+ iMeds.pl

Geldoren 25 mgUlotka Geldoren

Ulotka dołaczona do opakowania: informacja dla użytkownika

Geldoren, 25 mg, tabletki powlekane Geldoren, 100 mg, tabletki powlekane Geldoren, 200 mg, tabletki powlekane Geldoren, 300 mg, tabletki powlekane

Quetiapinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Geldoren i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem zażyciem leku Geldoren

3.    Jak stosować lek Geldoren

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Geldoren

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Geldoren i w jakim celu się go stosuje

Geldoren należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi. Leki te stosuje się w leczeniu stanów chorobowych (schizofrenia, epizody maniakalne i depresyjne w przebiegu choroby dwubiegunowej), które powodują następujące objawy:

-    pacjent może widzieć, słyszeć, lub odczuwać rzeczy nieistniejące w rzeczywistości, ma sprzeczne z rzeczywistością przekonania lub jest nadmiernie podejrzliwy, zaniepokojony, zdezorientowany, ma poczucie winy, odczuwa napięcie lub depresję;

-    pacjent może być bardzo podekscytowany, rozradowany, pobudzony, rozentuzjazmowany lub nadmiernie aktywny, lub może niewłaściwie oceniać sytuację, włącznie z prezentowaniem agresji lub zachowań destrukcyjnych i agresywnych;

-    u pacjenta występują zmiany nastroju wywołujące smutek. Pacjent może odczuwać depresję, poczucie winy, brak energii, utratę apetytu i/lub może mieć trudności z zasypianiem.

Geldoren można również stosować w chorobach, w przebiegu, których pacjenci mają niezwykle dobre samopoczucie lub rozpiera ich energia. W takich przypadkach pacjenci mogą odczuwać potrzebę mniejszej ilości snu niż zwykle, szybciej mówią oraz mają stale gonitwę myśli. Mogą jednak również odczuwać większe niż zwykle rozdrażnienie.

Lek ten stosowany jest również w zapobieganiu nawrotom w chorobie dwubiegunowej, u pacjentów, którzy reagowali na leczenie kwetiapiną.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Geldoren Kiedy nie stosować leku Geldoren

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na kwetiapiny fumaran lub którykolwiek z pozostałych składników leku Geldoren (więcej informacji - patrz punkt 6),

-    jeśli pacjent stosuje niektóre leki przeciw AIDS (inhibitory proteazy HIV),

-    jeśli pacjent stosuje niektóre leki przeciwgrzybiczne (leki azolowe),

-    jeśli pacjent stosuje niektóre leki stosowane w leczeniu zakażeń (erytromycyna, klarytromycyna),

-    jeśli pacjent stosuje niektóre leki przeciwdepresyjne (nefazodon).

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjent stosuje wymienione leki.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Geldoren należy zwrócić się do lekarza.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Geldoren:

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia krążenia dotyczace serca lub mózgu lub inne zaburzenia sprzyjające występowaniu niskiego ciśnienia krwi. Lek Geldoren może spowodować spadek ciśnienia krwi w pozycji pionowej lub stojącej, szczególnie w przypadku zwiększania dawki na początku leczenia (patrz punkt 4),

-    jeśli pacjent przebył udar mózgu szczególnie w podeszłym wieku (szczególnie na początku leczenia),

-    jeśli u pacjenta stwierdzono małą liczbę białych krwinek,

-    jeśli u pacjenta występowały kiedykolwiek w przeszłości napady padaczkowe (drgawki). Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Geldoren, należy poinformować o tym lekarza,

-    jeśli pacjent zauważy jakiekolwiek mimowolne ruchy lub po pewnym czasie po rozpoczęciu leczenia będą występować zaburzenia ruchu, takie jak nietypowe powtarzające się nieustannie ruchy. Jeśli taki przypadek dotyczy pacjenta, należy poinformować o tym lekarza.

-    jeśli u pacjenta pojawi się gorączka, przyspieszony oddech, nadmierne pocenie się, zmiany stanu świadomości lub sztywność mięśni. Jeśli taki przypadek dotyczy pacjenta, nie należy kontynuować stosowania leku Geldoren, ale natychmiast poinformować o tym lekarza. Może to być niebezpieczne zaburzenie znane jako „złośliwy zespół neuroleptyczny”,

-    j eśli pacjent stosuje również niektóre leki, które przyspieszają lub hamują rozpad kwetiapiny w wątrobie, np. leki stosowane w leczeniu padaczki, które zawierają substancję czynną karbamazepinę lub fenytoinę (patrz także punkt 2). Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje leki tego typu jednocześnie z lekiem Geldoren. Lekarz przepisze wówczas dla pacjenta inny lek, który nie hamuje lub nie przyspiesza rozpadu leku Geldoren lub może odpowiednio dostosować dawkę leku. Należy także poinformować lekarza, jeśli pacjent zamierza przerwać stosowanie któregokolwiek z tych leków,

-    jeśli u pacjenta występuje cukrzyca. W bardzo rzadkich przypadkach podczas leczenia lekiem Geldoren, obserwowano wzrost poziomu cukru we krwi. U pacjentów z cukrzycą lub zwiększonym ryzykiem cukrzycy lekarz może zalecić regularną kontrolę stężenia cukru we krwi w czasie stosowania leku Geldoren (patrz punkt 4).

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia sercowo-naczyniowe (np. niewydolność serca lub pacjent ma tendencję do występowania nieregularnego rytmu serca), zwłaszcza w podeszłym wieku, ponieważ w rzadkich przypadkach mogą wystąpić zmiany przewodzenia w mięśniu serca (wydłużenie odstępu QT). Dlatego należy zachować szczególną ostrożność i nie należy przyjmować jednocześnie innych leków neuroleptycznych, ponieważ mogą one wzmocnić to działanie.

-    jeśli u pacjenta lub u kogokolwiek z rodziny pacjenta kiedykolwiek w przeszłości występowały zakrzepy krwi, ponieważ stosowanie leków takich jak ten wiązało się z tworzeniem zakrzepów krwi.

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby. W takim przypadku należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Geldoren zwłaszcza na początku leczenia (patrz punkt 3).

-    jeśli pacjent chce przerwać stosowanie leku Geldoren. Lekarz zwykle doradzi, aby stopniowo przez kilka tygodni zmniejszać dawkę. Jeśli pacjent przerwie leczenie lekiem Geldoren, a szczególnie jeśli stanie się to nagle, to istnieje ryzyko wystąpienia zespołu odstawienia. Ostre objawy odstawienia to nudności, wymioty i bezsenność.

-    jeśli pacjent ma zaburzenia trzustki (np. zapalenie trzustki),

-    jeśli pacjent jest osobą w podeszłym wieku z otępieniem (utrata sprawności działania mózgu).W takim przypadku nie należy przyjmować leku Geldoren, ponieważ grupa leków, do

której należy Geldoren może zwiększać ryzyko udaru lub w niektórych przypadkach ryzyko zgonu u osób w podeszłym wieku z otępieniem.

Myśli samobójcze i nasilenie depresji

Jeśli pacjent ma depresję, mogą czasem wystąpić myśli o zrobieniu sobie krzywdy lub samobójstwie. Myśli te mogę się nasilać szczególnie w początkowym okresie stosowania leku po raz pierwszy, ponieważ działanie wszystkich leków z tej grupy rozpoczyna się po pewnym okresie przyjmowania -zazwyczaj jest to około 2 tygodni, ale czasem okres ten może być dłuższy.

Wystąpienie takich myśli jest bardziej prawdopodobne, jeżeli:

-    pacjent już wcześniej miał myśli o samobójstwie lub zrobieniu sobie krzywdy;

-    pacjent jest młodą, dorosłą osobą. Badania kliniczne wykazały zwiększone ryzyko myśli i (lub) zachowań samobójczych u osób dorosłych poniżej 25 roku życia, z ciężkim epizodem depresji w przebiegu choroby dwubiegunowej.

Jeśli pacjent ma myśli o zrobieniu sobie krzywdy lub samobójstwie, powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala. Można powiedzieć o depresji komuś z rodziny lub bliskiej osobie i pokazać tę ulotkę z prośbą o zapoznanie się z nią. Można także poprosić tę osobę, aby w przypadku zaobserwowania nasilenia objawów depresji lub innych niepokojących zmian zachowania, powiedziała o tym pacjentowi.

Obserwowano przyrost masy ciała u pacjentów przyjmujących lek Geldoren. Pacjent i lekarz powinni regularnie kontrolować masę ciała pacjenta.

Inne leki i Geldoren

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jest to szczególnie ważne, w przypadku stosowania następujących leków:

-    leki uspakajające i przeciwdepresyjne,

-    leki na padaczkę (takie jak fenytoina lub karbamazepina),

-    leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi,

-    leki zwane barbituranami (na bezsenność),

-    leki stosowane w zakażeniach wirusowych, w tym wirusem HIV i zapalenia wątroby typu C (np. inhibitory proteaz),

-    leki przeciwgrzybicze (ketokonazol),

-    tiorydazyna (lek przeciwpsychotyczny),

-    jakiekolwiek leki, które mogą zaburzać równowagę jonową krwi lub mogą powodować zmiany rytmu pracy serca (wydłużenie odstępu QT).

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrocić się do lekarza.

Wpływ na testy do wykrywania leków w moczu

Jeśli pacjent ma mieć wykonane testy do wykrywania leków w moczu, w przypadku stosowania niektórych metod badań, przyjmowanie leku Geldoren może powodować dodatnie wyniki testu dla metadonu lub niektórych leków stosowanych w leczeniu depresji, zwanych trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi (TCA), nawet jeśli pacjent nie przyjmuje metadonu lub leków z grupy TCA. W takim przypadku należy wykonać bardziej szczegółowe badania.

Geldoren z jedzeniem i piciem

Jeśli pacjent pił alkohol przed zastosowaniem leku Geldoren, należy poinformować o tym lekarza. Leku Geldoren nie należy stosować z sokiem grejpfrutowym, ponieważ może wpływać to na sposób działania leku.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Nie należy stosować leku Geldoren w czasie ciąży, bez porozumienia się z lekarzem.

U noworodków, których matki stosowały leki zawierające kwetiapinę w ostatnim trymestrze (ostatnie trzy miesiące ciąży), mogą wystąpić następujące objawy: drżenie, sztywność mięśni i (lub) osłabienie, senność, pobudzenie, trudności z oddychaniem oraz trudności związane z karmieniem. W razie zaobserwowania takich objawów u swojego dziecka, należy skontaktować się z lekarzem.

Karmienie piersią

Stopień przenikania kwetiapiny do mleka matki nie jest znany. Jeśli leczenie jest konieczne, pacjentka nie powinna karmić piersią.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Geldoren może powodować senność, szczególnie na początku leczenia. Dlatego pacjent nie powinien prowadzić samochodów ani obsługiwać maszyn, dopóki nie pozna swojej indywidualnej reakcji na lek.

Lek Geldoren zawiera laktozę jednowodną.

Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed zastosowaniem tego leku należy skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek Geldoren

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz zdecyduje, ile tabletek leku Geldoren należy stosować każdego dnia. Zależy to od rodzaju choroby oraz indywidualnych potrzeb pacjenta i zazwyczaj wynosi od 150 mg do 800 mg. Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza dotyczącymi pory oraz sposobu stosowania tabletek.

U pacjentów w podeszłym wieku oraz pacjentów ze schorzeniami wątroby lekarz może zalecić rozpoczęcie leczenia od mniejszych dawek oraz powolne zwiększanie dawki.

Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. Geldoren można przyjmować w czasie posiłku lub niezależnie od posiłku.

Nie należy przerywać przyjmowania tabletek, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Lek Geldoren nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, z powodu braku danych potwierdzających stosowanie w tej grupie wiekowej.

Pacjenci w podeszłym wieku

Lekarz może przepisać inną dawkę, w zależności od działania i tolerancji leku Geldoren przez pacjenta. Jest prawdopodobne, że pacjent w podeszłym wieku potrzebuje mniejszej dawki niż pacjenci młodsi i dawkę należy zwiększać wolniej.

Zaburzenia czynności nerek

Nie ma potrzeby dostosowania dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Zaburzenia czynności wątroby

Lekarz może przepisać inną dawkę, w zależności od działania leku Geldoren na pacjenta i jego tolerancji.

Należy porozmawiać z lekarzem, jeśli pacjent czuje, że działanie leku Geldoren jest zbyt silne lub zbyt słabe.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Geldoren

W przypadku zażycia większej niż zalecana liczby tabletek powlekanych Geldoren, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub udać się do najbliższego szpitala.

Ogólne objawy przedawkowania to uspokojenie, szybkie bicie serca i niskie ciśnienie tętnicze.

Mogą wystąpić dodatkowe objawy: nietypowe zaburzenia rytmu serca, drgawki, stan padaczkowy, ból mięśni, tkliwość, osłabienie i obrzęk (możliwe objawy rabdomiolizy), spowolnienie lub spłycenie oddechu, brak zdolności do oddawania moczu, splątanie i ( lub) pobudzenie.

Pacjenci z istniejącą wcześniej ciężką chorobą układu sercowo-naczyniowego mogą być narażeni na zwiększone ryzyko wystąpienia objawów przedawkowania (patrz również: Ostrzeżenia i środki ostrożności).

Pominięcie zastosowania leku Geldoren

W przypadku pominięcia zażycia tabletki, należy przyjąć ją jak najszybciej po przypomnieniu sobie o tym. Jeżeli zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki, nie należy zażywać pominiętej tabletki. Nie należy stosować podwójnej dawki, w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować stosowanie tabletek jak dotychczas.

Przerwanie stosowania leku Geldoren

Nie należy przerywać lub kończyć leczenia bez uprzedniego porozumienia się z lekarzem. W przeciwnym razie, może to zaszkodzić powodzeniu terapii. Ostre objawy odstawienia to: nudności, wymioty i bezsenność, ból głowy, biegunka, zawroty głowy i drażliwość. Ważne jest, aby zmniejszać dawkę powoli, aby uniknąć objawów odstawienia. Lekarz poinformuje pacjenta, jak zmniejszać dawkę, aby uniknąć takich działań niepożądanych.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Częstość występowania działań niepożądanych podanych poniżej określono następująco:

-    bardzo często: występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów;

-    często: występują od 1 do 10 na 100 pacjentów;

-    niezbyt często: występują od 1 do 10 na 1000 pacjentów;

-    rzadko: występują od 1 do 10 na 10000 pacjentów;

-    bardzo rzadko: występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów;

-    nie znana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych objawów należy przerwać stosowanie leku Geldoren oraz natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala:

-    ciężka reakcja alergiczna,

-    gorączka, sztywność mięśni,

-    obniżona czujność,

-    zamroczenie,

-    drgawki lub napady drgawkowe,

-    priapizm (długotrwała, bolesna erekcja).

Wysoka temperatura (gorączka), przedłużający się ból gardła lub owrzodzenia jamy ustnej, trudności w oddychaniu, nadmierne pocenie się, sztywność mięśni, wyjątkowa senność lub omdlenia mogą być objawami złośliwego zespołu neuroleptycznego. Jeżeli pacjent zaobserwuje wystąpienie tego typu objawów, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi leku Geldoren są: senność, zawroty głowy, suchość w ustach, lekkie osłabienie, zaparcia, przyspieszone tętno, spadek ciśnienia krwi, zwłaszcza przy wstawaniu lub w pozycji stojącej i niestrawność.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z niżej wymienionych działań niepożądanych należy poinformować o tym lekarza.

Bardzo częste działania niepożądane (występują u więcej niż 1na 10 leczonych pacjentów)

-    zawroty głowy,

-    ból głowy,

-    senność (która może ustąpić w miarę kontynuowania leczenia),

-    suchość w ustach,

-    zwiększenie masy    ciała,

-    podwyższone stężenie tłuszczów we krwi (triglicerydy w osoczu, całkowity cholesterol, LDL),

-    obniżone stężenie    niektórych tłuszczów (HDL),

-    obniżone stężenie    hemoglobiny,

-    ostre objawy odstawienia: bezsenność, nudności, ból głowy, biegunka, wymioty, ospałość, rozdrażnienie.

Częste działania niepożądane (występują od 1 do 10 na 100 leczonych pacjentów)

-    przyspieszone bicie serca,

-    kołatanie serca,

-    zaparcia,

-    niestrawność,

-    wymioty

-    nieznaczne osłabienie,

-    obrzęk rąk lub nóg,

-    rozdrażnienie,

-    gorączka,

-    zaburzenia snu, koszmary senne,

-    myśli i zachowania samobójcze,

-    zwiększony apetyt,

-    omdlenie,

-    niedrożny nos,

-    trudności z oddychaniem,

-    niskie ciśnienie tętnicze w pozycji stojącej, wywołujące zawroty głowy i uczucie zbliżającego się omdlenia. Jeżeli pacjent czuje, że zbliża się omdlenie, powinien natychmiast usiąść lub położyć się, do czasu, aż poczuje się lepiej,

-    zwiększone stężenie cukru we krwi,

-    zwiększone stężenie prolaktyny we krwi,

-    zmiany poziomu hormonów tarczycy,

-    zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (ALAT, AspAT, GGTP),

-    zmiany liczby białych komórek krwi (zmniejszona ilość białych krwinek -leukopenia i zwiększona liczba eozynofili),

-    niewyraźne widzenie,

-    objawy pozapiramidowe, które mogą obejmować skrajny niepokój, mimowolne ruchy i niekontrolowaną mowę.

Niezbyt częste działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 100 leczonych pacjentów)

-    reakcje alergiczne, których objawy mogą obejmować bąble i obrzęk skóry,

-    drgawki (napady drgawkowe),

-    nieprzyjemne uczucie w nogach (tak zwany syndrom niespokojnych nóg),

-    zmniejszenie ilości płytek krwi (małopłytkowość),

-    zmniejszenie ilości czerwonych komórek krwi (niedokrwistość),

-    trudności w połykaniu,

-    mimowolne ruchy twarzy, języka, szczęki, tułowia i kończyn (dyskineza późna),

-    zaburzenia seksualne,

-    zmiany w badaniu EKG,

-    niskie tętno,

-    zmniejszenie stężenia sodu we krwi,

-    cukrzyca,

-    niedostateczna produkcj a hormonów tarczycy.

Rzadkie działania niepożądane(występują u mniej niż 1 na 1000 leczonych pacjentów)

-    zamroczenie, sztywność mięśni, znaczący wzrost ciśnienia tętniczego krwi lub przyśpieszenie rytmu pracy serca, zaburzenia orientacji w czasie i przestrzeni (złośliwy zespół neuroleptyczny),

-    tworzenie się zakrzepów krwi w żyłach, szczególnie w nogach (objawy obejmują obrzęk, ból i zaczerwienienie nogi (zakrzepica żylna),

-    zmniejszenie liczby niektórych komórek krwi (agranulocytoza),

-    spadek temperatury ciała

-    chodzenie i rozmawianie w czasie snu, zaburzenia odżywiania związane ze snem,

-    długotrwała, bolesna erekcja (priapizm),

-    obrzęk piersi i niespodziewane wydzielanie mleka (mlekotok),

-    zaburzenia miesiączkowania,

-    żółtaczka,

-    zapalenie wątroby lub trzustki,

-    zespół metaboliczny - stan, który zwiększa ryzyko rozwoju zaburzeń serca i cukrzycy,

-    zwiększona aktywność fosfokinazy keratynowej, wykrywana w badaniu krwi.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występują u mniej niż 1 na 10000 leczonych pacjentów)

-    reakcje nadwrażliwości, takie jak bolesny obrzęk skóry i błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy

-    ciężka reakcja alergiczna (anafilaksja), która może powodować trudności w oddychaniu lub wstrząs,

-    gwałtowny obrzęk skóry, zazwyczaj wokół oczu, ust i gardła (obrzęk naczynioruchowy),

-    ciężka postać wysypki, złuszczenia lub czerwone plamy na skórze (zespół Stevensa-Johnsona),

-    ból mięśni, tkliwość, osłabienie i obrzęk (możliwe objawy rabdomiolizy), które mogą prowadzić do problemów z nerkami,

-    nieprawidłowe wydzielanie hormonu antydiuretycznego,

-    cukrzyca i nasilenie objawów występującej cukrzycy.

Częstość nieznana (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych)

-    zmniejszenie ilości niektórych krwinek (neutropenia),

-    ciężka choroba z powstawaniem pęcherzy skórnych,

-    zespół odstawienia leku u noworodków: drżenie, sztywność mięśni i (lub) osłabienie, senność, niepokój, trudności z oddychaniem i trudności z karmieniem.

Jeżeli w trakcie leczenia pacjent zaobserwuje u siebie mimowolne drżenie, dygotanie lub napięcie mięśni bez towarzyszącego bólu, powinien skontaktować się z lekarzem,

Zgłaszano również:

-    nieznaczne zmniejszenie we krwi stężenia hormonów wytwarzanych przez tarczycę.

-    zatrzymanie akcji serca, specyficzne zaburzenia rytmu serca, które mogą być poważne, a w ciężkich przypadkach mogą prowadzić do zgonu.

Działania te występowały podczas stosowania całej grupy leków zwanych lekami antypsychotycznymi, a nie jedynie kwetiapiny.

Dzieci i młodzież

Te same działania niepożądane opisane powyżej dla osób dorosłych, należy rozważyć dla dzieci i młodzieży. Poniższa lista podsumowuje działania niepożądane, które występują z większą częstością u dzieci i młodzieży (w wieku 10-17 lat) niż w populacji dorosłych lub te działania niepożądane, które nie zostały zidentyfikowane w populacji dorosłych.

Bardzo częste działania niepożądane (występują u więcej niż 1 na 10 leczonych pacjentów)

-    wzrost apetytu,

-    zwiększone stężenie prolaktyny we krwi,

-    zwiększone ciśnienie    krwi,

-    objawy pozapiramidowe, które mogą obejmować: skrajny niepokój, mimowolne ruchy i niekontrolowana nietypowa mowa.

Częste działania niepożądane (występują od 1 do 10 na 100 leczonych pacjentów)

-    drażliwość.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Geldoren

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Geldoren

Substancją czynną leku jest: kwetiapina (w postaci fumaranu).

Geldoren, 25 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 25 mg kwetiapiny (w postaci kwetiapiny fumaranu)

Geldoren, 100 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 100 mg kwetiapiny (w postaci kwetiapiny fumaranu)

Geldoren, 200 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 200 mg kwetiapiny (w postaci kwetiapiny fumaranu).

Geldoren, 300 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 300 mg kwetiapiny (w postaci mg kwetiapiny fumaranu).

Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki:

Laktoza j ednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Wapnia wodorofosforan dwuwodny Powidon K-29/32

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Magnezu stearynian

Skład otoczki:

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 400

Jak wygląda lek Geldoren i co zawiera opakowanie

Geldoren, 25 mg, tabletki powlekane

Tabletki barwy białej, okrągłe, obustronnie wypukłe powlekane, z wytłoczonym oznakowaniem N43 po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie.

Geldoren, 100 mg, tabletki powlekane

Tabletki barwy białej, okrągłe, obustronnie wypukłe powlekane, z wytłoczonym oznakowaniem N44 po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie.

Geldoren, 200 mg, tabletki powlekane:

Tabletki barwy białej, podłużne, obustronnie wypukłe powlekane, z wytłoczonym oznakowaniem N45 po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie.

Geldoren 300 mg tabletki powlekane:

Tabletki barwy białej, podłużne, obustronnie wypukłe powlekane, z wytłoczonym oznakowaniem N46 po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie.

Tabletki powlekane Geldoren pakowane są w blistry z folii PVC/PE/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowań: 30 lub 60 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Wytwórca:

GEDEON RICHTER ROMANIA SA.

Cuza Voda street 99 - 105 540306 Targu - Mure§

Rumunia

Gedeon Richter Plc.

Gyomroi út 19-21 1103 Budapest Węgry

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku oraz jego nazwach w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy się zwrócić do:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

Dział Medyczny

ul. ks. J. Poniatowskiego 5

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel. +48 (22)755 96 48

lekalert@grodzisk.rgnet.org

faks: +48 (22) 755 96 24

Data ostatniej aktualizacji ulotki: czerwiec 2013

9

Geldoren

Charakterystyka Geldoren

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Geldoren, 25 mg, tabletki powlekane.

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 25 mg kwetiapiny (Quetiapinum) w postaci kwetiapiny fumaranu. Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna 10,43 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Tabletki barwy białej, okrągłe, obustronnie wypukłe, powlekane, z wytłoczonym oznakowaniem N43 po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie schizofrenii.

Leczenie epizodów maniakalnych o umiarkowanym i ciężkim nasileniu w przebiegu choroby dwubiegunowej.

Leczenie epizodów ciężkiej depresji w przebiegu choroby dwubiegunowej.

Zapobieganie nawrotom u pacjentów z chorobą dwubiegunową, którzy w czasie epizodów maniakalnych lub depresyjnych reagowali na leczenie kwetiapiną.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Do każdego wskazania schemat dawkowania jest inny. Należy dopilnować, aby pacjent otrzymał dokładne informacje dotyczące dawkowania odpowiedniego dla jego choroby.

Tabletki powlekane Geldoren można przyjmować z pokarmem lub bez.

Dorośli

Leczenie schizofrenii

W leczeniu schizofrenii Geldoren należy przyjmować dwa razy na dobę. Całkowita dawka dobowa przez pierwsze cztery dni leczenia wynosi: 50 mg (dzień 1.), 100 mg (dzień 2.), 200 mg (dzień 3.) i 300 mg (dzień 4.). Od 4. dnia dawkę należy zwiększyć do zazwyczaj skutecznej dawki 300 do 450 mg na dobę. Dawkę należy dostosować w zakresie od 150 do 750 mg na dobę, zależnie od odpowiedzi klinicznej i tolerancji pacjenta.

Leczenie epizodów maniakalnych o umiarkowanym i ciężkim nasileniu w przebiegu choroby dwubiegunowej

W leczeniu epizodów maniakalnych w przebiegu choroby dwubiegunowej Geldoren należy przyjmować dwa razy na dobę. Całkowita dawka dobowa przez pierwsze cztery dni leczenia wynosi: 100 mg (dzień 1.), 200 mg (dzień 2.), 300 mg (dzień 3.), 400 mg (dzień 4.). Następnie dawkę należy zwiększyć maksymalnie o 200 mg na dobę do dawki dobowej 800 mg w szóstym dniu leczenia. Zależnie od odpowiedzi klinicznej i tolerancji pacjenta dawka dobowa w leczeniu podtrzymującym może wynosić od 200 do 800 mg na dobę. Zwykle dawka skuteczna wynosi od 400 do 800 mg na dobę.

Leczenie epizodów depresji w przebiegu choroby dwubiegunowej

Geldoren należy przyjmować raz na dobę, wieczorem, przed snem. Całkowita dawka dobowa przez pierwsze cztery dni leczenia wynosi: 50 mg (dzień 1.), 100 mg (dzień 2.), 200 mg (dzień 3.), 300 mg (dzień 4.). Zalecana dawka dobowa wynosi 300 mg.

W badaniach klinicznych nie zaobserwowano dodatkowych korzyści w grupie przyjmującej dawkę 600 mg na dobę, w porównaniu do grupy przyjmującej dawkę 300 mg na dobę (patrz punkt 5.1). Niektórzy pacjenci mogą stosować dawki 600 mg na dobę. Dawki większe niż 300 mg na dobę powinny być zalecane przez lekarza doświadczonego w leczeniu choroby dwubiegunowej. W badaniach klinicznych wykazano, że w indywidualnych przypadkach, w zależności od tolerancji pacjenta na lek, należy rozważyć zmniejszenie dawki do minimum 200 mg na dobę.

Zapobieganie nawrotom u pacjentów z chorobą dwubiegunową

W zapobieganiu nawrotom epizodów maniakalnych, mieszanych i depresyjnych w przebiegu choroby dwubiegunowej u pacjentów, którzy reagowali na leczenie kwetiapiną w leczeniu ostrej fazy choroby, należy kontynuować leczenie z zastosowaniem tej samej dawki. Dawkę należy dostosować w zakresie od 300 do 800 mg dwa razy na dobę, zależnie od odpowiedzi klinicznej i tolerancji pacjenta. Jest ważne, aby w terapii podtrzymującej stosować najmniejszą skuteczną dawkę.

Osoby w podeszłym wieku

Podobnie jak inne leki przeciwpsychotyczne i przeciwdepresyjne, produkt leczniczy Geldoren należy stosować ostrożnie u pacjentów z tej grupy wiekowej, szczególnie w początkowym okresie podawania. Może być konieczne wolniejsze zwiększanie dawki produktu leczniczego Geldoren i podawanie mniejszej dawki dobowej w porównaniu do dawek stosowanych u młodszych pacjentów, zależnie od odpowiedzi klinicznej i tolerancji leczenia przez pacjenta. Średni klirens kwetiapiny w osoczu u pacjentów w podeszłym wieku był zmniejszony o 30% do 50%, w porównaniu do wartości u młodszych pacjentów.

Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności stosowania u pacjentów powyżej 65. roku życia z epizodami depresji w przebiegu choroby dwubiegunowej.

Dzieci i młodzież

Kwetiapina nie jest zalecana do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18. roku życia ze względu na brak danych uzasadniających stosowanie w tej grupie wiekowej. Dostępne dane z badań klinicznych kontrolowanych placebo przedstawiono w punktach 4.4, 4.8, 5.1 i 5.2.

Zaburzenia czynności nerek

Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Zaburzenia czynności wątroby

Kwetiapina jest w znacznym stopniu metabolizowana w wątrobie. Dlatego Geldoren należy stosować ostrożnie u pacjentów ze stwierdzonymi zaburzeniami czynności wątroby, szczególnie w początkowym okresie podawania. U pacjentów ze stwierdzonymi zaburzeniami czynności wątroby leczenie należy rozpoczynać od dawki 25 mg na dobę. Dawkę można zwiększać o 25 - 50 mg na dobę, aż do osiągnięcia dawki skutecznej, zależnie od odpowiedzi klinicznej i tolerancji leczenia przez pacjenta.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu.

Jest przeciwwskazane jednoczesne stosowanie inhibitorów układu cytochromu P450 3A4, takich jak inhibitory proteaz wirusa HIV, leki przeciwgrzybicze z grupy azoli, erytromycyna, klarytromycyna i nefazodon (patrz punkt 4.5).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ponieważ kwetiapina posiada kilka wskazań do stosowania, profil bezpieczeństwa powinien być określony w oparciu o indywidualne rozpoznanie i stosowaną u pacjenta dawkę.

Dzieci i młodzież (w wieku od 10 do 17 lat)

Kwetiapina nie jest zalecana do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia, ze względu na brak danych uzasadniających stosowanie w tej grupie wiekowej. Badania kliniczne dotyczące stosowania kwetiapiny wykazały, iż w porównaniu do znanego profilu bezpieczeństwa określonego dla pacjentów dorosłych (patrz punkt 4.8), niektóre działania niepożądane występowały ze zwiększoną częstością u dzieci i młodzieży (zwiększony apetyt, zwiększenie stężenia prolaktyny w osoczu i objawy pozapiramidowe) oraz zidentyfikowano jedno działanie nieobserwowane wcześniej w badaniach u pacjentów dorosłych (zwiększone ciśnienie tętnicze). U dzieci i młodzieży wykryto również zmiany w badaniach czynności tarczycy.

Ponadto, długotrwałe bezpieczeństwo leczenia kwetiapiną na wzrost i dojrzewanie badano nie dłużej niż przez 26 tygodni. Długotrwałe implikacje na rozwój poznawczy i zachowawczy nie są znane.

W kontrolowanych placebo badaniach klinicznych wśród dzieci i młodzieży stosujących kwetiapinę, podawaniu kwetiapiny towarzyszyła zwiększona częstość objawów pozapiramidowych w porównaniu z placebo u pacjentów ze schizofrenią i epizodami maniakalnymi w przebiegu choroby dwubiegunowej (patrz punkt 4.8).

Samobójstwa/myśli samobójcze lub pogorszenie stanu klinicznego

Depresja jest związana ze zwiększonym ryzykiem występowania myśli samobójczych, samouszkodzeń i samobójstw (zdarzenia związane z próbami samobójczymi). Ryzyko to utrzymuje się do czasu uzyskania istotnej klinicznie remisji. Poprawa może nie wystąpić przez kilka pierwszych lub więcej tygodni leczenia i w związku z tym pacjenci powinni pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarską do czasu wystąpienia poprawy. Doświadczenie kliniczne wskazuje, że ryzyko samobójstw zwiększa się we wczesnej fazie poprawy klinicznej.

Dodatkowo, lekarz powinien rozważyć możliwe ryzyko wystąpienia zdarzeń związanych z próbami samobójczymi po nagłym przerwaniu leczenia, ze względu na znane czynniki ryzyka leczonej choroby.

Inne zaburzenia psychiczne, w których zalecana jest kwetiapina, mogą być również związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zachowań samobójczych. Ponadto zaburzenia te mogą współistnieć z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi. W związku z tym u pacjentów leczonych z powodu innych zaburzeń psychicznych należy podjąć takie same środki ostrożności, jak u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi.

Pacjenci z zachowaniami samobójczymi w wywiadzie lub pacjenci przejawiający przed rozpoczęciem leczenia znacznego stopnia skłonności samobójcze, należą do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia myśli samobójczych lub prób samobójczych i należy ich poddać ścisłej obserwacji w trakcie leczenia. Metaanaliza kontrolowanych placebo badań klinicznych nad lekami przeciwdepresyjnymi, stosowanymi u dorosłych pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, wykazała zwiększone (w porównaniu z placebo) ryzyko zachowań samobójczych u pacjentów w wieku poniżej 25 lat, stosujących leki przeciwdepresyjne.

W trakcie leczenia, szczególnie na początku terapii i po zmianie dawki, należy ściśle obserwować pacjentów, szczególnie z grupy podwyższonego ryzyka. Pacjentów (oraz ich opiekunów) należy uprzedzić o konieczności zwrócenia uwagi na każdy objaw klinicznego nasilenia choroby, zachowania lub myśli samobójcze oraz nietypowe zmiany w zachowaniu, a w razie ich wystąpienia, o konieczności niezwłocznego zwrócenia się do lekarza.

W krótkotrwałych kontrolowanych placebo badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z ciężkimi epizodami depresyjnymi w chorobie dwubiegunowej stwierdzono zwiększone ryzyko zachowań samobójczych u młodych pacjentów (młodszych niż 25 lat), leczonych kwetiapiną w porównaniu z leczonymi placebo (odpowiednio 3,0% vs 0%).

Objawy pozapiramidowe

W badaniach klinicznych kontrolowanych placebo, stosowanie kwetiapiny było związane ze zwiększoną częstością występowania objawów pozapiramidowych (ang. Extrapyramidal Symptoms, EPS) w porównaniu do placebo u pacjentów leczonych z powodu ciężkich epizodów depresji w przebiegu choroby dwubiegunowej (patrz punkt 4.8 i 5.1).

Stosowaniu kwetiapiny towarzyszył rozwój akatyzji, charakteryzującej się subiektywnie nieprzyjemnym lub przykrym niepokojem i potrzebą ruchu, które często związane są z niemożliwością siedzenia lub stania w miejscu. Objawy te są bardziej prawdopodobne w pierwszych kilku tygodniach leczenia. U pacjentów, u których rozwiną się te objawy, zwiększenie dawki może być szkodliwe.

Dyskinezy późne

Jeśli wystąpią objawy przedmiotowe i podmiotowe późnych dyskinez, należy rozważyć zmniejszenie dawki lub przerwanie stosowania produktu leczniczego Geldoren. Objawy dyskinez późnych mogą się pogłębić lub rozwinąć po przerwaniu terapii (patrz punkt 4.8).

Senność i zawroty głowy

Stosowanie kwetiapiny związane jest z występowaniem senności i podobnych objawów, takich jak uspokojenie (patrz punkt 4.8). W badaniach klinicznych u pacjentów z depresją w przebiegu choroby dwubiegunowej objawy te występowały zazwyczaj podczas pierwszych trzech dni leczenia i miały zazwyczaj łagodne lub umiarkowane nasilenie. Pacjenci z depresją w przebiegu choroby dwubiegunowej, u których występuje senność o ciężkim nasileniu, mogą wymagać częstszych wizyt przez okres minimum 2 tygodni od pojawienia się senności lub do czasu poprawy objawów; konieczne może być rozważenie przerwania leczenia.

Leczeniu kwetiapiną towarzyszyło niedociśnienie ortostatyczne i związane z tym zawroty głowy (patrz punkt 4.8), które, podobnie jak senność, występują zwykle w początkowej fazie zwiększania dawki. Może to zwiększyć częstość przypadkowych urazów (upadki), szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku. Dlatego należy poradzić pacjentom zachowanie ostrożności do czasu, aż zapoznają się z potencjalnym wpływem produktu leczniczego.

Choroby układu sercowo-naczyniowego

Geldoren należy ostrożnie stosować u pacjentów z rozpoznaną chorobą układu sercowo-naczyniowego, chorobą naczyniową mózgu, a także w przypadku innych stanów predysponujących do niskiego ciśnienia tętniczego. Kwetiapina może powodować niedociśnienie ortostatyczne, szczególnie w początkowym okresie zwiększania dawki, dlatego należy rozważyć podawanie mniejszej dawki lub wolniejsze zwiększanie dawki. U pacjentów ze współistniejącą chorobą układu sercowo-naczyniowego można rozważyć wolniejsze zwiększanie dawki.

Napady drgawek

W badaniach klinicznych nie wykazano różnicy w częstości występowania napadów drgawek u pacjentów leczonych kwetiapiną lub otrzymujących placebo. Brak dostępnych danych na temat częstości występowania napadów drgawek u pacjentów z napadami drgawek w wywiadzie. Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z napadami drgawek w wywiadzie (patrz punkt 4.8).

Złośliwy zespół neuroleptyczny

Z leczeniem lekami przeciwpsychotycznymi, w tym również kwetiapiną, związane jest występowanie złośliwego zespołu neuroleptycznego (patrz punkt 4.8). Objawy kliniczne obejmują hipertermię, zaburzenia stanu psychicznego, sztywność mięśni, zaburzenia czynności układu autonomicznego i zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej. W razie wystąpienia powyższych objawów należy przerwać podawanie produktu leczniczego Geldoren i zastosować odpowiednie leczenie.

Ciężka neutropenia

Niezbyt często w badaniach klinicznych obserwuje się występowanie ciężkiej neutropenii (liczba neutrofili <0,5 x 109/l). Większość przypadków ciężkiej neutropenii wystąpiła kilka miesięcy po rozpoczęciu leczenia kwetiapiną. Brak dowodów na zależność od dawki. Po wprowadzeniu leku do obrotu ustąpienie leukopenii i/lub neutropenii zgłaszane było po zaprzestaniu leczenia kwetiapiną. Prawdopodobnymi czynnikami ryzyka są mała liczba leukocytów przed rozpoczęciem leczenia oraz wywołana przez leki neutropenia w wywiadzie. Należy przerwać leczenie kwetiapiną, jeśli liczba neutrofili wynosi <1,0 x 109/l. Należy obserwować pacjenta w celu wykrycia objawów zakażenia i kontrolować liczbę neutrofili (aż zwiększy się ponad 1,5 x 109/l) (patrz punkt 5.1).

Interakcje

Patrz także punkt 4.5.

Jednoczesne stosowanie kwetiapiny z silnymi induktorami enzymów wątrobowych, takimi jak karbamazepina lub fenytoina, znacząco zmniejsza stężenie kwetiapiny w osoczu, co może wpływać na skuteczność leczenia kwetiapiną. U pacjentów otrzymujących leki indukujące enzymy wątrobowe, leczenie produktem leczniczym Geldoren można rozpocząć tylko, gdy w opinii lekarza korzyści wynikające z leczenia produktem leczniczym Geldoren przeważają ryzyko wynikające z przerwania leczenia lekiem indukującym enzymy wątrobowe. Ważne jest, aby zmiany leku indukującego enzymy wątrobowe wykonywać stopniowo i jeśli konieczne zastąpić go lekiem nie wpływającym na enzymy wątrobowe (np. walproinian sodu).

Masa ciała

U pacjentów przyjmujących kwetiapinę stwierdzano zwiększenie masy ciała. Należy monitorować tę zmianę i odpowiednio postępować, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania leków przeciwpsychotycznych (patrz punkty 4.8 i 5.1).

Hiperglikemia

Rzadko zgłaszano przypadki hiperglikemii i (lub) rozwoju lub zaostrzenia objawów cukrzycy, której czasem towarzyszyła kwasica ketonowa lub śpiączka, w tym kilka przypadków zakończonych zgonem (patrz punkt 4.8). W niektórych przypadkach donoszono o wcześniejszym zwiększeniu masy ciała, co mogło być czynnikiem predysponującym. Zaleca się odpowiednie monitorowanie stanu klinicznego zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania leków przeciwpsychotycznych. Pacjenci stosujący jakikolwiek lek przeciwpsychotyczny, w tym kwetiapinę, powinni być obserwowani pod względem wystąpienia objawów podmiotowych i przedmiotowych hiperglikemii (takich jak polidypsja, poliuria, polifagia i osłabienie), a pacjenci z cukrzycą lub dużym ryzykiem wystąpienia cukrzycy powinni być regularnie kontrolowani pod względem pogorszenia kontroli stężenia glukozy. Należy regularnie kontrolować masę ciała.

Lipidy

W przeprowadzonych badaniach klinicznych kwetiapiny obserwowano zwiększenie stężenia triglicerydów, cholesterolu LDL i cholesterolu całkowitego oraz zmniejszenie stężenia cholesterolu HDL (patrz punkt 4.8). W razie wzrostu stężenia lipidów należy postępować zgodnie z przyjętą praktyką kliniczną.

Ryzyko metaboliczne

Ze względu na obserwowane w badaniach klinicznych zmiany dotyczące masy ciała, stężenia glukozy we krwi (patrz hiperglikemia) i stężenia lipidów, u pacjentów (w tym u pacjentów z prawidłowymi wartościami wyjściowymi) może wystąpić pogorszenie profilu ryzyka metabolicznego. Należy wtedy postępować zgodnie z przyjętą praktyką kliniczną (patrz punkt 4.8).

Wydłużenie odstępu QT

Dane z badań klinicznych i ze stosowania kwetiapiny zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego nie potwierdziły związku kwetiapiny z przetrwałym wydłużeniem odstępu QT. Po wprowadzeniu leku do obrotu, przy podawaniu dawek terapeutycznych (patrz punkt 4.8) i podczas przedawkowania (patrz punkt 4.9), zgłaszano wydłużenie odstępu QT. Podobnie jednak jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, należy zachować ostrożność, jeśli kwetiapina jest stosowana u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego lub wydłużeniem odstępu QT w wywiadzie rodzinnym. Należy zachować ostrożność, jeśli kwetiapina jest stosowana jednocześnie z innymi lekami wydłużającymi odstęp QT albo z lekami neuroleptycznymi, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku, u pacjentów z wrodzonym zespołem wydłużonego odstępu QT, zastoinową niewydolnością serca, przerostem mięśnia serca, hipokaliemią lub hipomagnezemią (patrz punkt 4.5).

Objawy odstawienia

Po nagłym zaprzestaniu podawania kwetiapiny opisywano ostre objawy odstawienne, w tym bezsenność, nudności, bóle głowy, biegunkę, wymioty, zawroty głowy i rozdrażnienie. Dlatego zaleca się stopniowe odstawianie kwetiapiny przez okres przynajmniej jednego do dwóch tygodni (patrz punkt 4.8).

Pacjenci w podeszłym wieku z objawami psychotycznymi w przebiegu chorób otępiennych

Produkt leczniczy Geldoren nie jest zatwierdzony do leczenia pacjentów w podeszłym wieku z objawami psychotycznymi w przebiegu chorób otępiennych.

W randomizowanych badaniach klinicznych, kontrolowanych placebo u pacjentów z objawami psychotycznymi w przebiegu choroby otępiennej, po zastosowaniu niektórych atypowych leków przeciwpsychotycznych obserwowano 3-krotne zwiększenie ryzyka powikłań dotyczących układu naczyniowego mózgu. Mechanizm takiego działania nie jest znany. Nie można wykluczyć zwiększonego ryzyka dla innych leków przeciwpsychotycznych i w innych grupach pacjentów.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego Geldoren u pacjentów z czynnikami ryzyka wystąpienia udaru mózgu.

Meta-analiza atypowych leków przeciwpsychotycznych wykazała, że u pacjentów w podeszłym wieku z objawami psychotycznymi w przebiegu choroby otępiennej występuje większe ryzyko zgonu w porównaniu do grupy otrzymującej placebo. Jednak w dwóch 10-tygodniowych badaniach kontrolowanych placebo, przeprowadzonych w takiej samej grupie pacjentów (n=710, średnia wieku 83 lata, grupa wiekowa 56-99 lat), śmiertelność w grupie leczonej kwetiapiną wynosiła 5,5% w stosunku do 3,2% w grupie otrzymującej placebo. Przyczyny śmierci pacjentów były różne, odpowiadały spodziewanym dla tej populacji. Na podstawie tych danych nie można ustalić związku przyczynowego pomiędzy zgonami pacjentów w podeszłym wieku z chorobami otępiennymi, a stosowaniem kwetiapiny.

Dysfagia

Zgłaszano przypadki dysfagii (patrz punkt 4.8) związane z przyjmowaniem kwetiapiny. Kwetiapinę należy stosować ostrożnie u pacjentów z ryzykiem wystąpienia zachłystowego zapalenia płuc.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (ŻChZZ)

Zgłaszano przypadki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) związane z przyjmowaniem leków przeciwpsychotycznych. Ponieważ u pacjentów leczonych lekami przeciwpsychotycznymi, często występują nabyte czynniki ryzyka wystąpienia ŻChZZ, należy przed i w trakcie leczenia produktem leczniczym Geldoren określić wszystkie możliwe czynniki ryzyka dla ŻChZZ i podjąć środki zapobiegawcze.

Zapalenie trzustki

Zgłaszano występowanie zapalenia trzustki podczas badań klinicznych oraz po wprowadzeniu leku do obrotu. Wśród zgłoszeń otrzymanych po dopuszczeniu leku do obrotu, choć nie wszystkie przypadki były obciążone czynnikami ryzyka, u wielu pacjentów obecne były czynniki, które są związane z występowaniem zapalenia trzustki, takie jak podwyższone stężenie trójglicerydów (patrz punkt 4.4 Lipidy), kamienie żółciowe oraz spożywanie alkoholu.

Dodatkowe informacje

Dane dotyczące stosowanych jednocześnie kwetiapiny i kwasu walproinowego lub litu w ostrych epizodach manii o umiarkowanym i ciężkim nasileniu są ograniczone, jednak terapia skojarzona była dobrze tolerowana (patrz punkt 4.8 i 5.1). Z danych wynika, że w 3. tygodniu występuje działanie addycyjne.

Laktoza

Produkt leczniczy Geldoren zawiera laktozę. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Ze względu na wpływ kwetiapiny na czynność ośrodkowego układu nerwowego, produkt leczniczy Geldoren należy stosować ostrożnie podczas jednoczesnego podawania z innymi produktami leczniczymi działającymi na ośrodkowy układ nerwowy i z alkoholem.

Głównym izoenzymem układu enzymatycznego cytochromu P450 biorącym udział w metabolizmie kwetiapiny jest CYP 3A4. W badaniach nad interakcjami przeprowadzonych u zdrowych ochotników, jednoczesne stosowanie kwetiapiny (w dawce 25 mg) i ketokonazolu, inhibitora CYP3A4 powodowało 5-krotne do 8-krotnego zwiększenie AUC dla kwetiapiny. Na tej podstawie, jednoczesne stosowanie kwetiapiny i inhibitorów CYP3A4 jest przeciwwskazane. Nie zaleca się także stosowania kwetiapiny jednocześnie z sokiem grejpfrutowym.

W badaniach klinicznych z zastosowaniem dawek wielokrotnych, prowadzonych w celu ustalenia farmakokinetyki kwetiapiny podawanej przed leczeniem i podczas leczenia karbamazepiną (lek indukujący enzymy wątrobowe), jednoczesne podanie karbamazepiny znacząco zwiększało klirens kwetiapiny. Powodowało to zmniejszenie ekspozycji układowej na kwetiapinę (mierzonej jako AUC) średnio do 13% ekspozycji występującej po podaniu samej kwetiapiny; u niektórych pacjentów obserwowano jeszcze silniejszy efekt. W wyniku tej interakcji stężenie kwetiapiny w osoczu może być mniejsze, co może wpływać na jej skuteczność. Jednoczesne stosowanie kwetiapiny i fenytoiny (innego leku indukującego enzymy mikrosomalne) powodowało istotne zwiększenie klirensu kwetiapiny o około 450%. U pacjentów leczonych lekami indukującymi enzymy wątrobowe leczenie kwetiapiną można rozpocząć, jeśli w opinii lekarza korzyść z zastosowania produktu leczniczego Geldoren przewyższa ryzyko wynikające z przerwania leczenia lekiem indukującym enzymy wątrobowe. Ważne jest, aby jakiekolwiek zmiany stosowania leku indukującego enzymy wątrobowe były stopniowe, a jeśli zachodzi taka potrzeba, był on zastąpiony innym lekiem nie wpływającym na enzymy wątrobowe (np. walproinian sodu) (patrz punkt 4.4).

Farmakokinetyka kwetiapiny nie zmienia się istotnie po jednoczesnym zastosowaniu z lekiem przeciwdepresyjnym imipraminą (znanym inhibitorem CYP 2D6) lub fluoksetyną (znanym inhibitorem CYP 3A4 i CYP 2D6).

Farmakokinetyka kwetiapiny nie zmienia się istotnie po jednoczesnym zastosowaniu z lekami przeciwpsychotycznymi, tj. rysperydonem lub haloperydolem. Jednoczesne podawanie kwetiapiny i tiorydazyny powoduje zwiększenie klirensu kwetiapiny o około 70%.

Farmakokinetyka kwetiapiny nie zmienia się podczas jednoczesnego stosowania z cymetydyną.

Farmakokinetyka litu nie zmienia się podczas jednoczesnego stosowania z kwetiapiną.

W przypadku jednoczesnego stosowania walproinianu sodu i kwetiapiny farmakokinetyka nie zmienia się w stopniu klinicznie istotnym. W retrospektywnym badaniu u dzieci i młodzieży otrzymującej walproinian, kwetiapinę lub oba leki, stwierdzono większą częstość występowania leukopenii i neutropenii u pacjentów otrzymujących leczenie skojarzone niż w grupach, u których stosowano monoterapię.

Nie prowadzono badań interakcji z produktami leczniczymi często stosowanymi w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego.

Zaleca się ostrożność podczas jednoczesnego stosowania kwetiapiny z produktami leczniczymi, które mogą powodować zaburzenia elektrolitowe lub wydłużać odstęp QT.

Zgłaszano przypadki fałszywie dodatniego wyniku testu immunologicznego dla metadonu i trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych u pacjentów, którzy stosowali kwetiapinę. Zaleca się potwierdzenie kwestionowanego wyniku przez wykonanie odpowiedniego badania chromatograficznego.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania kwetiapiny u kobiet w ciąży. Dotychczas nic nie wskazuje na szkodliwość w badaniach na zwierzętach, jednak nie badano możliwego wpływu na oko płodu. Dlatego też, produkt leczniczy Geldoren należy stosować w okresie ciąży tylko wówczas, gdy korzyści są większe niż potencjalne ryzyko. U noworodków, których matki otrzymywały kwetiapinę w czasie ciąży, obserwowano objawy odstawienia.

Istnieją publikacje opisujące wydzielanie kwetiapiny do mleka kobiecego, jednakże dane dotyczące stopnia wydzielania nie są jednoznaczne. Kobietom karmiącym piersią zaleca się unikanie karmienia piersią podczas stosowania kwetiapiny.

Noworodki narażone na działanie leków przeciwpsychotycznych (w tym kwetiapinę) w czasie trzeciego trymestru ciąży są w grupie ryzyka, w której mogą wystąpić działania niepożądane, w tym zaburzenia pozapiramidowe i (lub) objawy z odstawienia, które mogą zmieniać się w zależności od ciężkości przebiegu oraz czasu trwania porodu, który ma nastąpić. Obserwowano pobudzenie, wzmożone napięcie, obniżone napięcie, drżenie, senność, zespół zaburzeń oddechowych lub zaburzenia związane z karmieniem noworodków. W związku z powyższym noworodki powinny być uważnie monitorowane.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Kwetiapina wywiera wpływ na czynność ośrodkowego układu nerwowego, zatem może wpływać na czynności, które wymagają pełnej sprawności psychicznej. Należy uprzedzić pacjentów, aby nie prowadzili pojazdów i nie obsługiwali maszyn, dopóki nie jest znana indywidualna wrażliwość pacjenta na lek.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane związane ze stosowaniem kwetiapiny to senność, zawroty głowy, suchość w ustach, łagodne osłabienie, zaparcia, tachykardia, niedociśnienie ortostatyczne i objawy niestrawności.

Tak jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, w trakcie leczenia kwetiapiną mogą wystąpić zwiększenie masy ciała, omdlenia, złośliwy zespół neuroleptyczny, leukopenia, neutropenia, obrzęki obwodowe.

Częstości występowania działań niepożądanych związanych z podawaniem kwetiapiny przedstawiono tabelarycznie zgodnie z zaleceniami CIOMS III Working Group 1995.

Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco: bardzo często (>1/10), często (>1/100, <1/10), niezbyt często (>1/1 000, <1/100), rzadko (>1/10 000, <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Objawy

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często

Zmniejszenie stężenia hemoglobiny23

Często

Leukopenia1,29, zmniejszenie liczby neutrofili, zwiększenie liczby eozynofili28

Niezbyt często

Małopłytkowość, niedokrwistość, zmniej szenie liczby płytek krwi14

Rzadko

Agranulocytoza27

Nieznana

Neutropenia1

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

Nadwrażliwość (w tym alergiczne reakcje skórne)

Bardzo rzadko

Reakcja anafilaktyczna6

Zaburzenia endokrynologiczne

Często

Hiperprolaktynemia16, zmniejszenie stężenia całkowitego T4 25, zmniej szenie stężenia wolnego T4 25, zmniejszenie stężenia całkowitego T3 25, zwiększenie stężenia TSH 25

Niezbyt często

Zmniejszenie stężenia wolnego T3 25, niedoczynność tarczycy22

Bardzo rzadko

Nieprawidłowe wydzielanie hormonu antydiuretycznego

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często

Zwiększenie stężenia trójglicerydów w surowicy 11,31, zwiększenie stężenia cholesterolu całkowitego (głównie cholesterolu LDL) 12,31, Zmniejszenie stężenia cholesterolu HDL 18,31, zwiększenie masy ciała 9,31

Często

Zwiększony apetyt, zwiększenie stężenia glukozy we krwi aż do stężenia hiperglikemicznego 7,31

Niezbyt często

Hiponatremia20, cukrzyca1, 5 6

Rzadko

Zespół metaboliczny30

Zaburzenia psychiczne

Często

Nietypowe sny i koszmary senne, myśli i zachowania samobójcze 21

Rzadko

Somnambulizm i reakcje pochodne, takie jak mówienie podczas snu i zespół jedzenia nocnego

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Zawroty głowy4,17, senność2,17, bóle głowy

Często

Omdlenia4,17, objawy pozapiramidowe1, 22, dyzartria

Niezbyt często

Napady padaczki1, zespół niespokojnych nóg, późne dyskinezy1,6

Zaburzenia serca

Często

Tachykardia4, kołatanie serca24

Niezbyt często

Wydłużenie odstępu QT 1,13 19, bradykardiaXX

Zaburzenia oka

Często

Niewyraźne widzenie

Zaburzenia naczyniowe

Często

Niedociśnienie ortostatyczne4,17

Nie znana

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa1

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często

Nieżyt nosa, duszność24

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Suchość w ustach

Często

Zaparcia, niestrawność, wymioty26

Niezbyt często

Dysfagia8

Rzadko

Zapalenie trzustki1

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często

Zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy (AlAT, AspAT) 3, zwiększenie poziomu gamma-GT 3

Rzadko

Żółtaczka6, zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo rzadko

Obrzęk naczynioruchowy6, zespół Stevensa-Johnsona6

Nieznana

Martwica toksyczno-rozpływna naskórka, rumień wielopostaciowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo rzadko

Rabdomioliza

Ciąża, połóg i okres okołoporodowy

Nieznana

Objawy odstawienne u noworodka32

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często

Zaburzenia seksualne

Rzadko

Priapizm, mlekotok, obrzęk piersi, zaburzenia miesiączkowania

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często

Objawy odstawienne110

Często

Łagodne osłabienie, obrzęki obwodowe, rozdrażnienie, gorączka

Rzadko

Złośliwy zespół nauroleptyczny1, hipotermia

Badania diagnostyczne

Rzadko

Zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej15


(1)    Patrz punkt 4.4.

(2)    Senność może wystąpić zwykle podczas dwóch pierwszych tygodni leczenia i zwykle ustępuje w trakcie dalszego podawania kwetiapiny.

(3)    U niektórych pacjentów przyjmujących kwetiapinę obserwowano bezobjawowe zwiększenie (zmiana od wartości prawidłowych do >3x górnej granicy wartości uznanych za prawidłowe) aktywności aminotransferaz w surowicy (AlAT, AspAT) lub gamma-GT w surowicy. Na ogół zmiany te ustępowały podczas dalszego leczenia kwetiapiną.

(4)    Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, blokujących receptory alfa-1-adrenergiczne, kwetiapina może często wywołać niedociśnienie ortostatyczne połączone z zawrotami głowy, tachykardią oraz, u niektórych pacjentów z omdleniami, szczególnie w początkowym okresie zwiększania dawki (patrz punkt 4.4).

(5)    W bardzo rzadkich przypadkach dochodziło do nasilenia objawów stwierdzonej wcześniej cukrzycy.

(6)    Częstości występowania powyższych działań niepożądanych obliczono na podstawie danych uzyskanych po wprowadzeniu leku do obrotu dla kwetiapiny w postaci tabletki o natychmiastowym uwalnianiu.

(7)    Stężenie glukozy we krwi na czczo >126 mg/dl (> 7,0 mmol/l) lub stężenie glukozy we krwi nie na czczo > 200 mg/dl (> 11,1 mmol/l) przynajmniej w jednym badaniu.

(8)    Zwiększenie częstości występowania dysfagii po zastosowaniu kwetiapiny w porównaniu do placebo obserwowano tylko w badaniach klinicznych dotyczących epizodów depresji w przebiegu choroby dwubiegunowej.

(9)    W oparciu o >7% wzrost masy ciała w porównaniu z wartością wyjściową. Występuje głównie w pierwszych tygodniach leczenia.

(10)    Następujące objawy odstawienia najczęściej obserwowano badaniach klinicznych kontrolowanych placebo z zastosowaniem kwetiapiny w monoterapii: bezsenność, nudności, bóle głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy i drażliwość. Częstość tych reakcji zmniejszyła się znacząco po 1 tygodniu od przerwania leczenia.


(11)    Stężenie trójglicerydów > 200 mg/dl (>2,258 mmol/l) (pacjenci w wieku > 18 lat) lub > 150 mg/dl (>1,694 mmol/l) (pacjenci w wieku < 18 lat) przynajmniej w jednym badaniu.

(12)    Stężenie cholesterolu >240 mg/dl (>6,2064 mmol/l) (pacjenci w wieku >18 lat) lub >200 mg/dl (>5,172 mmol/l) (pacjenci w wieku <18 lat) przynajmniej w jednym badaniu. Wzrost stężenia cholesterolu LDL o >30 mg/dl (>0,769 mmol/l) obserwowany był bardzo często. Średnia zmiana stężenia u pacjentów, u których obserwowano ten wzrost, wynosiła 41,7 mg/dl (>1,07 mmol/l).

(13)    Patrz tekst poniżej.

(14)    Liczba płytek krwi <100 x 109/l przynajmniej w jednym badaniu.

(15)    W oparciu o zgłoszenia działań niepożądanych podczas badań klinicznych dotyczących zwiększenia aktywności fosfokinazy kreatynowej niezwiązanego ze złośliwym zespołem neuroleptycznym.

(16)    Stężenie prolaktyny (pacjenci w wieku >18 lat): >20 pg/l (>869,56 pmol/l) u mężczyzn; >30 pg/l (>1304,34 pmol/l) u kobiet w dowolnym czasie.

(17)    Może prowadzić do upadków.

(18)    Stężenie cholesterolu HDL: <40 mg/dl (1,025 mmol/l) u mężczyzn; <50 mg/dl (1,282 mmol/l) u kobiet w dowolnym czasie.

(19)    Częstość występowania u pacjentów, u których następuje przesunięcie odcinka QT z <450 milisekund do >450 milisekund z >30 milisekundowym wzrostem. W badaniach klinicznych kontrolowanych placebo dotyczących stosowania kwetiapiny średnia zmiana i częstość występowania u pacjentów z klinicznie znaczącym przesunięciem odcinka QT były podobne w grupach przyjmujących kwetiapinę i placebo.

(20)    Zmiana stężenia w zakresie od >132 mmol/l do <132 mmol/l przynajmniej w jednym badaniu.

(21)    Podczas leczenia kwetiapiną lub zaraz po przerwaniu stosowania leku obserwowano przypadki myśli i zachowań samobójczych (patrz punkty 4.4 i 5.1).

(22)    Patrz punkt 5.1.

(23)    U 11% pacjentów biorących udział we wszystkich, włączając otwarte, badaniach nad kwetiapiną, zaobserwowano przynajmniej jeden przypadek zmniejszenia stężenia hemoglobiny do <13 g/dl (8,07 mmol/l) u mężczyzn i <12 g/dl (7,45 mmol/l) u kobiet. U tych pacjentów średnie maksymalne zmniejszenie stężenia hemoglobiny za każdym razem wynosiło -1,50 g/dl.

(24)    Zgłoszenia te występowały często razem z tachykardią, zawrotami głowy, niedociśnieniem ortostatycznym i (lub) współistniejącą chorobą serca i (lub) układu oddechowego.

(25)    Na podstawie zmian od prawidłowej wartości wyjściowej do potencjalnie istotnej klinicznie wartości w dowolnym okresie po rozpoczęciu badania we wszystkich badaniach. Zmiany wartości stężenia całkowitego T4, wolnego T4, całkowitego T3 oraz wolnego T3 określono jako <0,8 x dolna granica wartości uznanych za prawidłowe (pmol/l), a zmiany wartości stężenia TSH jako >5 mlU/l w dowolnym czasie.

(26)    Na podstawie zwiększonej częstości wymiotów u pacjentów w podeszłym wieku (w wieku > 65 lat).

(27)    9    9

Zmiany w liczbie neutrofili od wartości wyjściowej wynoszącej >=1,5 x 10 /l do <0,5 x 10 /l w dowolnym czasie podczas leczenia.

(28)    Na podstawie zmian od prawidłowej wartości wyjściowej do potencjalnie istotnej klinicznie wartości w dowolnym okresie po rozpoczęciu badania we wszystkich badaniach. Zmiany w liczbie eozynofili określono jako >1x109 komórek/l w dowolnym czasie.

(29)    Na podstawie zmian od prawidłowej wartości wyjściowej do potencjalnie istotnej klinicznie wartości w dowolnym okresie po rozpoczęciu badania we wszystkich badaniach. Zmiany w liczbie leukocytów określono jako <3x109 komórek/l w dowolnym czasie.

(30)    Na podstawie zgłoszeń działań niepożądanych dotyczących zespołu metabolicznego ze wszystkich badań klinicznych nad kwetiapiną.

(31)    U niektórych pacjentów podczas badań klinicznych obserwowano pogorszenie więcej niż jednego spośród czynników metabolicznych: masy cała, stężenia glukozy i lipidów we krwi (patrz punkt 4.4).

(32)    Patrz punkt 4.6.

(XX) Może wystąpić podczas rozpoczynania leczenia lub bezpośrednio po nim i może być związana z niedociśnieniem tętniczym i (lub) omdleniami. Częstość występowania określono na podstawie zgłoszeń zdarzeń niepożądanych dotyczących bradykardii i związanych z nią zdarzeń we wszystkich badaniach klinicznych z zastosowaniem kwetiapiny.

Podczas leczenia lekami neuroleptycznymi obserwowano przypadki wydłużenia odstępu QT, przedsionkowych zaburzeń rytmu, nagłych niespodziewanych zgonów, zatrzymania akcji serca, częstoskurczu komorowego typu torsades de pointes. Uważa się, że są one charakterystyczne dla tej grupy leków.

Dzieci i młodzież (w wieku 10-17 lat)

W przypadku dzieci i młodzieży należy rozważyć te same działania niepożądane, co opisane powyżej dla pacjentów dorosłych. Poniższa tabela przedstawia podsumowanie działań niepożądanych, które u dzieci i młodzieży (10-17 lat) obserwowano ze zwiększoną częstotliwością niż u pacjentów dorosłych lub które nie zostały zidentyfikowane w przypadku osób dorosłych.

Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco: bardzo często (>1/10), często (>1/100, <1/10), niezbyt często (>1/1 000, <1/100), rzadko (>1/10 000, <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Objawy

zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często

Zwiększone łaknienie

Badania diagnostyczne

Bardzo często

Zwiększenie stężenia prolaktyny1, zwiększenie ciśnienia tętniczego2

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Objawy pozapiramidowe3

Zaburzenie ogólne i stany w miejscu podania

Często

Drażliwość4

(1)    Stężenia prolaktyny (pacjenci < 18 lat): >20 pg/l (>869,56 pmol/l) chłopcy; >26 pg/l (>1130,428 pmol/l) dziewczynki w jakimkolwiek momencie. Mniej niż 1% pacjentów miało zwiększone stężenie prolaktyny >100 pg/L.

(2)    W oparciu o zmiany powyżej klinicznie istotnego progu (na podstawie kryteriów Narodowego Instytutu Zdrowia) lub zwiększenie >20mmHg ciśnienia skurczowego lub >10 mmHg ciśnienia rozkurczowego w jakimkolwiek pomiarze w dwóch ostrych (3-6 tygodni) badaniach kontrolowanych placebo u dzieci i młodzieży.

(3)    Patrz punkt 5.1.

(4)    Uwaga: Częstość występowania jest zbliżona do obserwowanej u dorosłych, jednak drażliwość u dzieci i młodzieży może wynikać z innych uwarunkowań klinicznych niż u dorosłych.

4.9 Przedawkowanie

Na ogół zgłaszane objawy podmiotowe i przedmiotowe przedawkowanie wynikały z nasilenia znanych działań farmakologicznych substancji czynnej, tj. senność i uspokojenie, tachykardia i niedociśnienie tętnicze.

Zgłoszono przypadek zgonu po ostrym przedawkowaniu kwetiapiny w dawce 13,6 grama w badaniu klinicznym, a także, po dopuszczeniu produktu do obrotu, po przyjęciu 6 gramów samej kwetiapiny. Zgłoszono także przypadek przeżycia po przyjęciu 30 gramów kwetiapiny. Po dopuszczeniu produktu do obrotu bardzo rzadko zgłaszano zgon lub śpiączkę po przedawkowaniu samej kwetiapiny. Dodatkowo, zgłaszano występowanie następujących zdarzeń w przebiegu przedawkowania samej kwetiapiny: wydłużenia odstępu QT, napady padaczkowe, stan padaczkowy, rabdomioliza, depresja oddechowa, zatrzymanie moczu, splątanie, delirium i (lub) pobudzenie.

Pacjenci z chorobami układu sercowo-naczyniowego w wywiadzie narażeni są na bardziej nasilone objawy w razie przedawkowania (patrz punkt 4.4, Choroby układu sercowo-naczyniowego).

Postępowanie przy przedawkowaniu

Nie istnieje specyficzne antidotum dla kwetiapiny. W razie ciężkiego zatrucia, należy uwzględnić możliwość zażycia kilku leków. Pacjenta należy leczyć na oddziale intensywnej terapii. Zaleca się uzyskanie i utrzymywanie drożności dróg oddechowych, aby zapewnić odpowiednie natlenowanie i wentylację. Należy monitorować i podtrzymywać czynność układu sercowo-naczyniowego. Choć nie badano stosowania środków zmniejszających wchłanianie w razie przedawkowania, gdy podejrzewane jest ciężkie przedawkowanie, może być wskazane płukanie żołądka, jeśli to możliwe w ciągu godziny od przyjęcia leku. Należy rozważyć podanie węgla aktywowanego razem ze środkami przeczyszczaj ącymi.

W przypadku przedawkowania kwetiapiny, oporne na leczenie niedociśnienie tętnicze należy leczyć odpowiednimi metodami, takimi jak podanie dożylne płynów i (lub) leków sympatykomimetycznych. Należy unikać podawania adrenaliny oraz dopaminy, ponieważ beta-stymulacja może nasilić niedociśnienie tętnicze wywołane przez blokowanie przez kwetiapinę receptorów alfa.

Pacjent powinien pozostawać pod dokładną kontrolą lekarską, aż do powrotu do zdrowia.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwpsychotyczne, diazepiny, oksazepiny i tiazepiny, kod ATC: N05A H04

Mechanizm działania:

Kwetiapina jest atypowym lekiem przeciwpsychotycznym. Kwetiapina i jej aktywny metabolit N-dealkilowana kwetiapina w osoczu działają na wiele receptorów neuroprzekaźników. Kwetiapina i N-dealkilowana kwetiapina mają powinowactwo do receptorów serotoninowych (5HT2) w mózgu oraz do receptorów dopaminowych (D1 i D2). Działanie przeciwpsychotyczne i mała częstość pozapiramidowych działań niepożądanych kwetiapiny związane są z połączonym antagonizmem do różnych receptorów. Kwetiapina wykazuje większe powinowactwo do receptorów serotoninowych 5HT2 w mózgu niż do receptorów dopaminowych D2 w mózgu. Dodatkowo N-dealkilowana kwetiapina ma duże powinowactwo do czynnika transportującego norepinefrynę (NET). Kwetiapina i N-dealkilowana kwetiapina mają powinowactwo do receptorów histaminergicznych i a1-adrenergicznych oraz mniejsze powinowactwo do receptorów a2-adrenergicznych i receptorów serotoninowych 5HT1a . Powinowactwo kwetiapiny do muskarynowych receptorów cholinergicznych lub receptorów benzodiazepinowych jest nieznaczne.

Działanie farmakodynamiczne:

Skuteczność kwetiapiny potwierdzają testy aktywności przeciwpsychotycznej, takie jak test odruchu unikania. Kwetiapina hamuje także działanie agonistów dopaminy, co wykazują testy funkcjonalne i elektrofizjologiczne i zwiększa stężenia metabolitów dopaminy, co jest neurochemicznym wskaźnikiem blokady receptorów D2.

Wyniki z badań na zwierzętach, w których oceniano ryzyko wywołania objawów pozapiramidowych wykazują, że kwetiapina ma nietypowy profil receptorów różniący się od powszechnie stosowanych leków przeciwpsychotycznych. Nawet podczas długotrwałego stosowania kwetiapina nie wywołuje nadwrażliwości receptorów D2. Kwetiapina wykazuje jedynie słabe działanie kataleptyczne nawet w dawkach skutecznie blokujących receptor dopaminowy D2. Kwetiapina powoduje selektywne zmniejszenie przewodnictwa w mezolimbicznych dopaminergicznych neuronach A10, nie wpływając na neurony nigrostriatalne A9, uczestniczące w funkcjach motorycznych. Ponadto zarówno po ostrym, jak i przewlekłym podawaniu kwetiapina w minimalnym stopniu wywołuje objawy dystonii u małp rodzaju Cebus uwrażliwionych na działanie haloperydolu i u małp z tego samego rodzaju, którym nie podawano żadnych leków.

Nie wiadomo, w jakim stopniu działanie farmakologiczne kwetiapiny u ludzi zależy od N-dealkilowanego metabolitu.

Skuteczność kliniczna:

Schizofrenia

Wyniki trzech badań klinicznych kontrolowanych placebo u pacjentów ze schizofrenią, z zastosowaniem różnych dawek kwetiapiny, nie wykazały różnicy między kwetiapiną a placebo pod względem częstości wywoływania objawów pozapiramidowych lub jednoczesnego stosowania leków antycholinergicznych. Badanie kliniczne kontrolowane placebo z zastosowaniem stałych dawek kwetiapiny w zakresie od 75 do 750 mg na dobę nie wykazało zwiększenia częstości objawów pozapiramidowych lub jednoczesnego stosowania leków antycholinergicznych

W badaniach klinicznych kwetiapina była skutecznym lekiem w leczeniu zarówno pozytywnych, jak i negatywnych objawów schizofrenii. W jednym badaniu klinicznym z użyciem chloropromazyny i w dwóch badaniach z użyciem haloperydolu, kwetiapina wykazała podobną skuteczność.

Choroba dwubiegunowa

Wyniki czterech kontrolowanych badań klinicznych, w których oceniano dawki kwetiapiny do 800 mg w leczeniu choroby dwubiegunowej, przy czym w dwóch badaniach stosowano kwetiapinę w monoterapii, a w dwóch w terapii skojarzonej z solami litu lub walproinianem sodu, nie wykazały różnic między grupami leczonymi kwetiapiną i placebo pod względem częstości występowania objawów pozapiramidowych lub jednoczesnego stosowania leków antycholinergicznych.

W badaniach klinicznych wykazano, że kwetiapina jest skuteczna w monoterapii lub w terapii skojarzonej w zmniejszaniu częstości występowania epizodów maniakalnych u pacjentów z chorobą dwubiegunową. Uśredniona dawka produktu Geldoren w ostatnim tygodniu leczenia u pacjentów dobrze odpowiadających na leczenie wynosiła 600 mg na dobę, a u 85% pacjentów była w zakresie 400 do 800 mg na dobę.

W czterech badaniach klinicznych trwających 8 tygodni u pacjentów z objawami depresji o umiarkowanym i ciężkim nasileniu, w przebiegu choroby dwubiegunowej typu I i II, leczenie kwetiapiną w dawce 300 mg i 600 mg było znamiennie lepsze niż zastosowanie placebo odnośnie wartości wyniku: średniej poprawy według skali MADRS i odpowiedzi zdefiniowanej jako przynajmniej 50% poprawy całkowitego wyniku według skali MADRS w porównaniu do wartości uzyskanych na początku badania. Nie stwierdzono różnicy w wielkości odpowiedzi pomiędzy grupą pacjentów otrzymujących kwetiapinę w dawce 300 mg i 600 mg.

W przedłużonej obserwacji w dwóch z powyższych badań wykazano, że długotrwałe leczenie pacjentów, którzy odpowiadali na dawkę kwetiapiny 300 i 600 mg, w porównaniu do placebo, było skuteczne w odniesieniu do objawów depresji, ale nie w odniesieniu do objawów maniakalnych.

W dwóch badaniach klinicznych dotyczących przeciwdziałania nawrotom stosowano kwetiapinę w połączeniu z lekami stabilizującymi nastrój (normotymikami). U pacjentów z nastrojem maniakalnym, depresyjnym lub mieszanym, połączenie kwetiapiny i normotymiku wykazało większą skuteczność w porównaniu ze stosowaniem samego normotymiku pod względem wydłużenia czasu do nawrotu zmienionego nastroju (maniakalnego, depresyjnego lub mieszanego). Kwetiapinę podawano w dawce od 400 mg do 800 mg dwa razy dziennie, w leczeniu skojarzonym z solami litu lub kwasem walproinowym.

W jednym długotrwałym badaniu (do 2 lat leczenia) dotyczącym zapobieganiu nawrotom u pacjentów z chorobą dwubiegunową typu I i z nastrojem maniakalnym, depresyjnym lub mieszanym wykazano większą skuteczność kwetiapiny w porównaniu z placebo pod względem wydłużenia czasu do nawrotu zmiennego nastroju (maniakalnego, depresyjnego lub mieszanego). Liczba pacjentów ze zmiennym nastrojem wynosiła odpowiednio: 91 (22,5%) w grupie kwetiapiny, 208 (51,5%) w grupie placebo i 95 (26,1%) w grupie leczonej litem. U pacjentów dobrze odpowiadających na leczenie kwetiapiną, w porównaniu do pacjentów kontynuujących leczenie litem po uprzednim stosowaniu kwetiapiny, nie wykazano, że przejście na leczenie litem może być związane z wydłużeniem czasu do nawrotu zmiennego nastroju.

W badaniach klinicznych wykazano, że kwetiapina jest skuteczna w leczeniu, gdy podawana jest dwa razy na dobę, pomimo iż okres półtrwania kwetiapiny w fazie eliminacji wynosi około 7 godzin.

Potwierdzają to także dane z badań z użyciem emisyjnej tomografii komputerowej (PET), które wykazały obecność połączeń z receptorami 5HT2 i D2 do 12 godzin po podaniu kwetiapiny.

W badaniach klinicznych kontrolowanych placebo, z zastosowaniem kwetiapiny w monoterapii u pacjentów z wyjściową liczbą neutrofili >1,5x109/l, częstość wystąpienia przynajmniej raz liczby krwinek obojętnochłonnych <1,5x109/l wynosiła 1,72% u pacjentów otrzymujących kwetiapinę i 0,73% u pacjentów otrzymujących placebo. We wszystkich badaniach klinicznych (kontrolowanych placebo, otwartych, z kontrolą innego leku, u pacjentów z wyjściową liczbą neutrofili >1,5x109/l) częstość wystąpienia przynajmniej raz liczby krwinek obojętnochłonnych <0,5x109/l wynosiła 0,21% u pacjentów leczonych kwetiapiną i 0% u pacjentów otrzymujących placebo, natomiast częstość wystąpienia przynajmniej raz liczby neutrofili między >0,5 i <1,0x109/l wynosiła 0,75% u pacjentów leczonych kwetiapiną i 0,11% u pacjentów otrzymujących placebo.

Leczenie kwetiapiną było związane z zależnym od dawki, niewielkim zmniej szeniem stężenia hormonów tarczycy, szczególnie całkowitego T4 i wolnego T3. Zmniejszenie stężenia całkowitego i wolnego T4 było największe w ciągu pierwszych 2-4 tygodni stosowania kwetiapiny, bez dalszego zmniej szenia stężenia hormonów podczas długotrwałego leczenia. W większości przypadków przerwanie leczenia kwetiapiną powodowało powrót stężenia całkowitego i wolnego T4 do wartości prawidłowych, niezależnie od czasu trwania leczenia. Jedynie po zastosowaniu większych dawek obserwowano mniejsze obniżenie stężenia wolnego i odwrotnego T3. Stężenia TBG (białko wiążące tyroksynę) pozostały niezmienione i na ogół nie obserwowano związanego z tym zwiększenia stężenia TSH, zatem nie wydaje się, by kwetiapina powodowała istotną klinicznie niewydolność tarczycy.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Kwetiapina po podaniu doustnym jest dobrze wchłaniana i metabolizowana w dużym stopniu. Przyjmowanie z pożywieniem nie ma znaczącego wpływu na biodostępność kwetiapiny. Kwetiapina wiąże się w około 83% z białkami osocza. Maksymalne stężenie molowe aktywnego metabolitu - N-dealkilowanej kwetiapiny w stanie stacjonarnym wynosi 35% wartości uzyskiwanej dla kwetiapiny. Okres półtrwania kwetiapiny i N-dealkilowanej kwetiapiny wynosi odpowiednio około 7 i 12 godzin.

Farmakokinetyka kwetiapiny i N-dealkilowanej kwetiapiny jest liniowa i zależna od dawki. Farmakokinetyka kwetiapiny nie różni się u mężczyzn i kobiet.

Średni klirens kwetiapiny u osób w podeszłym wieku jest mniejszy o 30 do 50% w porównaniu z osobami dorosłymi w wieku od 18 do 65 lat.

Średni klirens kwetiapiny w osoczu był zmniejszony o około 25% u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min/1,73 m2) i u osób z zaburzeniami czynności wątroby (stabilna marskość poalkoholowa), jednak poszczególne wartości klirensu mieściły się w prawidłowym zakresie. Mniej niż 5% niezmienionej kwetiapiny i jej czynnego metabolitu, N-dealkilowanej kwetiapiny, jest wydalane z moczem.

Kwetiapina jest w znacznym stopniu metabolizowana - po podaniu znakowanej radioaktywnie kwetiapiny, w postaci niezmienionej wydalane jest z moczem i kałem mniej niż 5% podanej substancji. Około 73% radioaktywności wydalane jest w moczu, a 21% w kale. Klirens kwetiapiny w osoczu był zmniejszony o około 25% u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (stabilna marskość poalkoholowa). Ponieważ kwetiapina jest metabolizowana głównie w wątrobie, u osób z zaburzeniami czynności wątroby stężenie w osoczu może być zwiększone. W tej grupie pacjentów może być konieczna zmiana dawki.

Badania in vitro wykazały, że głównym izoenzymem układu enzymatycznego cytochromu P450 biorącym udział w metabolizmie kwetiapiny jest izoenzym CYP 3A4. N-dealkilowana kwetiapina powstaje i jest eliminowana głównie przez CYP3A4.

Ustalono, że kwetiapina i kilka jej metabolitów (w tym N-dealkilowana kwetiapina) są in vitro słabymi inhibitorami aktywności ludzkiego cytochromu P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 i 3A4.

Zahamowanie cytochromu CYP in vitro zachodzi wyłącznie w stężeniach około 5 do 50 razy większych niż obserwowane u ludzi przy zakresie dawek od 300 mg do 800 mg na dobę. W związku z tymi wynikami badań in vitro, jest mało prawdopodobne, aby jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Geldoren z innymi lekami powodowało klinicznie istotne zahamowanie metabolizmu innego leku za pośrednictwem cytochromu P450.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W przeprowadzonych in vivo i in vitro badaniach nie obserwowano genotoksycznego działania kwetiapiny. U zwierząt laboratoryjnych po dawkach mogących mieć znaczenie kliniczne obserwowano następujące zaburzenia, które dotychczas nie zostały potwierdzone w długotrwałych badaniach:

U szczurów obserwowano zmianę pigmentacji tarczycy, hipertrofię komórek pęcherzykowych gruczołu tarczowego i gruczolaka; u małp Cynomolgus hipertrofię komórek pęcherzykowych gruczołu tarczycowego, zmniejszenie stężenia T3 w osoczu, zmniejszenie stężenia hemoglobiny i zmniejszenie ilości białych i czerwonych komórek krwi, u psów zmętnienie soczewki i zaćmę.

W badaniach na szczurach (dawki 0, 20, 75 i 250 mg/kg/dzień) zwiększona była częstość występowania gruczolakoraka sutka u samic po zastosowaniu wszystkich dawek, wynikająca z przedłużonej hiperprolaktynemii.

Dane te należy wziąć pod uwagę rozważając korzyści i ryzyko leczenia kwetiapiną dla pacjenta.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki Laktoza j ednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Wapnia wodorofosforan dwuwodny Powidon K-29/32

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Magnezu stearynian

Otoczka tabletki Hypromeloza Makrogol 400 Tytanu dwutlenek (E171).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Geldoren, 25 mg, tabletki powlekane, pakowany jest w blistry z folii PCV/PE/PVDC//Aluminium w tekturowym pudełku

Wielkości opakowań: 6, 10, 20, 30, 50, 60 lub 100 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. ul. ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 17205

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 10 sierpień 2010 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2013-06-28

17

Geldoren