Imeds.pl

Galliapharm 0,74 - 1,85 Gbq

Document: dokument 0 change

B. ULOTKA DLA PACJENTA DLA PRODUKTÓW RADIOFARMACEUTYCZNYCH

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

GalliaPharm, 0,74 -1,85 GBq, generator radionuklidu Chlorek germanu (68Ge) / Chlorek galu (68Ga)

^Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc, zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed podaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza medycyny nuklearnej nadzorującego procedurę.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi medycyny nuklearnej. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest produkt GalliaPharm i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku radioznakowanego produktem GalliaPharm

3.    Jak stosuje się lek radioznakowany produktem GalliaPharm

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać produkt GalliaPharm

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest produkt GalliaPharm i w jakim celu się go stosuje

GalliaPharm jest produktem radiofarmaceutycznym stosowanym wyłącznie dla celów diagnostycznych.

Produkt GalliaPharm nie jest przeznaczony do samodzielnego stosowania.

Produkt GalliaPharm jest generatorem radionuklidu germanu (68Ge) / galu (68Ga), urządzeniem stosowanym do uzyskiwania roztworu chlorku galu (68Ga).

Uzyskany roztwór chlorku galu (68Ga) jest stosowany do radioznakowania, techniki, w której substancja jest oznaczana (radioznakowana) radioaktywnym związkiem, w tym przypadku jest to 68Ga.

Produkt GalliaPharm jest stosowany do znakowania określonych leków specjalnie opracowanych do stosowania z aktywną substancją chlorku galu (68Ga). Leki te działają na zasadzie nośników, które dostarczają radioaktywny 68Ga tam, gdzie jest potrzebny. Mogą to być substancje, które opracowano do rozpoznawania określonych typów komórek w organizmie, włączając komórki nowotworowe (rakowe). Niewielką ilość podanych związków radioaktywnych można wykryć poza organizmem z użyciem specjalnych kamer.

Należy zapoznać się z Ulotką dla pacjenta leku, który będzie radioznakowany chlorkiem galu (68Ga). Lekarz medycyny nuklearnej wytłumaczy charakter badania, które zostanie przeprowadzone z zastosowaniem tego produktu.

Stosowanie produktu leczniczego znakowanego 68Ga wiąże się z narażeniem na niewielki poziom radioaktywności. Lekarz oraz lekarz medycyny nuklearnej są zdania, że korzyść kliniczna dla pacjenta uzyskana w wyniku procedury z zastosowaniem radiofarmaceutyku przewyższa ryzyko związane z promieniowaniem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku radioznakowanego produktem GalliaPharm

Leku radioznakowanego produktem GalliaPharm nie można stosować

jeśli pacjent ma uczulenie na gal (68Ga) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Stosując produkt leczniczy znakowany 68Ga, należy przeczytać informacje dotyczące przeciwwskazań zawarte w Ulotce dla pacjenta produktu, który będzie radioznakowany.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W celu uzyskania informacji dotyczących ostrzeżeń i środków ostrożności w odniesieniu do produktu leczniczego znakowanego 68Ga należy zapoznać się z Ulotką dla pacjenta produktu leczniczego, który będzie radioznakowany.

Dzieci i młodzież

Osoby w wieku poniżej 18 lat powinny skonsultować się z lekarzem medycyny nuklearnej. Leki radioznakowane produktem GalliaPharm a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi medycyny nuklearnej o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, ponieważ mogą utrudniać interpretację zdjęć.

Nie wiadomo, czy chlorek galu (68Ga) może wchodzić w interakcje z innymi lekami, ponieważ nie przeprowadzono żadnych badań pod tym kątem.

W celu uzyskania informacji na temat interakcji związanych ze stosowaniem produktów leczniczych znakowanych 68Ga należy zapoznać się z treścią Ulotki dla pacjenta produktu leczniczego, który będzie radioznakowany.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza medycyny nuklearnej przed otrzymaniem leków radioznakowanych produktem GalliaPharm.

Pacjentka musi poinformować lekarza medycyny nuklearnej przed otrzymaniem leków radioznakowanych produktem GalliaPharm, jeśli istnieje możliwość, że jest w ciąży, jeśli spóźnia się jej miesiączka lub jeśli karmi piersią.

W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem medycyny nuklearnej, który będzie nadzorował procedurę.

Kobiety w ciąży

Lekarz medycyny nuklearnej poda produkt w czasie ciąży wyłącznie, jeśli oczekiwana korzyść przewyższa ryzyko.

Kobiety karmiące piersią

Pacjentka będzie musiała przerwać karmienie piersią. Lekarz medycyny nuklearnej poinformuje, kiedy będzie można ponownie zacząć karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek stosowany w połączeniu z produktem GalliaPharm może wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy uważnie przeczytać Ulotkę dla pacjenta tego leku.

3. Jak stosuje się lek radioznakowany produktem GalliaPharm

Istnieją surowe przepisy dotyczące stosowania, obchodzenia się i usuwania produktów radiofarmaceutycznych. Produkt GalliaPharm będzie stosowany wyłącznie w specjalnych kontrolowanych obszarach. Produkt będą przygotowywały i podawały pacjentowi wyłącznie osoby, które są przeszkolone i wykwalifikowane, by zrobić to w bezpieczny sposób. Osoby te dołożą wszelkich starań, by stosować produkt w bezpieczny sposób i by informować pacjenta o podejmowanych działaniach.

Lekarz medycyny nuklearnej nadzorujący procedurę zdecyduje o ilości leku radioznakowanego produktem GalliaPharm do zastosowania w danym przypadku. Będzie to najmniejsza dawka niezbędna do osiągnięcia oczekiwanego rezultatu, w zależności od produktu końcowego i jego przewidzianego zastosowania. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zapoznać się z Ulotką dla pacjenta leku, który będzie radioznakowany.

Podawanie leku radioznakowanego produktem GalliaPharm oraz przeprowadzanie procedury

Pacjent nie otrzyma czystego produktu GalliaPharm, ale inny produkt radioznakowany produktem GalliaPharm. Produkt GalliaPharm może być stosowany wyłącznie w skojarzeniu z innym lekiem, który został specjalnie opracowany do łączenia (radioznakowania) z produktem GalliaPharm. Pacjent otrzyma jedynie końcowy radioznakowany produkt.

Czas trwania procedury

Lekarz medycyny nuklearnej poinformuje pacjenta o tym, jak długo zwykle trwa procedura po podaniu leku radioznakowanego produktem GalliaPharm.

Po podaniu leku radioznakowanego produktem GalliaPharm

Lekarz medycyny nuklearnej poinformuje pacjenta, czy konieczne jest stosowanie jakichś specjalnych środków ostrożności po otrzymaniu leku radioznakowanego produktem GalliaPharm. W przypadku wszelkich pytań należy się skontaktować z lekarzem medycyny nuklearnej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku radioznakowanego produktem GalliaPharm

Przedawkowanie jest mało prawdopodobne, ponieważ pacjent otrzyma dawkę leku radioznakowanego produktem GalliaPharm dokładnie kontrolowaną przez lekarza medycyny nuklearnej nadzorującego procedurę. W przypadku przedawkowania pacjent otrzyma odpowiednie leczenie.

W przypadku pytań dotyczących stosowania tego produktu należy zwrócić się do lekarza medycyny nuklearnej, który nadzoruje procedurę.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek radioznakowany produktem GalliaPharm może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podanie leku radioznakowanego produktem GalliaPharm powoduje niewielką emisję promieniowania jonizującego niosącą ze sobą najniższe możliwe ryzyko raka i wad dziedzicznych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać produkt GalliaPharm

Pacjent nie będzie przechowywał tego produktu. Specjalista w danym zakładzie medycyny nuklearnej jest odpowiedzialny za jego przechowywanie. Przechowywanie produktów radiofarmaceutycznych będzie odbywało się zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi przechowywania materiałów radioaktywnych.

Poniższe informacje są przeznaczone wyłącznie dla specjalisty.

Generatora radionuklidu nie wolno stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu po: „EXP”.

Nie należy rozkładać na części obudowy ze stali nierdzewnej. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Roztwór chlorku galu (68Ga) uzyskany z użyciem produktu GalliaPharm jest przeznaczony do natychmiastowego użycia.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera produkt GalliaPharm

Substancjami czynnymi produktu są:

Chlorek germanu (68Ge) (nuklid macierzysty)

Chlorek galu (68Ga) (nuklid pochodny)

Generator radionuklidu na dzień kalibracji zawiera:

Chlorek germanu (68Ge) / Chlorek galu ( 8Ga)    0,74 - 1,85 GBq

Pozostałe składniki to:

Dwutlenek tytanu (matryca)

Sterylny ultraczysty kwas solny 0,1 mol/l (roztwór do elucji)

Jak wygląda produkt GalliaPharm i co zawiera opakowanie

Pacjent nie uzyska, ani nie będzie przygotowywał tego produktu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH Robert-Rossle-Str. 10 13125 Berlin Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Kraj

Nazwa produktu

Austria

GalliaPharm

Belgia

GalliaPharm, 0,74 -1,85 GBq, radionuclidegenerator GalliaPharm, 0,74 a 1,85 GBq, generateur de radionucleides GalliaPharm, 0,74 - 1,85 GBq, Radionuklidgenerator

Dania

GalliaPharm

Finlandia

GalliaPharm

Francja

GalliaPharm

Niemcy

GalliaPharm

Włochy

Germanio cloruro (68Ge)/Gallio cloruro (68Ga) Galliapharm

Holandia

GalliaPharm, 0,74 - 1,85 GBq, radionuclidegenerator

Norwegia

GalliaPharm

Polska

GalliaPharm

Hiszpania

GalliaPharm

Szwecja

Germanium(Ge-68)tetraklorid/Gallium(Ga-68)triklorid Eckert & Ziegler

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Pełna Charakterystyka Produktu Leczniczego GalliaPharm jest dostarczona jako osobny dokument w pakiecie dokumentacji produktu. Jej celem jest dostarczenie specjalistom opieki zdrowotnej dodatkowych informacji naukowych i praktycznych na temat podawania i stosowania tego produktu radiofarmaceutycznego.

Należy zapoznać się z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego.

7