+ iMeds.pl

Gaviscon o smaku mięty tab 250 mg + 133,5 mg + 80 mgUlotka Gaviscon o smaku mięty tab

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Gaviscon o smaku mięty TAB, 250 mg + 133,5 mg + 80 mg, tabletki do rozgryzania i żucia

(Natrii alginas + Natrii hydrogenocarbonas + Calcii carbonas)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować Gaviscon o smaku mięty TAB ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Gaviscon o smaku mięty TAB i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gaviscon o smaku mięty TAB

3.    Jak stosować lek Gaviscon o smaku mięty TAB

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Gaviscon o smaku mięty TAB

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK GAVISCON O SMAKU MIĘTY TAB I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Gaviscon o smaku mięty TAB tworzy ochronną warstwę utrzymującą się na powierzchni treści żołądkowej. Warstwa ta zapobiega cofaniu się kwaśnej treści żołądkowej z żołądka, co powoduje zmniejszenie bólu i uczucia dyskomfortu w gardle i jamie ustnej. Zgaga może pojawiać się po posiłkach (głównie tłustych i ostrych) lub podczas ciąży, lub u pacjentów z objawami zapalenia ściany przełyku (np. trudnościami i (lub) utrudnionym przełykaniem, bólem w jamie ustnej, wymiotami).

Gaviscon o smaku mięty TAB jest stosowany w leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, takich jak odbijanie, zgaga i niestrawność (związana z refluksem), na przykład po posiłkach lub w czasie ciąży, a także u pacjentów z objawami związanymi z refluksowym zapaleniem przełyku.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU GAVISCON O SMAKU

MIĘTY TAB

Kiedy nie przyjmować leku Gaviscon o smaku mięty TAB

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na którykolwiek składnik leku, objawiające się jako trudności w oddychaniu lub wysypki skórne (patrz dalsze informacje na pełnej liście działań niepożądanych).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Gaviscon o smaku mięty TAB

Lek zawiera sód (5,3 mmol na dawkę składającą się z dwóch tabletek) i wapnia (1,6 mmol na dawkę składaj ącą się z dwóch tabletek).

-    Pacjenci, u których wymagane jest znaczne ograniczenie podaży tych składników w diecie powinni skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

-    Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku chorób nerek lub serca, gdyż zwiększona zawartość soli zwiększa ryzyko tych chorób.

Jeśli objawy utrzymują się powyżej 7 dni, należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie innych leków

Nie należy stosować tego leku w ciągu dwóch godzin od doustnego zastosownia innych leków ponieważ może to wpływać na skuteczność niektórych leków.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Lek ten można stosować podczas ciąży i karmienia piersią.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Gaviscon o smaku mięty TAB

Lak zawiera źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

3.    JAK PRZYJMOWAĆ LEK GAVISCON O SMAKU MIĘTY TAB

Lek stosować doustnie. Dokładnie przeżuć tabletkę przed połknięciem.

Stosowanie u dorosłych, w tym pacjentów w podeszłym wieku oraz u dzieci w wieku 12 lat i powyżej: w przypadku wystąpienia objawów 2 do 4 tabletek po posiłkach i przed snem, do czterech razy na dobę.

Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 12 lat: podawać tylko po konsultacji z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gaviscon o smaku mięty TAB

Po przyj ęciu zbyt dużej dawki leku można odczuwać wzdęcie brzucha. Jest mało prawdopodobne, by było ono szkodliwe, ale jeśli ono nie mija, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Gaviscon o smaku mięty TAB

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Gaviscon o smaku mięty TAB może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo rzadko (mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów) mogą wystąpić reakcje alergiczne na składniki leku. Mogą wystąpić objawy, takie jak wysypka skórna, świąd, trudności w oddychaniu, zawroty głowy, obrzęk twarzy, ust, j ęzyka lub gardła.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK GAVISCON O SMAKU MIĘTY TAB

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Gaviscon o smaku mięty TAB, po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po: EXP: miesiąc/rok. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Gaviscon o smaku mięty TAB

-    Substancjami czynnymi leku są 250 mg alginianu sodu, 133,5 mg wodorowęglanu sodu oraz 80 mg węglanu wapnia.

-    Ponadto lek zawiera mannitol (E421), makrogol 20 000, kopowidon, aspartam (E951), aromat mięty pieprzowej, magnezu stearynian oraz acesulfam potasowy

Tabletki nie zawieraj ą cukru ani glutenu.

Jak wygląda lek Gaviscon o smaku mięty TAB i co zawiera opakowanie

Gaviscon o smaku mięty TAB to okrągłe tabletki w kolorze białawym do kremowego, nieznacznie nakrapiane.

Gaviscon o smaku mięty TAB jest dostępny w opakowaniach: blister: 8, 16, 24, 32, 48 tabletek

pojemnik z PP w tekturowym pudełku:: 8, 12, 16, 18, 20, 22, 24 tabletki pojemnik z PP w tekturowym pudełku: 2x16, 2x18, 2x20, 2x22, 2x24 tabletki.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul. Okunin 1

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Wytwórca

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited Dansom Lane, Hull, HU8 7DS Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy się zwrócić do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego: tel. 801 88 88 07

Data zatwierdzenia ulotki: 07.08.2014

3

Gaviscon o smaku mięty TAB

Charakterystyka Gaviscon o smaku mięty tab

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Gaviscon o smaku mięty TAB, 250 mg + 133,5 mg + 80 mg, tabletki do rozgryzania i żucia

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 250 mg alginianu sodu (Natrii alginas), 133,5 mg wodorowęglanu sodu (Natrii hydrogenocarbonas) oraz 80 mg węglanu wapnia (Calcii carbonas).

Substancja pomocnicza: 3,75 mg aspartamu (E951) w jednej tabletce.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka do rozgryzania i żucia.

Tabletki w kolorze białawym do kremowego, nieznacznie nakrapiane.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, takich jak odbijanie, zgaga i niestrawność (związana z refluksem), na przykład po posiłkach lub w czasie ciąży, lub u pacjentów z objawami związanymi z refluksowym zapaleniem przełyku.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli oraz dzieci w wieku 12 lat i powyżej: dwie do czterech tabletek po posiłkach i przed snem (do czterech razy na dobę).

Dzieci w wieku poniżej 12 lat: podawać tylko po konsultacji z lekarzem.

Czas leczenia:

Jeżeli objawy nie ustępują po siedmiu dniach leczenia, należy ponownie zweryfikować stan pacjenta. Szczególne grupy pacjentów

Osoby w podeszłym wieku: dostosowanie dawkowania w tej grupie wiekowej nie jest konieczne. Osoby z niewydolnością wątroby: dostosowanie dawkowania nie jest konieczne.

Osoby z niewydolnością nerek: należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów wymagających znacznego ograniczenia podaży soli w diecie (patrz punkt 4.4).

Sposób podawania:

Do stosowania doustnego, przeżuć dokładnie przed połknięciem.

4.3    Przeciwwskazania

Ten produkt leczniczy jest przeciwwskazany u pacjentów ze znaną lub podejrzewaną nadwrażliwością na alginian sodu, wodorowęglan sodu, węglan wapnia lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania.

Jeżeli objawy nie ustępują po siedmiu dniach leczenia, należy ponownie zweryfikować stan pacjenta.

Zawartość sodu w dawce składającej się z czterech tabletek wynosi 246 mg (10,6 mmol). Należy wziąć to pod uwagę przy stosowaniu u pacjentów wymagaj ących znacznego ograniczenia podaży soli w diecie, np. w niektórych przypadkach zastoinowej niewydolności serca i niewydolności nerek.

Każda dawka składająca się z czterech tabletek zawiera 320 mg (3,2 mmol) węglanu wapnia. Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z hiperkalcemią, wapnicą nerek i nawracaj ącą kamicą nerkową z kamieniami zawierającymi wapń.

Ze względu na zawartość aspartamu nie należy stosować tego produktu leczniczego u pacjentów z fenyloketonurią.

Stosowanie produktu leczniczego u dzieci w wieku poniżej 12 lat, patrz punkt 4.2.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Należy rozważyć zachowanie dwugodzinnego odstępu pomiędzy przyj ęciem produktu leczniczego Gaviscon o smaku mięty Tab a podaniem innych produktów leczniczych, zwłaszcza tetracyklin, digoksyny, fluorochinolonów, soli żelaza, ketokonazolu, neuroleptyków, hormonów tarczycy, penicylaminy, beta-adrenolityków (atenololu, metoprololu, propranololu), glikokortykosteroidów, chlorochiny, estramustyny i bisfosfonianów (difosfonianów). Patrz też punkt 4.4.

4.6    Płodność, ciąża i laktacja Ciąża

Dane otrzymane z badań klinicznych w udziałem ponad 500 kobiet w ciąży, a także z dużej ilości danych postmarketingowych nie wskazuj ą, że substancje czynne wywołuj ą wady rozwojowe lub działaj ą szkodliwie na płód/noworodka. Gaviscon o smaku mięty TAB może być stosowany podczas ciąży, jeśli wymaga tego stan kliniczny.

Karmienie piersią

Nie wykazano wpływu substancji czynnych na noworodki/dzieci karmione piersią przez matki, które przyjmowały lek. Produkt Gaviscon o smaku mięty TAB może być stosowany podczas karmienia piersią.

Płodność

Badania kliniczne nie wskazuj ą, aby produkt Gaviscon o smaku mięty TAB wpływał negatywnie na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Gaviscon o smaku mięty TAB nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane zostały sklasyfikowane zgodnie zgodnie z następującą częstością: Bardzo rzadko (<1/10 000)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo rzadko

Zaburzenia oddechowe, takie jak skurcz oskrzeli

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko

Reakcje anafilaktyczne i anafilaktoidalne

Reakcje nadwrażliwości, takie jak pokrzywka

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania, należy stosować leczenie objawowe. Pacjent może odczuwać wzdęcie brzucha.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Inne leki stosowane w chorobie wrzodowej i refluksie żołądkowo-przełykowym. Kod ATC: A02BX13.

Po zażyciu produkt leczniczy szybko reaguje z kwasem solnym w żołądku tworząc warstwę żelu kwasu alginowego, o prawie obojętnym pH, która utrzymuje się na powierzchni treści żołądkowej skutecznie hamując refluks żołądkowo-przełykowy. W ciężkich przypadkach sama warstwa leku zamiast treści żołądkowej może cofnąć się do przełyku. W przełyku wywiera ona działanie łagodzące.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Mechanizm działania produktu leczniczego wynika z właściwości fizycznych substancji czynnych i nie zależy od jego wchłaniania do krążenia układowego.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie zgłoszono istotnych danych przedklinicznych innych niż te wymienione w pozostałych częściach Charakterystyki Produktu Leczniczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Aromat mięty pieprzowej Makrogol 20 000 Mannitol (E421)

Kopowidon Aspartam (E951)

Acesulfam potasowy (E950)

Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Przezroczyste blistry bez nadruku, z dającego się formować pod wpływem ciepła laminatu z uPCW/PE/PWdC pokryte folią aluminiową, zapakowane w kartonowe pudełka.

Blistry zawierające 4, 6 lub 8 oddzielnie zamkniętych tabletek.

Większe opakowania (16, 24, 32, 48 oraz 64) będą składały się z wielokrotności opisanych powyżej blistrów zapakowanych w tekturowe pudełka.

Wielkość opakowań 4, 6, 8, 16, 24, 32, 48 lub 64 tabletki.

Pojemnik z polipropylenu zawierający 8, 12, 16, 18, 20, 22 lub 24 tabletki.

Opakowania zawierające kilka pojemników (2 x 16, 2 x 18, 2 x 20, 2 x 22 lub 2 x 24) zapakowane w tekturowe pudełka.

Pojedyncze opakowania 8, 12, 16, 18, 20, 22 lub 24 zapakowane w tekturowe pudełka.

Wielkość opakowań 8, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 2 x 16, 2 x 18, 2 x 20, 2 x 22 lub 2 x 24 tabletki.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak specjalnych wymagań.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Reckitt Benckiser (Poland) S.A. ul. Okunin 1

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 17332

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA 16.09.2010 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 07.08.2014

5

Gaviscon o smaku mięty TAB