+ iMeds.pl

Gastranin zdrovit 150 mgUlotka Gastranin zdrovit

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Gastranin Zdrovit, 150 mg, tabletki musujące

Ranitidinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Gastranin Zdrovit i w j akim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gastranin Zdrovit

3.    Jak stosować Gastranin Zdrovit

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Gastranin Zdrovit

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Gastranin Zdrovit i w jakim celu się go stosuje

Gastranin Zdrovit zawiera substancję czynną ranitydynę, która hamuje wydzielanie kwasu solnego oraz pepsyny w żołądku.

Dawka 150 mg ranitydyny hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku przez około 12 godzin. Wskazania do stosowania:

-    objawowe leczenie dolegliwości żołądkowych (dyspeptycznych) nie związanych z chorobą organiczną przewodu pokarmowego, takich jak zgaga, niestrawność, nadkwaśność.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gastranin Zdrovit

Kiedy nie stosować leku Gastranin Zdrovit

Nie należy stosować leku:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ranitydynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli pacjent ma porfirię (choroba polegająca na nieprawidłowym wytwarzaniu hemu będącego składnikiem hemoglobiny);

-    jeśli pacjent ma fenyloketonurię (rzadkie, dziedziczne zaburzenie metabolizmu).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Leczenie ranitydyną może maskować objawy raka żołądka i przez to opóźniać rozpoznanie tej choroby, dlatego należy zwrócić się do lekarza:

- jeśli u pacjenta dotychczas nie występowały dolegliwości żołądkowe (dyspeptyczne)

lub występowały, ale ostatnio zmieniły się - szczególnie dotyczy to osób w średnim lub podeszłym wieku,

- jeśli pacjent ma dolegliwości dyspeptyczne i ostatnio schudł.

Stosowania leku powinni unikać pacjenci, u których w przeszłości wystąpiły ostre napady porfirii, gdyż ranitydyna może wywołać ostry napad porfirii.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Gastranin Zdrovit należy zwrócić się do lekarza:

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek i (lub) wątroby. U pacjenta z zaburzeniami czynności nerek lekarz zmniejszy odpowiednio dawkę leku, indywidualnie dla danego pacjenta,

-    jeśli pacjent stosuje niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), szczególnie dotyczy to osób

w podeszłym wieku i osób z chorobą wrzodową w wywiadzie.

Dzieci i młodzież

Leku Gastranin Zdrovit nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Gastranin Zdrovit a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Gastranin Zdrovit może zmniejszać wchłanianie ketokonazolu (antybiotyk stosowany w leczeniu zakażeń wywołanych przez grzyby) i innych leków, których wchłanianie zależy od kwaśności soku żołądkowego.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jeśli wystąpią objawy niepożądane, takie jak zawroty głowy lub niewyraźne widzenie, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Gastranin Zdrovit może powodować pogorszenie sprawności psychofizycznej.

Lek zawiera sorbitol, aspartam i sód.

-    Lek zawiera sorbitol, który może powodować podrażnienie żołądka i biegunkę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

-    Lek zawiera aspartam, który jest źródłem fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią (rzadkie, dziedziczne zaburzenie metabolizmu).

-    Lek zawiera sód, dlatego należy zachować ostrożność u pacjentów stosujących dietę niskosodową.

3. Jak stosować Gastranin Zdrovit

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Bez porozumienia z lekarzem nie należy stosować leku Gastranin Zdrovit dłużej niż przez 14 dni. Jeżeli dolegliwości nie ustąpią po 14 dniach leczenia, należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Zalecane dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 16 lat: jedna tabletka (150 mg) raz na dobę; maksymalnie dwa razy w ciągu doby po 1 tabletce.

Pacjenci z niewydolnością nerek mogą przyjąć maksymalnie 150 mg ranitydyny (1 tabletkę) na dobę.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 16 lat

Nie należy stosować leku Gastranin Zdrovit u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Sposób podania:

Tabletkę należy umieścić w połowie szklanki wody, poczekać do całkowitego rozpuszczenia i wypić przygotowany roztwór.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gastranin Zdrovit

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie przyjęcia leku Gastranin Zdrovit

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub z najbliższym szpitalem, jeśli wystąpi

którekolwiek z poniższych ciężkich działań niepożądanych:

-    Ciężkie reakcje uczuleniowe:

-    wstrząs anafilaktyczny (objawiający się: wysypką, pieczeniem i swędzeniem języka, dłoni i stóp, silnym puchnięciem twarzy, ust lub gardła, trudnością w oddychaniu, mówieniu lub przełykaniu, gwałtownym zmniejszeniem ciśnienia krwi, wolnym lub szybkim tętnem, bladością, niepokojem, poceniem się, zawrotami głowy, utratą przytomności, zatrzymaniem oddechu i pracy serca); rzadko: obrzęk naczynioruchowy (objawiający się nagłym obrzękiem twarzy, kończyn lub stawów bez świądu i bólu).

-    Ciężkie reakcje skórne (rzadko): wysypka z obrzękiem, pęcherzami lub złuszczeniem się skóry, krwawienie z okolic oczu, nosa, ust lub narządów płciowych, szybkie pogarszanie się stanu ogólnego pacjenta.

-    Inne ciężkie reakcje: zażółcenie skóry i białkówek oczu (spowodowane uszkodzeniem wątroby); zaburzenia czynności nerek (bardzo rzadko) objawiające się bolesnym oddawaniem moczu, bólem w dolnej części pleców i gorączką; ostre zapalenie trzustki objawiające się silnym bólem w górnej i środkowej części brzucha, z występującymi jednocześnie wymiotami i wysoką gorączką.

Inne działania niepożądane:

-    wysypka skórna (swędzące, czerwone grudki na skórze),

-    reakcje uczuleniowe,

-    biegunka;

-    przemijające zmniejszenie liczby białych krwinek (większa podatność na zakażenia); zmniejszenie liczby płytek krwi (większe ryzyko krwawienia i powstawania siniaków); lub zmniejszenie liczby wszystkich komórek krwi: krwinek czerwonych, białych oraz płytek krwi; niekiedy częściowe lub całkowite zahamowanie wytwarzania krwinek w szpiku kostnym;

-    zwolnienie czynności serca, nieregularne bicie serca (blok przedsionkowo-komorowy);

-    bóle głowy (czasami silne);

-    zawroty głowy;

-    przemijające drżenia, powolne, nierytmiczne ruchy rąk (tzw. ruchy mimowolne);

-    pobudzenie, dezorientacja (zaburzenia orientacji dotyczące czasu, miejsca, sytuacji lub własnej osoby); depresja; omamy (spostrzeganie nieistniejących przedmiotów, osób); zwłaszcza u pacjentów ciężko chorych i w podeszłym wieku);

-    niewyraźne widzenie;

-    łysienie;

-    zapalenie naczyń krwionośnych (objawiające się bólem i obrzękiem nogi, zaczerwienieniem i zwiększeniem ciepłoty skóry);

-    powiększenie piersi u mężczyzn (tzw. ginekomastia);

-    przemij aj ąca impotencj a u mężczyzn;

-    bóle stawów i mięśni.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Gastranin Zdovit

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i pojemniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Gastranin Zdrovit

-    Substancją czynną leku jest ranitydyna w postaci ranitydyny chlorowodorku.

1 tabletka musująca zawiera 150 mg ranitydyny.

-    Pozostałe składniki to: sodu wodorowęglan, kwas cytrynowy bezwodny, sorbitol, aspartam, sacharyna sodowa, makrogol 6000, aromat pomarańczowy.

Jak wygląda Gastranin Zdrovit i co zawiera opakowanie

Gastranin Zdrovit to okrągłe, biało-kremowe do lekko żółtych, marmurkowe tabletki musujące, o chropowatej powierzchni, obustronnie płaskie ze skośnie ściętymi krawędziami, z rowkiem dzielącym po jednej stronie.

Opakowanie:

Pojemnik polipropylenowy z korkiem polietylenowym zaopatrzonym w pochłaniacz wilgoci, w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 10 tabletek musujących.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Natur Produkt Pharma Sp. z o.o. ul. Podstoczysko 30 07-300 Ostrów Mazowiecka

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Gastranin Zdrovit

Charakterystyka Gastranin zdrovit

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Gastranin Zdrovit, 150 mg, tabletki musujące

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera 150 mg ranitydyny (Ranitidinum) w postaci ranitydyny chlorowodorku. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sorbitol, aspartam.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki musujące

Okrągłe, biało-kremowe do lekko żółtych, marmurkowe tabletki musujące, o chropowatej powierzchni, obustronnie płaskie ze skośnie ściętymi krawędziami, z rowkiem dzielącym po jednej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Objawowe leczenie dolegliwości dyspeptycznych nie związanych z chorobą organiczną przewodu pokarmowego, takich jak zgaga, niestrawność, nadkwaśność..

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli i dzieci powyżej 16 lat:

1 tabletka na dobę. Maksymalnie dwa razy w ciągu doby po 1 tabletce.

Tabletkę należy umieścić w 'Z szklanki wody, poczekać do całkowitego rozpuszczenia, a następnie wypić przygotowany roztwór.

W przypadku, gdy objawy dyspeptyczne utrzymują się dłużej niż 14 dni, należy zweryfikować diagnozę.

U pacjentów z niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 50 ml/min) dochodzić może do zmniejszenia wydalania ranitydyny i zwiększenia jej stężenia w surowicy krwi. U tych pacjentów dobowa dawka ranitydyny wynosi 150 mg. U pacjentów leczonych długotrwale dializą, ranitydynę należy podawać w dawce 150 mg bezpośrednio po dializie.

Nie stosować produktu u dzieci w wieku poniżej 16 lat.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ranitydynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. Porfiria

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przed rozpoczęciem leczenia ranitydyną u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka należy wykluczyć nowotworowy charakter choroby (szczególnie dotyczy to osób w średnim lub podeszłym wieku, u których dolegliwości dyspeptyczne nie występowały wcześniej lub zmieniły się), ponieważ leczenie ranitydyną może maskować objawy raka żołądka i opóźnić rozpoznanie.

Produkt należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby.

Ranitydyna jest wydalana przez nerki i dlatego u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy zmniejszyć dawkę dobową leku.

Istnieją rzadkie doniesienia kliniczne wskazujące, że ranitydyna może wywołać ostre napady porfirii, dlatego należy unikać stosowania produktu u pacjentów z ostrą porfirią w wywiadzie.

Pacjenci leczeni jednocześnie niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi i ranitydyną powinni być poddawani regularnej kontroli. Dotyczy to szczególnie pacjentów w podeszłym wieku oraz pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie.

Produkt zawiera sorbitol, który może powodować podrażnienie żołądka i biegunkę.

Ze względu na zawartość sodu produkt należy stosować ostrożnie u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Produkt leczniczy zawiera aspartam - źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Ze względu na zawartość sorbitolu, produktu leczniczego nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Ranitydyna może zmniejszać wchłanianie ketokonazolu i innych leków, których wchłanianie zależy od kwaśności soku żołądkowego.

Ranitydyna w zalecanych dawkach nie hamuje aktywności oksygenazy związanej z wątrobowym cytochromem P-450 i dlatego nie nasila działania leków unieczynnianych przez ten enzym, takich jak diazepam, lidokaina, fenytoina, propranolol, teofilina i warfaryna.

Nie stwierdzono interakcji między ranitydyną a amoksycyliną ani metronidazolem.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ranitydyna może być stosowana w okresie ciąży i karmienia piersią tylko w przypadku zdecydowanej konieczności.

Ranitydyna przenika przez barierę łożyskową, lecz dawki lecznicze podawane kobietom podczas porodu lub przed cesarskim cięciem nie wpływały szkodliwie na przebieg porodu ani na późniejszy rozwój niemowlęcia.

Ranitydyna przenika do mleka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Podczas stosowania produktu może nastąpić pogorszenie sprawności psychofizycznej. Jeśli wystąpią takie działania niepożądane jak zawroty głowy czy niewyraźne widzenie, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

4.8    Działania niepożądane

W czasie leczenia ranitydyną stwierdzano występowanie poniższych działań niepożądanych.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

przemijające zmiany aktywności enzymów wątrobowych.

zapalenie wątroby przebiegające z żółtaczką lub bez żółtaczki.

Zaburzenia żołądka i jelit ostre zapalenie trzustki, biegunka.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

przemijające zmiany w obrazie krwi (zmniejszenie liczby leukocytów i płytek krwi, agranulocytoza, pancytopenia, niedokrwistość aplastyczna, czasami z częściowym lub całkowitym zahamowaniem czynności szpiku).

Zaburzenia układu immunologicznego

reakcje nadwrażliwości, które występowały czasami po podaniu pojedynczej dawki leku (pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, gorączka, skurcz oskrzeli, obniżenie ciśnienia krwi, wstrząs anafilaktyczny).

Zaburzenia serca

bradykardia i blok przedsionkowo-komorowy.

Zaburzenia układu nerwowego

bóle głowy (czasami silne) i zawroty głowy, przemijające ruchy mimowolne.

Zaburzenia psychiczne

pobudzenie, dezorientacja, depresja, omamy (zwłaszcza u pacjentów ciężko chorych i w podeszłym wieku).

Zaburzenia oka niewyraźne widzenie.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka skórna, w tym rzadkie przypadki rumienia wielopostaciowego, łysienie.

Zaburzenia naczyń zapalenie naczyń

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi ginekomastia i przemijająca impotencja u mężczyzn

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej bóle stawów i mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko: ostre śródmiąższowe zapalenie nerek.

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe (mające na celu usunięcie jeszcze nie wchłoniętej ranitydyny z żołądka). W razie konieczności lek można usunąć z osocza przez hemodializę.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w chorobach przewodu pokarmowego - zaburzeniach związanych z nadkwaśnością, antagoniści receptora histaminowego H2, kod ATC: A02BA02

Substancją czynną produktu jest ranitydyna w postaci chlorowodorku ranitydyny. Ranitydyna jest antagonistą receptorów histaminowych H2. Hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku (zarówno podstawowe, jak i poposiłkowe), a także zmniejsza wydzielanie pepsyny w żołądku. Dawka 150 mg hamuje wydzielanie kwasu przez około 12 godzin.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Ranitydyna podana doustnie szybko wchłania się z przewodu pokarmowego osiągając maksymalne stężenie w osoczu po 2-3 godzinach. W ciągu pierwszych 24 godzin około 40% dawki doustnej wydala się z moczem w postaci niezmienionej.

Ranitydyna przenika przez barierę łożyskową i do mleka kobiecego.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak przedklinicznych danych istotnych dla lekarza przepisującego lek, które nie byłyby wymienione w innych punktach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Sodu wodorowęglan

Kwas cytrynowy bezwodny

Sorbitol

Aspartam

Sacharyna sodowa

Makrogol 6000

Aromat pomarańczowy

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik polipropylenowy z korkiem polietylenowym zaopatrzonym w pochłaniacz wilgoci, w tekturowym pudełku.

10 szt. (1 pojemnik po 10 szt.)

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań dotyczących usuwania.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU

Natur Produkt Pharma Sp. z o.o. ul. Podstoczysko 30 07-300 Ostrów Mazowiecka

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 10730

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 30.04.2004 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Gastranin Zdrovit