Imeds.pl

Gaviscon O Smaku Mięty Saszetki (500 Mg + 267 Mg + 160 Mg)/10 Ml

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Gaviscon o smaku mięty Saszetki, (500 mg + 267 mg + 160 mg)/10 ml, zawiesina doustna

(Natrii alginas + Natrii hydrogenocarbonas + Calcii carbonas)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń

lekarza.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Gaviscon o smaku mięty Saszetki i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gaviscon o smaku mięty Saszetki

3.    Jak stosować lek Gaviscon o smaku mięty Saszetki

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Gaviscon o smaku mięty Saszetki

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Gaviscon o smaku mięty Saszetki i w jakim celu się go stosuje

Lek Gaviscon o smaku mięty Saszetki należy do grupy leków nazywanych „środkami hamującymi refluks żołądkowo-przełykowy”, który tworzy ochronną warstwę utrzymującą się na powierzchni treści żołądkowej do 4 godzin, zapobiegaj ąc cofaniu się kwaśnej treści żołądkowej z żołądka, co powoduje ból i uczucie dyskomfortu w przełyku.

Gaviscon o smaku mięty Saszetki jest stosowany w leczeniu objawów refluksu żołądkowo--przełykowego, takich jak odbijanie, zgaga i niestrawność (związana z refluksem), na przykład po posiłkach lub w czasie ciąży a także u pacjentów z objawami związanymi z refluksowym zapaleniem przełyku.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gaviscon o smaku mięty Saszetki

Kiedy nie stosować leku Gaviscon o smaku mięty Saszetki:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek składnik leku Gaviscon o smaku mięty Saszetki gdyż bardzo

rzadko obserwowano trudności w oddychaniu lub wysypki skórne (patrz dalsze informacje na pełnej liście działań niepożądanych).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek zawiera niewielkie ilości sodu (6,2 mmol/10 ml) i wapnia (1,6 mmol/10 ml).

-    Pacjenci, u których wymagane jest znaczne ograniczenie podaży tych składników w diecie powinni skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

-    Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku chorób nerek lub serca, gdyż zwiększona zawartość soli zwiększa ryzyko tych chorób.

Jeśli objawy nie ustępuj ą po siedmiu dniach leczenia, należy skonsultować się z lekarzem.

Lek Gaviscon o smaku mięty Saszetki a inne leki

Nie należy stosować tego leku w ciągu dwóch godzin od zastosownia innych leków ponieważ może to wpływać na skuteczność niektórych leków.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Lek ten można stosować podczas ciąży i karmienia piersią.

Lek Gaviscon o smaku mięty Saszetki zawiera parahydroksybenzoesan metylu (E218) i propylu (E216), które mogą powodować reakcje alergiczne (również opóźnione).

3. Jak stosować lek Gaviscon o smaku mięty Saszetki

Do stosowania doustnego.

Lek należy wstrząsnąć przed użyciem.

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku i dzieci w wieku 12 lat i powyżej: 10-20 ml po posiłkach i przed snem (do czterech razy na dobę).

Stosowanie u dzieci poniżej 12 roku życia: podawać tylko po konsultacji z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gaviscon o smaku mięty Saszetki

Niekorzystne działanie przy zbyt dużej dawce leku jest mało prawdopodobne.

Jednakże lek może powodować wzdęcie brzucha. Jeśli ono nie mija, należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Gaviscon o smaku mięty Saszetki

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować leczenie tak jak dotychczas.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpią działania niepożądane należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10 000 pacjentów) mogą wystąpić reakcje alergiczne na składniki leku. Mogą wystąpić objawy takie jak wysypki skórne, świąd, trudności w oddychaniu, zawroty głowy, obrzęk twarzy, ust, j ęzyka lub gardła.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w

ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Gaviscon o smaku mięty Saszetki

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na saszetce i kartoniku zewnętrznym po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Przed pierwszym użyciem leku sprawdzić zabezpieczenie na zakrętce czy nie jest odłamane.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Gaviscon o smaku mięty Saszetki

- Substancjami czynnymi leku w każdej dawce 10 ml są 500 mg alginianu sodu, 267 mg wodorowęglanu sodu oraz 160 mg węglanu wapnia.

-    Inne składniki leku to karbomer 974P, metylu (E218) i propylu (E216) parahydroksybenzoesan, sacharyna sodowa, sodu wodorotlenek, aromat miętowy nr 4, aromat miętowy nr 5 oraz woda oczyszczona.

Lek ten nie zawiera cukru i glutenu.

Jak wygląda lek Gaviscon o smaku mięty Saszetki i co zawiera opakowanie

Gaviscon o smaku mięty Saszetki jest białawą zawiesiną o zapachu i smaku mięty.

Dostępne opakowania: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 lub 36 saszetek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul. Okunin 1

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Wytwórca

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited,

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przestawiciela podmiotu odpowiedzialnego: tel. 0801 88 88 07

Data ostatniej aktualizacji ulotki: luty 2015

4