+ iMeds.pl

Galliapharm 0,74 - 1,85 GBqUlotka Galliapharm

B. ULOTKA DLA PACJENTA DLA PRODUKTÓW RADIOFARMACEUTYCZNYCH

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

GalliaPharm, 0,74 -1,85 GBq, generator radionuklidu Chlorek germanu (68Ge) / Chlorek galu (68Ga)

^Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Użytkownik leku też może w tym pomóc, zgłaszając wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły po zastosowaniu leku. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed podaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza medycyny nuklearnej nadzorującego procedurę.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi medycyny nuklearnej. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest produkt GalliaPharm i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku radioznakowanego produktem GalliaPharm

3.    Jak stosuje się lek radioznakowany produktem GalliaPharm

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać produkt GalliaPharm

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest produkt GalliaPharm i w jakim celu się go stosuje

GalliaPharm jest produktem radiofarmaceutycznym stosowanym wyłącznie dla celów diagnostycznych.

Produkt GalliaPharm nie jest przeznaczony do samodzielnego stosowania.

Produkt GalliaPharm jest generatorem radionuklidu germanu (68Ge) / galu (68Ga), urządzeniem stosowanym do uzyskiwania roztworu chlorku galu (68Ga).

Uzyskany roztwór chlorku galu (68Ga) jest stosowany do radioznakowania, techniki, w której substancja jest oznaczana (radioznakowana) radioaktywnym związkiem, w tym przypadku jest to 68Ga.

Produkt GalliaPharm jest stosowany do znakowania określonych leków specjalnie opracowanych do stosowania z aktywną substancją chlorku galu (68Ga). Leki te działają na zasadzie nośników, które dostarczają radioaktywny 68Ga tam, gdzie jest potrzebny. Mogą to być substancje, które opracowano do rozpoznawania określonych typów komórek w organizmie, włączając komórki nowotworowe (rakowe). Niewielką ilość podanych związków radioaktywnych można wykryć poza organizmem z użyciem specjalnych kamer.

Należy zapoznać się z Ulotką dla pacjenta leku, który będzie radioznakowany chlorkiem galu (68Ga). Lekarz medycyny nuklearnej wytłumaczy charakter badania, które zostanie przeprowadzone z zastosowaniem tego produktu.

Stosowanie produktu leczniczego znakowanego 68Ga wiąże się z narażeniem na niewielki poziom radioaktywności. Lekarz oraz lekarz medycyny nuklearnej są zdania, że korzyść kliniczna dla pacjenta uzyskana w wyniku procedury z zastosowaniem radiofarmaceutyku przewyższa ryzyko związane z promieniowaniem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku radioznakowanego produktem GalliaPharm

Leku radioznakowanego produktem GalliaPharm nie można stosować

jeśli pacjent ma uczulenie na gal (68Ga) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Stosując produkt leczniczy znakowany 68Ga, należy przeczytać informacje dotyczące przeciwwskazań zawarte w Ulotce dla pacjenta produktu, który będzie radioznakowany.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W celu uzyskania informacji dotyczących ostrzeżeń i środków ostrożności w odniesieniu do produktu leczniczego znakowanego 68Ga należy zapoznać się z Ulotką dla pacjenta produktu leczniczego, który będzie radioznakowany.

Dzieci i młodzież

Osoby w wieku poniżej 18 lat powinny skonsultować się z lekarzem medycyny nuklearnej. Leki radioznakowane produktem GalliaPharm a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi medycyny nuklearnej o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, ponieważ mogą utrudniać interpretację zdjęć.

Nie wiadomo, czy chlorek galu (68Ga) może wchodzić w interakcje z innymi lekami, ponieważ nie przeprowadzono żadnych badań pod tym kątem.

W celu uzyskania informacji na temat interakcji związanych ze stosowaniem produktów leczniczych znakowanych 68Ga należy zapoznać się z treścią Ulotki dla pacjenta produktu leczniczego, który będzie radioznakowany.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza medycyny nuklearnej przed otrzymaniem leków radioznakowanych produktem GalliaPharm.

Pacjentka musi poinformować lekarza medycyny nuklearnej przed otrzymaniem leków radioznakowanych produktem GalliaPharm, jeśli istnieje możliwość, że jest w ciąży, jeśli spóźnia się jej miesiączka lub jeśli karmi piersią.

W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem medycyny nuklearnej, który będzie nadzorował procedurę.

Kobiety w ciąży

Lekarz medycyny nuklearnej poda produkt w czasie ciąży wyłącznie, jeśli oczekiwana korzyść przewyższa ryzyko.

Kobiety karmiące piersią

Pacjentka będzie musiała przerwać karmienie piersią. Lekarz medycyny nuklearnej poinformuje, kiedy będzie można ponownie zacząć karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek stosowany w połączeniu z produktem GalliaPharm może wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy uważnie przeczytać Ulotkę dla pacjenta tego leku.

3. Jak stosuje się lek radioznakowany produktem GalliaPharm

Istnieją surowe przepisy dotyczące stosowania, obchodzenia się i usuwania produktów radiofarmaceutycznych. Produkt GalliaPharm będzie stosowany wyłącznie w specjalnych kontrolowanych obszarach. Produkt będą przygotowywały i podawały pacjentowi wyłącznie osoby, które są przeszkolone i wykwalifikowane, by zrobić to w bezpieczny sposób. Osoby te dołożą wszelkich starań, by stosować produkt w bezpieczny sposób i by informować pacjenta o podejmowanych działaniach.

Lekarz medycyny nuklearnej nadzorujący procedurę zdecyduje o ilości leku radioznakowanego produktem GalliaPharm do zastosowania w danym przypadku. Będzie to najmniejsza dawka niezbędna do osiągnięcia oczekiwanego rezultatu, w zależności od produktu końcowego i jego przewidzianego zastosowania. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zapoznać się z Ulotką dla pacjenta leku, który będzie radioznakowany.

Podawanie leku radioznakowanego produktem GalliaPharm oraz przeprowadzanie procedury

Pacjent nie otrzyma czystego produktu GalliaPharm, ale inny produkt radioznakowany produktem GalliaPharm. Produkt GalliaPharm może być stosowany wyłącznie w skojarzeniu z innym lekiem, który został specjalnie opracowany do łączenia (radioznakowania) z produktem GalliaPharm. Pacjent otrzyma jedynie końcowy radioznakowany produkt.

Czas trwania procedury

Lekarz medycyny nuklearnej poinformuje pacjenta o tym, jak długo zwykle trwa procedura po podaniu leku radioznakowanego produktem GalliaPharm.

Po podaniu leku radioznakowanego produktem GalliaPharm

Lekarz medycyny nuklearnej poinformuje pacjenta, czy konieczne jest stosowanie jakichś specjalnych środków ostrożności po otrzymaniu leku radioznakowanego produktem GalliaPharm. W przypadku wszelkich pytań należy się skontaktować z lekarzem medycyny nuklearnej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku radioznakowanego produktem GalliaPharm

Przedawkowanie jest mało prawdopodobne, ponieważ pacjent otrzyma dawkę leku radioznakowanego produktem GalliaPharm dokładnie kontrolowaną przez lekarza medycyny nuklearnej nadzorującego procedurę. W przypadku przedawkowania pacjent otrzyma odpowiednie leczenie.

W przypadku pytań dotyczących stosowania tego produktu należy zwrócić się do lekarza medycyny nuklearnej, który nadzoruje procedurę.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek radioznakowany produktem GalliaPharm może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podanie leku radioznakowanego produktem GalliaPharm powoduje niewielką emisję promieniowania jonizującego niosącą ze sobą najniższe możliwe ryzyko raka i wad dziedzicznych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać produkt GalliaPharm

Pacjent nie będzie przechowywał tego produktu. Specjalista w danym zakładzie medycyny nuklearnej jest odpowiedzialny za jego przechowywanie. Przechowywanie produktów radiofarmaceutycznych będzie odbywało się zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi przechowywania materiałów radioaktywnych.

Poniższe informacje są przeznaczone wyłącznie dla specjalisty.

Generatora radionuklidu nie wolno stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu po: „EXP”.

Nie należy rozkładać na części obudowy ze stali nierdzewnej. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Roztwór chlorku galu (68Ga) uzyskany z użyciem produktu GalliaPharm jest przeznaczony do natychmiastowego użycia.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera produkt GalliaPharm

Substancjami czynnymi produktu są:

Chlorek germanu (68Ge) (nuklid macierzysty)

Chlorek galu (68Ga) (nuklid pochodny)

Generator radionuklidu na dzień kalibracji zawiera:

Chlorek germanu (68Ge) / Chlorek galu ( 8Ga)    0,74 - 1,85 GBq

Pozostałe składniki to:

Dwutlenek tytanu (matryca)

Sterylny ultraczysty kwas solny 0,1 mol/l (roztwór do elucji)

Jak wygląda produkt GalliaPharm i co zawiera opakowanie

Pacjent nie uzyska, ani nie będzie przygotowywał tego produktu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH Robert-Rossle-Str. 10 13125 Berlin Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Kraj

Nazwa produktu

Austria

GalliaPharm

Belgia

GalliaPharm, 0,74 -1,85 GBq, radionuclidegenerator GalliaPharm, 0,74 à 1,85 GBq, générateur de radionucléides GalliaPharm, 0,74 - 1,85 GBq, Radionuklidgenerator

Dania

GalliaPharm

Finlandia

GalliaPharm

Francja

GalliaPharm

Niemcy

GalliaPharm

Włochy

Germanio cloruro (68Ge)/Gallio cloruro (68Ga) Galliapharm

Holandia

GalliaPharm, 0,74 - 1,85 GBq, radionuclidegenerator

Norwegia

GalliaPharm

Polska

GalliaPharm

Hiszpania

GalliaPharm

Szwecja

Germanium(Ge-68)tetraklorid/Gallium(Ga-68)triklorid Eckert & Ziegler

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Pełna Charakterystyka Produktu Leczniczego GalliaPharm jest dostarczona jako osobny dokument w pakiecie dokumentacji produktu. Jej celem jest dostarczenie specjalistom opieki zdrowotnej dodatkowych informacji naukowych i praktycznych na temat podawania i stosowania tego produktu radiofarmaceutycznego.

Należy zapoznać się z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego.

7

GalliaPharm

Charakterystyka Galliapharm

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. Aby dowiedzieć się, jak zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4.8.

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

GalliaPharm, 0,74 - 1,85 GBq, generator radionuklidu

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Generator radionuklidu zawiera chlorek germanu (68Ge) jako nuklid macierzysty, który rozpada się do nuklidu pochodnego, czyli chlorku galu (68Ga). German (68Ge) stosowany do produkcji generatora 68Ge/68Ga jest beznośnikowy.

Generator radionuklidu jest systemem do elucji roztworu chlorku galu (68Ga) do radioznakowania zgodnie z Farmakopeą Europejską. Roztwór jest eluowany z kolumny TiO2, na której znajduje się nuklid macierzysty chlorek germanu (68Ge), nadrzędny do chlorku galu (68Ga). System jest osłonięty. Właściwości fizyczne związku macierzystego i pochodnego podsumowano w Tabeli 1.

Tabela 1: właściwości fizyczne 68Ge i 68Ga

Właściwości fizyczne

68Ge

68Ga

Czas

połowicznego

rozpadu

270,95 dnia

67,71 minuty

Rodzaj rozpadu

Wychwyt elektronu

Rozpad beta plus

Promieniowanie

rentgenowskie

9,225 (13,1%) 9,252 (25,7%) 10,26 (l,64%) 10,264 (3,2%) 10,366 (0,03%)

8,616 (1,37%) 8,639 (2,69%) 9,57 (0,55%)

gamma

511 keV (178,28%), 578,55 keV (0,03%) 805,83 keV (0,09%), 1077,34 keV (3,22%) 1260,97 keV (0,09%) 1883,16 keV (0,14%)

beta+

Energia Energia max.

352,60 keV 821,71 keV (1,20%) 836,00 keV 1899,01 keV (87,94%)

Dane uzyskane z nudat (www.nndc.bnl.gov)

Ilość roztworu chlorku galu (68Ga) przeznaczonego do radioznakowania zgodnie z Farmakopeą Europejską, który można eluować z generatora, zależy od ilości znajdującego się w nim chlorku germanu (68Ge), objętości zastosowanego eluentu (zwykle 5 ml) i czasu, jaki upłynął od poprzedniej elucji. Jeśli nuklid macierzysty i pochodny znajdują się w równowadze, można eluować ponad 60% z dostępnego chlorku galu (68Ga).

Tabela 2 podsumowuje aktywność w generatorze i uzyskaną w wyniku elucji na początku okresu ważności i na koniec okresu ważności.

Tabela 2: aktywność w generatorze i uzyskana w wyniku elucji

Moc

Aktywność wewnątrz generatora na początku okresu ważności

Aktywność wewnątrz generatora na koniec okresu ważności

Eluowana aktywność na początku okresu ważności

Eluowana aktywność na koniec okresu ważności*

0,74 GBq

0,74 GBq ± 10%

0,3 GBq ± 10%

NLT 0,45 GBq

NLT 0,18 GBq

1,11 GBq

1,11 GBq ± 10%

0,4 GBq ± 10%

NLT 0,67 GBq

NLT 0,24 GBq

1,48 GBq

1,48 GBq ± 10%

0,6 GBq ± 10%

NLT 0,89 GBq

NLT 0,36 GBq

1,85 GBq

1,85 GBq ± 10%

0,7 GBq ± 10%

NLT 1,11 GBq

NLT 0,42 GBq

NLT = not less than - nie mniej niż * w równowadze

Bardziej szczegółowe wytłumaczenia i przykłady eluowanych aktywności w różnych punktach czasowych podano w punkcie 12.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Generator radionuklidu

Generator to obudowa ze stali nierdzewnej z dwoma uchwytami oraz z portem wlotowym i wylotowym. Roztwór do elucji jest podłączony do otworu wlotowego, natomiast eluat można zebrać z portu wylotowego lub umieścić bezpośrednio w urządzeniu do syntezy.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy nie jest przeznaczony do bezpośredniego stosowania u pacjentów.

Eluat (roztwór chlorku galu (68Ga)) jest stosowany do radioznakowania in vitro określonych cząsteczek nośnikowych, które zostały specjalnie opracowane i zatwierdzone do radioznakowania tym radionuklidem w celu zastosowania do diagnostyki obrazowej, z użyciem pozytonowej tomografii emisyjnej (PET).

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy jest przeznaczony do stosowania wyłącznie w wyznaczonych ośrodkach medycyny nuklearnej i powinien być przygotowywany wyłącznie przez specjalistę mającego doświadczenie w radioznakowaniu in vitro.

Dawkowanie

Ilość eluatu (roztwór chlorku galu (68Ga)) potrzebna do radioznakowania i ilość produktu leczniczego znakowanego 68Ga, który następnie podaje się pacjentowi, będzie zależała od radioznakowanego produktu leczniczego oraz jego przewidzianego zastosowania. Należy zapoznać się z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta określonego produktu leczniczego, który będzie podlegał radioznakowaniu.

Dzieci i młodzież

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat stosowania u dzieci i młodzieży należy zapoznać się z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta produktu leczniczego , który będzie podlegał radioznakowaniu 68Ga.

Sposób podawania

Roztwór chlorku galu (68Ga) nie jest przeznaczony do bezpośredniego podawania pacjentom, ale jest stosowany do radioznakowania in vitro różnych cząsteczek nośnikowych. Należy stosować się do drogi podania końcowego produktu leczniczego.

Instrukcje dotyczące doraźnego przygotowania produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 12.

4.3.    Przeciwwskazania

Roztworu chlorku galu (68Ga) nie należy podawać bezpośrednio pacjentom.

Stosowanie produktów leczniczych radi oznakowanych 68Ga jest przeciwwskazane w następującym przypadku:

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

W celu uzyskania informacji na temat przeciwwskazań do stosowania określonych produktów leczniczych podlegających radioznakowaniu 68Ga przygotowanych przez radi oznakowanie roztworem chlorku galu (68Ga) należy zapoznać się z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta produktu leczniczego, który będzie podlegał radioznakowaniu.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Roztwór chlorku galu (68Ga) nie jest przeznaczony do bezpośredniego podawania pacjentom, ale jest stosowany do radioznakowania in vitro różnych cząsteczek nośnikowych.

Dla każdego pacjenta, ekspozycja na promieniowanie musi być uzasadniona prawdopodobną korzyścią.

Podawana ilość substancji radioaktywnych powinna być w każdym przypadku tak niska, jak to możliwe, ale jednocześnie wystarczająca do uzyskania wymaganego rezultatu.

Ostrzeżenia ogólne

W celu uzyskania informacji dotyczących ostrzeżeń i środków ostrożności w odniesieniu do produktów leczniczych znakowanych 68Ga należy zapoznać się z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki produktu leczniczego, który będzie radioznakowany.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji chlorku galu (68Ga) z innymi produktami leczniczymi, ponieważ chlorek galu (68Ga) jest roztworem prekursorowym do radioznakowania produktów leczniczych.

W celu uzyskania informacji na temat interakcji związanych ze stosowaniem produktów leczniczych znakowanych 68Ga należy zapoznać się z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta produktu leczniczego, który będzie podlegał radioznakowaniu.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Kobiety w wieku rozrodczym

W przypadku zamiaru podania produktu radiofarmaceutycznego kobiecie w wieku rozrodczym ważne jest ustalenie, czy jest ona w ciąży, czy też nie. Każdą kobietę, u której miesiączka nie wystąpiła na czas, należy uznać za ciężarną aż do chwili wykluczenia ciąży. W przypadku wątpliwości dotyczących możliwości ciąży (jeśli miesiączka nie wystąpiła na czas, jeśli cykl miesięczny jest bardzo nieregularny itp.), należy zaproponować pacjentce alternatywne techniki bez wykorzystania promieniowania jonizującego (jeśli takie istnieją).

Ciąża

Procedury związane z podaniem radionuklidu kobiecie ciężarnej wiążą się również z napromienieniem płodu. W związku z tym w czasie ciąży należy wykonywać tylko absolutnie niezbędne badania, dla których możliwe korzyści znacznie przewyższają ryzyko poniesione przez matkę i płód.

Karmienie piersią

Przed podaniem produktu radiofarmaceutycznego matce karmiącej piersią należy rozważyć możliwość odłożenia badania do czasu, gdy matka przestanie karmić piersią. Jeśli konieczne jest podanie produktu leczniczego, należy przerwać karmienie piersią i wyrzucić odciągnięty pokarm.

Bardziej szczegółowe informacje na temat stosowania produktu leczniczego znakowanego 68Ga w czasie ciąży i u kobiet karmiących piersią można znaleźć w Charakterystyce Produktu Leczniczego i Ulotce dla pacjenta produktu, który będzie radioznakowany.

Płodność

Bardziej szczegółowe informacje na temat wpływu produktu leczniczego znakowanego 68Ga na płodność można znaleźć w Charakterystyce Produktu Leczniczego i Ulotce dla pacjenta produktu leczniczego, który będzie podlegał radioznakowaniu.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn po podaniu produktów leczniczych znakowanych 68Ga jest określony w Charakterystyce Produktu Leczniczego i Ulotce dla pacjenta produktu leczniczego, który będzie radioznakowany.

4.8.    Działania niepożądane

Możliwe działania niepożądane występujące po podaniu produktu leczniczego znakowanego 68Ga będą zależały od określonego produktu leczniczego, który będzie podawany. Tego typu informacje znajdują się w Charakterystyce Produktu Leczniczego i Ulotce dla pacjenta produktu leczniczego, który będzie radioznakowany.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9.    Przedawkowanie

Przypadkowe podanie eluatu zawierającego kwas solny 0,1 mol/l może spowodować lokalne podrażnienie żył, a w przypadku podania poza naczynie martwicę tkanki. Cewnik lub dotknięty obszar należy przepłukać izotonicznym roztworem soli fizjologicznej.

Nie przewiduje się żadnych toksycznych skutków ze strony niezwiązanego 68Ga po przypadkowym podaniu eluatu. Podany, niezwiązany 68Ga w krótkim czasie rozpada się prawie zupełnie do nieaktywnego 68Zn (97% rozpada się w ciągu 6 godzin). W tym czasie 68Ga odkłada się głównie we krwi (osoczu), łącząc się z transferyną oraz w moczu. Pacjenta należy nawadniać, aby przyspieszyć wydalanie 68Ga. Zalecane jest również forsowanie diurezy oraz częste opróżnianie pęcherza.

Dawkę promieniowania dla ludzi można oszacować, korzystając z informacji podanych w punkcie 11.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne radiofarmaceutyczne środki diagnostyczne, kod ATC: V09X

Właściwości farmakodynamiczne produktów leczniczych znakowanych    68Ga

przygotowanych w procesie radi oznakowani a produktem leczniczym GalliaPharm przed podaniem będą zależały od charakteru produktu leczniczego, który będzie znakowany. Należy zapoznać się z treścią Charakterystyki Produktu Leczniczego i Ulotki dla pacjenta produktu leczniczego, który będzie radioznakowany.

Europejska Agencja Leków uchyliła obowiązek dołączania wyników badań produktu leczniczego GalliaPharm we wszystkich podgrupach populacji dzieci i młodzieży ze względu na brak znaczących korzyści terapeutycznych przewyższających obecnie stosowane sposoby leczenia (stosowanie u dzieci i młodzieży, patrz punkt 4.2). Powyższe zwolnienie z obowiązku nie obejmuje jednak wszelkich zastosowań diagnostycznych lub terapeutycznych produktu, gdy jest połączony z cząsteczką nośnikową.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Roztwór chlorku galu (68Ga) nie jest przeznaczony do bezpośredniego stosowania u pacjentów, ale jest wykorzystywany do radi oznakowani a in vitro różnych cząsteczek nośnikowych. W związku z tym właściwości farmakokinetyczne produktów leczniczych znakowanych 68Ga będą zależały od charakteru poddanego radioznakowaniu produktu leczniczego.

Mimo że roztwór chlorku galu (68Ga) nie jest przeznaczony do bezpośredniego stosowania u pacjentów, zbadano jego właściwości farmakokinetyczne u szczurów.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Właściwości toksykologiczne produktów leczniczych znakowanych 68Ga przygotowanych przez radioznakowanie roztworem chlorku galu (68Ga) przed podaniem będą zależały od charakteru poddanego radioznakowaniu produktu leczniczego.

5 ml eluatu GalliaPharm zawiera maksymalny potencjał 1850 MBq 68Ga i 18,5 kBq 68Ge (przebicie 0,001%). Stanowi to odpowiednio 1,2 ng galu i 0,07 ng germanu.

Z badań toksykologicznych wynika, że jednorazowe podanie dożylne 20-38 mg Ga/kg szczurom lub 15-35 mg Ga/kg królikom, podanego w postaci mleczanu galu, nie prowadziło do śmierci. Nie określono dawki, która nie powoduje toksyczności w przypadku podania wielokrotnego, ale LD50 (dawka śmiertelna 50%) wynosi 67,5 mg Ga/kg dla szczurów i 80 mg Ga/kg dla myszy przy codziennym podawaniu azotanu galu przez 10 dni. Produkt leczniczy nie jest przeznaczony do regularnego lub ciągłego podawania.

W badaniu właściwości farmakokinetycznych przeprowadzonym na szczurach wykazano, że po podaniu dożylnym u szczurów chlorek galu (68Ga) jest powoli usuwany z krwi, a biologiczny okres półtrwania wynosi 188 h dla osobników męskich i 254 h dla osobników żeńskich. Jest to spowodowane tym, że niezwiązany Ga3+ zachowuje się w podobny sposób jak Fe3+. Jednak, jako że biologiczny okres półtrwania jest dużo dłuższy niż fizyczny okres połowicznego rozpadu dla 68Ga (67,71 min), po 188 h lub 254 h obserwuje się rozpad prawie całego 68Ga do nieaktywnego 68Zn. Na przykład w ciągu 6 godzin około 97% pierwotnej ilości 68Ga ulegnie rozpadowi.

68Ga jest wydalany głównie z moczem, a niewielka ilość jest zatrzymywana w wątrobie i nerkach. Narządy wykazujące najwyższą radioaktywność 68Ga, poza krwią, osoczem i moczem, to wątroba (1,5% wstrzykniętej dawki na gram w przypadku żeńskich osobników szczurów i 0,8 IA/g dla męskich osobników po 60 minutach) oraz płuca, śledziona i kości (0,8 - 1,1% IA/g dla żeńskich osobników szczurów i 0,5% IA/g dla męskich osobników po 60 minutach). U żeńskich osobników szczurów radioaktywność 68Ga w żeńskich narządach płciowych, tj. macica i jajniki, jest porównywalna do tej obserwowanej w płucach (1,1 - 1,3%

IA/g). U męskich osobników szczurów radioaktywność 68Ga w jądrach jest bardzo niska (< 2% IA/g w dowolnym momencie).

Radioaktywność wynikająca z przebicia 68Ge jest wyjątkowa niska w przypadku szczurów, gdzie najwyższą radioaktywność 68Ge obserwowano w moczu i wątrobie (< 2x 10"4% podanej dawki na gram, 5 minut do 3 godzin od wstrzyknięcia).

Wnioskując z danych dotyczących 68Ga dla osobników żeńskich i męskich szczurów, szacowana dawka skuteczna dla kobiety ważącej 57 kg wynosi 0,0483 mSv/MBq, a dla mężczyzny o wadze 70 kg 0,0338 mSv/MBq.

Nie obserwowano żadnych skutków teratogennych ani poważnej toksyczności dla matki u chomików po dożylnym podaniu 30 mg Ga lub 40 mg Ge na kg ósmego dnia ciąży.

Nie zbadano potencjału mutagennego ani rakotwórczego tego produktu leczniczego.

Podsumowując, skutki w badaniach nieklinicznych obserwowano jedynie przy ekspozycji uważanej za wystarczająco przekraczającą maksymalną ekspozycję dla ludzi, tym samym nie mają one większego odniesienia do praktyki klinicznej.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

•    Matryca: Dwutlenek tytanu.

•    Worek z roztworem do elucji: Sterylny ultraczysty kwas solny 0,1 mol/l.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Radioznakowanie cząsteczek nośnikowych chlorkiem galu (68Ga) jest bardzo czułe na obecność śladowych ilości metalowych zanieczyszczeń.

Bardzo ważne jest by wszystkie szklane pojemniki, igły strzykawek itp. stosowane do przygotowania radioznakowanego produktu leczniczego były dokładnie wyczyszczone, aby zapewnić, że są wolne od śladowych ilości metalowych zanieczyszczeń. Należy używać wyłącznie igieł strzykawek (na przykład niemetalowe) z potwierdzoną odpornością na rozcieńczony kwas, aby zminimalizować poziom zanieczyszczeń metalowych.

Nie zaleca się stosowania niepowlekanych korków chlorobutylowych na fiolce do elucji, gdyż mogą zawierać znaczne ilości cynku, który zostanie wymyty przez kwasowy eluat.

6.3.    Okres ważności

Generator radionuklidu: 12 miesięcy od daty kalibracji.

Data kalibracji i termin ważności są podane na etykiecie.

Eluat chlorku galu (68Ga): Eluat należy użyć natychmiast po elucji.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Generator radionuklidu: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywanie produktów radiofarmaceutycznych powinno odbywać się zgodnie z krajowymi przepisami na temat materiałów radioaktywnych.

6.5. Rodzaj i zawartość opakowania

Szklana kolumna składa się z tulei z borokrzemowego szkła (Farmakopea Europejska, typ I) i z zatyczek z polieteroeteroketonu (PEEK), które są przymocowane do rurki wlotowej i wylotowej z PEEK z użyciem ręcznie dokręcanych złączek identycznych ze stosowanymi w chromatografach cieczowych (HPLC). Rurki te są podłączone do dwóch złączy, które przechodzą przez zewnętrzną obudowę generatora GalliaPharm.

Kolumna znajduje się w ołowianej osłonie. Ołowiana osłona jest trwale osadzona w obudowie ze stali nierdzewnej z dwoma uchwytami.

Akcesoria dostarczane wraz z generatorem:

-    1 worek PP zawierający 250 ml sterylnego ultraczystego kwasu solnego 0,1 mol/l

-    2 x adapter 1/16“ do męskiego złącza typu LUER (PEEK)

-    2 x rurka (60 cm) (PEEK)

-    3 x ręcznie dokręcana złączka 1/16” 10-32 (PEEK)

-    1 x ręcznie dokręcana złączka 1/16” M6 (PEEK)

-    1 x rampa kranikowa (TPX/HDPE)

-    1 x kolec z odpowietrznikiem (ABS/PE)

Wielkości opakowań:

Generatory radionuklidu są dostarczane z następującymi wielkościami aktywności 68Ge w momencie kalibracji: 0,74 GBq, 1,11 GBq, 1,48 GBq, 1,85 GBq.

Widok przekrojowy generatora radionuklidu GalliaPharmPłyta czołowa z portem wlotowym i wylotowym-

Port wylotowy

Obudowa ze stali nierdzewnej


Wielkość: 230 mm x 132 mm x 133 mm (wysokość x szerokość x głębokość) Ciężar: około 14 kg

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Ostrzeżenia ogólne

Produkty radiofarmaceutyczne powinny być odbierane, stosowane i podawane wyłącznie przez upoważnione do tego osoby w określonych sytuacjach klinicznych. Ich odbiór, przechowywanie, stosowanie, przenoszenie oraz usuwanie jest regulowane przepisami i (lub) odpowiednimi pozwoleniami prawnymi wydawanymi przez właściwe władze.

Produkty radiofarmaceutyczne powinny być przygotowywane w sposób spełniający zarówno wymogi bezpieczeństwa odnoszące się do promieniowania, jak i jakości farmaceutycznej. Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności w zakresie aseptyki.

W żadnym wypadku nie wolno rozkładać generatora na części, gdyż może to spowodować uszkodzenie elementów wewnętrznych i może prowadzić do wycieku materiału radioaktywnego. Ponadto, usunięcie obudowy ze stali nierdzewnej narazi użytkownika na kontakt z osłoną ołowiową.

Procedury podawania produktu należy przeprowadzać w sposób, który minimalizuje ryzyko skażenia produktu leczniczego i napromieniowania użytkowników. Obowiązkowe jest stosowanie odpowiedniej osłony.

Podanie produktów radiofarmaceutycznych stwarza zagrożenie dla osób postronnych, związane z promieniowaniem zewnętrznym i skażeniem pochodzącym z rozlanego moczu, wymiocin itp. Należy zastosować środki ochrony radiologicznej zgodne z krajowymi przepisami.

Przed usunięciem generatora należy oszacować jego aktywność resztkową.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Eckert & Ziegler Radiopharma GmbH Robert-Rossle-Str. 10 13125 Berlin Niemcy

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Dawka promieniowania radioaktywnego wchłaniana przez poszczególne narządy w wyniku dożylnego podania produktu leczniczego znakowanego 68Ga zależy od konkretnego, poddanego radioznakowaniu produktu leczniczego. Informacje dotyczące dozymetrii radiacyjnej dla poszczególnych produktów leczniczych po podaniu produktu leczniczego radioznakowanego dostępne są w Charakterystyce Produktu Leczniczego konkretnego produktu leczniczego.

Poniższe tabele zawierające informacje dozymetryczne umożliwiają wyliczenie, w jakim stopniu niezwiązany 68Ga przyczynia się do dawki promieniowania po podaniu produktu leczniczego znakowanego 68Ga lub po przypadkowym podaniu dożylnym roztworu chlorku galu (68Ga).

Szacunkowe dane dozymetryczne opierają się na badaniach dystrybucji przeprowadzonych na szczurach, a obliczenia wykonano w oparciu o ocenę OLINDA - Organ Level INternal Dose Assessment Code. Punkty czasowe pomiarów były następujące: 5 minut, 30 minut, 60 minut, 120 minut i 180 minut.

Tabela 3:    Dawka pochłonięta na jednostkę podanej aktywności - kobiety

Dawka pochłonięta na jednostkę podanej radioaktywności (mSv/MBq)

Narząd

Dorośli

15 lat

10 lat

5 lat

1 rok

Noworodki

(57 kg)

(50 kg)

(30 kg)

(17 kg)

(10 kg)

(5 kg)

Nadnercza

0,0114

0,0112

0,0164

0,0238

0,0403

0,0782

Mózg

0,0180

0,0159

0,0176

0,0206

0,0292

0,0667

Piersi

0,0059

0,0058

0,0110

0,0163

0,0269

0,0545

Ściana pęcherzyka żółciowego

Ściana dolnego odcinka jelita grubego

0,0096

0,0092

0,0127

0,0201

0,0390

0,0750

0,0032

0,0032

0,0050

0,0077

0,0133

0,0292

Jelito cienkie

0,0039

0,0039

0,0062

0,0099

0,0178

0,0376

Ściana żołądka

0,0057

0,0056

0,0088

0,0133

0,0250

0,0502

Ściana górnego odcinka jelita

grubego

Ściana serca

0,0040

0,0039

0,0067

0,0104

0,0199

0,0425

0,1740

0,1940

0,3010

0,4830

0,8730

1,7200

Nerki

0,0385

0,0421

0,0600

0,0888

0,1600

0,4150

Wątroba

0,0972

0,0974

0,1480

0,2200

0,4270

0,9890

Płuca

0,1860

0,2240

0,3190

0,4930

0,9840

2,7100

Mięśnie

0,0073

0,0076

0,0131

0,0319

0,0622

0,0954

Jajniki

0,0188

0,0203

0,0566

0,0988

0,2250

0,4590

Trzustka

0,0187

0,0218

0,0406

0,0547

0,1120

0,3400

Czerwony szpik kostny

0,0225

0,0256

0,0415

0,0777

0,1770

0,5710

Komórki kościotwórcze

0,1160

0,1140

0,1840

0,3100

0,7350

2,3500

Skóra

0,0029

0,0029

0,0044

0,0067

0,0122

0,0271

Śledziona

0,0055

0,0056

0,0086

0,0130

0,0238

0,0492

Grasica

0,0100

0,0102

0,0133

0,0190

0,0297

0,0570

Tarczyca

0,2210

0,2980

0,4600

1,0200

1,9300

2,6300

Ściana pęcherza moczowego

0,0023

0,0022

0,0038

0,0063

0,0110

0,0222

Macica

0,0792

0,0802

1,3400

2,0300

3,6900

1,4700

Cały organizm

0,0177

0,0178

0,0289

0,0468

0,0920

0,2340

Dawka skuteczna

0,0483

0,0574

0,1230

0,2090

0,4100

0,7170

(mSv/MBq)

Tabela 4: Dawka pochłonięta na jednostkę podanej aktywności - mężczyźni

Dawka pochłonięta na jednostkę podanej radioaktywności (mSv/MBq)

Narząd

Dorośli

15 lat

10 lat

5 lat

1 rok Noworodki

(70 kg)

(50 kg)

(30 kg)

(17 kg)

(10 kg)

(5 kg)

Nadnercza

0,0093

0,0112

0,0165

0,0235

0,0377

0,0749

Mózg

0,0134

0,0137

0,0148

0,0170

0,0241

0,0563

Piersi

0,0062

0,0074

0,0142

0,0213

0,0350

0,0725

Ściana pęcherzyka żółciowego

Ściana dolnego odcinka j elita grubego

0,0081

0,0096

0,0137

0,0213

0,0409

0,0803

0,0015

0,0020

0,0031

0,0051

0,0091

0,0204

Jelito cienkie

0,0022

0,0029

0,0048

0,0080

0,0146

0,0309

Ściana żołądka

0,0048

0,0066

0,0099

0,0153

0,0287

0,0560

Ściana górnego odcinka jelita

grubego

Ściana serca

0,0027

0,0033

0,0058

0,0094

0,0182

0,0385

0,3030

0,3930

0,6110

0,9830

1,7800

3,4900

Nerki

0,0198

0,0241

0,0345

0,0510

0,0911

0,2310

Wątroba

0,0766

0,1030

0,1570

0,2330

0,4500

1,0400

Płuca

0,1340

0,2000

0,2850

0,4390

0,8720

2,3800

Mięśnie

0,0051

0,0074

0,0129

0,0326

0,0636

0,0961

Trzustka

0,0187

0,0257

0,0480

0,0646

0,1310

0,4030

Czerwony szpik kostny

0,0138

0,0154

0,0243

0,0441

0,0980

0,3110

Komórki kościotwórcze

0,0431

0,0558

0,0901

0,1510

0,3560

1,1300

Skóra

0,0020

0,0024

0,0036

0,0057

0,0103

0,0232

Śledziona

0,0041

0,0056

0,0084

0,0130

0,0227

0,0469

Jądra

0,0011

0,0018

0,0075

0,0094

0,0138

0,0239

Grasica

0,0139

0,0158

0,0194

0,0276

0,0417

0,0794

Tarczyca

0,1980

0,3250

0,5020

1,1200

2,1100

2,8800

Ściana pęcherza moczowego

0,0011

0,0013

0,0022

0,0039

0,0070

0,0152

Cały organizm

0,0115

0,0147

0,0237

0,0383

0,0748

0,1900

Dawka skuteczna (mSv/MBq)

0,0338

0,0506

0,0756

0,1340

0,2600

0,5550

Dla tego produktu dawka skuteczna wynikająca z przypadkowego podania dożylnego aktywności 250 MBq wynosi 12,1 mSv dla dorosłej kobiety ważącej 57 kg i 8,45 mSv dla dorosłego mężczyzny o wadze 70 kg.

Dane zawarte w literaturze dotyczące dawki promieniowania obserwowanej u pacjentów dla cytrynianu 68galu przedstawiono w tabeli 5 poniżej i można je wykorzystać w celu oszacowania dystrybucji po niezamierzonym podaniu niezwiązanego 68galu z eluatu generatora, pomimo tego, że dane uzyskano stosując inną sól.

Tabela 5: Dawka pochłonięta na jednostkę podanej aktywności cytrynianu 68Ga (ICRP 53)

Dawka pochłonięta na jednostkę podanej radioaktywności cytrynianu 68Ga (mSv/MBq)

Narząd

Dorośli

15 lat

10 lat

5 lat

1 rok

Nadnercza

0,034

0,044

0,064

0,088

0,140

Powierzchnia kości

0,037

0,048

0,080

0,140

0,310

Piersi

0,014

0,014

0,023

0,037

0,074

Ściana dolnego odcinka jelita

0,018

0,022

0,036

0,059

0,110

grubego

Jelito cienkie

0,064

0,080

0,140

0,230

0,450

Ściana żołądka

0,014

0,017

0,027

0,044

0,084

Ściana górnego odcinka jelita

0,053

0,064

0,110

0,180

0,360

grubego

Nerki

0,026

0,032

0,046

0,068

0,120

Wątroba

0,027

0,035

0,053

0,079

0,150

Płuca

0,013

0,016

0,025

0,041

0,080

Trzustka

0,014

0,018

0,029

0,047

0,089

Czerwony szpik kostny

0,046

0,064

0,110

0,210

0,450

Śledziona

0,036

0,051

0,080

0,130

0,240

Jądra

0,013

0,015

0,024

0,039

0,077

Tarczyca

0,012

0,015

0,025

0,042

0,081

Ściana pęcherza moczowego

0,014

0,016

0,026

0,044

0,081

Inna tkanka

0,013

0,015

0,025

0,041

0,080

Dawka skuteczna

(mSv/MRq)

0,027

0,034

0,056

0,095

0,190

Ekspozycja na promieniowanie zewnętrzne

Średnie promieniowanie powierzchniowe lub kontaktowe generatora radionuklidu GalliaPharm wynosi mniej niż 0,14 pSv/h na MBq 68Ge. Na przykład generator 1,85 GBq osiągnie maksymalną moc dawki promieniowania powierzchniowego wynoszącą 260 pSv/h. Ogólnie zaleca się przechowywanie generatora w dodatkowej osłonie, aby zminimalizować dawkę ekspozycji personelu obsługującego urządzenie.

12. INSTRUKCJE PRZYGOTOWANIA PRODUKTÓW RADIOFARMACEUTYCZNYCH

Elucja generatora musi odbywać się w zakładzie stosującym się do krajowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktów radioaktywnych.

Rozpakowywanie generatora

1. Należy sprawdzić opakowanie zewnętrzne pod kątem uszkodzeń w czasie transportu. Jeśli opakowanie jest uszkodzone, należy przeprowadzić tzw. próbę ściereczkową

promieniowania (ang. wipe survey) uszkodzonego miejsca. Jeśli wynik przekracza 40 impulsów na sekundę na 100 cm2, należy zawiadomić Inspektora ds. ochrony radiologicznej.

2.    Przetnij taśmę ochronną na górnej części kartonu. Wyciągnij z kartonu wewnętrzne piankowe wypełnienie ochronne. Ostrożnie oddziel od siebie połówki pianki.

3.    Ostrożnie wyciągnij generator. Przeprowadź pomiar promieniowania.

OSTRZEŻENIE: Zagrożenie upuszczenia produktu: Generator GalliaPharm waży około 14 kg. Należy się z nim obchodzić z zachowaniem ostrożności, aby uniknąć potencjalnych urazów. W przypadku upuszczenia generatora lub jeśli uszkodzenie podczas transportu obejmuje również wewnętrzną część opakowania, sprawdź, czy nie ma jakichś wycieków i przeprowadź tzw. próbę ściereczkową promieniowania generatora. Sprawdź również czy generator nie jest uszkodzony w środku, przechylając go o 90°. Sprawdź, czy nie słychać odgłosu uszkodzonych, przemieszczających się części.

4.    Przeprowadź tzw. próbę ściereczkową promieniowania wkładek znajdujących się w kartonie i zewnętrznej powierzchni generatora. Jeśli wynik przekracza 40 impulsów na sekundę na 100 cm2, zawiadom Inspektora ds. ochrony radiologicznej.

5.    Sprawdź zapieczętowany port wlotowy i wylotowy pod kątem uszkodzeń. Przed usunięciem zatyczek z portów należy przygotować rurki do elucji.

Optymalne ustawienie:

1.    Instalując generator radionuklidu GalliaPharm na stałe tj. z urządzeniem syntezującym lub w celu elucji manualnej, zaleca się by rurka wylotowa była jak najkrótsza, ponieważ jej długość może wpływać na uzyskaną aktywność w probówce reakcyjnej (zbierającej).

2.    Ustawiając na miejscu generator GalliaPharm, należy zastosować dodatkową osłonę.

Przygotowanie:

1.    Akcesoria dostarczane z generatorem:

-1 worek PP zawierający 250 ml sterylnego ultraczystego kwasu solnego 0,1 mol/l -2 x adapter 1/16“ do męskiego złącza typu LUER (PEEK)

-2 x rurka (60 cm) (PEEK)

-3 x ręcznie dokręcana złączka 1/16” 10-32 (PEEK) do portu wylotowego i adapterów -1 x ręcznie dokręcana złączka 1/16” M6 (PEEK) do portu wlotowego -1 x rampa kranikowa (TPX/HDPE)

-1 x kolec z odpowietrznikiem (ABS/PE)

Załóż rękawice, aby przygotować rurki i podłączyć eluent do generatora.

2.    Port wlotowy i rurka: Uwaga: port wlotowy ma dopasowany gwint, aby uniknąć nieprawidłowego podłączenia. Jedynie specjalna ręcznie dokręcana złączka 1/16” M6 będzie pasowała do tego portu. Aby złożyć rurkę wlotową, podłącz kolec z odpowietrznikiem z jednej strony rampy kranikowej. Z drugiej strony rampy kranikowej zamocuj 1/16” adapter do męskiego złącza typu LUER. Podłącz rurkę PEEK z użyciem ręcznie dokręcanej złączki 1/16” 10-32. Przytnij rurkę PEEK do pożądanej długości. Przygotuj specjalną ręcznie dokręcaną złączkę 1/16” M6, ale j eszcze jej nie podłączaj.

3. Port wylotowy i rurka: Aby złożyć rurkę wylotową, podłącz drugą rurkę PEEK do drugiego 1/16” adaptera do męskiego złącza typu LUER, używając ręcznie dokręcanej złączki 1/16” 10-32. Przygotuj trzecią ręcznie dokręcaną złączkę 1/16” 10-32, ale j eszcze jej nie podłączaj.

Zdjęcie złożonych akcesoriów do elucji przed podłączaniem do generatora GalliaPharm.

4.    Zawieś worek PP zawierający 250 ml sterylnego ultraczystego kwasu solnego 0,1 mol/l w sąsiedztwie portu wlotowego, ale powyżej generatora GalliaPharm.

5.    Przekręć zawory znajdujące się na rampie kranikowej w odpowiednim kierunku, tak by żaden płyn nie mógł się przedostać przez kolec. Wsuń kolec do złącza na worku PP, następnie powoli wypuść całe powietrze znajdujące się w zaworach odcinających rampy i w podłączonej rurce wlotowej oraz wypełnij je sterylnym ultraczystym kwasem solnym 0,1 mol/l. Po napełnieniu rampy i rurki zamknij zawory, aby zatrzymać przepływ.

6.    Usuń korek z portu wlotowego i podłącz rurkę wlotową z użyciem specjalnej ręcznie dokręcanej złączki 1/16” M6. Unikaj mocnego zginania lub ściskania rurki.

7.    Usuń korek z portu wylotowego i podłącz przygotowaną rurkę wylotową z zastosowaniem ręcznie dokręcanej złączki 1/16” 10-32. Unikaj mocnego zginania lub ściskania rurki

8.    Generator GalliaPharm jest gotowy do pierwszej elucji. Generator jest zaprojektowany w taki sposób, że nie opróżnia się samoistnie, jeśli porty przez przypadek pozostaną otwarte, ale konieczne jest zachowanie ostrożności w odniesieniu do rurki wlotowej i wylotowej oraz do ustawienia zaworów odcinających rampy.

Pierwsza elucja:

1. Instalując generator radionuklidu GalliaPharm na stałe, tj. z urządzeniem syntezującym lub w celu elucji manualnej, zaleca się, by rurka wylotowa była jak najkrótsza,

ponieważ jej długość może wpływać na uzyskaną aktywność w probówce reakcyjnej (zbierającej).

2.    Przygotuj niezbędne materiały dodatkowe:

-Środki ochrony indywidualnej: podczas elucji konieczne jest stosowanie środków ochrony oczu i rąk, jak również odpowiedniego fartucha laboratoryjnego.

-Sterylna strzykawka o objętości 10 ml.

-Osłonięta probówka lub naczynie zbierające o pojemności 10 ml lub większej. Unikaj niepowlekanych zatyczek chlorobutylowych, gdyż mogą zawierać znaczne ilości cynku, który zostanie wymyty przez kwasowy eluat.

3.    Konieczne jest zachowanie aseptycznej techniki pracy podczas procesu składania części, w szczególności podczas przygotowywania portów. Ma to decydujące znaczenie dla utrzymania sterylności.

4.    Podłącz strzykawkę do portu rampy kranikowej i napełnij ją 10 ml sterylnego ultraczystego kwasu solnego 0,1 mol/l z worka PP, ale nie dopuszczaj, by do strzykawki dostało się powietrze.

5.    Podłącz probówkę lub inny pojemnik zbierający do rurki wylotowej, używając odpowiedniego złącza. Pojemnik musi mieć odpowiednią pojemność, tak by pomieścił eluat.

6.    Przekręć zawory rampy kranikowej w kierunku portu wlotowego generatora. Wprowadzaj 10 ml sterylnego ultraczystego HCI 0,1 mol/l w tempie nie większym niż 2 ml/minutę. Wymywanie w szybszym tempie może obniżyć długość życia generatora. 5 ml eluentu wystarczy, by w pełni wypłukać generator, ale podczas pierwszej elucji zaleca się użycie 10 ml. W przypadku wystąpienia większego oporu nie należy wprowadzać roztworu do generatora z użyciem siły. W przypadku stosowania pompy perystaltycznej do elucji należy ustawić strumień przepływu na nie więcej niż 2 ml/minutę. Użytkownik powinien się również upewnić, że eluent przepływa bez nietypowego oporu. W przypadku wystąpienia dużego oporu należy przerwać elucję.

Ostrzeżenie:

-Upewnij się, że eluent wprowadzono przez port wlotowy; nie poddawaj elucji generatora GalliaPharm w odwrotnym kierunku.

-Skuteczność elucji (wydajność 68Ga) może być obniżona, jeśli do kolumny generatora przedostanie się powietrze.

7.    Zbierz eluat w osłoniętym pojemniku zbierającym i dokonaj pomiaru roztworu z użyciem skalibrowanego kalibratora dawki w celu określenia wydajności. Jeśli zebrano mniej niż 5 ml eluatu, pomiar może nie odzwierciedlać całkowitej potencjalnej wydajności generatora. Należy skorygować pomiar rozpadu mierzonej aktywności do punktu początkowego elucji. W celu zapewnienia optymalnej wydajności generatora w jego pozycji na stałe, zaleca się określenie szczytowej elucji, zbierając małe ilości 0,5 ml.

8.    Zaleca się usunięcie pierwszego eluatu ze względu na potencjalne przebicie 68Ge w tym eluacie.

9. Zaleca się zbadanie eluatu pod kątem przebicia 68Ge po pierwszej elucji, porównując poziomy aktywności 68Ga i 68Ge. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy odnieść się do Farmakopei Europejskiej monografia 2464.

Kolejne rutynowe elucje:

1.    Powtórz kroki przedstawione w pierwszej elucji, ale przeprowadzając kolejne rutynowe elucje, użyj jedynie 5 ml. Generator GalliaPharm jest zaprojektowany w taki sposób, by eluować całą dostępną aktywność 68Ga w objętości 5 ml.

2.    Poddawaj elucji generator radionuklidu GalliaPharm każdego dnia roboczego, stosując 5 ml sterylnego ultraczystego kwasu solnego 0,1 mol/l.

3.    Eluowany roztwór jest przejrzystym, sterylnym i bezbarwnym roztworem chlorku galu (68Ga) o pH między 0,5 a 2,0 i o czystości radiochemicznej przewyższającej 95%. Przed użyciem sprawdź, czy eluat jest przejrzysty, i wyrzuć roztwór, jeśli nie jest.

4.    Jeśli generatora nie używano przez okres 3 lub więcej dni, wraz z upływem czasu na kolumnie zaczynają się gromadzić niezwiązane jony 68Ge. W związku z tym zaleca się wykonanie jednej elucji kolumny na 7 - 24 godzin przed elucją w celu oznaczania. Taką elucję należy przeprowadzić z użyciem 10 ml sterylnego ultraczystego kwasu solnego 0,1 mol/l, aby w pełni zmyć zanieczyszczenia z kolumny.

5.    Zaleca się zbadanie eluatu pod kątem przebicia 68Ge podczas rutynowych elucji, porównując poziomy aktywności 68Ga i 68Ge. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy odnieść się do Farmakopei Europejskiej monografia 2464.

Ostrzeżenie:

-W przypadku zaobserwowania wycieku cieczy należy natychmiast przerwać elucję i postarać się zebrać wyciekniętą ciecz.

Generator 68Ge/68Ga jest dostarczany z 250 ml sterylnego ultraczystego kwasu solnego 0,1 mol/l. Ilość ta jest wystarczająca do przeprowadzenia 40 elucji. Generator 68Ge/68Ga powinien być eluowany wyłącznie z użyciem sterylnego ultraczystego kwasu solnego 0,1 mol/l dostarczanego przez podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. Dodatkowe worki można nabyć jako wyroby medyczne od podmiotu odpowiedzialnego posiadającego pozwolenie na dopuszczenie do obrotu.

Wymiana worka ze sterylnym ultraczystym kwasem solnym 0,1 mol/l

1. Po prawie całkowitym zużyciu sterylnego ultraczystego roztworu 0,1 mol/l kwasu solnego można go zastąpić nowym workiem ultraczystego kwasu solnego 0,1 mol/l. OSTRZEŻENIE: Należy zapobiegać, by do generatora 68Ge/68Ga dostało się powietrze. Przed odłączeniem pustego worka zamknij wszystkie zawory na rampie kranikowej, tak by żadna ciecz nie mogła przedostać się do kolca. Odłącz worek od kolca. Zaleca się stosowanie nowego kolca dla każdego worka sterylnego ultraczystego roztworu 0,1 mol/l kwasu solnego.

Aseptyczna technika jest decydująca w celu zachowania sterylności i stosowanie takiej techniki jest konieczne podczas procedury wymiany.

3.    Zawieś nowy worek PP zawierający 250 ml sterylnego ultraczystego kwasu solnego 0,1 mol/l w sąsiedztwie portu wlotowego, ale powyżej generatora GalliaPharm.

4.    Włóż kolec do złącza na worku PP; ostrożnie sprawdź, czy nie pojawiły się pęcherzyki powietrza, i powoli wypuść całe powietrze znajdujące się w zaworach odcinających rampy i w podłączonej rurce wlotowej, przekręcając zawory w odpowiednią stronę. Należy zapobiegać, by do generatora 68Ge/68Ga przedostało się powietrze.

5.    Po wypełnieniu rampy i rurki zakręć zawory, aby zatrzymać przepływ. Generator jest gotowy do dalszego użytku.

Wydajność elucji GalliaPharm

Aktywność określona na etykiecie generatora GalliaPharm jest wyrażona w oparciu o aktywność 68Ge na dzień kalibracji (12:00 CET). Aktywność dostępnego 68Ga zależy od aktywności 68Ge w momencie elucji i od czasu, jaki upłynął od ostatniej elucji.

Generator GalliaPharm w pełnej równowadze zapewnia wydajność przekraczającą 60% 68Ga, używając do elucji 5 ml sterylnego ultraczystego kwasu solnego 0,1 mol/l.

Wydajność zmniejszy się wraz z rozpadem macierzystego 68Ge z upływem czasu. Na przykład po 9 miesiącach (39 tygodni) rozpadu ilość 68Ge zmniejszy się o 50% (patrz Tabela 6).

Tabela 6: Tabela rozpadu 68Ge

Upływ czasu

Współczynnik

Upływ czasu

Współczynnik

w tygodniach

rozpadu

w tygodniach

rozpadu

1

0,98

27

0,62

2

0,96

28

0,61

3

0,95

29

0,59

4

0,93

30

0,58

5

0,91

31

0,57

6

0,90

32

0,56

7

0,88

33

0,55

8

0,87

34

0,54

9

0,85

35

0,53

10

0,84

36

0,52

11

0,82

37

0,52

12

0,81

38

0,51

13

0,79

39

0,50

14

0,78

40

0,49

15

0,76

41

0,48

16

0,75

42

0,47

17

0,74

43

0,46

18

0,72

44

0,45

19

0,71

45

0,45

20

0,70

46

0,44

21

0,69

47

0,43

22

0,67

48

0,42

23

0,66

49

0,42

24

0,65

50

0,41

25

0,64

51

0,40

26

0,63

52

0,39

Po elucji w generatorze GalliaPharm będzie nagromadzał się 68Ga w wyniku stałego rozpadu macierzystego 68Ge. Generator potrzebuje co najmniej 7 godzin, by ponownie osiągnąć prawie pełną wydajność po elucji, ale w praktyce generator można poddać elucji po 4 godzinach.


Tabela 7 przedstawia współczynnik nagromadzania się aktywności eluować w odstępach czasu od 0 do 410 minut od poprzedniej elucji:


68


Ga, którą można


Tabela 7: Współczynniki nagromadzania 68Ga

Upływ czasu w minutach

Współczynnik

nagromadzania

Upływ czasu w minutach

Współczynnik

nagromadzania

0

0,00

210

0,88

10

0,10

220

0,89

20

0,19

230

0,91

30

0,26

240

0,91

40

0,34

250

0,92

50

0,40

260

0,93

60

0,46

270

0,94

70

0,51

280

0,94

80

0,56

290

0,95

90

0,60

300

0,95

100

0,64

310

0,96

110

0,68

320

0,96

120

0,71

330

0,97

130

0,74

340

0,97

140

0,76

350

0,97

150

0,78

360

0,97

160

0,81

370

0,98

170

0,82

380

0,98

180

0,84

390

0,98

190

0,86

400

0,98

200

0,87

410

0,98


Przykłady

Generator 1,85 GBq jest używany od 12 tygodni. Zgodnie z tabelą 6 aktywność 68Ge na kolumnie można obliczyć w następujący sposób:

1,85 GBq x 0,81 = 1,499 GBq

W pełnej równowadze aktywność 68Ga na kolumnie również wynosi 1,499 GBq.

Generator został poddany elucji i aktywność zebranego 68Ga wynosi 1,049 GBq, co stanowi typową wydajność równą 70%.

Ten sam generator zostaje poddany elucji 4 godziny później. 7-godzinny okres potrzebny do osiągnięcia równowagi między 68Ge i 68Ga nie minął, natomiast aktywność nagromadzonego na kolumnie 68Ga można obliczyć zgodnie z tabelą 7 w następujący sposób:

1,499 GBq x 0,91 = 1,364 GBq

Zakładając typową wydajność równą 70% 68Ga, zebrana aktywność wynosiłaby:

1,364 GBq x 0,70 = 955 MBq Uwaga:

Można zmierzyć aktywność 68Ga w eluacie, aby sprawdzić jakość w odniesieniu do składu i zawartości. Aktywność powinno się mierzyć bezpośrednio po elucji, ale można ją zmierzyć również po maksymalnie 5 okresach rozpadu połowicznego po elucji.

Ze względu na krótki okres rozpadu połowicznego 68Ga, który wynosi 67,71 minuty, czas, jaki upłynie między elucją a pomiarem aktywności, należy skorygować pod kątem rozpadu, aby określić faktyczną wydajność w momencie elucji, korzystając z tabeli rozpadu 68Ga, tabela 8.

Przykład

Nowy generator 1,85 GBq poddano elucji. Aktywność 68Ga zmierzona 10 minut po elucji wynosiła 1,169 GBq.

Wydajność w momencie elucji można obliczyć, dzieląc zmierzoną aktywność przez odpowiedni współczynnik upływu czasu określony w tabeli 8:

1,169 GBq / 0,903 = 1,295 GBq

Stanowi to wydajność 68Ga równą 70% w momencie elucji:

1,295 GBq / 1,85 GBq x 100% = 70%

Upływ czasu w minutach

Współczynnik

rozpadu

Upływ czasu w minutach

Współczynnik

rozpadu

1

0,990

35

0,700

2

0,980

36

0,693

3

0,970

37

0,686

4

0,960

38

0,679

5

0,950

39

0,672

6

0,941

40

0,665

7

0,931

41

0,658

8

0,922

42

0,652

9

0,912

43

0,645

10

0,903

44

0,639

11

0,894

45

0,632

12

0,885

46

0,626

13

0,876

47

0,619

14

0,867

48

0,613

15

0,868

49

0,607

16

0,850

50

0,601

17

0,841

51

0,595

18

0,832

52

0,589

19

0,824

53

0,583

20

0,816

54

0,577

21

0,807

55

0,571

22

0,799

56

0,565

23

0,791

57

0,559

24

0,783

58

0,554

25

0,775

59

0,548

26

0,767

60

0,543

27

0,759

61

0,537

28

0,752

62

0,532

29

0,744

63

0,526

30

0,737

64

0,521

31

0,729

65

0,516

32

0,722

66

0,510

33

0,714

67

0,505

34

0,707

68

0,500

Kontrola jakości

Przed radioznakowaniem należy sprawdzić przejrzystość roztworu, jego pH i radioaktywność. Przebicie 68Ge

Niewielka ilość 68Ge jest wymywana z kolumny podczas każdej elucji. Przebicie 68Ge wyraża się jako procent całkowitej ilości 68Ga wymytego z kolumny, z korektą pomiaru rozpadu. Przebicie 68Ge wynosi nie więcej niż 0,001% aktywności eluowanego 68Ga. Przebicie dla tego generatora zwykle rozpoczyna się na poziomie nawet tak niskim jak 0,0001% w momencie pierwszego użycia i może się nieco zwiększyć wraz z wrastającą liczbą elucji. W celu utrzymania niskiego poziomu przebicia generator należy poddawać elucji co najmniej raz na dzień roboczy. Korzystając z generatora zgodnie z tymi instrukcjami, przebicie powinno pozostać na poziomie poniżej 0,001% przez 12 miesięcy. Aby przetestować przebicie 68Ge, należy porównać aktywność 68Ga i 68Ge w eluacie. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy odnieść się do Farmakopei Europejskiej monografia 2464.

Ostrzeżenie: Przebicie 68Ge może przewyższać poziom 0,001%, jeśli generator nie jest poddany elucji przez więcej niż 2 dni. Jeśli generatora nie używano przez 3 lub więcej dni, należy go poddać elucji wstępnej z użyciem 10 ml sterylnego ultraczystego kwasu solnego 0,1 mol/l na 7 - 24 godzin przed planowanym użytkowaniem.

Okres ważności generatora oszacowano, poddając go elucji każdego dnia roboczego z zastosowaniem 5 ml sterylnego ultraczystego kwasu solnego 0,1 mol/l. Użytkownik końcowy ponosi odpowiedzialność za stosowanie innych objętości lub jakości eluentu.

24

GalliaPharm