Imeds.pl

Gardimax Medica Spray (20 Mg + 5 Mg)/10 Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania:informacja dla pacjenta

GARDIMAX medica spray, 20 mg/10 ml + 5 mg/10 ml aerozol do stosowania w jamie ustnej

Chlorhexidinum digluconatum+Lidocainum hydrochloricum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.


•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Jeśli wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

•    Jeśli po upływie 3-4 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Gardimax medica spray i w jakim celu się go stosuje.

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Gardimax medica spray.

3.    Jak stosować lek Gardimax medica spray.

4.    Możliwe działania niepożądane.

5.    Jak przechowywać lek Gardimax medica spray.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje.

1. CO TO JEST LEK GARDIMAX MEDICA SPRAY I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE?

Lek do stosowania objawowego w celu łagodzenia dolegliwości bólowych związanych ze stanem zapalnym lub podrażnieniem w przebiegu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU GARDIMAX MEDICA SPRAY. Kiedy nie przyjmować leku Gardimax medica spray:

-Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne (diglukonian chloroheksydyny lub chlorowodorek lidokainy) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

-Z uwagi na obecność mentolu, należy zachować ostrożność podczas stosowania u dzieci, jeśli zaistnieją objawy poprzedzające drgawki.

-U dzieci w wieku poniżej 30 miesięcy życia.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli którekolwiek z powyższych przeciwwskazań dotyczy pacjenta, lub dotyczyło w przeszłości.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Gardimax należy zwrócić się do farmaceuty.

Leku Gardimax medica spray nie należy stosować długotrwale. Nie należy stosować jedną dawkę po drugiej. Należy ograniczyć stosowanie tego leku do przypadków, kiedy złagodzenie występującego bólu i podrażnienia jest absolutnie konieczne.

Należy unikać kontaktu z oczami i uszami. Jeżeli aerozol dostanie się do oczu, należy niezwłocznie przemyć je dużą ilością wody.

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki (powyżej 1 butelki na dobę) istnieje ryzyko wystąpienia zbyt dużej utraty wrażliwości w obszarze głośni, powodującej zmniejszenie kontroli odruchu połykania i zwiększenie ryzyka zachłyśnięcia

Dzieci i młodzież

Nie stosować u dzieci poniżej 30 miesięcy życia.

Inne leki i Gardimax medica spray

Należy powiedzieć lekarza lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które Pacjent planuje przyjmować.

Leku nie stosować jednocześnie z lekami na łagodne formy choroby Alzheimera (inhibitory cholinoesterazy). Leku nie stosować jednocześnie z innymi lekami odkażającymi.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

W okresie ciąży i karmienia piersią w przypadku zdecydowanej konieczności stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono wpływu Gardimax medica spray na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Lek Gardimax medica spray zawiera

-    Lek ten zawiera alkohol (42,5 % objętości etanolu), tzn. do 168 mg w 5 dawkach, co jest równoważne 0,85 ml piwa lub 0,35 ml wina w dawce. Jest to szkodliwe dla osób uzależnionych od alkoholu. Należy wziąć to także pod uwagę u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią, dzieci oraz pacjentów z grup wysokiego ryzyka, takich jak osoby z chorobą wątroby lub epilepsją.

-    Gardimax medica nie zawiera cukru i może być stosowany u diabetyków.

3. JAK STOSOWAĆ LEK GARDIMAX MEDICA SPRAY Zalecana dawka to:

Dorośli i dzieci od 12 lat: 3 do 5 dawek jednorazowo, 6 do 10 razy na dobę.

Dzieci od 30 miesiąca życia: 2 do 3 dawek jednorazowo, 3 do 5 razy na dobę.

Skierować rozpylacz w kierunku gardła i nacisnąć pompkę.

Lek do krótkotrwałego stosowania objawowego: 3 do 4 dni. Jeśli po tym okresie nie nastąpi poprawa, lub już w trakcie stosowania pojawią się nowe dolegliwości i /lub objawy ogólne np. gorączka pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gardimax medica spray

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Gardimax medica spray, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Objawy przedawkowania: niepokój, szum w uszach, niewydolność oddechowa, zaburzenie rytmu serca, trudności w połykaniu.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W rzadkich przypadkach:

-    reakcja alergiczna skóry i błony śluzowej.

-    możliwość pojawienia się zaburzenia smaku, uczucie pieczenia na języku i ostrych reakcji alergicznych (reakcje anafdaktyczne).

-    możliwość pojawienia się zaburzenia smaku, uczucie pieczenia na języku i ostrych reakcji alergicznych (reakcje anafilaktyczne).

-    po długotrwałym i stałym stosowaniu chlorheksydyny mogą pojawić się przejściowo brązowe przebarwienia na zębach. Przebarwienia te można usunąć.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK GARDIMAX MEDICA SPRAY?

Lek należy' przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie term mu ważności, zamieszczonego na etykiecie i pudelku po: EXP (Termin ważności).

Pierwsze dwie cyfiy oznaczają miesiąc, kolejne dwie lub cztery cyfiy oznaczają rok. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I NNE INFORMACJE Co zawiera lek Gardimax medica spray

Substancją czynną leku jest: diglukonian chloroheksydyny 20 mg/10 ml + chlorow odorek lidokainy 5 mg/10 ml. Pozostałe składniki to: etanol 96 %, glicerol, lewomentol, cyneol, sacharyna sodowa, kwas cytrynowy jednowodny, w'oda oczyszczona.

Jak wygląda lek Gardimax medica spray i co zawiera opakowanie

30 ml butelka ze szkła oranżowego. Pompka, rurka, zakrętka i kaniula (PP, PE, stal nierdzewna, żywice butylowe i acetalowe).

Podmiot odpowiedzialny

Tactica Pharmaceuticals Sp.z.o.o. ul. Bankowa 4, Gliwice

Logo firmy

Wytwórca

Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9

2880 Bomem

Belgia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:.

3