+ iMeds.pl

Gelopromt 1000 mg + 12,2 mgUlotka Gelopromt

Ulotka informacyjna dla pacjenta

GeloPromt

Substancje czynne: paracetamol i fenylefryna (w postaci chlorowodorku)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy zażywać lek GeloPromt ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacj a.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek GeloPromt i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zażyciem leku GeloPromt

3.    Jak zażywać lek GeloPromt

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek GeloPromt

6.    Inne informacje

1. Co to jest lek GeloPromt i w jakim celu się go stosuje


Lek GeloPromt jest proszkiem doustnym zawierającym połączenie składników skutecznych w łagodzeniu objawów powiązanych z przeziębieniem i grypą, w tym łagodzeniu bólów i dolegliwości, bólu gardła, bólu głowy, przekrwienia błony śluzowej nosa i obniżeniu temperatury.

Paracetamol jest dobrze znanym środkiem przeciwbólowym. Jest on skuteczny na bóle i dolegliwości, w tym ból głowy, jak też może obniżać gorączkę (środek przeciwgorączkowy).

Chlorowodorek fenylefryny (środek zmniejszający przekrwienie błony śluzowej nosa) zmniejsza obrzęk w drogach nosowych, łagodząc przekrwienie błony śluzowej nosa i zmniejszając nacisk, mogący powodować ból głowy.

2. Informacje ważne przed zażyciem leku GeloPromt


Nie zażywać tego leku z jakimikolwiek innymi produktami zawierającymi paracetamol. Podczas zażywania tego leku nie należy również pić dużych ilości alkoholu.

Kiedy nie zażywać leku GeloPromt:

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na substancje czynne paracetamol lub chlorowodorek fenylefryny lub którykolwiek z pozostałych składników (inne informacje, patrz punkt 6).

-    Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba serca.

-    Jeśli u pacjenta występuje wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie) lub nadczynność tarczycy.

-    Jeśli pacjent zażywa lub zażywał w ciągu ostatnich 14 dni lek zwany inhibitorem oksydazy monoaminowej (MAOI), zazwyczaj stosowany do leczenia depresji.

Należy zapytać się farmaceuty przez zażyciem leku GeloPromt, jeśli:

-    pacjentka jest w ciąży lub u pacjenta występuje zjawisko Raynauda (słabe krążenie krwi, powodujące bladość lub drętwienie palców u rąk lub nóg) lub cukrzycę.

-    pacjent zażywa beta-blokery na wysokie ciśnienie krwi lub leki rozszerzające naczynia (leki stosowane do leczenia wysokiego ciśnienia krwi, bólu nóg wskutek problemów naczyniowych lub zjawiska Raynauda.

-    pacjent zażywa trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (specjalna klasa leków stosowanych do leczenia depresji), inne leki zmniejszające przekrwienie lub barbiturany (stosowane do leczenia problemów ze snem lub epilepsji).

-    pacjent ma problemy z wątrobą lub nerkami.

-    pacjent ma chorobę wątroby przebiegającą bez marskości (chorobę wątroby niezwiązaną ze zmianami w strukturze wątroby).

-    u pacjentki występuje stan przedrzucawkowy w wywiadzie (stan obejmujący wysokie ciśnienie krwi i obrzęk w ciąży).

Zażywanie leku GeloPromt z innymi lekami

Na skuteczność pewnych terapii może mieć wpływ łączenie leków. Niektóre leki mogą wpływać na sposób działania paracetamolu, w tym leki stosowane do leczenia poziomu cholesterolu (cholestyramina) i nudności lub wymiotów (metoklopramid i domperidon). Działanie leków rozrzedzających krew (warfaryny i innych leków z grupy kumaryny) może być nasilone przez paracetamol.

Należy zwrócić uwagę, że te informacje mogą dotyczyć również produktów stosowanych jakiś czas temu lub w przyszłości.

Należy powiedzieć farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku GeloPromt

Jeśli u pacjenta występuje fenyloketonuria (dziedziczna choroba genetyczna), należy zwrócić uwagę, że produkt zawiera aspartam, źródło fenyloalaniny.

Lek zawiera 1 mmol (lub 23,8 mg) sodu na dawkę. Należy wziąć pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3. Jak zażywać lek GeloPromt


Należy dokładnie przeczytać instrukcje. - Jeśli pacjent ma wątpliwości dotyczące ilości leku do zażycia lub czasu zażycia, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej:

Do podania doustnego. Zawartość jednej jednodawkowej saszetki z proszkiem doustnym nasypać bezpośrednio na język.

Dawkę można powtórzyć po 4 - 6 godzinach. Nie zażywać więcej niż cztery saszetki w ciągu łącznie 24 godzin.

Nie podawać dzieciom poniżej 12 lat.

Jeśli objawy przeziębienia lub grypy nie ustąpią przez ponad 3 dni lub się nasilą, należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku GeloPromt

W przypadku przedawkowania należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, ze względu na ryzyko opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby.

4. Możliwe działania niepożądane


Jak każdy lek, GeloPromt może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe działania niepożądane to:

-    reakcj e alergiczne (takie jak wysypki skórne)

-    zmiany liczby krwinek, takie jak trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi, które może oznaczać łatwiejsze występowanie krwawień lub siniaków) lub agranulocytoza (zmniejszenie liczby białych krwinek, które powoduje większą podatność na infekcje)

-    nudności

-    dolegliwości brzuszne

-    wysokie ciśnienie krwi z bólem głowy

-    wymioty

-    kołatanie serca

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Ul. Ząbkowska 41

PL-03 736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek GeloPromt


Lek GeloPromt przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować leku GeloPromt po upływie terminu ważności zamieszczonego na saszetce i kartoniku po ‘Termin ważności’. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

5. Inne informacje


Co zawiera lek GeloPromt

Substancjami czynnymi leku są paracetamol 1000 mg i fenylefryna 12,2 mg.

Inne składniki leku to: kwas askorbinowy, ksylitol, bezwodny węglan sodu, kwas winowy, bezwodny cytrynian magnezu, aspartam, stearynian magnezu i aromat czarnej porzeczki Permaseal (Givaudan PHS-146010).

Jak wygląda lek GeloPromt i co zawiera opakowanie

Lek GeloPromt to biały proszek w jednodawkowych saszetkach do podania doustnego. Produkt jest dostępny w kartonikach po 10 saszetek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG Kieler Straße 11 25551 Hohenlockstedt Niemcy

Data zatwierdzenia ulotki: 12/2013

GeloPromt

Charakterystyka Gelopromt

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

GeloPromt, 1000 mg + 12,2 mg, proszek doustny

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda saszetka (1635 mg) zawiera:

Paracetamol    1000 mg

Chlorowodorek fenylefryny*    12,2 mg

* Co odpowiada fenylefrynie (zasada) 10,0 mg

Substancje pomocnicze:

Każda saszetka zawiera:

20,0 mg aspartamu - źródło fenyloalaniny

23,8 mg sodu

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek doustny.

GeloPromt to biały proszek w jednodawkowych saszetkach do podania doustnego.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Do łagodzenia objawów przeziębienia i grypy (bólów i dolegliwości, bólu głowy, bólu gardła i gorączki) w przypadku występowania z przekrwieniem błony śluzowej nosa.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne. Produkt należy umieścić bezpośrednio na języku, gdzie rozpuści się i następnie będzie możliwe połknięcie bez popijania wodą.

Dorośli, osoby w podeszłym wieku i młodzież w wieku 12 lat i powyżej: Zawartość jednej saszetki należy nasypać bezpośrednio na język.

Dawkę można powtórzyć po 4 - 6 godzinach. Nie należy zażywać więcej niż trzy dawki w ciągu 24 godzin.

Nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Produktu nie wolno stosować dłużej niż przez 3 dni (leczenie krótkotrwałe).

4.3    Przeciwwskazania

• Nadwrażliwość na paracetamol, fenylefrynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

•    Ciężka choroba wieńcowa serca

•    Nadciśnienie tętnicze lub guz chromochłonny

•    Nadczynność tarczycy

• Pacjenci aktualnie przyjmujący inhibitory monoaminooksydazy lub w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu takiego leczenia

•    Ciężkie zaburzenia czynności wątroby

•    Nadużywanie alkoholu

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z

•    zespołem Raynauda

•    cukrzycą

•    umiarkowaną i ciężką niewydolnością nerek

•    łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby (w tym zespołem Gilberta)

•    jednoczesnym leczeniem produktami leczniczymi mającymi wpływ na czynność wątroby

•    niedokrwistością hemolityczną

•    odwodnieniem

•    przewlekłym niedożywieniem

•    nadmierną utratą glutationu spowodowaną niedoborami metabolicznymi

•    przerostem stercza

Nie mieszać produktu z innymi produktami leczniczymi zawierającymi paracetamol. Dawki większe niż zalecane mogą prowadzić do ciężkiego uszkodzenia wątroby. Objawy kliniczne uszkodzenia wątroby zwykle ujawniają się 2 dni po spożyciu. Odtrutkę należy podać jak najszybciej. Patrz również punkt 4.9.

Produkt leczniczy zawiera 1 mmol (lub 23,8 mg) sodu na dawkę. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Zawiera również źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla osób z fenyloketonurią.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Paracetamol

Szybkość wchłaniania paracetamolu może być zwiększona przez metoklopramid lub domperidon, a cholestyramina może spowolnić wchłanianie.

Regularne stosowanie paracetamolu może nasilać przeciwzakrzepowe działanie warfaryny i innych leków z grupy kumaryny ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia krwawień; dawki przyjmowane sporadycznie nie mają istotnego wpływu.

Fenylefryna

Fenylefryna może niekorzystnie oddziaływać z innymi lekami sympatykomimetycznymi, lekami rozszerzającymi naczynia i beta-blokerami. Leki hamujące enzymy mikrosomalne wątroby, takie jak alkohol, barbiturany, inhibitory monoaminooksydazy i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, mogą zwiększać toksyczne działanie na wątrobę, zwłaszcza po przedawkowaniu. Produkt jest przeciwwskazany u pacjentów aktualnie przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy lub w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu takiego leczenia z powodu ryzyka przełomu nadciśnieniowego.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Płodność

Nie badano wpływu paracetamolu i fenylefryny na płodność mężczyzn i kobiet.

Ciąża

Paracetamol: Badania epidemiologiczne przeprowadzone z udziałem kobiet w ciąży nie wykazały szkodliwego działania stosowania paracetamolu w zalecanych dawkach, jednak pacjentki powinny przestrzegać zaleceń lekarza odnośnie stosowania.

Fenylefryna:

Ze względu na naczyniozwężające właściwości fenylefryny produkt należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentek ze stanem przedrzucawkowym w wywiadzie.

Fenylefryna może zmniejszać przepływ krwi przez łożysko. Jako środek ostrożności zalecane jest unikanie stosowania produktu GeloPromt w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Paracetamol jest wydzielany do mleka matki, ale w ilościach nie mających znaczenia klinicznego. Dostępne opublikowane dane nie wykazują przeciwwskazań do karmienia piersią.

Brak danych dotyczących stosowania fenylefryny w czasie karmienia piersią.

Jako środek ostrożności nie należy stosować produktu GeloPromt w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nieznane.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych jest zazwyczaj sklasyfikowana w następujący sposób: Bardzo często (> 1/10)

Często (> 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100)

Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Paracetamol

Zaburzenia krwi i układu chłonnego z częstością występowania "rzadko": Zaburzenia składu krwi, w tym zaburzenia płytek, agranulocytoza, leukopenia, małopłytkowość, niedokrwistość hemolityczna, pancytopenia.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej z częstością występowania "rzadko": Nadwrażliwość, w tym wysypka skórna i pokrzywka, świąd, pocenie, plamica, obrzęk naczynioruchowy.

Zaburzenia układu immunologicznego z częstością występowania "rzadko": Reakcje alergiczne lub nadwrażliwości, w tym wysypka skórna, pokrzywka, anafilaksja i skurcz oskrzeli.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych z częstością występowania "rzadko": Nieprawidłowa czynność wątroby (zwiększenie aktywności transaminaz wątrobowych), niewydolność wątroby, martwica wątroby, żółtaczka.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych z częstością występowania "bardzo rzadko": Śródmiąższowe zapalenie nerek po długotrwałym stosowaniu dużych dawek paracetamolu, jałowy ropomocz (mętny mocz).

Z nieznaną częstością występowania zgłaszano pojedyncze przypadki toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka, zespołu Stevensa-Johnsona, rumienia wielopostaciowego, obrzęku tchawicy, wstrząsu anafilaktycznego, niedokrwistości, zmian czynności wątroby i zapalenia wątroby, zmian czynności nerek (ciężkie zaburzenia czynności nerek, krwiomocz, bezmocz), wpływu na żołądek i jelita i zawrotów głowy.

Dzieci i młodzież

Częstość występowania, rodzaj i stopień nasilenia działań niepożądanych u dzieci w wieku powyżej 16 lat są oczekiwane takie same jak u osób dorosłych.

Fenylefryna

Zaburzenia układu nerwowego z częstością występowania "bardzo rzadko": Może wystąpić bezsenność, nerwowość, drżenie, lęk, niepokój ruchowy, splątanie, drażliwość, zawroty głowy i ból głowy.

Zaburzenia serca z częstością występowania "rzadko": Tachykardia, kołatanie serca.

Zaburzenia naczyniowe z częstością występowania "rzadko": Zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi.

Zaburzenia żołądka i jelit z częstością występowania "często": Jadłowstręt, nudności i wymioty.

Zaburzenia układu immunologicznego z częstością występowania "rzadko": Reakcje alergiczne lub nadwrażliwości, w tym wysypka skórna, pokrzywka, anafilaksja i skurcz oskrzeli.

4.9 Przedawkowanie

Paracetamol: Uszkodzenie wątroby jest możliwe u osób dorosłych, które zażyły 10 g paracetamolu lub więcej. Przyjęcie 5 g paracetamolu lub więcej może prowadzić do uszkodzenia wątroby, jeśli u pacjenta występują czynniki ryzyka (patrz poniżej).

Czynniki ryzyka Jeśli pacjent:

(a)    jest poddawany długotrwałemu leczeniu karbamazepiną, fenobarbitalem, fenytoiną, promidonem, ryfampicyną, dziurawcem lub innymi lekami indukującymi enzymy wątrobowe, lub

(b)    regularnie spożywa alkohol etylowy w ilościach przewyższających zalecane ilości, lub

(c)    prawdopodobnie ma wyczerpane zasoby glutationu, np. w zaburzeniach jedzenia, mukowiscydozie, zakażeniu HIV, głodzeniu się, kacheksji.

Objawy

Objawami przedawkowania paracetamolu występującymi w pierwszych 24 godzinach są: bladość, nudności, wymioty, jadłowstręt i ból brzucha. Uszkodzenie wątroby może ujawnić się w ciągu 12 do 48 godzin po spożyciu leku. Mogą wystąpić zaburzenia metabolizmu glukozy i kwasica metaboliczna. W ciężkim zatruciu niewydolność wątroby może prowadzić do encefalopatii, krwotoku, hipoglikemii, obrzęku mózgu i zgonu. Może rozwinąć się ostra niewydolność nerek z ostrą martwicą kanalików nerkowych, na które zdecydowanie wskazuje ból w okolicy lędźwiowej, krwiomocz i białkomocz, nawet jeśli nie występuje ciężkie uszkodzenie wątroby. Zgłaszano również występowanie zaburzeń rytmu serca i zapalenia trzustki.

Postępowanie

Natychmiastowe leczenie ma istotne znaczenie w postępowaniu po przedawkowaniu paracetamolu. Mimo braku istotnych wczesnych objawów pacjentów należy pilnie skierować do szpitala w celu udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej. Objawy mogą się ograniczać do nudności lub wymiotów i mogą nie odzwierciedlać ciężkości przedawkowania lub ryzyka uszkodzenia narządów. Postępowanie powinno być zgodne z ustalonymi wytycznymi leczenia.

Jeśli przedawkowanie nastąpiło w ciągu 1 godziny, należy rozważyć leczenie węglem aktywowanym. Stężenie paracetamolu w osoczu należy oznaczyć po 4 godzinach lub więcej po przyjęciu leku (wcześniej oznaczone stężenia są niepewne). Leczenie N-acetylocysteiną można zastosować do 24 godzin po przyjęciu paracetamolu, jednak maksymalne działanie ochronne uzyskuje się w przypadku zastosowania do 8 godzin po zażyciu leku. Skuteczność odtrucia zmniejsza się wyraźnie po tym czasie. W razie potrzeby należy podać pacjentowi N-acetylocysteinę dożylnie, zgodnie z ustalonym schematem dawkowania. Jeśli wymioty nie są problemem, odpowiednią alternatywą dla postępowania poza szpitalem może być doustne podanie metioniny. Postępowanie w przypadku pacjentów zgłaszających się z ciężką niewydolnością wątroby po upływie 24 godzin od przyjęcia leku należy skonsultować z NPIS lub oddziałem hepatologii.

Chlorowodorek fenylefryny: Cechy ciężkiego przedawkowania fenylefryny obejmują zmiany hemodynamiczne i zapaść sercowo-naczyniową z depresją oddechową. Leczenie polega na wczesnym wykonaniu płukania żołądka oraz postępowaniu objawowym i wspomagającym. Nadciśnienie można leczyć podając dożylnie bloker receptorów alfa-adrenergicznych.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Kod ATC: N02BE51

Paracetamol: Paracetamol ma działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, które uznaje się za spowodowane głównie przez hamowanie syntezy prostaglandyn w ośrodkowym układzie nerwowym.

Chlorowodorek fenylefryny: Fenylefryna jest agonistą postsynaptycznych receptorów alfa-adrenergicznych z małym powinowactwem z kardioselektywnymi receptorami beta-adrenergicznymi i minimalnym ośrodkowym działaniem stymulującym. Jest uznawana za lek zmniejszający przekrwienie i działa poprzez zwężenie naczyń w celu zmniejszenia obrzęku i obrzmienia błony śluzowej nosa.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Paracetamol: Paracetamol jest szybko i całkowicie wchłaniany z jelita cienkiego, po podaniu doustnym osiąga maksymalne stężenie w osoczu po 15 - 20 minutach. Dostępność ogólnoustrojowa podlega metabolizmowi pierwszego przejścia i waha się w zależności od dawki od 70% do 90%. Lek ulega szybkiej i swobodnej dystrybucji w organizmie, a jego eliminacja z osocza następuje z t1/2 wynoszącym około 2 godziny. Głównymi metabolitami są koniugaty glukoronidu i siarczanu (> 80%), wydalane z moczem.

Chlorowodorek fenylefryny: Fenylefryna jest wchłaniana z przewodu pokarmowego, ale ma zmniejszoną biodostępność po podaniu doustnym ze względu na metabolizm pierwszego przejścia. Zachowuje swoje działanie jako lek zmniejszający przekrwienie błony śluzowej nosa w przypadku podawania doustnego poprzez dystrybucję leku przez krążenie duże do łożyska naczyniowego błony śluzowej nosa. W przypadku zażywania doustnego jako leku zmniejszającego przekrwienie błony śluzowej nosa fenylefryna jest zazwyczaj podawana w odstępach 4 - 6 godzin.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych mających znaczenie dla osoby przepisującej poza danymi już wymienionymi w innym miejscu ChPL.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas askorbowy Ksylitol

Sodu węglan bezwodny Kwas winowy

Magnezu cytrynian bezwodny Aspartam

Magnezu stearynian Etyloceluloza

Aromat czarnej porzeczki (Givaudan PHS-146010)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Saszetka z Żywica jonomerowa/Aluminum/Papier laminowany w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania: 10 saszetek.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG Kieler Strasse 11 25551 Hohenlockstedt Niemcy

Telefon: +49 4826 59-0 Telefax: +49 4826 59-109 Internet: www.pohl-boskamp.de E-mail: info@pohl-boskamp.de

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

SPC-PL-2012-08-06 clear

GeloPromt