+ iMeds.pl

Gelaspan -Ulotka Gelaspan

ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Gelaspan roztwór do infuzji

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane nie wymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Gelaspan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowanie leku Gelaspan

3.    Jak stosować Gelaspan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Gelaspan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    CO TO JEST GELASPAN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Gelaspan jest tzw. lekiem osoczozastępczym. Oznacza to, że zastępuje płyn, który został utracony z krwiobiegu.

Gelaspan stosuje się w celu zastąpienia krwi i płynu ustrojowego, które zostały utracone wskutek na przykład zabiegu chirurgicznego, wypadku lub poparzenia.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU GELASPAN Kiedy nie stosować leku Gelaspan roztwór do infuzji:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na żelatynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

•    w przypadku zbyt dużej objętości krwi;

•    w przypadku zbyt dużej zawartości wody w organizmie;

•    w przypadku nadmiernie wysokiego stężenia potasu we krwi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku Gelaspan należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli u pacjenta stwierdzono:

•    choroby serca;

•    wysokie ciśnienie krwi;

•    płyn w płucach;

•    ciężkie zaburzenia nerek.

Podanie zbyt dużej objętości płynów w kroplówce dożylnej może pogorszyć stan pacjenta.

Lekarz prowadzący zachowa szczególną ostrożność:

•    w przypadku ciężkich zaburzeń krzepliwości krwi;

•    w przypadku zatrzymywania przez organizm pacjenta wody i soli, co może wiązać się z obrzękiem tkanek.

Dzieci:

Istnieje jedynie niewielkie doświadczenie odnośnie stosowania leku Gelaspan u dzieci. Dlatego lekarz prowadzący podejmie decyzję o zastosowaniu tego leku tylko wówczas, jeśli okaże się to konieczne.

Stosowanie środków zastępujących osocze wiąże się z niewielkim ryzykiem reakcji alergicznych, które w większości przypadków są łagodne lub umiarkowane, jednak w rzadkich przypadkach mogą mieć ciężki przebieg. Reakcje takie występują częściej w przypadku pacjentów, u których stwierdzono choroby alergiczne takie jak astma. Z tego powodu pacjent będzie pozostawał pod obserwacją pracownika służby zdrowia, zwłaszcza na początku infuzji.

W trakcie podawania leku Gelaspan należy monitorować skład krwi.

Lek Gelaspan a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności należy poinformować lekarza o przyjmowanych lekach, które mogą powodować zatrzymywanie w organizmie sodu lub potasu (np. spironolakton, triamteren, amyloryd; inhibitory ACE, jak kaptopryl lub enalapryl), niektóre leki moczopędne lub kortykosteroidy (hormony kory nadnerczy, stosowane m.in. jako leki przeciwzapalne).

Ciąża i karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz podejmie decyzję o podaniu leku Gelaspan tylko wtedy, gdy uzna to za konieczne dla pacjentki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Gelaspan podaje się zwykle unieruchomionym pacjentom, w warunkach kontrolowanych (np. leczenie stanów nagłych, oddziały intensywnej opieki medycznej lub oddziały opieki dziennej). Wyklucza to możliwość prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK GELASPAN ROZTWÓR DO INFUZJI

Gelaspan jest podawany dożylnie, tzn. w kroplówce.

Dorośli:

Wielkość dawki oraz okres stosowania zależy od ilości utraconej krwi lub płynu oraz od stanu pacjenta. Dzieci:

Istnieje jedynie niewielkie doświadczenie odnośnie stosowania leku Gelaspan u dzieci. Lekarz prowadzący podejmie decyzję o zastosowaniu tego leku tylko wówczas, jeśli okaże się to konieczne. W takich przypadkach należy wziąć pod uwagę ogólny stan dziecka i nadzorować leczenie z zachowaniem szczególnej ostrożności. W trakcie trwania leczenia lekarz będzie wykonywał badania (na przykład badania krwi oraz pomiary ciśnienia krwi), dostosowując wielkość dawki leku Gelaspan do potrzeb pacjenta.

W przypadku podawania leku metodą infuzji ciśnieniowej, przed rozpoczęciem należy dokładnie usunąć powietrze z pojemnika oraz zestawu do infuzji.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gelaspan

Przedawkowanie leku Gelaspan może prowadzić do zbyt dużej objętości krwi (hiperwolemia), przeciążenia układu krwionośnego i zaburzeń w składzie krwi.

W wypadku przedawkowania zaobserwować można następujące objawy:

• zaburzenie czynności serca i płuc;

• ból głowy, trudności w oddychaniu, zator krwi w żyle szyjnej.

W przypadku przedawkowania lekarz prowadzący rozpocznie stosowne leczenie.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Częstość działań niepożądanych określono następująco:

bardzo często:

występuje częściej niż u 1 na 10 pacjentów

często:

występuje częściej niż u 1 na 100 pacjentów i rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów

niezbyt często:

występuje częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów i rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów

rzadko:

występuje częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów i rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów

bardzo rzadko:

występuje rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów

częstość nieznana:

nie można oszacować częstości w oparciu o dostępne dane

Wymienione poniżej działania niepożądane mogą być ciężkie i wymagają natychmiastowego leczenia:

Rzadko:

•    alergiczne reakcje skórne, jak pokrzywka;

•    inne reakcje alergiczne (anafilaktoidalne), w tym trudności w oddychaniu, świszczący oddech, nudności, wymioty, zawroty głowy, pocenie się, ucisk w klatce piersiowej lub gardle, ból brzucha, obrzęk karku i twarzy.

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, zwłaszcza reakcji anafilaktoidalnej, należy natychmiast przerwać infuzję i rozpocząć stosowne leczenie.

Bardzo rzadko:

•    przyspieszone bicie serca;

•    ciężkie reakcje alergiczne (anafilaktoidalne), takie jak spadek ciśnienia krwi, uczucie zagubienia, niekontrolowane oddawanie moczu, zsinienie skóry i błon śluzowych (tzw. cyjanoza) oraz niezwykle rzadkie przypadki utraty świadomości i zapaści.

Takie reakcje są bardziej prawdopodobne w przypadku pacjentów ze stwierdzoną alergią, jak chorzy na astmę.

Nie ma możliwości ustalenia na podstawie badań, u których pacjentów takie reakcje są bardziej prawdopodobne ani w jaki sposób będą przebiegać.

Pozostałe działania niepożądane obejmują:

Niezbyt często:

•    łagodny i krótkotrwały wzrost temperatury ciała.

Bardzo rzadko:

•    gorączka, dreszcze.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl. gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK GELASPAN ROZTWÓR DO INFUZJI

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie używać leku Gelaspan po upływie terminu ważności podanego na oznakowaniu opakowania i tekturowym pudełku po napisie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie zamrażać.

Nie stosować leku Gelaspan jeśli: _

•    roztwór jest mętny lub zmieniła się barwa;

•    pojemnik jest nieszczelny.

Nie należy używać leku Gelaspan, jeśli opakowanie jest uszkodzone lub częściowo opróżnione. Częściowo opróżnionych pojemników ani worków nie wolno powtórnie podłączać do przyrządu / zestawu do infuzji.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Gelaspan

Substancje czynne:

1 000 ml roztworu zawiera:

Żelatyna (w postaci żelatyny zmodyfikowanej płynnej) 40,0    g

Sodu chlorek    5,55    g

Sodu octan trójwodny    3,27    g

Potasu chlorek    0,30    g

Wapnia chlorek dwuwodny    0,15    g

Magnezu chlorek sześciowodny    0,20    g

Stężenia elektrolitów

Sód

151 mmol/l

Chlorki

103 mmol/l

Potas

4 mmol/l

Wapń

1 mmol/l

Magnez

1 mmol/l

Octany

24 mmol/l

Pozostałe składniki leku to:

Woda do wstrzykiwań, kwas solny rozcieńczony (do ustalania pH) i sodu wodorotlenek (do ustalania

pH).

Jak wygląda lek Gelaspan i co zawiera opakowanie

Gelaspan jest roztworem do infuzji podawanym w kroplówce bezpośrednio do żyły.

Jest to przezroczysty, bezbarwny lub lekko żółtawy, jałowy roztwór.

Gelaspan dostarczany jest:

•    w pojemnikach z polietylenu o niskiej gęstości typu Ecoflac plus, o pojemności 500 ml, dostępnych w opakowaniach zbiorczych 10 x 500 ml;

•    w workach plastikowych typu Ecobag zamkniętych korkiem z gumy halogeno-butylowej, o pojemności 500 ml

dostępnych w opakowaniach zbiorczych 20 x 500 ml.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-StraBe 1 34212 Melsungen, Niemcy

Adres pocztowy:

34209 Melsungen

Telefon:    +49-5661-71-0

Faks:    +49-5661-4567

Data ostatniej aktualizacji ulotki: wrzesień.2014

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Ostrzeżenia dot. stosowania

Leku Gelaspan nie wolno podawać razem z przetaczaną krwią lub produktami krwi (koncentrat płytek, osocza lub frakcji osocza) przez ten sam zestaw do infuzji.

W trakcie uzupełniania znacznych ubytków krwi poprzez infuzje dużych objętości leku Gelaspan należy monitorować hematokryt i elektrolity. Wartości hematokrytu nie powinny spadać poniżej 25%. W przypadku osób w podeszłym wieku lub pacjentów w stanie krytycznym wartości hematokrytu nie powinny spadać poniżej 30%.

W takich przypadkach należy monitorować efekt rozcieńczenia oraz czynniki krzepnięcia, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami hemostazy.

Ponieważ lek ten nie zastępuje utraconych białek osocza, zaleca się monitorowanie stężenia białek osocza.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych:

Po zakończeniu infuzji leku Gelaspan można wykonywać laboratoryjne badania krwi (grupa krwi lub antygeny nietypowe). Zaleca się jednak pobranie próbek krwi przed rozpoczęciem infuzji leku Gelaspan, w celu uniknięcia utrudnień w interpretacji wyników.

Gelaspan może zakłócać wyniki następujących testów kliniczno-chemicznych, dając fałszywie zawyżone wartości:

-    odczynu opadania krwinek czerwonych;

-    ciężaru właściwego moczu;

-    stężenia nieswoistych białek osocza, np. metodą biuretową.

Niezgodności

Ponieważ brak jest badań zgodności, nie wolno mieszać tego leku z innymi lekami.

1313-PILv01 harm-PL Strona 6 z 6

Gelaspan

Charakterystyka Gelaspan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Gelaspan, roztwór do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 000 ml roztworu zawiera:

Żelatyna (w postaci żelatyny zmodyfikowanej płynnej)    40,0 g

(Średnia masa cząsteczkowa: 26 500 daltonów)

Sodu chlorek    5,55    g

Sodu octan trójwodny    3,27    g

Potasu chlorek    0,30    g

Wapnia chlorek dwuwodny    0,15    g

Magnezu chlorek sześciowodny    0,20    g

Stężenie elektrolitów

151    mmol/l

103    mmol/l

4    mmol/l

1    mmol/l

1    mmol/l

24    mmol/l


Sód

Chlorki

Potas

Wapń

Magnez

Octany

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do infuzji

Przezroczysty, bezbarwny lub lekko żółty roztwór

Osmolarność teoretyczna:    284 mosmol/l

pH:    7,4 ± 0,3

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Gelaspan jest koloidalnym środkiem osoczozastępczym rozpuszczonym w izotonicznym, w pełni zbilansowanym roztworze elektrolitów, wskazanym do stosowania:

w profilaktyce i leczeniu podejrzewanej lub stwierdzonej względnej lub całkowitej hipowolemii oraz wstrząsu.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Wielkość dawki oraz szybkość infuzji dobiera się zależnie od stopnia utraty krwi oraz indywidualnych potrzeb w zakresie przywrócenia i utrzymania stabilnej sytuacji hemodynamicznej.

Zwykle dawki początkowe wynoszą od 500 do 1 000 ml. W przypadku dużej utraty krwi można zastosować większe dawki.

Dorośli:

W przypadku pacjentów dorosłych podaje się dawkę 500 ml z odpowiednią szybkością, zależną od statusu hemodynamicznego pacjenta. W przypadku utraty ponad 20% objętości krwi, zwykle jako uzupełnienie produktu leczniczego Gelaspan podać należy krew lub składniki krwi.

Dzieci:

Bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego Gelaspan u dzieci dotychczas nie potwierdzono. W związku z tym brak jest zaleceń dotyczących dawkowania. Gelaspan podawać można tej grupie pacjentów w przypadku, kiedy oczekiwane korzyści są znacząco większe niż potencjalne zagrożenia. W takich przypadkach należy wziąć pod uwagę stan kliniczny pacjenta, a leczenie należy dokładnie monitorować (patrz także punkt 4.4).

Dawka maksymalna:

Maksymalna dawka dzienna zależy od stopnia hemodylucji. Należy zachować ostrożność i nie dopuścić do zmniejszenia hematokrytu poniżej wartości krytycznych, patrz punkt 4.4.

W razie konieczności można dodatkowo przeprowadzić transfuzję koncentratu krwinek czerwonych.

Należy także zwrócić uwagę na rozcieńczenie białek osocza (np. albuminy i czynniki krzepliwości krwi), które w razie potrzeby należy uzupełnić.

Szybkość infuzji:

Szybkość infuzji zależy od aktualnej sytuacji hemodynamicznej.

Pierwsze 20 - 30 ml roztworu należy podać wolno, w celu możliwie wczesnego stwierdzenia rzadkich reakcji anafilaktoidalnych. Patrz także punkty 4.4 i 4.8.

W stanie wstrząsu Gelaspan podać można szybko metodą infuzji ciśnieniowej 500 ml w ciągu 5 - 10 min.

Sposób podawania:

Podanie dożylne.

O ile jest to możliwe, w przypadku szybkiego podania Gelaspan należy podgrzać do temperatury nie wyższej niż 37°C.

W przypadku podawania produktu leczniczego Gelaspan metodą infuzji ciśnieniowej, co może być konieczne w nagłych przypadkach, przed rozpoczęciem podawania należy dokładnie usunąć powietrze z pojemnika oraz zestawu do infuzji.

4.3 Przeciwwskazania

Nie należy stosować produktu leczniczego Gelaspan w następujących przypadkach:

•    pacjenci ze stwierdzoną nadwrażliwością na roztwory żelatyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1;

•    hiperwolemia;

•    przewodnienie;

•    hiperkaliemia.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Gelaspan należy podawać z zachowaniem ostrożności pacjentom z chorobą alergiczną w wywiadzie, np. astmą.

Roztwory żelatyny podawane w celu uzupełnienia objętości krwi mogą w rzadkich przypadkach prowadzić do reakcji alergicznych (anafilaktycznych / anafilaktoidalnych) o różnym stopniu ciężkości. W celu wykrycia tego typu reakcji na jak najwcześniejszym etapie pierwsze 20 - 30 ml produktu leczniczego należy podawać wolno, przy jednoczesnym dokładnym monitorowaniu pacjenta, zwłaszcza na początkowym etapie infuzji. Objawy reakcji anafilaktoidalnych, patrz punkt 4.8. W razie wystąpienia reakcji należy natychmiast przerwać infuzję i rozpocząć odpowiednie leczenie.

Gelaspan należy podawać z zachowaniem ostrożności w następujących przypadkach:

•    zagrożenie przeciążeniem układu krążenia, np. u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca, niewydolnością prawo- lub lewokomorową, nadciśnieniem, obrzękiem płuc lub niewydolnością nerek z oligo- lub anurią;

•    ciężkie zaburzenie czynności nerek;

•    obrzęk z towarzyszącym zastojem wody / soli;

•    ciężkie zaburzenia krzepliwości krwi.

Produktu leczniczego Gelaspan nie wolno podawać razem z przetaczaną krwią lub produktami krwi (koncentrat płytek, osocze lub frakcje osocza) przez ten sam zestaw do infuzji.

Niezbędne jest monitorowanie stężenia elektrolitów i bilansu wodnego, zwłaszcza u pacjentów z hipernatremią, hiperkaliemia lub upośledzoną czynnością nerek.

Należy monitorować hemodynamikę, hematologię i układ krzepnięcia.

W trakcie uzupełniania znacznych ubytków krwi poprzez infuzje dużych objętości produktu leczniczego Gelaspan należy monitorować hematokryt i elektrolity. Wartości hematokrytu nie powinny spadać poniżej 25%. U osób w podeszłym wieku lub pacjentów w stanie krytycznym wartości hematokrytu nie powinny spadać poniżej 30%.

W takich przypadkach należy monitorować efekt rozcieńczenia oraz czynniki krzepnięcia, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami hemostazy.

Ponieważ ten produkt leczniczy nie zastępuje utraconych białek osocza, zaleca się monitorowanie stężenia białek osocza, patrz również punkt 4.2, “Dawka maksymalna”.

Dzieci

Brak jest wystarczającego doświadczenia w zakresie stosowania produktu leczniczego Gelaspan u dzieci. W związku z tym Gelaspan podawać można tej grupie pacjentów tylko wówczas, kiedy oczekiwane korzyści są znacząco większe niż potencjalne zagrożenia (patrz także punkt 4.2).

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych:

Po zakończeniu infuzji produktu leczniczego Gelaspan można wykonywać laboratoryjne badania krwi (grupa krwi lub antygeny nietypowe). Niemniej jednak zaleca się pobranie próbek krwi przed rozpoczęciem infuzji produktu leczniczego Gelaspan, w celu uniknięcia utrudnień w interpretacji wyników.

Gelaspan może zakłócać wyniki następujących testów kliniczno-chemicznych, dając fałszywie zawyżone wartości:

- odczynu opadania krwinek czerwonych;

-    ciężaru właściwego moczu;

-    stężenia nieswoistych białek osocza, np. metodą biuretową.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów przyjmujących lub otrzymujących równocześnie produkty lecznicze powodujące zatrzymanie potasu (np. potas, diuretyki oszczędzające potas, inhibitory ACE) lub sodu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Kobiety w wieku rozrodczym Brak danych

Antykoncepcja u mężczyzn i kobiet Brak danych

Ciąża

Brak danych lub ograniczone dane dotyczące stosowania produktu leczniczego Gelaspan u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach w zakresie toksycznego wpływu na reprodukcję są niewystarczające (patrz punkt 5.3). Z uwagi na możliwość wystąpienia reakcji anafilaktoidalnych wywołujących niekorzystny wpływ na płód lub noworodka wskutek obniżonego ciśnienia krwi matki, należy unikać stosowania produktu leczniczego Gelaspan u kobiet w ciąży, chyba, że stan kliniczny pacjentki wymaga zastosowania tego produktu leczniczego

Karmienie piersią

Brak jest wystarczających danych dotyczących przenikania produktu leczniczego Gelaspan do mleka. Nie można wykluczyć ryzyka dla dziecka karmionego mlekiem matki otrzymującej Gelaspan. Biorąc pod uwagę korzyści płynące z karmienia piersią oraz korzyści dla matki związane z podawaniem produktu leczniczego, należy podjąć decyzję o ewentualnym przerwaniu karmienia piersią lub przerwaniu / wstrzymaniu podawania produktu leczniczego Gelaspan.

Płodność

Brak danych dot. wpływu produktu leczniczego Gelaspan na płodność u ludzi i zwierząt.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie dotyczy.

4.8    Działania niepożądane

Jedyne potencjalnie ciężkie działania niepożądane to opisane poniżej przypadki reakcji anafilaktoidalnych. Jednakże, ciężkie działania niepożądane występują bardzo rzadko.

Nieczęsto

(> 1/1 000 to < 1/100)

Rzadko

(> 1/10 000 to < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Zaburzenia

układu

immunologicznego

Reakcje anafilaktoidalne o różnym stopniu ciężkości *

Ciężkie reakcje anafilaktoidalne *

Zaburzenia serca

Tachykardia Niskie ciśnienie krwi

Zaburzenia

Zaburzenia

układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

oddychania

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Alergiczne reakcje skórne*

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Umiarkowany przejściowy wzrost temperatury ciała

Gorączka, dreszcze

*

Łagodne reakcje anafilaktoidalne obejmują:

uogólniony obrzęk, pokrzywka, obrzęk okostnej oczodołu lub obrzęk naczynioruchowy. Umiarkowane reakcje anafilaktoidalne obejmują:

duszność, świst krtaniowy, świszczący oddech, pokrzywka, nudności, wymioty, zawroty głowy (stan przed omdleniem), diaforeza, ucisk w klatce piersiowej lub gardle, ból brzucha.

Ciężkie reakcje anafilaktoidalne obejmują:

cyjanozę lub SaO2 < 92% na każdym etapie, obniżenie ciśnienia krwi

(skurczowe ciśnienie krwi < 90 mmHg u osób dorosłych), stan splątania, zapaść / zasłabnięcie, utrata świadomości lub nietrzymanie moczu.

W przypadku wystąpienia jakiekolwiek reakcji anafilaktoidalnej należy natychmiast przerwać infuzję i rozpocząć odpowiednie leczenie.

Dzieci:

Brak specyficznych działań niepożądanych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Przedawkowanie produktu leczniczego Gelaspan może prowadzić do wystąpienia hiperwolemii oraz przeciążenia układu krwionośnego ze znaczącym obniżeniem wartości hematokrytu oraz białek osocza. Może to wiązać się z równoczesnym upośledzeniem czynności serca i płuc (obrzęk płuc). Objawy przeciążenia układu krążenia to np. ból głowy, duszność i zator żyły szyjnej.

Leczenie

W przypadku wystąpienia przeciążenia układu krwionośnego należy przerwać infuzję i podać szybko działające diuretyki. W przypadku przedawkowania pacjenta należy leczyć objawowo, przy jednoczesnym monitorowaniu elektrolitów.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna:

preparaty krwiozastępcze i frakcje białek osocza, preparaty żelatyny Kod ATC: B05AA06

Gelaspan jest 4% w/v roztworem sukcynylowanej żelatyny (zwanej także płynną modyfikowaną żelatyną) o średniej masie cząsteczkowej 26 500 daltonów (masa średnia), w dostosowanym do osocza, zbilansowanym, izotonicznym roztworze elektrolitów. Ładunek ujemny wprowadzony do cząsteczki w procesie sukcynylowania wywołuje rozprostowanie cząsteczek. Wskutek tego objętość molekularna jest większa niż w przypadku żelatyny niesukcynylowanej o tej samej masie cząsteczkowej.

Zmierzony początkowy efekt objętościowy produktu Gelaspan to niemal 100% objętości wlewu, zaś wystarczający efekt objętościowy utrzymuje się przez 4 - 5 godzin.

Gelaspan nie zakłóca oznaczania grup krwi i nie wpływa na mechanizmy krzepnięcia.

Efekt terapeutyczny

Gelaspan uzupełnia wewnątrz- i zewnątrznaczyniowe deficyty powstałe wskutek utraty krwi, osocza i płynu śródmiąższowego. Dzięki temu średnie ciśnienie tętnicze, lewokomorowe ciśnienie końcowo-rozkurczowe, objętość wyrzutowa serca, indeks sercowy, zaopatrzenie w tlen, mikrokrążenie oraz diureza ulegają zwiększeniu bez odwodnienia przestrzeni zewnątrznaczyniowej.

Mechanizm działania

Początkowy efekt objętościowy zależy od ciśnienia koloidoosmotycznego roztworu. Czas trwania efektu zależy od klirensu koloidu głownie wskutek wydalania z moczem. W związku z tym, że efekt objętościowy produktu leczniczego Gelaspan jest równoważny objętości podanego roztworu, Gelaspan jest substytutem osocza a nie wpływa na zwiększenie objętości osocza. Roztwór odtwarza również kompartment pozanaczyniowy i nie zakłóca równowagi elektrolitowej w przestrzeni zewnątrznaczyniowej. Gelaspan jest roztworem izotonicznym, a więc nie powoduje przesunięcia płynu do przestrzeni wewnątrznaczyniowej, jak ma to miejsce w przypadku roztworów hipotonicznych.

Gelaspan przyczynia się do przywrócenia równowagi elektrolitowej i korygowania kwasicy. Gelaspan nie zawiera mleczanów, dzięki czemu można go podawać pacjentom z chorobami wątroby. Jako źródło wodorowęglanów roztwór zawiera octany, metabolizowane przez wszystkie narządy i mięśnie.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Dystrybucja

Po podaniu w postaci wlewu Gelaspan ulega szybkiej dystrybucji w przestrzeni wewnątrznaczyniowej. Brak jest dowodów, by Gelaspan gromadził się w układzie siateczkowo-śródbłonkowym bądź w innym miejscu w organizmie.

Metabolizm/eliminacja

Większość produktu leczniczego Gelaspan po podaniu w postaci wlewu ulega eliminacji przez nerki. Jedynie niewielka ilość wydalana jest z kałem, zaś nie więcej niż 1% jest metabolizowana. Mniejsze cząsteczki eliminowane są bezpośrednio drogą filtracji kłębuszkowej, natomiast większe ulegają degradacji proteolitycznej a następnie wydalaniu przez nerki. Metabolizm na drodze proteolizy jest na tyle elastyczny, że nie stwierdzono kumulacji produktu nawet u pacjentów z niewydolnością nerek.

Farmakokinetyka w szczególnych przypadkach klinicznych

Okres półtrwania produktu leczniczego Gelaspan w osoczu może być wydłużony u pacjentów poddawanych hemodializie (GFR < 0,5 ml/min). Gelaspan zmniejsza ryzyko wystąpienia kwasicy z rozcieńczenia oraz zasadowicy “z odbicia”, co obserwowano w przypadku wlewu roztworów zawierających mleczany pacjentom z chorobami wątroby. Gelaspan zawiera octany i jest wolny od mleczanów. Dlatego może być stosowany u pacjentów z hipowolemią i chorobami wątroby.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne dotyczące składników produktu leczniczego Gelaspan nie wykazują szczególnych zagrożeń dla ludzi w oparciu o konwencjonalne badania w zakresie toksyczności pojedynczej i powtarzanej dawki. Brak jest danych lub dostępne są wyłącznie ograniczone dane niekliniczne odnośnie toksycznego wpływu na reprodukcję.

Maksymalna dawka produktu jest ograniczona przez efekt objętościowy oraz efekt rozcieńczenia, nie przez toksyczność.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu wodorotlenek (do ustalania pH)

Kwas solny rozcieńczony (do ustalania pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ brak jest badań zgodności, nie wolno mieszać tego produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi.

6.3    Okres ważności

•    Okres ważności w nienaruszonym opakowaniu Pojemniki polietylenowe Ecoflac plus: 2 lata

Worki plastikowe Ecobag (nie zawierające PCV): 2 lata

•    Okres ważności po pierwszym otwarciu

Infuzję należy rozpocząć natychmiast po podłączeniu pojemnika z produktem leczniczym do zestawu lub przyrządu do infuzji.

•    Okres ważności po zmieszaniu z innymi składnikami Nie dotyczy (patrz punkt 6.2)

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Gelaspan jest dostarczany:

•    w pojemnikach z polietylenu o niskiej gęstości Ecoflac plus, o pojemności 500 ml, dostępnych w opakowaniach zbiorczych 10 x 500 ml;

•    w workach plastikowych Ecobag zamkniętych korkiem z gumy halogeno-butylowej, o pojemności 500 ml

dostępnych w opakowaniach zbiorczych 20 x 500 ml Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

Produkt jest dostarczany w pojemnikach tylko do jednorazowego użytku. Niewykorzystaną zawartość otwartego pojemnika należy zniszczyć.

Produkt leczniczy nadaje się do użytku tylko, jeśli jest przezroczysty i wolny od osadów a opakowanie jest nieuszkodzone.

Zużyć natychmiast po podłączeniu opakowania do zestawu / przyrządu do infuzji.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, Niemcy

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 18655

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 30.08.2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Wrzesień 2014

8

Gelaspan