+ iMeds.pl

Gasprid 5 mgUlotka Gasprid

ULOTKA OLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

GASPRID 5 mg tabletki GASPRID 10 mg tabletki

(Cisapridum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane nic wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Gasprid i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gasprid

3.    Jak stosować lek Gasprid

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Gasprid

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK GASPRID I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Gasprid jest lekiem w postaci tabletek do podawania doustnego, zawierającym 5 mg lub 10 mg cyzaprydu. Preparat stosuje się wyłącznie u dorosłych w leczeniu ostrego i ciężkiego zaostrzenia objawowego przewlekłego idiopatycznego lub występującego w przebiegu cukrzycy opóźnienia opróżniania żołądka, gdy inne metody leczenia są nieskuteczne.

Gasprid pobudza motorykę przewodu pokarmowego, zwiększa napięcie dolnego zwieracza przełyku, przyspiesza opróżnianie żołądka i dwunastnicy oraz przejście treści pokarmowej przez jelita.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU GASPRID Kiedy nie stosować leku Gasprid

•    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Gasprid.

•    jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie następujące leki: o leki przeciwgrzybicze (np. ketokonazol, flukonazol)

o antybiotyki makrolidowe (np. azytromycyna, erytromycyna, klarytromycyna) o leki przeciw wirusowi HIV (np. rytonawir i indynawir) o nefazodon - lek przeciwdepresyjny

o leki przeciwarytmiczne (np. chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, prokainamid) lub (np. amiodaron, sotalol)

o beperydyl - lek przeciwdusznicowy o halofantryna - lek przeciwmalaryczny

o niektóre antybiotyki pochodne chinolonów (szczególnie: sparfloksacyna, grepafloksacyna, gatyfloksacyna, moksyfloksacyna)

o trój - i czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np. amitryptylina, maprotylina); o winkamina - lek rozszerzający naczynia krwionośne

o neurołeptyki (takie jak: fenotiazyny, prymozyd, sertyndol, haloperydol, droperydol, sultopryd) o zyprazydon - lek przcciwpsychotyczny o di fenian i I

o niektóre leki przeciwhistaminowe (takie jak: astemizol i terfenadyna).

•    występuje niedobór potasu lub magnezu

•    występuje znaczne zwolnienie pracy serca (bradykardia)

•    znaczne zaburzenia rytmu

• nie wy równana niewydolność krążenia

•    u pacjentów ze stwierdzonym wrodzonym wydłużeniem odstępu QT lub u pacjentów z wrodzonym wydłużeniem odstępu QT w wywiadzie rodzinnym

•    występuje nietolerancja fruktozy, zespół złego wchłaniania glukozy i galaktozy lub w niedoborze sacharazy — izomaltazy.

Leku Gasprid nie należy stosować w przypadku, gdy pobudzenie motoryki przewodu pokarmowego może być niebezpieczne (organiczne niedrożności).

Stosowanie leku Gasprid z innymi Ickami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Jednoczesne stosowanie doustnych leków przeciwzakrzepowych (na przykład acenokumarolu) może prowadzić do nasilenia działania leku przeciwzakrzepowego i ryzyka krwotoku. Należy pamiętać o dostosowaniu dawki doustnego Icku przeciwzakrzepowego, podczas leczenia i do 8 dni po zakończeniu leczenia cyzaprydem.

Może wystąpić przemijające nasilenie działania uspokajającego diazepamu, spowodowane zwiększeniem szybkości wchłaniania.

Nie należy przyjmować jednocześnie z lekiem Gasprid soku grejpfrutowego ani alkoholu. Stosowanie leku Gasprid z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować, co najmniej 15 min. przed posiłkiem oraz przed spoczynkiem nocnym. Podczas przyjmowania cyzaprydu nie zaleca się, wielokrotnego spożywania soku grejpfrutowego. Tabletkę należy połykać w całości, nie należy jej dzielić ani rozgryzać.

Ciąża i karmienie piersią Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

W badaniach licznej grupy ludzi, cyzapryd nie wpływał na zwiększenie występowania wad u płodu. Niemniej, stosując Gasprid podczas ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze, należy rozważyć spodziewane korzyści z zastosowania leku w zestawieniu z potencjalnym ryzykiem.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Pomimo, że przenikanie cyzaprydu do mleka jest minimalne, nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania leku Gasprid.

Osoby w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku nie ma potrzeby zmiany dawkowania leku.

Pacjenci z niewydolnością nerek lub wątroby

U pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek, zaleca się zmniejszenie o połowę dawki dobowej. Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych będących w ruchu. Nie powoduje uspokojenia lub uczucia senności.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK GASPRID

Lek Gasprid należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Gasprid przeznaczony jest tylko dla dorosłych.

Leczenie preparatem Gasprid powinno być rozpoczęte w warunkach szpitalnych oraz ściśle monitorowane przez lekarza specjalistę, doświadczonego w leczeniu ostrego i ciężkiego zaostrzenia objawowego przewlekłego idiopatycznego lub występującego w przebiegu cukrzycy opóźnienia opróżniania żołądka (gastropareza).

Gasprid należy podawać na 15 minut przed posiłkiem i najlepiej przed udaniem się na spoczynek,

(gdy konieczne jest podanie czwartej dawki leku), popijając płynem.

Zalecana dawka leku Gasprid wynosi 10 mg trzy do czterech razy na dobę. Nie należy stosować dawki większej, niż 40 mg na dobę.

Gasprid nie należy popijać sokiem grejpfrutowym.

Gasprid należy stosować jedynie w leczeniu krótkotrwałym.

Nie należy dzielić ani rozgryzać tabletek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gasprid

Objawy

częste oddawanie stolca.


Objawami występującymi w wyniku przedawkowania są: kurcze brzucha i Mogą również wystąpić zaburzenia rytmu serca.

Leczenie

W razie przedawkowania, niezbędna jest hospitalizacja. Zaleca się podanie węgla aktywowanego, obserwację kliniczną pacjenta oraz monitorowanie zapisu EKG. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapis EKG pracy serca, ze szczególnym uwzględnieniem wydłużenia odstępu QT lub bradykardię oraz na zaburzenia równowagi elektrolitowej (zwłaszcza hipokalemię i hipomagnezcmię).

Pominięcie zastosowania Icku Gasprid

Należy zażyć natychmiast chyba, że następuje czas przyjęcia kolejnej dawki.

do lekarza lub farmaceuty.


W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek. lek Gasprid może powodować działania niepożądane, choci wystąpią.

Notowano przypadki poważnych zaburzeń rytmu, nawet prowadzących pacjentów. W większości przypadków działania te wystąpiły u pacjentów jednocześnie inne leki i (lub) mieli chorobę serca w wywiadzie lub czynu rytmu serca


iaż nie u każdego one


do z


zagrożenia życia którzy przyjmowali ki ryzyka rozwoju zaburzeń


Skala częstości występowania działań niepożądanych:

-    bardzo często - częściej niż u 1 na 10 pacjentów

-    często - częściej niżu 1 na 100 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów

-    niezbyt często - częściej niż u 1 na 1000 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów

-    rzadko - częściej niż u 1 na 10000 pacjentów, ale rzadziej niż u 1 na 1000

-    bardzo rzadko - rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów

Obserwowano następujące działania niepożądane:

Często

Zaburzenia żołądka i jelit:

Przemijające kurcze brzucha, burczenie w brzuchu i biegunka.

Niezbyt często

Zaburzenia ogólne:

Przypadki nadwrażliwości, w tym wysypkę, pokrzywkę i świąd, łagodne i przemijające bóle głowy lub zawroty głowy. Obserwowano także zależne od dawki Icku częste oddawanie moczu.

Teva Kutno S.A ul. Sienkiewicza 25 99-300 Kutno Polska

Data zatwierdzenia ulotki:

Gasprid

Charakterystyka Gasprid

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

Dzi

i. nazwa produktu leczniczego

GASPRID5 mg tabletki GASPRID 10 mg tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera 5 mg lub 10 mg cyzaprydu (Cisapridum) w postaci cyzaprydu jednowodnego. Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna 57,74 mg lub 115,49 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

DOROŚLI

Leczenie ostrego i ciężkiego zaostrzenia objawowego przewlekłego idiopatycznego lub występującego w przebiegu cukrzycy opóźnienia opróżniania żołądka (gastroparesis), gdy inne metody leczenia są nieskuteczne.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Podanie doustne.

Gasprid w postaci tabletek przeznaczony jest tylko dla dorosłych.

Leczenie produktem leczniczym Gasprid powinno być rozpoczęte w warunkach szpitalnych oraz ściśle monitorowane przez lekarza specjalistę, doświadczonego w leczeniu ostrego i ciężkiego zaostrzenia objawowego przewlekłego idiopatycznego lub występującego w przebiegu cukrzycy opóźnienia opróżniania żołądka (gastroparesis).

Gasprid należy podawać na 15 minut przed posiłkiem i najlepiej przed udaniem się na spoczynek,

(gdy konieczne jest podanie czwartej dawki leku), popijając płynem.

Zalecana dawka produktu leczniczego Gasprid wynosi 10 mg trzy do czterech razy na dobę. Nie należy stosować dawki większej niż 40 mg na dobę.

Produktu leczniczego Gasprid nie należy popijać sokiem grejpfrutowym (patrz punkt 4.5).

Gasprid należy stosować jedynie w leczeniu krótkotrwałym.

Osoby w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku, ze względu na umiarkowane wydłużenie okresu półtrwania, stężenie leku w surowicy krwi w stanie stacjonarnym jest większe. Niemniej, terapeutyczne dawki leku są podobne do stosowanych u młodszych pacjentów.

Pacjenci z niewydolnością nerek lub wątroby

U pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek, zaleca się zmniejszenie o połowę dawki dobowej.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Gasprid przeciwwskazany jest:

-    u pacjentów przyjmujących równocześnie doustnie lub pozajelitowo leki, będące silnymi inhibitorami cytochromu P 450 3A4 (CYP 3A4), (patrz punkt 4.5) np.:

•    leki przeciwgrzybicze, pochodne azolowe

•    antybiotyki makrolidowe

•    inhibitory proteaz HIV ® nefazodon

-    u pacjentów przyjmujących równocześnie leki, mogące powodować częstoskurcz komorowy typu „torsade depointes” i (lub) wydłużające odstęp QT (patrz punkt. 4.5);

-    w hipokaliemii lub hipomagnezemii

-    w klinicznej istotnej bradykardii

-    w innych, klinicznie istotnych zaburzeniach rytmu

-    w niewyrównanej niewydolności krążenia

-    u pacjentów ze stwierdzonym wrodzonym wydłużeniem odstępu QT lub u pacjentów z wrodzonym wydłużeniem odstępu QT w wywiadzie rodzinnym

-    w przypadku nietolerancji fruktozy, w zespole złego wchłaniania glukozy i galaktozy lub w niedoborze sacharazy - izomaltazy

-    w przypadku, gdy pobudzenie motoryki przewodu pokarmowego może być niebezpieczne (organiczne niedrożności).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przed przepisaniem produktu Gasprid należy rozważyć i ocenić potencjalne ryzyko powstania ciężkich lub zagrażających życiu zaburzeń rytmu serca.

U pacjentów z następującymi czynnikami predysponującymi do wystąpienia zaburzeń rytmu serca lub z ich podejrzeniem, należy rozważyć potencjalne korzyści do ryzyka zastosowania cyzaprydu.

Pacjenci należący do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia zaburzeń rytmu serca to pacjenci z chorobą serca w wywiadzie (komorowe zaburzenia rytmu, blok przedsionkowo - komorowy drugiego lub trzeciego stopnia, zaburzenia czynności węzła zatokowego, choroba niedokrwienna serca, niewydolność krążenia), przypadkami nagłej śmierci w wywiadzie rodzinnym, niewydolnością nerek, ciężkimi chorobami płuc, niewydolnością oddechową, czynnikami predysponującymi do zaburzeń równowagi elektrolitowej (szczególnie pacjenci przyjmujący leki moczopędne powodujące hipokaliemię oraz pacjenci leczeni z nagłych powodów insuliną), pacjenci z wymiotami i (lub) pacjenci z przewlekłą biegunką.

U wszystkich pacjentów leczonych preparatem Gasprid, przed rozpoczęciem oraz w trakcie leczenia należy monitorować zapis EKG oraz przeprowadzać badanie biochemiczne krwi.

W trakcie leczenia, należy uważnie obserwować wszystkich pacjentów by móc rozpoznać sytuacje stanowiące ryzyko jak wymioty lub przewlekła biegunka.

Produktu leczniczego Gasprid nie należy przepisywać pacjentom z odstępem QT dłuższym, niż 450 msek. lub u pacjentów z niewy równany mi zaburzeniami równowagi elektrolitowej (patrz punkt 4.3).

U pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek, zaleca się zmniejszenie dawki dobowej cyzaprydu o połowę.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego Gasprid u pacjentów leczonych doustnymi Ickami przeciwzakrzepowymi (patrz punkt 4.5).

Pacjentów, którym przepisano Gasprid należy jasno poinstruować, by ze względu na mogące wystąpić interakcje, zgłaszali lekarzowi lub farmaceucie jakiekolwiek zmiany leczenia, w tym zmiany dokonane samodzielnie (patrz punkt 4.5).

Lek nie powinien być stosow'any u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lappa) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi Ickami i inne rodzaje interakcji

Gasprid w'plywa na właściwości farmakokinetyczne digoksyny i propranololu.

Przeciwwskazania do jednoczesnego stosowania

Cyzapryd jest metabolizowany głównie przez CYP 3A4. Jednocześnie, doustne lub pozajelitowe stosowanie leków silnie hamujących aktywność CYP 3A4, prowadzić może do zwiększenia stężenia cyzaprydu w surowicy krwi, powodując w następstwie zwiększone ryzyko wydłużenia odstępu QT oraz ciężkich zaburzeń rytmu serca, jak: częstoskurcz komorowy, migotanie komór, częstoskurcz komorowy typu: „torsades de pointes”. Dlatego też, przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie cyzaprydu z następującymi lekami (patrz punkt 4.3):

-    podawane doustnie lub pozajclitowo leki przeć i wgrzy bicze, pochodne azolowc, takie jak: ketokonazol, itrakonazol, mikonazol, flukonazol;

-    podawane doustnie lub pozajelitowo antybiotyki makrolidowe, szczególnie: azytromycyna, erytromycyna, klarytromycyna, troleandomycyna;

-    inhibitory proteaz H1V: w badaniach in vitro wykazano, że rytonawir i indynawir mają silny, hamujący wpływ na aktywność CYP 3A4, podczas gdy sankwinawir jest słabym inhibitorem;

-    nefazodon;

-    leki, o których wiadomo, że wydłużają odstęp QT i (lub) wywołują powstawanie częstoskurczu komorowego typu „torsades de pointes”: leki przeciwarytmiczne klasy IA (chinidyna, hydrochinidyna, dyzopiramid, prokainamid) i klasy III (amiodaron, sotalol); beperydyl; halofantryna; niektóre antybiotyki pochodne chinologów (szczególnie: sparfloksacyna, grepafloksacyna, gatyfloksacyna, moksyfloksacyna); trój - i czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne (amitryptylina, maprotylina); winkamina; neuroleptyki (takie jak: fenotiazyny, prymozyd, sertyndol, haloperydol, droperydol, sultopryd); zyprazydon; difemanil; niektóre leki przeciwhislaminowe (takie jak: astemizol i terfenadyna).

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania

Podczas przyjmowania cyzaprydu nie zaleca się, wielokrotnego spożywania soku grejpfrutowego, z powodu możliwego zwiększenia biodostępności Gaspridu (patrz punkt 4.2).

Jednoczesne podawanie leków wymagające środków ostrożności

Doustne leki przeciwzakrzepowe (na przykład acenokumarol): jednoczesne leczenie może prowadzić do nasilenia działania Icku przeciwzakrzepowego i ryzyka krwotoku. Zaleca się częstsze kontrolowanie wskaźnika protrombinowego i znormalizowanego wskaźnika protrombinowego (1NR). Należy pamiętać o dostosowaniu dawki doustnego leku przeciwzakrzepowego, podczas leczenia i do 8 dni po zakończeniu leczenia cyzaprydem.

Jednoczesne podawanie leków

Może wystąpić przemijające nasilenie działania sedatywnego diazepamu, spowodowane zwiększeniem szybkości wchłaniania. Cymetydyna powoduje nieznaczne zwiększenie biodostępności cyzaprydu, co nie ma znaczenia klinicznego. Może nasilić się sedatywne działanie alkoholu.

4.6    Ciąża i laktacja

U zwierząt nie obserwowano wpływu cyzaprydu na płodność ani działania embriotoksycznego czy teratogennego. W badaniach licznej grupy ludzi, cyzapryd nie wpływał na zwiększenie występowania wad u płodu. Niemniej, stosując Gasprid podczas ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze, należy rozważyć spodziewane korzyści z zastosowania leku w zestawieniu z potencjalnym ryzykiem. Pomimo, że przenikanie cyzaprydu do mleka jest minimalne, nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania produktu Gasprid.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Gasprid nie wpływa na funkcje psychomotoryczne oraz nie powoduje uspokojenia lub uczucia senności. Gasprid może jednak przyspieszać wchłanianie substancji działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, takich jak barbiturany i alkohol. Dlatego, jeśli Gasprid jest przyjmowany jednocześnie z tymi substancjami, należy zachować ostrożność.

Notowano przypadki wydłużenia odstępu QT i (lub) ciężkie, czasem prowadzące do śmierci komorowe zaburzenia rytmu, jak częstoskurcz komorowy typu „torsades de pointes”, częstoskurcz komorowy oraz migotanie komór. W większości przypadków działania te wystąpiły u pacjentów, którzy przyjmowali jednocześnie inne leki, w tym inhibitory CYP 3A4 i (lub) mieli chorobę serca w wywiadzie lub czynniki ryzyka rozwoju zaburzeń rytmu serca (patrz punkt 4.3, punkt 4.4, punkt 4.5).

Obserwowano następujące działania niepożądane:

Częste (od 1/100 do 1/10)

Z powodu farmakologicznego działania cyzaprydu, mogą wystąpić: przemijające kurcze brzucha, burczenie w brzuchu i biegunka.

Niezbyt częste (od 1/1000 do 1/100)

Czasami obserwowano przypadki nadwrażliwości, w tym wysypkę, pokrzywkę i świąd, łagodne i przemijające bóle głowy lub zawroty głowy. Obserwowano także zależne od dawki leku częste oddawanie moczu.

Bardzo rzadkie (poniżej 1/10000)

Obserwowano pojedyncze przypadki drgawek i objawy pozapiramidowe. Rzadko obserwowano także przemijające przypadki ginekomastu i mlekotoku, czasem z towarzyszącą hiperprolaktynemią. Donoszono o przemijających zaburzeniach czynności wątroby z cholestazą lub bezskurcz oskrzeli.

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Objawami występującymi w wyniku przedawkowania są: kurcze brzucha i częste oddawanie stolca. Może wystąpić wydłużenie odstępu QT oraz komorowe zaburzenia rytmu, w tym częstoskurcz komorowy typu „torsades de pointes”.

Leczenie

W razie przedawkowania, niezbędna jest hospitalizacja. Zaleca się podanie węgla aktywowanego, obserwację kliniczną pacjenta oraz monitorowanie zapisu EKG. Należy rozpoznać i odpowiednio leczyć czynniki predysponujące do wydłużenia odstępu QT, jak zaburzenia równowagi elektrolitowej (zwłaszcza hipokaliemię i hipomagnezemię) oraz bradykardię.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki pobudzające perystaltykę.

Kod ATC: A03FA02

Badania in vitro wykazały, że cyzapryd jest agonistą receptora serotoninow'ego (5-HT4). Cyzapryd pobudza motorykę przewodu pokarmowego.

Mechanizm działania cyzaprydu wiąże się głównie z nasileniem fizjologicznego uwalniania acetylocholiny ze splotów nerwowych błony mięśniowej jelita.

Cyzapryd nie pobudza receptorów muskaiynowych i nikotynowych, nie hamuje też aktywności acelylocholinoesterazy.

W dawkach terapeutycznych, cyzapryd nic blokuje receptorów dopaminergicznych.

Wpływ na motorykę przewodu pokarmowego

Przełyk

Cyzapryd pobudza perystaltykę przełyku zarówno u pacjentów zdrowych, jak i pacjentów z refluksem żolądkowo - przełykowym, zwiększa napięcie dolnego zwieracza przełyku poprawiające jego opróżnianie.

Żołądek

Cyzapryd zwiększa kurczliwość żołądka i dwunastniczym oraz poprawia opróżnianie żołądka i dwunastnicy;

Jelita

Cyzapryd poprawia perystaltykę jelit, a także przyspiesza pasaż treści przez jelito cienkie i grube. Początek działania farmakologicznego cyzaprydu występuje około 30 do 60 minut po doustnym przyjęciu produktu.

Inne działania

Z powodu braku bezpośredniego działania cholinomimetycznego, cyzapryd nie zwiększa podstawowego oraz indukowanego pentagastryną wydzielania kwasu żołądkowego.

Z powodu małego powinowactwa do receptorów dopaminergicznycli, cyzapryd rzadko zwiększa stężenie dopaminy.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym, cyzapryd w organizmie ludzkim jest wchłaniany szybko i całkowicie, lecz jego całkowita biodostępność wynosi od 40 do 50%. Spowodowane jest to znacznym jelitowym metabolizmem cyzaprydu oraz efektem pierwszego przejścia w wątrobie.

Maksymalne stężenie cyzaprydu w surowicy krwi występuje w ciągu 1 do 2 godzin.

Większa biodostępność występuje, gdy cyzapryd przyjmowany jest na 15 minut przed przyjęciem posiłków. Główna droga metabolizmu cyzaprydu przebiega z udziałem CYP3A4. Cyzapryd jest metabolizowany głównie w procesie utleniającej N-dealkilacji oraz aromatycznej hydroksylacji. Jednym z głównych metabolitów jest norcyzapryd. Okres półtrwania cyzaprydu wynosi około 10 godzin.

Cyzapryd jest wydzielany niemalże w równym stopniu z moczem i kałem, prawie wyłącznie w postaci metabolitów. Bardzo niewielka ilość wydzielana jest z mlekiem matki.

Kinetyka cyzaprydu jest liniowa dla dawek od 5 mg do 20 mg.

W stanie stacjonarnym, poranne stężenie cyzaprydu w surowicy krwi przed przyjęciem kolejnej dawki wynoszą od 10 ng/ml do 20 ng/ml dla dawki 5 mg podawanej trzy razy na dobę, oraz od 20 ng/ml do 40 ng/ml dla dawki 10 mg podawanej trzy razy na dobę.

Podczas przyjmowania kolejnych dawek, zarówno kumulacja, jak i metabolizm cyzaprydu nie ulegają zmianie.

Niewydolność nerek nie wpływa na parametry kinetyczne leku, z wyjątkiem kumulacji norcyzaprydu. U pacjentów z niewydolnością wątroby, okres półtrwania cyzaprydu może ulec wydłużeniu, bez zmiany jego biodostępności.

U osób w podeszłym wieku, stężenie leku w stanie stacjonarnym jest ogólnie zwiększone (umiarkowane zwiększenie biodostępności). Niemniej, terapeutyczne dawki są zbliżone do stosowanych u młodszych osób.

Cyzapryd w znacznym stopniu wiąże się z białkami surowicy krwi (97,5%).

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania elektrofizjologiczne in vitro i in vivo wykazały, że cyzapryd w pewnych warunkach może wydłużać okres repolaryzacji serca. W pewnych warunkach prowadzić to może do wydłużenia odstępu QT.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna

Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia ziemniaczana Powidon

Kroskarmeloza sodowa Magnezu stearynian Polisorbat 80

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Spec jalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Lek Gasprid 5 mg tabletki pakowany jest w blistry PCW/A1 lub w pojemniki z polietylenu wysokoc ¡śnieni owego.

1 blister po 30 tabletek (30 tabletek) w tekturowym pudełku;

1    pojemnik zawierający 30 tabletek w tekturowym pudelku.

Lek Gasprid 10 mg tabletki pakowany jest w blistry PCW/AI lub w pojemniki z polietylenu wysokociśnieniowego.

2    blistry po 15 tabletek (30 tabletek) w tekturowym pudełku;

1 pojemnik zawierający 30 tabletek w tekturowym pudelku.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Tcva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Polska

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Gasprid 5 mg tabletki 8768

Gasprid 10 mg tabletki

7324

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Gasprid 5 mg tabletki 24.05.2001 r.

25.04.2006    r.

04.05.2007    r.

Gasprid 10 mg tabletki 09.10.1997 r. 16.01.2003 r.

27.12.2007    r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

Gasprid