+ iMeds.pl

Gembin 40 mg/mlUlotka Gembin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Gembin, 40 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Gemcitabinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Gembin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gembin

3.    Jak stosować lek Gembin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Gembin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Gembin i w jakim celu się go stosuje

Lek Gembin należy do grupy leków zwanych lekami cytotoksycznymi. Leki te zabijają dzielące się komórki, w tym komórki rakowe.

Lek Gembin może być podawany sam lub w połączeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi, w zależności od rodzaju raka.

Lek Gembin jest stosowany w leczeniu następujących rodzajów raka:

-    niedrobnokomórkowy rak płuca (NDRP), sam lub w połączeniu z cisplatyną,

-    rak trzustki,

-    rak piersi, w połączeniu z paklitakselem,

-    rak jajnika, w połączeniu z karboplatyną,

-    rak pęcherza moczowego, w połączeniu z cisplatyną.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gembin Kiedy nie stosować leku Gembin:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na gemcytabinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

-    jeśli pacjentka karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed pierwszym podaniem leku zostaną pobrane próbki krwi pacjenta w celu oceny czynności nerek i wątroby. Przed podaniem każdym kolejnym podaniem leku będą pobierane próbki krwi w celu sprawdzenia, czy pacjent ma wystarczającą liczbę komórek krwi, aby otrzymać lek Gembin. W zależności od stanu ogólnego pacjenta lub gdy liczba komórek krwi jest zbyt niska, lekarz prowadzący może podjąć decyzję o zmianie dawki lub opóźnieniu leczenia. Okresowo będą pobierane próbki krwi, aby skontrolować czynność nerek i wątroby.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Gembin należy porozmawiać z lekarzem jeżeli:

-    u pacjenta występują lub w przeszłości występowały choroby wątroby, choroby serca, choroby naczyń lub problemy z nerkami

-    pacjent ostatnio został poddany radioterapii bądź ma zostać poddany radioterapii

-    pacjent był niedawno szczepiony

-    u pacjenta wystąpią problemy z oddychaniem lub pacjent czuje się słabo i jest bardzo blady (może to być objaw niewydolności nerek lub problemów z płucami)

-    pacjent cierpi na chorobę alkoholową, ponieważ lek ten zawiera etanol (alkohol)

-    pacjent choruje na padaczkę, ponieważ lek ten zawiera etanol (alkohol),

-    podczas leczenia tym lekiem u pacjenta wystąpią bóle głowy, splątanie, drgawki, zaburzenia widzenia lub zmiany w widzeniu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Mogą to być objawy bardzo rzadkiego działania niepożądanego dotyczącego układu nerwowego, o nazwie zespół odwracalnej tylnej encefalopatii

-    u pacjenta wystąpi uogólniony obrzęk, duszność lub zwiększenie masy ciała, ponieważ mogą to być objawy przesączania płynu z naczyń krwionośnych do tkanek.

Należy ściśle przestrzegać instrukcji dotyczącej rozcieńczania leku w celu uniknięcia działań niepożądanych.

Dzieci i młodzież

Lek ten nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 18 lat, z powodu niewystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

Lek Gembin i inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub szpitalnemu farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również szczepieniach oraz tych lekach, które wydawane są bez recepty; lub jeśli ostatnio pacjent został poddany radioterapii lub radioterapia jest planowana u pacjenta.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

W okresie ciąży należy unikać stosowania leku Gembin. Lekarz prowadzący omówi z pacjentką potencjalne ryzyko przyjmowania leku Gembin w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Podczas stosowania leku Gembin pacjentka musi przestać karmić piersią.

Wpływ na płodność

Mężczyźni powinni zostać poinformowani, aby nie planowali posiadania potomstwa podczas leczenia oraz do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia lekiem Gembin. Pacjent powinien zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty, jeśli chciałby począć dziecko podczas leczenia lub w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu leczenia. Przed rozpoczęciem leczenia pacjent może zasięgnąć porady w kwestii przechowania nasienia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Gembin może powodować senność.

Zawartość alkoholu w leku może zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać żadnych maszyn do czasu stwierdzenia, że stosowanie leku Gembin nie powoduje zaburzeń czujności u pacjenta.

Lek Gembin zawiera etanol (alkohol)

Lek Gembin zawiera 395 mg etanolu (alkohol) na 1 ml koncentratu, co odpowiada 500 ml piwa,

200 ml wina na dawkę 2 g. Szkodliwy dla pacjentów z chorobą alkoholową. Obecność alkoholu należy wziąć pod uwagę u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka tj. pacjentów z chorobą wątroby lub padaczką. Obecność alkoholu w leku może wpływać na działanie innych leków. Alkohol zawarty w tym leku może wpływać na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Gembin zawiera sód

Lek Gembin zawiera 3,95 mg (<1 mmol) sodu na 1 ml koncentratu. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3. Jak stosować lek Gembin

Zalecana dawka leku Gembin to 1000-1250 mg/m2 powierzchni ciała pacjenta. W celu obliczenia powierzchni ciała mierzony jest wzrost oraz masa ciała pacjenta. Lekarz prowadzący ustali odpowiednią dawkę na podstawie powierzchni ciała pacjenta. W zależności od liczby komórek krwi oraz ogólnego stanu pacjenta dawkę tę można dostosować lub opóźnić leczenie.

Częstość podawania leku Gembin zależy od rodzaju raka z powodu którego pacjent jest leczony.

Farmaceuta szpitalny lub lekarz rozcieńczy koncentrat leku Gembin, zanim poda go pacjentowi.

Lek Gembin zawsze będzie podawany w postaci infuzji (kroplówka) do jednej z żył pacjenta. Infuzja będzie trwała około 30 minut.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym, jeśli wystąpi:

-    Gorączka lub zakażenie (często (może wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów)): jeśli u pacjenta występuje temperatura 38°C lub wyższa, poty lub inne objawy zakażenia (pacjent może mieć niższą od prawidłowej liczbę białych komórek krwi, co jest bardzo częste).

-    Nieregularne bicie serca (arytmia) (niezbyt często (może wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów)).

-    Ból, zaczerwienienie, obrzęk lub owrzodzenie jamy ustnej (często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów)).

-    Reakcje uczuleniowe: jeśli u pacjenta wystąpi wysypka (bardzo często (może wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów))/świąd (często (może wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów)) lub gorączka (bardzo często (może wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów)).

-    Reakcje anafilaktyczne (ciężkie reakcje nadwrażliwości/alergiczne): wysypka skórna

z zaczerwienieniem i świądem skóry, obrzęk rąk, stóp, kostek, twarzy, ust lub gardła (mogące powodować trudności w przełykaniu lub oddychaniu), świszczący oddech, szybkie bicie serca (tachykardia), uczucie omdlenia (utrata przytomności spowodowana niedostatecznym dopływem krwi do mózgu) (bardzo rzadko (może wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów)).

-    Zmęczenie, uczucie słabości, łatwa utrata tchu lub jeśli pacjent wygląda blado (pacjent może mieć mniejsze od prawidłowego stężenie hemoglobiny, co jest bardzo częste (może wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów)).

-    Krwawienie z dziąseł, nosa lub jamy ustnej lub jakiekolwiek krwawienie, które nie ustaje, czerwonawe lub różowawe zabarwienie moczu, zasinienia niewiadomego pochodzenia (pacjent może mieć niższą od prawidłowej liczbę płytek krwi, co jest bardzo częste (może wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów)).

-    Trudności w oddychaniu (bardzo często obserwowane są łagodne trudności w oddychaniu wkrótce po podaniu leku Gembin w postaci infuzji, które wkrótce ustępują, jednak w niezbyt częstych lub rzadkich przypadkach mogą to być bardziej poważne powikłania płucne). Zawał serca (rzadko (może wystąpić nie częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów)).

-    Zespół hemolityczno-mocznicowy: silne zmęczenie i osłabienie, plamica lub siniaki, ostra niewydolność nerek (mała ilość wydalanego moczu/lub brak wydalania moczu) oraz objawy zakażenia. Może powodować zgon (niezbyt częste (może wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów)).

-    Potencjalnie zagrażające życiu reakcje skórne (martwica toksyczno- rozpływna naskórka, zespół Stevensa-Johnsona): ciężka wysypka ze świądem, pęcherze lub łuszczenie się skóry. Wysypkom skórnym często towarzyszą objawy przypominające grypę (bardzo rzadko (mogące wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów)).

-    Bóle głowy z zaburzeniami widzenia, splątanie, drgawki lub napady drgawkowe (zespół odwracalnej tylnej encefalopatii) (bardzo rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u niż 1 na 10 000 pacjentów)).

-    Uogólniony obrzęk, duszność lub zwiększenie masy ciała, ponieważ mogą to być objawy przesączania płynu z naczyń krwionośnych do tkanek (zespół przesiąkania włośniczek) (bardzo rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów)).

Inne działania niepożądane leku Gembin mogą obejmować:

Bardzo często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10

pacjentów):

-    niskie stężenie hemoglobiny (niedokrwistość)

-    mała liczba białych komórek krwi

-    mała liczba płytek krwi

-    trudności w oddychaniu

-    wymioty

-    nudności

-    wysypka skórna - alergiczna wysypka skórna, często z towarzyszącym świądem

-    wypadanie włosów

-    zaburzenia wątroby: wykrywane na podstawie nieprawidłowych wyników badań krwi

-    krew w moczu

-    nieprawidłowe wyniki badań moczu: białko w moczu

-    objawy przypominające grypę, w tym gorączka

-    obrzęk (opuchlizna w obrębie kostek, palców u rąk, stóp, twarzy).

Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na10 pacjentów):

-    gorączka z towarzyszącą małą liczbą białych komórek krwi (gorączka neutropeniczna)

-    jadłowstręt (małe łaknienie)

-    ból głowy

-    bezsenność

-    senność

-    kaszel

-    katar

-    zaparcia

-    biegunka

-    ból, zaczerwienienie, obrzęk lub owrzodzenie jamy ustnej

-    świąd

-    potliwość

-    ból mięśni

-    ból pleców

-    gorączka

-    osłabienie

-    dreszcze.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100

pacjentów):

-    udar

-    nieregularne bicie serca (arytmia)

-    niewydolność serca

-    śródmiąższowe zapalenie płuc (bliznowacenie pęcherzyków płucnych)

-    skurcz dróg oddechowych (świszczący oddech)

-    nieprawidłowy obraz RTG/prześwietlenia klatki piersiowej (bliznowacenie płuc)

-    ciężkie uszkodzenie wątroby, w tym niewydolność wątroby, które może zagrażać życiu

-    niewydolność nerek

-    zespół hemolityczno-mocznicowy (silne zmęczenie i osłabienie, plamica lub siniaki, ostra niewydolność nerek (mała ilość wydalanego moczu/lub brak wydalania moczu) oraz objawy zakażenia; może powodować zgon).

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów):

-    atak serca (zawał mięśnia sercowego)

-    niskie ciśnienie krwi

-    zgorzel palców u rąk lub    stóp

-    płyn w płucach

-    zespół niewydolności oddechowej dorosłych (ciężki stan zapalny płuc powodujący niewydolność oddechową)

-    łuszczenie się skóry, powstawanie    wrzodów lub pęcherzy

-    reakcje w miejscu wstrzyknięcia

-    toksyczność radioterapii - bliznowacenie pęcherzyków płucnych związane z naświetlaniem

-    nawrót objawów popromiennych (wysypka skórna przypominająca ciężkie oparzenie słoneczne), który może wystąpić na skórze wcześniej poddanej radioterapii.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000

pacjentów):

-    reakcje anafilaktyczne    (ciężkie reakcje nadwrażliwości/alergiczne)

-    zwiększenie liczby płytek krwi,

-    niedokrwienne zapalenie okrężnicy (stan zapalny wyściółki jelita grubego, spowodowany zmniejszoną objętością dostarczanej krwi)

-    powstawanie odleżyn na skórze i powstawanie ciężkich pęcherzy na skórze (martwica toksyczno-rozpływna naskórka, zespół Stevensa-Johnsona)

-    zespół przesiąkania włośniczek (przesączanie płynu z naczyń krwionośnych do tkanki)

-    zespół odwracalnej tylnej encefalopatii (stan neurologiczny z objawami obejmującymi drgawki, ból głowy, splątanie i zaburzenia widzenia).

U pacjenta może wystąpić którykolwiek z powyższych objawów i (lub) stanów. W przypadku pojawienia się któregokolwiek z powyższych objawów niepożądanych, należy niezwłocznie powiadomić lekarza prowadzącego.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Gembin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opakowanie zamknięte

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Po pierwszym otwarciu

Stabilność fizykochemiczna została wykazana przez 28 dni w temperaturze 25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, raz otwarty lek może być przechowywany maksymalnie przez 28 dni w temperaturze 25°C. Odpowiedzialność za inny okres i warunki przechowywania przed użyciem ponosi użytkownik.

Roztwór do infuzji

Stabilność fizykochemiczna leku po rozcieńczeniu w 0,9% roztworze chlorku sodu (5,2 mg/ml gemcytabiny) została wykazana przez 5 dni w temperaturze od 2°C do 8°C i ok. 30°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, roztwór do infuzji należy zużyć natychmiast. Jeżeli nie zostanie on natychmiast zużyty, odpowiedzialność za okres i warunki przechowywania przed użyciem ponosi użytkownik i zwykle okres ten nie powinien przekroczyć 24 godzin w temperaturze 2°C do 8°C, chyba że rozcieńczenie miało miejsce w kontrolowanych i walidowanych warunkach aseptycznych.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i kartoniku.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się jakiekolwiek cząsteczki.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Gembin

-    Substancją czynną leku jest gemcytabina (w postaci gemcytabiny chlorowodorku). Każdy

1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 40 mg gemcytabiny (w postaci gemcytabiny chlorowodorku). Każda fiolka 5 ml zawiera 200 mg gemcytabiny (w postaci gemcytabiny chlorowodorku). Każda fiolka 25 ml zawiera 1 g gemcytabiny (w postaci gemcytabiny chlorowodorku). Każda fiolka 50 ml zawiera 2 g gemcytabiny (w postaci gemcytabiny chlorowodorku).

-    Pozostałe składniki leku to: disodu fosforan bezwodny, sodu wodorotlenek, kwas solny stężony, etanol bezwodny, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Gembin i co zawiera opakowanie

Lek Gembin, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, jest klarownym, bezbarwnym lub bladożółtym roztworem.

Lek Gembin pakowany jest w fiolki z bezbarwnego szkła, z gumowym korkiem i aluminiowym wieczkiem, z polipropylenowym dyskiem. Każda fiolka może być opakowana w zewnętrzne ochronne opakowanie.

Wielkości opakowań 1 x 5 ml fiolka 1 x 25 ml fiolka 1 x 50 ml fiolka

Podmiot odpowiedzialny

Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjöröur Islandia

Wytwórca

S.C. Sindan-Pharma S.R.L. 11th Ion Mihalache Blvd 011171 Bukareszt 1 Rumunia

Actavis Italy S.p.A.

Via Pasteur 10 20014 Nerviano (MI) Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta. Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: listopad 2014

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Instrukcja dotycząca stosowania

Lek cytotoksyczny

Postępowanie

Podczas przygotowywania i utylizacji roztworu do infuzji należy przestrzegać standardowych środków bezpieczeństwa dla środków cytostatycznych. Kobiety będące w ciąży nie powinny przygotowywać produktu. Roztwór do sporządzania infuzji należy przygotowywać w odpowiednich bezpiecznych pomieszczeniach, używając ochronnych płaszczy i rękawiczek. W przypadku braku dostępności bezpiecznych pomieszczeń, wyposażenie należy uzupełnić o maskę i okulary ochronne. W przypadku kontaktu z oczami preparat może powodować poważne podrażnienie. Oczy należy natychmiast dokładnie przemyć wodą. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku rozlania roztworu na skórę, należy dokładnie przemyć wodą.

Instrukcja dotycząca rozcieńczania

Należy ściśle przestrzegać poniższej instrukcji dotyczącej rozcieńczania leku w celu uniknięcia działań niepożądanych.

Jedynym zalecanym rozcieńczalnikiem do rozcieńczania leku Gembin, koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji jest 9 mg/ml (0,9%) roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań (nie zawierający środków konserwujących).

1.    W tracie rozcieńczania gemcytabiny do podania w postaci infuzji dożylnej należy stosować metody aseptyczne.

2.    Całkowitą ilość gemcytabiny 40 mg/ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji wymaganą dla indywidualnego pacjenta należy rozcieńczyć w co najmniej 500 ml sterylnego roztworu chlorku sodu do wstrzykiwań 9 mg/ml (0,9%), (niezawierającego środków konserwujących) i podawać przez 30 minut. Można dokonać dalszego rozcieńczenia tym samym rozcieńczalnikiem. Rozcieńczony roztwór jest klarowny, bezbarwny lub jasnosłomkowy.

3.    Podawany pozajelitowo lek przed zastosowaniem należy obejrzeć, czy nie zawiera stałych cząstek i przebarwień. Jeżeli występują stałe cząstki, nie podawać leku.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Warunki przechowywania

Opakowanie zamknięte

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Po pierwszym otwarciu

Stabilność fizykochemiczna została wykazana przez 28 dni w temperaturze 25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, raz otwarty lek może być przechowywany maksymalnie przez 28 dni w temperaturze 25°C. Odpowiedzialność za inny okres i warunki przechowywania przed użyciem ponosi użytkownik.

Roztwór do infuzji

Stabilność fizykochemiczna leku po rozcieńczeniu w 0,9% roztworze chlorku sodu (5,2 mg/ml gemcytabiny) została wykazana przez 5 dni w temperaturze 2°C do 8°C i ok. 30°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, roztwór do infuzji należy zużyć natychmiast. Jeżeli nie zostanie on natychmiast zużyty, odpowiedzialność za okres i warunki przechowywania przed użyciem ponosi użytkownik i zwykle okres ten nie powinien przekroczyć 24 godzin w temperaturze 2°C do 8°C, chyba że rozcieńczenie miało miejsce w kontrolowanych i walidowanych warunkach aseptycznych.

9

Gembin

Charakterystyka Gembin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Gembin, 40 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy 1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 40 mg gemcytabiny (w postaci gemcytabiny chlorowodorku).

Każda fiolka o pojemności 5 ml zawiera 200 mg gemcytabiny (w postaci gemcytabiny chlorowodorku).

Każda fiolka o pojemności 25 ml zawiera 1 g gemcytabiny (w postaci gemcytabiny chlorowodorku). Każda fiolka o pojemności 50 ml zawiera 2 g gemcytabiny (w postaci gemcytabiny chlorowodorku).

Substancje pomocnicze: 3,95 mg/ml sodu i 395 mg/ml bezwodnego etanolu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji. Klarowny, bezbarwny lub bladożółty roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Gemcytabina w skojarzeniu z cisplatyną jest wskazana do stosowania w leczeniu pacjentów z rakiem pęcherza moczowego miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami.

Gemcytabina jest wskazana do stosowania w leczeniu pacjentów z rakiem gruczołowym trzustki miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami.

Gemcytabina w skojarzeniu z cisplatyną jest wskazana jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) w stadium miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami. Stosowanie gemcytabiny w monoterapii można rozważać u pacjentów w podeszłym wieku lub pacjentów o stopniu sprawności 2.

Gemcytabina w skojarzeniu z karboplatyną jest wskazana do stosowania w leczeniu pacjentek z nabłonkowym rakiem jajnika w stadium miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami po niepowodzeniu terapii I rzutu opartej na związkach platyny, które wystąpiło po co najmniej 6 miesięcznym okresie bez nawrotu choroby.

Gemcytabina w połączeniu z paklitakselem, jest wskazana do stosowania w leczeniu wznowy miejscowej raka piersi lub raka piersi z przerzutami, niekwalifikującego się do leczenia operacyjnego po niepowodzeniu chemioterapii uzupełniającej/przedoperacyjnej. Wcześniejsza chemioterapia powinna zawierać antracykliny, chyba że były przeciwwskazania kliniczne do ich stosowania.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Gemcytabina powinna być przepisywana przez lekarza wykwalifikowanego w zakresie stosowania chemioterapii przeciwnowotworowej.

Dawkowanie

Rak pęcherza moczowego Leczenie skojarzone

Zalecana dawka gemcytabiny wynosi 1000 mg/m2 pc., podawana w postaci 30-minutowej infuzji. Dawkę należy podawać w 1., 8. i 15. dniu każdego 28-dniowego cyklu leczenia skojarzonego z cisplatyną. Cisplatynę podaje się w zalecanej dawce wynoszącej 70 mg/m2 pc. W 1. dniu po podaniu gemcytabiny lub w 2. dniu każdego 28-dniowego cyklu. Ten 4-tygodniowy cykl jest następnie powtarzany. W zależności od stopnia toksyczności występującego u pacjenta, przed każdym cyklem lub podczas cyklu można dokonać zmniejszenia dawki.

Rak trzustki

Zalecana dawka gemcytabiny wynosi 1000 mg/m2 pc., podawana w postaci 30-minutowej infuzji dożylnej. Leczenie należy powtarzać raz na tydzień przez okres do 7 tygodni, po czym następuje tygodniowa przerwa w leczeniu. Kolejne cykle leczenia składają się z infuzji podawanych raz na tydzień przez 3 z 4 kolejnych tygodni. W zależności od stopnia toksyczności występującego u pacjenta, przed każdym cyklem lub podczas cyklu można dokonać zmniejszenia dawki.

Niedrobnokomórkowy rak płuca

Monoterapia

Zalecana dawka gemcytabiny wynosi 1000 mg/m2 pc., podawana w postaci 30-minutowej infuzji dożylnej. Leczenie należy powtarzać raz na tydzień przez okres 3 tygodni, po czym następuje tygodniowa przerwa w leczeniu. Ten 4-tygodniowy cykl leczenia następnie powtarza się.

W zależności od stopnia toksyczności występującego u pacjenta, przed każdym cyklem lub podczas cyklu można dokonać zmniejszenia dawki.

Leczenie skojarzone

Zalecana dawka gemcytabiny to 1250 mg/m2 pc., podawana w postaci 30-minutowej infuzji dożylnej w 1. i 8. dniu każdego 21-dniowego cyklu leczenia. W zależności od stopnia toksyczności występującego u pacjenta, przed każdym cyklem lub podczas cyklu można dokonać zmniejszenia dawki.

Cisplatynę stosuje się w dawkach między 75-100 mg/m2 pc. raz na 3 tygodnie.

Rak piersi

Leczenie skojarzone

W leczeniu skojarzonym gemcytabiną z paklitakselem zaleca się podawanie paklitakselu (175 mg/m2 pc.) w infuzji dożylnej trwającej około 3. -godzin w 1. dniu, a następnie podawanie gemcytabiny (1250 mg/m2 pc.) w postaci 30-minutowej infuzji dożylnej w 1. i 8. dniu każdego 21-dniowego cyklu leczenia. W zależności od stopnia toksyczności występującego u pacjentki, przed każdym cyklem lub podczas cyklu można dokonać zmniejszenia dawki. Przed rozpoczęciem leczenia skojarzonego gemcytabiną z paklitakselem bezwzględna liczba granulocytów u pacjentki powinna wynosić co najmniej 1500 (x 106/l) komórek.

Rak jajnika

Leczenie skojarzone

W leczeniu skojarzonym gemcytabiną z karboplatyną zaleca się podawanie gemcytabiny w dawce 1000 mg/m2 pc. w postaci 30-minutowej infuzji dożylnej w 1. i 8. dniu każdego 21-dniowego cyklu leczenia. Po podaniu gemcytabiny w dniu 1. podaje się karboplatynę, aż do uzyskania wartości pola pod krzywą (AUC) równej 4,0 mg/ml x min. W zależności od stopnia toksyczności występującego u pacjentki, przed każdym cyklem lub podczascyklu można dokonać zmniejszenia dawki.

Monitorowanie toksyczności i dostosowanie dawkowania w zależności od występujących objawów toksyczności

Dostosowanie dawkowania w przypadku wystąpienia objawów toksyczności niehematologicznej W celu wykrycia toksyczności niehematologicznej należy przeprowadzać okresowe badanie przedmiotowe pacjenta oraz badania czynności nerek i wątroby.

Produkt leczniczy Gembin zawiera 395 mg etanolu na 1 ml koncentratu. Należy wziąć to pod uwagę podczas stosowania u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką (patrz punkt 4.4).

W zależności od stopnia toksyczności występującego u pacjenta, przed każdym cyklem lub podczas cyklu można dokonać zmniejszenia dawki. Na ogół, w przypadku ciężkiej toksyczności niehematologicznej (stopnia 3 lub 4), z wyjątkiem nudności/wymiotów, leczenie gemcytabiną należy wstrzymać lub zmniejszyć dawkę, w zależności od oceny lekarza prowadzącego. Podawanie dawek należy wstrzymać do momentu, aż w ocenie lekarza prowadzącego objawy toksyczności ustąpią.

Dostosowanie dawki cisplatyny, karboplatyny i paklitakselu w leczeniu skojarzonym, patrz odpowiednie Charakterystyki Produktów Leczniczych.

Dostosowanie dawkowania w przypadku wystąpienia objawów toksyczności hematologicznej Rozpoczęcie cyklu

We wszystkich wskazaniach przed podaniem każdej dawki należy oznaczyć liczbę płytek krwi i granulocytów. Przed rozpoczęciem cyklu leczenia bezwzględna liczba granulocytów powinna wynosić co najmniej 1500 (x 106/l), a płytek krwi 100 000 (x 106/l) komórek.

Podczas cyklu

Dostosowanie dawki gemcytabiny podczas cyklu należy przeprowadzać zgodnie z poniższymi tabelami:

Dostosowanie dawki gemcytabiny pod raka trzustki, podawanej w monotera

czas cyklu leczenia raka pęcherza moczowego, NDRP i pii lub w skojarzeniu z cisplatyną

Bezwzględna liczba granulocytów (x 106/l)

Liczba płytek krwi (x 106/l)

Procent standardowej dawki gemcytabiny (%)

>1000 i

> 100 000

100

500 - 1000 lub

50 000 - 100 000

75

< 500 lub

< 50 000

Pominąć dawkę*

* Pominiętej dawki nie należy podawać w czasie trwania cyklu dopóki bezwzględna liczba granulocytów nie osiągnie wartości co najmniej 500 (x 106/l), a liczba płytek krwi 5 0 0 00 (x 106/l).

Dostosowanie dawki gemcytabiny podczas cyklu leczenia raka piersi, podawanej w skojarzeniu z paklitakselem

Bezwzględna liczba granulocytów (x 106/l)

Liczba płytek krwi (x 106/l)

Procent standardowej dawki gemcytabiny (%)

> 1 200

i

> 75 000

100

1000 - < 1 200

lub

50 000 - 75 000

75

700 - < 1000

i

> 50 000

50

< 700

lub

< 50 000

Pominąć dawkę*

* Pominiętej dawki nie należy podawać w czasie trwania cyklu. Leczenie należy wznowić w 1. dniu kolejnego cyklu, jeżeli bezwzględna liczba granulocytów osiągnie wartość co najmniej 1 500 (x 106/l), a liczba płytek krwi osiągnie wartość 100 0 00 (x 106/l).

Dostosowanie dawki gemcytabiny podczas cyklu leczenia raka jajnika, podawanej w skojarzeniu z karboplatyną

Bezwzględna liczba granulocytów

Liczba płytek krwi

Procent standardowej

(x 106/l)

(x 106/l)

dawki gemcytabiny (%)

> 1 500

i

> 100 000

100

1000 - 1 500

lub

75 000 - 100 000

50

< 1000

lub

< 75 000

Pominąć dawkę*

* Pominiętej dawki nie należy podawać w czasie trwania cyklu. Leczenie należy wznowić w 1. dniu kolejnego cyklu, jeżeli bezwzględna liczba granulocytów osiągnie wartość co najmniej 1 500 (x 106/l), a liczba płytek krwi osiągnie wartość 100 0 00 (x 106/l).

Dostosowanie dawki w przypadku wystąpienia toksyczności hematologicznej w kolejnych cyklach leczenia, we wszystkich wskazaniach

W razie wystąpienia następujących objawów toksyczności hematologicznej, dawkę gemcytabiny należy zmniejszyć do 75% dawki początkowej podanej w pierwszym cyklu:

•    bezwzględna liczba granulocytów < 500 x 106/l przez okres dłuższy niż 5 dni,

•    bezwzględna liczba granulocytów < 100 x 106/l przez okres dłuższy niż 3 dni,

•    gorączka neutropeniczna,

•    liczba płytek krwi < 25 0 00 x 106/l,

•    opóźnienie cyklu dłużej niż o 1 tydzień, z powodu toksyczności.

Sposób podawania

Produkt leczniczy jest dobrze tolerowany podczas infuzji i może być podawany w warunkach ambulatoryjnych. W przypadku wystąpienia wynaczynienia infuzję należy natychmiast przerwać i rozpocząć ponownie w innym naczyniu krwionośnym. Po podaniu leku stan pacjenta należy uważnie kontrolować. .

Instrukcje dotyczące rozcieńczania produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby

U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek gemcytabinę należy stosować z zachowaniem ostrożności z uwagi na niewystarczającą ilość danych z badań klinicznych umożliwiających dokładne ustalenie zaleceń dla tych populacji pacjentów (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Pacjenci w podeszłym wieku (> 65 lat)

Gemcytabina jest dobrze tolerowana u pacjentów w wieku powyżej 65 lat. Poza innymi ogólnymi zaleceniami dla wszystkich pacjentów, nie ma danych wskazujących na konieczność dostosowania dawki u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 5.2).

Dzieci i młodzież (< 18 lat)

Gemcytabina nie jest zalecana do stosowania u dzieci poniżej 18 lat ze względu na niewystarczającą ilość danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Karmienie piersią (patrz punkt 4.6).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Wydłużenie czasu infuzji oraz zwiększenie częstości podawania wiąże się ze zwiększeniem toksyczności gemcytabiny.

Toksyczność hematologiczna

Gemcytabina może powodować zahamowanie czynności szpiku kostnego objawiające się leukopenią, trombocytopenią i niedokrwistością.

U pacjentów otrzymujących gemcytabinę przed podaniem każdej dawki należy oznaczyć liczbę płytek krwi, leukocytów i granulocytów. W przypadku zahamowania czynności szpiku kostnego wywołanego leczeniem należy rozważyć przerwanie lub zmodyfikowanie leczenia (patrz punkt 4.2). Zahamowanie czynności szpiku kostnego jest jednak krótkotrwałe i na ogół nie powoduje konieczności zmniejszenia dawki i rzadko prowadzi do przerwania leczenia.

Liczba krwinek w krwi obwodowej może nadal się zmniejszać po zaprzestaniu podawania gemcytabiny. U pacjentów z upośledzeniem czynności szpiku kostnego, leczenie należy rozpoczynać z zachowaniem ostrożności. Podobnie jak w przypadku podawania innych leków cytotoksycznych, należy wziąć pod uwagę ryzyko kumulacji działania hamującego czynność szpiku kostnego, gdy gemcytabina jest podawana w skojarzeniu z inną chemioterapią.

Niewydolność wątroby i nerek

Podawanie gemcytabiny u pacjentów ze współistniejącymi przerzutami do wątroby lub zapaleniem wątroby, alkoholizmem lub marskością wątroby w wywiadzie może prowadzić do zaostrzenia niewydolności wątroby.

Należy okresowo przeprowadzać laboratoryjną ocenę czynności nerek i wątroby (włączając badania wirusologiczne).

Gemcytabinę należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z upośledzeniem czynności wątroby lub nerek z uwagi na niewystarczającą ilość danych z badań klinicznych, która pozwoliłaby na określenie wyraźnych zaleceń dawkowania w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.2).

Jednoczesne stosowanie radioterapii

Radioterapia skojarzona (podawana jednocześnie lub w odstępie < 7-dniowym): istnieją doniesienia

0    występowaniu toksyczności (patrz punkt 4.5, szczegółowe informacje i zalecenia dotyczące stosowania).

Żywe szczepionki

Szczepionka przeciw żółtej febrze i inne żywe atenuowane szczepionki są przeciwwskazane u pacjentów leczonych gemcytabiną (patrz punkt 4.5).

Zespół odwracalnej tylnej encefalopatii (ang. posterior reversible encephalopathy syndrome, PRES) U pacjentów leczonych gemcytabiną w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z innym chemioterapeutykiem zgłaszano przypadki wystąpienia zespołu odwracalnej tylnej encefalopatii (PRES) z potencjalnie ciężkimi następstwami. U większości pacjentów przyjmujących gemcytabinę, u których wystąpił zespół PRES donoszono o występowaniu ostrego nadciśnienia i napadów drgawkowych, ale mogą być również obecne inne objawy, takie jak: ból głowy, letarg, splątanie i ślepota. Rozpoznanie najlepiej potwierdzić przy pomocy magnetycznego rezonansu jądrowego (ang. Magnetic Resonance Imaging, MRI). Zespół PRES jest zazwyczaj odwracalny po zastosowaniu odpowiedniego leczenia wspomagającego. Jeśli zespół PRES wystąpi podczas leczenia, należy całkowicie przerwać podawanie gemcytabiny i wdrożyć odpowiednie leczenie wspomagające, w tym pomiar ciśnienia tętniczego krwi i leczenie przeciwdrgawkowe.

Zaburzenia sercowo-naczyniowe

Z uwagi na ryzyko zaburzeń serca i (lub) naczyń związanych ze stosowaniem gemcytabiny, należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów ze zdarzeniami sercowo-naczyniowymi w wywiadzie.

Zespół przesiąkania włośniczek

Podczas stosowania gemcytabiny w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami, u pacjentów zgłaszano występowanie zespołu przesiąkania włośniczek (patrz punkt 4.8). Zaburzenie to jest zazwyczaj uleczalne, jeżeli zostanie wcześnie rozpoznane i zostanie wdrożone odpowiednie postępowanie, aczkolwiek donoszono o przypadkach zakończonych zgonem. Zespół przesiąkania włośniczek obejmuje ogólnoustrojową nadmierną przepuszczalność włośniczek, w wyniku czego płyn

1    białka z przestrzeni wewnątrznaczyniowej przesiąkają do tkanki śródmiąższowej. Objawy kliniczne

obejmują uogólniony obrzęk, zwiększenie masy ciała, hipoalbuminemię, ciężkie niedociśnienie, ostrą niewydolność nerek i obrzęk płuc. Jeżeli podczas leczenia wystąpi zespół przesiąkania włośniczek, należy przerwać podawanie gemcytabiny i zastosować odpowiednie leczenie wspomagające. Zespół przesiąkania włośniczek może wystąpić podczas kolejnych cykli i może być powiązany z zespołem niewydolności oddechowej u dorosłych, jak opisano w literaturze.

Płuca

Zaburzenia ze strony płuc, czasem ciężkie (w tym obrzęk płuc, śródmiąższowe zapalenie płuc lub zespół niewydolności oddechowej dorosłych) zgłaszano w związku z leczeniem gemcytabiną. W przypadku ich wystąpienia, należy rozważyć odstawienie leczenia gemcytabiną. Wczesne zastosowanie postępowania wspomagającego może przynieść poprawę stanu pacjenta.

Nerki

Zespół hemolityczno-mocznicowy

U pacjentów otrzymujących gemcytabinę rzadko odnotowano (dane uzyskane po wprowadzeniu do obrotu) objawy kliniczne odpowiadające zespołowi hemolityczno-mocznicowemu (ang. HUS) (patrz punkt 4.8). HUS jest chorobą potencjalnie zagrażającą życiu. Podawanie gemcytabiny należy przerwać w przypadku wystąpienia pierwszych objawów mikroangiopatycznej niedokrwistości hemolitycznej, takich jak nagłe zmniejszenie stężenia hemoglobiny z towarzyszącą trombocytopenią, podwyższenie stężenia bilirubiny, kreatyniny, azotu mocznikowego lub LDH w surowicy. Niewydolność nerek może być nieodwracalna po odstawieniu leczenia i może wymagać leczenia dializami.

Płodność

W badaniach dotyczących płodności gemcytabina spowodowała hipospermatogenezę u samców myszy (patrz punkt 5.3). Dlatego też mężczyznom leczonym gemcytabiną nie zaleca się, aby planowali posiadanie potomstwa podczas leczenia oraz do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia. Przed podjęciem leczenia zaleca się zasięgnięcie porady w kwestii zamrożenia nasienia w ciekłym azocie z uwagi na możliwość wystąpienia bezpłodności na skutek leczenia gemcytabiną (patrz punkt 4.6).

Sód

Produkt leczniczy Gembin zawiera 3,95 mg (<1 mmol) sodu w każdym 1 ml koncentratu. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Etanol

Produkt leczniczy Gembin zawiera 395 mg etanolu na 1 ml koncentratu. W przypadku nieprawidłowego rozcieńczenia produktu leczniczego obecność alkoholu może być przyczyną wystąpienia działań niepożądanych z nim związanych. Należy ściśle przestrzegać instrukcji dotyczącej rozcieńczania produktu leczniczego (patrz punkt 6.6). Może być on szkodliwy dla pacjentów z chorobą alkoholową. Zawartość alkoholu należy wziąć również pod uwagę u pacjentów z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobami wątroby lub padaczką. Należy wziąć pod uwagę możliwy wpływ na ośrodkowy układ nerwowy i inne działania.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono specyficznych badań dotyczących interakcji (patrz punkt 5.2).

Radioterapia

Jednoczesne stosowanie radioterapii (podawanej razem lub w odstępie < 7 dni) - Toksyczność związana z takim leczeniem skojarzonym zależy od wielu różnych czynników, w tym od dawki gemcytabiny, częstości podawania gemcytabiny, dawki napromieniania, planowanej techniki radioterapii, tkanki docelowej i objętości tkanki docelowej.

Badania niekliniczne i kliniczne wykazały, że gemcytabina zwiększa wrażliwość organizmu na promieniowanie jonizujące. W pojedynczym badaniu klinicznym, w którym przez okres do 6 kolejnych tygodni podawano gemcytabinę w dawce 1000 mg/m2 pc. jednocześnie z terapeutycznym napromienianiem klatki piersiowej u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc, obserwowano znaczącą toksyczność w postaci ciężkiego i potencjalnie zagrażającego życiu zapalenia błony śluzowej, a w szczególności zapalenia przełyku i zapalenia płuc, głównie u pacjentów, u których objętość tkanek poddanych radioterapii była duża [mediana objętości napromienianych tkanek 4 795 cm3]. Kolejne badania sugerują, że możliwe jest podawanie gemcytabiny w niższych dawkach jednocześnie z radioterapią z przewidywalnym działaniem toksycznym, tak jak w badaniach II fazy przeprowadzonych u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc, w których przez okres 6 tygodni stosowano jednocześnie napromienianie klatki piersiowej w dawce 66 Gy, gemcytabinę (600 mg/m2 pc., czterokrotnie) oraz cisplatynę (80 mg/m2 pc., dwukrotnie). Dotychczas nie ustalono optymalnego schematu bezpiecznego stosowania gemcytabiny z radioterapią we wszystkich rodzajach guza.

Stosowanie gemcytabiny przed radioterapią lub po radioterapii (podawanej w odstępie > 7 dni) -Analiza danych nie wskazuje zwiększonej toksyczności po podaniu gemcytabiny w odstępie dłuższym niż 7 dni przed radioterapią lub po radioterapii, z wyjątkiem nawrotów objawów popromiennych.

Z danych wynika, że leczenie gemcytabiną można rozpocząć po ustąpieniu ostrych objawów radioterapii lub co najmniej tydzień po napromienianiu.

Uszkodzenia popromienne w obrębie tkanek docelowych (np. zapalenie przełyku, zapalenie okrężnicy i zapalenie płuc) zgłaszano zarówno w przypadku jednoczesnego, jak i niejednoczesnego stosowania gemcytabiny z radioterapią.

Inne

Szczepionka przeciw żółtej febrze i inne żywe atenuowane szczepionki są przeciwwskazane z uwagi na ryzyko wystąpienia choroby układowej potencjalnie zagrażającej życiu, w szczególności u pacjentów z obniżoną odpornością.

Zawartość alkoholu w tym produkcie leczniczym może zaburzać działanie innych leków.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Brak wystarczających danych na temat stosowania gemcytabiny u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). W oparciu o dane z badań przeprowadzonych na zwierzętach oraz dane dotyczące mechanizmu działania gemcytabiny, substancję należy stosować w czasie ciąży jedynie w razie zdecydowanej konieczności. Należy zalecić kobietom, aby nie planowały ciąży w trakcie leczenia gemcytabiną, a jeśli pomimo tego zajdą w ciążę, aby natychmiast zasięgnęły porady lekarza prowadzącego.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy gemcytabina przenika do mleka ludzkiego i nie można wykluczyć wystąpienia działań niepożądanych u karmionego piersią dziecka. W trakcie leczenia gemcytabiną należy przerwać karmienie piersią.

Płodność

W badaniach dotyczących płodności gemcytabina spowodowała hipospermatogenezę u samców myszy (patrz punkt 5.3). Dlatego też mężczyznom leczonym gemcytabiną zaleca się, aby nie planowali posiadania potomstwa podczas leczenia oraz do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia. Zaleca się przed podjęciem leczenia zasięgnięcie porady w kwestii zamrożenia nasienia z uwagi na możliwość wystąpienia bezpłodności na skutek leczenia gemcytabiną.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Zawartość alkoholu w tym produkcie leczniczym może zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże odnotowano przypadki łagodnej do średnio nasilonej senności, w szczególności w połączeniu ze spożywanym alkoholem. Pacjentów należy przestrzec przed prowadzeniem pojazdów i obsługiwaniem maszyn do czasu stwierdzenia, że ich czujność nie jest zaburzona.

4.8 Działania niepożądane

Najczęstsze działania niepożądane związane z leczeniem gemcytabiną to: nudności z wymiotami lub bez wymiotów, podwyższona aktywność aminotransferaz wątrobowych (AspAT/AlAT) oraz fosfatazy alkalicznej, występujące u około 60% pacjentów, białko i krew w moczu występujące u około 50% pacjentów, duszność występująca u 10-40% pacjentów (największa częstość występowania u pacjentów z rakiem płuc), alergiczne reakcje skórne występujące u około 25% pacjentów, a z towarzyszącym świądem u 10% pacjentów.

Częstość występowania i nasilenie działań niepożądanych są zależne od dawki, częstości podawania i odstępów między dawkami (patrz punkt 4.4). Działania niepożądane, które powodują konieczność ograniczenia dawki to zmniejszenie liczby trombocytów, leukocytów i granulocytów (patrz punkt 4.2).

Dane z badań klinicznych

Częstość występowania zdefiniowano następująco: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000).

Poniższą tabelę, przedstawiającą działania niepożądane i częstość ich występowania, sporządzono w oparciu o dane z badań klinicznych. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania, objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często

   leukopenia (neutropenia stopnia 3. = 19.3 %; stopnia 4. = 6 %). Zahamowanie czynności szpiku kostnego jest zazwyczaj łagodne do umiarkowanego i w większości przypadków wpływa na liczbę granulocytów (patrz punkt 4.2 i 4.4).

•    trombocytopenia

•    niedokrwistość

Często

•    gorączka neutropeniczna

Bardzo rzadko

   trombocytoza

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko

• reakcje rzekomoanafilaktyczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

• jadłowstręt

Zaburzenia układu nerwowego

Często

•    ból głowy

•    bezsenność

•    ospałość

Niezbyt często

   udar naczyniowy mózgu

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania

Bardzo rzadko

zespół odwracalnej tylnej encefalopatii (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia serca

Niezbyt często

   arytmia, głównie nadkomorowa

•    niewydolność serca

Rzadko

   zawał mięśnia sercowego

Zaburzenia naczyniowe

Rzadko

•    objawy kliniczne zapalenia naczyń obwodowych i zgorzel

•    niedociśnienie tętnicze

Bardzo rzadko

•    zespół przesiąkania włośniczek (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo często

   duszność - zazwyczaj łagodna i ustępująca nagle bez leczenia

Często

•    kaszel

   nieżyt nosa

Niezbyt często

   śródmiąższowe zapalenie płuc (patrz punkt 4.4)

•    skurcz oskrzeli - zazwyczaj łagodny i przemijający, ale może wymagać leczenia pozajelitowego

Rzadko

•    obrzęk płuc

•    zespół niewydolności oddechowej dorosłych (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

•    wymioty

•    nudności

Często

•    biegunka

•    zapalenie błony śluzowej jamy ustnej i owrzodzenie jamy ustnej

•    zaparcia

Bardzo rzadko

•    niedokrwienne zapalenie okrężnicy

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo często

•    zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych (AspAT i AlAT) i fosfatazy alkalicznej

Często

•    zwiększone stężenie bilirubiny

Niezbyt często

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania

•    ciężka hepatotoksyczność, w tym niewydolność wątroby i zgon Rzadko

   zwiększone stężenie transferazy gamma-glutamylowej (GGT)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często

   alergiczne reakcje skórne często z towarzyszącym świądem

•    łysienie

Często

•    świąd

•    wzmożona potliwość Rzadko

   ciężkie reakcje skórne, w tym łuszczenie się skóry i pęcherzowa wysypka skórna

•    owrzodzenie

•    powstawanie pęcherzy i ran otwartych

•    łuszczenie się skóry

Bardzo rzadko

   martwica toksyczno-rozpływna naskórka

•    zespół Stevensa-Johnsona

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często

•    ból pleców

•    ból mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo często

•    krwiomocz

•    łagodna postać białkomoczu

Niezbyt często

   niewydolność nerek (patrz punkt 4.4)

•    zespół hemolityczno-mocznicowy (patrz punkt 4.4)

Klasyfikacja układów

Częstość występowania

i narządów

Zaburzenia ogólne i stany

Bardzo często

w miejscu podania

objawy przypominające grypę - najczęściej występujące objawy to: gorączka, ból głowy, dreszcze, bóle mięśni, astenia i jadłowstręt. Zgłaszano również kaszel, nieżyt nosa, ogólne złe samopoczucie, nadmierne pocenie i zaburzenia snu.

obrzęk/obrzęk obwodowy, w tym obrzęk twarzy. Obrzęk zazwyczaj ustępuje po zakończeniu leczenia.

Często

gorączka

astenia

dreszcze

Rzadko

reakcje w miejscu wstrzyknięcia - głównie o łagodnym nasileniu

Urazy, zatrucia i powikłania

Rzadko

po zabiegach

toksyczność radioterapii (patrz punkt 4.5)

nawrót objawów popromiennych.


Leczenie skojarzone raka piersi

Częstość występowania toksyczności hematologicznej stopnia 3. i 4., w szczególności neutropenii, wzrasta, gdy gemcytabina jest stosowana w skojarzeniu z paklitakselem. Jednak wzrost występowania tych działań niepożądanych nie wiąże się ze wzrostem częstości występowania zakażeń lub zdarzeń krwotocznych. Zmęczenie i gorączka neutropeniczna występują częściej, gdy gemcytabina jest stosowana w skojarzeniu z paklitakselem. Zmęczenie, któremu nie towarzyszy niedokrwistość, zazwyczaj ustępuje po pierwszym cyklu leczenia.

Liczba pacjentów (%)

paklitaksel

gemcytabina i paklitaksel

(N=259)

(N=262)

Stopień 3

Stopień 4

Stopień 3

Stopień 4

Laboratoryjne

Niedokrwistość

5 (1,9)

1 (0,4)

15 (5,7)

3 (1,1)

Trombocytopenia

0

0

14 (5,3)

1 (0,4)

Neutropenia

11 (4,2)

17 (6,6)*

82 (31,3)

45 (17,2)*

Inne niż laboratoryjne

Gorączka neutropeniczna

3 (1,2)

0

12 (4,6)

1 (0,4)

Zmęczenie

3 (1,2)

1 (0,4)

15 (5,7)

2 (0,8)

Biegunka

5 (1,9)

0

8 (3,1)

0

Neuropatia motoryczna

2 (0,8)

0

6 (2,3)

1 (0,4)

Neuropatia czuciowa

9 (3,5)

0

14 (5,3)

1 (0,4)

* Neutropenia stopnia 4. trwająca ponad 7 dni wystąpiła u 12,6% pacjentów otrzymujących leczenie skojarzone i 5,0% pacjentów otrzymujących paklitaksel.

Działania niepożądane stopnia 3 i 4 Paklitaksel w porównaniu z gemcytabiną i paklitakselem


Leczenie skojarzone raka pęcherza moczowego

Liczba pacjentów (%)

MWAC (metotreksat, winblastyna, doksorubicyna i cisplatyna) (N=196)

gemcytabina i cisplatyna (N=200)

Stopień 3

Stopień 4

Stopień 3

Stopień 4

Laboratoryjne

Niedokrwistość

30 (16)

4 (2)

47(24)

7 (4)

Trombocytopenia

15 (8)

25 (13)

57 (29)

57 (29)

Inne niż laboratoryjne

Nudności i wymioty

37 (19)

3 (2)

44 (22)

0 (0)

Biegunka

15 (8)

1 (1)

6 (3)

0 (0)

Zakażenie

19 (10)

10 (5)

4 (2)

1 (1)

Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

34 (18)

8 (4)

2 (1)

0 (0)

Leczenie skojarzone raka jajnika

Działania niepożądane stopnia 3 i 4 Karboplatyna w porównaniu z gemcytabiną i karboplatyną

Liczba pacjentów (%)

Karbop

(N=

latyny

[74)

Gemcytabiaą

(N=

karboplatyna

[75)

Stopień 3

Stopień 4

Stopień 3

Stopień 4

Laboratoryjne

Niedokrwistość

10 (5,7)

4 (2,3)

39 (22,3)

9 (5,1)

Neutropenia

19 (10,9)

2 (1,1)

73 (41,7)

50 (28,6)

Trombocytopenia

18 (10,3)

2 (1,1)

53 (30,3)

8 (4,6)

Leukopenia

11 (6,3)

1 (0,6)

84 (48,0)

9 (5,1)

Inne niż laboratoryjne

Krwotok

0 (0,0)

0 (0,0)

3 (1,8)

(0,0)

Gorączka neutropeniczna

0 (0,0)

0 (0,0)

2 (1,1)

(0,0)

Zakażenie bez towarzyszącej neutropenii

0 (0)

0 (0,0)

(0,0)

1 (0,6)

Działania niepożądane stopnia 3 i 4 MWAC w porównaniu z gemcytabiną i cisplatyną


Neuropatia czuciowa również występowała częściej u pacjentów otrzymujących leczenie skojarzone niż u pacjentów otrzymujących karboplatynę w monoterapii.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Nie jest znana odtrutka w przypadku przedawkowania gemcytabiny. Dawki sięgające 5700 mg/m2 pc. podawane w postaci infuzji dożylnej trwającej ponad 30 minut, co 2 tygodnie powodowały toksyczność w stopniu akceptowalnym klinicznie. W przypadku podejrzenia przedawkowania należy obserwować pacjenta, oznaczając liczbę krwinek i zastosować leczenie wspomagające, gdy jest to konieczne.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: analogi pirymidyny, kod ATC: L01BC05 Mechanizm działania

Metabolizm komórkowy i mechanizm działania: gemcytabina (dFdC), która jest antymetabolitem pirymidyny, jest metabolizowana wewnątrzkomórkowo przez kinazy nukleozydowe do czynnego nukleozydu difosforanu (dFdCDP) i trifosforanu (dFdCTP). Działanie cytotoksyczne gemcytabiny wynikające z zahamowania syntezy DNA opiera się na dwóch mechanizmach działania: dFdCDP i dFdCTP. Pierwszy z nich - dFdCDP - hamuje aktywność reduktazy rybonukleotydowej, która jest jedynym katalizatorem reakcji prowadzących do powstawania trifosforanów deoksynukleozydów (dCTP), wykorzystywanych w syntezie DNA. Zahamowanie aktywności tego enzymu przez dFdCDP zmniejsza ogólne stężenie deoksynukleozydów, w szczególności stężenie dCTP. Drugi z nich -dFdCTP - konkuruje z dCTP o wbudowanie w nić DNA (zjawisko samowzmocnienia).

Ponadto, niewielkie ilości gemcytabiny mogą również zostać wbudowane w nić RNA. W rezultacie, zmniejszenie stężenia wewnątrzkomórkowego dCTP nasila wbudowywanie dFdCTP w nić DNA. Polimeraza DNA epsilon nie jest zdolna do usunięcia gemcytabiny i naprawy wydłużającej się nici DNA. Po wbudowaniu gemcytabiny do DNA, do nici dodawany jest tylko jeden dodatkowy nukleotyd. Po przyłączeniu następuje znaczące i całkowite zahamowanie dalszej syntezy DNA (maskowane zakończenie łańcucha). Po przyłączeniu do nici DNA, gemcytabina inicjuje proces zaprogramowanej śmierci komórki znany jako apoptoza.

Działanie farmakodynamiczne

Działanie cytotoksyczne na kultury komórek

Gemcytabina wykazuje znaczące działanie cytotoksyczne w stosunku do różnego rodzaju mysich i ludzkich komórek nowotworowych. Jej działanie jest swoiste dla fazy, przy czym gemcytabina głównie zabija komórki w fazie syntezy DNA (faza S) i w określonych warunkach, uniemożliwia przemianę komórki z fazy G1 do fazy S. Działanie cytotoksyczne gemcytabiny in vitro zależy zarówno od jej stężenia jak i od czasu ekspozycji na lek.

Działanie przeciwnowotworowe w modelach nieklinicznych

W modelach nowotworów zwierzęcych działanie przeciwnowotworowe gemcytabiny jest zależne od schematu leczenia. Gdy gemcytabina była podawana codziennie, śmiertelność wśród zwierząt była wysoka, a obserwowane działanie przeciwnowotworowe było znikome. Natomiast, gdy gemcytabinę podawano co 3 lub 4 dni w dawkach nieletalnych, wykazano znaczące działanie przeciwnowotworowe w przypadku wielu różnorodnych nowotworów spotykanych u myszy.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Rak pęcherza moczowego

Randomizowane badanie III fazy z udziałem 405 pacjentów, z zaawansowanym lub z przerzutami, nowotworem nabłonka przejściowego dróg moczowych nie wykazało różnic pomiędzy grupą otrzymującą leczenie gemcytabiną/cisplatyną, a grupą otrzymującą leczenie metotreksatem/winblastyną/doksorubicyną/cisplatyną (MWAC), w zakresie średniego przeżycia (odpowiednio 12,8 i 14,8 miesięcy, p=0,547), czasu do progresji choroby (odpowiednio 7,4 i 7,6 miesięcy, p=0,842) oraz wskaźnika odpowiedzi na leczenie (odpowiednio 49,4% i 45,7%, p=0,512). Leczenie skojarzone gemcytabiną i cisplatyną miało jednak lepszy profil toksyczności w porównaniu ze schematem MWAC.

Rak trzustki

W randomizowanym badaniu III fazy z udziałem 126 pacjentów z zaawansowanym lub z przerzutami rakiem trzustki, gemcytabina wykazała istotny statystycznie wyższy wskaźnik odpowiedzi w zakresie korzyści klinicznych w porównaniu z 5-fluorouracylem (odpowiednio 23,8% i 4,8%, p=0,0022). Ponadto u pacjentów leczonych gemcytabiną w porównaniu z pacjentami leczonymi 5-fluorouracylem obserwowano istotne statystycznie wydłużenie czasu do progresji choroby z 0,9 do 2,3 miesięcy (test log-rank p<0,0002) i wydłużenie średniego przeżycia z 4,4 do 5,7 miesięcy (test log-rank p<0,0024) .

Niedrobnokomórkowy rak płuc

W randomizowanym badaniu III fazy z udziałem 522 pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, nieoperacyjnym NDRP, gemcytabina podawana w skojarzeniu z cisplatyną wykazała istotny statystycznie wyższy wskaźnik odpowiedzi na leczenie niż cisplatyna podawana w monoterapii (odpowiednio 31,0% i 12,0%, p<0,0001). U pacjentów leczonych gemcytabiną w skojarzeniu z cisplatyną w porównaniu z pacjentami leczonymi cisplatyną w monoterapii, obserwowano statystycznie istotne wydłużenie czasu do progresji z 3,7 do 5,6 miesięcy (test log-rank p<0,0012) i statystycznie istotne wydłużenie średniego przeżycia z 7,6 do 9,1 miesięcy (test log-rank p<0,004).

W innym randomizowanym badaniu III fazy z udziałem 135 pacjentów z NDRP stopnia IIIB lub IV, leczenie skojarzone gemcytabiną i cisplatyną wykazało istotnie statystycznie wyższy wskaźnik odpowiedzi na leczenie niż leczenie skojarzone cisplatyną i etopozydem (odpowiednio 40,6% i 21,2%, p=0,025). U pacjentów leczonych gemcytabiną w skojarzeniu z cisplatyną w porównaniu do pacjentów leczonych etopozydem w skojarzeniu z cisplatyną obserwowano istotne statystycznie wydłużenie czasu do progresji z 4,3 do 6,9 miesięcy (p=0,014).

W obu badaniach wykazano, że w każdej z grup pacjentów tolerancja na leczenie była podobna.

Rak jajnika

W randomizowanym badaniu III fazy 356 pacjentek, z zaawansowanym nowotworem nabłonkowym jajnika, u których wystąpił nawrót choroby, po co najmniej 6-miesięcznym okresie od zakończenia leczenia opartego na platynie, przydzielono losowo do leczenia gemcytabiną w skojarzeniu z karboplatyną (GKb) lub karboplatyną (Kb) w monoterapii. U pacjentek leczonych GKb w porównaniu do pacjentek leczonych Kb obserwowano istotne statystycznie wydłużenie czasu do progresji choroby z 5,8 do 8,6 miesięcy (test log-rank p=0,0038). Różnice we wskaźniku odpowiedzi na leczenie wynoszącym 47,2% w grupie GKb względem 30,9% w grupie Kb (p=0,0016) oraz w średnim przeżyciu wynoszącym 18 miesięcy (GKb) względem 17,3 (Kb) (p=0,73) wskazują na większe korzyści z leczenia w grupie GKb.

Rak piersi

Randomizowane badanie III fazy z udziałem 529 pacjentek z nieoperacyjną wznową miejscową raka piersi lub nieoperacyjnym rakiem piersi z przerzutami po niepowodzeniu chemioterapii uzupełniającej/przedoperacyjnej, wykazało, że gemcytabina w skojarzeniu z paklitakselem powodowała istotne statystycznie wydłużenie czasu do udokumentowanej progresji choroby z 3,98 do 6,14 miesięcy (test log-rank p=0,0002) u pacjentek otrzymujących leczenie skojarzone gemcytabiną i paklitakselem w porównaniu do pacjentek leczonych paklitakselem. Po 377 zgonach, całkowite przeżycie wynosiło 18,6 miesięcy względem 15,8 miesięcy (test log-rank p=0,0489, HR 0,82) u pacjentek otrzymujących leczenie skojarzone gemcytabiną z paklitakselem względem pacjentek leczonych paklitakselem a całkowity wskaźnik odpowiedzi wynosił odpowiednio 41,4% i 26,2%

(p=0,0002).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Farmakokinetykę gemcytabiny przebadano w siedmiu badaniach z udziałem 353 pacjentów. Rozpiętość wieku 121 kobiet i 232 mężczyzn wynosiła od 29 do 79 lat. U około 45% pacjentów stwierdzono niedrobnokomórkowego raka płuc a u 35% raka trzustki. Poniższe parametry farmakokinetyczne otrzymano dla dawek w zakresie od 500 do 2 592 mg/m2 pc., które podano w postaci infuzji trwającej od 0,4 do 1,2 godziny.

Wchłanianie

Maksymalne stężenia w osoczu (osiągane w ciągu 5 minut po zakończeniu infuzji) wynosiły

3.2    do 45,5 pg/ml. Stężenia w osoczu związku macierzystego po podaniu dawki 1000 mg/m2/30 minut

są większe niż 5 pg/ml przez około 30 minut po zakończeniu infuzji i większe niż 0,4 pg/ml przez kolejną godzinę.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji przedziału centralnego wynosiła 12,4 l/m2 pc. u kobiet i 17,5 l/m2 pc. u mężczyzn (różnice międzyosobnicze wynosiły 91,9%). Objętość dystrybucji przedziału obwodowego wynosiła 47,4 l/m2 pc. Objętość przedziału obwodowego nie była zależna od płci pacjentów.

Lek prawie nie wiąże się z białkami osocza.

Okres półtrwania wynosił od 42 do 94 minut, w zależności od wieku i płci. W zalecanym schemacie dawkowania, wydalanie gemcytabiny powinno być praktycznie całkowite w ciągu 5 do 11 godzin od rozpoczęcia infuzji. Podawana raz na tydzień gemcytabina nie ulega kumulacji.

Metabolizm

Gemcytabina jest szybko metabolizowana przez deaminazę cytydyny w wątrobie, nerkach, krwi i innych tkankach. Produktami wewnątrzkomórkowego metabolizmu są mono-, di- i trifosforan gemcytabiny (oznaczane skrótami dFdCMP, dFdCDP i dFdCTP), z których dFdCDP i dFdCTP uważane są za czynne. Metabolitów wewnątrzkomórkowych nie wykrywa się w osoczu ani w moczu. Główny metabolit, 2’-deoksy-2’, 2’-difluorourydyna (dFdU), występujący w osoczu i w moczu nie jest biologicznie czynny.

Eliminacja

Wartości klirensu ogólnoustrojowego wahały się od 29,2 l/godz./m2 pc. do 92,2 l/godz./m2 pc. w zależności od płci i wieku (różnice międzyosobnicze wynosiły 52,2%). Klirens u kobiet jest około 25% mniejszy od wartości osiąganych u mężczyzn. Chociaż klirens jest szybki, zarówno u mężczyzn jak i u kobiet wydaje się zmniejszać wraz z wiekiem. Dla zalecanej dawki gemcytabiny wynoszącej 1000 mg/m2 pc. podawanej w 30-minutowej infuzji, niższe wartości klirensu u kobiet i mężczyzn nie powinny powodować konieczności zmniejszenia dawki gemcytabiny.

Wydalanie z moczem: mniej niż 10% leku wydalane jest w postaci niezmienionej.

Klirens nerkowy wynosił 2 do 7 l/godz./m2 pc.

W ciągu tygodnia po podaniu, zostaje wydalone od 92 do 98% podanej dawki gemcytabiny, z czego 99% w moczu, głównie w postaci dFdU, 1% dawki jest wydalane z kałem.

Kinetyka dFdCTP

Ten metabolit można wykryć w krążących we krwi obwodowej komórkach jednojądrzastych i poniższe dane odnoszą się do tych komórek. Stężenie wewnątrzkomórkowe wzrasta proporcjonalnie do dawek gemcytabiny wynoszących 35-350 mg/m2 pc./30 minut, co daje stężenie w stanie stacjonarnym wynoszące 0,4-5 pg/ml. Przy stężeniu gemcytabiny w osoczu wynoszącym ponad 5 pg/ml stężenie dFdCTP nie wzrasta, co wskazuje, że wewnątrzkomórkowe zasoby metabolitu są wtedy wysycone.

Okres półtrwania w fazie eliminacji: 0,7 - 12 godzin.

Kinetyka dFdU

Maksymalne stężenie w osoczu (3 do 15 minut po zakończeniu 30-minutowej infuzji,

1000 mg/m2 pc.): 28-52 pg/ml. Najniższe stężenie po podawaniu leku raz w tygodniu:

0,07-1,12 pg/ml, bez objawów kumulacji.

Zmiany stężeń w osoczu odpowiadają 3-fazowej krzywej eliminacji względem czasu, średni okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi 65 godzin (w zakresie 33 do 84 godzin).

Tworzenie dFdU ze związku macierzystego: 91% do 98%.

Średnia objętość dystrybucji przedziału centralnego: 18 l/m2 pc. (w zakresie 11 do 22 l/m2 pc.). Średnia objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym (Vss): 150 l/m2 pc. (w zakresie 96 do 228 l/mpc.).

Dystrybucja do tkanek: znaczna.

Średni obserwowany klirens: 2,5 l/godz./m2 pc. (w zakresie 1 do 4 l/godz./m2 pc.).

Wydalanie z moczem: całkowite.

Leczenie skojarzone gemcytabiną z paklitakselem

Leczenie skojarzone nie miało wpływu na parametry farmakokinetyczne gemcytabiny ani paklitakselu.

Leczenie skojarzone gemcytabiną z karboplatyną

Podczas podawania skojarzonego z karboplatyną, parametry farmakokinetyczne gemcytabiny nie zmieniły się.

Zaburzenie czynności nerek

Łagodna i umiarkowana niewydolność nerek (GFR od 30 ml/min do 80 ml/min) nie powoduje stałego, istotnego wpływu na parametry farmakokinetyczne gemcytabiny.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach przeprowadzonych na myszach i psach, którym podawano dawki wielokrotne przez okres do 6 miesięcy stwierdzono, że głównym objawem niepożądanym było odwracalne, zależne od schematu leczenia oraz dawki zahamowanie procesów krwiotwórczych.

Gemcytabina wykazuje działanie mutagenne w badaniu in vitro dotyczącym mutacji genów i w badaniu in vivo dotyczącym częstości występowania mikrojąder w szpiku kostnym.

Nie przeprowadzono długoterminowych badań na zwierzętach w celu oceny możliwego działania rakotwórczego.

W badaniach dotyczących płodności gemcytabina powodowała odwracalną hipospermatogenezę u samców szczurów. Nie stwierdzono wpływu na płodność u samic.

W ocenie eksperymentalnych badań na zwierzętach wykazano toksyczny wpływ na reprodukcję, np. wady wrodzone i inny wpływ na rozwój embrionów lub płodów, przebieg ciąży lub rozwój około-lub poporodowy.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Disodu fosforan bezwodny Sodu wodorotlenek Kwas solny stężony Etanol bezwodny Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

Koncentrat w zamkniętej fiolce.

3 lata.

Po pierwszym otwarciu

Stabilność fizykochemiczna została wykazana przez 28 dni w temperaturze 25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, raz otwarty produkt leczniczy może być przechowywany maksymalnie przez 28 dni w temperaturze 25°C. Odpowiedzialność za inny okres i warunki przechowywania przed użyciem ponosi użytkownik.

Roztwór do infuzji

Stabilność fizykochemiczna produktu leczniczego po rozcieńczeniu w 0,9% roztworze chlorku sodu (5,2 mg/ml gemcytabiny) została wykazana przez 5 dni w temperaturze 2°C do 8°C i ok. 30°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, roztwór do infuzji należy zużyć natychmiast. Jeżeli nie zostanie on natychmiast zużyty, odpowiedzialność za okres i warunki przechowywania przed użyciem ponosi użytkownik i zwykle okres ten nie powinien przekroczyć 24 godzin w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba że rozcieńczenie miało miejsce w kontrolowanych i walidowanych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Warunki przechowywania rozcieńczonego roztworu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolki z bezbarwnego szkła (typu I) z korkiem z gumy bromobutylowej i aluminiowym wieczkiem, z polipropylenowym dyskiem. Każda fiolka może być opakowana w zewnętrzne ochronne opakowanie.

Wielkości opakowań 1 x 5 ml fiolka 1 x 25 ml fiolka 1 x 50 ml fiolka.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Postępowanie

W trakcie przygotowywania i utylizacji roztworu do infuzji należy przestrzegać standardowych środków bezpieczeństwa dla środków cytostatycznych. Kobiety będące w ciąży nie powinny przygotowywać produktu leczniczego. Roztwór do sporządzania infuzji należy przygotowywać w odpowiednich bezpiecznych pomieszczeniach, używając ochronnych płaszczy i rękawiczek. W razie braku dostępności bezpiecznych pomieszczeń, wyposażenie należy uzupełnić o maskę i okulary ochronne.

W przypadku kontaktu z oczami preparat może powodować poważne podrażnienie. Oczy należy natychmiast dokładnie przemyć wodą. Jeśli podrażnienie nie ustępuje, należy skontaktować się z lekarzem. W razie rozlania roztworu na skórę, należy dokładnie przemyć wodą.

Instrukcja dotycząca rozcieńczania

Jedynym zalecanym rozcieńczalnikiem do rozcieńczania produktu Gembin, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji jest 9 mg/ml (0,9%) roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań (niezawierający środków konserwujących).

Należy ściśle przestrzegać poniższej instrukcji dotyczącej rozcieńczania produktu leczniczego w celu uniknięcia działań niepożądanych.

1.    Podczas rozcieńczania gemcytabiny do podania w postaci infuzji dożylnej należy stosować metody aseptyczne.

2.    Całkowitą ilość gemcytabiny 40 mg/ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji wymaganą dla indywidualnego pacjenta należy rozcieńczyć w co najmniej 500 ml sterylnego roztworu chlorku sodu do wstrzykiwań 9 mg/ml (0,9%), (niezawierającego środków

konserwujących) i podawać przez 30 minut. Można dokonać dalszego rozcieńczenia tym samym rozcieńczalnikiem. Rozcieńczony roztwór jest klarowny, bezbarwny lub jasnosłomkowy.

3. Podawany pozajelitowo produkt leczniczy przed zastosowaniem należy obejrzeć, czy nie zawiera stałych cząstek i przebarwień. Jeżeli występują stałe cząstki, nie podawać produktu leczniczego.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjöröur Islandia

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17788

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 19.01.2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

06.11.2014

18

Gembin