Imeds.pl

Gastal (O Smaku Miętowym) 450 Mg + 300 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

GASTAL (o smaku miętowym) 450 mg + 300 mg tabletki do ssania

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożadane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Gastal i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gastal

3.    Jak stosować lek Gastal

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Gastal

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    CO TO JEST LEK GASTAL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Tabletki do ssania Gastal są lekiem zobojętniającym nadmiar kwasu solnego w soku żołądkowym, działającym ochronnie na błonę śluzową przełyku, żołądka i dwunastnicy. Lek usuwa dolegliwości związane z nadkwaśnością (zgaga, zarzucanie wsteczne treści żołądkowej do przełyku).

Gastal charakteryzuje się szybkim początkiem działania, a jego aktywność lecznicza utrzymuje się do 2 godzin.

Wskazaniami do stosowania leku są:

•    objawowe leczenie zaburzeń związanych z nadkwaśnością (zgaga, niestrawność), bez choroby organicznej przewodu pokarmowego;

•    objawowe leczenie zaburzeń związanych z nadkwaśnością w przebiegu następujących chorób:

-    nieżyt żołądka (zapalenie błony śluzowej żołądka);

-    choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy;

-    zarzucanie wsteczne treści żołądkowej do przełyku (choroba refluksowa);

-    przepuklina rozworu przełykowego.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU GASTAL

Kiedy nie stosować leku Gastal

Nie należy stosować leku Gastal:

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na sole glinu, magnezu lub którykolwiek z pozostałych składników leku;

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku (zawartość laktozy i sorbitolu).

Zaleca się konsultację lekarską podczas stosowania leku przez okres dłuższy niż 2 tygodnie.

Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub poddawanych hemodializie.

Nie jest wskazane stosowanie leku u dzieci poniżej 6 lat.

Lek Gastal a inne leki

Gastal nasila działanie lewodopy i kwasu nalidyksowego. Osłabia działanie antybiotyków tetracyklinowych, cyprofloksacyny i ofloksacyny, salicylanów, izoniazydu, naproksenu, preparatów żelaza, glikozydów nasercowych. Leki te należy podawać co najmniej dwie godziny po lub jedną godzinę przed przyjęciem leku Gastal.

Gastal z jedzeniem i piciem

Lek zaleca się stosować około 1 godziny po posiłku. Jeżeli konieczne, po zakończeniu ssania tabletki można popić mlekiem lub wodą.

W przypadku zgagi lek stosuje się niezależnie od posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Gastal może być stosowany w ciąży i w okresie karmienia piersią tylko po konsultacji z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK GASTAL

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, lek stosuje się następująco:

Dorośli:

-    zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego: zgaga, niestrawność - 1 do 2 tabletek doraźnie;

-    zapalenie błony śluzowej żołądka, choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, choroba refluksowa, przepuklina rozworu przełykowego - 1 do 2 tabletek, 3 do 4 razy na dobę, około 1 godziny po posiłku i przed snem.

Nie należy zażywać więcej niż 8 tabletek na dobę. Nie zaleca się stosować leku dłużej niż 2 tygodnie bez konsultacji z lekarzem.

Stosowanie u dzieci od 6 do 12 lat:

Należy stosować połowę dawki zalecanej u dorosłych.

Tabletki należy ssać. Umożliwia to szybkie rozpoczęcie działania leku i zwiększa skuteczność.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gastal

Brak doniesień o przypadkach przedawkowania leku. W przypadku ewentualnego przedawkowania, lekarz zastosuje leczenie objawowe.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Gastal

Lek należy zastosować możliwie szybko. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Gastal może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania określono następująco: rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000, w tym pojedyncze przypadki):

Zaburzenia żołądka i jelit Rzadko: nudności, biegunka, zaparcia

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko (pojedyncze przypadki): reakcje alergiczne.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 2-222 Warszawa Tel: + 48 22 49 21 301 Fax: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK GASTAL

-    Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

-    Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: Termin ważności.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera Gastal

Substancjami czynnymi leku są: glinu wodorotlenek z magnezu węglanem, żel wysuszony (450 mg) i magnezu wodorotlenek (300 mg).

Pozostałe składniki to: mannitol, sodu cyklaminian, sacharyna sodowa, laktoza jednowodna, sorbitol, skrobia kukurydziana, talk, magnezu stearynian, aromat miętowy.

Jak wygląda Gastal i co zawiera opakowanie

Tabletki do ssania Gastal są barwy białej do kremowej, okrągłe, o gładkiej powierzchni, ze ściętymi krawędziami.

Opakowanie zawiera 24, 48 lub 60 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa tel. (22) 234 93 00

Wytwórca

Teva Operations Poland Sp z o.o. ul. Mogilska 80 31-546 Kraków

Data ostatniej aktualizacji ulotki: czerwiec 2015 r.

4