Imeds.pl

Gasprid 10 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA OLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

GASPRID 5 mg tabletki GASPRID 10 mg tabletki

(Cisapridum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane nic wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Gasprid i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gasprid

3.    Jak stosować lek Gasprid

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Gasprid

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK GASPRID I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Gasprid jest lekiem w postaci tabletek do podawania doustnego, zawierającym 5 mg lub 10 mg cyzaprydu. Preparat stosuje się wyłącznie u dorosłych w leczeniu ostrego i ciężkiego zaostrzenia objawowego przewlekłego idiopatycznego lub występującego w przebiegu cukrzycy opóźnienia opróżniania żołądka, gdy inne metody leczenia są nieskuteczne.

Gasprid pobudza motorykę przewodu pokarmowego, zwiększa napięcie dolnego zwieracza przełyku, przyspiesza opróżnianie żołądka i dwunastnicy oraz przejście treści pokarmowej przez jelita.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU GASPRID Kiedy nie stosować leku Gasprid

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Gasprid.

•    jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie następujące leki: o leki przeciwgrzybicze (np. ketokonazol, flukonazol)

o antybiotyki makrolidowe (np. azytromycyna, erytromycyna, klarytromycyna) o leki przeciw wirusowi H1V (np. rytonawir i indynawir) o nefazodon - lek przeciwdepresyjny

o leki przeciwarytmiczne (np. chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, prokainamid) lub (np. amiodaron, sotalol)

o beperydyl - lek przeciwdusznicowy o halofantryna - lek przeciwmalaryczny

o niektóre antybiotyki pochodne chinolonów (szczególnie: sparfloksacyna, grepafloksacyna, gatyfloksacyna, moksyfloksacyna)

o trój - i czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np. amitryptylina, maprotylina); o winkamina - lek rozszerzający naczynia krwionośne

o neurołeptyki (takie jak: fenotiazyny, prymozyd, sertyndol, haloperydol, droperydol, sultopryd) o zyprazydon - lek przcciwpsychotyczny o di fenian i I

o niektóre leki przeciwhistaminowe (takie jak: astemizol i terfenadyna).

•    występuje niedobór potasu lub magnezu

•    występuje znaczne zwolnienie pracy serca (bradykardia)

•    znaczne zaburzenia rytmu

• nie wy równana niewydolność krążenia

•    u pacjentów ze stwierdzonym wrodzonym wydłużeniem odstępu QT lub u pacjentów z wrodzonym wydłużeniem odstępu QT w wywiadzie rodzinnym

•    występuje nietolerancja fruktozy, zespół złego wchłaniania glukozy i galaktozy lub w niedoborze sacharazy — izomaltazy.

Leku Gasprid nie należy stosować w przypadku, gdy pobudzenie motoryki przewodu pokarmowego może być niebezpieczne (organiczne niedrożności).

Stosowanie leku Gasprid z innymi Ickami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Jednoczesne stosowanie doustnych leków przeciwzakrzepowych (na przykład acenokumarolu) może prowadzić do nasilenia działania leku przeciwzakrzepowego i ryzyka krwotoku. Należy pamiętać o dostosowaniu dawki doustnego Icku przeciwzakrzepowego, podczas leczenia i do 8 dni po zakończeniu leczenia cyzaprydem.

Może wystąpić przemijające nasilenie działania uspokajającego diazcpamu, spowodowane zwiększeniem szybkości wchłaniania.

Nie należy przyjmować jednocześnie z lekiem Gasprid soku grejpfrutowego ani alkoholu. Stosowanie leku Gasprid z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować, co najmniej 15 min. przed posiłkiem oraz przed spoczynkiem nocnym. Podczas przyjmowania cyzaprydu nie zaleca się, wielokrotnego spożywania soku grejpfrutowego. Tabletkę należy połykać w całości, nie należy jej dzielić ani rozgryzać.

Ciąża i karmienie piersią Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

W badaniach licznej grupy ludzi, cyzapryd nie wpływał na zwiększenie występowania wad u płodu. Niemniej, stosując Gasprid podczas ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze, należy rozważyć spodziewane korzyści z zastosowania leku w zestawieniu z potencjalnym ryzykiem.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Pomimo, że przenikanie cyzaprydu do mleka jest minimalne, nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania leku Gasprid.

Osoby w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku nie ma potrzeby zmiany dawkowania leku.

Pacjenci z niewydolnością nerek lub wątroby

U pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek, zaleca się zmniejszenie o połowę dawki dobowej. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych będących w ruchu. Nie powoduje uspokojenia lub uczucia senności.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK GASPRID

Lek Gasprid należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Gasprid przeznaczony jest tylko dla dorosłych.

Leczenie preparatem Gasprid powinno być rozpoczęte w warunkach szpitalnych oraz ściśle monitorowane przez lekarza specjalistę, doświadczonego w leczeniu ostrego i ciężkiego zaostrzenia objawowego przewlekłego idiopatycznego lub występującego w przebiegu cukrzycy opóźnienia opróżniania żołądka (gastropareza).

Gasprid należy podawać na 15 minut przed posiłkiem i najlepiej przed udaniem się na spoczynek,

(gdy konieczne jest podanie czwartej dawki leku), popijając płynem.

Zalecana dawka leku Gasprid wynosi 10 mg trzy do czterech razy na dobę. Nie należy stosować dawki większej, niż 40 mg na dobę.

Gasprid nie należy popijać sokiem grejpfrutowym.

Gasprid należy stosować jedynie w leczeniu krótkotrwałym.

Nie należy dzielić ani rozgryzać tabletek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gasprid

Objawy

częste oddawanie stolca.


Objawami występującymi w wyniku przedawkowania są: kurcze brzucha i Mogą również wystąpić zaburzenia rytmu serca.

Leczenie

W razie przedawkowania, niezbędna jest hospitalizacja. Zaleca się podanie węgla aktywowanego, obserwację kliniczną pacjenta oraz monitorowanie zapisu EKG. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapis EKG pracy serca, ze szczególnym uwzględnieniem wydłużenia odstępu QT lub bradykardię oraz na zaburzenia równowagi elektrolitowej (zwłaszcza hipokalemię i hipomagnezcmię).

Pominięcie zastosowania Icku Gasprid

Należy zażyć natychmiast chyba, że następuje czas przyjęcia kolejnej dawki.

do lekarza lub farmaceuty.


W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek. lek Gasprid może powodować działania niepożądane, choci wystąpią.

Notowano przypadki poważnych zaburzeń rytmu, nawet prowadzących pacjentów. W większości przypadków działania te wystąpiły u pacjentów jednocześnie inne leki i (lub) mieli chorobę serca w wywiadzie lub czynu rytmu serca


iaż nie u każdego one


do z


zagrożenia życia którzy przyjmowali ki ryzyka rozwoju zaburzeń


Skala częstości występowania działań niepożądanych:

-    bardzo często - częściej niż u 1 na 10 pacjentów

-    często - częściej niżu 1 na 100 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów

-    niezbyt często - częściej niż u 1 na 1000 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów

-    rzadko - częściej niż u 1 na 10000 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 1000

-    bardzo rzadko - rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów

Obserwowano następujące działania niepożądane:

Często

Zaburzenia żołądka i jelit:

Przemijające kurcze brzucha, burczenie w brzuchu i biegunka.

Niezbyt często

Zaburzenia ogólne:

Przypadki nadwrażliwości, w tym wysypkę, pokrzywkę i świąd, łagodne i przemijające bóle głowy lub zawroty głowy. Obserwowano także zależne od dawki Icku częste oddawanie moczu.

Teva Kutno S.A ul. Sienkiewicza 25 99-300 Kutno Polska

Data zatwierdzenia ulotki: