą:

Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

• Nudności i/lub wymioty. Objawy te, jeśli występują, pojawiają się zwykle na początku leczenia lub podczas zwiększania dawki. Następnie wykazują tendencję do stopniowego zanikania, kiedy organizm przyzwyczaja się do leczenia, i zazwyczaj nie trwają dłużej niż kilka dni. W razie wystąpienia takich objawów lekarz może zalecić picie większej ilości płynów oraz, jeśli to konieczne, przepisać lek przeciwwymiotny.

Często (występują u 1 do 10 pacjentów na 100)

•    Utrata masy ciała

•    Utrata apetytu

•    Zmniejszenie apetytu

•    Wolne bicie serca

•    Uczucie omdlenia

•    Zawroty głowy

• Drżenie

•    Bóle głowy

•    Senność

•    Nietypowe zmęczenie

•    Ból lub dyskomfort w jamie brzusznej

•    Biegunka

•    Niestrawność

• Zwiększona potliwość

•    Skurcze mięśni

•    Upadki

• Wysokie ciśnienie krwi

• Uczucie osłabienia

•    Ogólne uczucie dyskomfortu

• Widzenie, odczuwanie lub słyszenie rzeczy, które nie istnieją (halucynacje)

•    Uczucie smutku (depresja).

Niezbyt często (występują u 1 do 10 pacjentów na 1 000)

• Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi (wyniki badań laboratoryjnych określające czynność wątroby)

•    Przerywanie akcji serca

•    Zaburzenia przewodzenia impulsów elektrycznych w sercu

•    Odczucie nieprawidłowej akcji serca (kołatanie)

• Uczucie mrowienia, kłucia lub drętwienia skóry

•    Zaburzenia smaku

•    Nadmierna senność

•    Nieostre widzenie

•    Dzwonienie lub brzęczenie w uszach (szumy uszne)

• Uczucie zbliżających się wymiotów

•    Osłabienie mięśni

•    Nadmierna utrata wody z organizmu

•    Niskie ciśnienie krwi

•    Zaczerwienienie twarzy

•    Reakcja alergiczna

Rzadko (występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000)

•    Zapalenie wątroby (żółtaczka)

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Galamir

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Galamir

Substancją czynną leku jest galantamina.

-    Każda twarda kapsułka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 8 mg galantaminy (w postaci bromowodorku)

-    Każda twarda kapsułka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 16 mg galantaminy (w postaci bromowodorku)

-    Każda twarda kapsułka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 24 mg galantaminy (w postaci bromowodorku)

Pozostałe składniki to:

Składniki kapsułki

Celuloza mikrokrystaliczna, hypromeloza, etyloceluloza, magnezu stearynian

Otoczka kapsułki

8 mg: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171)

16 mg: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czerwony (E 172)

24 mg: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), indygotyna (E 132), erytrozyna (E 127), żelaza tlenek

czerwony (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172).

Jak wygląda lek Galamir i co zawiera opakowanie

Galamir twarde kapsułki o przedłużonym uwalnianiu są dostępne w trzech mocach, z których każda różni się kolorem:

8 mg: Białe kapsułki zawierające jedną okrągłą, dwuwypukłą tabletkę o przedłużonym uwalnianiu 16 mg: Bladoróżowe kapsułki zawierające dwie okrągłe, dwuwypukłe tabletki o przedłużonym uwalnianiu

24 mg: Pomarańczowe kapsułki zawierające trzy okrągłe, dwuwypukłe tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Kapsułki zostały wyprodukowane w postaci o przedłużonym uwalnianiu. Oznacza to, że lek jest uwalniany powoli.

Kapsułki są dostępne w następujących opakowaniach blistrowych:

8 mg: 28, 84, 112, 300 kapsułek o przedłużonym uwalnianiu 16 mg: 28, 84, 112, 300 kapsułek o przedłużonym uwalnianiu 24 mg: 28, 84, 112, 300 kapsułek o przedłużonym uwalnianiu

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

Wytwórca

Orion Corporation, Orion Pharma Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

Pharmathen S.A.

6, Dervenakion str 153 51, Pallini, Attiki, Greece

Pharmathen International S.A.

Industrial Park Sapes Rodopi Prefecture Block No 5 Rodopi 69300, Greece

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy, Dania, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Słowacja, Szwecja, Węgry: Galantamin Orion Estonia: Galantamine Orion Polska: Galamir

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7(7)

Galamir

Charakterystyka Galamir

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Galamir, 8 mg, kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda Galamir, 16 mg, kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda Galamir, 24 mg, kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka o przedłużonym uwalnianiu 8 mg zawiera 8 mg galantaminy (w postaci bromowodorku).

Każda kapsułka o przedłużonym uwalnianiu 16 mg zawiera 16 mg galantaminy (w postaci bromowodorku).

Każda kapsułka o przedłużonym uwalnianiu 24 mg zawiera 24 mg galantaminy (w postaci bromowodorku).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda.

8 mg: Nieprzezroczyste białe, twarde kapsułki żelatynowe w rozmiarze 2, zawierające jedną okrągła, dwuwypukłą tabletkę 8 mg o przedłużonym uwalnianiu.

16 mg: Nieprzezroczyste, bladoróżowe, twarde kapsułki żelatynowe w rozmiarze 2, zawierające dwie okrągłe, dwuwypukłe tabletki 8 mg o przedłużonym uwalnianiu.

24 mg: Nieprzezroczyste pomarańczowe, twarde kapsułki żelatynowe w rozmiarze 2, zawierające trzy okrągłe, dwuwypukłe tabletki 8 mg o przedłużonym uwalnianiu.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Galamir jest wskazany w objawowym leczeniu łagodnego do umiarkowanego otępienia typu alzheimerowskiego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Przed rozpoczęciem leczenia

Rozpoznanie prawdopodobnego otępienia typu alzheimerowskiego należy odpowiednio potwierdzić zgodnie z obowiązującymi wytycznymi klinicznymi (patrz punkt 4.4).

Dawkowanie

Dawka początkowa

Zalecana dawka początkowa to 8 mg na dobę przez 4 tygodnie.

Dawka podtrzymująca

• Tolerancję i dawkowanie galantaminy należy regularnie oceniać, najlepiej w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia leczenia. Później korzyści kliniczne związane ze stosowaniem galantaminy oraz tolerancję pacjenta na leczenie należy regularnie oceniać ponownie, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi klinicznymi. Leczenie podtrzymujące należy kontynuować tak długo, jak długo występują korzyści terapeutyczne, a pacjent toleruje leczenie galantaminą. Przerwanie leczenia galantaminą należy rozważyć w przypadku istnienia dowodów na brak efektu terapeutycznego lub jeśli pacjent nie toleruje leczenia.

•    Początkowa dawka podtrzymująca wynosi 16 mg na dobę, a leczenie podtrzymujące należy stosować w dawce 16 mg na dobę przez co najmniej 4 tygodnie.

•    Zwiększenie dawki podtrzymującej do 24 mg na dobę należy rozważyć indywidualnie po odpowiedniej analizie, obejmującej ocenę korzyści klinicznych i tolerancji.

•    U poszczególnych pacjentów wykazujących nasiloną reakcję lub nietolerujących dawki 24 mg na dobę należy rozważyć zmniejszenie dawki do 16 mg na dobę.

•    Po nagłym przerwaniu leczenia (np. w trakcie przygotowania do operacji) nie występuje efekt z odbicia.

Zmiana na Galamir kapsułki o przedłużonym uwalnianiu z galantaminy w tabletkach lub galantaminy w postaci roztworu doustnego

Zaleca się podawanie pacjentom takiej samej całkowitej dawki dobowej galantaminy. Pacjenci przechodzący na dawkowanie raz na dobę powinni przyjąć ostatnią dawkę galantaminy w tabletkach lub w postaci roztworu doustnego wieczorem i rozpocząć przyjmowanie Galamir kapsułek o przedłużonym uwalnianiu raz na dobę kolejnego dnia rano.

Specjalne grupy pacjentów

Zaburzenia czynności wątroby i nerek

Stężenia galantaminy w osoczu mogą być podwyższone u pacjentów z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby, na podstawie modelowania farmakokinetycznego, zaleca się rozpoczęcie dawkowania od 8 mg w postaci kapsułki o przedłużonym uwalnianiu raz na dobę co drugi dzień, najlepiej rano, przez tydzień. Następnie pacjenci powinni przyjmować 8 mg raz na dobę przez cztery tygodnie. U tych pacjentów dawka dobowa nie powinna przekraczać 16 mg. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (wynik w skali Childa-Pugha ponad 9) stosowanie galantaminy jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). U pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby nie ma konieczności modyfikacji dawki.

U pacjentów z klirensem kreatyniny ponad 9 ml/min (0,15 ml/s) nie ma konieczności modyfikacji dawki. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 9 ml/min) stosowanie galantaminy jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Leczenie skojarzone

U pacjentów leczonych silnymi inhibitorami CYP2D6 lub CYP3A4 można rozważyć zmniejszenie dawki (patrz punkt 4.5).

Dzieci i młodzież

Galantamina nie jest w znaczącym stopniu stosowana u dzieci i młodzieży.

Sposób podawania

Galamir kapsułki o przedłużonym uwalnianiu należy podawać raz na dobę, rano, najlepiej w trakcie posiłku. Kapsułki należy połykać w całości, popijając płynem. Kapsułek nie należy żuć ani rozgniatać. Pacjenci, u których występują trudności w przełykaniu, powinni przyjmować galantaminę w postaci roztworu doustnego.

W trakcie leczenia należy zapewnić przyjmowanie odpowiednich ilości płynów (patrz punkt 4.8).

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Ponieważ brak danych dotyczących stosowania galantaminy u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (wynik w skali Childa i Pugha powyżej 9) i ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 9 ml/min) stosowanie galantaminy jest przeciwwskazane w tych populacjach pacjentów. Galantamina jest przeciwwskazana u pacjentów, u których jednocześnie występują istotne zaburzenia czynności nerek i wątroby.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Galamir jest wskazany u pacjentów z łagodnym do umiarkowanego otępieniem typu alzheimerowskiego. Nie wykazano korzyści związanych ze stosowaniem galantaminy u pacjentów z innymi typami otępienia lub innymi typami zaburzeń pamięci. W dwóch dwuletnich badaniach klinicznych dotyczących osób z tzw. łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych (łagodniejszymi typami zaburzeń pamięci, które nie odpowiadają kryteriom otępienia typu alzheimerowskiego), nie wykazano korzystnego wpływu leczenia galantaminą na spowolnienie postępu zaburzeń funkcji poznawczych ani na kliniczne przejście do otępienia. Współczynnik śmiertelności w grupie przyjmującej galantaminę był znacząco większy niż w grupie przyjmującej placebo i wynosił odpowiednio 14/1026 (1,4%) pacjentów oraz 3/1022 (0,3%) pacjentów. Zgony nastąpiły z różnych przyczyn. Około połowa zgonów w grupie przyjmującej galantaminę wydawała się spowodowana różnymi przyczynami naczyniowymi (zawał mięśnia sercowego, udar mózgu i nagły zgon). Znaczenie tego wyniku dla leczenia pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego jest nieznane. W przypadku otępienia typu alzheimerowskiego przeprowadzono badania z kontrolą placebo trwające tylko 6 miesięcy. W badaniach tych nie odnotowano zwiększonej śmiertelności w grupach przyjmujących galantaminę.

Rozpoznanie otępienia typu alzheimerowskiego powinien postawić doświadczony lekarz zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Leczenie galantaminą powinno przebiegać pod kontrolą lekarza i należy je wdrożyć wyłącznie, jeśli dostępny jest opiekun, które będzie regularnie monitorował przyjmowanie produktu leczniczego przez pacjenta.

U pacjentów z chorobą Alzheimera występuje utrata masy ciała. Leczenie inhibitorami cholinesterazy, w tym galantaminą, wiązano z utratą masy ciała u tych pacjentów. W trakcie leczenia należy monitorować masę ciała pacjenta.

Galantaminę należy podawać ostrożnie w następujących przypadkach:

Zaburzenia serca

Z powodu działania farmakologicznego cholinomimetyki mogą mieć wagotoniczny wpływ na częstość akcji serca (np. rzadkoskurcz). Możliwość takiego działania może być szczególnie ważna u pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego lub innymi nadkomorowymi zaburzeniami przewodzenia lub u pacjentów przyjmujących produkty lecznicze, które w znaczącym stopniu jednocześnie zmniejszają częstość akcji serca, jak np. digoksyna i beta-adrenolityki lub u pacjentów z niewyrównanymi zaburzeniami równowagi elektrolitowej (np. hiperkaliemia, hipokaliemia).

Należy zatem zachować ostrożność, podając galantaminę pacjentom z chorobami serca i naczyń krwionośnych, np. w okresie bezpośrednio po zawale mięśnia sercowego, w przypadku nowo występującego migotania przedsionków, bloku serca co najmniej stopnia drugiego, niestabilnej dusznicy bolesnej lub zastoinowej niewydolności serca, szczególnie w przypadku grupy III-IV według NYHA.

W zbiorczej analizie badań z kontrolą placebo dotyczących pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego leczonych galantaminą zaobserwowano częstsze występowanie pewnych sercowo-naczyniowych zdarzeń niepożądanych (patrz punkt 4.8).

Zaburzenia żołądka i jelit

Pacjenci obciążeni większym ryzykiem rozwoju wrzodów żołądka, np. z chorobą wrzodową w wywiadzie lub predysponowani do tych stanów, w tym osoby otrzymujące jednocześnie niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), powinni być monitorowani w kierunku objawów. Stosowanie galantaminy nie jest zalecane u pacjentów z niedrożnością przewodu pokarmowego lub po operacji w obrębie żołądka i jelit.

Zaburzenia układu nerwowego

Pomimo iż uważa się, że cholinomimetyki potencjalnie powodują drgawki, aktywność drgawkowa może być także objawem choroby Alzheimera. W rzadkich przypadkach napięcie cholinergiczne może nasilić objawy choroby Parkinsona.

W zbiorczej analizie badań z kontrolą placebo dotyczących pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego leczonych galantaminą zaburzenia krążenia mózgowego obserwowano niezbyt często (patrz punkt 4.8). Należy to uwzględnić w trakcie podawania galantaminy pacjentom z zaburzeniami krążenia mózgowego.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Cholinomimetyki należy ostrożnie przepisywać pacjentom z ciężką astmą lub obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie albo czynnymi infekcjami płuc (np. zapaleniem płuc).

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Stosowanie galantaminy nie jest zalecane u pacjentów z niedrożnością dróg moczowych lub po operacji pęcherza moczowego.

Procedury medyczne i chirurgiczne

Galantamina, jako cholinomimetyk, może nasilać działanie środków zwiotczających mięśnie, o działaniu analogicznym do sukcynylocholiny, stosowanych w trakcie znieczulenia ogólnego, szczególnie w przypadkach niedoboru pseudocholinesterazy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje farmakodynamiczne

Z powodu mechanizmu działania galantaminy nie należy podawać jednocześnie z innymi cholinomimetykami (takimi jak ambenonium, donepezil, neostygmina, pirydostygmina, rywastygmina lub podawana układowo pilokarpina). Galantamina ma potencjał znoszenia efektu leków przeciwcholinergicznych. W przypadku nagłego przerwania stosowania takich leków przeciwcholinergicznych jak atropina, istnieje potencjalne ryzyko nasilenia działania galantaminy. Jak przewidywano w przypadku cholinomimetyków, możliwe są interakcje farmakodynamiczne z produktami medycznymi, które w znaczący sposób zmniejszają częstość akcji serca, takimi jak digoksyna, beta-adrenolityki, pewne leki blokujące kanał wapniowy i amiodaron. Należy zachować ostrożność w przypadku produktów medycznych, które mogą wywoływać zaburzenia typu torsades de pointes. W takich przypadkach należy rozważyć wykonanie EKG.

Galantamina, jako cholinomimetyk, może nasilać działanie środków zwiotczających mięśnie, o działaniu analogicznym do sukcynylocholiny, stosowanych w trakcie znieczulenia ogólnego, szczególnie w przypadkach niedoboru pseudocholinesterazy.

Interakcje farmakokinetyczne

Eliminacja galantaminy odbywa się na wielu szlakach metabolicznych oraz w drodze wydalania przez nerki. Prawdopodobieństwo wystąpienia istotnych klinicznie interakcji jest małe. Jednakże w pojedynczych przypadkach wystąpienie znaczących interakcji może być klinicznie istotne. Jednoczesne podawanie z pokarmem spowalnia tempo wchłaniania galantaminy, ale nie wpływa na stopień absorpcji. Zaleca się podawanie galantaminy w trakcie posiłku, aby zminimalizować niepożądane działanie cholinergiczne.

Inne produkty lecznicze wpływające na metabolizm galantaminy

Swoiste badania dotyczące interakcji z innymi lekami wykazały wzrost biodostępności galantaminy o około 40% w trakcie jednoczesnego podawania z paroksetyną (silnym inhibitorem CYP2D6) oraz o 30% i 12% w trakcie terapii skojarzonej z ketokonazolem i erytromycyną (oba leki są inhibitorami CYP3A4). Dlatego w trakcie rozpoczynania terapii silnymi inhibitorami CYP2D6 (np. chinidyną, paroksetyną lub fluoksetyną) lub CYP3A4 (np. ketokonazolem lub rytonawirem) u pacjentów częściej mogą występować cholinergiczne reakcje niepożądane, zwłaszcza nudności i wymioty. W tych warunkach, na podstawie tolerancji, można rozważyć zmniejszenie dawki podtrzymującej galantaminy (patrz punkt 4.2).

Memantyna, antagonista receptora N-metylo-D-asparaginianu (NMDA) w dawce 10 mg raz na dobę przez 2 dni, a następnie 10 mg dwa razy na dobę przez 12 dni nie miała wpływu na właściwości farmakokinetyczne galantaminy (w postaci galantaminy w kapsułkach o przedłużonym uwalnianiu 16 mg raz na dobę) w stanie stacjonarnym.

Wpływ galantaminy na metabolizm innych produktów leczniczych

Dawki terapeutyczne galantaminy wynoszące 24 mg na dobę nie miały wpływu na właściwości farmakokinetyczne digoksyny, chociaż mogą wystąpić interakcje farmakodynamiczne (patrz także interakcje farmakodynamiczne).

Dawki terapeutyczne galantaminy wynoszące 24 mg na dobę nie miały wpływu na właściwości farmakokinetyczne warfaryny i czas protrombinowy.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania galantaminy w czasie ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Należy zachować ostrożność, przepisując lek kobietom w ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy galantamina jest wydzielana do mleka kobiecego. Brak badań dotyczących kobiet w okresie laktacji. Dlatego też kobiety przyjmujące galantaminę nie powinny karmić piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Galantamina wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Do objawów należą: zawroty głowy i senność, szczególnie w ciągu pierwszych tygodni po rozpoczęciu leczenia.

4.8    Działania niepożądane

W tabeli poniżej znajdują się dane dotyczące galantaminy uzyskane w siedmiu badaniach klinicznych przeprowadzonych metodą podwójnej ślepej próby z grupą kontrolną placebo (N=4457), pięciu otwartych badaniach klinicznych (N=1454) i ze spontanicznych doniesień z okresu po wprowadzeniu do obrotu.

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi związanymi z lekiem były nudności (25%) i wymioty (13%). Występowały głównie w okresie zwiększania dawki, w większości przypadków trwały mniej niż tydzień, a u większość pacjentów wystąpił jeden epizod. W takich sytuacjach może być przydatne przepisanie leków przeciwwymiotnych i zapewnienie przyjmowania odpowiednich ilości płynów.

W randomizowanym badaniu klinicznych przeprowadzonym metodą podwójnej ślepej próby z grupą kontrolną placebo profil bezpieczeństwa terapii galantaminą przyjmowaną raz na dobę w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu był podobny do częstości i rodzaju działań niepożądanych obserwowanych w przypadku galantaminy w tabletkach.

Częstość występowania: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000) i bardzo rzadko (<1/10 000)).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku

Bardzo

często

Często

Niezbyt

często

Rzadko

Bardzo

rzadko

Zaburzenia

układu

immunologicz

nego

Nadwrażliwo

ść

Zaburzenia

Obniżenie

Odwodnienie

metabolizmu i odżywiania

apetytu;

jadłowstręt

Zaburzenia

psychiczne

Halucynacje;

depresja

Halucynacje

wzrokowe;

halucynacje

słuchowe

Zaburzenia

układu

nerwowego

Omdlenia;

zawroty

głowy;

drżenie; bóle

głowy;

senność;

letarg

Parestezje;

zaburzenia

smaku;

nadmierna

senność

Zaburzenia

oka

Nieostre

widzenie

Zaburzenia ucha i błędnika

Szum w uszach

Zaburzenia

serca

Bradykardia

Dodatkowe skurcze nadkomorow e; blok

przedsionkow

o-komorowy

pierwszego

stopnia;

bradykardia

zatokowa;

kołatanie

serca

Zaburzenia

naczyniowe

Nadciśnienie

Niedociśnieni e; uderzenia gorąca

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności;

wymioty

Bóle brzucha;

bóle w górnej

części jamy

brzusznej;

biegunka;

niestrawność;

dyskomfort

żołądka;

dyskomfort

w jamie

brzusznej

Odruchy

wymiotne

Zaburzenia wątroby i dróg

żółciowych

Zapalenie

wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nadmierna

potliwość

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Skurcze

mięśni

Osłabienie

mięśni

Zaburzenia

Zmęczenie;

ogólne i stany w miejscu podania

osłabienie;

złe

samopoczuci

e

Badania

diagnostyczne

Spadek masy ciała

Zwiększona

aktywność

enzymów

wątrobowych

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Upadki

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Przewiduje się, że podmiotowe i przedmiotowe objawy przedawkowania galantaminy będą podobne do objawów przedawkowania innych leków cholinomimetycznych. Efekty te dotyczą na ogół ośrodkowego układu nerwowego, przywspółczulnego układu nerwowego i płytek nerwowo-mięśniowych. Poza osłabieniem mięśni lub drganiem pęczkowym mięśni mogą wystąpić niektóre lub wszystkie objawy przełomu cholinergicznego: ciężkie nudności, wymioty, skurcze żołądka i jelit, ślinienie, łzawienie, oddawanie moczu, oddawanie kału, pocenie się, bradykardia, niedociśnienie, zapaść i drgawki. Nasilające się osłabienie mięśni wraz z nadmierną wydzieliną w tchawicy i skurczem oskrzeli może doprowadzić do istotnego upośledzenia czynności dróg oddechowych.

Istnieją doniesienia z okresu po wprowadzeniu do obrotu dotyczące zaburzeń typu torsade de pointes, wydłużenia odcinka QT, bradykardii, tachykardii komorowej i krótkotrwałej utraty świadomości w związku z niezamierzonym przedawkowaniem galantaminy. W jednym przypadku dawka była znana: jednego dnia przyjęto osiem tabletek galantaminy po 4 mg (łącznie 32 mg).

Dwa kolejne przypadki nieplanowego przyjęcia 32 mg (nudności, wymioty i suchość w ustach; nudności, wymioty i ból podmostkowy) oraz jeden przypadek przyjęcia 40 mg (wymioty) doprowadziły do krótkotrwałych hospitalizacji w celu obserwacji i zakończyły się pełnym powrotem do zdrowia. Jeden pacjent, któremu przepisano dawkę 24 mg na dobę i u którego w wywiadzie występowały halucynacje w ciągu dwóch ostatnich lat, przez pomyłkę otrzymał dawkę 24 mg dwa razy na dobę przez 34 dni i wystąpiły u niego halucynacje wymagające hospitalizacji. Inny pacjent, któremu przepisano roztwór doustny w dawce 16 mg na dobę, przypadkowo przyjął dawkę 160 mg (40 ml) i wystąpiło u niego pocenie się, wymioty, bradykardia, a także godzinę później stan bliski omdleniu, który wymagał leczenia szpitalnego. Jego objawy zanikły w ciągu 24 godzin.

Leczenie

Podobnie jak przy innych przypadkach przedawkowania należy zastosować ogólne środki podtrzymujące. W ciężkich przypadkach można zastosować leki przeciwcholinergiczne, takie jak atropina, jako ogólne antidotum dla cholinomimetyków. Zalecana jest dawka początkowa wynosząca 0,5 do 1,0 mg IV. Kolejne dawki powinny zależeć od reakcji klinicznej.

Ponieważ strategie postępowania w przypadku przedawkowania podlegają ciągłym zmianom, zaleca się skontaktować się z ośrodkiem leczenia zatruć, aby uzyskać ostatnie zalecenia dotyczące postępowania w przypadku przedawkowania.

5.    WŁAŚCIWIŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: psychoanaleptyki; leki przeciw otępieniu; inhibitory esterazy cholinowej, kod ATC: N06DA04

Galantamina, alkaloid trzeciorzędowy, jest selektywnym, kompetytywnym i odwracalnym inhibitorem acetylocholinesterazy. Ponadto galantamina nasila działanie własne acetylocholiny na receptory kwasu nikotynowego, prawdopodobnie dzięki wiązaniu się z miejscem allosterycznym receptora.

W konsekwencji u pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego można osiągnąć zwiększoną aktywność w układzie cholinergicznym związaną z poprawą funkcji poznawczej.

Badania kliniczne

Galantamina została pierwotnie opracowana w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu do stosowania dwa razy na dobę. Dawki skuteczne galantaminy w badaniach klinicznych z grupą kontrolną placebo trwających 5 do 6 miesięcy wynosiły 16, 24 i 32 mg na dobę. Określono, że spośród tych dawek dawki 16 i 24 mg na dobę mają najlepszy stosunek korzyści do ryzyka i są one zalecanymi dawkami podtrzymującymi. Skuteczność galantaminy wykazano za pomocą parametrów rezultatów, które oceniają trzy główne zespoły objawów tej choroby oraz skali ogólnej: ADAS-cog/11 (test sprawności oparty na określeniu funkcji poznawczych), DAD, ADCS-ADL-Inventory (pomiary podstawowych aktywności i instrumentalnych czynności życia codziennego), Neuropsychiatric Inventory (skala oceny zaburzeń zachowania) oraz CIBIC-plus (ogólna ocena przebiegu choroby przez niezależnego lekarza, na podstawie wywiadu z pacjentem i jego opiekunem).

Poniższa tabela przedstawia złożoną analizę pacjentów, u których stwierdzono występowanie reakcji na galantaminę w postaci poprawy w skali ADAS-cog/11 o co najmniej 4 punkty w porównaniu z wartością wyjściową oraz brak zmiany wyniku w skali CIBIC-plus lub jego poprawę (o 1-4), a także brak zmiany wyniku w skali DAD/ADL lub jego poprawę.


Poprawa w skali ADAS-cog/11 o co najmniej 4 punkty oraz brak zmiany lub poprawa w skali CIBIC-plus

Leczenie

Zmiana w skali DAD >0 Badania GAL-USA-1 i GAL-INT-1 (miesiąc 6)

Zmiana w skali ADCS/ADL >0 Badanie GAL-USA-10 (miesiąc 5)

n

n (%)

reagujących na leczenie

W porównaniu do placebo

n

n (%)

reagujących na leczenie

W porównaniu do placebo

Różnica (95% CI)

Wartość

Pł

Różnica (95% CI)

Wartość

Pł

Klasyczna analiza ITT

Placebo

422

21 (5,0)

-

-

273

18 (6,6)

-

-

Gal 16 mg na dobę

-

-

-

-

266

39 (14,7)

8,1 (3, 13)

0,003

Gal 24 mg na dobę

424

60 (14,2)

9,2 (5, 13)

<0,001

262

40 (15,3)

8,7 (3, 14)

0,002

Tradycyjna analiza LOCF*

Placebo

412

23 (5,6)

-

-

261

17 (6,5)

-

-

Gal 16 mg na dobę

-

-

-

-

253

36 (14,2)

7,7 (2, 13)

0,005

Gal 24 mg na dobę

399

58 (14,5)

8,9 (5, 13)

<0,001

253

40 (15,8)

9,3 (4, 15)

0,001

# ITT: Intent To Treat (według zamiaru leczenia)


^ Test CMH dla różnicy względem placebo.

* LOCF: Last Observation Carried Forward (ekstrapolacja ostatniej obserwacji). CI: Confidention Interval (przedział ufności).

Skuteczność galantaminy w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu badano podczas randomizowanego badania przeprowadzonego metodą podwójnej ślepej próby z grupą kontrolną placebo, GAL-INT-10, stosując 4-tygodniowe zwiększanie dawki, elastyczny schemat dawkowania 16 lub 24 mg na dobę, przez 6 miesięcy. Galantamina w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu (Gal-IR) została wykorzystana jako pozytywna grupa kontrolna. Skuteczność oceniano przy użyciu skali ADAS-cog/11 oraz CIBIC-plus jako równorzędnych, pierwszorzędowych kryteriów skuteczności, a także wyników w skali ADCS-ADL i NPI jako drugorzędowych punktów końcowych. Galantamina w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu (Gal-PR) powodowała statystycznie istotną poprawę wyniku w skali ADAS-cog/11 w porównaniu z placebo, ale nie powodowała statystycznie istotnych zmian w skali CIBIC-plus w porównaniu do placebo. W tygodniu 26 wyniki w skali ADCS-ADL były statystycznie istotnie lepsze w porównaniu do placebo.

Poniższa tabela przedstawia przeprowadzoną w 26 tygodniu złożoną analizę pacjentów, u których stwierdzono występowanie reakcji na galantaminę w postaci poprawy w skali ADAS-cog/11 o co najmniej 4 punkty w porównaniu z wartością wyjściową, brak zmiany wyniku w skali ADL lub jego poprawę (>0) oraz brak pogorszenia wyniku w skali CIBIC-plus (1-4).

GAL-INT-10

Placebo

Gal-IR^

Gal-PR*

Wartość p

(Gal-PR* vs placebo)

(n = 245)

(n = 225)

(n = 238)

Złożona

odpowiedź: n (%)

20 (8,2)

43 (19,1)

38 (16,0)

0,008

^ Tabletki o natychmiastowym uwalnianiu * Kapsułki o przedłużonym uwalnianiu


Wyniki 26-tygodniowego badania przeprowadzonego metodą podwójnej ślepej próby z grupą kontrolną placebo z udziałem pacjentów z otępieniem naczyniopochodnym oraz pacjentów z chorobą Alzheimera i współistniejącymi zaburzeniami krążenia mózgowego (otępienie mieszane) wykazały utrzymywanie się wpływu galantaminy na objawy chorobowe u pacjentów z chorobą Alzheimera i współistniejącymi zaburzeniami krążenia mózgowego (patrz punkt: 4.4 Zaburzenia układu nerwowego). W trakcie analizy post-hoc w podgrupach nie stwierdzono statystycznie istotnego efektu w podgrupie pacjentów z samym otępieniem naczyniopochodnym.

W drugim 26-tygodniowym badaniu z grupą kontrolną placebo z udziałem pacjentów z prawdopodobnym otępieniem naczyniopochodnym nie wykazano korzyści klinicznych związanych ze stosowaniem galantaminy.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Galantamina jest związkiem zasadowym z jedną stałą jonizacji (pKa 8,2). Jest to związek o niewielkich właściwościach lipofilowych, a wskaźnik podziału (log P) między n-oktanolem a roztworem buforowym (pH 12) wynosi 1,09. Rozpuszczalność w wodzie (pH 6) wynosi 31 mg/ml. Cząsteczka galantaminy ma trzy centra chiralne. Postacią występującą w naturze jest forma S, R, S. Galantamina jest częściowo metabolizowana z udziałem różnych cytochromów, głównie CYP2D6 i CYP3A4. Wykazano, że niektóre metabolity powstające podczas rozkładu galantaminy są czynne in vitro, ale nie mają znaczenia in vivo.

Ogólna charakterystyka galantaminy

Wchłanianie

Bezwzględna biodostępność galantaminy jest wysoka i wynosi 88,5% ±5,4%. Pod względem AUC24h i Cmm galantamina w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu jest równoważna biologicznie z galantaminą w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu stosowanych dwa razy na dobę. Wartość Cmax osiągana jest po upływie 4,4 godziny i jest o około 24% mniejsza niż w przypadku tabletki. Pokarm nie ma znaczącego wpływu na AUC kapsułek o przedłużonym uwalnianiu. W przypadku podania kapsułki po jedzeniu wartość Cmax wzrosła o około 12%, a Tmax wzrosła o około 30 minut. Jednakże jest mało prawdopodobne, aby zmiany te były klinicznie istotne.

Dystrybucja

Średnia objętość dystrybucji wynosi 175 l. Stopień wiązania z białkami osocza jest niewielki i wynosi 18%.

Metabolizm

Do 75% dawki galantaminy jest wydalane w postaci metabolitów. Badania in vitro wykazały, że w powstawaniu O-desmetylogalantaminy uczestniczy CYP2D6, natomiast w powstawaniu N-oksydogalantaminy uczestniczy CYP3A4. Nie stwierdzono różnicy pod względem poziomów całkowitej radioaktywności wydalonej z moczem i kałem pomiędzy osobami charakteryzującymi się słabą lub znaczną aktywnością CYP2D6. W osoczu osób z małym lub znacznym metabolizmem galantamina w postaci niezmienionej oraz jej glukuronid odpowiadają za większość aktywności promieniotwórczej próbki. Po podaniu pojedynczej dawki w osoczu, zarówno u osób z małym, jak i znacznym metabolizmem, nie można wykryć postaci niesprzężonych czynnych metabolitów galantaminy (norgalantamina, O-desmetylo-galantamina, O-desmetylo-norgalantamina). Norgalantaminę można było wykryć w osoczu pacjentów po wielokrotnym podaniu galantaminy, jednakże nie odpowiadała ona więcej niż 10% stężenia galantaminy. Badania in vitro wskazują, że potencjał inhibicji galantaminy względem głównych form cytochromu P450 u ludzi jest bardzo mały.

Eliminacja

Stężenie galantaminy w osoczu maleje według krzywej dwuwykładniczej, przy czym końcowy okres półtrwania u zdrowych pacjentów wynosi 8-10 godzin. Typowy klirens po podaniu doustnym w populacji docelowej wynosi około 200 ml/min, przy czym według analizy populacji zmienność międzyosobnicza wynosi 30% dla tabletek o natychmiastowym uwalnianiu. Po siedmiu dniach od przyjęcia pojedynczej dawki doustnej 4 mg 3H-galantaminy, 90% - 97% aktywności promieniotwórczej stwierdzono w moczu, a 2,2% - 6,3% w kale. Po wlewie dożylnym i podaniu doustnym 18% - 22% dawki galantaminy było wydalane w postaci niezmienionej w moczu w ciągu 24 godzin, a klirens nerkowy wynosił 68,4 ± 22,0 ml/min, co odpowiada 20% - 25% całkowitego klirensu osoczowego.

Liniowość lub nieliniowość

Właściwości farmakokinetyczne galantaminy w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu są proporcjonalne do dawki w badanym zakresie dawek od 8 mg do 24 mg, podawanych raz na dobę, w grupach osób starszych i młodych.

Charakterystyka w różnych grupach pacjentów

Dane z badań klinicznych z udziałem pacjentów wskazują na to, że stężenia galantaminy w osoczu u osób z chorobą Alzheimera są o 30% - 40% większe niż u zdrowych młodych osób, głównie z powodu zaawansowanego wieku i zmniejszonej czynności nerek. Na podstawie analizy farmakokinetycznej w populacji stwierdzono, że klirens u kobiet jest o 20% mniejszy niż u mężczyzn. Klirens galantaminy u osób z mało nasiloną aktywnością CYP2D6 jest o około 25% mniejszy niż u osób z nasiloną aktywnością tego cytochromu, ale w populacji nie stwierdzono istnienia dwóch grup pod tym względem. Dlatego uważa się, że aktywność metaboliczna u danego pacjenta nie ma znaczenia klinicznego w całej populacji.

Właściwości farmakokinetyczne galantaminy u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby (wynik w skali Childa i Pugha 5 do 6) były zbliżone do właściwości farmakokinetycznych u osób zdrowych. U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (wynik w skali Childa i Pugha 7 do 9) pole pod krzywą (AUC) oraz okres półtrwania galantaminy były zwiększone o około 30% (patrz punkt 4.2).

W badaniu z udziałem osób z zaburzeniami czynności nerek stwierdzono spowolnienie szybkości wydalania galantaminy wraz z obniżeniem klirensu kreatyniny. W porównaniu do pacjentów z chorobą Alzheimera maksymalne i minimalne stężenia w osoczu nie są zwiększone u pacjentów z klirensem kreatyniny > 9 ml/min. Dlatego też nie występuje ryzyko częstszego występowania zdarzeń niepożądanych i nie ma konieczności modyfikacji dawki (patrz punkt 4.2).

Zależności farmakokinetyczne-farmakodynamiczne

W dużym badaniu fazy III, w którym podawano galantaminę w dawkach 12 i 16 mg dwa razy na dobę, nie stwierdzono widocznego związku pomiędzy średnimi stężeniami leku w osoczu a parametrami skuteczności (np. zmiany wskaźników ADAS-cog/11 oraz CIBIC-plus w 6 miesiącu leczenia).

Stężenia w osoczu u pacjentów z omdleniami znajdowały się w takim samym zakresie wartości, jak u innych pacjentów otrzymujących tę samą dawkę.

Wykazano, że występowanie nudności jest skorelowane z większym maksymalnym stężeniem w osoczu (patrz punkt 4.5).

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Badania dotyczące toksycznego wpływu na rozród wykazały niewielkie opóźnienie w rozwoju szczurów i królików, przy dawkach, które są poniżej progu toksyczności u ciężarnych samic.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń kapsułki Celuloza mikrokrystaliczna Hypromeloza Etyloceluloza Magnezu stearynian

Otoczka kapsułki 8 mg:

Żelatyna

Tytanu dwutlenek (E 171)

16 mg:

Żelatyna

Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

24 mg:

Żelatyna

Tytanu dwutlenek (E 171)

Indygotyna (E 132)

Erytrozyna (E 127)

Żelaza tlenek czerwony (E172)

Żelaza tlenek żółty (E172).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Przezroczysty blister PVC/PE/PVDC/aluminium Wielkości opakowań:

8 mg: 28, 84, 112, 300 kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 16 mg: 28, 84, 112, 300 kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 24 mg: 28, 84, 112, 300 kapsułki o przedłużonym uwalnianiu

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań dotyczących usuwania.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

12(12)

Galamir