Imeds.pl

Gastrocynesine

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Gastrocynesine, tabletki

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.


Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Gastrocynesine i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Gastrocynesine

3.    Jak stosować Gastrocynesine

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Gastrocynesine

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Gastrocynesine i w jakim celu się go stosuje

Gastrocynesine jest lekiem stosowanym w leczeniu niewielkich dolegliwości żołądkowo-jelitowych występujących po spożyciu ciężkostrawnych posiłków, między innymi:

-    wzdęcia, odbijania, zgaga

-    uczucie ciężkości w nadbrzuszu

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem Gastrocynesine Kiedy nie stosować Gastrocynesine

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Gastrocynesine a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Stosowanie leku Gastrocynesine z jedzeniem i piciem

Brak specjalnych wymagań.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Gastrocynesine zawiera sacharozę i laktozę.

W przypadku występowania nietolerancji niektórych cukrów należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.    Jak stosować Gastrocynesine

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Stosować doustnie.

Zalecana dawka to:

Dorośli: ssać powoli 1-2 tabletki, do trzech razy dziennie.

Tabletki można rozpuścić w niewielkiej ilości wody.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Gastrocynesine

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie przyjęcia leku Gastrocynesine

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Działania niepożądane nieznane.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181c, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 492 13 01, fax: + 48 22 492 13 09,

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również krajowemu przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Gastrocynesine

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25 °C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Gastrocynesine

•    Substancjami czynnymi leku są:

Abies nigra 4 CH 75 mg, Carbo vegetabilis 4 CH 75 mg, Nux vomica 4 CH 75 mg,

Robinia pseudo-acacia 4 CH 75 mg w 1 tabletce 300 mg.

•    Pozostałe składniki to: sacharoza, laktoza, stearynian magnezu.

Jak wygląda lek Gastrocynesine i co zawiera opakowanie

Blistry PVC/Al w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 60 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

BOIRON SA

2 avenue de l’Ouest Lyonnais 69510 Messimy, Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do krajowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Boiron Sp. z o.o. tel. ... fax: ... e-mail: ...

Data ostatniej aktualizacji ulotki: .

3