Imeds.pl

Gasliny

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Gasliny 1 mg tabletki Rasagilina

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Gasliny i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gasliny

3.    Jak stosować lek Gasliny

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Gasliny

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Gasliny i w jakim celu się go stosuje

Gasliny stosowany jest w leczeniu choroby Parkinsona. Można go podawać łącznie z lewodopą (innym lekiem stosowanym w leczeniu choroby Parkinsona) lub bez lewodopy.

W chorobie Parkinsona dochodzi do utraty komórek, które wytwarzają dopaminę w mózgu. Dopamina pełni w mózgu rolę neuroprzekaźnika mającego wpływ na kontrolę ruchu. Gasliny powoduje zwiększenie i utrzymywanie stężenia dopaminy w tych obszarach.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gasliny

Kiedy nie stosować leku Gasliny

-    jeśli pacjent ma uczulenie na rasagilinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    jeśli u pacjenta występują poważne zaburzenia czynności wątroby.

Podczas stosowania leku Gasliny nie wolno przyjmować jednocześnie następujących leków:

-    inhibitory monoaminooksydazy (MAO) (stosowane na przykład w leczeniu depresji, występuj ącej w trakcie choroby Parkinsona lub w jakichkolwiek innych wskazaniach), włączaj ąc w to leki i zioła wydawane bez recepty, na przykład ziele dziurawca;

-    petydyna (silny środek przeciwbólowy).

Musi upłynąć co najmniej 14 dni między zaprzestaniem stosowania leku Gasliny a rozpoczęciem

stosowania leków z grupy inhibitorów MAO lub petydyny.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Gasliny należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

-    jeśli u pacjenta występują łagodne lub umiarkowane zaburzenia czynności wątroby

Pacjent powinien poinformować lekarza prowadzącego o wszelkich niepokojących zmianach na skórze.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Gasliny u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Lek Gasliny a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. również tych, które wydawane są bez recepty. Należy również powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o paleniu tytoniu lub zamiarze zaprzestania palenia tytoniu.

Należy zasięgnąć porady u lekarza przed zastosowaniem następujących leków jednocześnie z lekiem Gasliny:

-    niektóre leki przeciwdepresyjne (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny, trójpierścieniowe lub czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne);

-    cyprofloksacyna - antybiotyk stosowany w zakażeniach;

-    dekstrometorfan - lek przeciwkaszlowy;

-    sympatykomimetyki takie jak wchodzące w skład kropli do oczu, leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej podawane do nosa i doustnie oraz leki przeciw przeziębieniu zawierające efedrynę lub pseudoefedrynę.

Należy unikać jednoczesnego stosowania leku Gasliny z lekami przeciwdepresyjnymi zawieraj ącymi fluoksetynę lub fluwoksaminę.

Stosowanie leku Gasliny można rozpocząć po upływie co najmniej 5 tygodni od zaprzestania podawania fluoksetyny.

Stosowanie fluoksetyny lub fluwoksaminy można rozpocząć po upływie co najmniej 14 dni od zaprzestania przyjmowania leku Gasliny.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent lub jego bliscy zauważą u chorego nietypowe zachowania będące wynikiem nieodpartego impulsu, przymusu czy pragnienia wykonywania pewnych czynności, szkodliwych dla pacjenta lub innych osób. Takie zachowania są zwane zaburzeniami kontroli impulsów. U pacjentów przyjmujących Gasliny i (lub) inne leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona obserwowano takie zachowania jak natręctwa, obsesyjne myśli, patologiczne uzależnienie od hazardu, niepohamowane wydawanie pieniędzy, impulsywne zachowania, nadmierny popęd seksualny lub nasilone myśli i odczucia seksualne. Lekarz może zdecydować o dostosowaniu dawki lub przerwaniu stosowania leku.

Gasliny z jedzeniem i piciem

Gasliny można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy zasięgnąć porady lekarza przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3.    Jak stosować lek Gasliny

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka leku Gasliny to 1 tabletka 1 mg, przyjmowana doustnie raz na dobę. Lek Gasliny można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gasliny

Jeśli pacjentowi wydaje się, że przyj ął więcej tabletek leku Gasliny niż zalecono, powinien natychmiast zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku Gasliny, aby pokazać je lekarzowi lub farmaceucie.

Objawy przedawkowania mogą obejmować: niepokój, niezdolność do odparcia impulsu, pokusy lub przymus wykonania czynności, które mogą być szkodliwe dla pacjenta lub innych osób, wysokie ciśnienie tętnicze krwi (przełom nadciśnieniowy), zespół serotoninowy z takimi objawami, jak uczucie dezorientacji, niepokój, pocenie się, drżenie, dreszcze, omamy (dziwne doznania wzrokowe lub słuchowe), nagłe drgania mięśni lub szybkie bicie serca.

Pominięcie zastosowania leku Gasliny

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę leku Gasliny o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Gasliny

Nie należy przerywać stosowania leku Gasliny bez wcześniejszej rozmowy z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Podczas badań klinicznych kontrolowanych placebo zgłaszano następujące działania niepożądane:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż u 1 na 10 osób):

-    nieprawidłowe ruchy ciała (dyskinezy)

-    bóle głowy

Często (mogą wystąpić do 1 na 10 osób):

-    bóle brzucha

-    upadek

-    alergia

-    gorączka

-    objawy grypopodobne

-    złe samopoczucie (osłabienie),

-    ból szyi

-    ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa)

-    zmniejszenie ciśnienia krwi podczas wstawania z objawami przypominającymi zawroty głowy (niedociśnienie ortostatyczne)

-    zmniejszone łaknienie (zmniejszony apetyt)

-    zaparcia

-    suchość w jamie ustnej

-    nudności i wymioty

-    wzdęcia z oddawaniem gazów

-    nieprawidłowe wyniki badania krwi (leukopenia)

-    bóle stawów

-    bóle mięśniowo-szkieletowe    (bóle    mięśniowo-kostne)

-    zapalenie stawów

-    drętwienie i osłabienie mięśni ręki (zespół cieśni nadgarstka)

-    zmniej szenie masy ciała

-    niezwykłe sny

-    utrudniona koordynacja grup    mięśni (zaburzenia równowagi)

-    depresja

-    zawroty głowy

-    przedłużające się napięcie mięśni (dystonia)

-    wyciek z nosa (katar, nieżyt nosa)

-    podrażnienie skóry (zapalenie skóry)

-    wysypka

-    przekrwienie oczu (zapalenie spojówek)

-    nagłe parcie na mocz

Niezbyt często (mogą wystąpić do 1 na 100 osób):

-    udar mózgu

-    zawał mięśnia sercowego

-    wysypka w postaci pęcherzyków (wysypka pęcherzykowo-pęcherzowa)

Dodatkowo, u około 1% pacjentów w badaniach klinicznych kontrolowanych placebo odnotowany został rak skóry. Niemniej jednak dowody naukowe wskazuj ą, że to choroba Parkinsona, a nie stosowanie jakiegoś szczególnego leku, wiąże się ze zwiększonym zagrożeniem wystąpienia raka skóry (nie tylko czerniaka). Każda budząca podejrzenie zmiana skórna powinna być zbadana przez lekarza.

W chorobie Parkinsona występują takie objawy jak omamy i splątanie. W doświadczeniach uzyskanych po wprowadzeniu leku do obrotu objawy te obserwowano także u pacjentów z chorobą Parkinsona leczonych lekiem Gasliny.

Zgłaszano przypadki, kiedy podczas stosowania jednego lub kilku leków w leczeniu choroby Parkinsona pacjent, był niezdolni do odparcia impulsu, pokusy czy przymusu wykonania czynności, które mogły być szkodliwe dla niego lub innych osób. Takie zachowania są zwane zaburzeniami kontroli impulsów. U pacjentów przyjmuj ących lek Gasliny i (lub) inne leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona obserwowano:

-    obsesyjne myśli lub impulsywne zachowania;

-    silny impuls do niepohamowanego uprawiania hazardu, mimo poważnych osobistych lub rodzinnych konsekwencji;

-    zmienione lub zwiększone zainteresowania oraz zachowania seksualne o dużym znaczeniu dla pacjenta lub innych osób, np. nasilony popęd płciowy;

-    przymusowe, niekontrolowane wydawanie pieniędzy lub zakupy.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeżeli pacjent przejawia któreś z tych zachowań, aby omówić sposoby ich kontrolowania lub ograniczenia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Tel.: +48 22 49 21 301,

Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Gasliny

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku Gasliny po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu tekturowym lub blistrze po słowach „Termin ważności” (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Gasliny

-    Substancją czynną jest rasagilina. Każda tabletka zawiera 1 mg rasagiliny (w postaci rasagiliny półwinianu).

-    Pozostałe składniki leku wapnia siarczan, dwuwodny, skrobia żelowana (kukurydziana) , skrobia kukurydziana, kwas stearynowy, talk, kwas cytrynowy bezwodny, krzemionka koloidalna bezwodna.

Jak wygląda lek Gasliny i co zawiera opakowanie

Białe, okrągłe tabletki o ściętych krawędziach, o średnicy 7 mm, z wytłoczonym oznakowaniem „A486” po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie.

Tabletki dostępne są w blistrach, po 28 tabletek w opakowaniu.

Podmiot odpowiedzialny

Sigillata Limited Suite 23, Park Royal House 23 Park Royal Road NW10 7JH Londyn,

Wielka Brytania

Wytwórca

Actavis ehf.

Reykjavikurvegur 78 IS-220 Hafnarfjóróur Islandia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Polska:    Gasliny

Wielka Brytania:    Gasliny

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5