+ iMeds.pl

Gammagard s/d 2,5 g/50 ml (50 mg/ml)Ulotka Gammagard s/d

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA GAMMAGARD S/D 50 mg/ml 5 g; 10, g

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji

Immunoglobulina ludzka normalna

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest GAMMAGARD S/D i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem GAMMAGARD S/D

3.    Jak stosować GAMMAGARD S/D

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać GAMMAGARD S/D

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST GAMMAGARD S/D I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

GAMMAGARD S/D należy do grupy leków zwanej immunoglobulinami. Leki z tej grupy zawierają ludzkie przeciwciała, które obecne są w ludzkiej krwi. Przeciwciała pomagają organizmowi zwalczać infekcje. Leki takie jak GAMMAGARD S/D stosuje się w przypadku niedoboru przeciwciał we krwi. Pacjenci z niedoborem przeciwciał często zapadają na infekcje. GAMMAGARD S/D może być także użyty, jeśli pacjent potrzebuje dodatkowych przeciwciał w przypadku leczenia niektórych zaburzeń o charakterze zapalnym (chorób autoimmunologicznych).

GAMMAGARD S/D stosuje się w następujących wskazaniach:

Leczenie pacjentów, którzy nie mają wystarczającej ilości przeciwciał (leczenie substytucyjne). Jest sześć grup tych pacjentów:

1.    Pacjenci z wrodzonym brakiem przeciwciał (pierwotnymi niedoborami odporności - PNO), takimi jak:

-    wrodzona agammaglobulinemia lub hipogammaglobulinemia

-    pospolity zmienny niedobór odporności

-    ciężkie złożone niedobory odporności

-    zespół Wiskott-Aldrich.

2.    Pacjenci z rakiem krwi (przewlekła białaczka limfocytowa), prowadzącym do utraty możliwości wytwarzania przeciwciał i nawracającymi zakażeniami, u których zawiodło profilaktyczne leczenie antybiotykami.

3.    Pacjenci z rakiem szpiku (szpiczak mnogi) prowadzącym do utraty możliwości wytwarzania przeciwciał i nawracającymi zakażeniami z powodu niedostatecznej odpowiedzi na szczepienie przeciwko pewnym bakteriom (pneumokokom).

4.    Dzieci i młodzież (w wieku 0-18 lat) z wrodzonym AIDS, które często mają infekcje.

5.    Wcześniaki z małą masą urodzeniową, u których występuje ryzyko zakażeń.

6.    Pacjenci z niskim poziomem przeciwciał w następstwie przeszczepu komórek szpiku od innej osoby.

Leczenie pacjentów z pewnymi zaburzeniami o charakterze zapalnym (immunomodulacja). Są trzy grupy tych pacjentów:

1.    Pacjenci z niedostateczną liczbą płytek krwi (z pierwotną (samoistną) plamicą małopłytkową) i wysokim ryzykiem krwawień lub planowanym zabiegiem chirurgicznym w najbliższej przyszłości.

2.    Pacjenci z chorobą związaną z licznymi zapaleniami nerwów w całym ciele (zespół Guillain-Barre).

3.    Pacjenci z chorobą, która powoduje liczne zapalenia wielu narządów ciała (choroba Kawasaki).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM GAMMAGARD S/D Kiedy nie stosować GAMMAGARD S/D NIE WOLNO stosować GAMMAGARD S/D

-    w przypadku alergii (nadwrażliwości) na immunoglobuliny lub którykolwiek z pozostałych składników GAMMAGARD S/D. Pozostałe składniki leku patrz punkt 6. „Inne informacje.”

-    w przypadku niedoboru immunoglobuliny A (IgA). We krwi pacjenta mogą występować przeciwciała przeciwko immunoglobulinie A. Aczkolwiek, GAMMAGARD S/D zawiera jedynie bardzo małe ilości immunoglobuliny A (nie więcej niż 3 mikrogramy/ml w 5% roztworze).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując GAMMAGARD S/D

Przez jaki czas podczas infuzji wymagana jest ścisła obserwacja pacjenta

-    Podczas infuzji GAMMAGARD S/D pacjent będzie pozostawać pod ścisłą obserwacją, aby upewnić się, że nie występuje u niego nieprawidłowa reakcja. Lekarz upewni się, że szybkość podawania GAMMAGARD S/D jest odpowiednia.

-    jeśli lek GAMMAGARD S/D jest podawany z dużą szybkością,

-    jeśli pacjent cierpi na chorobę z niskim poziomem przeciwciał we krwi (hipo- lub agammaglobulinemię),

-    u pacjentów, którzy nie otrzymywali wcześniej tego leku,

-    jeśli była długa przerwa (np. kilka tygodni) od ostatniego przyjęcia leku.

W takich przypadkach w trakcie podawania i jeszcze przez godzinę od zakończenia wlewu pacjent powinien być poddany wnikliwej obserwacji.

-    Jeśli w ostatnim okresie pacjent przyjmował już GAMMAGARD S/D, należy go obserwować w trakcie infuzji oraz przez co najmniej 20 minut po podaniu leku.

Kiedy może być konieczne zmniejszenie szybkości lub przerwanie infuzji

W bardzo rzadkich przypadkach organizm pacjenta może wykazać wrażliwość na leki zawierające przeciwciała. Może to wystąpić zwłaszcza w przypadku niedoboru immunoglobuliny A. W tych rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje alergiczne, takie jak nagły spadek ciśnienia krwi lub wstrząs nawet, jeśli pacjent był wcześniej leczony lekami zawierającymi przeciwciała.

-    Jeżeli wystąpią którekolwiek z poniższych objawów ubocznych, należy natychmiast powiadomić lekarza lub pielęgniarkę:

-    Nagłe zaburzenie oddychania (świszczący oddech), trudności w oddychaniu lub ucisk w klatce piersiowej

-    Ból głowy

-    Gorączka

-    Obrzęk powiek, twarzy, warg lub naczyń krwionośnych

-    Guzy skóry lub swędzące czerwone plamy

-    Swędzenie całego ciała.

Zależnie od decyzji lekarza szybkość podawania leku będzie zmniejszona lub infuzja zostanie przerwana.

Specjalne grupy pacjentów

-    Lekarz zachowa szczególną ostrożność w przypadku pacjentów z nadwagą, w podeszłym wieku, z cukrzycą lub unieruchomionych.

Lekarz będzie ściśle obserwował pacjentów:

-    cierpiących na nadciśnienie

-    ze zmniejszoną objętością krwi (hipowolemią)

-    ze zwiększoną lepkością krwi lub problemami z naczyniami krwionośnymi (chorobami naczyń).

• W przypadku takich schorzeń, immunoglobuliny mogą zwiększyć ryzyko zawału serca, udaru, zatoru płuc lub zakrzepicy żył głębokich, chociaż tylko w bardzo rzadkich przypadkach.

Jeśli pacjent choruje na cukrzycę, należy powiedzieć o tym lekarzowi. GAMMAGARD S/D nie zawiera sacharozy ani maltozy. 5% roztwór GAMMAGARD S/D zawiera 21,7 mg glukozy na dawkę, co może wpłynąć na poziom cukru we krwi pacjenta.

-    Lekarz zachowa także szczególną ostrożność

-    jeśli u pacjenta występują lub występowały problemy z nerkami lub

jeśli pacjent przyjmuje leki, które mogą być szkodliwe dla nerek (leki nefrotoksyczne), ponieważ istnieje bardzo rzadkie ryzyko ostrej niewydolności nerek. Należy poinformować lekarza o wszelkich zaburzeniach nerek.

Zawartość białka może wzrosnąć powodując wzrost lepkości krwi.

Informacje o surowcu, z którego powstaje GAMMAGARD S/D

GAMMAGARD S/D wytwarzany jest z ludzkiego osocza (płynnej części krwi). W przypadku otrzymywania leków z ludzkiej krwi lub osocza stosuje się liczne środki zapobiegania przenoszeniu zakażeń. Obejmują one uważną selekcję dawców, aby wykluczyć osoby, u których występuje ryzyko przenoszenia zakażeń, oraz badania poszczególnych donacji i całych pul osocza w kierunku obecności wirusa/zakażenia. Wytwórcy tego typu leków włączają ponadto do procesu obróbki krwi i osocza etapy inaktywacji lub usuwania wirusów. Pomimo tego nie można całkowicie wykluczyć możliwości przeniesienia czynników zakaźnych podczas podawania leków otrzymanych z ludzkiej krwi lub osocza. Dotyczy to także wirusów nieznanych lub nowo odkrytych oraz innych rodzajów infekcji.

Działania podejmowane podczas wytwarzania GAMMAGARD S/D są uznawane za skuteczne w stosunku do wirusów otoczkowych, takich jak ludzki wirus nabytego niedoboru odporności (HIV), wirus zapalenia wątroby typu B i wirus zapalenia wątroby typu C oraz wobec bezotoczkowego wirusa zapalenia wątroby typu A i parwowirusa B19. GAMMAGARD S/D zawiera ponadto określone przeciwciała, które mogą zapobiegać zakażeniom wirusem zapalenia wątroby typu A lub parwowirusem B19.

Stosowanie innych leków

-    Należy poinformować lekarza

-    o przyjmowanych lekach, nawet tych, które dostępne są bez recepty lub

-    o szczepieniach otrzymanych w ciągu ostatnich sześciu tygodni.

-    Wlew immunoglobulin takich jak lek GAMMAGARD S/D może osłabiać skuteczność niektórych szczepionek zawierających żywe wirusy, takie jak wirus: odry, różyczki, świnki i ospy wietrznej. Szczepienie szczepionkami zawierającymi żywe, atenuowane wirusy powinno być przeprowadzane dopiero po 3 miesiącach od ostatniego podania GAMMAGARD S/D. W przypadku szczepionki przeciwko odrze może być konieczne wydłużenie tego okresu do roku.

Wpływ na badania krwi

GAMMAGARD S/D zawiera szeroką gamę różnorodnych przeciwciał, spośród których część może wpływać na wyniki badań krwi. W przypadku poddawania się badaniom krwi należy poinformować osobę pobierającą krew lub lekarza o przyjmowaniu GAMMAGARD S/D.

Ciąża i karmienie piersią

-    Należy poinformować lekarza, o ciąży lub karmieniu piersią. Lekarz zdecyduje, czy można zastosować GAMMAGARD S/D w czasie ciąży lub karmienia piersią.

-    Nie przeprowadzono żadnych badań klinicznych z zastosowaniem GAMMAGARD S/D u kobiet w ciąży lub karmiących piersią. Długotrwałe doświadczenie kliniczne ze stosowaniem leków zawierających przeciwciała wskazuje, że nie mają one szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, płód ani noworodka.

-    W przypadku karmienia piersią przeciwciała zawarte w GAMMAGARD S/D mogą pojawiać się w mleku matki. W ten sposób dziecko może być chronione przed określonymi zakażeniami.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pacjenci mogą odczuwać objawy (np. nudności lub zawroty głowy) podczas przyjmowania leku Gammagard S/D, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Jeśli to wystąpi, należy poczekać do ustąpienia tych objawów.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku GAMMAGARD S/D

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent jest chory na cukrzycę. GAMMAGARD S/D zawiera 0,4 g glukozy, która może wpływać na stężenie cukru we krwi, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

GAMMAGARD S/D zawiera 0,85 mg sodu/ml. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów na diecie z niską zawartością sodu.

3. JAK STOSOWAĆ GAMMAGARD S/D

GAMMAGARD S/D jest przeznaczony do podawania dożylnego (wlew dożylny). Lek podaje lekarz lub pielęgniarka. Sposób dawkowania oraz częstość wlewów różni się w zależności od stanu klinicznego pacjenta i wagi ciała.

Początkowo GAMMAGARD S/D podawany będzie z małą szybkością. W zależności od tego, jak wlew będzie tolerowany, lekarz może stopniowo zwiększać szybkość wlewu.

Stosowanie u dzieci

Te same wskazania, dawkowanie oraz częstość wlewów dotyczy dorosłych i dzieci (w wieku 0 - 18 lat).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Przedawkowanie leku może prowadzić do nadmiernego zagęszczenia krwi (nadmiernej lepkości krwi). Im gęstsza staje się krew, tym trudniej przemieszcza się ona w naczyniach w ciele pacjenta. W wyniku tego mniej tlenu zostaje dostarczone do ważnych narządów takich jak mózg, płuca itp. Może to wystąpić zwłaszcza u pacjentów z grupy ryzyka, tj. pacjentów w podeszłym wieku lub pacjentów mających problemy z sercem lub nerkami. Należy upewnić się, że pacjent przyjął odpowiednią ilość płynów i nie jest odwodniony oraz powiedzieć lekarzowi o problemach zdrowotnych.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, GAMMAGARD S/D może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Tym niemniej, możliwe działania niepożądane można ograniczyć poprzez zmniejszenie szybkości infuzji.

Następujące działania niepożądane mogą wystąpić po leczeniu immunoglobulinami (lekami takimi jak GAMMAGARD S/D):

•    Częste lub niezbyt częste działania niepożądane (które występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów, ale więcej niż u 1 na 1 000 pacjentów) to: dreszcze, bóle głowy, gorączka, wymioty, reakcje alergiczne, nudności (uczucie mdłości), bóle stawów, obniżone ciśnienie krwi i umiarkowane bóle pleców.

•    Rzadkie działania niepożądane, które występują u mniej niż u 1 na 1000 pacjentów to:

-    przypadki nagłego spadku ciśnienia krwi

-    przypadki objawów przypominających wyprysk (przejściowe reakcje skórne)

•    Bardzo rzadkie działania niepożądane, które występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów lub których nie można oszacować na podstawie dostępnych danych to:

-    pojedyncze przypadki reakcji alergicznych (wstrząs anafilaktyczny), także u pacjentów, którzy nie wykazywali żadnych reakcji na poprzednie podania,

-    przypadki przejściowego zapalenia opon mózgowych (przemijające aseptyczne zapalenie opon mózgowych),

-    pojedyncze przypadki przejściowego spadku liczby krwinek czerwonych (odwracalna niedokrwistość hemolityczna/hemoliza),

-    przejściowe zwiększenie wskaźników wątrobowych (transaminazy wątrobowe), wzrost poziomu kreatyniny we krwi oraz niewydolność nerek,

-    zakrzepy krwi w żyłach (reakcje zakrzepowo-zatorowe), które mogą prowadzić do zawału serca, udaru, schorzeń płuc (zatorowość płuc) i zakrzepicy żył głębokich.

Poniżej znajduje się lista działań niepożądanych, które były zgłoszone w trakcie badań klinicznych z zastosowaniem leku GAMMAGARD S/D oraz po wprowadzeniu leku do obrotu:

•    Bardzo rzadkie działania niepożądane, które występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów lub których nie można oszacować na podstawie dostępnych danych: brak

•    Częste działania niepożądane (które występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów) to:

ból głowy, zaczerwienienie twarzy, nudności, wymioty, zmęczenie, dreszcze, gorączka.

•    Nieczęste działania niepożądane (które występują u mniej niż 1 na 100 pacjentów): grypa, nerwowość, pobudzenie, nieprawidłowa senność, rozmazane widzenie, nieregularne bicie serca, skrócenie oddechu, krwawienie z nosa, biegunka, ból w nadbrzuszu, uczucie dyskomfortu w żołądku, stan zapalny jamy ustnej, świąd, pokrzywka, zimne poty, nadmierne pocenie się, ból pleców, kurcze mięśni, bole kończyn, ból w klatce piersiowej, złe samopoczucie, uczucie zimna, uczucie gorąca, objawy grypopodobne, zaczerwienienie w miejscu wlewu, ślad po wkłuciu, ból w miejscu wlewu, uczucie rozbicia, ból, podwyższone ciśnienie tętnicze, wahania ciśnienia krwi, utrata apetytu,

•    działania niepożądane o nieznanej częstości: (nie można oszacować na podstawie dostępnych danych) to:

zapalenie mózgu niespowodowane zakażeniem bakteriami, niszczenie czerwonych krwinek krwi, zmniejszenie liczby czerwonych krwinek krwi, zmniejszenie liczby płytek krwi, powiększenie węzłów chłonnych, wszystkie stopnie nasilenia reakcji alergicznych włącznie ze wstrząsem alergicznym, niepokój, zawroty głowy, nieprawidłowe zmiany na skórze, drżenie, napady padaczkowe, krwotok do mózgu, udar (przemijający), migrena, utrata świadomości, światłowstręt, zaburzenia widzenia , ból oka, zamknięcie głównej żyły w oku, zawał serca, niebieskawy odcień skóry, wzrost częstości bicia serca, zmniejszenie częstości bicia serca, podwyższone ciśnienie krwi, bladość, niskie ciśnienie krwi, zapalenie żył, zamknięcie naczyń krwionośnych, kaszel, ucisk w gardle, zmniejszenie stężenia tlenu we krwi, hiperwentylacja, świszczący oddech, skurcz dróg oddechowych, zamknięcie naczyń krwionośnych w płucach, płyn w płucach, zaburzenia trawienia, ból brzucha, zapalenie wątroby (niezakaźne), zaczerwienienie skóry, wyprysk na skórze, zapalenie skóry, alergiczne opuchnięcie głębokich warstw skóry, ból stawów i mięśni, niewydolność nerek, ogólne osłabienie, opuchnięcie tkanek ciała, reakcje w miejscu wkłucia i wlewu, dreszcze, dodatni wynik testu Coombsa.

Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ GAMMAGARD S/D

-    Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

-    Nie stosować po upływie terminu ważności podanego na etykiecie i opakowaniu leku po terminie ważności. Data ważności odnosi się do ostatniego dnia podanego miesiąca.

-    Nie stosować, jeśli są obecne cząstki stałe lub jest zmiana barwy.

-    Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

-    Nie zamrażać.

-    Fiolki przechowywać w zewnętrznym opakowaniu kartonowym w celu ochrony przed światłem.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera GAMMAGARD S/D

-    Substancją czynną GAMMAGARD S/D jest normalna ludzka immunoglobulina.

GAMMAGARD S/D rekonstytuuje się w wodzie do wstrzykiwań do uzyskania 5% (50 mg/ml)) roztworu białka. Co najmniej 90% białka stanowi immunoglobulina G (IgG).

GAMMAGARD S/D może być rekonstytuowany w wodzie do wstrzykiwań do uzyskania 10% (100 mg/ml) roztworu białka.

-    Inne składniki leku to: albumina ludzka, glicyna, sodu chlorek i glukoza jednowodna.

Jak wygląda GAMMAGARD S/D i co zawiera opakowanie

GAMMAGARD S/D to liofilizowany, biały lub bladożółty proszek, bez widocznych, obcych cząstek. GAMMAGARD S/D dostępny jest w następujących wielkościach opakowań: 5 g i 10 g.

GAMMAGARD S/D; 5 g i 10 g: Każde opakowanie zawiera

-    fiolkę z proszkiem po 5 g lub 10 g

-    96 ml lub 192 ml wody do wstrzykiwań

-    przyrząd do przenoszenia

-    zestaw do podawania wyposażony w filtr.

Podmiot odpowiedzialny

Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa

Wytwórca

Baxter SA

Boulevard Rene Branquart 80 7860 Lessines, Belgia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa tel.: 22 488 37 77

Data zatwierdzenia ulotki:

PONIŻSZE INFORMACJE PRZEZNACZONE SĄ WYŁĄCZNIE DLA PERSONELU MEDYCZNEGO LUB PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA

Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Jeżeli sporządzanie roztworu odbywa się w warunkach aseptycznych poza komorą z nawiewem laminamym, podawanie należy rozpocząć tak szybko jak to możliwe, ale nie później niż 2 godziny po sporządzeniu roztworu. Jeżeli sporządzanie roztworu odbywa się w warunkach aseptycznych w komorze z nawiewem laminamym, gotowy lek można przechowywać w warunkach chłodniczych (2°C - 8°C), do 24 godzin. Jeżeli warunki te nie są spełnione, sterylność rozpuszczonego produktu może nie być utrzymana. Fiolki z częściowo zużytym roztworem należy zniszczyć zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Rekonstytucja - stosować zasady aseptyki:

Należy podawać wyłącznie roztwór, który po rekonstytucji jest klarowny lub lekko opalizujący i bezbarwny lub bladożółty.

zestaw 5 g; 10 g

A. roztwór 5%:

1.

2.

3.

4.


Doprowadzić GAMMAGARD S/D oraz wodę do wstrzykiwań (rozpuszczalnik) do temperatury pokojowej. Temperaturę tę należy utrzymywać do uzyskania całkowitego rozpuszczenia proszku.

Usunąć wieczko z fiolki z proszkiem i fiolki z rozpuszczalnikiem w celu odsłonięcia środkowej części gumowych korków.

Zdezynfekować powierzchnie gumowych korków roztworem bakteriobójczym.

Zdjąć kapturek ochronny z jednego końca przyrządu do przenoszenia.    z w.

Solverv

Umieścić fiolkę z rozpuszczalnikiem na płaskiej powierzchni, trzymając fiolkę tak, aby zapobiec jej wyślizgnięciu się, przebić prostopadle środek gumowego korka fiolki z rozpuszczalnikiem ostrzem przyrządu do przenoszenia.


Solvent


6.


7.

8.


Mocno dociskając przyrząd do przenoszenia upewnić się, że kołnierz całkowicie został umieszczony w przyrządzie.

UWAGA: Wkłucie ostrza poza środek korka może spowodować przemieszczenie korka.

Usunąć z drugiego końca osłonę ostrza przyrządu do przenoszenia. Trzymać przyrząd do przenoszenia, tak aby zapobiec jego wyślizgnięciu się.


Concentrate Solvent


Fiolkę trzymać mocno i pod kątem około 45 stopni. Fiolkę z rozpuszczalnikiem i dołączonym przyrządem do przenoszenia pochylić do fiolki z proszkiem (pod katem około 45 stopni) i mocno wkłuć przyrząd do przenoszenia w środkową cześć gumowego korka fiolki z proszkiem.

Uwaga: Odwrócić szybko fiolkę z rozpuszczalnikiem i dołączonym przyrządem do przenoszenia do fiolki z proszkiem, w celu uniknięcia rozlania rozpuszczalnika.


Uwaga: Wkłucie ostrza poza środek korka może spowodować przemieszczenie korka i utratę próżni.

9.    Rozpuszczalnik szybko przepłynie do fiolki z proszkiem. Po zakończeniu przenoszenia rozpuszczalnika, odłączyć pustą fiolkę po rozpuszczalniku wraz z przyrządem do przenoszenia od fiolki z proszkiem. Przyrząd do przenoszenia wyrzucić po jednorazowym użyciu.

10.    Dokładnie zwilżyć suchy proszek poprzez pochylenie lub odwrócenie i ostrożne obracanie fiolką. Nie wstrząsać. Nie dopuścić do spienienia roztworu.

11. Powtarzać delikatne mieszanie poprzez obracanie zawartość fiolki tak długo jak nierozpuszczony produkt jest widoczny.

B. roztwór 10%

Postępowanie zgodne z wcześniejszym opisem w punkach 1-3 części A.

4.    Rekonstytucja proszku z zastosowaniem odpowiedniej objętości rozpuszczalnika przy użyciu jałowej igły do podawania podskórnego oraz strzykawki._Do uzyskania 10% roztworu z 5,0 g proszku potrzebne jest 48 ml rozpuszczalnika, z 10 g proszku potrzebne jest 96 ml rozpuszczalnika. Zachowując zasady aseptyki należy pobrać potrzebną objętość rozpuszczalnika do jałowej strzykawki z igłą do podawania podskórnego. Wyrzucić napełnioną strzykawkę.

5.    Wykorzystując pozostałą w fiolce objętość rozpuszczalnika, wykonywać czynności 4-11 wcześniej podane w instrukcji w części A.

Podawanie - stosować zasady aseptyki: zestaw 5 g; 10 g

Podać roztwór zgodnie z instrukcją użycia załączoną do zestawu do podawania dożylnego, który

znajduje się w każdym opakowaniu. W przypadku zastosowania innego zestawu należy upewnić się,

czy zawiera on podobny filtr.

Instrukcje dotyczące przygotowania leku do stosowania i usuwania jego pozostałości

-    Proszek powinien całkowicie rozpuścić się w ciągu 30 minut.

-    Lek przed użyciem należy ogrzać do temperatury pokojowej lub temperatury ciała.

-    Roztwór powinien być klarowny lub lekko opalizujący i bezbarwny lub bladożółty. Roztwór mętny lub zawierający osad nie nadaje się do użytku. Roztwór po rekonstytucji powinien być oceniony wizualnie przed podaniem na obecność nierozpuszczalnych cząstek i przebarwień.

-    Niezużyty lek lub pozostałości roztworu powinny być usuwane zgodnie z obowiązującą procedurą.

-    Przyrząd do przenoszenia wyrzucić po jednorazowym użyciu.

Sposób podawania

Do podawania dożylnego.

Jeśli jest to możliwe, zaleca się podawanie 10% roztworów gammaglobulin do żył zgięcia łokciowego. Może to zmniejszyć prawdopodobieństwo dyskomfortu odczuwanego przez pacjenta w miejscu podania.

GAMMAGARD S/D w postaci 5% roztworu (50 mg/ml) należy podawać dożylnie z początkową szybkością 0,5 ml/kg mc./godzinę. Ogólnie zaleca się, aby u pacjentów rozpoczynających leczenie lekiem GAMMAGARD S/D lub przy zmianie immunoglobuliny jednego wytwórcy na lek innego wytwórcy, rozpoczynać podawanie z najmniejszą szybkością, a następnie zwiększając ją do szybkości maksymalnej, jeśli pacjenci tolerują kilka wlewów podanych ze średnią szybkością. Jeżeli wlew jest dobrze tolerowany, szybkość podawania można stopniowo zwiększać do wartości maksymalnej 4,0 ml/kg mc./godzinę. W przypadku pacjentów, którzy dobrze tolerują podawanie 5% roztworu GAMMAGARD S/D z szybkością 4 ml/kg mc./godzinę, można rozpocząć podawanie roztworu 10% z początkową szybkością 0,5 ml/kg mc./godzinę. Jeżeli nie wystąpią żadne objawy niepożądane szybkość wlewu można stopniowo zwiększać, maksymalnie do 8 ml/kg/godzinę.

Ostrzeżenia specjalne

-    W przypadku j akichkolwiek działań niepożądanych maj ących związek z infozj ą należy zmniejszyć szybkość podawania lub przerwać wlew.

-    Zaleca się, aby po każdorazowym podaniu leku GAMMAGARD S/D odnotowywać jego nazwę i numer serii.

Niezgodności farmaceutyczne

Nie wolno mieszać GAMMAGARD S/D z innymi lekami.

Zaleca się, aby GAMMAGARD S/D podawać osobno w przypadku, gdy pacjent przyjmuje jednocześnie inne leki.

Zalecenia odnośnie dawkowania

Wskazanie

Dawka

Częstość podawania

Leczenie substytucyjne w zespołach pierwotnych niedoborów odporności

dawka początkowa: 0,4 - 0,8 g/kg mc.

następnie:

0,2 - 0,8 g/kg mc.

co 3 - 4 tygodnie do uzyskania poziomu IgG co najmniej 5,0 - 6,0 g/l

Leczenie substytucyjne w zespołach wtórnych niedoborów odporności

0,2 - 0,4 g/kg mc.

co 3 - 4 tygodnie do uzyskania poziomu IgG co najmniej 5,0 - 6,0 g/l

Wrodzony zespół AIDS

0,2 - 0,4 g/kg mc.

co 3 - 4 tygodnie

Wcześniaki z niską masą urodzeniową (niemowlęta do 7 dnia życia)

0,5 g/kg mc.

2 wlewy w odstępie 1 tygodnia, a następnie kolejne 5 wlewów co 14 dni lub do czasu wypisu ze szpitala

Hipogammaglobulinemia (<4 g/l) u pacjentów po alogenicznym przeszczepie komórek macierzystych

0,2 - 0,4 g/kg mc.

co 3 - 4 tygodnie do uzyskania poziomu IgG co najmniej 5,0 g/l

- Leczenie zakażeń i profilaktyka choroby przeszczep przeciw gospodarzowi

raz na tydzień, zaczynając od 7 dnia przed i kontynuując do 3 miesięcy po przeszczepie

-Trwały niedobór wytwarzania przeciwciał

raz na miesiąc do czasu przywrócenia prawidłowego poziomu przeciwciał

Immunomodulacja:

Pierwotna małopłytkowość immunologiczna (ITP)

0,8 - 1,0 g/kg mc. lub

0,4 g/kg mc./dobę

Pierwszego dnia, z możliwością powtórzenia jeden raz w przeciągu 3 dni

przez 2 - 5 dni

Zespół Guillain Barré

0,4 g/kg mc./dobę

przez 5 dni

Choroba Kawasaki

1,6 - 2,0 g/kg mc.

w kilku dawkach podzielonych przez 2 - 5 dni w połączeniu z kwasem acetylosalicylowym

lub

2,0 g/kg mc.

jako pojedyncza dawka w połączeniu z kwasem acetylosalicylowym

10

Gammagard S/D

Charakterystyka Gammagard s/d

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

GAMMAGARD S/D 50 mg/ml; 5 g; 10 g proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Immunoglobulina ludzka normalna (IVIg)

GAMMAGARD S/D występuje w postaci proszku i rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do infuzji, zawierającego 5 g; 10, g normalnej ludzkiej immunoglobuliny (IVIg) na fiolkę, w tym co najmniej 90% białka stanowi immunoglobulina G (IgG).

Skład podklas IgG:

IgG1 >56,9%

IgG2 >16,0%

IgG3 >3,3%

IgG4 >0,3%

Maksymalna zawartość immunoglobuliny A (IgA): nie więcej niż 3 mikrogramy na ml w 5% roztworze.

Produkt leczniczy wytwarzany z ludzkiego osocza dawców.

Substancje pomocnicze: albumina ludzka, glicyna, sodu chlorek, glukoza jednowodna.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji.

GAMMAGARD S/D to liofilizowany, biały lub bladożółty proszek/ zbita substancja, zasadniczo nie zawiera obcych cząstek widocznych gołym okiem.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie substytucyjne dorosłych, dzieci i młodzieży (0-18 lat) w następujących stanach:

•    Zespoły pierwotnych niedoborów odporności (PNO) z zaburzeniem wytwarzania przeciwciał

(patrz punkt 4.4).

•    Hipogammaglobulinemia i nawracające zakażenia bakteryjne u pacjentów z przewlekłą

białaczką limfocytową, u których zawiodło profilaktyczne leczenie antybiotykami.

•    Hipogammaglobulinemia i nawracające zakażenia bakteryjne u pacjentów w fazie plateau szpiczaka mnogiego, którzy nie zareagowali na profilaktyczne uodparnianie przeciw pneumokokom.

• Hipogammaglobulinemia u pacjentów po alogenicznym przeszczepie komórek macierzystych (ang. allogeneic haematopoietic stem cell transplantation HSCT) • Wrodzone AIDS z nawracającymi zakażeniami bakteryjnymi.

Wcześniaki z małą masą urodzeniową.

Immunomodulacja u dorosłych, dzieci i młodzieży (0-18 lat) w:

-    pierwotnej małopłytkowości immunologicznej (ang. ITP) u pacjentów z wysokim ryzykiem krwawienia lub przed zabiegiem chirurgicznym w celu skorygowania liczby płytek krwi

-    zespole Guillain-Barre

-    chorobie Kawasaki.

Alogeniczny przeszczep szpiku

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie substytucyjne należy rozpoczynać i monitorować pod opieką lekarza doświadczonego w leczeniu niedoborów odporności.

Dawkowanie

Wielkość dawki i sposób dawkowania są zależne od wskazania.

W leczeniu substytucyjnym może być konieczne indywidualne ustalenie dawki dla pacjenta w zależności od odpowiedzi farmakokinetycznej i klinicznej na produkt leczniczy. Poniższe schematy dawkowania podane są jako wskazówki.

Leczenie substytucyjne w pierwotnych niedoborach odporności:

Sposób dawkowania powinien być tak dobrany, aby udało się osiągnąć poziom IgG (mierzony przed kolejnym podaniem produktu) co najmniej 5,0 - 6,0 g/l. Do wyrównania poziomu potrzebny jest okres 3-6 miesięcy. Zalecana dawka początkowa to: 0,4 - 0,8 g/kg mc., a następnie 0,2 g/kg mc. co trzy do czterech tygodni.

Dawka wymagana do osiągnięcia poziomu IgG 5,0-6,0 g/l wynosi 0,2 - 0,8 g/kg mc./miesiąc. Po osiągnięciu stanu stabilnego, przerwy pomiędzy kolejnymi podaniami produktu leczniczego powinny wynosić od 3-4 tygodni.

Należy dokonywać oznaczania i oceny poziomu immunoglobuliny w zależności od częstości występowania zakażeń. W celu zmniejszenia częstości występowania zakażeń może być konieczne zwiększenie dawki w celu uzyskania wyższego poziomu immunoglobuliny.

Hipogammaglobulinemia i nawracające zakażenia bakteryjne u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową, u których zawiodło profilaktyczne leczenie antybiotykami; hipogammaglobulinemia i nawracające zakażenia bakteryjne u pacjentów w fazie plateau szpiczaka mnogiego, którzy nie zareagowali na profilaktyczne uodparnianie przeciw pneumokokom, dzieci i młodzież z wrodzonym AIDS i nawracającymi zakażeniami bakteryjnymi:

Zalecana dawka wynosi 0,2-0,4 g/kg mc. co trzy do czterech tygodni.

Wcześniaki z małą masą urodzeniową:

W celu zapobiegania zakażeniom wtórnym u wcześniaków z małą masą urodzeniową, noworodkom w wieku poniżej 7 dni należy podać 0,5 g/kg mc. i taką samą dawkę tydzień później, a następnie kolejne 5 wlewów co 14 dni lub do momentu wypisania ze szpitala.

Hipogammaglobulinemia u pacjentów po alogenicznym przeszczepie komórek macierzystych:

W celu leczenia zakażeń i profilaktyki choroby przeszczep przeciw gospodarzowi, dawka jest ustalana indywidualnie.

Zalecana dawka wynosi 0,2-0,4 g/kg co trzy do czterech tygodni. Należy utrzymywać stężenia minimalne powyżej 5 g/l.

Pierwotna małopłytkowość immunologiczna:

Istnieją dwa możliwe schematy leczenia:

•    0,8-1 g/kg mc. w pierwszym dniu leczenia, dawkę można powtórzyć jeden raz w ciągu 3 dni.

•    0,4 g/kg mc. na dobę przez dwa do pięciu dni.

Leczenie można powtórzyć w przypadku nawrotu choroby.

Zespół Guillain Barré:

0,4 g/kg mc./dobę przez 5 dni.

Zespół Kawasaki:

Należy podać 1,6 - 2,0 g/kg mc. w dawkach podzielonych przez 2 - 5 dni lub 2,0 g/kg mc. w jednorazowej dawce. Równocześnie należy podawać pacjentowi kwas acetylosalicylowy.

Zalecenia odnośnie dawkowania zebrane są w poniższej tabeli:

Wskazanie

Dawka

Częstość podawania

Leczenie substytucyjne w zespołach pierwotnych niedoborów odporności

dawka początkowa: 0,4 - 0,8 g/kg mc.

następnie:

0,2 - 0,8 g/kg mc.

co 3 - 4 tygodnie do uzyskania poziomu IgG co najmniej 5,0 - 6,0 g/l

Leczenie substytucyjne w zespołach wtórnych niedoborów odporności

0,2 - 0,4 g/kg mc.

co 3 - 4 tygodnie do uzyskania poziomu IgG co najmniej 5,0 - 6,0 g/l

Wrodzony zespół AIDS

0,2 - 0,4 g/kg mc.

co 3 - 4 tygodnie

Wcześniaki z małą masą urodzeniową (niemowlęta do 7 dnia życia)

0,5 g/kg mc.

2 wlewy w odstępie 1 tygodnia, a następnie kolejne 5 wlewów co 14 dni lub do czasu wypisu ze szpitala

Hipogammaglobulinemia (<4 g/l) u pacjentów po alogenicznym przeszczepie komórek macierzystych

0,2 - 0,4 g/kg mc.

co 3 - 4 tygodnie do uzyskania poziomu IgG co najmniej 5,0 g/l

- Leczenie zakażeń i profilaktyka choroby przeszczep przeciw gospodarzowi

raz na tydzień, zaczynając od 7 dnia przed i kontynuując do 3 miesięcy po przeszczepie

-Trwały niedobór wytwarzania przeciwciał

raz na miesiąc do czasu przywrócenia prawidłowego poziomu przeciwciał

Immunomodulacja:

Pierwotna małopłytkowość immunologiczna (ITP)

0,8 - 1,0 g/kg mc. lub

0,4 g/kg mc./dobę

Pierwszego dnia, z możliwością powtórzenia w przeciągu 3 dni

przez 2 - 5 dni

Zespół Guillain Barré

0,4 g/kg mc./dobę

przez 5 dni

Choroba Kawasaki

1,6 - 2,0 g/kg mc.

w kilku dawkach podzielonych przez 2 - 5 dni w połączeniu z kwasem acetylosalicylowym

lub

2,0 g/kg mc.

jako pojedyncza dawka w połączeniu z kwasem acetylosalicylowym

Dzieci i młodzież

Dawkowanie u dzieci i młodzieży (0-18 lat) nie różni się od dawkowania u dorosłych, ponieważ w przypadku każdego ze wskazań, dawkowanie jest określane na podstawie masy ciała i dostosowane do odpowiedzi klinicznej w stanach wymienionych powyżej.

Sposób podawania Do podawania dożylnego.

Jeśli jest to możliwe, zaleca się podawanie 10% roztworów gammaglobulin do żył zgięcia łokciowego. Może to zmniejszyć prawdopodobieństwo dyskomfortu, odczuwanego przez pacjenta w miej scu podania.

GAMMAGARD S/D w postaci 5% roztworu (50 mg/ml) należy podawać dożylnie z początkową szybkością 0,5 ml/kg mc./godzinę. Ogólnie zaleca się, aby u pacjentów rozpoczynających leczenie produktem Gammagard S/D lub przy zmianie immunogloguliny dożylnej jednego wytwórcy na Gammagard S/D, rozpoczynać podawanie z najmniejszą szybkością, a następnie zwiększając ją do szybkości maksymalnej, jeśli pacjenci tolerują kilka wlewów podanych ze średnią szybkością (patrz także punkt 4.4).

GAMMAGARD S/D może być rekonstytuowany w wodzie do wstrzykiwań do uzyskania 5% (50 mg/ml) lub 10% (100 mg/ml) roztworu białka.

Jeżeli wlew jest dobrze tolerowany, szybkość podawania można stopniowo zwiększać do wartości maksymalnej 4,0 ml/kg mc./godzinę. W przypadku pacjentów, którzy dobrze tolerują podawanie 5% roztworu GAMMAGARD S/D z szybkością 4 ml/kg/godzinę, można rozpocząć podawanie roztworu 10% z początkową szybkością 0,5 ml/kg mc./godzinę. Jeżeli nie wystąpią żadne objawy niepożądane szybkość wlewu można stopniowo zwiększać, maksymalnie do 8 ml/kg mc./godzinę.

W przypadku zmiany z roztworu 5% na 10 %, szybkość podawania roztworu 10% należy początkowo zmniej szyć tak, aby uzyskać porównywalną szybkość podawania białka IgG.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych (patrz punkt 4.4).

Nadwrażliwość na ludzkie immunoglobuliny, szczególnie u pacjentów posiadających przeciwciała przeciw IgA.

GAMMAGARD S/D zawiera nie więcej niż 3 mikrogramy IgA na ml w 5% roztworze. GAMMAGARD S/D jest przeciwwskazany u pacjentów z potwierdzoną reakcją anafilaktyczną lub ciężką nadwrażliwością na GAMMAGARD S/D zawierający < 3 mikrogramy IgA na ml w 5% roztworze.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

5% roztwór produktu leczniczego GAMMAGARD S/D zawiera 21,7 mg glukozy na dawkę. Należy wziąć to pod uwagę w przypadku pacjentów z utajoną cukrzycą (u których mogłaby wystąpić przemijająca glikozuria), u pacjentów z cukrzycą lub u pacjentów na diecie z niską zawartością cukru. Informacje dotyczące ostrej niewydolności nerek, patrz poniżej.

Wystąpienie niektórych poważnych działań niepożądanych może być związane z szybkością wlewu dożylnego. Należy ściśle przestrzegać zalecanej szybkości wlewu podanej w punkcie 4.2 „Sposób podawania.” W czasie podawania produktu, pacjent musi być pod stałą obserwacją.

Niektóre działania niepożądane mogą występować częściej:

-    w przypadku dużej szybkości wlewu;

-    u pacjentów z hipo- lub agammaglobulinemią z niedoborem lub bez niedoboru IgA;

-    u pacjentów z niedoborem odporności po raz pierwszy przyjmujących normalne ludzkie immunoglobuliny lub w rzadkich przypadkach, jeżeli zmieniono produkt immunoglobulin na inny, lub w przypadku długiej przerwy od ostatniego podania.

W wielu przypadkach można uniknąć wystąpienia możliwych powikłań upewniając się, że:

•    pacjenci nie są uczuleni na normalną ludzką immunoglobulinę, podając produkt po raz pierwszy w powolnym wlewie (0,5 do 1 ml/kg mc./godz.);

•    w trakcie podawania produktu leczniczego pacjenci są pod wnikliwą obserwacją pod kątem wystąpienia jakichkolwiek objawów. Szczególną uwagę należy poświęcić pacjentom, którzy otrzymują ludzkie immunoglobuliny po raz pierwszy, pacjentom, którzy wcześniej otrzymywali inny dożylny produkt immunoglobulin (IVIg) lub gdy od ostatniego podania upłynął długi czas. W celu wykrycia potencjalnych oznak działań niepożądanych pacjenci ci powinni być obserwowani w trakcie pierwszego wlewu i przez godzinę od jego zakończenia. Wszyscy inni pacjenci powinni być obserwowani co najmniej przez 20 minut po podaniu produkt leczniczego.

•    przed podaniem produktu leczniczego pacjentom chorym na cukrzycę jawną lub ukrytą z przejściową glukozurią oraz pacjentom na diecie z niską zawartością cukru uwzględniono zawartość glukozy w produkcie (maksymalna zawartość 0,4 g/g IgG).

Podając dożylny produkt immunoglobulin IVIg należy u wszystkich pacjentów:

-    zapewnić dostateczne nawodnienie pacjenta przed rozpoczęciem wlewu IVIg

-    monitorować ilość wydalanego moczu

-    monitorować poziom kreatyniny w surowicy

-    unikać jednoczesnego stosowania leków moczopędnych pętlowych.

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy zmniejszyć szybkość podawania lub przerwać wlew. Sposób postępowania zależy od rodzaju i ciężkości obserwowanych objawów ubocznych. W przypadku wstrząsu należy zastosować standardowe postępowanie lecznicze w takiej sytuacji.

Nadwrażliwość

Prawdziwe objawy nadwrażliwości występują sporadycznie. Mogą pojawić się w bardzo rzadkich przypadkach niedoboru IgA z występowaniem przeciwciał przeciwko IgA.

Immunoglobuliny IVIg nie są wskazane u pacjentów z selektywnym niedoborem IgA, u których niedobór IgA stanowi jedyną nieprawidłowość. Ci pacjenci powinni być leczeni jedynie gdy ich niedobór IgA jest związany z niedoborem immunologicznym, który powinien być leczony immunoglobulinami dożylnymi.

Normalne ludzkie immunoglobuliny rzadko mogą wywołać reakcje anafilaktyczną ze spadkiem ciśnienia, nawet u pacjentów, którzy wcześniej dobrze tolerowali leczenie tego typu produktami.

U pacjentów, u których występują przeciwciała przeciwko IgA lub z niedoborem IgA, jako pierwotnej przyczyny niedoborów immunoglobulin, dla których jest wskazane leczenie IVIg, może występować zwiększone ryzyko reakcji anafilaktycznej. Anafilaksja po zastosowaniu preparatu Gammagard S/D była raportowana, nawet przy niskiej zawartości IgA (patrz punkt 4.8). Pacjenci, u których wystąpiła ciężka reakcja nadwrażliwości powinny otrzymywać Gammagard S/D ze szczególną ostrożnością i jedynie, gdy jest dostępna opieka medyczna stosowana w reakcjach zagrażających życiu.

Epizody zatorowo-zakrzepowe

Istnieją kliniczne dowody potwierdzające związek pomiędzy leczeniem IVIg (w tym produktem leczniczym Gammagard S/D) i epizodami zakrzepowo-zatorowymi, takimi jak zawał mięśnia sercowego, incydent naczyniowo-mózgowy (w tym udar mózgu), zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna; przypuszcza się, że ich występowanie jest związane z relatywnym wzrostem lepkości krwi wskutek wysokiej podaży immunoglobulin u pacjentów z grup ryzyka. Należy zachować ostrożność, przepisując i podając wlewy dożylne IVIg u pacjentów z nadwagą oraz u pacjentów z istniejącymi czynnikami ryzyka wystąpienia epizodów zakrzepowych (podanymi w wywiadzie takie jak: miażdżyca naczyń, obecność licznych czynników ryzyka kardiologicznego, podeszły wiek, nieprawidłowa pojemność minutowa serca, rozpoznana lub podejrzewana nadlepkość krwi, na przykład podczas odwodnienia lub występowania paraprotein, chorób przebiegających z nadkrzepliwością, okresy długotrwałego unieruchomienia, otyłość, cukrzyca, nabyte lub wrodzone zaburzenia zakrzepowe, choroby naczyń, epizody zakrzepowe lub zakrzepowo-zatorowe).

U pacjentów z ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych o charakterze zatorowo-zakrzepowym GAMMAGARD S/D należy podawać z minimalną szybkością wlewu i w najmniejszej stosowanej dawce.

Ostra niewydolność nerek:

U pacjentów leczonych IVIg odnotowano przypadki ciężkich reakcji niepożądanych dotyczących nerek. Obejmują one: ostrą niewydolność nerek, ostrą martwicę kanalików nerkowych, nefropatię kanalików bliższych i nerczycę osmotyczną. U większości pacjentów wykryto występowanie czynników ryzyka, takich jak: istniejąca niewydolność nerek, cukrzyca, hipowolemia, nadwaga, jednoczesne przyjmowanie leków uszkadzających czynność nerek (nefrotoksycznych), wiek powyżej 65 lat, posocznica, paraproteinemia.

W przypadku wystąpienia zaburzenia czynności nerek należy rozważyć przerwanie podawania dożylnych produktów immunoglobulin.

Chociaż doniesienia o zaburzeniu czynności nerek i ostrej niewydolności nerek odnotowuje się podczas stosowania wielu dopuszczonych do obrotu dożylnych immunoglobulin, zawierających różne substancje pomocnicze takie jak sacharozę, glukozę i maltozę, znacznie częściej zdarza się to po zastosowaniu produktów zawierających sacharozę jako stabilizator. U pacjentów z grup ryzyka można rozważać użycie produktów, które nie zawierają sacharozy.

GAMMAGARD S/D nie zawiera sacharozy ani maltozy.

U pacjentów z ryzykiem wystąpienia ostrej niewydolności nerek, IVIg powinny być podawane z minimalną szybkością wlewu i w najmniejszej stosowanej dawce.

Ostre poprzetoczeniowe uszkodzenie płuc

U pacjentów otrzymujących IVIg notowano niekardiogenny obrzęk płuc (ostre poprzetoczeniowe uszkodzenie płuc — ang. Transfusion Related Acute Lung Injury, TRALI).

Aseptyczne zapalenie opon mózgowych

W związku z terapią IVIg (w tym produktem leczniczym Gammagard S/D) zgłaszano zespół aseptycznego zapalenia opon mózgowych (ang. aseptic meningitis syndrome, AMS). Przerwanie

terapii produktem IVIg może powodować remisję AMS w ciągu kilku dni bez następstw. Zespół z reguły rozpoczynał się w ciągu od kilku godzin do 2 dni po terapii produktem IVIg.

•    W badaniach płynu mózgowo-rdzeniowego często stwierdza się pleocytozę do kilku tysięcy

komórek na mm3, głównie granulocytów, oraz stężenia białka podwyższone do kilkuset mg/dl.

•    AMS może występować częściej w związku z leczeniem dużymi dawkami IVIg (2 g/kg mc.).

Dodatkowe ostrzeżenia:

Gammagard S/D zawiera przeciwciała grup krwi, które mogą działać jak hemolizyny i indukować w warunkach in vivo powlekanie krwinek czerwonych immunoglobulinami. Może to powodować dodatnią bezpośrednią reakcję antyglobulinową (test Coombsa). Niedokrwistość hemolityczna może rozwinąć się z opóźnieniem w konsekwencji leczenia produktem Gammagard S/D w związku ze zwiększoną sekwestracją czerwonych krwinek: zgłaszano ostrą hemolizę, związaną z hemolizą wewnątrznaczyniową.

Następujące czynniki ryzyka mogą by związane z występowaniem hemolizy: duże dawki ( pojedyncze podanie lub dawka podzielona na kilka dni) oraz grupa krwi inna niż grupa ,,0”.

U pojedynczych pacjentów występowanie stanu zapalnego może zwiększać ryzyko hemolizy, ale jego rola w tym procesie nie jest pewna.

U pacjentów otrzymujących leczenie produktem IVIg może pojawić się hipoproteinemia oraz zwiększona lepkość surowicy. Należy zapewnić odpowiednie nawodnienie pacjentów przed podaniem produktu leczniczego. Pacjentów z ryzykiem nadmiernej lepkości krwi należy monitorować pod kątem oznak oraz objawów zakrzepicy oraz ocenić lepkość krwi.

U pacjentów na diecie niskosodowej ilość sodu w maksymalnej dziennej dawce może wymiernie zwiększyć dzienną dopuszczalną dawkę sodu w diecie. U tych pacjentów ilość sodu pochodzącą z produktu należy obliczyć i wziąć po uwagę określając ilość przyjmowanego sodu w diecie.

GAMMAGARD S/D zawiera 0,85% NaCl tj. około 3340 mg sodu w litrze 5% roztworu. Pacjent o wadze 70 kg przyjmujący dawkę1g/kg mc. (1,4 l) otrzymałby 4 676 mg sodu.

Przenoszenie czynników zakaźnych

GAMMAGARD S/D wytwarzany jest z ludzkiego osocza. Standardowe działania w celu zapobiegania zakażeniom w związku ze stosowaniem produktów leczniczych przygotowywanych z ludzkiej krwi lub osocza obejmują selekcję dawców, badania przesiewowe poszczególnych pobranych próbek bądź całych pul osocza w kierunku swoistych markerów zakażenia oraz wprowadzenie skutecznych etapów procesu produkcji w celu unieczynnienia / usunięcia wirusów. Pomimo to w przypadku podawania produktów leczniczych przygotowywanych z ludzkiej krwi lub osocza nie można całkowicie wykluczyć możliwości przeniesienia czynników zakaźnych. Odnosi się to również do nieznanych lub niedawno wykrytych wirusów oraz innych patogenów, takich jak patogen choroby Creutzfeldt-Jakoba (CJD).

Podejmowane środki uznawane są za skuteczne wobec wirusów otoczkowych, takich jak wirus nabytego niedoboru odporności (HIV), wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) i wirus zapalenia wątroby typu C (HCV), a także wirusów bezotoczkowych: wirus zapalenia wątroby typu A (HAV) i parwowirus B19.

Doświadczenia kliniczne przemawiają za brakiem przypadków transmisji wirusa zapalenia wątroby typu A czy parwowirusa B19 podczas podawania produktu immunoglobulin; przypuszcza się, że zawartość przeciwciał ma istotny udział w ochronie przeciwko tym wirusom.

Szczególnie zaleca się, aby po każdorazowym podaniu GAMMAGARD S/D odnotowywać nazwę i numer serii produktu, w celu możliwości powiązania pacjenta z daną serią produktu.

Interakcje z testami serologicznymi

Po podaniu wlewu dożylnego immunoglobulin, przemijające zwiększenie poziomu we krwi różnorodnych biernie przeniesionych przeciwciał może skutkować fałszywie dodatnimi wynikami testów serologicznych, dotyczących np. WZW A, WZW B, odry i ospy wietrznej.

Bierna transmisja przeciwciał przeciwko antygenom erytrocytów, np. antygenom A, B, D, może zakłócać wyniki niektórych testów serologicznych w kierunku przeciwciał reagujących z krwinkami czerwonymi, na przykład testu antyglobulinowego (testu Coombs’a).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Szczepionki zawierające żywe, atenuowane wirusy

Podanie ludzkich immunoglobulin może osłabiać immunogenność niektórych szczepionek zawierających żywe, atenuowane wirusy, takie jak wirusy odry, różyczki, świnki i ospy wietrznej przez okres od 6 tygodni nawet do 3 miesięcy. Szczepienie szczepionkami zawierającymi żywe, atenuowane wirusy powinno być zatem przeprowadzane dopiero po 3 miesiącach od ostatniego podania produktu GAMMAGARD S/D. W przypadku szczepionki przeciwko odrze skuteczność immunizacji może być osłabiona aż do roku. Dlatego też przed podaniem szczepionki przeciwko odrze należy sprawdzić u pacjenta poziom przeciwciał.

Dzieci i młodzież

Nie ma badań interakcji produktu leczniczego GAMMAGARD S/D prowadzonych w grupie dzieci i młodzieży.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Bezpieczeństwo stosowania GAMMAGARD S/D u kobiet w ciąży nie zostało ustalone w badaniach klinicznych i dlatego należy zachować ostrożność podczas podawania kobietom w ciąży i matkom karmiącym. Wykazano, że produkty IVIg podawane matce przenikają przez łożysko, co nasila się podczas trzeciego trymestru ciąży. Doświadczenie kliniczne ze stosowaniem immunoglobulin sugeruje , że nie należy oczekiwać szkodliwego wpływu na przebieg ciąży ani na płód i noworodka.

Karmienie piersią

Immunoglobuliny są wydzielane do mleka matek karmiących i mogą uczestniczyć w ochronie noworodków przed patogenami przedostającymi się przez błony śluzowe.

Płodność

Doświadczenie kliniczne z immunoglobulinami sugeruje, że nie należy oczekiwać ich szkodliwego wpływu na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn

Niektóre działania niepożądane związane z produktem GAMMAGARD S/D mogą pogarszać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjenci doświadczający podczas leczenia działań niepożądanych powinni poczekać na ich ustąpienie przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Podczas stosowania normalnej ludzkiej immunoglobuliny do podawania dożylnego sporadycznie mogą wystąpić takie objawy uboczne jak dreszcze, ból głowy, zawroty głowy, gorączka, wymioty, reakcje alergiczne, nudności, bóle stawów, obniżenie ciśnienia krwi oraz umiarkowany ból pleców.

Rzadko podanie normalnych ludzkich immunoglobulin może powodować nagły spadek ciśnienia krwi, a w pojedynczych przypadkach wstrząs anafilaktyczny, nawet jeśli pacjent nie wykazywał objawów nadwrażliwości w czasie poprzednich wlewów.

W związku z podawaniem normalnych ludzkich immunoglobulin stwierdzano także sporadyczne przypadki przemijającego aseptycznego zapalenia mózgu. Przemijające reakcje hemolityczne były obserwowane szczególnie u pacjentów, którzy mieli grupę krwi A, B lub AB. Rzadko, po leczeniu dużymi dawkami IVIg rozwijała się niedokrwistość hemolityczna wymagająca przetoczenia krwi (patrz też punkt 4.4).

Obserwowano ponadto wzrost poziomu kreatyniny we krwi i (lub) ostrą niewydolność nerek.

Bardzo rzadko: Obserwowano reakcje zakrzepowo-zatorowe, takie jak zawał serca, udar, zatorowość płucna i zakrzepica żył głębokich.

Z doświadczenia klinicznego wynika, że podawanie dożylne ludzkich immunoglobulin może mieć związek z występowaniem stanów zakrzepowych. Ponieważ przyczyna tego nie jest znana, należy zachować szczególną ostrożność przy przepisywaniu i podawaniu dożylnych immunoglobulin pacjentom, u których odnotowywano przypadki lub stwierdzono czynniki predysponujące do rozwoju choroby sercowo-naczyniowej i stanów zakrzepowych. Analiza raportów działań niepożądanych wykazała, że duża szybkość wlewu może być czynnikiem zwiększającym ryzyko zamknięcia światła naczyń.

Działania niepożądane zostały zebrane z zasadniczych badań klinicznych z zastosowaniem produktu GAMMAGARD S/D oraz z badań IV fazy, oceniających ciężkość i średnioterminowe bezpieczeństwo stosowania produktu GAMMAGARD S/D. W tabeli poniżej znajdują się działania niepożądane zgłoszone z dwóch badań i po wprowadzeniu produktu do obrotu, które zostały zebrane i podzielone zgodnie z klasyfikacją układów narządowych MedDRA oraz częstością występowania.

Tabelaryczne podsumowanie działań niepożądanych

Tabela zbiorcza poniżej przedstawia klasyfikację układów narządowych MedDRA (SOC - system organ classification oraz zalecanej terminologii - Preferred Term Level).

Częstości występowania oceniano według następującej konwencji: bardzo często (> 1/10); często (> 1/100 do < 1/10); niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100); rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione w kolejności zmniejszającego się nasilenia.

Działania niepożądane po podaniu Gammagard S/D

Klasyfikacja układów narządowych MedDRA

Termin zalecany przez MedDRA (wersja 16.0)

Częstość działań niepożądanych*

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Grypa

Niezbyt często

Aseptyczne zapalenie opon mózgowych

Nieznana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Hemoliza, niedokrwistość, trombocytopenia, limfadenopatia

Nieznana

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Jadłowstręt

Niezbyt często

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcja anafilaktyczna lub anafilaktoidalna, wstrząs anafilaktyczny, nadwrażliwość

Nieznana

Zaburzenia psychiczne

Lęk, pobudzenie

Niezbyt często

Niepokój

Nieznana

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

Często

Letarg

Niezbyt często

Incydent naczyniowo-mózgowy, udar, przemijający napad niedokrwienny, drgawki, migrena, zawroty głowy, parestezje, omdlenie, drżenie, krwotok do ośrodkowego układu nerwowego

Nieznana

Zaburzenia oka

Zamazane widzenie

Niezbyt często

Zakrzepica naczyń siatkówki zaburzenie widzenia, ból oka, światłowstręt,

Nieznana

Zaburzenia serca

Przyspieszone bicie serca

Niezbyt często

Zawał serca, sinica, tachykardia, bradykardia

Nieznana

Zaburzenia naczyniowe

Zaczerwienienie twarzy

Często

Wahania ciśnienia tętniczego krwi

Niezbyt często

Zakrzepowe zapalanie żył, zakrzepica żyły głównej, zakrzepica żył głębokich, zakrzepica tętnic, niedociśnienie nadciśnienie, bladość.

Nieznana

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Duszność, krwawienie z nosa

Niezbyt często

Zatorowość płucna, obrzęk płuc, niedotlenienie krwi , skurcz oskrzeli, świszczący oddech, hiperwentylacja, ucisk w gardle, kaszel

Nieznana

Zaburzenia żołądka i jelit

Wymioty, nudności

Często

Biegunka, zapalenie jamy ustnej, ból górnej części brzucha, uczucie dyskomfortu w nadbrzuszu,

Niezbyt często

Ból brzucha, niestrawność,

Nieznana

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zapalenie wątroby (nieinfekcyjne zapalanie wątroby)

Nieznana

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Pokrzywka, świąd, zimne poty, nadmierne pocenie się

Niezbyt często

Obrzęk naczynioruchowy, zapalenie skóry, rumień wysypka,

Niezbyt często

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle pleców, kurcze mięśni, bóle kończyn

Niezbyt często

Bóle stawów, bóle mięśni

Nieznana

Zaburzenia nerek i układu moczowego

Niewydolność nerek

Nieznana

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Osłabienie, dreszcze, gorączka

Często

Ból w klatce piersiowej, osłabienie, ból, uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej, złe samopoczucie, uczucie zimna, uczucie gorąca, dolegliwości grypopodobne, rumień w miejscu podania produktu leczniczego, wynaczynienie w miejscu podania, ból w miej scu podania,

Niezbyt często

Reakcje w miejscu podania, osłabienie, obrzęk

Nieznana

Działania niepożądane po podaniu Gammagard S/D

Klasyfikacja układów narządowych MedDRA

Termin zalecany przez MedDRA (wersja 16.0)

Częstość działań niepożądanych*

Badania diagnostyczne

Podwyższone ciśnienie krwi

Niezbyt często

Dodatni bezpośredni odczyn Coombsa,

Nieznana

*w przeliczeniu na wlew

Informacje o bezpieczeństwie stosowania z uwagi na możliwość przenoszenia czynników zakażających zamieszczono w punkcie 4.4.

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie może prowadzić do nadmiernego obciążenia ustroju płynami i wzrostu lepkości krwi, zwłaszcza u pacjentów z grup ryzyka, w tym osób w podeszłym wieku oraz pacjentów z niewydolnością serca lub nerek.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: surowice odpornościowe i immunoglobuliny: immunoglobuliny, normalne ludzkie, do podawania dożylnego, Kod ATC: J06BA02.

GAMMAGARD S/D zawiera głównie niezmienione funkcjonalnie cząsteczki immunoglobuliny G (IgG) z szerokim zakresem przeciwciał przeciwko czynnikom zakaźnym.

GAMMAGARD S/D zawiera przeciwciała IgG obecne w normalnej populacji. Wytwarzany jest z pulowanego osocza pochodzącego od co najmniej 1000 dawców. Skład podklas IgG w produkcie jest bardzo zbliżony do składu podklas IgG normalnego ludzkiego osocza. Odpowiednie dawki produktu mogą przywrócić obniżony poziom immunoglobulin G do wartości prawidłowych.

Mechanizm działania we wskazaniach innych niż leczenie substytucyjne nie jest w pełni wyjaśniony; przypuszcza się, że może mieć podłoże immunomodulacyjne.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

GAMMAGARD S/D natychmiast po podaniu dożylnym osiąga pełną biodostępność w krążeniu pacjenta. Dosyć szybko ulega dystrybucji pomiędzy osoczem i płynem zewnątrznaczyniowym, po ok. 3-5 dniach ustala się stan równowagi pomiędzy przestrzenią wewnątrz- i zewnątrznaczyniową.

Okres półtrwania GAMMAGARD S/D wynosi ok. 37,7 ±15 dni. Okres ten może być różny u poszczególnych pacjentów, szczególnie przy pierwotnych niedoborach immunologicznych.

Immunoglobuliny IgG i utworzone z IgG kompleksy ulegają degradacji w komórkach układu siateczkowo-śródbłonkowego.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Immunoglobuliny są naturalnymi składnikami ludzkiego ciała.

Bezpieczeństwo stosowania GAMMAGARD S/D udowodnione zostało w badaniach. nieklinicznych. Dane niekliniczne oparte na wynikach konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania oraz genotoksyczności nie wykazały szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Doświadczenie kliniczne nie dostarcza dowodów możliwego działania rakotwórczego immunoglobulin, wobec powyższego nie przeprowadzano badań eksperymentalnych u gatunków heterogenicznych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Proszek:

Albumina ludzka (0,06 g/g IgG)

Glicyna Sodu chlorek Glukoza jednowodna

Rozpuszczalnik: woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie wolno mieszać GAMMAGARD S/D z innymi produktami leczniczymi.

Zaleca się, aby GAMMAGARD S/D podawać osobno, w przypadku gdy pacjent przyjmuje jednocześnie inne produkty lecznicze.

6.3    Okres ważności

2 lata

Wykazano, że po rekonstytucji GAMMAGARD S/D zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 2 godziny w temperaturze pokojowej. Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast. Za czas i sposób przechowywania do momentu podania odpowiada użytkownik produktu leczniczego, nie należy jednak przechowywać dłużej niż 24 godziny w temperaturze 2°C - 8°C, o ile roztwór sporządzono w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie zamrażać, fiolka z rozpuszczalnikiem może pęknąć.

Fiolki przechowywać w zewnętrznym opakowaniu kartonowym w celu ochrony przed światłem.

Nie używać po terminie ważności.

Warunki przechowywania produktu po rekonstytucji, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolki z proszkiem i rozpuszczalnikiem do wszystkich dawek wykonane są ze szkła typu I. Fiolki z proszkiem i rozpuszczalnikiem zamknięte są korkami z gumy bromobutylowej, pokrytymi silikonem.

GAMMAGARD S/D dostępny jest w opakowaniach po 5,0 g i 10,0 g.

Każde opakowanie GAMMAGARD S/D 5,0 g i 10 g: zawiera fiolkę z 5,0 g lub 10 g proszku, fiolkę z rozpuszczalnikiem (odpowiednio 96 ml lub 192 ml wody do wstrzykiwań), przyrząd do przenoszenia, zestaw do podawania wyposażony w filtr.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Jeżeli sporządzanie roztworu odbywa się w warunkach aseptycznych poza komorą z nawiewem laminarnym, podawanie należy rozpocząć tak szybko jak to możliwe, ale nie później niż 2 godziny po sporządzeniu roztworu. Jeżeli sporządzanie roztworu odbywa się w warunkach aseptycznych w komorze z nawiewem laminarnym, gotowy produkt można przechowywać w warunkach chłodniczych (2-8oC), do 24 godzin. Jeżeli warunki te nie są spełnione, sterylność rozpuszczonego produktu może nie być utrzymana. Fiolki z niezużytym roztworem należy wyrzucić.

Proszek powinien całkowicie rozpuścić się w ciągu 30 minut. Produkt przed podaniem należy ogrzać do temperatury pokojowej lub temperatury ciała.

Przed rekonstytuują, proszek powinien być białym lub bladożółtym proszkiem bez widocznych, obcych cząstek. Produkt po rekonstytucji należy ocenić wzrokowo przed podaniem pod kątem obecności cząstek stałych lub zmiany barwy. Roztwór powinien być klarowny lub lekko opalizujący i bezbarwny lub bladożółty. Nie należy stosować roztworów, które są mętne lub zawierają osad.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Rekonstytucja - stosować zasady aseptyki: zestaw 5 g; 10 g

A. roztwór 5%:

1.

2.

3.

4.


Doprowadzić GAMMAGARD S/D oraz wodę do wstrzykiwań (rozpuszczalnik) do temperatury pokojowej. Temperaturę tę należy utrzymywać do uzyskania całkowitego rozpuszczenia proszku.

Usunąć wieczko z fiolki z proszkiem i fiolki z rozpuszczalnikiem w celu odsłonięcia środkowej części gumowych korków.

Zdezynfekować powierzchnie gumowych korków roztworem bakteriobójczym.

Zdjąć kapturek ochronny z jednego końca przyrządu do przenoszenia.


Solvent


Umieścić fiolkę z rozpuszczalnikiem na płaskiej powierzchni, trzymając fiolkę tak, aby zapobiec jej wyślizgnięciu się, przebić prostopadle środek gumowego korka fiolki z rozpuszczalnikiem ostrzem przyrządu do przenoszenia.

Mocno dociskając przyrząd do przenoszenia upewnić się, że kołnierz całkowicie został umieszczony w przyrządzie.


UWAGA: Wkłucie ostrza poza środek korka może spowodować przemieszczenie korka.

7.


8.


Usunąć z drugiego końca osłonę ostrza przyrządu do przenoszenia. Trzymać przyrząd do przenoszenia, tak aby zapobiec jego wyślizgnięciu się.


Concentrate Solvent


Fiolkę trzymać mocno i pod kątem około 45 stopni. Fiolkę z rozpuszczalnikiem i dołączonym przyrządem do przenoszenia pochylić do fiolki z proszkiem (pod katem około 45 stopni) i mocno wkłuć przyrząd do przenoszenia w środkową cześć gumowego korka fiolki z proszkiem.

Uwaga: Odwrócić szybko fiolkę z rozpuszczalnikiem i dołączonym przyrządem do przenoszenia do fiolki z proszkiem, w celu uniknięcia rozlania rozpuszczalnika.


Uwaga: Wkłucie ostrza poza środek korka może spowodować przemieszczenie korka i utratę próżni.

9.    Rozpuszczalnik szybko przepłynie do fiolki z proszkiem. Po zakończeniu przenoszenia rozpuszczalnika, odłączyć pustą fiolkę po rozpuszczalniku wraz z przyrządem do przenoszenia od fiolki z proszkiem. Przyrząd do przenoszenia wyrzucić po jednorazowym użyciu.

10.    Dokładnie zwilżyć suchy proszek poprzez pochylenie lub odwrócenie i ostrożne obracanie fiolką. Nie wstrząsać. Nie dopuścić do spienienia roztworu.

11. Powtarzać delikatne mieszanie poprzez obracanie zawartość fiolki tak długo jak nierozpuszczony produkt jest widoczny.

B. roztwór 10%

Postępowanie zgodne z wcześniejszym opisem w punkach 1-3 części A.

4.    Rekonstytucja proszku z zastosowaniem odpowiedniej objętości rozpuszczalnika za pomocą jałowej igły do podawania podskórnego oraz strzykawki. _Do uzyskania 10% roztworu z 5,0 g proszku potrzebne jest 48 ml rozpuszczalnika, z 10 g proszku potrzebne jest 96 ml rozpuszczalnika. Zachowując zasady aseptyki należy pobrać potrzebną objętość rozpuszczalnika do jałowej strzykawki z igłą do podawania podskórnego. Wyrzucić napełnioną strzykawkę.

5.    Wykorzystując pozostałą w fiolce objętość rozpuszczalnika, wykonywać czynności 4-11 wcześniej podane w instrukcji w części A.

Podawanie - stosować zasady aseptyki: zestaw 5 g; 10 g

Podać roztwór zgodnie z instrukcją użycia załączoną do zestawu do podawania dożylnego, który znajduje się w każdym opakowaniu. W przypadku zastosowania innego zestawu należy upewnić się, czy zawiera on podobny filtr.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Baxter Polska Sp. z o. o ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa

8.    NUMER(Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nr 7560-7563

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data pierwszego wpisu do Rejestru: 22.03.1988 r.

Data przedłużenia okresu ważności wpisu do Rejestru: 09.07.2013r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

15

Gammagard S/D