+ iMeds.pl

Gammanorm 165 mg/mlUlotka Gammanorm

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Gammanorm, 165 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

Immunoglobulina ludzka normalna

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc j ą ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Gammanorm i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Gammanorm

3.    Jak stosować Gammanorm

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Gammanorm

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Gammanorm i w jakim celu się go stosuje

Gammanorm jest immunoglobuliną, zawiera przeciwciała przeciwko bakteriom i wirusom.

Przeciwciała chronią organizm i zwiększają jego obronę przeciw zakażeniom. Celem tego

leczenia jest osiągniecie prawidłowego poziomu przeciwciał.

Gammanorm jest stosowany w leczeniu niedoborów odporności u dorosłych i dzieci (018 lat).

•    U pacjentów z wrodzonym niedoborem przeciwciał (pierwotne niedobory odporności: wrodzona agammaglobulinemia i hipogammaglobulinemia, pospolity zmienny niedobór odporności, ciężkie złożone niedobory odporności)

•    U pacjentów z chorobami krwi prowadzącymi do niedoboru przeciwciał i do nawracających zakażeń (szpiczak mnogi i przewlekła białaczka limfatyczna z ciężką wtórną hipogammaglobulinemią i nawracaj ącymi zakażeniami)

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gammanorm

Kiedy nie stosować leku Gammanorm:

-    j eśli pacj ent ma uczulenie na immunoglobulinę ludzką normalną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    dożylnie (nie wolno podawać Gammanorm do naczynia krwionośnego);

- domięśniowo (nie należy podawać Gammanorm do mięśnia), jeśli występują zaburzenia krzepnięcia. Podanie domięśniowe musi być wykonane przez lekarza lub pielęgniarkę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania Gammanorm należy omówić to z lekarzem lub

farmaceutą:

-    j eżeli pacj ent cierpi na j akąkolwiek inną chorobę,

-    jeżeli pacjent cierpi na cukrzycę bądź kiedykolwiek miał chorobę naczyniową lub skrzep krwi,

-    j eżeli pacj ent narażony j est na podwyższone ryzyko wystąpienia skrzepów krwi,

-    j eżeli pacj ent przez dłuższy j est obłożnie chory.

Jeśli przypadkowo podano Gammanorm do naczynia krwionośnego, u pacjenta może rozwinąć się wstrząs.

Niektóre reakcje niepożądane mogą występować z większą częstością u pacjentów, którzy otrzymują Gammanorm po raz pierwszy lub w rzadkich przypadkach wprowadzenia innego produktu immunoglobuliny ludzkiej normalnej lub w przypadku, gdy od zakończenia leczenia upłynęło więcej niż 8 tygodni.

Bezpieczeństwo wirusowe

W przypadku leków, które są wytwarzane z ludzkiej krwi lub osocza, podejmowane są pewne standardowe metody zapobiegania zakażeniu pacjenta. Obejmują one ścisłą selekcję dawców krwi i osocza w celu wyeliminowania tych, którzy mogą stwarzać ryzyko przenoszenia zakażeń oraz badania poszczególnych donacji i puli osocza w kierunku markerów zakażeń wirusowych. Proces wytwarzania tych produktów pochodzących z krwi lub osocza zawiera metody inaktywacji lub usuwania wirusów. Pomimo to, w przypadku stosowania leków wytwarzanych z ludzkiej krwi lub osocza, nie można całkowicie wyeliminować możliwości przeniesienia zakażenia. Dotyczy to także nieznanych lub nowych wirusów, lub innych czynników zakaźnych.

Opisane metody uważane są za skuteczne wobec wirusów otoczkowych, takich jak ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV), wirusy zapalenia wątroby typu B i C.

Metody mają ograniczoną skuteczność wobec bezotoczkowych wirusów, takich jak wirus zapalenia wątroby typu A i parwowirus B19.

Nie wiąże się stosowania immunoglobulin z występowaniem zakażenia wątroby typu A czy infekcją parwowirusem B19 w związku z tym, że produkt ten zawiera ochronne przeciwciała przeciwko tym zakażeniom.

Podając Gammanorm stanowczo zaleca się zapisywanie nazwy i numeru serii produktu w celu jego identyfikacji.

Lek Gammanorm a inne leki:

-    Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty lub o przebytym szczepieniu w okresie ostatnich trzech miesięcy.

-    Gammanorm może osłabiać skuteczność szczepionek, takich jak szczepionka przeciwko odrze, różyczce, śwince i ospie wietrznej. Po podaniu Gammanorm szczepienie z zastosowaniem tych szczepionek powinno być wykonane po

3 miesiącach. W przypadku szczepionki przeciwko odrze odstęp ten powinien wynosić do 1 roku po podaniu Gammanorm. Dlatego należy poinformować lekarza, który zamierza wykonać szczepienie, o przyjmowaniu Gammanorm.

-    W przypadku pobierania krwi do badań laboratoryjnych, należy poinformować lekarza o przyjmowaniu Gammanorm, gdyż to leczenie może wpływać na wyniki testów laboratoryjnych.

Ciąża i karmienie piersią:

Istnieje ograniczone doświadczenie z użyciem Gammanorm w trakcie ciąży i w okresie karmienia piersią. Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Immunoglobuliny są wydzielane do mleka i mogą przyczyniać się do przenoszenia przeciwciał ochronnych do organizmu noworodka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Nie obserwowano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Gammanorm zawiera sód

Ten produkt leczniczy zawiera 4,35 milimoli (lub 100 mg) sodu na dawkę (40 ml). Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3. Jak stosować Gammanorm

Leczenie będzie rozpoczynane przez lekarza posiadaj ącego doświadczenie w prowadzeniu domowego leczenia immunoglobuliną podawaną podskórnie. Lekarz upewni się, że pacjent przeszedł przeszkolenie i posiada należytą wiedzę odnośnie działania pompy infuzyjnej, technik infuzji, prowadzenia dzienniczka leczenia czy postępowania w przypadku wystąpienia poważnych działań niepożądanych. W przypadku, gdy pacjent jest w stanie sam stosować to leczenie i nie wystąpiły działania niepożądane w trakcie jego stosowania, lekarz może zgodzić się na kontynuowanie leczenia, przez pacjenta, w warunkach domowych.

Indywidualną dawkę i szybkość infuzji ustali lekarz, który dostosuje ją indywidualnie do danego pacjenta. Należy zawsze przestrzegać poleceń lekarza.

Ten produkt leczniczy jest przeznaczony do podawania podskórnego (pod skórę).

W pewnych sytuacjach, gdy Gammanorm nie może być podany podskórnie, można go podać domięśniowo (do mięśnia).

Wstrzyknięcie domięśniowe musi być wykonane przez lekarza lub pielęgniarkę.

Sposób podawania:

Ten lek należy zawsze stosować według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Przed użyciem produkt leczniczy powinien być doprowadzony do temperatury pokojowej lub ciała.

Roztwór powinien być przezroczysty lub lekko opalizujący i bezbarwny lub bladożółty lub jasnobrązowy. Nie należy używać roztworu niejednorodnego lub zawierającego osad.

Wskazówki dotyczące podawania:

•    Usunąć wieczko ochronne z fiolki i przetrzeć gumowy korek alkoholem.

•    W celu pobrania Gammanorm należy używać jałowej strzykawki i igły lub urządzenia do transferu (np. Minispike® lub Medimop® vial adapter).

• Wstrzyknąć powietrze do fiolki w objętości odpowiadającej objętości Gammanorm jaką zamierza się pobrać. Następnie pobrać Gammanorm z fiolki. Należy powtórzyć tę czynność, jeżeli w celu uzyskania odpowiedniej dawki Gammanorm używa się więcej niż jednej fiolki.

•    Przygotowanie: Należy przygotować pompę zgodnie z zaleceniami producenta.

W celu upewnienia się, że nie ma powietrza w rurce infuzyjnej, należy wypełnić rurkę lub igłę roztworem Gammanorm.

•    Należy oczyścić miejsce wstrzyknięcia/-nięć (np. dolną część brzucha, udo) roztworem odkażającym.

• Chwycić fałd skóry dwoma palcami i wkłuć igłę do tkanki podskórnej tak jak na szkoleniu przeprowadzonym przez lekarza.

•    Nie wolno wstrzykiwać Gammanorm do naczynia krwionośnego. W celu sprawdzenia, czy przez przypadek nie przekłuto naczynia krwionośnego, należy delikatnie pociągnąć tłok strzykawki i sprawdzić czy nie pojawia się krew

w świetle rurki infuzyjnej. W przypadku pojawienia się krwi, należy usunąć i wyrzucić igłę i rurkę. Należy powtórzyć czynności wstępne i wstrzyknięcie używając nowej igły, rurki infuzyjnej w nowym miejscu wstrzyknięcia.

•    W celu zabezpieczenia igły w miej scu, należy j ą przykryć gazą lub przezroczystym opatrunkiem.

•    Wstrzykiwać Gammanorm zgodnie ze wskazówkami producenta pompy.

•    Miejsce wstrzyknięcia należy zmienić po podaniu 5-15 ml.

• Można jednocześnie używać kilku miejsc wstrzyknięcia, ale powinny być one oddalone od siebie o minimum 5 cm.

• Usunąć naklejkę typu peel-off z fiolki Gammanorm i nakleić ją w dzienniczku pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gammanorm

Nieznane jest ryzyko przedawkowania Gammanorm. Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku przyj ęcia większej dawki niż zalecana.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W rzadkich przypadkach podanie leku Gammanorm może prowadzić do spadku ciśnienia krwi i ciężkiej reakcji nadwrażliwości (reakcji anafilaktycznej), nawet u pacjentów, którzy wcześniej tolerowali leczenie immunoglobuliną ludzką normalną.

W przypadku podejrzenia alergii lub ciężkiej reakcji alergicznej (reakcji anafilaktycznej), należy natychmiast poinformować o tym lekarza. Objawy to, na przykład, zawroty głowy, zaburzenia rytmu serca, spadek ciśnienia krwi, trudności w oddychaniu i przełykaniu, uczucie ucisku w klatce piersiowej, swędzenie, uogólniona pokrzywka, obrzęk twarzy, języka lub gardła, zapaść lub wysypka. Każdy z tych objawów wymaga podjęcia natychmiastowego leczenia.

W przypadku wystąpienia objawów skrzepu krwi, takich jak brak tchu, ból, obrzęk ręki lub nogi, zmiany widzenia lub ból w klatce piersiowej, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Takie działania niepożądane występują bardzo rzadko.

Inne działania niepożądane wymieniono poniżej.

Do częstych działań niepożądanych (częstość występowania: 1 do 10 przypadków na 100 pacjentów) należą: miejscowe reakcje w miejscu podania, takie jak obrzęk, tkliwość uciskowa, ból, zaczerwienienie, stwardnienie, zwiększone odczuwanie ciepła, swędzenie, zasiniaczenie czy wysypka.

Do rzadkich działań niepożądanych (częstość występowania: 1 do 10 przypadków na 10,000 pacjentów) należą: spadek ciśnienia krwi.

Do bardzo rzadkich działań niepożądanych (częstość występowania: mniej niż 1 przypadek na 10,000 pacjentów) należą:

ból głowy, zawroty głowy, nudności, wymioty, ból pleców, ból stawów, gorączka, dreszcze, uczucie zmęczenia, wstrząs anafilaktyczny (ciężka reakcja nadwrażliwości).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Gammanorm

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i opakowaniu po skrócie (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać. Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym.

W okresie ważności produkt może być przechowywany w temperaturze poniżej 25°C do jednego miesiąca, bez konieczności ponownego umieszczania go w lodówce, ale musi zostać wyrzucony, jeśli w tym czasie nie zostanie zużyty.

Zawartość fiolki powinna być zużyta natychmiast po pierwszym otwarciu.

Nie należy stosować, gdy produkt jest niejednorodny lub zawiera osad.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Nie należy niszczyć zużytych strzykawek w warunkach domowych.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Gammanorm:

-    Substancją czynną jest immunoglobulina ludzka normalna, 165 mg/ml (w tym co najmniej 95% immunoglobuliny G);

-    Substancje pomocnicze: glicyna, sodu chlorek, sodu octan, polisorbat 80 i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Gammanorm i co zawiera opakowanie

Gammanorm jest roztworem do wstrzykiwań dostępnym w następujących opakowaniach: 6 ml, 10 ml, 12 ml, 20 ml, 24 ml lub 48 ml roztworu w fiolce (szkło typu I) - opakowanie po 1, 10 lub 20 szt.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Octapharma (IP) Limited The Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB Wielka Brytania

Wytwórca:

Octapharma AB 112 75 Stockholm Szwecja

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Gammanorm 165 mg/ml

Belgia

Gammanorm 165 mg/ml solution injectable

Bułgaria

raMaHopM 165 mg/ml uH^e^uoHeH pa3TBop

Chorwacja

Gammanorm 165 mg/ml otopina za injekciju

Republika Czeska

Gammanorm 165 mg/ml

Dania

Gammanorm

Estonia

Gammanorm süstelahus 165 mg/ml

Finlandia

Gammanorm 165 mg/ml injektioneste, liuos

Francja

Gammanorm, 165 mg/ml, solution injectable

Niemcy

Gammanorm

Węgry

Gammanorm 165 mg/ml oldatos injekcio

Irlandia

Gammanorm, 165 mg/ml, solution for injection

Islandia

Gammanorm

Włochy

OCTANORM, 165 mg/ml, soluzione per iniezione

Łotwa

GAMMANORM 165 mg/ml solution for injection

Litwa

gammanorm 165 mg/ml injekcinis tirpalas

Luksemburg

Gammanorm

Malta

GAMMANORM 165 mg/ml solution for injection

Holandia

Gammanorm 165 mg/ml, oplossing voor injectie

Norwegia

Gammanorm 165 mg/ml injeksjonsv^ske, opplosning

Polska

Gammanorm

Portugalia

GAMMANORM, 165 mg/ml solu9äo injectavel

Rumunia

GAMMANORM 165 mg/ml solutie injectabilä

Słowacja

Gammanorm sol inj

Słowenia

GAMMANORM 165 mg/ml raztopina injiciranje

Szwecja

Gammanorm165 mg/ml injektionsvatska, losning

Zjednoczone

Królestwo

GAMMANORM

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 2015 03 04

7/7

Gammanorm

Charakterystyka Gammanorm

1

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

GAMMANORM, 165 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań

2


SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Immunoglobulina ludzka normalna (s.c./i.m.)

Immunoglobulina ludzka normalna    165 mg/ml*

*odpowiada zawartości białka ludzkiego, w tym IgG co najmniej 95%

Jedna fiolka po 6 ml zawiera 1 g* immunoglobuliny ludzkiej normalnej Jedna fiolka po 10 ml zawiera 1,65 g* immunoglobuliny ludzkiej normalnej Jedna fiolka po 12 ml zawiera 2 g* immunoglobuliny ludzkiej normalnej Jedna fiolka po 20 ml zawiera 3,3 g* immunoglobuliny ludzkiej normalnej Jedna fiolka po 24 ml zawiera 4 g* immunoglobuliny ludzkiej normalnej Jedna fiolka po 48 ml zawiera 8 g* immunoglobuliny ludzkiej normalnej

Rozkład podklas IgG:

IgG1    59%

IgG2    36%

IgG3    4,9%

IgG4    0,5%

IgA    maksymalnie    82,5    mikrogramów/ml

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3


POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań

Preparat płynny jest przezroczysty lub lekko opalizujący i bezbarwny lub bladożółty lub jasnobrązowy.

4

4.1


SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE Wskazania do stosowania

Leczenie substytucyjne pierwotnych niedoborów odporności u dorosłych i dzieci (0-18 lat) takich jak:

-    wrodzona agammaglobulinemia i hipogammaglobulinemia,

-    pospolity zmienny niedobór odporności (CVID),

-    ciężkie złożone niedobory odporności,

-    niedobory podklas IgG z nawracającymi zakażeniami.

Leczenie substytucyjne w szpiczaku mnogim lub przewlekłej białaczce limfatycznej z ciężką wtórną hipogammaglobulinemią i nawracającymi zakażeniami.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie Leczenie substytucyjne

Leczenie powinno być rozpoczynane i kontrolowane przez lekarza mającego doświadczenie w leczeniu niedoborów odporności.

Dawka może wymagać ustalenia indywidualnego dla każdego pacjenta w zależności od odpowiedzi farmakokinetycznej i klinicznej. Proponuje się dawkowanie według podanego poniżej schematu.

Sposób dawkowania przy podawaniu podskórnym powinien prowadzić do uzyskania stabilnego poziomu IgG. Dawka początkowa może wynosić co najmniej 0,2-0,5 g/kg mc. Po osiągnięciu stałego poziomu IgG, dawki podtrzymujące podaję się w odstępach takich aby miesięczna dawka łączna wynosiła 0,4-0,8 g/kg mc.

Poziomy immunoglobulin bada się w celu ustalenia dawki i częstości jej podawania.

Podawanie domięśniowe - patrz poniżej.

Stosowanie u dzieci

Dostępne są dane dotyczące dzieci (0-18 lat) cierpiących na pierwotne niedobory odporności (PID). Podobnie jak w przypadku dorosłych, powinien być oznaczony poziom immunoglobulin w celu dostosowania dawki i częstotliwości jej podawania. Po osiągnięciu stałego poziomu IgG, podaje się dawki podtrzymujące w wielkości ok. 80-100 mg/kg mc./tydz. w celu osiągnięcia łącznej miesięcznej dawki 0,4-0,8 g/kg mc.. W sytuacji uzyskania zgody na leczenie w warunkach domowych, zaleca się, aby skonsultowane było ono z lekarzem maj ącym doświadczenie w tego typu leczeniu. Rodzice pacjentów powinni zostać zaznajomieni z zasadami stosowania urządzeń przeznaczonych do podawania leku, technikami infuzji, prowadzeniem dzienniczka leczenia oraz postępowaniem w przypadku wystąpienia ciężkich działań niepożądanych.

Sposób podawania

Gammanorm powinien być podawany podskórnie lub domięśniowo.

W wyjątkowych przypadkach, gdy podawanie podskórne nie może być zastosowane, małe dawki Gammanorm mogą być podawane domięśniowo.

Infuzja podskórna w warunkach domowych powinna być rozpoczynana przez lekarza doświadczonego w leczeniu pacjentów w domu. Pacjent powinien zostać

zapoznany z działaniem pompy strzykawkowej, technikami infuzji, prowadzeniem dzienniczka leczenia oraz postępowania w przypadku wystąpienia ciężkich działań niepożądanych.

Infuzja podskórna z użyciem pompy

Dawka podstawowa to 0,6 ml (100 mg) Gammanorm na kilogram masy ciała podawana raz w tygodniu w różne miejsca. Wstępna szybkość infuzji to 10 ml/godzinę/pompę. Szybkość infuzji może być zwiększona o 1 ml/godzinę/pompę co trzy do czterech tygodni. Maksymalna podawana dawka wynosiła 40 ml/godzinę przy użyciu dwóch pomp jednocześnie.

W przypadku podawania dużych dawek, zaleca się podawanie ich w podzielonych dawkach w różne miejsca.

Wstrzyknięcie domięśniowe musi być wykonywane przez lekarza lub pielęgniarkę.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Gammanorm nie wolno podawać dożylnie.

Gammanorm nie wolno podawać domięśniowo w przypadkach głębokiej małopłytkowości i innych zaburzeń hemostazy.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku podania leku Gammanorm do naczynia krwionośnego u chorego może rozwinąć się wstrząs. Podana szybkość infuzji w punkcie 4.2 Sposób podawania powinna być przestrzegana.

Pacjenci powinni być poddani ścisłej kontroli i dokładnej obserwacji w kierunku pojawienia się jakichkolwiek działań niepożądanych przez cały okres infuzji i co najmniej 20 minut po jej zakończeniu.

Niektóre działania niepożądane mogą pojawić się częściej u pacjentów, którzy po raz pierwszy otrzymali immunoglobulinę ludzką normalną lub rzadziej w przypadku wprowadzenia innego produktu immunoglobuliny ludzkiej normalnej lub w przypadku, gdy od zakończenia leczenia upłynęło więcej niż 8 tygodni.

Rzeczywiste reakcje nadwrażliwości występuj ą rzadko. Mogą pojawić się zwłaszcza w bardzo rzadkich przypadkach niedoboru IgA z występowaniem przeciwciał przeciwko IgA. Tacy pacjenci powinni być traktowani z dużą ostrożnością.

Rzadko w trakcie leczenia immunoglobuliną ludzką normalną może wystąpić spadek ciśnienia krwi łącznie z reakcj ą anafilaktyczną, jednak może się to zdarzyć nawet u pacjentów, którzy wcześniej dobrze tolerowali leczenie normalną immunoglobuliną ludzką.

- Potencjalnych powikłań można uniknąć upewniając się, że:pacjenci nie są uczuleni na immunoglobulinę ludzką normalną, wstrzykując ją po raz pierwszy powoli (patrz punkt 4.2);

-    w trakcie infuzji pacjenci są wnikliwie obserwowani pod kątem wystąpienia jakichkolwiek objawów ubocznych. W szczególności należy obserwować pacjentów, którzy otrzymują immunoglobulinę ludzką normalną po raz pierwszy oraz pacjentów, u których zastosowano inny produkt immunoglobuliny lub gdy od poprzedniego podania upłynął długi okres czasu. Obserwację należy prowadzić podczas pierwszej infuzji oraz po infuzji przez godzinę w celu wykrycia potencjalnych objawów działań niepożądanych. Wszyscy inni pacjenci powinni być obserwowani przez co najmniej 20 minut po podaniu.

W przypadku podejrzenia reakcji alergicznej lub anafilaktycznej należy natychmiast przerwać wstrzyknięcie. W przypadku wstrząsu należy postępować zgodnie z obowiązującym wytycznymi dotyczącymi terapii wstrząsu.

Zdarzenia zakrzepowo-zatorowe

Ze stosowaniem immunoglobulin związane było występowanie tętniczych i żylnych epizodów zakrzepowo-zatorowych, w tym zawał mięśnia sercowego, udar, zakrzepica żył głębokich oraz zatorowość płucna. Należy zachować ostrożność u pacjentów z występującymi uprzednio czynnikami ryzyka epizodów zakrzepowych (takimi jak podeszły wiek, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca i choroba naczyniowa lub epizody zakrzepowe w wywiadzie, pacjenci z nabytymi lub dziedzicznymi zaburzeniami zatorowo-zakrzepowymi, pacjenci z dłuższymi okresami unieruchomienia, pacjenci z ciężką hipowolemią, pacjenci z chorobami powodującymi zwiększenie lepkości krwi). Pacjenci powinni zostać poinformowani o pierwszych objawach zdarzeń zakrzepowo-zatorowych, w tym o dusznościach, bólu i obrzęku kończyn, ogniskowych deficytach neurologicznych oraz bólu w klatce piersiowej i należy im zalecić, aby po wystąpieniu tych objawów niezwłocznie skontaktowali się z lekarzem. Przed podaniem immunoglobulin pacjenci powinni zostać odpowiednio nawodnieni.

Standardowe metody zapobiegania infekcjom wynikającym z leczenia produktami leczniczymi uzyskanymi z ludzkiej krwi lub osocza obejmują selekcję dawców, badanie indywidualnych donacji oraz puli osocza na obecność swoistych markerów infekcji, oraz włączenia skutecznych metod inaktywacji/usuwania wirusów w procesie wytwarzania. Pomimo to, w przypadku podawania produktów leczniczych uzyskanych z ludzkiej krwi lub osocza, możliwość przeniesienia czynnika infekcyjnego nie może być całkowicie wyeliminowana. Dotyczy to także nieznanych lub nowych wirusów, lub innych patogenów.

Uważa się, że zastosowane procedury są skuteczne wobec wirusów otoczkowych takich jak HIV, HBV i HCV.

Zastosowane procedury mogą mieć ograniczoną skuteczność w stosunku do wirusów bezotoczkowych takich jak HAV lub parwowirus B19.

Istnieje uspokajające doświadczenie kliniczne wobec braku przeniesienia wirusa zapalenia wątroby typu A czy parwowirusa B19 poprzez immunoglobuliny.

Zakłada się, że obecność przeciwciał ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo wirusologiczne produktu.

Stanowczo zaleca się aby za każdym razem podawania pacjentowi produktu Gammanorm zapisywać nazwę i numer serii produktu w celu zachowania łączności pomiędzy danym pacjentem a serią produktu.

Produkt Gammanorm nie zapobiega wirusowemu zapaleniu wątroby typu A.

Ten produkt leczniczy zawiera 4,35 milimoli (lub 100 mg) sodu na dawkę (40 ml). Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Dzieci i młodzież

Brak szczególnych lub dodatkowych ostrzeżeń bądź środków ostrożności dotyczących dzieci i młodzieży.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Szczepionki zawierające żywe atenuowane wirusy

Po podaniu immunoglobuliny skuteczność szczepionek zawierających żywe atenuowane wirusy, takich jak szczepionki przeciwko odrze, różyczce, śwince i ospie wietrznej, może być obniżona przez okres od co najmniej 6 tygodni do 3 miesięcy. Po podaniu immunoglobuliny szczepienie z zastosowaniem szczepionek zawieraj ących żywe atenuowane wirusy powinno być wykonane w odstępie 3 miesięcy. W przypadku szczepionki przeciwko odrze skuteczność może być obniżona do 1 roku po podaniu immunoglobuliny. Przed podaniem szczepionki przeciwko odrze zaleca się oznaczyć u pacjenta poziom przeciwciał przeciwko wirusowi odry.

Wpływ na wyniki testów serologicznych

Po wstrzyknięciu immunoglobuliny przejściowy wzrost we krwi pacjentów biernie przeniesionych przeciwciał może dawać fałszywie dodatnie wyniki testów serologicznych.

Biernie przenoszone przeciwciała przeciwko antygenom erytrocytów (np. A, B lub D) mogą zaburzać wyniki niektórych testów serologicznych (liczby retikulocytów, haptoglobiny i testu Coombsa).

Dzieci i młodzież

Nie było szczególnych lub dodatkowych interakcji dotyczących dzieci i młodzieży.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego u kobiet w ciąży nie zostało ustalone w kontrolowanych badaniach klinicznych. Produkt leczniczy powinien być podawany kobietom w ciąży i podczas laktacji ze szczególną ostrożnością. Kliniczne doświadczenia dotyczące stosowania immunoglobulin wskazują, że nie mają one szkodliwego wpływu na ciążę, rozwój płodu i noworodka.

Karmienie piersią

Immunoglobuliny są wydzielane do mleka i mogą przyczyniać się do ochrony noworodka przed patogenami wnikającymi przez błony śluzowe.

Płodność

Doświadczenie kliniczne z immunoglobulinami sugeruje, że nie należy spodziewać się ich szkodliwego wpływu na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie obserwowano wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Rzadko występują działania niepożądane po podaniu Gammanorm. W przypadku wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, infuzja powinna być wstrzymana i oraz należy zastosować odpowiednie leczenie.

Następujące działania niepożądane były obserwowane po podaniu Gammanorm:

Bardzo często (> 1/10); często (> 1/100 do <1/10); niezbyt często (> 1/1 000 do <1/100); rzadko (> 1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Układy narządowe

Często

Rzadko

Bardzo rzadko

Zaburzenia układu immunologicznego

nadwrażliwość

wstrząs

anafilaktyczny

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy, zawroty głowy

Zaburzenia naczyń

spadek ciśnienia

zdarzenia

zakrzepowo-

zatorowe*

Zaburzenia żołądka i jelit

nudności, wymioty

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

ból pleców, ból stawów

Zaburzenia ogólne i w miejscu podania

reakcje w miejscu podania

gorączka

dreszcze

zmęczenie

*termin LLT (ang. Lowest Level Term) wg MedDRA

Dzieci i młodzież

Nie należy spodziewać się działań niepożądanych specyficznych dla dzieci i młodzieży.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie

podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Bezpieczeństwo wirusowe, patrz punkt 4.4

4.9 Przedawkowanie

Nie są znane konsekwencje przedawkowania.

5    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: surowice odpornościowe i immunoglobuliny: immunoglobuliny ludzkie normalne do podawania pozanaczyniowego, kod ATC: J06BA01

Immunoglobulina ludzka normalna zawiera głównie immunoglobulinę G z szerokim spektrum przeciwciał przeciwko czynnikom zakaźnym.

Immunoglobulina ludzka normalna zawiera przeciwciała (IgG) obecne w normalnej populacji. Jest zwykle wytwarzana z puli osocza, z nie mniej niż z 1000 donacji. Zawartość podklas immunoglobuliny G jest ściśle proporcjonalna do podklas zawartych w naturalnym ludzkim osoczu. Podawanie odpowiednich dawek Gammanorm w przypadku niskiego poziomu immunoglobuliny G, może przywrócić jej prawidłowy poziom.

Dzieci i młodzież

Nie przeprowadzono badań produktu leczniczego Gammanorm z udziałem dzieci i młodzieży.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu podskórnym immunoglobuliny ludzkiej normalnej, jej maksymalny poziom występuje w krążeniu biorcy po 4 do 6 dniach.

Dane z badań klinicznych wskazują, że poziom immunoglobulin po zastosowaniu Gammanorm, może być utrzymywany stosując dawki 100 mg/kg mc. tygodniowo.

Po podaniu domięśniowym normalnej immunoglobuliny ludzkiej, jej biodostępność w krążeniu biorcy występuje po 2 do 3 dniach.

Immunoglobulina G i jej kompleksy ulegają degradacji w komórkach układu si ateczkowo- śródbłonkowego.

Dzieci i młodzież

Nie przeprowadzono badań produktu leczniczego Gammanorm z udziałem dzieci i młodzieży.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie są dostępne odpowiednie dane.

6    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Glicyna, sodu chlorek, sodu octan, polisorbat 80, woda do wstrzykiwań.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Ze względu na brak badań zgodności, nie wolno mieszać Gammanorm z innymi produktami leczniczymi.

6.3    Okres ważności

3 lata.

Po pierwszym otwarciu zużyć natychmiast.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C). Nie zamrażać. Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym. W okresie ważności produkt może być przechowywany w temperaturze poniżej 25°C do jednego miesiąca, bez konieczności ponownego umieszczania go w lodówce, ale musi zostać wyrzucony jeśli nie zostanie w tym czasie zużyty.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

6 ml, 10 ml, 12 ml, 20 ml, 24 ml lub 48 ml roztworu w fiolce (szkło typu I) z korkiem z gumy bromobutylowej - opakowanie po 1, 10 lub 20 szt.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przed użyciem produkt leczniczy należy ogrzać do temperatury pokojowej lub temperatury ciała.

Roztwór powinien być przezroczysty lub lekko opalizujący i bezbarwny lub bladożółty lub jasnobrązowy.

Nie należy używać roztworu niejednorodnego lub zawieraj ącego osad.

Nie zużyty produkt lub jego resztki należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Octapharma (IP) Limited The Zenith Building 26 Spring Gardens Manchester M2 1AB Wielka Brytania

8    NUMER POZWOLENIA (NUMERY POZWOLEŃ) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

12274

9    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 08.06.2006 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 15 października 2014 r.

10    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9/9

Gammanorm