Imeds.pl

Gambrosol Trio 40 -

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA

Należy przeczytać dokładnie ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

•    Należy zachować ulotkę, aby można ja było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja

•    Jeśli działania niepożądane nasilają się lub nie są wymienione w tej ulotce skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.

GAMBROSOL TRIO 40

Roztwór do dializy otrzewnowej

Ultrafiltracja

Zawartość glukozy

Symbol kodowy L M H

Dostępne opakowania

niska (Iow)

1.5 %

średnia (medium)

2,5 %

wysoka (high)

3,9%

z łącznikiem

System 10

z drenem

System 100

; łącznikiem

Gemini 10

; drenem

Gemini 100

System 100

Gemini 10

Gemini 100

4 x 2000 ml

4 x 2000 ml

4 x 2000 ml

4 x 2500 ml

4 x 2500 ml

4 x 2500 ml

3 x 3000 ml

3 x 3000 ml

3 x 3000 ml


Wielkości opakowań

System 10

4 x 2000 ml 4 x 2500 ml 3 x 3000 ml 2 x 5000 ml

Podmiot odpowiedzialny

Gambio Lundia AB Box 10 101 SE-220 10 Lund SZWECJA

Spis treści:

1.    Co to jest lek Gambrosol TRIO 40 i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się Gambrosol TRIO 40

3.    Jak stosować Gambrosol TRIO 40

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Gambrosol TRIO 40

6.    Inne informacje

1.    Co to jest lek Gambrosol TRIO 40 i w jakim celu się go stosuje

Roztwór do dializy otrzewnowej Gambrosol TRIO 40 może usuwać produkty przemiany materii oraz nadmiar wody z organizmu. Podczas rozmowy z lekarzem prowadzącym i pielęgniarką opiekującą się dializami zostanie ustalone, którego z trzech stężeń i jakiej objętości roztworu Gambrosol trio 10 należy użyć, oraz jak długo należy przetrzymywać roztwór w jamie otrzewnej pomiędzy wymianami.

Wskazania do stosowania leku Gambrosol TRIO 40

-    ostra lub przewlekła niewydolność nerek wymagająca leczenia dializacyjnego;

-    nadmierne zatrzymanie płynów, zaburzenia równowagi elektrolitowej (np. za duże stężenia potasu we krwi);

-    ostre zatrucia substancjami, które można usunąć za pomocą dializy.

2.    Zanim zastosuje się Gambrosol TRIO 40

Nie należy stosować Gambrosol TRIO 40 jeżeli u pacjenta występuję:

-    wysokie stężenie kwasu mlekowego we krwi (skaza mleczanowa)

-    niskie stężenie potasu we krwi (hypokalemia)

Należy zachować szczególną ostrożność stosując Gambrosol TRIO 40 u pacjentów u których wystąpiły:

-    operacje lub uszkodzenia w obrębie jamy brzusznej;

-    poważne dolegliwości jelit (perforacja, niedrożność, zrosty);

-    stan zapalny otrzewnej;

-    przepuklina;

-    bakteryjne infekcje krwi (sepsa);

-    biegunka lub wymioty;

-    niewydolność oddechowa (zapalenie płuc) - przewlekła niewydolności oddechowa (zapalenie oskrzeli)

-    wysokie stężenie lipidów we krwi (hyperlipidemia);

-    wysokie stężenie mocznika we krwi (uremia). który nie może być usunięty przez dializę otrzewnową;

-    niedożywienie organizmu, duża utrata wagi;

-    fizyczne lub psychiczne przeszkody do wykonania dializy zgodnie z zaleceniami lekarza.

Ciąża

Nie zaleca się stosowania dializy otrzewnowej w czasie ciąży. Lekarz powinien ocenić ryzyko indywidualnie, w zależności od stanu zdrowia pacjentki.

Karmienie piersią

Dializa otrzewnowa nie jest zalecana podczas ciąży, ale ryzyko musi zostać ocenione przez lekarza zgodnie ze stanem zdrowia pacjenta. Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługi maszyn:

Gambrosol TRIO 40 nie wpływa na sprawność psychofizyczną oraz nie upośledza zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn będących w ruchu.

Należy powiadomić lekarza o zużywanych lekach dostępnych bez recepty.

Sstężenie tych substancji we krwi może zostać zmniejszone podczas zastosowania Gambrosolu TRIO 40. Lekarz może podjąć decyzje o zmianie dawkowania zażywanych leków.

Podczas wykonywania dializy lekarza będzie regularnie kontrolował parametry krwi.

Jakiekolwiek dodanie innego leku do płynu do dializy musi zostać ustalone z lekarzem.

U pacjentów z cukrzycą może zaistnieć potrzeba zmiany dawek insuliny lub innego leku stosowanego przy cukrzycy w związku z przyjmowaniem glukozy. Dodatki można wprowadzać tylko do gotowego do użycia, zmieszanego roztworu.

U pacjentów stosujących glikozydy nasercowe należy kontrolować poziom potasu, gdyż może wystąpić ryzyko zatrucia alkoholem naparstnicy. Może być konieczne uzupełnienie stężenia potasu.

3. Jak stosować Gambrosol TRIO 40

Ten roztwór jest przeznaczony wyłącznie do dializy otrzewnowej, nie do wlewów dożylnych. Przed samodzielnym użyciem roztworu do dializy otrzewnowej Gambrosol trio 40, pacjent zostanie poinstruowany i przeszkolony przez lekarza prowadzącego lub pielęgniarkę opiekującą się dializami. Szkolenie będzie dostosowane do potrzeb pacjenta. Wyboru stężenia glukozy i objętości roztworu dokonuje się zależnie od ilości płynu, który należy usunąć.

Wybór stężenia glukozy w Gambrosol 40 jest dostosowany do ilości płynu jaka musi być usunięta.

Jest wskazane, aby stężenie glukozy było możliwie najniższe.

Lekarz poinformuje:

•    które stężenie glukozy zostanie użyte

•    jaka ilość preparatu zostanie zastosowana

•    jak długo będzie trwała dializa

•    ile razy zostanie przeprowadzona dializa

Przeciętna częstotliwość zabiegu jest 3 za 5 razy dziennie.

Ilość użytego płynu zależy od masy ciała pacjenta. Jest to zwykle od 2,0 do 2.5 litrów dla dorosłych. Zawsze należy użyć Gambrosol TRIO 40 dokładnie według zaleceń lekarza. Jakiekolwiek pytania i wątpliwości należy wyjaśnić z lekarzem przed zabiegiem.

Metoda i sposób użycia

Zastosowanie preparatu Gambrosol TRIO 40 wymaga użycia specjalnego cewnika, do którego Gambrosol TRIO 10 zostanie podłączony za pomocą odpowiednich zestawów połączeń. Zawsze należy stosować sposób dializy według wskazówek lekarza.

Ogrzewanie roztworu

Roztwór Gambrosol TRIO 40 powinien zostać ogrzany do temperatury ciała pacjenta (37 ° C) przed użyciem, za pomocą specjalnego podgrzewacza..

Badanie produktu

Przed samodzielnym przygotowywaniem mieszaniny należy upewnić się, że roztwór jest klarowny i wszystkie zabezpieczenia nienaruszone. Należy wyrzucić preparat, jeżeli widoczne są uszkodzenia opakowania lub zanieczyszczenia, zmiana koloru płynu itp.

Dezynfekcja przed użyciem

Przed rozpoczęciem zabiegu należy umyć ręce, oczyścić miejsce pracy środkiem dezynfekującym przepisanym przez lekarza i umieścić worek z roztworem do dializy w tym miejscu

Sposób złamania zatyczek

W zależności od stężenia glukozy jakie zostało zalecone należy złamać zatyczki pomiędzy główna komorą zawierającą elektrolity (komora C) i jedną lub obydwoma komorami zawierającymi glukozę (komora A i B) według wskazówek przekazanych przez lekarza.

Po złamaniu zatyczki (zatyczek) należy pozwolić zatyczce opaść na dno worka, zanim otworzy się połączenie do pacjenta. Jeśli nie będzie się wstrząsać worka, zatyczka pozostanie na dnie.

Następnie przepłukać komorę po glukozie, wciskając zmieszany roztwór z powrotem do mniejszej komory worka i pozwalając mu spłynąć z powrotem do większej komory. Roztwór jest gotowy do użycia. Dwa mniejsze przedziały (i B) każdy zawiera 50% glukozy i odpowiednią ilość chlorku sodu (NaCl). Większy trzeci przedział (C) zawiera roztwór elektrolitu.

1.5    % glukoza

Po złamaniu zatyczki między komorami A i C i gruntownie mieszając oba płyny otrzymamy roztwór PD zawierający 1,5 % glukozy.

2.5    % glukoza

Podobnie mieszająca zawartości komory B i C otrzymamy roztwór PD zawierający 2,5 % glukozy.

3,9 % glukoza

Po złamaniu zatyczek i zmieszaniu zawartości wszystkich trzech komór (A+B+C) otrzymamy roztwór PD zawierający 3,9 % glukozy.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Gambrosol TRIO 40 niż zalecana:

Nadmiar płynu do dializy wlany do jamy otrzewnej można łatwo spuścić do worka drenującego.

Do możliwych następstw przedawkowania należą: hipowolemia. zaburzenia elektrolitów lub (u pacjentów z cukrzycą) hiperglikemia.

Jeżeli masz jakieś dalsze pytania na użyciu tego produktu, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku pominięcia zastosowania Gambrosol TRIO 40 lub, jeżeli złamana została zła zatyczka,

Jeżeli zapomniałeś jednego lub więcej wymian podczas dnia lub, jeżeli użyłeś zbyt mało roztworu,

Może nastąpić nadmierne zatrzymanie płynów i zaburzenie równowagi elektrolitu Należy skontaktować się z lekarzem:

-    Jeżeli użyto roztworu elektrolitów z komory C bez dodania roztworu glukozy, płyn należy spuścić, przygotować następny worek i użyć go.

-    Jeżeli użyto roztworu elektrolitów z komory C bez dodania roztworu glukozy, nigdy nie należy wykonywać wlewu samego roztworu glukozy z mniejszych komór (A lub B).

-    Jeżeli użyto mniejszego stężenia glukozy niż zamierzano, można użyć większego stężenia przy następnej wymianie płynu.

-    Jeżeli użyto większego stężenia glukozy niż zamierzano, może być konieczne picie większej ilości napojów lub zastosowanie mniejszego stężenia glukozy przy następnej wymianie płynów.

-    Jeżeli nie jest się pewnym, co należy zrobić, trzeba sprawdzać masę ciała i skontaktować się z zespołem opiekującym się dializami, pytając o radę..

Jeżeli następuje zaprzestanie używania Gambrosol 40

Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed przerwanie stosowania roztworu Gambrosol TRIO 40

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Gambrosol TRIO 40 może spowodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane podczas stosowania dializy otrzewnowej oraz sposób ich rozwiązania.

Działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas dializy otrzewnowej:

-    bóle brzycha,

-    krwawienia,

-    zapalenie otrzewnej (któremu towarzyszy ból brzucha, mętny płyn wypływający i niekiedy gorączka),

-    zakażenie wokół cewnika (oznaki stanu zapalnego: zaczerwienienie i wydzielina),

-    zatkanie cewnika,

-    niedrożność jelit,

-    ból okolic ramion,

-    przepuklina jamy brzusznej,

Działania niepożądane ogólnie związane z roztworami do dializy otrzewnowej występują rzadziej niż związane z zabiegiem i należą do nich:

-    słabość.

-    omdlenia,

-    uczucie zmęczenia,

-    kurcze mięsni,

-    ból głowy,

-    objawy oddechowe związane z obrzękiem płuc,

-    zaburzenia elektrolitów (np. hiperkalemia i hipomagnezemia),

-    biegunka,

-    zaparcie.

Jeżeli wystąpi którekolwiek z wymienionych działań niepożądanych, lub jakieś inne działanie niewymienione w tej ulotce, należy natychmiast zawiadomić lekarza prowadzącego, pielęgnierke opiekująca się dializami lub farmaceutę.

5.    Przechowywanie leku GAMBROSOL TRIO 40

-    Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

-Nie należy stosować leku Gambvrosol TRIO 40 po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i opakowaniu.

-    Nie przechowywać w temperaturze poniżej 4 °C.

-    Po zmieszaniu gotowy roztwór do dializy otrzewnowej można przechowywać przez 18 godzin

przed otwarciem worka w temperaturze 25 °C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia, worek należy zużyć natychmiast. Jeżeli użycie nie nastąpi natychmiast, za czas i warunki przechowywania odpowiedzialność ponosi osoba używająca.

-    Nie zużyty roztwór należy wyrzucić.

6. Inne informacje

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego:

Gambro Poland sp. z o.o.

Ul. Cylichowska 13/15 04-769 Warszawa

Data opracowania ulotki: