Imeds.pl

Gaviscon Advance (1000 Mg + 200 Mg)/10 Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Gaviscon Advance, (1000 mg + 200 mg)/10 ml, zawiesina doustna

Natrii alginas + Kalii hydrogenocarbonas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Gaviscon Advance i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gaviscon Advance

3.    Jak stosować lek Gaviscon Advance

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Gaviscon Advance

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Gaviscon Advance i w jakim celu się go stosuje

Lek Gaviscon Advance należy do grupy leków nazywanych „środkami hamującymi refluks żołądkowo-przełykowy”.

Lek ten tworzy ochronną warstwę utrzymującą się na powierzchni treści żołądkowej. Ta warstwa zapobiega cofnięciu się treści żołądkowej do przełyku, łagodząc objawy zgagi i nadkwaśności.

Gaviscon Advance jest stosowany w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, takich jak odbijanie, zgaga i niestrawność (związana z refluksem), na przykład po posiłkach lub w czasie ciąży a także u pacjentów z objawami związanymi z refluksowym zapaleniem przełyku.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gaviscon Advance

Kiedy nie stosować leku Gaviscon Advance:

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek zawiera niewielkie ilości sodu (4,6 mmol/10 ml), potasu (2,0 mmol/10 ml) i wapnia.

Pacjenci, u których wymagane jest znaczne ograniczenie podaży tych składników w diecie powinni skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku chorób nerek lub serca, gdyż zwiększona zawartość soli zwiększa ryzyko tych chorób.

Inne leki i Gaviscon Advance

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Ten lek można stosować podczas ciąży i karmienia piersią.

Lek zawiera metylu (E218) i propylu parahydroksybenzoesan (E216), które mogą powodować reakcje alergiczne (również opóźnione).

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ten produkt nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3.    Jak stosować lek Gaviscon Advance

Przed pierwszym użyciem leku sprawdzić zabezpieczenie na zakrętce.

Lek należy wstrząsnąć przed użyciem.

Dorośli w tym osoby w podeszłym wieku i dzieci w wieku 12 lat i powyżej: 5-10 ml (jedna do dwóch łyżeczek do herbaty) po posiłkach i przed snem lub według zaleceń lekarza.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat: podawać tylko po konsultacji z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Gaviscon Advance

Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gaviscon Advance

Przyjęcie zbyt dużej dawki leku może powodować wzdęcie brzucha. Jest mało prawdopodobne, by było ono szkodliwe ale jeśli ono nie mija, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli objawy nie ustępują po siedmiu dniach leczenia, należy skonsultować się z lekarzem.

4.    Możliwe działania niepożądane

Bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10 000 pacjentów) mogą wystąpić reakcje alergiczne na składniki leku. Mogą wystąpić objawy, takie jak wysypki skórne, świąd, trudności w oddychaniu, zawroty głowy, obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Gaviscon Advance

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce po: EXP. Okres ważności po otwarciu: 6 miesięcy.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w lodówce.

Przed pierwszym użyciem produktu sprawdzić zabezpieczenie na zakrętce.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Gaviscon Advance

- Substancjami czynnymi leku są alginian sodu i wodorowęglan potasu.

Dawka leku 10 ml zawiera 1000 mg alginianu sodu i 200 mg wodorowęglanu potasu.

-Pozostałe substancje pomocnicze to: wapnia węglan, karbomer 974P, metylu parahydroksybenzoesan (E218), propylu parahydroksybenzoesan (E216), sacharyna sodowa, sodu wodorotlenek, aromat kopru włoskiego zawierający anetol, alkohol benzylowy oraz woda oczyszczona.

Produkt nie zawiera cukru ani glutenu.

Jak wygląda lek Gaviscon Advance i co zawiera opakowanie

Dostępne opakowania: butelka o pojemności 150, 300 lub 500 ml.

Podmiot odpowiedzialny

Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul. Okunin 1

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Wytwórca

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited,

Dansom Lane, Hull, East Yorkshire HU8 7DS Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przestawiciela podmiotu odpowiedzialnego: tel. 0801 88 88 07

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 11.2014

3