+ iMeds.pl

Gaviscon o smaku mięty (500 mg + 267 mg + 160 mg)/10 mlUlotka Gaviscon o smaku mięty

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Gaviscon o smaku mięty, (500 mg + 267 mg + 160 mg)/10 ml, zawiesina doustna

(Natrii alginas + Natrii hydrogenocarbonas + Calcii carbonas)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Gaviscon o smaku mięty i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gaviscon o smaku mięty

3. Jak stosować lek Gaviscon o smaku mięty

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Gaviscon o smaku mięty

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Gaviscon o smaku mięty i w jakim celu się go stosuje

Lek Gaviscon o smaku mięty należy do grupy leków nazywanych „środkami hamującymi refluks żołądkowo-przełykowy”, który tworzy ochronną warstwę utrzymującą się na powierzchni treści żołądkowej do 4 godzin, zapobiegaj ąc cofaniu się kwaśnej treści żołądkowej z żołądka, co powoduje ból i uczucie dyskomfortu w przełyku.

Gaviscon o smaku mięty jest stosowany w leczeniu objawów refluksu żołądkowo--przełykowego, takich jak odbijanie, zgaga i niestrawność (związana z refluksem), na przykład po posiłkach lub w czasie ciąży a także u pacjentów z objawami związanymi z refluksowym zapaleniem przełyku.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gaviscon o smaku mięty

Kiedy nie stosować leku Gaviscon o smaku mięty:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek składnik leku Gaviscon o smaku mięty gdyż bardzo rzadko

obserwowano trudności w oddychaniu lub wysypki skórne (patrz dalsze informacje na pełnej liście działań niepożądanych).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek zawiera niewielkie ilości sodu (6,2 mmol/10 ml) i wapnia (1,6 mmol/10 ml).

-    Pacjenci, u których wymagane jest znaczne ograniczenie podaży tych składników w diecie powinni skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

-    Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku chorób nerek lub serca, gdyż zwiększona zawartość soli zwiększa ryzyko tych chorób.

Jeśli objawy nie ustępuj ą po siedmiu dniach leczenia, należy skonsultować się z lekarzem.

Lek Gaviscon o smaku mięty a inne leki

Nie należy stosować tego leku w ciągu dwóch godzin od zastosownia innych leków ponieważ może to wpływać na skuteczność niektórych leków.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Lek ten można stosować podczas ciąży i karmienia piersią.

Lek Gaviscon o smaku mięty zawiera parahydroksybenzoesan metylu (E218) i propylu (E216), które mogą powodować reakcje alergiczne (również opóźnione).

3. Jak stosować lek Gaviscon o smaku mięty

Do stosowania doustnego.

Lek należy wstrząsnąć przed użyciem.

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku i dzieci w wieku 12 lat i powyżej: 10-20 ml po posiłkach i przed snem (do czterech razy na dobę).

Stosowanie u dzieci poniżej 12 roku życia: podawać tylko po konsultacji z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gaviscon o smaku mięty

Niekorzystne działanie przy zbyt dużej dawce leku jest mało prawdopodobne.

Jednakże lek może powodować wzdęcie brzucha. Jeśli ono nie mija, należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Gaviscon o smaku mięty

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować leczenie tak j ak dotychczas.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią działania niepożądane należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10 000 pacjentów) mogą wystąpić reakcje alergiczne na składniki leku. Mogą wystąpić objawy takie jak wysypki skórne, świąd, trudności w oddychaniu, zawroty głowy, obrzęk twarzy, ust, j ęzyka lub gardła.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Gaviscon o smaku mięty

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Przed pierwszym użyciem leku sprawdzić zabezpieczenie na zakrętce czy nie jest odłamane.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Gaviscon o smaku mięty

- Substancjami czynnymi leku w każdej dawce 10 ml są 500 mg alginianu sodu, 267 mg wodorowęglanu sodu oraz 160 mg węglanu wapnia.

-    Inne składniki leku to karbomer 974P, metylu (E218) i propylu (E216) parahydroksybenzoesan, sacharyna sodowa, sodu wodorotlenek, aromat miętowy nr 4, aromat miętowy nr 5 oraz woda oczyszczona.

Lek ten nie zawiera cukru i glutenu.

Jak wygląda lek Gaviscon o smaku mięty i co zawiera opakowanie

Gaviscon o smaku mięty jest białawą zawiesiną o zapachu i smaku mięty.

Dostępne opakowania: butelka o pojemności 150 ml, 200 ml lub 300 ml.

Podmiot odpowiedzialny

Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul. Okunin 1

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Wytwórca

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited,

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przestawiciela podmiotu odpowiedzialnego: tel. 0801 88 88 07

Data ostatniej aktualizacji ulotki: luty 2015

4

Gaviscon o smaku mięty

Charakterystyka Gaviscon o smaku mięty

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Gaviscon o smaku mięty, (500 mg + 267 mg + 160 mg)/10 ml, zawiesina doustna

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda dawka 10 ml produktu leczniczego zawiera 500 mg alginianu sodu, 267 mg wodorowęglanu sodu, 160 mg węglanu wapnia.

Substancje pomocnicze: metylu parahydroksybenzoesan (E218) 40 mg/10 ml i propylu parahydroksybenzoesan (E216) 6 mg/10 ml.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina doustna.

Biaława zawiesina o smaku mięty.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, takich jak odbijanie, zgaga i niestrawność, na przykład po posiłkach lub w czasie ciąży.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku 12 lat i powyżej: 10-20 ml po posiłkach i przed snem (do 4 razy na dobę).

Dzieci w wieku poniżej 12 lat: podawać tylko po konsultacji z lekarzem.

Czas leczenia:

Jeżeli objawy nie ustępują po siedmiu dniach leczenia, należy ponownie zweryfikować stan pacjenta.

Szczególne grupy pacjentów

Osoby w podeszłym wieku: dostosowanie dawkowania w tej grupie wiekowej nie jest konieczne.

Osoby z niewydolnością wątroby: dostosowanie dawkowania nie jest konieczne.

Osoby z niewydolnością nerek: należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów wymagających znacznego ograniczenia podaży soli w diecie (patrz punkt 4.4).

Sposób podawania:

Do stosowania doustnego.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na alginian sodu, wodorowęglan sodu, węglan wapnia lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1., w tym metylu parahydroksybenzoesan (E218) i propylu parahydroksybenzoesan (E216) (patrz punkt 4.4).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Jeżeli objawy nie ustępuj ą po siedmiu dniach leczenia, należy ponownie zweryfikować stan pacjenta.

Każda dawka o objętości 10 ml zawiera 141 mg (6,2 mmol) sodu. Należy wziąć to pod uwagę przy stosowaniu u pacjentów wymagaj ących znacznego ograniczenia podaży soli w diecie, np. w niektórych przypadkach zastoinowej niewydolności serca i niewydolności nerek.

Każda dawka o objętości 10 ml zawiera 160 mg (1,6 mmol) węglanu wapnia.

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z hiperkalcemią, wapnicą nerek i nawracającą kamicą nerkową z kamieniami zawierającymi wapń.

Produkt leczniczy zawiera metylu parahydroksybenzoesan (E218) i propylu parahydroksybenzoesan (E216), które mogą powodować reakcje alergiczne (możliwe opóźnione).

Stosowanie produktu leczniczego u dzieci w wieku poniżej 12 lat, patrz punkt 4.2.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Należy rozważyć zachowanie dwugodzinnego odstępu pomiędzy przyj ęciem produktu leczniczego Gaviscon o smaku mięty a podaniem innych produktów leczniczych, zwłaszcza tetracyklin, digoksyny, fluorochinolonów, soli żelaza, ketokonazolu, neuroleptyków, hormonów tarczycy, penicylaminy, beta-adrenolityków (atenololu, metoprololu, propranololu), glikokortykosteroidów, chlorochiny, estramustyny i bisfosfonianów (difosfonianów). Patrz też punkt 4.4.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Dane otrzymane z badań klinicznych w udziałem ponad 500 kobiet w ciąży, a także z dużej ilości danych postmarketingowych nie wskazuj ą, że substancje czynne wywołuj ą wady rozwojowe lub działaj ą szkodliwie na płód/noworodka. Gaviscon o smaku mięty może być stosowany podczas ciąży, jeśli wymaga tego stan kliniczny.

Karmienie piersią

Nie wykazano wpływu substancji czynnych na noworodki/dzieci karmione piersią przez matki, które przyjmowały lek. Produkt Gaviscon o smaku mięty może być stosowany podczas karmienia piersią.

Płodność

Badania niekliniczne wykazały, że alginian nie wykazuje toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa.

Badania kliniczne nie wskazują, aby produkt Gaviscon o smaku mięty wpływał negatywnie na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Gaviscon o smaku mięty nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane uszeregowano zgodnie z nastepujacą częstością:

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo rzadko

Zaburzenia oddechowe, takie jak skurcz oskrzeli

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko

Reakcje anafilaktyczne i anafilaktoidalne

Reakcje nadwrażliwości, takie jak pokrzywka

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C PL-02 222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9    Przedawkowanie

W wypadku przedawkowania, należy zastosować leczenie objawowe. Pacjent może odczuwać wzdęcie brzucha.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: Kod ATC: A02BX13. Inne leki stosowane w chorobie wrzodowej i chorobie refluksowej przełyku.

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Po zażyciu produkt leczniczy reaguje natychmiast z kwasem solnym w żołądku tworząc warstwę alginianowego żelu o prawie oboj ętnym pH, która utrzymuje się na powierzchni treści żołądkowej, w ciągu 3 minut, skutecznie hamując refluks żołądkowo-przełykowy do 4 godzin.

W ciężkich przypadkach sama warstwa leku zamiast treści żołądkowej może przemieścić się wstecznie do przełyku. W przełyku wywiera ona działanie łagodzące.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Mechanizm działania produktu leczniczego wynika z właściwości fizycznych substancji czynnych i nie zależy od jego wchłaniania do krążenia układowego.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie zgłoszono istotnych danych przedklinicznych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

karbomer 974P

metylu parahydroksybenzoesan (E218)

propylu parahydroksybenzoesan (E216)

sacharyna sodowa

aromat miętowy nr 4

aromat miętowy nr 5

sodu wodorotlenek

woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Okres ważności: 2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka ze szkła oranżowego z zamknięciem z polipropylenu z zabezpieczeniem gwarancyjnym i z uszczelka z LDPE z dozownikiem z polipropylenu z podziałkami o wartościach 5 ml, 10 ml, 15ml, i 20 ml lub z łyżką miarową

(z krystalicznego polistyrenu) z podziałkami o wartościach 2,5 ml i 5 ml. Butelki zawierają po 100, 150, 500 lub 600 ml zawiesiny.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie. Pudełko tekturowe i dozownik lub łyżka miarowa nie muszą być dostępne na wszystkich rynkach/we wszystkich wielkościach opakowań.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do

stosowania

Nie są wymagane.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul. Okunin 1

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Polska

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17057

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 2010-08-10

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

02.2015

Gaviscon o smaku mięty