+ iMeds.pl

Gardimax medica 5 mg + 1 mgUlotka Gardimax medica

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

GARDIMAX medica, 5 mg +1 mg, tabletki do ssania

Chlorhexidini dihydrochloridum + Lidocaini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.


•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

•    Jeśli po upływie 3-4 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Gardimax medica i w jakim celu się go stosuje.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Gardimax medica.

3.    Jak stosować lek Gardimax medica.

4.    Możliwe działania niepożądane.

5.    Jak przechowywać lek Gardimax medica.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje.

1. CO TO JEST LEK GARDIMAX MEDICA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE.

Lek do stosowania objawowego w celu łagodzenia dolegliwości bólowych związanych ze stanem zapalnym lub podrażnieniem w przebiegu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU GARDIMAX MEDICA.

Kiedy nie przyjmować leku Gardimax medica

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne (dichlorowodorek chlorheksydyny lub chlorowodorek lidokainy) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

-    Z uwagi na obecność mentolu, należy zachować ostrożność podczas stosowania u dzieci, jeśli zaistnieją objawy poprzedzające drgawki.

-    U dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli którekolwiek z powyższych przeciwwskazań dotyczy pacjenta, lub dotyczyło w przeszłości.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Gardimax należy zwrócić się do farmaceuty.

Leku Gardimax medica nie należy stosować długotrwale. Nie należy ssać j edną tabletkę bezpośrednio po drugiej. Należy unikać stosowania produktu u osób szczególnie skłonnych do alergii.

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki (powyżej 20 tabletek na dobę) istnieje ryzyko wystąpienia zbyt dużej utraty wrażliwości w obszarze głośni, powodującej zmniejszenie kontroli odruchu połykania i zwiększenie ryzyka zachłyśnięcia.

Z uwagi na obecność mentolu, należy zachować ostrożność podczas stosowania u dzieci, jeśli zaistnieją objawy poprzedzające drgawki.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli którekolwiek z powyższych ostrzeżeń dotyczy pacjenta, lub dotyczyło w przeszłości.

Dzieci i młodzież

Nie wolno stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Inne leki i Gardimax medica

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które Pacjent planuje przyjmować.

Leku nie stosować jednocześnie z lekami na łagodne formy choroby Alzheimera (inhibitory cholinoesterazy).

Leku nie stosować jednocześnie z innymi lekami odkażającymi.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

W okresie ciąży i karmienia piersią stosować w przypadku zdecydowanej konieczności wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono wpływu Gardimax medica na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Lek Gardimax medica zawiera.

-    Lek ten zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

-    Gardimax medica nie zawiera cukru i może być stosowany u diabetyków.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK GARDIMAX MEDICA.

Zalecana dawka to:

Dorośli: 6 do 10 tabletek do ssania na dobę, tabletkę ssać powoli.

Dzieci w wieku od 6 lat: połowa dawki dla dorosłych (3 do 5 tabletek do ssania na dobę).

Lek do krótkotrwałego stosowania objawowego: 3 do 4 dni. Jeśli po tym okresie nie nastąpi poprawa lub już w trakcie stosowania pojawią się nowe dolegliwości i (lub) objawy ogólne, np. gorączka, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gardimax medica

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Objawy przedawkowania: niepokój, szumy uszne, niewydolność oddechowa, zaburzenie rytmu serca, trudności w połykaniu.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W rzadkich przypadkach:

-    reakcja alergiczna skóry i błony śluzowej.

-    możliwość pojawienia się zaburzenia smaku, uczucie pieczenia na języku i ostrych reakcji alergicznych (reakcje anafilaktyczne).

-    po długotrwałym i stałym stosowaniu chlorheksydyny mogą pojawić się przej ściowo brązowe przebarwienia na zębach. Przebarwienia te można usunąć.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK GARDIMAX MEDICA.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po: EXP (Termin ważności).

Pierwsze dwie cyfry oznaczają miesiąc, kolejne dwie lub cztery cyfry oznaczają rok. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE.

Co zawiera lek Gardimax medica

-    Substancją czynną leku jest: dichlorowodorek chlorheksydyny 5 mg + chlorowodorek lidokainy 1 mg.

-    Pozostałe składniki to: sorbitol, magnezu stearynian, kwas cytrynowy bezwodny, lewomentol.

Jak wygląda lek Gardimax medica i co zawiera opakowanie

Tabletki do ssania Gardimax medica są dostępne w opakowaniach zawierających 12, 24, 36 tabletek w blistrach perforowanych z podziałem na pojedyncze dawki.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

TACTICA Pharmaceuticals Sp z.o.o. ul. Bankowa 4 44-100 Gliwice

Logo podmiotu odpowiedzialnego

Wytwórca

Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A Rijksweg 9 B 2880 Bornem Belgia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3

Gardimax Medica

Charakterystyka Gardimax medica

Charakterystyka Produktu Leczniczego

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

GARDIMAX medica, 5 mg+1 mg, tabletki do ssania.

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka do ssania zawiera: 5 mg dichlorowodorek chlorheksydyny (Chlorhexidini dihydrochloridum) + 1 mg chlorowodorek lidokainy (Lidocaini hydrochloridum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka do ssania.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Lek do stosowania objawowego w celu łagodzenia dolegliwości bólowych związanych ze stanem zapalnym lub podrażnieniem w przebiegu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli: 6 do 10 tabletek do ssania na dobę, tabletkę ssać powoli.

Dzieci w wieku od 6 lat: połowa dawki dla dorosłych (3 do 5 tabletek do ssania na dobę).

Lek do krótkotrwałego stosowania objawowego: 3 do 4 dni. Jeśli po tym okresie nie nastąpi poprawa lub już w trakcie stosowania pojawią się nowe dolegliwości i (lub) objawy ogólne, np. gorączka pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

4.3    Przeciwwskazania

•    nadwrażliwość na którąkolwiek substancję czynną lub inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub na którąkolwiek substancj ę pomocniczą.

•    -stosowanie u dzieci w wieku poniżej 6 lat

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

-    Leki odkażające nie wyjaławiają; czasowo zmniejszają ilość mikroorganizmów w jamie ustnej i w gardle.

-    Należy ograniczyć stosowanie tego produktu do przypadków kiedy złagodzenie występującego bólu i podrażnienia jest absolutnie konieczne. Produktu nie należy stosować długotrwale. Nie należy ssać jedną tabletkę bezpośrednio po drugiej.

-    Z uwagi na obecność mentolu, należy zachować ostrożność podczas stosowania u dzieci, jeśli zaistnieją objawy poprzedzające drgawki.

-    Należy unikać stosowania produktu u osób szczególnie skłonnych do alergii.

-    W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki (powyżej 20 tabletek na dobę) istnieje ryzyko wystąpienia zbyt dużej utraty wrażliwości w obszarze głośni, powodującej zmniejszenie kontroli odruchu połykania i zwiększenie ryzyka zachłyśnięcia.

-    Należy unikać przyjmowania pokarmów i napojów bezpośrednio po zastosowaniu produktu leczniczego. Ze względu na zmniejszoną wrażliwość na ciepło, istnieje zwiększone ryzyko oparzeń jamy ustnej oraz gardła, spowodowanych przyjmowaniem zbyt gorących napojów oraz pokarmów.

-    Produkt zawiera sorbitol. Nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

-    Produkt nie zawiera cukru, może być stosowany u diabetyków.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Z uwagi na możliwe interakcje, należy unikać stosowania antyseptyków. Należy unikać stosowania połączenia środków znieczulaj ących miejscowo i inhibitorów cholinoesterazy.

Chlorowodorek lidokainy może zwiększyć stężenie methemoglobiny we krwi u pacjentów otrzymujących jednocześnie inne leki wpływające na jej powstawanie, np. sulfonamidy. Cymetydyna, leki beta-adrenolityczne, norepinefryna, anestetyki wziewne hamuj ą metabolizm lidokainy poprzez zmniejszenie przepływu wątrobowego, prowadząc do zwiększenia stężenia leku w surowicy. Barbiturany, ryfampicyna, fenytoina przyspieszaj ą metabolizm lidokainy poprzez aktywacj ę enzymów mikrosomalnych wątroby.

Lidokaina nasila działanie leków zwiotczaj ących mięśnie poprzecznie prążkowane.

4.6    Wpływ na ciążę i laktację Ciąża

Produktu tego nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Należy podjąć decyzję czy przerwać karmienie, czy kontynuować stosowanie produktu Gardimax medica. Należy uwzględnić korzyści dla dziecka wynikające z karmienia piersią oraz korzyści dla kobiety wynikające z leczenia produktem.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie stwierdzono wpływu Gardimax medica na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

-    W rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje alergiczne dotyczące skóry i błony śluzowej (wysypki, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej).

-    Możliwość pojawienia się zaburzeń smaku, uczucia pieczenia na j ęzyku lub reakcji anafilaktycznych.

-    Po długotrwałym stosowaniu chlorheksydyny mogą pojawić się brązowe przebarwienia na zębach. Przebarwienia te można usunąć.

4.9    Przedawkowanie

Z uwagi na zawartość lidokainy mogą wystąpić objawy przedawkowania oddziałujące na ośrodkowy układ nerwowy i na układ sercowo-naczyniowy:

-    niepokój, ziewanie, nerwowość, szumy uszne, oczopląs, drżenie mięśni, drgawki, depresja, niewydolność oddechowa.

-    spadek napięcia mięśnia sercowego, rozszerzenie naczyń obwodowych, niedociśnienie, bradykardia, zaburzenie rytmu serca, zatrzymanie akcji serca.

Chlorheksydyna wchłania się z przewodu pokarmowego w bardzo małym stopniu .

Antidotum:

Brak.

Sposób postępowania:

Leczenie objawowe.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w chorobach układu oddechowego, gardła, kod ATC: R02AA05

Chlorowodorek lidokainy jest środkiem miejscowo znieczulającym z grupy amidów o działaniu znieczulającym powierzchniowo bez zaburzania szybkości przewodzenia impulsów nerwowych w miej scu zastosowania.

Chlorheksydyna wykazuje działanie przeciwbakteryjne przez nieswoiste łączenie się z fosfolipidami błon komórkowych bakterii. Hamuje w obrębie błon komórkowych bakterii aktywność dehydrogenazy i ATP-azy oraz zaburza przepuszczalność dla jonów potasu, nukleotydów i aminokwasów. Działa bakteriostatycznie i bakteriobójczo zwłaszcza na bakterie Gram-dodatnie, drożdżaki Candida albicans a słabiej na bakterie Gram-ujemne. Na chlorheksydynę są szczególnie wrażliwe bakterie Streptococcus mutans, Streptococcus salivarius, Escherichia coli, Selenomonas i bakterie beztlenowe oraz drożdżaki z rodzaju Candida albicans. Mniejszą wrażliwość wykazują szczepy Streptococcus sanguis, Proteus, Pseudomonas, Klebsiella oraz Veillonella.

Działanie przeciwbakteryjne zależy od stężenia. W małym stężeniu poniżej 20 mg/l wykazuje głównie działanie bakteriostatyczne, w wyższych stężeniach wykazuje działanie bakteriobójcze.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Niezależnie od drogi podania, lidokaina podlega dystrybucji we wszystkich tkankach, przenika do ośrodkowego układu nerwowego oraz do krwi płodu. Z białkami krwi wiąże się w 33-66%. Okres półtrwania wynosi 1,5 - 2,0 godzin. Objętość dystrybucji lidokainy wynosi 1,7 l/kg, w niewydolności serca około 1 l/kg.

Lidokaina jest metabolizowana w ponad 90% przez enzymy mikrosomalne w wątrobie, częściowo do aktywnych metabolitów.

Zaledwie 10% lidokainy jest wydalana z moczem w postaci niezmienionej, a 7% z żółcią. Zmniejszenie wątrobowego przepływu krwi, marskość i inne choroby wątroby mogą prowadzić do zwiększenia stężenia lidokainy w osoczu. Zaburzona czynność nerek może powodować kumulowanie się metabolitów.

Chlorheksydyna praktycznie nie wchłania się z powierzchni skóry i błon śluzowych. Podczas ssania tabletki jest powoli uwalniana do śliny i łączy się z powierzchnią błony śluzowej jamy ustnej i j ęzyka na skutek ujemnego ładunku, a następnie jest powoli ponownie uwalniana do śliny i wykazuje działanie przeciwbakteryjne. Może częściowo przedostawać się ze śliną do przewodu pokarmowego. Chlorheksydyna źle wchłania się z przewodu pokarmowego, jest metabolizowana w wątrobie w bardzo ograniczonym zakresie i jest wydzielana z żółcią do jelita. Zwykle ok. 90% dawki, która przedostała się do przewodu pokarmowego jest wydalana z kałem w postaci niezmienionej.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak istotnych danych o znaczeniu klinicznym nie opisanych w innych punktach charakterystyki.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sorbitol,

Magnezu stearynian,

Kwas cytrynowy bezwodny,

Lewomentol.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry perforowane (Aluminium/PVC/PCTFE), podzielone na pojedyncze dawki w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 12, 24 oraz 36 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6,    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania produktu leczniczego

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o. ul. Bankowa 4 44-100 Gliwice

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

19926

9.    DATA PIERWSZEGO WPISU DO REJESTRU POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2012-03-29

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Gardimax Medica