+ iMeds.pl

Gaviscon advance (1000 mg + 200 mg)/10 mlUlotka Gaviscon advance

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Gaviscon Advance, (1000 mg + 200 mg)/10 ml, zawiesina doustna

Natrii alginas + Kalii hydrogenocarbonas

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Gaviscon Advance i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gaviscon Advance

3.    Jak stosować lek Gaviscon Advance

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Gaviscon Advance

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Gaviscon Advance i w jakim celu się go stosuje

Lek Gaviscon Advance należy do grupy leków nazywanych „środkami hamującymi refluks żołądkowo-przełykowy”.

Lek ten tworzy ochronną warstwę utrzymującą się na powierzchni treści żołądkowej. Ta warstwa zapobiega cofnięciu się treści żołądkowej do przełyku, łagodząc objawy zgagi i nadkwaśności.

Gaviscon Advance jest stosowany w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, takich jak odbijanie, zgaga i niestrawność (związana z refluksem), na przykład po posiłkach lub w czasie ciąży a także u pacjentów z objawami związanymi z refluksowym zapaleniem przełyku.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gaviscon Advance

Kiedy nie stosować leku Gaviscon Advance:

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek zawiera niewielkie ilości sodu (4,6 mmol/10 ml), potasu (2,0 mmol/10 ml) i wapnia.

Pacjenci, u których wymagane jest znaczne ograniczenie podaży tych składników w diecie powinni skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku chorób nerek lub serca, gdyż zwiększona zawartość soli zwiększa ryzyko tych chorób.

Inne leki i Gaviscon Advance

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Ten lek można stosować podczas ciąży i karmienia piersią.

Lek zawiera metylu (E218) i propylu parahydroksybenzoesan (E216), które mogą powodować reakcje alergiczne (również opóźnione).

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ten produkt nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3.    Jak stosować lek Gaviscon Advance

Przed pierwszym użyciem leku sprawdzić zabezpieczenie na zakrętce.

Lek należy wstrząsnąć przed użyciem.

Dorośli w tym osoby w podeszłym wieku i dzieci w wieku 12 lat i powyżej: 5-10 ml (jedna do dwóch łyżeczek do herbaty) po posiłkach i przed snem lub według zaleceń lekarza.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat: podawać tylko po konsultacji z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Gaviscon Advance

Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gaviscon Advance

Przyjęcie zbyt dużej dawki leku może powodować wzdęcie brzucha. Jest mało prawdopodobne, by było ono szkodliwe ale jeśli ono nie mija, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli objawy nie ustępują po siedmiu dniach leczenia, należy skonsultować się z lekarzem.

4.    Możliwe działania niepożądane

Bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10 000 pacjentów) mogą wystąpić reakcje alergiczne na składniki leku. Mogą wystąpić objawy, takie jak wysypki skórne, świąd, trudności w oddychaniu, zawroty głowy, obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Gaviscon Advance

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce po: EXP. Okres ważności po otwarciu: 6 miesięcy.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w lodówce.

Przed pierwszym użyciem produktu sprawdzić zabezpieczenie na zakrętce.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Gaviscon Advance

- Substancjami czynnymi leku są alginian sodu i wodorowęglan potasu.

Dawka leku 10 ml zawiera 1000 mg alginianu sodu i 200 mg wodorowęglanu potasu.

-Pozostałe substancje pomocnicze to: wapnia węglan, karbomer 974P, metylu parahydroksybenzoesan (E218), propylu parahydroksybenzoesan (E216), sacharyna sodowa, sodu wodorotlenek, aromat kopru włoskiego zawierający anetol, alkohol benzylowy oraz woda oczyszczona.

Produkt nie zawiera cukru ani glutenu.

Jak wygląda lek Gaviscon Advance i co zawiera opakowanie

Dostępne opakowania: butelka o pojemności 150, 300 lub 500 ml.

Podmiot odpowiedzialny

Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul. Okunin 1

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Wytwórca

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited,

Dansom Lane, Hull, East Yorkshire HU8 7DS Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przestawiciela podmiotu odpowiedzialnego: tel. 0801 88 88 07

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 11.2014

3

Gaviscon Advance

Charakterystyka Gaviscon advance

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Gaviscon Advance, (1000 mg + 200 mg)/10 ml, zawiesina doustna

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml produktu leczniczego zawiera 100 mg alginianu sodu oraz 20 mg wodorowęglanu potasu

(Natrii alginas + Kalii hydrogenocarbonas).

Substancje pomocnicze: metylu parahydroksybenzoesan (E218) i propylu parahydroksybenzoesan (E216).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina doustna.

Biaława, lepka zawiesina.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, takich jak odbijanie, zgaga i niestrawność (związana z refluksem), na przykład po posiłkach lub w czasie ciąży, lub u pacjentów z objawami związanymi z refluksowym zapaleniem przełyku.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie:

Dorośli i dzieci w wieku 12 lat i powyżej: 5-10 ml po posiłkach i przed snem.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat: podawać tylko po konsultacji z lekarzem.

Czas leczenia:

Jeżeli objawy nie ustępują po siedmiu dniach leczenia, należy ponownie zweryfikować stan pacjenta.

Szczególne grupy pacjentów

Osoby w podeszłym wieku: dostosowanie dawkowania w tej grupie wiekowej nie jest konieczne.

Osoby z niewydolnością wątroby: dostosowanie dawkowania nie jest konieczne.

Osoby z niewydolnością nerek: należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów wymagających znacznego ograniczenia podaży soli w diecie (patrz punkt 4.4).

Sposób podawania:

Do stosowania doustnego.

Przed użyciem należy dobrze wstrząsnąć. Przed zastosowaniem należy sprawdzić czy zakrętka zamykająca butelkę nie jest uszkodzona.

4.3 Przeciwwskazania

Ten produkt leczniczy jest przeciwwskazany u pacjentów ze znaną lub podejrzewaną nadwrażliwością na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1, w tym metylu parahydroksybenzoesan (E218) i propylu parahydroksybenzoesan (E216) (patrz też punkt 4.4).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Jeżeli objawy nie ustępują po siedmiu dniach leczenia, należy ponownie zweryfikować stan pacjenta.

Każda dawka o objętości 10 ml zawiera 106 mg (4,6 mmol) sodu i 78 mg (2,0 mmol) potasu. Należy wziąć to pod uwagę przy stosowaniu u pacjentów wymagających znacznego ograniczenia podaży soli w diecie, np. w niektórych przypadkach zastoinowej niewydolności serca, niewydolności nerek lub podczas stosowania leków zwiększających stężenie potasu w osoczu.

Każda dawka o objętości 10 ml zawiera 200 mg (2,0 mmol) węglanu wapnia. Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z hiperkalcemią, wapnicą nerek i nawracającą kamicą nerkową z kamieniami zawierającymi wapń.

Produkt leczniczy zawiera metylu parahydroksybenzoesan (E218) i propylu parahydroksybenzoesan (E216), które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe opóźnione).

Stosowanie produktu leczniczego u dzieci w wieku poniżej 12 lat, patrz punkt 4.2.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nieznane.

4.6    Płodność, ciąża i laktacja Ciąża

Dane otrzymane z badań klinicznych w udziałem ponad 500 kobiet w ciąży, a także z dużej liczby danych postmarketingowych nie wskazują, że substancje czynne wywołują wady rozwojowe lub działają szkodliwie na płód/noworodka. Gaviscon Advance może być stosowany podczas ciąży, jeśli wymaga tego stan kliniczny.

Karmienie piersią:

Nie jest znany wpływ na noworodki/dzieci karmione piersią Produkt Gaviscon Advance może być stosowany podczas karmienia piersią.

Płodność:

Nie jest znany wpływ na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Gaviscon Advance nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane uszeregowano zgodnie z nastepujacą częstością:

Bardzo często (>1/10); Często (>1/100 do <1/10); Niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); Rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); Bardzo rzadko (< 1/10 000); nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko

Reakcje anafilaktyczne i anafilaktoidalne

Reakcje nadwrażliwości, takie jak pokrzywka

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo rzadko

Zaburzenia oddechowe, takie jak skurcz oskrzeli

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C PL-02 222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9    Przedawkowanie

W wypadku przedawkowania, należy zastosować leczenie objawowe. Pacjent może odczuwać wzdęcie brzucha.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Lek przeciwrefluksowy.

Kod ATC: A02EA01

Po zażyciu produkt leczniczy reaguje z kwasem solnym w żołądku tworząc warstwę alginianowego żelu o prawie obojętnym pH, która utrzymuje się na powierzchni treści żołądkowej skutecznie hamując refluks żołądkowo-przełykowy (do 4 godzin).

W ciężkich przypadkach sama warstwa leku zamiast treści żołądkowej może przemieścić się wstecznie do przełyku. W przełyku wywiera ona działanie łagodzące.

5.2


Właściwości farmakokinetyczne

Mechanizm działania produktu leczniczego wynika z właściwości fizycznych substancji czynnych i nie zależy od jego wchłaniania do krążenia układowego.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie zgłoszono istotnych danych przedklinicznych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

wapnia węglan karbomer 974P

metylu parahydroksybenzoesan (E218) propylu parahydroksybenzoesan (E216) sacharyna sodowa

aromat kopru włoskiego zawierający: anetol, alkohol benzylowy sodu wodorotlenek woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Okres ważności: 2 lata.

Okres ważności po otwarciu: 6 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w lodówce.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka ze szkła oranżowego z zakrętką z polipropylenu z zabezpieczeniem gwarancyjnym i z polietylenową wkładką uszczelniającą. Butelki zawierają 80, 100, 125, 140, 150, 180, 200, 250, 300, 400, 500, 560 lub 600 ml zawiesiny.

Lub

Butelka ze szkła oranżowego z zakrętką z polipropylenu z zabezpieczeniem gwarancyjnym i z polietylenową wkładką uszczelniającą z miarką z polipropylenu z podziałkami o wartościach 5, 10, 15 i 20 ml lub z łyżką miarową z polistyrenu z podziałkami o wartościach 2,5 ml i 5 ml. Butelki zawierają po 80, 100, 125, 140, 150, 180, 200, 250, 300, 400, 500, 560 lub 600 ml zawiesiny.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie. Pudełko tekturowe i miarka lub łyżka miarowa nie muszą być dostępne na wszystkich rynkach/we wszystkich wielkościach opakowań.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Wszelką pozostałość niezużytego produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi wymaganiami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul. Okunin 1

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Polska

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17032

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

22.06.2010

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

15.11.2014

Gaviscon Advance