+ iMeds.pl

Gargarin aflofarm -Ulotka Gargarin aflofarm

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH ZEWNĘTRZNYCH

Słoik ze szkła brunatnego z zakrętką polietylenową_


1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO


Gargarin Aflofarm

proszek do sporządzania roztworu do płukania gardła

produkt złożony


2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (YCH)


Skład:

100 g proszku zawiera: substancje czynne 34,8 g boraksu, 34,8 g sodu wodorowęglanu, 14,9 g sodu chlorku, 14,9 g sodu benzoesanu, 0,5 g mentolu.


3. WYKAZ SUSBTANCJI POMOCNICZYCH


4.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA_

proszek do sporządzania roztworu do płukania gardła

30 g    Kod EAN: 5909990178810

5.    SPOSÓB I DROGA (I) PODANIA

Zewnętrznie, na śluzówkę jamy ustnej i gardła.

6.    OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI_

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

7.    INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE


8. TERMIN WAŻNOŚCI


Termin ważności:


9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA


Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania - 28 dni.


10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE


11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151


95-200 Pabianice tel. (42) 22-53-100 {logo}

12. NUMER (Y) POZWOLENIA (Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU


Pozwolenie nr R/1788

13. NUMER SERII


Nr serii:

14.OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI

Produkt leczniczy wydawany bez recepty - OTC.

15. INSTRUKCJA UŻYCIA


Wskazania do stosowania: Pomocniczo w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła w przebiegu nieżytów górnych dróg oddechowych, anginy, infekcji wirusowych i zakażeń grzybiczych.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku. Nie stosować na uszkodzoną powierzchnię błon śluzowych.

Interakcje: Brak.

Ciąża i karmienie piersią: Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: Nie wywiera wpływu.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem: Podczas płukania gardła należy uważać aby nie połykać płynu. Przy zastosowaniu produktu na uszkodzoną powierzchnię błon śluzowych istnieje możliwość kumulowania związków boru w organizmie, zwłaszcza u małych dzieci.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem.

Sposób stosowania i droga podania:

Zewnętrznie, podanie na śluzówkę jamy ustnej i gardła.

/ doi łyżeczki dodać do 54 szklanki ciepłej wody, roztworem płukać 3 razy dziennie.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem na etykiecie lub według wskazań lekarza, czy farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przedawkowanie: W razie zastosowania dawki większej niż zalecana należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku pominięcia dawki leku kolejną należy zastosować jak najszybciej.

Działania niepożądane: Brak łaknienia, biegunka, śluzowo-krwawe wymioty, bezmocz, wysypka skórna, wyłysienie, niedokrwistość, gorączka. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A:


Gargarin Aflofarm

Gargarin Aflofarm

Charakterystyka Gargarin aflofarm

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Gargarin Aflofarm, proszek do sporządzania roztworu do płukania gardła

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 100 g proszku zawiera substancje czynne:

Boraks (Borax)    34,8 g

Sodu wodorowęglan (Natrii hydrogenocarbonas)    34,8 g

Sodu chlorek (Natrii chloridum)    14,9 g

Sodu benzoesan (Natrii benzoas)    14,9 g

Mentol (Mentholum)    0,5 g

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu do płukania gardła

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Pomocniczo w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła w przebiegu nieżytów górnych dróg oddechowych, anginy, infekcji wirusowych i zakażeń grzybiczych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zewnętrznie do płukania gardła: 'A -1 łyżeczki na A szklanki ciepłej wody, płukać 3 razy dziennie.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Uszkodzona powierzchnia błon śluzowych.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podczas płukania gardła należy uważać aby nie połykać produktu. Przy stosowaniu produktu na uszkodzoną powierzchnię błon śluzowych istnieje możliwość kumulowania związków boru w organizmie.

Długotrwałe stosowanie produktu leczniczego ze względu na zawartość boraksu, zwłaszcza u małych dzieci może zwiększać ryzyko kumulacji związków boru w tkankach i narządach organizmu, głównie w mózgu, wątrobie, śledzionie i nerkach oraz w tkance tłuszczowej.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Leki powodujące przekrwienie błon śluzowych mogą zwiększać prawdopodobieństwo wchłaniania składników produktu leczniczego do krążenia ogólnego.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania produktu u kobiet w ciąży.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy w zalecanych dawkach nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Przy krótkotrwałym stosowaniu produkt leczniczy jest dobrze tolerowany.

Mogą wystąpić poniżej wymienione działania niepożądane.

Zaburzenia żołądka i jelit

brak łaknienia, wymioty, biegunka, śluzowo-krwawe wymioty.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych bezmocz.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej wysypka skórna, wyłysienie.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego niedokrwistość.

Zaburzenia układu immunologicznego gorączka.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

ul. Ząbkowska 41

PL-03 736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9    Przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania produktu leczniczego.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Kod ATC: nie nadany prze WHO

Produkt leczniczy ma działanie odkażające, ściągające, przeciwzapalne, miejscowo przeciwbólowe. Produkt leczniczy wykazuje bardzo dobre działanie bakteriostatyczne w stosunku do Staphylococcus aureus, Escherichia coli oraz silne działanie grzybostatyczne dla Candida albicans i Aspergillus niger.

Produkt ma również słabe działanie bójcze w stosunku do testowych szczepów Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida albicans i Aspergillus niger.

Produkt leczniczy działa hamująco na rozwój infekcji wirusowych, gdyż jego stosowanie miejscowo podwyższa pH, spłukuje i mechanicznie usuwa zakażone komórki nabłonka i niszczy wolne wiriony. Działa również przeciwgrzybiczo dzięki skojarzonemu działaniu alkalicznego pH i działania przeciwgrzybowego swych składników, szczególnie benzoesanu sodu.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Boraks podobnie jak inne borany w bardzo małym stopniu wchłania się przez nieuszkodzoną skórę jednak podany na błonę śluzową lub na skórę uszkodzoną wchłania się dobrze. Po podaniu doustnym wchłania się prawie całkowicie.

Benzoesan sodu szybko wchłania się z powierzchni skóry.

Mentol po wchłonięciu, w największym stopniu gromadzi się w tkance tłuszczowej.

Dystrybucja

Boraks jest szeroko dystrybuowany w organizmie największe stężenie osiągają w tkance kostnej. Metabolizm

Borany jako związki nieorganiczne nie są metabolizowane w organizmie, a jedynie (jeszcze przed wchłonięciem) przechodzą w formę niezdysocjowaną - kwas borowy, który wydalany jest głównie przez nerki, ale również z kałem i z mlekiem.

Benzoesan sodu ulega szybkiemu metabolizmowi, nie ulega kumulacji w ustroju. Jest metabolizowany do kwasu hipurowego i glukuronianu benzoilu.

Mentol metabolizowany jest w wątrobie do szeregu metabolitów, z których część jest dodatkowo sprzęgana z kwasem glikuronowym.

Wydalanie

Kwas borowy wydalany jest głównie przez nerki, ale również z kałem i z mlekiem.

Benzoesan sodu wydalany jest głównie z moczem i w mniejszym stopniu z kałem.

Mentol sprzężony z kwasem glukuronowym, wydalany jest z moczem i kałem.

Sole nieorganiczne (NaCl i NaHCO3) praktycznie nie podlegają przemianom w organizmie - poza anionem wodorowęglanowym, z którego powstaje dwutlenek węgla, a ich losy w ustroju podlegają mechanizmom fizjologicznym.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Nie zawiera.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania - 28 dni.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w zamkniętym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Słoik ze szkła brunatnego z zakrętką polietylenową.

1 op.-30 g produktu

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/1788

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 28.05.1999 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 12.12.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Gargarin Aflofarm