+ iMeds.pl

Galsya sr 16 mgUlotka Galsya sr

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Galsya SR, 8 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde Galsya SR, 16 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde Galsya SR, 24 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde

Galantaminum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Galsya SR i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Galsya SR

3.    Jak stosować lek Galsya SR

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Galsya SR

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Galsya SR i w jakim celu się go stosuje

Galsya SR jest lekiem przeciwotępiennym, wskazanym w objawowym leczeniu łagodnego do umiarkowanie ciężkiego otępienia typu alzheimerowskiego, choroby zmieniającej czynność mózgu.

Objawy choroby Alzheimera obejmują narastającą utratę pamięci, dezorientację oraz zmiany zachowania. Prowadzi to do coraz większych problemów w normalnym, codziennym funkcjonowaniu pacjenta.

Uważa się, że te objawy wynikają z braku acetylocholiny - substancji odpowiedzialnej za przesyłanie wiadomości między komórkami mózgu. Lek Galsya SR zwiększa ilość acetylocholiny w mózgu, prowadząc do zmniejszenia objawów choroby.

Lek Galsya SR ma postać kapsułek o przedłużonym uwalnianiu, co oznacza wolniejsze uwalnianie leku.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Galsya SR Kiedy nie stosować leku Galsya SR

-    jeśli pacjent ma uczulenie na galantaminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    u osób z ciężkimi chorobami wątroby i (lub) nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Galsya SR należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Lek Galsya SR powinien być stosowany w leczeniu choroby Alzheimera, natomiast nie należy go stosować w innych postaciach utraty pamięci czy dezorientacji.

Stosowane leki nie zawsze są odpowiednie dla każdego pacjenta. Przed zastosowaniem leku Galsya SR należy powiadomić lekarza o następujących obecnych lub występujących w przeszłości chorobach:

-    choroby wątroby lub nerek,

-    zaburzenia serca (np. dławica piersiowa, zawał serca, niewydolność serca, wolna lub nieregularna akcja serca),

-    zaburzenia elektrolitowe (np. zmniejszenie/zwiększenie stężenia potasu we krwi),

-    choroba wrzodowa żołądka,

-    ostry ból brzucha,

-    zaburzenia układu nerwowego (jak padaczka czy choroba Parkinsona),

-    choroby układu oddechowego lub zakażenia utrudniające oddychanie (jak astma, obturacyjna choroba płuc lub zapalenie płuc),

-    niedawna operacja jelit lub pęcherza moczowego,

-    trudności w oddawaniu moczu.

Należy powiadomić lekarza o stosowaniu leku Galsya SR, jeśli konieczna jest operacja wymagająca znieczulenia ogólnego.

Lekarz zadecyduje, czy stosowanie leku Galsya SR jest odpowiednie dla danego pacjenta oraz czy konieczna jest zmiana dawkowania.

Galsya SR a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować leku Galsya SR razem z lekami o podobnym działaniu, do których należą:

-    donepezyl lub rywastygmina (stosowane w leczeniu choroby Alzheimera),

-    ambenonium, neostygmina lub pirydostygmina (stosowane w leczeniu ciężkiego osłabienia mięśni),

-    pilokarpina (stosowana w leczeniu suchości jamy ustnej lub oczu), podawana doustnie.

Niektóre leki mogą wpływać na działanie leku Galsya SR, a także lek Galsya SR może zmniejszać skuteczność innych przyjmowanych jednocześnie leków. Do leków tych należą:

-    paroksetyna lub fluoksetyna (leki przeciwdepresyjne),

-    chinidyna (lek stosowany w zaburzeniach rytmu serca),

-    ketokonazol (lek przeciwgrzybiczy),

-    erytromycyna (antybiotyk),

-    rytonawir (lek przeciwwirusowy, inhibitor proteazy HIV).

Jeśli pacjent przyjmuje któryś z wymienionych powyżej leków, lekarz może zalecić mniejszą dawkę leku Galsya SR.

Niektóre leki mogą zwiększać ilość działań niepożądanych wywoływanych przez lek Galsya SR. Do leków tych należą:

-    niesteroidowe leki przeciwzapalne, stosowane przeciwbólowo (np. ibuprofen), które mogą zwiększać ryzyko powstawania wrzodów,

-    leki stosowane w leczeniu zaburzeń serca lub wysokiego ciśnienia krwi (np. digoksyna, amiodaron, atropina, leki beta-adrenolityczne lub leki blokujące kanały wapniowe). U pacjentów stosujących leki z powodu nieregularnej akcji serca lekarz może rozważyć wykonanie elektrokardiogramu (EKG).

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Galsya SR z jedzeniem i piciem

Jeśli to możliwe, należy przyjmować lek Galsya SR z pożywieniem.

Podczas stosowania leku Galsya SR należy pić duże ilości płynów, aby zapewnić odpowiednie nawodnienie (patrz punkt 3).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Przed zastosowaniem leku Galsya SR należy poradzić się lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży, myśli, że może być w ciąży lub planuje zajść w ciążę.

Podczas stosowania leku Galsya SR nie należy karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Galsya SR może powodować zawroty głowy lub senność, szczególnie podczas pierwszych tygodni leczenia. W razie wystąpienia takich objawów nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn.

3. Jak stosować lek Galsya SR

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli pacjent obecnie przyjmuje galantaminę w postaci tabletek a lekarz zalecił mu zmianę na galantaminę w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu, należy uważnie przeczytać instrukcję zamieszoną na końcu tego punktu.

Jak przyjmować lek Galsya SR

Kapsułki leku Galsya SR należy połykać w całości, NIE wolno ich żuć ani kruszyć. W razie trudności z połykaniem kapsułek, kapsułkę można opróżnić i połknąć jej zawartość w całości - NIE żuć ani NIE kruszyć zawartości kapsułki.

Lek Galsya SR należy przyjmować rano, popijając kapsułkę wodą lub innymi płynami, najlepiej razem z pożywieniem.

Lek Galsya SR jest dostępny w 3 mocach: 8 mg, 16 mg i 24 mg.

Stosowanie leku Galsya SR zaczyna się od małej dawki. Następnie lekarz może zalecić stopniowe zwiększanie dawki (mocy) leku tak, aby dobrać najlepszą dawkę dla pacjenta.

1.    Leczenie rozpoczyna się od kapsułki 8 mg raz na dobę. Po 4 tygodniach leczenia dawka zostaje zwiększona.

2.    Następnie pacjent przyjmuje kapsułkę 16 mg raz na dobę. Po upływie co najmniej następnych 4 tygodni leczenia, lekarz może zdecydować o ponownym zwiększeniu dawki.

3.    Następnie pacjent przyjmuje kapsułkę 24 mg raz na dobę.

Lekarz wyjaśni, od jakiej dawki należy rozpocząć leczenie oraz kiedy dawka powinna zostać zwiększona. Jeśli działanie leku Galsya SR wydaje się być zbyt silne lub za słabe, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz będzie regularnie sprawdzał działanie leku oraz samopoczucie pacjenta. Podczas stosowania leku Galsya SR lekarz będzie również systematycznie kontrolować masę ciała pacjenta.

Choroby nerek lub wątroby

U pacjentów z łagodną chorobą wątroby lub nerek, leczenie należy rozpoczynać od dawki 8 mg raz na dobę, rano.

U pacjentów z umiarkowaną chorobą wątroby lub nerek leczenie rozpoczyna się od dawki 8 mg, co drugi dzień rano. Po upływie tygodnia należy zacząć przyjmować dawkę 8 mg raz na dobę rano. Nie należy przyjmować więcej niż 16 mg raz na dobę.

Pacjenci z ciężką chorobą wątroby i (lub) nerek nie powinni stosować leku Galsya SR.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Galsya SR u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Galsya SR

W razie przyjęcia zbyt dużej dawki leku Galsya SR, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub szpitalem oraz zabrać ze sobą pozostałe kapsułki i opakowanie. Objawy przedmiotowe lub podmiotowe przedawkowania mogą obejmować: silne nudności, wymioty, osłabienie mięśni, zwolnienie akcji serca, napady drgawek oraz utratę przytomności.

Pominięcie dawki leku Galsya SR

W razie pominięcia jednej dawki, należy ją całkowicie pominąć i przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze.

W razie pominięcia więcej niż jednej dawki, należy skontaktować się z lekarzem.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Galsya SR

Przed przerwaniem stosowania leku Galsya SR, należy skonsultować się z lekarzem. Ciągłość przyjmowania leku jest ważna w leczeniu tej choroby.

Jak przejść z przyjmowania galantaminy w tabletach na lek Galsya SR w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu?

Jeśli pacjent obecnie przyjmuje galantaminę w tabletach, lekarz może zadecydować o przejściu na przyjmowanie galantaminy w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu.

•    Należy wieczorem przyj ąć ostatnią dawkę galantaminy w tabletkach.

•    Następnego dnia rano należy przyjąć pierwszą dawkę galantaminy w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu.

NIE NALEŻY przyjmować więcej niż jedną kapsułkę na dobę. Podczas przyjmowania galantaminy w kapsułkach o przedłużonym uwalnianiu, NIE NALEŻY przyjmować galantaminy w tabletkach.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Niektóre z tych działań mogą być wynikiem samej choroby.

W razie wystąpienia poniższych objawów należy przerwać stosowanie leku Galsya SR i natychmiast skontaktować się z lekarzem:

-    problemy z sercem, w tym zmiany akcji serca (wolne lub nieregularne bicie serca),

-    kołatanie serca (silne bicie serca),

-    zaburzenia, takie jak krótka utrata przytomności,

-    reakcja alergiczna. Objawami mogą być: wysypka, trudności z przełykaniem lub oddychaniem, obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka.

Do działań niepożądanych należą:

Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 pacjenta na 10):

-    Nudności i (lub) wymioty.

Objawy te, jeśli występują, pojawiają się zwykle na początku leczenia lub podczas zwiększania dawki. Następnie wykazują tendencję do stopniowego zanikania, kiedy organizm przyzwyczaja się do leczenia, i zazwyczaj nie trwają dłużej niż kilka dni. W razie wystąpienia takich objawów, lekarz może zalecić picie większej ilości płynów oraz, jeśli to konieczne, przepisać lek przeciwwymiotny.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

-    Zmniejszenie masy ciała, utrata apetytu, zmniejszenie apetytu, bóle brzucha lub dyskomfort w jamie brzusznej, biegunka, niestrawność;

-    Wolna akcja serca;

-    Uczucie osłabienia, zawroty głowy, drżenie, bóle głowy, senność, nienormalne zmęczenie;

-    Zwiększona potliwość;

-    Kurcze mięśni;

-    Upadki;

-    Wysokie ciśnienie krwi;

-    Uczucie osłabienia, ogólne uczucie    dyskomfortu;

-    Widzenie, odczuwanie lub słyszenie rzeczy, które nie istnieją (omamy);

-    Uczucie smutku (depresja).

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

-    Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi (wyniki badań laboratoryjnych określające czynność wątroby);

-    Przerywanie akcji serca, zaburzenia przewodzenia impulsów elektrycznych w sercu, odczucie nieprawidłowej akcji serca (kołatanie);

-    Uczucie mrowienia, kłucia lub drętwienia skóry;

-    Zaburzenia smaku;

-    Nadmierna senność;

-    Nieostre widzenie;

-    Dzwonienie lub brzęczenie w uszach (szumy uszne);

-    Uczucie zbliżających się wymiotów;

-    Osłabienie mięśni;

-    Nadmierna utrata wody z organizmu;

-    Niskie ciśnienie krwi;

-    Zaczerwienienie twarzy;

-    Napady padaczkowe;

-    Reakcja alergiczna.

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

-    Zapalenie wątroby.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}, e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Galsya SR

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Data ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30oC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Galsya SR

-    Substancj ą czynną leku jest galantamina.

Galsya SR, 8 mg: każda kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda zawiera 8 mg galantaminy (w postaci bromowodorku).

Galsya SR, 16 mg: każda kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda zawiera 16 mg galantaminy (w postaci bromowodorku).

Galsya SR, 24 mg: każda kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda zawiera 24 mg galantaminy (w postaci bromowodorku).

-    Ponadto lek zawiera w rdzeniu kapsułki o przedłużonym uwalnianiu: sodu laurylosiarczan, amoniowego metakrylanu kopolimer (typ B), hypromelozę, karbomery, hydroksypropylocelulozę, magnezu stearynian i talk.

-    Pozostałe składniki w otoczce kapsułki o przedłużonym uwalaniu 8 mg to: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171) i czarny tusz (szelak, glikol propylenowy, amonowy wodorotlenek stężony, żelaza tlenek czarny (E 172), potasu wodorotlenek).

-    Pozostałe składniki w otoczce kapsułki o przedłużonym uwalaniu 16 mg i 24 mg to: żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek żółty (E 172) i czarny tusz (szelak, glikol propylenowy, amonowy wodorotlenek stężony, żelaza tlenek czarny (E 172), potasu wodorotlenek).

Jak wygląda lek Galsya SR i co zawiera opakowanie

Galsya SR, 8 mg: białe kapsułki z nadrukiem G8 na wieczku kapsułki. Kapsułka zawiera biały, owalny rdzeń w postaci tabletki o przedłużonym uwalnianiu.

Galsya SR, 16 mg: różowe kapsułki z nadrukiem G16 na wieczku kapsułki. Kapsułka zawiera dwa białe, owalne rdzenie w postaci tabletki o przedłużonym uwalnianiu.

Galsya SR, 24 mg: pomarańczowo różowe kapsułki z nadrukiem G24 na wieczku kapsułki. Kapsułka zawiera trzy białe, owalne rdzenie w postaci tabletki o przedłużonym uwalnianiu.

Opakowania: 14, 28, 30, 56 lub 60 kapsułek o przedłużonym uwalnianiu, twardych w blistrach, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia Wytwórca

KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa kraju członkowskiego

Nazwa leku

Bułgaria, Republika Czeska, Estonia, Węgry, Irlandia, Łotwa, Litwa, Polska, Słowacja,

Galsya SR

Słowenia

Austria, Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja

Galantamin Krka

Holandia, Grecja

Galantamine SR Krka

Niemcy

Galantamin TAD

Rumunia

Galsya

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 07.11.2013

7

Galsya SR

Charakterystyka Galsya sr

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Galsya SR, 8 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde Galsya SR, 16 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde Galsya SR, 24 mg, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

8 mg: każda kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda zawiera 8 mg galantaminy (w postaci bromowodorku).

16 mg: każda kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda zawiera 16 mg galantaminy (w postaci bromowodorku).

24 mg: każda kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda zawiera 24 mg galantaminy (w postaci bromowodorku).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka o przedłużonym uwalnianiu, twarda.

8 mg: białe kapsułki z nadrukiem G8 na wieczku kapsułki. Kapsułka zawiera biały, owalny rdzeń w postaci tabletki o przedłużonym uwalnianiu.

16 mg: różowe kapsułki z nadrukiem G16 na wieczku kapsułki. Kapsułka zawiera dwa białe, owalne rdzenie w postaci tabletki o przedłużonym uwalnianiu.

24 mg: pomarańczowo różowe kapsułki z nadrukiem G24 na wieczku kapsułki. Kapsułka zawiera trzy białe, owalne rdzenie w postaci tabletki o przedłużonym uwalnianiu.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Galsya SR jest wskazany w objawowym leczeniu łagodnej do umiarkowanie ciężkiej postaci otępienia typu alzheimerowskiego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dorośli/pacjenci w podeszłym wieku

Sposób podawania

Produkt leczniczy Galsya SR powinien być podawany raz na dobę rano, najlepiej z posiłkiem. Kapsułki należy połykać w całości, popijając płynem. Kapsułek nie wolno żuć ani rozgryzać.

Pacjenci z problemami z przełykaniem: kapsułkę można opróżnić i połknąć rdzeń (rdzenie) w postaci tabletki, popijając płynem. Zawartości kapsułki (rdzeń w postaci tabletki) nie wolno żuć ani rozgryzać.

Podczas leczenia należy zapewnić odpowiednie nawodnienie pacjenta (patrz punkt 4.8).

Przed rozpoczęciem leczenia

Diagnoza sugerująca otępienie typu alzheimerowskiego powinna zostać potwierdzona zgodnie z aktualnymi wytycznymi klinicznymi (patrz punkt 4.4).

Dawka początkowa

Zalecana dawka początkowa wynosi 8 mg/dobę przez 4 tygodnie.

Dawka podtrzymująca

•    Należy regularnie oceniać tolerancję i dawkowanie galantaminy, najlepiej w ciągu trzech miesięcy po rozpoczęciu leczenia. Następnie korzyści kliniczne ze stosowania galantaminy oraz tolerancję leku przez pacjenta należy systematycznie oceniać zgodnie z aktualnymi wytycznymi klinicznymi. Leczenie podtrzymujące może być utrzymywane tak długo, jak długo przynosi pacjentowi korzyści oraz jest przez niego tolerowane. Przerwanie stosowania galantaminy powinno być rozważone, kiedy nie ma dowodów na dalsze korzystne efekty terapeutyczne lub, jeśli pacjent nie toleruje leczenia.

•    Podtrzymująca dawka początkowa wynosi 16 mg/dobę. Dawka 16 mg/dobę powinna zostać utrzymana przez co najmniej 4 tygodnie.

•    Zwiększenie dawki podtrzymującej do 24 mg/dobę powinno być rozważone indywidualnie, po przeprowadzeniu odpowiedniej oceny, w tym oceny korzyści klinicznych i tolerancji.

•    U poszczególnych pacjentów niewykazujących zwiększonej odpowiedzi lub nietolerujących dawki 24 mg/dobę należy rozważyć zmniejszenie dawki do 16 mg/dobę.

•    Po nagłym przerwaniu leczenia (np. podczas przygotowania do zabiegu operacyjnego) nie występuje efekt z odbicia.

Przejście z galantaminy w postaci tabletek na produkt leczniczy Galsya SR, kapsułki o przedłużonym uwalnianiu.

Zaleca się podawanie pacjentom takiej samej całkowitej dawki dobowej galantaminy. Pacjenci przechodzący na schemat leczenia polegający na przyjmowaniu galantaminy raz na dobę powinni przyjąć wieczorem ostatnią dawkę galantaminy w postaci tabletek i rozpocząć następnego dnia rano przyjmowanie raz na dobę galantaminy w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu.

Dzieci i młodzież

Brak danych dotyczących stosowania galantaminy u dzieci i młodzieży.

Zaburzenia czynności wątroby i nerek

Stężenie galantaminy w osoczu może wzrosnąć u pacjentów z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby, opierając się na modelu farmakokinetycznym, zaleca się rozpoczynanie leczenia od dawki 8 mg, w postaci kapsułki o przedłużonym uwalnianiu podawanej co drugi dzień, najlepiej rano, przez tydzień. Następnie pacjenci powinni otrzymywać 8 mg raz na dobę przez cztery tygodnie. U tych pacjentów dawka dobowa nie powinna przekraczać 16 mg. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (powyżej 9 punktów w skali wg Child-Pugh) stosowanie galantaminy jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). U pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby nie jest wymagane dostosowanie dawki.

U pacjentów z klirensem kreatyniny większym niż 9 ml/min nie ma konieczności zmiany dawki.

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 9 ml/min) stosowanie galantaminy jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Leczenie skojarzone

U pacjentów leczonych silnymi inhibitorami CYP2D6 lub CYP3A4 można rozważyć zmniejszenie dawki (patrz punkt 4.5).

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Podawanie galantaminy jest przeciwwskazane u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (powyżej 9 punktów w skali wg Child-Pugh) i z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 9 ml/min) ze względu na brak dostępnych danych dotyczących stosowania galantaminy w tych grupach pacjentów. Galantamina jest przeciwwskazana u pacjentów z istotnymi zaburzeniami czynności wątroby oraz nerek.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy Galsya SR jest wskazany u pacjentów z łagodnym do umiarkowanie ciężkiej postaci otępienia typu alzheimerowskiego. Nie wykazano korzyści ze stosowania galantaminy u pacjentów z otępieniem innego typu lub z innymi rodzajami zaburzeń pamięci. Podczas dwóch badań klinicznych trwających przez dwa lata u pacjentów z tzw. łagodnymi zaburzeniami kognitywnymi (łagodniejsze typy zaburzeń pamięci, niespełniające kryteriów otępienia typu alzheimerowskiego) stosowanie galantaminy nie dało żadnych korzyści w odniesieniu do spowolnienia postępu zaburzeń kognitywnych oraz redukcji klinicznej konwersji do otępienia. Wskaźnik śmiertelności w grupie otrzymującej galantaminę był znacząco wyższy niż w grupie z placebo: 14/1026 (1,4%) pacjentów stosujących galantaminę oraz 3/1022 (0,3%) w grupie otrzymującej placebo. Zgony spowodowane były różnymi przyczynami. Około połowa przypadków zgonów wśród pacjentów stosujących galantaminę wywołana była różnymi przyczynami naczyniowymi (zawał mięśnia sercowego, udar oraz nagły zgon). Znaczenie tych obserwacji dla terapii pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego jest nieznane. Przeprowadzono trwające jedynie sześć miesięcy badania kliniczne kontrolowane placebo z udziałem pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego. Podczas tych badań nie stwierdzono zwiększonej śmiertelności w grupach otrzymujących galantaminę.

Rozpoznanie otępienia typu alzheimerowskiego powinno zostać dokonane przez doświadczonego lekarza, zgodnie z aktualnymi wytycznymi. Leczenie galantaminą powinno być prowadzone pod kontrolą lekarza. Leczenie galantaminą należy rozpoczynać tylko, jeśli pacjent ma opiekuna, który będzie regularnie kontrolował przyjmowanie produktu leczniczego.

Pacjenci z chorobą Alzheimera tracą na wadze. Leczenie inhibitorami cholinoesterazy, w tym galantaminą, wiązało się z utratą masy ciała u tych pacjentów. Podczas terapii należy kontrolować masę ciała pacjenta.

Podobnie jak w przypadku innych cholinomimetyków należy zachować ostrożność, stosując galantaminę u pacjentów z wymienionymi poniżej zaburzeniami:

Zaburzenia serca

Ze względu na działanie farmakologiczne cholinomimetyki mogą wykazywać działanie wagotoniczne na częstość akcji serca (np. bradykardia). Możliwość takiego działania może być szczególnie istotna dla pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego lub innymi zaburzeniami przewodzenia nadkomorowego, a także u pacjentów przyjmujących leki, które znacząco zmniejszają częstość akcji serca, takie jak digoksyna i beta-adrenolityki lub u pacjentów z niewyrównanymi zaburzeniami elektrolitowymi (np. hiperkaliemia, hipokaliemia).

Dlatego też należy zachować ostrożność podczas stosowania galantaminy u pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi, np. w okresie bezpośrednio po zawale mięśnia sercowego, w świeżym migotaniu przedsionków, bloku serca drugiego lub większego stopnia, z niestabilną dławicą piersiową lub zastoinową niewydolnością serca, w szczególności w grupie III-IV według klasyfikacji NYHA. Podczas analizy zbiorczej kontrolowanych placebo badań u pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego leczonych galantaminą zaobserwowano zwiększenie częstości niektórych działań niepożądanych ze strony układu sercowo-naczyniowego (patrz punkt 4.8).

Zaburzenia żołądka i jelit

Pacjenci ze zwiększonym ryzykiem wrzodów trawiennych, np. pacjenci z chorobą wrzodową w wywiadzie lub predysponowani do takich zaburzeń, w tym pacjenci przyjmujący jednocześnie niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), powinni być kontrolowani pod kątem ewentualnych objawów. Stosowanie galantaminy nie jest zalecane u pacjentów z niedrożnością przewodu pokarmowego lub w okresie rekonwalescencji po zabiegu operacyjnym w obrębie przewodu pokarmowego.

Zaburzenia układu nerwowego

Chociaż uważa się, że cholinomimetyki mają pewien potencjał wywoływania napadów padaczkowych, napad może również stanowić objaw choroby Alzheimera. W rzadkich przypadkach zwiększenie napięcia cholinergicznego może nasilać objawy choroby Parkinsona.

Podczas analizy zbiorczej kontrolowanych placebo badań u pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego leczonych galantaminą zaobserwowano niezbyt częste występowanie incydentów mózgowo-naczyniowych (patrz punkt 4.8). Należy brać to po uwagę podczas stosowania galantaminy u pacjentów z chorobą naczyniową mózgu.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Cholinomimetyki należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z ciężką astmą lub obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie lub też z czynnymi zakażeniami płuc (np. zapalenie płuc).

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Nie zaleca się stosowania galantaminy u pacjentów z zaburzeniami oddawania moczu oraz u pacjentów po zabiegu chirurgicznym pęcherza moczowego.

Procedury chirurgiczne i medyczne

Jako cholinomimetyk, galantamina może podczas znieczulenia nasilać zwiotczenie mięśni szkieletowych o typie działania sukcynylocholiny, szczególnie w przypadku niedoboru pseudocholinesterazy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje farmakodynamiczne

Ze względu na mechanizm działania nie należy stosować galantaminy jednocześnie z innymi lekami cholinomimetycznymi (takimi, jak ambenonium, donepezyl, neostygmina, pirydostygmina, rywastygmina lub podawana ogólnoustrojowo pilokarpina). Galantamina działa antagonistycznie wobec stosowanych jednocześnie leków antycholinergicznych. Jeśli stosowanie leku antycholinergicznego, np. atropiny, zostanie gwałtownie przerwane, istnieje ryzyko nasilenia działania galantaminy. Tak jak można spodziewać się przy podawaniu leków cholinomimetycznych, możliwa jest interakcja farmakodynamiczna z produktami leczniczymi, które w znacznym stopniu zmniejszają częstość akcji serca (np. digoksyna, leki beta-adrenolityczne, niektóre leki blokujące kanały wapniowe i amiodaron). Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktów leczniczych mogących spowodować torsades de pointes. U takich pacjentów należy rozważyć wykonanie EKG.

Galantamina, jako lek cholinomimetyczny może nasilać zwiotczenie mięśni szkieletowych o typie działania sukcynylocholiny podczas znieczulenia ogólnego, szczególnie w przypadku niedoboru pseudocholinesterazy.

Interakcje farmakokinetyczne

W eliminacji galantaminy uczestniczy wiele szlaków metabolicznych oraz wydalanie nerkowe. Możliwość istotnych klinicznie interakcji jest mała. Jednakże w indywidualnych przypadkach występowanie istotnych interakcji może mieć znaczenie kliniczne.

Jednoczesne przyjmowanie galantaminy z pokarmem zmniejsza szybkość jej wchłaniania, ale nie ma wpływu na zakres wchłaniania. Zaleca się przyjmowanie produktu leczniczego Galsya SR z pokarmem w celu zmniejszenia działań niepożądanych typu cholinergicznego.

Inne produkty lecznicze wpływające na metabolizm galantaminy

Badania nad interakcjami z innymi lekami wykazały zwiększenie biodostępności galantaminy o około 40% w przypadku jednoczesnego podawania z paroksetyną (silny inhibitor CYP2D6) oraz o 30% i 12% w przypadku jednoczesnego podawania z ketokonazolem i erytromycyną (obydwa leki są inhibitorami CYP3A4). Dlatego też, podczas rozpoczynania leczenia silnymi inhibitorami CYP2D6 (np. chinidyna, paroksetyna i fluoksetyna) albo CYP3A4 (np. ketokonazol, rytonawir) u pacjentów mogą występować ze zwiększoną częstością działania niepożądane typu cholinergicznego, przeważnie nudności i wymioty. W takich sytuacjach, w zależności od tolerancji, można rozważyć zmniejszenie dawki podtrzymującej galantaminy (patrz punkt 4.2).

Memantyna, antagonista receptora N-metylo-D-asparginianu (NMDA), stosowana w dawce 10 mg raz na dobę przez 2 dni, a następnie 10 mg dwa razy na dobę przez 12 dni, nie wpływała na farmakokinetykę w stanie stacjonarnym galantaminy w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu podawanej w dawce 16 mg raz na dobę.

Wpływ galantaminy na metabolizm innych produktów leczniczych

Dawki terapeutyczne galantaminy (24 mg/dobę) nie mają wpływu na farmakokinetykę digoksyny, chociaż mogą wystąpić interakcje farmakodynamiczne (patrz również: Interakcje farmakodynamiczne).

Dawki terapeutyczne galantaminy wynoszące 24 mg/dobę nie miały wpływu na kinetykę i czas protrombinowy warfaryny.

4.6    Wpływ na ciążę, płodność i laktację

Ciąża

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania galantaminy w czasie ciąży. Badania prowadzone na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Należy zachować ostrożność, przepisując galantaminę kobietom w ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy galantamina przenika do mleka kobiet karmiących piersią, nie prowadzono również badań u kobiet w okresie laktacji. Dlatego pacjentki przyjmujące galantaminę nie powinny karmić piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Galantamina wywiera niewielki do umiarkowanego wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Objawy obejmują zawroty głowy i senność, szczególnie podczas pierwszych tygodni po rozpoczęciu leczenia.

4.8    Działania niepożądane

W tabeli poniżej znajdują się dane dotyczące galantaminy uzyskane w siedmiu badaniach klinicznych przeprowadzonych metodą podwójnej ślepej próby z grupą kontrolną placebo (N=4457), pięciu otwartych badaniach klinicznych (N=1454) i ze spontanicznych doniesień z okresu po wprowadzeniu do obrotu. Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych należały nudności i wymioty, które występowały głównie w okresie zwiększania dawki, w większości przypadków trwały krócej niż tydzień, a u większości pacjentów wystąpił tylko jeden epizod. Pomocne jest zastosowanie leku przeciwwymiotnego i zapewnienie przyjęcia odpowiedniej ilości płynów.

W randomizowanym, podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo badaniu klinicznym profil bezpieczeństwa galantaminy w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu podawanej raz na dobę był podobny w zakresie częstości i charakteru do profilu tabletek.

Częstość występowania działań niepożądanych:

-    Bardzo często (> 1/10)

-    Często (> 1/100 do < 1/10)

-    Niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100)

-    Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000)

-    Bardzo rzadko (< 1/10 000)

-    Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów narządów

Częstość działań niepożądanych

Bardzo

często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zmniejszony apetyt, jadłowstręt

Odwodnienie

Zaburzenia psychiczne

Omamy,

depresja

Omamy wzrokowe, omamy słuchowe

Zaburzenia układu nerwowego

Omdlenie, zawroty głowy, drżenie, bóle głowy, senność, letarg

Parestezje, zaburzenia smaku, nadmierna potrzeba normalnego snu, napady padaczkowe*

Zaburzenia oka

Nieostre widzenie

Zaburzenia ucha i błędnika

Szumy uszne

Zaburzenia serca

Bradykardia

Skurcze dodatkowe pochodzenia nadkomorowego, przedsionkowo-komorowy blok pierwszego stopnia, bradykardia zatokowa, kołatanie serca

Zaburzenia naczyń

Nadciśnienie

tętnicze

Niedociśnienie, nagłe zaczerwienienie zwł. twarzy

Zaburzenia żołądka i jelit

Wymioty,

nudności

Bóle brzucha, bóle w nadbrzuszu, biegunka, dyspepsja, dyskomfort w jamie brzusznej

Odruchy wymiotne bez wymiotów

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zapalenie

wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nadmierne pocenie się

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej

Kurcze mięśni

Osłabienie mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie,

astenia,

złe samopoczucie

Badania diagnostyczne

Zmniejszenie masy ciała

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Upadki

*związane z grupą leków działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania leków przeciw otępieniu -inhibitory acetylocholino esterazy, obejmują: drgawki/napady padaczkowe (patrz punkt 4.4 Zaburzenia układu nerwowego).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}, e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Można przypuszczać, że objawy podmiotowe i przedmiotowe przedawkowania galantaminy mogą być podobne jak w przypadku przedawkowania innych cholinomimetyków. Objawy te zazwyczaj dotyczą ośrodkowego układu nerwowego, przywspółczulnego układu nerwowego i połączenia nerwowo-mięśniowego. Oprócz osłabienia mięśni lub drżenia pęczkowego (fascykulacji) mogą wystąpić niektóre lub wszystkie wymienione poniżej objawy przełomu cholinergicznego: ciężkie nudności, wymioty, skurcze żołądka i jelit, nadmierne wydzielanie śliny, łzawienie, bezwiedne oddawanie moczu, bezwiedne oddawanie stolca, nadmierne pocenie się, bradykardia, niedociśnienie, zapaść i drgawki. Nasilenie osłabienia mięśni, współistniejące z nadmiernym wydzielaniem śluzu w tchawicy i skurczem oskrzeli, może prowadzić do zagrażającego życiu zaburzenia czynności dróg oddechowych.

Po wprowadzeniu leku na rynek zgłaszano występowanie torsade de pointes, wydłużenia odstępu QT, bradykardii, tachykardii komorowej i krótkotrwałej utraty przytomności, związanych z nieumyślnym przedawkowaniem galantaminy. W jednym przypadku, kiedy dawka była znana, zażyto osiem tabletek 4 mg galantaminy (łącznie 32 mg) w ciągu jednego dnia.

W dwóch innych przypadkach przypadkowego zażycia 32 mg galantaminy (nudności, wymioty, suchość w jamie ustnej; nudności, wymioty i ból zamostkowy w klatce piersiowej) oraz w jednym przypadku przyjęcia 40 mg (wymioty) pacjenci byli przez krótki czas hospitalizowani w celu obserwacji, do całkowitego wyzdrowienia. Jeden pacjent, któremu zlecono dawkę 24 mg/dobę oraz u którego w wywiadzie występowały omamy w ciągu ubiegłych dwóch lat, omyłkowo zażywał lek 24 mg dwa razy na dobę przez 34 dni; u tego pacjenta konieczna była hospitalizacja ze względu na pojawiające się omamy. U innego pacjenta, któremu zalecono dawkę 16 mg/dobę w postaci roztworu doustnego i który omyłkowo zażył 160 mg (40 ml), wystąpiło nadmierne pocenie się, wymioty, bradykardia, a w godzinę później stan bliski omdlenia, wymagający leczenia szpitalnego. Objawy u tego pacjenta ustąpiły w ciągu 24 godzin.

Leczenie

Podobnie jak w przypadku każdego przedawkowania należy zastosować ogólne środki wspomagające. W ciężkich przypadkach - jako ogólne antidotum przeciw lekom cholinomimetycznym - można zastosować leki przeciwcholinergiczne, takie jak atropina. Zaleca się podanie dawki początkowej od 0,5 do 1,0 mg dożylnie. Kolejne dawki należy dostosować odpowiednio do obserwowanej reakcji klinicznej.

Ze względu na częste zmiany zasad leczenia przedawkowania zaleca się kontakt z ośrodkiem leczenia zatruć po to, by zapoznać się z najnowszymi wskazówkami dotyczącymi leczenia przedawkowania leku.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.


5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: psychoanaleptyki, leki przeciw otępieniu; Kod ATC: N06DA04.

Galantamina jest trzeciorzędowym alkaloidem, selektywnym, kompetytywnym i odwracalnym inhibitorem acetylocholinoesterazy. Ponadto galantamina nasila wewnętrzne działanie acetylocholiny na receptory nikotynowe, prawdopodobnie poprzez łączenie się z miejscem allosterycznym receptora. W następstwie tego u pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego można uzyskać zwiększoną aktywność układu cholinergicznego i poprawę funkcji poznawczych.

Badania kliniczne

Galantamina została początkowo opracowana w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu, przeznaczonych do stosowania dwa razy na dobę. W badaniach klinicznych kontrolowanych placebo, w których okres obserwacji trwał od 5 do 6 miesięcy, wykazano, że galantamina była skuteczna w dawkach 16, 24 i 32 mg na dobę. Spośród tych dawek, dawki 16 i 24 mg na dobę wykazywały najlepszy wskaźnik stosunku korzyści z leczenia do ryzyka i ustalono, że takie dawki należy uznać za zalecane dawki podtrzymujące. Skuteczność działania galantaminy określono z zastosowaniem kryteriów, które pozwalają na ocenę trzech głównych zespołów objawów choroby Alzheimera oraz z użyciem ogólnych skali: ADAS-Cog/11 (test sprawności oparty na określeniu funkcji poznawczych), DAD, ADCS-ADL-Inventory (pomiar podstawowych aktywności i instrumentalnych czynności życia codziennego), Inwentarz Neuropsychiatryczny (skala oceny zaburzeń zachowania) oraz CIBIC-plus (ogólna ocena przebiegu choroby przez niezależnego lekarza, na podstawie wywiadu z pacjentem i jego opiekunem).

Poniższa tabela przedstawia złożoną analizę pacjentów, u których stwierdzono występowanie reakcji na galantaminę w postaci poprawy w skali ADAS-cog/11 o co najmniej 4 punkty w porównaniu z wartością wyjściową oraz brak zmiany wyniku w skali CIBIC-plus lub jego poprawę (o 1-4), a także brak zmiany wyniku w skali DAD/ADL lub jego poprawę.

Leczenie

Poprawa w skali ADAS-cog/11 o co najmniej 4 punkty oraz brak zmiany lub poprawa w skali CIBIC-plus

Brak zmiany lub poprawa w skali DAD Badania GAL-USA-1 i GAL-INT-1 (miesiąc 6)

Brak zmiany lub poprawa w skali ADCS/ADL

Badanie GAL-USA-10 (miesiąc 5)

n

n (%)

reagujących na leczenie

W porównaniu do placebo

n

n (%)

reagujących na leczenie

W porównaniu do placebo

Diff

(95% CI)

wartość p+

Diff

(95% CI)

wartość p+

Klasyczna metoda ITT*

Placebo

422

21 (5,0)

-

-

273

18 (6,6)

-

-

Gal 16 mg/d

-

-

-

-

266

39 (14,7)

8,1 (3,13)

0,003

Gal 24 mg/d

424

60 (14,2)

9,2

(5,13)

<0,001

262

40 (15,3)

8,7 (3,14)

0,002

Tradycyjna metoda LOCF

Placebo

412

23 (5,6)

-

-

261

17 (6,5)

-

-

Gal 16 mg/d

-

-

-

-

253

36 (14,2)

7,7 (2,13)

0,005

Gal 24 mg/d

399

58 (14,5)

8,9

(5,13)

<0,001

253

40 (15,8)

9,3 (4,15)

0,001

*    ITT: Zamiar leczenia

+ test CMH dla różnicy względem placebo

#    Metoda LOCF, w której ostatnią odbytą wizytę traktuje się jako końcową

Skuteczność galantaminy w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu badano podczas randomizowanego, podwójnie ślepego, kontrolowanego placebo badania GAL-INT-10, stosując 4-tygodniowe zwiększanie dawki, elastyczny schemat dawkowania 16 lub 24 mg/dobę, przez okres 6 miesięcy. Galantamina w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu (Gal-IR) wykorzystana była jako dodatnia kontrola. Skuteczność oceniano przy użyciu skali ADAS-cog/11 oraz CIBIC-plus jako równorzędnych, pierwszorzędowych kryteriów skuteczności, a także wyników w skali ADCS-ADL i NPI jako drugorzędowych punktów końcowych. Galantamina w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu (Gal-PR) powodowała statystycznie znamienną poprawę wyniku w skali ADAS-cog/11 w porównaniu z placebo, ale nie powodowała statystycznie istotnych zmian w skali CIBIC-plus w porównaniu do placebo. W 26 tygodniu wyniki w skali ADCS-ADL były w sposób statystycznie znamienny lepsze w porównaniu do placebo.

Poniższa tabela przedstawia przeprowadzoną w 26 tygodniu złożoną analizę pacjentów, u których stwierdzono występowanie reakcji na galantaminę w postaci poprawy w skali ADAS-cog/11 o co najmniej 4 punkty w porównaniu z wartością wyjściową, brak zmiany wyniku w skali ADL lub jego poprawę (0) oraz brak pogorszenia wyniku w skali CIBIC-plus (1-4).

GAL-INT-10

Placebo

(n=245)

GAL-IR#

(n=225)

GAL-PR*

(n=238)

wartość p

(GAL-PR* vs. placebo)

Złożona odpowiedź: n (%)

20 (8,2)

43 (19,1)

38 (16,0)

0,008

#    tabletki o natychmiastowym uwalnianiu

*    tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Wyniki trwającego 26 tygodni, podwójnie ślepego, kontrolowanego placebo badania z udziałem pacjentów z otępieniem naczyniopochodnym oraz pacjentów z chorobą Alzheimera i współistniejącą chorobą naczyniową mózgu (mieszane otępienie) wykazały utrzymywanie się wpływu galantaminy na objawy chorobowe u pacjentów z chorobą Alzheimera i współistniejącą chorobą naczyniową mózgu (patrz punkt: 4.4, Zaburzenia układu nerwowego). Podczas analizypost-hoc w podgrupach nie stwierdzono statystycznie znamiennego efektu w podgrupie pacjentów z samym otępieniem naczyniopochodnym.

W drugim, trwającym 26 tygodni, kontrolowanym placebo badaniu z udziałem pacjentów z prawdopodobnym otępieniem naczyniopochodnym nie wykazano korzyści klinicznych ze stosowania galantaminy.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Galantamina jest związkiem zasadowym z jedną stałą jonizacji (pKa = 8,2). Jest to związek nieznacznie lipofilowy, a wskaźnik podziału (log P) pomiędzy n-oktanolem a roztworem zbuforowanym (pH 12) wynosi 1,09. Rozpuszczalność w wodzie (pH 6) wynosi 31 mg/ml. Galantamina ma trzy centra chiralne. Postacią naturalnie występującą jest forma S, R, S. Galantamina jest częściowo metabolizowana z udziałem różnych cytochromów, głównie CYP2D6 oraz CYP3A4. Niektóre metabolity powstające podczas rozkładu galantaminy są, jak wykazano, czynne in vitro, ale nie mają znaczenia in vivo.

Ogólna charakterystyka galantaminy

Wchłanianie

Bezwzględna biodostępność galantaminy jest duża i wynosi 88,5% ± 5,4%. Glalntamina w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu jest równoważna biologicznie z galantaminą w postaci tabletek o natychmiastowym uwalnianiu stosowanych dwa razy na dobę, w odniesieniu do AUC24 h i Cmin. Cmax jest osiągane po upływie 4,4 godziny i jest około 24% mniejsze niż w przypadku tabletek. Pokarm nie ma znaczącego wpływu na AUC kapsułek o przedłużonym uwalnianiu. Cmax wzrasta o około 12%, a Tmax wydłuża się o około 30 minut po przyjęciu kapsułki razem z pokarmem. Jednak jest mało prawdopodobne, że zmiany te mają znaczenie kliniczne.

Dystrybucja

Średnia objętość dystrybucji wynosi 175 l. Galantamina w małym stopniu (18%) wiąże się z białkami osocza krwi.

Metabolizm

Do 75% dawki galantaminy jest wydalane w postaci metabolitów. Badania in vitro wykazały, że w powstawaniu O-desmetylogalantaminy uczestniczy CYP2D6, natomiast w powstawaniu N-oksydogalantaminy bierze udział CYP3A4. Nie stwierdzono różnicy pod względem odsetka całkowitej radioaktywności wydalonej z moczem i ze stolcem pomiędzy osobami charakteryzującymi się słabą lub znaczną aktywnością CYP2D6. W osoczu osób z małym lub znacznym metabolizmem galantamina w postaci niezmienionej oraz jej glukuronid odpowiadają większej części aktywności promieniotwórczej. Po podaniu pojedynczej dawki, zarówno u osób z małym, jak i znacznym metabolizmem, nie można wykryć postaci niesprzężonych czynnych metabolitów galantaminy (norgalantamina, O-desmetylo-galantamina, O-desmetylo-norgalantamina). Norgalantaminę można było wykryć w osoczu pacjentów po wielokrotnym podaniu galantaminy, nie stanowiła ona jednak więcej niż 10% stężenia galantaminy. Badania in vitro wskazują, że siła hamującego działania galantaminy na główne postacie cytochromu P450 u ludzi jest bardzo mała.

Wydalanie

Stężenie galantaminy w osoczu krwi zmniejsza się według krzywej dwuwykładniczej. Końcowy okres półtrwania wynosi około 8-10 godzin u osób zdrowych. Typowy klirens po podaniu doustnym w populacji docelowej wynosi około 200 ml/min. Analiza populacji wykazała, że zmienność międzyosobnicza wynosi 30% dla tabletek o natychmiastowym uwalnianiu. Po siedmiu dniach od przyjęcia pojedynczej dawki doustnej 4 mg 3H-galantaminy, 90% - 97% aktywności promieniotwórczej stwierdzono w moczu, a 2,2% - 6,3% w stolcu. Po wlewie dożylnym i podaniu doustnym 18% - 22% dawki było wydalane w postaci niezmienionej galantaminy w moczu w ciągu 24 godzin, a klirens nerkowy wynosił 68,4 ± 22,0 ml/min, co stanowi 20% - 25% całkowitego klirensu osoczowego.

Liniowość lub nieliniowość

Farmakokinetyka galantaminy w postaci kapsułek o przedłużonym uwalnianiu jest proporcjonalna do dawki w obrębie badanego zakresu dawek 8 mg do 24 mg, podawanych raz na dobę, w grupach pacjentów młodych oraz w podeszłym wieku.

Charakterystyka w szczególnych grupach pacjentów

Dane z badań klinicznych z udziałem pacjentów wskazują na to, że stężenia galantaminy w osoczu krwi u osób z chorobą Alzheimera są o 30% - 40% większe niż u zdrowych młodych osób, głównie z powodu zaawansowanego wieku i zmniejszonej czynności nerek. Na podstawie analizy farmakokinetycznej populacji stwierdzono, że klirens u kobiet jest o 20% mniejszy w porównaniu do mężczyzn. Klirens galantaminy u osób z mało nasiloną aktywnością CYP 2D6 jest o około 25% mniejszy w porównaniu do osób z nasiloną aktywnością tego izoenzymu, ale w populacji nie stwierdzono istnienia dwóch grup pod tym względem. Uważa się, że aktywność metaboliczna u danego pacjenta nie ma znaczenia klinicznego w całej populacji.

Farmakokinetyka galantaminy u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby (5 do 6 punktów w skali wg Child-Pugh) była zbliżona do farmakokinetyki u osób zdrowych. U pacjentów ze średnio nasilonymi zaburzeniami czynności wątroby (7 do 9 punktów w skali wg Child-Pugh) pole pod krzywą (AUC) oraz okres półtrwania galantaminy były zwiększone o około 30% (patrz punkt 4.2).

W badaniu z udziałem osób z zaburzeniami czynności nerek stwierdzono zmniejszanie się szybkości wydalania galantaminy ze zmniejszeniem klirensu kreatyniny. W porównaniu do pacjentów z chorobą Alzheimera stężenia maksymalne oraz stężenia minimalne nie są zwiększone u pacjentów z klirensem kreatyniny > 9 ml/min. Dlatego też nie występuje ryzyko częstszego występowania działań niepożądanych i nie ma konieczności dostosowania dawki leku (patrz punkt 4.2).

Związki pomiędzy farmakokinetyką i farmakodynamiką

W dużym badaniu III fazy, w którym podawano galantaminę w dawkach 12 i 16 mg dwa razy na dobę, nie stwierdzono widocznej korelacji pomiędzy średnimi stężeniami leku w osoczu krwi a parametrami skuteczności (tj. zmiana wskaźników ADAS-cog11 oraz CIBIC-plus w 6 miesiącu leczenia). Stężenia leku w osoczu pacjentów z omdleniami znajdowały się w takim samym zakresie wartości, jak u innych pacjentów otrzymujących tę samą dawkę.

Występowanie nudności koreluje z wyższym maksymalnym stężeniem leku w osoczu (patrz punkt: 4.5).

5.3 Przedkliniczne dane dotyczące bezpieczeństwa

Dane przedkliniczne nie wskazują na występowanie żadnego szczególnego zagrożenia dla ludzi. Wynika to z tradycyjnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku, badań nad toksycznym działaniem wielokrotnie powtarzanych dawek oraz badań nad potencjałem działania genotoksycznego i rakotwórczego.

Badania dotyczące toksycznego wpływu na rozród wykazały niewielkie opóźnienie w rozwoju szczurów i królików, przy dawkach, które są poniżej progu toksyczności u ciężarnych samic.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń kapsułki o przedłużonym uwalnianiu: Sodu laurylosiarczan

Amoniowego metakrylanu kopolimer (typ B)

Hypromeloza

Karbomery

Hydroksypropyloceluloza Magnezu stearynian Talk

Otoczka kapsułki o mocy 8 mg:

Żelatyna

Tytanu dwutlenek (E 171)

Czarny tusz:

Szelak

Glikol propylenowy Amonowy wodorotlenek stężony Żelaza tlenek czarny (E 172)

Potasu wodorotlenek

Otoczka kapsułki o mocy 16 mg i 24 mg: Żelatyna

Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

Żelaza tlenek żółty (E 172)

Czarny tusz:

Szelak

Glikol propylenowy Amonowy wodorotlenek stężony Żelaza tlenek czarny (E 172)

Potasu wodorotlenek

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30oC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister (OPA/Aluminium/PVC/Aluminium lub PVC/PE/PVDC/Aluminium), w tekturowym pudełku. Opakowania: 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90 lub 100 kapsułek o przedłużonym uwalnianiu, twardych. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

8 mg: pozwolenie nr 18515 16 mg: pozwolenie nr 18516 24 mg: pozwolenie nr 18517

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22.07.2011 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

07.11.2013

12

Galsya SR