+ iMeds.pl

Gastrolit -Ulotka Gastrolit

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

GASTROLIT, proszek do sporządzania roztworu

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Gastrolit i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gastrolit

3.    Jak stosować lek Gastrolit

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Gastrolit

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK GASTROLIT I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Gastrolit jest lekiem w postaci proszku do sporządzania roztworu do doustnego nawadniania, zawierającym zestaw elektrolitów i glukozę, których niedobór występuje w stanach odwodnienia organizmu, zwłaszcza podczas biegunek.

Wskazania do stosowania:

Lek po rozpuszczeniu stosuje się do zapobiegania i leczenie odwodnienia niewielkiego stopnia w przebiegu biegunek u niemowląt, dzieci oraz osób dorosłych.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU GASTROLIT Kiedy nie stosować leku Gastrolit

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku Gastrolit

•    Jeśli u pacjenta występuje zwiększone stężenie potasu we krwi

•    Jeśli u pacjenta występuje ostra i przewlekła niewydolność nerek z zaburzeniami gospodarki elektrolitowej

•    Jeśli u pacjenta występuje bezmocz.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Gastrolit

•    U pacjentów z niewydolnością serca i podwyższonym ciśnieniem krwi ze względu na zawartość sodu w leku

•    U pacjentów z chorobami wątroby

•    Ze względu na zawartość glukozy, nie zaleca się stosowania leku u chorych na cukrzycę.

•    Dzieci w wieku poniżej 2 lat powinny jak najszybciej znaleźć się pod opieką lekarza.

W przypadku biegunki trwającej dłużej niż 24-48 godzin pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku Gastrolit z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ze względu na ryzyko wystąpienia zwiększonego stężenia potasu we krwi leku nie należy stosować z lekami zwiększającymi stężenie potasu w organizmie (m.in. diuretyki oszczędzające potas, np. spironolakton, inhibitory konwertazy angiotensyny - stosowane m.in. w leczeniu nadciśnienia tętniczego).

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Gastrolit może być stosowany u kobiet w okresie ciąży oraz karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Gastrolit nie ma wpływu na sprawność psychomotoryczną i nie ogranicza zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera 12 mmol sodu w przygotowanym roztworze doustnym, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3. JAK STOSOWAĆ LEK GASTROLIT

Lek Gastrolit należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą..

Dawkowanie w odwodnieniu

Niemowlęta

W zależności od stopnia odwodnienia, zwykle 50 do 100 ml/kg masy ciała dziecka w ciągu pierwszych 4 do 6 godzin, a następnie około 10 ml/kg masy ciała po każdym płynnym stolcu.

Dzieci 1do 3 roku życia

W zależności od stopnia odwodnienia, zwykle 50 ml/kg masy ciała w ciągu pierwszych 4 godzin, a następnie około 10 ml/kg masy ciała po każdym płynnym stolcu.

Dzieci starsze, powyżej 3 roku życia

W okresie pierwszych 4 godzin 500 ml (do zaspokojenia pragnienia), a następnie około 100 do 200 ml po każdym płynnym stolcu.

Dorośli

W okresie pierwszych 4 godzin 500 do 1000 ml (do zaspokojenia pragnienia), a następnie około 200 ml po każdym płynnym stolcu.

Zapobieganie wystąpieniu odwodnienia

W przypadku pojawienia się biegunki zanim dojdzie do odwodnienia stosuje się dawki zapobiegawcze: 10 ml/kg masy ciała po każdym stolcu u niemowląt i małych dzieci, 200 ml po płynnym stolcu u dzieci starszych i osób dorosłych.

Uwaga

W razie wymiotów, nieoddania moczu przez pierwsze 6 godzin leczenia lub innych niepokojących objawów wymagana jest ocena lekarska. Niemowlęta karmione piersią lub mieszankami powinny nadal otrzymywać taki sam pokarm o ile lekarz nie zaleci inaczej. Dzieci powyżej 1. roku życia powinny nadal spożywać dietę odpowiednią do wieku o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Z roztworu może wytrącić się osad nie wpływający na wartość leczniczą leku.

Sposób użycia

Lek podaje się choremu do picia po uprzednim rozpuszczeniu w gorącej, przegotowanej wodzie (zawartość 1 saszetki w 200 ml wody) i po ostudzeniu. Roztworu nie należy dosładzać.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gastrolit

Jeśli pacjent zażył większą dawkę leku niż należy lub zrobił to ktoś inny, powinien niezwłocznie poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Pominięcie zastosowania dawki leku Gastrolit

Należy zastosować zaraz po przypomnieniu.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Gastrolit może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Sporadycznie występują zaburzenia czynności przewodu pokarmowego (nudności, wymioty), zwiększone stężenie potasu we krwi.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK GASTROLIT

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera lek Gastrolit

Lek Gastrolit jest preparatem złożonym, substancjami czynnymi są:


Po rozpuszczeniu roztwór zawiera: 60 mmol/l Na+, 20 mmol/l K+,30 mmol/l HCO3-,

80 mmol/l glukozy.

Osmolarność roztworu powstałego po rozpuszczeniu zawartości saszetki w 200 ml wody wynosi 240 mOsm/kg.

Jak wygląda lek Gastrolit i co zawiera opakowanie

Proszek do sporządzania roztworu doustnego.

15 saszetek po 4,15 g proszku w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Polska

Wytwórca

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 25 99-300 Kutno Polska

Data zatwierdzenia ulotki:

4

Gastrolit

Charakterystyka Gastrolit

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

GASTROLIT, proszek do sporządzania roztworu

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna saszetka zawiera:

0,35 g 0,30 g 0,50 g

0,02 g

2,98 g


Sodu chlorek

Potasu chlorek

Sodu wodorowęglan

Wyciąg z rumianku (etanolowy)

Glukoza

Po rozpuszczeniu roztwór zawiera: 60 mmol/1 Na+, 20 mmol/1 K',30 mmol/1 HC03\ 80 mmol/1 glukozy.

Osmolalność roztworu powstałego po rozpuszczeniu zawartości saszetki w 200 ml wody wynosi 240 mOsm/kg.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Gastrolit po rozpuszczeniu stosuje się do zapobiegania i leczenia odwodnienia niewielkiego stopnia, w przebiegu biegunek u niemowląt, dzieci i osób dorosłych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy stosuje się doustnie. Przed zastosowaniem, zawartość saszetki należy rozpuścić w 200 ml gorącej, przegotowanej wody i ostudzić.

Dawkowanie w odwodnieniu

Niemowlęta

W zależności od stopnia odwodnienia, zwykle 50 do 100 ml/kg mc. dziecka w ciągu pierwszych 4 do 6 godzin, a następnie około 10 ml/kg mc. po każdym płynnym stolcu.

Dzieci 1 do 3 roku życia

W zależności od stopnia odwodnienia, zwykle 50 ml/kg mc. w ciągu pierwszych 4 godzin, a następnie około 10 ml/kg mc. po każdym płynnym stolcu.

Dzieci starsze, powyżej 3 roku życia

W okresie pierwszych 4 godzin 500 ml (do zaspokojenia pragnienia), a następnie około 100 do 200 ml po każdym płynnym stolcu.

Dorośli

W okresie pierwszych 4 godzin 500 do 1000 ml (do zaspokojenia pragnienia), a następnie około 200

ml po każdym płynnym stolcu.


Zapobieganie wystąpieniu odwodnienia

Do zapobiegania wystąpienia odwodnienia stosuje się:

•    10 ml/kg mc. po każdym stolcu u niemowląt i małych dzieci

•    200 ml po płynnym stolcu u dzieci starszych i osób dorosłych

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

•    Hiperkaliemia

•    Ostra i przewlekła niewydolność nerek z zaburzeniami gospodarki elektrolitowej

•    anuria.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Oliguria jest względnym przeciwwskazaniem do podawania płynów zawierających potas. U pacjentów z podwyższonym ciśnieniem krwi lub z sercową niewydolnością krążenia należy zachować szczególną ostrożność ze względu na zawartość sodu w produkcie leczniczym.

Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z chorobami wątroby bez zalecenia lekarza.

Dzieci w wieku poniżej 2 lat powinny jak najszybciej znaleźć się pod opieką lekarza.

W przypadku biegunki trwającej dłużej niż 24-48 godzin pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Niemowlęta karmione piersią lub mieszankami powinny nadal otrzymywać taki sam pokarm o ile lekarz nie zaleci inaczej. Dzieci powyżej 1. roku życia powinny nadal spożywać dietę odpowiednią do wieku o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Ze względu na zawartość glukozy, nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u chorych na cukrzycę.

W razie wystąpienia wymiotów lub nieoddania moczu w ciągu 6 godzin po zastosowaniu preparatu albo wystąpienia innych niepokojących objawów' należy określić przyczynę tych zaburzeń i podjąć odpowiednie leczenie.

Ze względu na zawartość glukozy pacjenci z zespołem złego wchłaniania glukozy-gaiaktozy nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

Produkt leczniczy zawiera 12 nimol sodu w przygotowanym roztworze doustnym, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Ze względu na ryzyko hiperkaliemii produktu leczniczego nie należy podawać w skojarzeniu z lekami zwiększającymi stężenie potasu w organizmie (m.in. diuretyki oszczędzające potas, inhibitory konwertazy angiotensyny).

4.6    Ciąża i laktacja

Gastrolit może być stosowany u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Gastrolit nic ma wpływu na sprawność psychomotoryczną i nie ogranicza zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w mchu.

4.8 Działania niepożądane

Sporadycznie występują zaburzenia czynności przewodu pokarmowego (nudności, wymioty), niekiedy hiperkaliemia.    7.T4

, oamTiu L©’'-01 „ w-,'/v 2

°°v Wtońow* ^

Nie występuje przy zaleconym dawkowaniu.

W przypadku przedawkowania może wystąpić hiperwolemia, szczególnie u osób z zaburzeniami czynności nerek. W takich przypadkach należy dokonać oceny stężeń elektrolitów we krwi i zastosować odpowiednie postępowanie lecznicze, w zależności od stanu klinicznego pacjenta.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Doustne sole nawadniające.

Kod ATC: A07CA

Gastrolit jest preparatem wieloelektrolitowym do nawadniania doustnego. Zawiera elektrolity, których niedobór stwierdza się często w biegunkach u dzieci (Na+, K+, CI', HCOj'). Podany odpowiednio wcześnie może zapobiec powstaniu kwasicy i zaburzeniom elektrolitowym, zwłaszcza w biegunkach u niemowląt. Zawartość glukozy stanowi źródło energii dla pokrycia podstawowych potrzeb organizmu oraz ułatwia wchłanianie elektrolitów. Substancje czynne zawarte w wyciągu z rumianku działają przeciwskurczowo i przeciwzapalnie.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym glukoza ulega przemianie do C02 i H20, a pozostałe składniki wydalane są głównie przez nerki i tylko w niewielkiej ilości z potem lub z kałem.

5.3    Przedkłiniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Brak

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie stwierdzono.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

15 saszetek po 4,15 g w tekturowym pudełku.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowanie


leku do stosowania


uf armaty'


DepS w"oo'o« vMai8za^‘


uł.


WUodo^3


Zawartość saszetki należy rozpuścić w 200 ml gorącej, przegotowanej wody i po ostudzeniu podać choremu do picia.

Wystąpienie osadu po rozpuszczeniu zawartości saszetki nie zmienia wartości terapeutycznej leku. Podczas stosowania leku nie istnieje potrzeba zmiany stosowanego odżywiania. Niemowlęta karmione piersią lub mieszankami odżywczymi mogą nadal otrzymywać taki sam pokarm. Również nie istnieje konieczność zmiany sposobu odżywiania u dzieci powyżej 1 roku życia.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Polska

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 5565

R/0123

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

26.10.1993 r.

02.03.1999 r.

29.04.2004    r.

29.04.2005    r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2008 -12-

w


itiW vu\


4


>5

Gastrolit