+ iMeds.pl

Gaviscon duo (500 mg + 213 mg + 325 mg)/10 mlUlotka Gaviscon duo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Gaviscon Duo, (500 mg + 213 mg + 325 mg)/10 ml, zawiesina doustna

(Natrii alginas + Natrii hydrogenocarbonas + Calcii carbonas)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Gaviscon Duo i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gaviscon Duo

3.    Jak stosować lek Gaviscon Duo

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Gaviscon Duo

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Gaviscon Duo i w jakim celu się go stosuje

Gaviscon Duo stanowi połączenie alginianiu oraz dwóch środków zobojętniających kwas solny (węglan wapnia i wodorowęglan sodu) i działa poprzez dwa mechanizmy:

•    Neutralizuje nadmiar kwasu solnego w żołądku oraz uśmierza ból i dyskomfort;

•    Tworzy barierę ochronną nad treścią żołądkową w celu złagodzenia uczucia pieczenia w klatce piersiowej.

Lek ten jest stosowany w leczeniu objawów refluksu żołądkowo - przełykowego, takich jak kwaśne odbijanie, zgaga i niestrawność (związana z refluksem), na przykład po posiłkach lub w czasie ciąży.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gaviscon Duo Kiedy nie stosować leku Gaviscon Duo

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego

leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    Gaviscon Duo nie powinien być stosowany przez pacjentów z ciężkimi chorobami nerek oraz osób z zaburzeniami elektrolitowymi powodującymi małe stężenie fosforanów we krwi (hipofosfatemia).

•    Każda saszetka (10 ml) leku zawiera niewielkie ilości sodu 127,2 5mg (5,53 nmmol) i wapnia 130 mg (3,25 mmol). Pacjenci, u których wymagane jest znaczne ograniczenie podaży tych składników w diecie powinni skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku. Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku chorób nerek lub serca, gdyż zwiększona zawartość soli zwiększa ryzyko tych chorób.

•    Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku zmniejszonego wydzielania kwasu solnego w żołądku, gdyż wówczas ten lek może być mniej skuteczny.

•    Podobnie jak w przypadku innych środków zobojętniających kwas solny w żołądku, przyjmowanie leku Gaviscon Duo może maskować objawy innych, poważniejszych chorób.

• Należy unikać dłuższego przyjmowania leku. Jeśli objawy utrzymują się po upływie 7 dni leczenia, należy skonsultować się z lekarzem.

Inne leki i Gaviscon Duo

Nie należy stosować tego leku w ciągu dwóch godzin od zastosownia innych leków ponieważ może to wpływać na skuteczność niektórych leków.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

Lek ten można stosować podczas ciąży i karmienia piersią.

Ważne informacje o niekórych składnikach leku Gaviscon Duo

Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu (E218) i propylu (E216), które mogą powodować reakcje alergiczne (również opóźnione). Lek zawiera 127,35mg (5,53 mmol) sodu w każdej dawce. Należy wziąć pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3.    Jak stosować lek Gaviscon Duo

Dorośli w tym osoby w podeszłym wieku i dzieci w wieku 12 lat i powyżej: 10-20 ml (jedna lub dwie) saszetki po posiłkach i przed snem (do czterech razy na dobę).

Dzieci w wieku poniżej 12 lat: podawać tylko po konsultacji z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gaviscon Duo

Niekorzystne działanie przy zbyt dużej dawce leku jest mało prawdopodobne.

Jednakże lek może powodować wzdęcie brzucha. Jeśli ono nie mija, należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Gaviscon Duo

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować leczenie tak jak dotychczas.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10 000 pacjentów) mogą wystąpić reakcje alergiczne na składniki leku. Mogą wystąpić objawy, takie jak ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty, świąd skóry, wysypki skórne, zawroty głowy, obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła oraz trudności z oddychaniem.

Spożycie dużych ilości węglanu wapnia, który stanowi składnik tego leku, może powodować zwiększenie pH krwi (zasadowica), wzrost stężenia wapnia we krwi (hiperkalcemia), zwiększenie wydzielania kwasu solnego w żołądku oraz zaparcia. Objawy te występują zazwyczaj po zażyciu dawek większych niż zalecane.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Gaviscon Duo

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na saszetce i pudełku tekturowym po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Gaviscon Duo

Substancjami czynnymi leku w każdej saszetce (10) ml są 500 mg alginianu sodu, 213 mg wodorowęglanu sodu oraz 325 mg węglanu wapnia.

Inne składniki leku to karbomer, metylu (E218) i propylu (E216) parahydroksybenzoesan, sacharyna sodowa, sodu wodorotlenek, aromat mięty pieprzowej oraz woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Gaviscon Duo i co zawiera opakowanie

Gaviscon Duo jest białawą zawiesiną o zapachu i smaku mięty.

Dostępne opakowania: 4, 12, 24 saszetek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul. Okunin 1

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Wytwórca

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited,

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przestawiciela podmiotu odpowiedzialnego: tel. 801 88 88 07

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

3

Gaviscon Duo

Charakterystyka Gaviscon duo

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Gaviscon Duo, (500 mg + 213 mg + 325 mg)/10 ml, zawiesina doustna

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Gaviscon Duo zawiera 500 mg alginianu sodu, 213 mg wodorowęglanu sodu, 325 mg węglanu wapnia na 10 ml dawkę.

Substancje pomocnicze: metylu parahydroksybenzoesan (E218) 40 mg/10 ml, propylu parahydroksybenzoesan (E216) 6 mg/10 ml i sodu 127,25 mg/ 10 ml.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina doustna w saszetkach.

Biaława zawiesina o smaku i zapachu mięty.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, takich jak kwaśne odbijanie, zgaga i niestrawność związana z refluksem, na przykład po posiłkach lub w czasie ciąży.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Do stosowania doustnego.

Dorośli i dzieci w wieku 12 lat i powyżej: 10-20 ml (jedna lub dwie saszetki) po posiłkach i przed snem, do 4 razy na dobę.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat: podawać tylko po konsultacji z lekarzem.

Osoby w podeszłym wieku: dostosowanie dawkowania w tej grupie wiekowej nie jest konieczne.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Każda dawka o objętości 10 ml (jedna saszetka) zawiera 127,25 mg (5,53 mmol) sodu.

Należy wziąć to pod uwagę przy stosowaniu u pacjentów wymagających znacznego ograniczenia podaży soli w diecie, np. w niektórych przypadkach zastoinowej niewydolności serca i niewydolności nerek.

Każda dawka o objętości 10 ml (saszetka) zawiera 130 mg (3,25 mmol) wapnia. Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z hiperkalcemią, wapnicą nerek i nawracającą kamicą nerkową z kamieniami zawierającymi wapń.

Jeżeli objawy nie ustępują po siedmiu dniach leczenia, należy ponownie zweryfikować stan pacjenta.

Produkt leczniczy zawiera metylu parahydroksybenzoesan (E218) i propylu parahydroksybenzoesan (E216), które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe opóźnione).

Należy unikać przyjmowania produktu przez dłuższy czas.

Podobnie jak w przypadku innych środków zobojętniających kwas solny w żołądku, przyjmowanie produktu Gaviscon Duo może maskować objawy innych, poważniejszych chorób.

Nie należy stosować produktu Gaviscon Duo w następujących przypadkach:

•    u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek/niewydolnością nerek

•    u pacjentów z hipofosfatemią

Istnieje możliwość zmniejszonej skuteczności leczenia u chorych z bardzo małym wydzielaniem kwasu solnego w żołądku.

U dzieci z nieżytem żołądka i jelit lub z podejrzeniem niewydolności nerek istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia hipernatremii.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u dzieci w wieku poniżej 12 lat, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Ze względu na zawartość węglanu wapnia, który działa jako środek zobojętniający, należy rozważyć zachowanie dwugodzinnego odstępu pomiędzy przyjęciem produktu leczniczego Gaviscon Duo a podaniem innych produktów leczniczych, zwłaszcza inhibitorów receptora histaminowego H2, tetracyklin, digoksyny, fluorochinolonów, soli żelaza, ketokonazolu, neuroleptyków, tyroksyny, penicylaminy, beta-adrenolityków (atenololu, metoprololu, propranololu), glikokortykosteroidów, chlorochiny i bisfosfonianów.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Podczas otwartego badania z udziałem grupy kontrolnej, u 281 kobiet w ciąży nie wykazano żadnego istotnego niepożądanego wpływu produktu leczniczego na przebieg ciąży lub zdrowie płodu/noworodka. Na podstawie tego i poprzednich badań stwierdzono, że lek może być stosowany podczas ciąży i laktacji. Jednakże ze względu na zawartość węglanu wapnia, zaleca się ograniczenie czasu leczenia tak bardzo jak to możliwe.

Przedkliniczne badania na zwierzętach wykazały, że alginian nie wywiera szkodliwego wpływu na płodność i reprodukcję u rodziców oraz potomstwa. Dane kliniczne nie wskazują, aby produkt Gaviscon miał wpływ na płodność u ludzi.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nieistotny.

4.8    Działania niepożądane

Bardzo rzadko (<1/10 000) u pacjentów nadwrażliwych na składniki produktu mogą występować reakcje alergiczne, takie jak pokrzywka, skurcz oskrzeli, reakcje anafilaktyczne lub anafilaktoidalne, bóle brzucha, świąd, wysypka, biegunka, nudności i wymioty.

Spożycie dużych ilości węglanu wapnia może powodować zasadowicę, hiperkalcemię, efekt odbicia HCl, zespół Burnetta oraz zaparcia. Objawy te występują zazwyczaj po zażyciu dawek większych niż zalecane.

4.9 Przedawkowanie

W wypadku przedawkowania, należy zastosować leczenie objawowe. Pacjent może odczuwać wzdęcie brzucha.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Kod ATC: A02BX. Inne leki stosowane w chorobie wrzodowej i chorobie refluksowej przełyku.

Produkt leczniczy stanowi połączenie alginianiu oraz dwóch środków zobojętniających kwas solny w żołądku (węglanu wapnia i wodorowęglanu sodu).

Po zażyciu produkt leczniczy reaguje natychmiast z kwasem solnym w żołądku tworząc warstwę alginianowego żelu o prawie obojętnym pH, która utrzymuje się na powierzchni treści żołądkowej skutecznie hamując refluks żołądkowo-przełykowy. W ciężkich przypadkach sama warstwa leku zamiast treści żołądkowej może przemieścić się wstecznie do przełyku. W przełyku wywiera ona działanie łagodzące.

Węglan wapnia neutralizuje kwas solny w żołądku, zapewniając szybkie złagodzenie niestrawności i zgagi. Działanie to ulega wzmocnieniu w wyniku dodania wodorowęglanu sodu, który również wywiera działanie zobojętniające. Całkowita zdolność produktu do zobojętniania kwasu przy najmniejszej dawce równej 10 ml wynosi około 10 mEqH+.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Mechanizm działania produktu leczniczego wynika z właściwości fizycznych substancji czynnych i nie zależy od jego wchłaniania do krążenia układowego.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie zgłoszono istotnych danych przedklinicznych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Karbomer 974P

Metylu parahydroksybenzoesan (E218)

Propylu parahydroksybenzoesan (E216)

Sacharyna sodowa Aromat mięty pieprzowej Sodu wodorotlenek Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pudełko tekturowe zawierające pojedyncze dawki preparatu w saszetkach.

Wielkość opakowania: 4, 12, 24 saszetki.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Saszetki wykonane są ze zgrzewanego na gorąco laminatu zawierającego poliester/folię aluminiową/polietylen/poliester/polietylen.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania produktu leczniczego

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul. Okunin 1

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Polska

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Gaviscon Duo