+ iMeds.pl

Gelatum aluminii phosphorici 45 mg/gUlotka Gelatum aluminii phosphorici

ULOTKA DLA PACJENTA

ULOTKA DLA PACJENTA


„^Liůtůiek,!

®

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby pacjent mógł leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Gelatum Aluminii Phosphorici ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce. Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.


Gelatum Aluminii Phosphorici, 45 mg/g zawiesina doustna

(Aluminii phosphas)

Skład

100 g zawiesiny zawiera:

-    Substancję czynną: fosforan glinu 4,5 g

-    Substancje pomocnicze: sacharoza, sodu benzoesan, etylu hydroksybenzoesan, propylu hydroksybenzoesan, glicerol 86%, olejek mięty pieprzowej, woda oczyszczona.

Dostępne opakowania

Butelka 250 g

Podmiot Odpowiedzialny:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziołolek” Spółka z o.o. ul. Starołęcka 189 61-341 Poznań

Wytwórca:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziołolek” Sp. z o.o. ul. Starołęcka 189

61-341 Poznań

Spis treści:

1.    Co to jest Gelatum Aluminii Phosphorici i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się Gelatum Aluminii Phosphorici

3.    Jak stosuje się Gelatum Aluminii Phosphorici

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Gelatum Aluminii Phosphorici

6.    Inne konieczne informacje dotyczące leku Gelatum Aluminii Phosphorici

1.    Co to jest Gelatum Aluminii Phosphorici i w jakim celu się go stosuje

Gelatum Aluminii Phosphorici jest lekiem zobojętniającym kwas solny soku żołądkowego oraz działającym również osłaniająco i ściągająco. Fosforan glinu zawarty w leku działa osłaniająco na błonę śluzową przełyku, żołądka i dwunastnicy poprzez tworzenie warstwy ochronnej. Postać zawiesiny ułatwia równomierne rozprowadzenie leku na błonie śluzowej co ułatwia jej gojenie. Powstający w wyniku reakcji zobojętniania chlorek glinu działa ściągająco i przeciwzapalnie. Dodatek olejku mięty pieprzowej zapewnia lekkie działanie przeciwskurczowe w zaburzeniach trawiennych.

Wskazania do stosowania:

W leczeniu dolegliwości występujących w przebiegu następujących chorób:

-    choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy (wspomagająco lub doraźnie w razie dolegliwości)

-    nadkwaśność soku żołądkowego,

-    refluks przełykowo-żołądkowy,

-    zgaga.

2.    Zanim zastosuje się Gelatum Aluminii Phosphorici

Nie należy stosować Gelatum Aluminii Phosphorici w przypadku:

-    ciężkiej niewydolności nerek

-    nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Zachować szczególną ostrożność stosując Gelatum Aluminii Phosphorici:

u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek ze względu na zawartość glinu i możliwość jego gromadzenia. Długotrwałe stosowanie u osób dializowanych może zwiększyć ryzyko wystąpienia encefalopatii. Stosować ostrożnie u dzieci poniżej 6 lat, zwłaszcza odwodnionych lub z niewydolnością nerek. Nie należy stosować leku długotrwale. W razie utrzymywania się objawów należy zweryfikować diagnozę.

Ciąża:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

W okresie ciąży lek należy stosować ostrożnie, zgodnie ze wskazaniami. Nie należy zwiększać zalecanych dawek ani stosować długotrwale.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

W okresie karmienia piersią lek należy stosować ostrożnie, zgodnie ze wskazaniami. Nie należy zwiększać zalecanych dawek ani stosować długotrwale.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Lek nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Gelatum Aluminii Phosphorici

Lek zawiera sacharozę (cukier). Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Należy stosować ostrożnie u chorych na cukrzycę, gdyż lek zawiera 40 g cukru w 100 g zawiesiny

Stosowanie innych leków:

Ze względu na możliwość wystąpienia zaburzeń wchłaniania innych leków (zwłaszcza tetracyklin, niesteroidowych leków przeciwzapalnych, żelaza, doustnych leków przeciwzakrzepowych, digoksyny - leku stosowanego w chorobach serca, witamin) należy je podawać w odstępie co najmniej godziny przed zażyciem zawiesiny fosforanu glinu lub 2 godziny po jego zażyciu.

Informacje zawarte w tej ulotce mogą także dotyczyć leków stosowanych w przeszłości lub tych, które będą stosowane w przyszłości.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

3.    Jak stosować Gelatum Aluminii Phosphorici Przed użyciem wstrząsnąć butelkę.

Doustnie: Zwykle podaje się 3 razy na dobę łyżeczkę do herbaty (w cięższych przypadkach łyżkę stołową) przed jedzeniem lub 1-2 godziny po każdym posiłku i bezpośrednio przed snem.

Nie należy stosować więcej niż 100 ml na dobę.

Wprzypadku wrażenia, ze działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Gelatum Aluminii Phosphorici może powodować działania niepożądane.

Podczas stosowania leku mogą wystąpić zaparcia. Zwiększenie stężenia glinu we krwi, obniżenie stężenia fosforanów (hipofosfatemia). Objawy hipofosfatemii to: brak łaknienia, złe samopoczucie, osłabienie mięśni, osteomalacja (rozmiękanie kości spowodowane utratą wapnia i fosforu z tkanki kostnej, prowadzi to do osłabienia wytrzymałości kości).

U osób w podeszłym wieku istnieje ryzyko wystąpienia lub nasilenia się objawów choroby Alzheimera.

U niektórych osób w czasie stosowania Gelatum Aluminii Phosphorici mogą wystąpić inne działania niepożądane. Wprzypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

5.    Przechowywanie leku Gelatum Aluminii Phosphorici

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu produktu leczniczego: 21 dni.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Gelatum Aluminii Phosphorici po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.    Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Polska

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziołolek” Sp. z o.o. ul. Starołęcka 189 61-341 Poznań

Numer telefonu (0-61) 835 23 63

Data opracowania ulotki:

4

Gelatum Aluminii phosphorici

Charakterystyka Gelatum aluminii phosphorici

i

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1 NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

Gelatum Aluminii Phosphorici 45 mg/g zawiesina doustna

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

100 g zawiesiny zawiera 4,5 g fosforanu glinu (Aluminii phosphas) Substancje pomocnicze - patrz piet 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina doustna.

Biało-sina, jednorodna zawiesina o zapachu miętowym.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

W leczeniu dolegliwości występujących w przebiegu następujących chorób:

-    choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy (wspomagąjąco lub doraźnie w razie dolegliwości),

-    nadkwaśność soku żołądkowego,

-    refluks przełykowo-żołądkowy,

-    zgaga.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Przed użyciem wstrząsnąć butelkę.

Zwykle podaje się 3 razy na dobę łyżeczkę do herbaty (w cięższych przypadkach łyżkę stołową) przed jedzeniem lub 1-2 godziny po każdym posiłku i bezpośrednio przed snem.

Nie należy stosować więcej niż 100 ml na dobę.

4.3    Przeciwwskazania

Ciężka niewydolność nerek.

Nadwrażliwość na fosforan glinu lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

4.4    Ostrzeżenia specjalne i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie należy stosować leku długotrwale. W razie utrzymywania się objawów należy zweryfikować diagnozę. Ze względu na zawartość glinu i możliwość jego kumulacji należy ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek. Długotrwałe stosowanie u osób dializowanych może zwiększyć ryzyko wystąpienia encefalopatii. Stosować ostrożnie u dzieci poniżej 6 lat, zwłaszcza odwodnionych lub z niewydolnością nerek.

W przewodzie pokarmowym glin tworzy z fosforanami nierozpuszczalne związki. Długotrwałe stosowanie zawiesiny zmniejsza wchłanianie fosforu, co w przypadku niewystarczającej podaży fosforu w pożywieniu może prowadzić do jego niedoboru (patrz Działania niepożądane).

Należy stosować ostrożnie u chorych na cukrzycę, gdyż preparat zawiera 40 g cukru w 100 g zawiesiny.

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Ze względu na możliwość wystąpienia zaburzeń wchłaniania innych leków (zwłaszcza tetracyklin, niesteroidowych leków przeciwzapalnych, żelaza, doustnych leków przeciwzakrzepowych, digoksyny, witamin) należy je podawać w odstępie co najmniej godziny przed zażyciem zawiesiny fosforanu glinu lub 2 godziny po jego zażyciu.

4.6    Ciąża lub laktacja

W okresie ciąży i karmienia piersią lek należy stosować ostrożnie, zgodnie ze wskazaniami. Nie należy zwiększać zalecanych dawek ani stosować długotrwale.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Gelatum Aluminii Phosphorici nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8 Działania niepożądane

Zaparcia. W wyniku długotrwałego stosowania może zwiększyć się stężenie glinu we krwi oraz obniżyć stężenie fosforanów (hipofosfatemia). Objawy hipofosfatemii to: brak łaknienia, złe samopoczucie, osłabienie mięśni, osteomalacja.

U osób w podeszłym wieku istnieje ryzyko wystąpienia lub nasilenia się objawów choroby Alzheimera.

4.9. Przedawkowanie

Brak danych dotyczących przypadków przedawkowania. Długotrwałe podawanie związków glinu może jednak powodować przewlekłe zaparcia.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki zobojętniające, związki glinu;

Kod ATC: A 02 AB 03.

Lek zobojętniający kwas solny soku żołądkowego, działający również osłaniająco i ściągająco. Fosforan glinu zawarty w preparacie działa osłaniająco na błonę śluzową przełyku, żołądka i dwunastnicy poprzez tworzenie warstwy ochronnej. Postać zawiesiny ułatwia równomierne rozprowadzenie leku na błonie śluzowej co ułatwia jej gojenie. Powstający w wyniku reakcji zobojętniania chlorek glinu działa ściągająco i przeciwzapalnie. Dodatek olejku mięty pieprzowej zapewnia lekkie działanie przeciwskurczowe w zaburzeniach trawiennych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych.

5.3    Przed kliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sacharoza, etylu hydroksybenzoesan, propylu hydroksybenzoesan, glicerol 86%, olejek mięty pieprzowej, woda oczyszczona.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Niezgodności farmaceutyczne typu fizycznego i chemicznego nie występują w preparacie.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu produktu leczniczego: 21 dni.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

W tekturowym pudełku butelka PET zamykana zakrętką ze zrywką. Zawartość preparatu w butelce 250 g.

6.6 Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Przed użyciem butelką mocno wstrząsnąć do uzyskania jednolitej zawiesiny.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Adres:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Ziołolek” Sp. z o.o. ul. Starołęcka 189 61-341 Poznań

8. NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zezwolenie Nr 133 z dnia 1 marca 1963 Zezwolenie Nr 133 z dnia 29 sierpnia 1974 Pozwolenie Nr-R/2873 z dnia 30 czerwca 1999

9. DATA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

01 marca 1963 r.

30 czerwca 1999 r.

28 października 2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Gelatum Aluminii phosphorici