Imeds.pl

Gastranin Zdrovit 150 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Gastranin Zdrovit, 150 mg, tabletki musujące

Ranitidinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Gastranin Zdrovit i w j akim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gastranin Zdrovit

3.    Jak stosować Gastranin Zdrovit

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Gastranin Zdrovit

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Gastranin Zdrovit i w jakim celu się go stosuje

Gastranin Zdrovit zawiera substancję czynną ranitydynę, która hamuje wydzielanie kwasu solnego oraz pepsyny w żołądku.

Dawka 150 mg ranitydyny hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku przez około 12 godzin. Wskazania do stosowania:

-    objawowe leczenie dolegliwości żołądkowych (dyspeptycznych) nie związanych z chorobą organiczną przewodu pokarmowego, takich jak zgaga, niestrawność, nadkwaśność.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gastranin Zdrovit

Kiedy nie stosować leku Gastranin Zdrovit

Nie należy stosować leku:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ranitydynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli pacjent ma porfirię (choroba polegająca na nieprawidłowym wytwarzaniu hemu będącego składnikiem hemoglobiny);

-    jeśli pacjent ma fenyloketonurię (rzadkie, dziedziczne zaburzenie metabolizmu).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Leczenie ranitydyną może maskować objawy raka żołądka i przez to opóźniać rozpoznanie tej choroby, dlatego należy zwrócić się do lekarza:

- jeśli u pacjenta dotychczas nie występowały dolegliwości żołądkowe (dyspeptyczne)

lub występowały, ale ostatnio zmieniły się - szczególnie dotyczy to osób w średnim lub podeszłym wieku,

- jeśli pacjent ma dolegliwości dyspeptyczne i ostatnio schudł.

Stosowania leku powinni unikać pacjenci, u których w przeszłości wystąpiły ostre napady porfirii, gdyż ranitydyna może wywołać ostry napad porfirii.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Gastranin Zdrovit należy zwrócić się do lekarza:

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby. U pacjenta z zaburzeniami czynności nerek lekarz zmniejszy odpowiednio dawkę leku, indywidualnie dla danego pacjenta,

-    jeśli pacjent stosuje niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), szczególnie dotyczy to osób

w podeszłym wieku i osób z chorobą wrzodową w wywiadzie.

Dzieci i młodzież

Leku Gastranin Zdrovit nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Gastranin Zdrovit a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Gastranin Zdrovit może zmniejszać wchłanianie ketokonazolu (antybiotyk stosowany w leczeniu zakażeń wywołanych przez grzyby) i innych leków, których wchłanianie zależy od kwaśności soku żołądkowego.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeśli wystąpią objawy niepożądane, takie jak zawroty głowy lub niewyraźne widzenie, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Gastranin Zdrovit może powodować pogorszenie sprawności psychofizycznej.

Lek zawiera sorbitol, aspartam i sód.

-    Lek zawiera sorbitol, który może powodować podrażnienie żołądka i biegunkę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

-    Lek zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią (rzadkie, dziedziczne zaburzenie metabolizmu).

-    Lek zawiera sód, dlatego należy zachować ostrożność u pacjentów stosujących dietę niskosodową.

3. Jak stosować Gastranin Zdrovit

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Bez porozumienia z lekarzem nie należy stosować leku Gastranin Zdrovit dłużej niż przez 14 dni. Jeżeli dolegliwości nie ustąpią po 14 dniach leczenia, należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Zalecane dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 16 lat: jedna tabletka (150 mg) raz na dobę; maksymalnie dwa razy w ciągu doby po 1 tabletce.

Pacjenci z niewydolnością nerek mogą przyjąć maksymalnie 150 mg ranitydyny (1 tabletkę) na dobę.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 16 lat

Nie należy stosować leku Gastranin Zdrovit u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Sposób podania:

Tabletkę należy umieścić w połowie szklanki wody, poczekać do całkowitego rozpuszczenia i wypić przygotowany roztwór.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gastranin Zdrovit

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie przyjęcia leku Gastranin Zdrovit

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub z najbliższym szpitalem, jeśli wystąpi

którekolwiek z poniższych ciężkich działań niepożądanych:

-    Ciężkie reakcje uczuleniowe:

-    wstrząs anafilaktyczny (objawiający się: wysypką, pieczeniem i swędzeniem języka, dłoni i stóp, silnym puchnięciem twarzy, ust lub gardła, trudnością w oddychaniu, mówieniu lub przełykaniu, gwałtownym zmniejszeniem ciśnienia krwi, wolnym lub szybkim tętnem, bladością, niepokojem, poceniem się, zawrotami głowy, utratą przytomności, zatrzymaniem oddechu i pracy serca); rzadko: obrzęk naczynioruchowy (objawiający się nagłym obrzękiem twarzy, kończyn lub stawów bez świądu i bólu).

-    Ciężkie reakcje skórne (rzadko): wysypka z obrzękiem, pęcherzami lub złuszczeniem się skóry, krwawienie z okolic oczu, nosa, ust lub narządów płciowych, szybkie pogarszanie się stanu ogólnego pacjenta.

-    Inne ciężkie reakcje: zażółcenie skóry i białkówek oczu (spowodowane uszkodzeniem wątroby); zaburzenia czynności nerek (bardzo rzadko) objawiające się bolesnym oddawaniem moczu, bólem w dolnej części pleców i gorączką; ostre zapalenie trzustki objawiające się silnym bólem w górnej i środkowej części brzucha, z występującymi jednocześnie wymiotami i wysoką gorączką.

Inne działania niepożądane:

-    wysypka skórna (swędzące, czerwone grudki na skórze),

-    reakcje uczuleniowe,

-    biegunka;

-    przemijające zmniejszenie liczby białych krwinek (większa podatność na zakażenia); zmniejszenie liczby płytek krwi (większe ryzyko krwawienia i powstawania siniaków); lub zmniejszenie liczby wszystkich komórek krwi: krwinek czerwonych, białych oraz płytek krwi; niekiedy częściowe lub całkowite zahamowanie wytwarzania krwinek w szpiku kostnym;

-    zwolnienie czynności serca, nieregularne bicie serca (blok przedsionkowo-komorowy);

-    bóle głowy (czasami silne);

-    zawroty głowy;

-    przemijające drżenia, powolne, nierytmiczne ruchy rąk (tzw. ruchy mimowolne);

-    pobudzenie, dezorientacja (zaburzenia orientacji dotyczące czasu, miejsca, sytuacji lub własnej osoby); depresja; omamy (spostrzeganie nieistniejących przedmiotów, osób); zwłaszcza u pacjentów ciężko chorych i w podeszłym wieku);

-    niewyraźne widzenie;

-    łysienie;

-    zapalenie naczyń krwionośnych (objawiające się bólem i obrzękiem nogi, zaczerwienieniem i zwiększeniem ciepłoty skóry);

-    powiększenie piersi u mężczyzn (tzw. ginekomastia);

-    przemijająca impotencja u mężczyzn;

-    bóle stawów i mięśni.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Gastranin Zdovit

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i pojemniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Gastranin Zdrovit

-    Substancją czynną leku jest ranitydyna w postaci ranitydyny chlorowodorku.

1 tabletka musująca zawiera 150 mg ranitydyny.

-    Pozostałe składniki to: sodu wodorowęglan, kwas cytrynowy bezwodny, sorbitol, aspartam, sacharyna sodowa, makrogol 6000, aromat pomarańczowy.

Jak wygląda Gastranin Zdrovit i co zawiera opakowanie

Gastranin Zdrovit to okrągłe, biało-kremowe do lekko żółtych, marmurkowe tabletki musujące, o chropowatej powierzchni, obustronnie płaskie ze skośnie ściętymi krawędziami, z rowkiem dzielącym po jednej stronie.

Opakowanie:

Pojemnik polipropylenowy z korkiem polietylenowym zaopatrzonym w pochłaniacz wilgoci, w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 10 tabletek musujących.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Natur Produkt Pharma Sp. z o.o. ul. Podstoczysko 30 07-300 Ostrów Mazowiecka

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5