+ iMeds.pl

Gambrosol trio 40 -Ulotka Gambrosol trio 40

ULOTKA DLA PACJENTA

Należy przeczytać dokładnie ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

•    Należy zachować ulotkę, aby można ja było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja

•    Jeśli działania niepożądane nasilają się lub nie są wymienione w tej ulotce skontaktuj się z lekarzem lub farmaceutą.

GAMBROSOL TRIO 40

Roztwór do dializy otrzewnowej

Ultrafiltracja

Zawartość glukozy

Symbol kodowy L M H

Dostępne opakowania

niska (Iow)

1.5 %

średnia (medium)

2,5 %

wysoka (high)

3,9%

z łącznikiem

System 10

z drenem

System 100

; łącznikiem

Gemini 10

; drenem

Gemini 100

System 100

Gemini 10

Gemini 100

4 x 2000 ml

4 x 2000 ml

4 x 2000 ml

4 x 2500 ml

4 x 2500 ml

4 x 2500 ml

3 x 3000 ml

3 x 3000 ml

3 x 3000 ml


Wielkości opakowań

System 10

4 x 2000 ml 4 x 2500 ml 3 x 3000 ml 2 x 5000 ml

Podmiot odpowiedzialny

Gambio Lundia AB Box 10 101 SE-220 10 Lund SZWECJA

Spis treści:

1.    Co to jest lek Gambrosol TRIO 40 i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się Gambrosol TRIO 40

3.    Jak stosować Gambrosol TRIO 40

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Gambrosol TRIO 40

6.    Inne informacje

1.    Co to jest lek Gambrosol TRIO 40 i w jakim celu się go stosuje

Roztwór do dializy otrzewnowej Gambrosol TRIO 40 może usuwać produkty przemiany materii oraz nadmiar wody z organizmu. Podczas rozmowy z lekarzem prowadzącym i pielęgniarką opiekującą się dializami zostanie ustalone, którego z trzech stężeń i jakiej objętości roztworu Gambrosol trio 10 należy użyć, oraz jak długo należy przetrzymywać roztwór w jamie otrzewnej pomiędzy wymianami.

Wskazania do stosowania leku Gambrosol TRIO 40

-    ostra lub przewlekła niewydolność nerek wymagająca leczenia dializacyjnego;

-    nadmierne zatrzymanie płynów, zaburzenia równowagi elektrolitowej (np. za duże stężenia potasu we krwi);

-    ostre zatrucia substancjami, które można usunąć za pomocą dializy.

2.    Zanim zastosuje się Gambrosol TRIO 40

Nie należy stosować Gambrosol TRIO 40 jeżeli u pacjenta występuję:

-    wysokie stężenie kwasu mlekowego we krwi (skaza mleczanowa)

-    niskie stężenie potasu we krwi (hypokalemia)

Należy zachować szczególną ostrożność stosując Gambrosol TRIO 40 u pacjentów u których wystąpiły:

-    operacje lub uszkodzenia w obrębie jamy brzusznej;

-    poważne dolegliwości jelit (perforacja, niedrożność, zrosty);

-    stan zapalny otrzewnej;

-    przepuklina;

-    bakteryjne infekcje krwi (sepsa);

-    biegunka lub wymioty;

-    niewydolność oddechowa (zapalenie płuc) - przewlekła niewydolności oddechowa (zapalenie oskrzeli)

-    wysokie stężenie lipidów we krwi (hyperlipidemia);

-    wysokie stężenie mocznika we krwi (uremia). który nie może być usunięty przez dializę otrzewnową;

-    niedożywienie organizmu, duża utrata wagi;

-    fizyczne lub psychiczne przeszkody do wykonania dializy zgodnie z zaleceniami lekarza.

Ciąża

Nie zaleca się stosowania dializy otrzewnowej w czasie ciąży. Lekarz powinien ocenić ryzyko indywidualnie, w zależności od stanu zdrowia pacjentki.

Karmienie piersią

Dializa otrzewnowa nie jest zalecana podczas ciąży, ale ryzyko musi zostać ocenione przez lekarza zgodnie ze stanem zdrowia pacjenta. Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługi maszyn:

Gambrosol TRIO 40 nie wpływa na sprawność psychofizyczną oraz nie upośledza zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn będących w ruchu.

Należy powiadomić lekarza o zużywanych lekach dostępnych bez recepty.

Sstężenie tych substancji we krwi może zostać zmniejszone podczas zastosowania Gambrosolu TRIO 40. Lekarz może podjąć decyzje o zmianie dawkowania zażywanych leków.

Podczas wykonywania dializy lekarza będzie regularnie kontrolował parametry krwi.

Jakiekolwiek dodanie innego leku do płynu do dializy musi zostać ustalone z lekarzem.

U pacjentów z cukrzycą może zaistnieć potrzeba zmiany dawek insuliny lub innego leku stosowanego przy cukrzycy w związku z przyjmowaniem glukozy. Dodatki można wprowadzać tylko do gotowego do użycia, zmieszanego roztworu.

U pacjentów stosujących glikozydy nasercowe należy kontrolować poziom potasu, gdyż może wystąpić ryzyko zatrucia alkoholem naparstnicy. Może być konieczne uzupełnienie stężenia potasu.

3. Jak stosować Gambrosol TRIO 40

Ten roztwór jest przeznaczony wyłącznie do dializy otrzewnowej, nie do wlewów dożylnych. Przed samodzielnym użyciem roztworu do dializy otrzewnowej Gambrosol trio 40, pacjent zostanie poinstruowany i przeszkolony przez lekarza prowadzącego lub pielęgniarkę opiekującą się dializami. Szkolenie będzie dostosowane do potrzeb pacjenta. Wyboru stężenia glukozy i objętości roztworu dokonuje się zależnie od ilości płynu, który należy usunąć.

Wybór stężenia glukozy w Gambrosol 40 jest dostosowany do ilości płynu jaka musi być usunięta.

Jest wskazane, aby stężenie glukozy było możliwie najniższe.

Lekarz poinformuje:

•    które stężenie glukozy zostanie użyte

•    jaka ilość preparatu zostanie zastosowana

•    jak długo będzie trwała dializa

•    ile razy zostanie przeprowadzona dializa

Przeciętna częstotliwość zabiegu jest 3 za 5 razy dziennie.

Ilość użytego płynu zależy od masy ciała pacjenta. Jest to zwykle od 2,0 do 2.5 litrów dla dorosłych. Zawsze należy użyć Gambrosol TRIO 40 dokładnie według zaleceń lekarza. Jakiekolwiek pytania i wątpliwości należy wyjaśnić z lekarzem przed zabiegiem.

Metoda i sposób użycia

Zastosowanie preparatu Gambrosol TRIO 40 wymaga użycia specjalnego cewnika, do którego Gambrosol TRIO 10 zostanie podłączony za pomocą odpowiednich zestawów połączeń. Zawsze należy stosować sposób dializy według wskazówek lekarza.

Ogrzewanie roztworu

Roztwór Gambrosol TRIO 40 powinien zostać ogrzany do temperatury ciała pacjenta (37 ° C) przed użyciem, za pomocą specjalnego podgrzewacza..

Badanie produktu

Przed samodzielnym przygotowywaniem mieszaniny należy upewnić się, że roztwór jest klarowny i wszystkie zabezpieczenia nienaruszone. Należy wyrzucić preparat, jeżeli widoczne są uszkodzenia opakowania lub zanieczyszczenia, zmiana koloru płynu itp.

Dezynfekcja przed użyciem

Przed rozpoczęciem zabiegu należy umyć ręce, oczyścić miejsce pracy środkiem dezynfekującym przepisanym przez lekarza i umieścić worek z roztworem do dializy w tym miejscu

Sposób złamania zatyczek

W zależności od stężenia glukozy jakie zostało zalecone należy złamać zatyczki pomiędzy główna komorą zawierającą elektrolity (komora C) i jedną lub obydwoma komorami zawierającymi glukozę (komora A i B) według wskazówek przekazanych przez lekarza.

Po złamaniu zatyczki (zatyczek) należy pozwolić zatyczce opaść na dno worka, zanim otworzy się połączenie do pacjenta. Jeśli nie będzie się wstrząsać worka, zatyczka pozostanie na dnie.

Następnie przepłukać komorę po glukozie, wciskając zmieszany roztwór z powrotem do mniejszej komory worka i pozwalając mu spłynąć z powrotem do większej komory. Roztwór jest gotowy do użycia. Dwa mniejsze przedziały (i B) każdy zawiera 50% glukozy i odpowiednią ilość chlorku sodu (NaCl). Większy trzeci przedział (C) zawiera roztwór elektrolitu.

1.5    % glukoza

Po złamaniu zatyczki między komorami A i C i gruntownie mieszając oba płyny otrzymamy roztwór PD zawierający 1,5 % glukozy.

2.5    % glukoza

Podobnie mieszająca zawartości komory B i C otrzymamy roztwór PD zawierający 2,5 % glukozy.

3,9 % glukoza

Po złamaniu zatyczek i zmieszaniu zawartości wszystkich trzech komór (A+B+C) otrzymamy roztwór PD zawierający 3,9 % glukozy.

W przypadku zastosowania większej dawki leku Gambrosol TRIO 40 niż zalecana:

Nadmiar płynu do dializy wlany do jamy otrzewnej można łatwo spuścić do worka drenującego.

Do możliwych następstw przedawkowania należą: hipowolemia. zaburzenia elektrolitów lub (u pacjentów z cukrzycą) hiperglikemia.

Jeżeli masz jakieś dalsze pytania na użyciu tego produktu, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku pominięcia zastosowania Gambrosol TRIO 40 lub, jeżeli złamana została zła zatyczka,

Jeżeli zapomniałeś jednego lub więcej wymian podczas dnia lub, jeżeli użyłeś zbyt mało roztworu,

Może nastąpić nadmierne zatrzymanie płynów i zaburzenie równowagi elektrolitu Należy skontaktować się z lekarzem:

-    Jeżeli użyto roztworu elektrolitów z komory C bez dodania roztworu glukozy, płyn należy spuścić, przygotować następny worek i użyć go.

-    Jeżeli użyto roztworu elektrolitów z komory C bez dodania roztworu glukozy, nigdy nie należy wykonywać wlewu samego roztworu glukozy z mniejszych komór (A lub B).

-    Jeżeli użyto mniejszego stężenia glukozy niż zamierzano, można użyć większego stężenia przy następnej wymianie płynu.

-    Jeżeli użyto większego stężenia glukozy niż zamierzano, może być konieczne picie większej ilości napojów lub zastosowanie mniejszego stężenia glukozy przy następnej wymianie płynów.

-    Jeżeli nie jest się pewnym, co należy zrobić, trzeba sprawdzać masę ciała i skontaktować się z zespołem opiekującym się dializami, pytając o radę..

Jeżeli następuje zaprzestanie używania Gambrosol 40

Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed przerwanie stosowania roztworu Gambrosol TRIO 40

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Gambrosol TRIO 40 może spowodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane podczas stosowania dializy otrzewnowej oraz sposób ich rozwiązania.

Działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas dializy otrzewnowej:

-    bóle brzycha,

-    krwawienia,

-    zapalenie otrzewnej (któremu towarzyszy ból brzucha, mętny płyn wypływający i niekiedy gorączka),

-    zakażenie wokół cewnika (oznaki stanu zapalnego: zaczerwienienie i wydzielina),

-    zatkanie cewnika,

-    niedrożność jelit,

-    ból okolic ramion,

-    przepuklina jamy brzusznej,

Działania niepożądane ogólnie związane z roztworami do dializy otrzewnowej występują rzadziej niż związane z zabiegiem i należą do nich:

-    słabość.

-    omdlenia,

-    uczucie zmęczenia,

-    kurcze mięsni,

-    ból głowy,

-    objawy oddechowe związane z obrzękiem płuc,

-    zaburzenia elektrolitów (np. hiperkalemia i hipomagnezemia),

-    biegunka,

-    zaparcie.

Jeżeli wystąpi którekolwiek z wymienionych działań niepożądanych, lub jakieś inne działanie niewymienione w tej ulotce, należy natychmiast zawiadomić lekarza prowadzącego, pielęgnierke opiekująca się dializami lub farmaceutę.

5.    Przechowywanie leku GAMBROSOL TRIO 40

-    Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

-Nie należy stosować leku Gambvrosol TRIO 40 po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i opakowaniu.

-    Nie przechowywać w temperaturze poniżej 4 °C.

-    Po zmieszaniu gotowy roztwór do dializy otrzewnowej można przechowywać przez 18 godzin

przed otwarciem worka w temperaturze 25 °C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia, worek należy zużyć natychmiast. Jeżeli użycie nie nastąpi natychmiast, za czas i warunki przechowywania odpowiedzialność ponosi osoba używająca.

-    Nie zużyty roztwór należy wyrzucić.

6. Inne informacje

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego:

Gambro Poland sp. z o.o.

Ul. Cylichowska 13/15 04-769 Warszawa

Data opracowania ulotki:


Gambrosol Trio 40

Charakterystyka Gambrosol trio 40

Charakterystyka produktu leczniczego

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO:

Gambrosol TRIO 40 roztwór do dializy otrzewnowej

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH:

Gambrosol TRIO 40 jest umieszczony w worku podzielonym na trzy komory.

Dwie mniejsze komory (A i B) zawierają 50% roztwór glukozy oraz chlorek sodu (NaCl), większa, trzecia komora (C) zawiera roztwór elektrolitów.

Po złamania zatyczki pomiędzy częściami A i C oraz starannym zmieszaniu obu roztworów, otrzymuje się roztwór do dializy otrzewnowej zawierający 1,5% glukozy.

Po zmieszaniu w ten sam sposób zawartości komory B i C. otrzymuje się roztwór do dializy otrzewnowej zawierający 2,5% glukozy.

Jeśli złamie się obie zatyczki i zmiesza zawartość wszystkich trzech komór, otrzymuje się roztwór zawierający 3.9% glukozy.

PRZED ZMIESZANIEM 1000 ml roztworu zawiera:

Komory A ¡ B z glukozą

Substancje czynne:

glukoza bezwodna    500 g

(w postaci glukozy jednowodnej    550 g)

sodu chlorek    5,38 g

Komora C z elektrolitami

Substancje czynne:

sodu chlorek    5.38 g

mleczan sodu S (+) bezwodny    4,72 g

(w postaci 60% roztworu    7,87 g)

wapnia chlorek dwuwodny    0,209 g

magnezu chlorek sześciowodny    0.054 g

PO ZMIESZANIU

Zawartość komory A i (lub) B (z glukozą), po zmieszaniu z zawartością komory C (z elektrolitami), daje następujące roztwory gotowe do użycia:

roztwór 10 L (1,5% glukozy) roztwór 10 M (2,5% glukozy) roztwór 10 H (3.9% glukozy)


zmieszana zawartość komory A i C zmieszana zawartość komory B i C zmieszana zawartość komory A, B i C

Zawartość elektrolitów w 1000 ml roztworu golowego do użycia:

Roztwór gotoww do użycia

L*

M*

H*

inmol/1

sód Na+

133

132

131 mmol/1

wapń Ca++

1,38

1,35

1,31 mmol/1

magnez Mg^

0,26

0,25

0,24 mmol/1

chlorki Cl'

95,4

95,2

95,2 mmol/1

mleczany

41

40

39 mmol/1

glukoza

85

139

215 mmol/1

osmolarność wyliczona mOsm/1

356

408

482

pH

5.5 - 6,5

5,5 - 6,5

5,5 - 6.5

*L - mała ultrafiltracja (ang. Iow); M - średnia ultra

filtracja (ang. medium); H - duża

ultrafiltracja (ang. high)

Roztwór gotoww do użycia mEq/l

L

M

H

sód Na+

133

132

131

mEq/l

wapń Ca++

2,76

2,70

2,62

mEq/l

magnez Mg++

0,52

0,50

0,48

mEq/l

chlorki Cl'

95.4

95,2

95,2

mEq/l

mleczany

41

40

39

mEq/l


3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do dializy otrzewnowej

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Do dializy otrzewnowej w ostrej i przewlekłej niewydolności nerek, nadmiernym zatrzymywaniu płynów, niektórych rodzajach ciężkich zaburzeń równowagi elektrolitowej (np. hiperkaliemia), których nie można wyleczyć w inny sposób, w leczeniu zatruć substancjami ulegającymi dializie.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Do podawania dootrzewnowego.

Sposób prowadzenia leczenia, dawkowanie, czas trwania dializy oraz częstość zabiegów są ustalane indywidualnie przez prowadzącego lekarza.

Na ogół częstość dializ wynosi 3 do 5 na dobę. Stosowana objętość roztworu zależy od masy ciała i wynosi zazwyczaj 2,0 do 2,5 litra u dorosłych. Dotychczas brak jest danych z badań klinicznych u dzieci. Stosując preparat Gambrosol trio 40 u tych pacjentów należy rozważyć stosunek korzyści do możliwego ryzyka.

O wyborze stężenia glukozy w płynie decyduje zapotrzebowanie pacjenta na ultrafiltrację; stężenie to powinno być możliwie najniższe.

Podawanie dootrzewnowe wymaga zastosowania specjalnego cewnika, a także drenu łączącego cewnik pacjenta z workiem z roztworem.

Przed użyciem płyn powinien być ogrzany do temperatury ciała.

4.3    Przeciwwskazania

Roztworu nie należy używać u pacjentów z kwasicą mleczanową i ciężką hipokaliemią.

Ogólne przeciwwskazania do dializy otrzewnowej -

nie należy zalecać leczenia dializą otrzewnową w następujących okolicznościach:

-    stan po niedawnej operacji lub urazie brzucha, operacje brzuszne ze zrostami w wywiadzie, rozległe oparzenia, perforacje w jamie brzusznej; rozległe stany zapalne skóry brzucha (dermatitis);

-    choroby jelit, przebiegające ze stanem zapalnym (choroba CrohrPa, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, uchyłkowatość);

-    rozpoznane zapalenie otrzewnej;

-    przetoka brzuszna wewnętrzna lub zewnętrzna;

-    przepuklina pępkowa, pachwinowa lub inna przepuklina brzuszna;

-    guzy w jamie brzusznej;

-    niedrożność jelit;

-    choroby płuc (zwłaszcza zapalenie płuc);

-    posocznica;

-    znaczna hiperlipidemia;

-    rzadkie przypadki mocznicy, nie dające się opanować za pomocą dializy otrzewnowej;

-    niedożywienie i znaczna utrata masy ciała, zwłaszcza gdy nie można zapewnić właściwej podaży białka;

-    fizyczna lub umysłowa niezdolność pacjenta do samodzielnego przeprowadzenia dializy otrzewnowej zgodnie z zaleceniami lekarza.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

-    Nie zaleca się dializy otrzewnowej w zaawansowanej ciąży.

-    Należy starannie monitorować bilans płynów i masę ciała pacjenta, aby uniknąć przewodnienia lub odwodnienia z towarzyszącymi poważnymi skutkami, jak zastoinowa niewydolność serca, hipowolemia i wstrząs.

-    U pacjentów z niewydolnością nerek należy systematycznie kontrolować stężenie elektrolitów w osoczu (zwłaszcza wodorowęglanów, potasu, wapnia, magnezu i fosforanów).

-    Konieczne może być uzupełnianie białek, aminokwasów i witamin rozpuszczalnych w wodzie, ponieważ w czasie dializy może dochodzić do ich utraty.

-    U pacjentów nieobciążonych cukrzycą stopień podatności na hiperglikemię jest różny, prawdopodobnie w wyniku nietolerancji glukozy wywołanej mocznicą i wchłaniania glukozy przez otrzewną.

-    U pacjentów chorych na cukrzycę należy monitorować stężenie glukozy we krwi, ponieważ może być potrzebna zmiana dawek insuliny lub innych leków celem utrzymania kontroli glikemii. Insulinę można podawać dootrzewnowo z roztworem do dializy.

-    Odwodnienie i hiperglikemia mogą wystąpić, jeśli pacjent nie zastosuje się do zaleceń i złamie obie zatyczki podczas wymiany płynu, pomimo odmiennego zalecenia. Zatrzymanie płynów może wystąpić, jeśli roztwory nie zostaną zmieszane, ponieważ pacjent nie złamał zatyczki (zatyczek).

-    W trakcie zabiegu należy przestrzegać zasad aseptyki.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

W czasie dializy stężenie w surowicy leków ulegających dializie może ulec zmniejszeniu. W razie konieczności należy podjąć leczenie korygujące.

Należy starannie monitorować stężenie potasu w osoczu pacjentów leczonych glikozydami naparstnicy, ze względu na ryzyko ich zwiększonej toksyczności. W razie potrzeby płyn dializacyjny należy wzbogacić w potas.

4.6    Ciąża i laktacja

Nie zaleca się stosowania dializy otrzewnowej w okresie ciąży; lekarz powinien ocenić ryzyko indywidualnie, w zależności od stanu pacjentki. Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza. Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę urządzeń mechanicznych w ruchu

Brak doniesień o wpływie dializy otrzewnowej na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane dializy otrzewnowej związane są z postępowaniem i z roztworem do dializy.

Do działań związanych z postępowaniem należą;

bóle brzucha, krwawienia, zapalenie otrzewnej (któremu towarzyszy ból brzucha, mętny płyn wypływający i niekiedy gorączka), infekcje wokół cewnika (objawy stanu zapalnego: zaczerwienienie i wysięk), niedrożność cewnika, niedrożność jelit, ból okolic ramion, przepuklina w jamie brzusznej.

Działania niepożądane ogólnie związane z płynami do dializy występują rzadziej niż związane z postępowaniem: należą do nich słabość, omdlenia, uczucie zmęczenia, kurcze mięśni, ból głowy, objawy oddechowe towarzyszące obrzękowi płuc, zaburzenia elektrolitów (np. hipokaliemia, hipomagnezemia), biegunka i zaparcia.

4.9    Przedawkowanie

Nadmiar płynu do dializy wlany do jamy otrzewnej można łatwo spuścić do worka drenującego.

Do możliwych następstw przedawkowania należą: hipowolemia. zaburzenia elektrolitów lub (u pacjentów z cukrzycą) hiperglikemia.

5. WŁAŚCIWOŚCI FAMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: płyny do dializy otrzewnowej Kod ATC: B05D

Jałowy roztwór wolny od endotoksyn do podawania dootrzewnowego podczas dializy otrzewnowej.

Stężenia elektrolitów w roztworach są podobne do stężeń fizjologicznych w osoczu (oprócz potasu, mleczanów i magnezu)

Osmolarność płynu zależy od stężenia glukozy.

Mleczan jest używany jako bufor alkalizujący w celu wyrównania i (lub) utrzymania równowagi kwasowo-zasadowej. Gambrosol TRIO 40 zawiera izomer mleczanu S (+) naturalnie występujący w ludzkim organizmie.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Podana dootrzewnowo glukoza, roztwór buforowy, elektrolity i woda są wchłaniane do krwi i metabolizowane normalnymi drogami.

Glukoza jest metabolizowana do dwutlenku węgla i wody (lg glukozy = 4 kilokalorie) Badań interakcji nie przeprowadzono.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak innych danych, oprócz zamieszczonych w pozostałych punktach niniejszej charakterystyki.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Skład i wykaz substancji pomocniczych.

Komory A i B z glukozą: woda do wstrzykiwań, kwas solny (37%) (do ustalenia pH). Komora C z elektrolitami: woda do wstrzykiwań. wodorotlenek sodu (do ustalenia pH).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie badano zgodności.

Dodawane leki mogą wykazywać niezgodność. Dodanie leków wymaga konsultacji z farmaceutą. Jeśli dodaje się jakiekolwiek leki, należy robić to w warunkach aseptycznych. dokładnie zmieszać i wykorzystać roztwór natychmiast po przygotowaniu.

6.3    Okres ważności

W opakowaniu: 18 miesięcy.

Po zmieszaniu, przed otwarciem: 18 godzin w temperaturze 25 °C.

Po otwarciu: roztwór należy zużyć natychmiast.

Do użytku jednorazowego.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze poniżej 4°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik wykonany z polichlorku winylu (PCW) jest workiem podzielonym na trzy komory.

Komora z elektrolitami (C) ma na górze port do dodawania leków po zmieszaniu roztworów, oraz na dole port do podłączenia pacjenta, z odpowiednim zestawem (dreny lub łączniki).

Worek jest umieszczony w zewnętrznej, przezroczystej torebce wykonanej z wielowarstwowych kopolimerów.

Torebka ta ma dwa zadania: stanowi ochronę przed nadmiernym wyparowaniem wody z worka, oraz barierę higieniczną, zachowującą worek z PCW w czystości i sterylności.

OPAKOWANIA

System 10 System 100 Gemini 10 Gemini 100


Pojedynczy worek (z PCW) z łącznikiem Pojedynczy worek (z PCW) z drenem Podwójny worek (z PCW) z łącznikiem Podwójny worek (z PCW) z drenem

Wielkości opakowań

SYSTEM 10

4 X 2000 ml 4 X 2500 ml 3 X 3000 ml 2 X 5000 ml


SYSTEM 100

4 X 2000 ml 4 X 2500 ml 3 X 3000 ml


GEMINI 10

4 X 2000 ml 4 X 2500 ml 3 X 3000 ml


GEMINI 100

4 X 2000 ml 4 X 2500 ml 3 X 3000 ml


6.6 Instrukcja dotycząca sposobu użycia produktu

Gambrosol TRIO 40 roztwór do dializy otrzewnowej jest przeznaczony wyłącznie do podawania dootrzewnowego.

Przed przygotowaniem do podania należy sprawdzić, czy roztwory są klarowne, a zamknięcia nieuszkodzone, umyć ręce, zdezynfekować miejsce pracy środkiem antyseptycznym i umieścić worek z roztworem do dializy w tym miejscu.

Aby przygotować do użycia odpowiedni roztwór do dializy, należy zmieszać zawartość jednej lub obu mniejszych komór, zawierających glukozę, z roztworem elektrolitów w większej komorze. Należy złamać zatyczkę (zatyczki) odpowiednio pomiędzy komorą A i (lub) B, a następnie pozwolić spłynąć roztworowi glukozy do roztworu elektrolitów w komorze C. Następnie przepłukać komorę po glukozie, wciskając zmieszany roztwór z powrotem do mniejszej komory worka i pozwalając mu spłynąć z powrotem do większej komory. Roztwór jest gotowy do użycia.

Łamanie zatyczek

Po złamaniu zatyczki (zatyczek) należy pozwolić zatyczce opaść na dno worka, zanim otworzy się połączenie do pacjenta. Jeśli nie będzie się wstrząsać worka, zatyczka pozostanie na dnie.

Inne leki należy dodawać do roztworu Gambrosol TRIO 40 wyłącznie po zmieszaniu i sporządzeniu roztworu gotowego do dializy.

Łączenie i rozłączanie zestawu należy wykonywać w warunkach aseptycznych.

Podczas użycia worka z łącznikiem zaleca się dezynfekcję zewnętrznych powierzchni linii i łącznika worka. Po zdjęciu ochronnej torebki z nowego worka, należy spryskać środkiem dezynfekującym także wewnętrzne powierzchnie łącznika.

Nie zużyty roztwór należy wyrzucić.

Przed samodzielnym przeprowadzeniem dializy otrzewnowej pacjent powinien zostać dokładnie poinformowany i przeszkolony w wyspecjalizowanym ośrodku.

7    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Gambro Lundia AB Box 10101 S-220 10 LUND Szwecja

8    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU: Pozwolenie nr 10241

9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

16.03.2004/ 16.03.2009

10 DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO:

7

Gambrosol Trio 40