+ iMeds.pl

Gemcitabine actavis 40 mg/mlUlotka Gemcitabine actavis

Ulotka dla pacjenta: informacja dla użytkownika Gemcitabine Actavis, 40 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Gemcitabinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Gemcitabine Actavis i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gemcitabine Actavis

3.    Jak stosować lek Gemcitabine Actavis

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Gemcitabine Actavis

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Gemcitabine Actavis i w jakim celu się go stosuje

Lek Gemcitabine Actavis należy do grupy leków, nazywanych cytotoksycznymi. Leki te niszczą dzielące się komórki, w tym komórki nowotworowe.

Lek Gemcitabine Actavis można stosować pojedynczo lub w połączeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi, w zależności od rodzaju nowotworu.

Lek Gemcitabine Actavis stosuje się w leczeniu następujących typów nowotworów:

•    niedrobnokomórkowy rak płuc, jako jedyny lek lub w połączeniu z cisplatyną

•    rak trzustki

•    rak piersi, w połączeniu z paklitakselem

•    rak jajnika, w połączeniu z karboplatyną

•    rak pęcherza moczowego, w połączeniu z cisplatyną.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gemcitabine Actavis Kiedy nie stosować leku Gemcitabine Actavis

-    jeśli pacjent ma uczulenie na gemcytabinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

-    jeśli pacjentka karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed pierwszym podaniem leku zostaną pobrane próbki krwi pacjenta w celu oceny czynności nerek i wątroby. Przed każdym kolejnym podaniem leku zostaną pobrane próbki krwi w celu sprawdzenia, czy pacjent ma odpowiednią liczbę komórek krwi, aby otrzymać lek Gemcitabine Actavis. Lekarz może podjąć decyzję o zmianie dawki lub odroczeniu leczenia, w zależności od stanu ogólnego pacjenta albo jeśli liczba komórek krwi jest za mała. Okresowo będą pobierane od pacjenta próbki krwi w celu oceny czynności nerek i wątroby.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Gemcitabine Actavis należy omówić z lekarzem:

•    jeśli u pacjenta występują lub występowały choroby wątroby, serca lub naczyń krwionośnych

•    jeśli pacjent niedawno był lub będzie poddawany radioterapii

•    jeśli pacjent niedawno był szczepiony

•    jeśli u pacjenta wystąpią trudności w oddychaniu lub czuje się bardzo osłabiony i jest bardzo blady (może to być objaw niewydolności nerek lub problemów z płucami)

•    jeśli podczas leczenia tym lekiem u pacjenta wystąpią bóle głowy, splątanie, drgawki, zaburzenia widzenia lub zmiany w widzeniu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Mogą to być objawy bardzo rzadkiego działania niepożądanego dotyczącego układu nerwowego, o nazwie zespół odwracalnej tylnej encefalopatii

•    u pacjenta wystąpi uogólniony obrzęk, duszność lub zwiększenie masy ciała, ponieważ mogą to być objawy przesączania płynu z naczyń krwionośnych do tkanek.

Dzieci i młodzież

Lek ten nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat z powodu braku wystarczających danych na temat bezpieczeństwa i skuteczności.

Gemcitabine Actavis a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub szpitalnemu farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także lekach, które pacjent planuje stosować, również szczepieniach oraz tych lekach, które wydawane są bez recepty; lub jeśli ostatnio pacjent został poddany radioterapii lub radioterapia jest u pacjenta planowana.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność Ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Należy unikać stosowania leku Gemcitabine Actavis podczas ciąży. Lekarz przedyskutuje z pacjentką możliwe ryzyko związane ze stosowaniem leku Gemcitabine Actavis podczas ciąży.

Karmienie piersią

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli kobieta karmi dziecko piersią.

Podczas leczenia lekiem Gemcitabine Actavis należy przerwać karmienie piersią.

Wpływ na płodność

Mężczyźni powinni zostać poinformowani, aby nie planowali posiadania potomstwa podczas leczenia oraz do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia lekiem Gemcitabine Actavis. Pacjent powinien zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty, jeśli chciałby począć dziecko podczas leczenia lub w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu leczenia. Przed rozpoczęciem leczenia pacjent może zasięgnąć porady w kwestii przechowania nasienia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Gemcitabine Actavis może wywoływać senność.

Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać żadnych maszyn do czasu stwierdzenia, że stosowanie leku Gemcitabine Actavis nie powoduje zaburzeń czujności u pacjenta.

3. Jak stosować lek Gemcitabine Actavis

Zalecana dawka leku Gemcitabine Actavis wynosi 1 000-1 250 mg na każdy metr kwadratowy powierzchni ciała pacjenta. Powierzchnię ciała oblicza się na podstawie pomiaru wzrostu i masy ciała pacjenta. Lekarz na podstawie obliczonej powierzchni ciała pacjenta ustali odpowiednią dawkę leku.

W zależności od liczby komórek krwi oraz ogólnego stanu pacjenta dawkę tę można dostosować lub opóźnić leczenie.

Częstość infuzji leku Gemcitabine Actavis zależy od typu nowotworu, z powodu którego pacjent jest leczony.

Farmaceuta szpitalny lub lekarz rozcieńczy koncentrat leku Gemcitabine Actavis przed podaniem go pacjentowi.

Lek Gemcitabine Actavis będzie zawsze podawany w infuzji do jednej z żył pacjenta. Infuzja będzie trwała około 30 minut.

Ten lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym, jeśli wystąpi:

-    gorączka lub zakażenie (często - może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów), jeśli u pacjenta wystąpi gorączka 38°C lub wyższa, pocenie się lub inne objawy zakażenia (pacjent może mieć niższą od prawidłowej liczbę białych krwinek, co jest bardzo częste)

-    nieregularne bicie serca (arytmia) (niezbyt często - może dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 pacjentów).

-    ból, zaczerwienienie, obrzęk lub owrzodzenia w jamie ustnej (często - może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów).

-    reakcje uczuleniowe: jeśli wystąpi wysypka skórna (bardzo często - może dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów)/świąd (często - może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów) lub gorączka (bardzo często - może dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów).

-    reakcje anafilaktyczne (ciężkie reakcje nadwrażliwości/alergiczne): wysypka skórna

z zaczerwienieniem i świądem skóry, obrzęk rąk, stóp, kostek, twarzy, ust lub gardła (mogące powodować trudności w przełykaniu lub oddychaniu), świszczący oddech, szybkie bicie serca (tachykardia), uczucie omdlenia (utrata przytomności spowodowana niedostatecznym dopływem krwi do mózgu) (bardzo rzadko - może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów).

-    atak serca (zawał mięśnia sercowego) (rzadko - może dotyczyć nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentów).

-    zespół hemolityczno-mocznicowy: silne zmęczenie i osłabienie, plamica lub siniaki, ostra niewydolność nerek (mała ilość wydalanego moczu/lub brak wydalania moczu) oraz objawy zakażenia. Może powodować zgon (niezbyt często - może dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 pacjentów).

-    zmęczenie, uczucie słabości, łatwa utrata tchu lub jeśli pacjent wygląda blado (pacjent może mieć mniejsze niż prawidłowe stężenie hemoglobiny, co jest bardzo częste - może dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów).

-    krwawienie z dziąseł, nosa lub jamy ustnej lub jakiekolwiek krwawienie, które nie ustaje, czerwonawe lub różowawe zabarwienie moczu, zasinienie niewiadomego pochodzenia (pacjent może mieć niższą od prawidłowej liczbę płytek krwi, co jest bardzo częste - może dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów).

-    trudności w oddychaniu (bardzo często obserwowane są łagodne trudności w oddychaniu wkrótce po podaniu gemcytabiny w postaci infuzji, które wkrótce ustępują, jednakże w niezbyt częstych lub rzadkich przypadkach mogą wystąpić bardziej poważne powikłania płucne).

-    ból głowy z zaburzeniami widzenia, splątanie, drgawki lub napady drgawkowe (zespół odwracalnej tylnej encefalopatii) (bardzo rzadko - może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów).

-    uogólniony obrzęk, duszność lub zwiększenie masy ciała, ponieważ mogą to być objawy przesączania płynu z naczyń krwionośnych do tkanek (zespół przesiąkania włośniczek) (bardzo rzadko - może dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów).

-    potencjalnie zagrażające życiu reakcje skórne (martwica toksyczno- rozpływna naskórka, zespół Stevensa-Johnsona): ciężka wysypka ze świądem, pęcherze lub łuszczenie się skóry. Wysypkom skórnym często towarzyszą objawy przypominające grypę (bardzo rzadko - mogące dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów).

Inne działania niepożądane leku Gemcitabine Actavis mogą obejmować:

Bardzo często występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów):

-    mała liczba białych komórek    krwi

-    trudności w oddychaniu

-    wymioty

-    nudności

-    wypadanie włosów

-    zaburzenia czynności wątroby: stwierdzone na podstawie nieprawidłowych wyników badań krwi

-    krew w moczu

-    nieprawidłowe wyniki badań    moczu: białko w moczu

-    objawy grypopodobne, w tym gorączka

-    obrzęk (opuchlizna w obrębie kostek, palców, stóp, twarzy)

Częste działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

-    jadłowstręt (małe łaknienie)

-    ból głowy

-    bezsenność

-    senność

-    kaszel

-    wyciek z nosa

-    zaparcia

-    biegunka

-    świąd

-    pocenie się

-    ból mięśni

-    ból pleców

-    gorączka

-    osłabienie

-    dreszcze

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

-    udar

-    niewydolność serca

-    śródmiąższowe zapalenie płuc (bliznowacenie pęcherzyków płucnych)

-    skurcz dróg oddechowych (świszczący oddech)

-    nieprawidłowy obraz RTG/prześwietlenia klatki piersiowej (bliznowacenie płuc)

-    ciężkie uszkodzenie wątroby, w tym niewydolność wątroby, które może zagrażać życiu

-    niewydolność nerek

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 1 000 pacjentów):

-    niskie ciśnienie krwi

-    zgorzel palców u rąk    lub    stóp

-    płyn w płucach

-    zespół niewydolności oddechowej dorosłych (ciężki stan zapalny płuc powodujący niewydolność oddechową)

-    łuszczenie się skóry, powstawanie wrzodów lub pęcherzy

-    reakcje w miejscu wstrzyknięcia

-    toksyczność radioterapii - bliznowacenie pęcherzyków płucnych związane z naświetlaniem

-    nawrót objawów popromiennych (wysypka skórna przypominająca ciężkie oparzenie słoneczne), który może wystąpić na skórze wcześniej poddanej radioterapii.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć nie więcej niż 1 na 10 000

pacjentów):

-    zwiększenie liczby płytek krwi

-    niedokrwienne zapalenie okrężnicy (stan zapalny wyściółki jelita grubego, spowodowany zmniejszoną objętością dostarczanej krwi).

U pacjenta może wystąpić którykolwiek z powyższych objawów i(lub) stanów. W przypadku pojawienia się któregokolwiek z powyższych objawów niepożądanych, należy niezwłocznie powiadomić lekarza prowadzącego.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Gemcitabine Actavis

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opakowanie zamknięte Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Po pierwszym otwarciu

Stabilność fizykochemiczna została wykazana w temperaturze 25°C przez 28 dni.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, lek należy wykorzystać bezpośrednio po otwarciu fiolki, chyba, że sposób otwarcia wyklucza ryzyko zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Jeżeli lek nie zostanie natychmiast zużyty, użytkownik ponosi odpowiedzialność za dalszy okres i warunki przechowywania leku.

Roztwór do infuzji

Wykazano fizykochemiczną stabilność leku przez 28 dni w temperaturze od 2°C do 8°C i w około 25°C po rozcieńczeniu 0,9% roztworem chlorku sodu do stężenia docelowego, mieszczącego się w zakresie od 2 mg/ml do 25 mg/ml (2 mg/ml, 12 mg/ml i 25 mg/ml). Rozcieńczone roztwory wykazują stabilność zapakowane zarówno w worki infuzyjne z PVC, jak i z PE.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia roztwór do infuzji należy zużyć natychmiast. Jeżeli roztwór nie zostanie natychmiast zużyty, użytkownik ponosi odpowiedzialność za dalszy okres i warunki przechowywania roztworu, które prawidłowo nie powinny być dłuższe niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba, że rozcieńczenie było wykonane w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie fiolki i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się jakiekolwiek cząstki.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Gemcitabine Actavis

-    Substancją czynną leku jest gemcytabina (w postaci chlorowodorku gemcytabiny). Każdy ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 40 mg gemcytabiny (w postaci gemcytabiny chlorowodorku). Każda fiolka 5 ml zawiera 200 mg gemcytabiny (w postaci gemcytabiny chlorowodorku). Każda fiolka 25 ml zawiera 1 g gemcytabiny (w postaci gemcytabiny chlorowodorku). Każda fiolka 50 ml zawiera 2 g gemcytabiny (w postaci gemcytabiny chlorowodorku).

-    Ponadto lek zawiera: kwas solny (do ustalenia pH), wodę do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Gemcitabine Actavis i co zawiera opakowanie

Lek Gemcitabine Actavis, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, jest przezroczystym, bezbarwnym lub jasnożółtym roztworem.

Fiolki z bezbarwnego szkła (typu I), z korkiem z gumy bromobutylowej, z aluminiowym wieczkiem, umieszczone w zewnętrznym ochronnym opakowaniu, w tekturowym pudełku.

Fiolki z bezbarwnego szkła (typu I), z korkiem z gumy bromobutylowej, z aluminiowym wieczkiem, w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań 1 x 5 ml 1 x 25 ml 1 x 50 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjöröur Islandia

Wytwórca

Actavis Italy S.p.A.

Viale Pasteur 10 20014 Nerviano (MI)

Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta. Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Data zatwierdzenia ulotki: styczeń 2015

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia

Instrukcja dotycząca stosowania

Gemcitabine Actavis, 40 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Lek cytotoksyczny

Postępowanie

Podczas przygotowywania i utylizacji roztworu do infuzji należy przestrzegać standardowych środków bezpieczeństwa dla leków cytotoksycznych. Kobiety będące w ciąży nie powinny przygotowywać tego produktu leczniczego. Roztwór do sporządzania infuzji należy przygotować w odpowiednich bezpiecznych pomieszczeniach używając bezpiecznych płaszczy i rękawiczek. W przypadku braku dostępności bezpiecznych pomieszczeń, wyposażenie należy uzupełnić o maskę i okulary ochronne.

W przypadku kontaktu z oczami lek może powodować poważne podrażnienie. Oczy należy natychmiast dokładnie przemyć wodą. Jeżeli podrażnienie nie ustępuje, należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku rozlania roztworu na skórę, należy dokładnie przemyć skórę wodą.

Rozcieńczanie roztworu

Chlorek sodu 9 mg/ml (0,9%) roztwór do wstrzykiwań (bez substancji konserwującej) jest jedynym zatwierdzonym rozpuszczalnikiem do rozcieńczenia koncentratu Gemcitabine Actavis.

-    Przygotowywanie dożylnego roztworu do infuzji gemcytabiny należy prowadzić metodą aseptyczną.

-    Rozcieńczony roztwór jest przezroczysty, bezbarwny albo o kolorze lekko słomkowym.

-    Przed pozajelitowym podaniem roztwór należy obejrzeć w celu wykrycia ewentualnych cząstek stałych i przebarwień. Jeżeli w roztworze znajdują się cząstki stałe, roztworu nie należy podawać.

- Wszelkie resztki niewykorzystanego roztworu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Warunki przechowywania

Po pierwszym otwarciu

Stabilność fizykochemiczna wykazana została w temperaturze 25°C przez 28 dni.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, l należy wykorzystać bezpośrednio po otwarciu fiolki, chyba, że sposób otwarcia wyklucza ryzyko zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Jeżeli lek nie zostanie natychmiast zużyty, użytkownik ponosi odpowiedzialność za dalszy okres i warunki przechowywania leku.

Roztwór do infuzji

Wykazano fizykochemiczną stabilność leku przez 28 dni w temperaturze od 2°C do 8°C i w około 25°C po rozcieńczeniu 0,9% roztworem chlorku sodu do stężenia docelowego, mieszczącego się w zakresie od 2 mg/ml do 25 mg/ml (2 mg/ml, 12 mg/ml i 25 mg/ml). Rozcieńczone roztwory wykazują stabilność zapakowane zarówno w worki infuzyjne z PVC, jak i z PE.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia roztwór do infuzji należy zużyć bezpośrednio po sporządzeniu. Jeżeli roztwór nie zostanie natychmiast zużyty, użytkownik ponosi odpowiedzialność za dalszy okres i warunki przechowywania roztworu, które prawidłowo nie powinny być dłuższe niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba że rozcieńczenie było wykonane w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

8

Gemcitabine Actavis

Charakterystyka Gemcitabine actavis

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Gemcitabine Actavis, 40 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 40 mg gemcytabiny (w postaci gemcytabiny chlorowodorku).

Każda fiolka o pojemności 5 ml zawiera 200 mg gemcytabiny (w postaci gemcytabiny chlorowodorku).

Każda fiolka o pojemności 25 ml zawiera 1 g gemcytabiny (w postaci gemcytabiny chlorowodorku). Każda fiolka o pojemności 50 ml zawiera 2 g gemcytabiny (w postaci gemcytabiny chlorowodorku).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

pH koncentratu wynosi 2,4 ± 0,4, a osmolarność 270-280 mOsm/l.

Przezroczysty, bezbarwny lub jasnożółty roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Gemcytabina w skojarzeniu z cisplatyną jest wskazana w leczeniu pacjentów z rakiem pęcherza moczowego miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami.

Gemcytabina jest wskazana w leczeniu pacjentów z rakiem gruczołowym trzustki miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami.

Gemcytabina w skojarzeniu z cisplatyną jest wskazana jako leczenie pierwszej linii u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stadium miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami. Stosowanie gemcytabiny w monoterapii można rozważać u pacjentów w podeszłym wieku lub pacjentów o stopniu sprawności 2.

Gemcytabina w skojarzeniu z karboplatyną jest wskazana do stosowania w leczeniu pacjentek z nabłonkowym rakiem jajnika w stadium miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, po niepowodzeniu terapii I rzutu opartej na związkach platyny, które wystąpiło po co najmniej 6 miesięcznym okresie bez nawrotu choroby.

Gemcytabina w skojarzeniu z paklitakselem jest wskazana do stosowania w leczeniu z nawrotem miejscowym raka piersi niekwalifikującym się do leczenia operacyjnego lub z przerzutami, u których wystąpił nawrót po chemioterapii uzupełniającej lub neoadiuwantowej. Wcześniejsza chemioterapia powinna zawierać antracyklinę, chyba, że istnieją kliniczne przeciwwskazania do jej stosowania.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Gemcytabina może być przepisana wyłącznie przez lekarza wykwalifikowanego w zakresie stosowania chemioterapii przeciwnowotworowej.

Dawkowanie

Rak pęcherza moczowego Terapia skojarzona

Zalecana dawka gemcytabiny wynosi 1 000 mg/m2 pc., podawanych w 30-minutowej infuzji. Dawkę należy podawać w 1., 8. i 15. dniu każdego 28-dniowego cyklu leczenia w skojarzeniu z cisplatyną. Cisplatyna w zalecanej dawce 70 mg/m2 pc. jest podawana w 1. dniu cyklu po infuzji gemcytabiny lub w 2. dniu każdego 28-dniowego cyklu. Ten czterotygodniowy cykl jest następnie powtarzany. Można zastosować zmniejszenie dawkowania w każdym następnym cyklu lub w ramach jednego cyklu, zależnie od stopnia toksyczności, odczuwanego przez pacjenta.

Rak trzustki

Zalecana dawka gemcytabiny wynosi 1 000 mg/m2 pc., podawanych w 30-minutowej infuzji. Produkt leczniczy należy podawać jeden raz na tydzień przez okres do 7 tygodni, po którym następuje tygodniowa przerwa w leczeniu. W kolejnych cyklach należy stosować infuzje jeden raz na tydzień, przez 3 kolejne tygodnie w każdym cyklu czterotygodniowym. Można zastosować zmniejszenie dawki w każdym kolejnym cyklu lub w ramach jednego cyklu, zależnie od stopnia toksyczności, odczuwanego przez pacjenta.

Niedrobnokomórkowy rak płuca

Monoterapia

Zalecana dawka gemcytabiny wynosi 1 000 mg/m2 pc,. podawanych w 30-minutowej infuzji. Produkt leczniczy należy podawać jeden raz na tydzień, przez 3 tygodnie, po czym następuje tygodniowa przerwa. Ten czterotygodniowy cykl jest następnie powtarzany. Można zastosować zmniejszenie dawkowania w każdym kolejnym cyklu lub w ramach jednego cyklu, zależnie od stopnia toksyczności, odczuwanego przez pacjenta.

Terapia skojarzona

Zalecana dawka gemcytabiny wynosi 1 250 mg/m2 pc. podawanych w 30-minutowej infuzji w 1. i 8. dniu każdego 21-dniowego cyklu leczenia. Można zastosować zmniejszenie dawki w każdym kolejnym cyklu lub w ramach jednego cyklu, zależnie od stopnia toksyczności, odczuwanego przez pacjenta. Cisplatynę stosowano w dawkach od 75 do 100 mg/m2 pc., raz na 3 tygodnie.

Rak piersi

Terapia skojarzona

Gemcytabina jest zalecana w skojarzeniu z paklitakselem. Stosuje się paklitaksel (175 mg/m2 pc.) podawany w 3-godzinnej infuzji dożylnej w 1. dniu, a następnie w 1. i 8. dniu każdego 21-dniowego cyklu podawana jest gemcytabina (1250 mg/m2 pc.) w 30-minutowej infuzji dożylnej. Można zastosować zmniejszenie dawki w każdym kolejnym cyklu lub w ramach jednego cyklu, zależnie od stopnia toksyczności, odczuwanego przez pacjenta. Przed rozpoczęciem leczenia skojarzonego gemcytabiną z paklitakselem, całkowita liczba granulocytów u pacjenta powinna wynosić co najmniej 1 5 00 (x 106/l).

Rak jajnika

Terapia skojarzona

Gemcytabina jest zalecana w skojarzeniu z karboplatyną. Stosuje się gemcytabinę 1 000 mg/m2 pc. podawaną w 30-minutowej infuzji w 1. i 8. dniu każdego 21-dniowego cyklu. W 1. dniu po podaniu gemcytabiny, karboplatynę podaje się aż do uzyskania wartości pola pod krzywą (AUC) równej 4 mg/ml x min. Można zastosować zmniejszenie dawki w każdym kolejnym cyklu lub w ramach jednego cyklu, zależnie od stopnia toksyczności, odczuwanego przez pacjentkę.

Monitorowanie toksyczności i dostosowanie dawkowania w zależności od występujących objawów toksyczności

Dostosowanie dawkowania w przypadku wystąpienia objawów toksyczności niehematologicznej W celu wykrycia toksyczności niehematologicznej, należy wykonywać okresowe badanie przedmiotowe pacjenta oraz kontrolować czynność wątroby i nerek.

Można zastosować zmniejszenie dawki w każdym kolejnym cyklu lub w ramach jednego cyklu zależnie od stopnia toksyczności, odczuwanego przez pacjenta. Zwykle, w razie ciężkiej toksyczności niehematologicznej (stopnia 3. lub 4.), z wyjątkiem nudności i (lub) wymiotów, należy wstrzymać podanie kolejnej dawki gemcytabiny lub zmniejszyć jej dawkę zależnie od decyzji lekarza prowadzącego. Nie należy podawać kolejnych dawek do czasu, aż lekarz uzna, że objawy toksyczności ustąpiły.

Zalecenia dotyczące modyfikacji dawki cisplatyny, karboplatyny i paklitakselu w leczeniu skojarzonym zawarte są w charakterystykach tych produktów leczniczych.

Dostosowanie dawkowania w przypadku wystąpienia objawów toksyczności hematologicznej Rozpoczęcie cyklu

We wszystkich wskazaniach przed podaniem każdej dawki gemcytabiny należy kontrolować u pacjenta liczbę płytek krwi i granulocytów. Przed rozpoczęciem cyklu bezwzględna liczba granulocytów powinna wynosić co najmniej 1 500 (x 106 /l), a liczba płytek krwi nie mniej niż 100 000 (x 106/l).

Podczas cyklu

Modyfikacji dawki gemcytabiny w czasie trwania cyklu należy dokonywać zgodnie z poniższymi tabelami:

Dostosowanie dawki gemcytabiny, w monoterapii lub w skojarzeniu z cisplatyną, podczas cyklu leczenia raka pęcherza moczowego, niedrobnokomórkowego raka płuca i raka trzustki

Całkowita liczba granulocytów (x 106/l)

Liczba płytek krwi (x 106/l)

Procent standardowej dawki gemcytabiny (%)

> 1000 i

> 100 000

100

500 - 1 000 lub

50 000 - 100 000

75

< 500 lub

< 50 000

Pominąć dawkę*

* Pominiętej dawki nie należy podawać w czasie trwania cyklu dopóki całkowita liczba granulocytów nie osiągnie wartość co najmniej 500 (x 106/l), a liczba płytek krwi 50 000 (x 106/l).

Dostosowanie dawki gemcytabiny podawanej w skojarzeniu z paklitakselem podczas cyklu

leczenia raka piersi

Całkowita liczba granulocytów (x 106/l)

Liczba płytek krwi (x 106/l)

Procent standardowej dawki gemcytabiny (%)

> 1200

i

> 75 000

100

1 000 - < 1 200

lub

50 000 - 75 000

75

700 - < 1 000

i

> 50 000

50

< 700

lub

< 50 000

Pominąć dawkę*

* Pominiętej dawki nie należy podawać w czasie trwania cyklu. Leczenie należy wznowić w 1. dniu następnego cyklu, jeżeli całkowita liczba granulocytów osiągnie wartość co najmniej 1 5 00 (x 106/l), a liczba płytek krwi 100 000 (x 106/l).

Dostosowanie dawki gemcytabiny podawanej w skojarzeniu z karboplatyną podczas cyklu

leczenia raka jajnika

Całkowita liczba granulocytów (x 106/l)

Liczba płytek krwi (x 106/l)

Procent standardowej dawki gemcytabiny (%)

> 1500 i

> 100 000

100

1 000 - < 1 500 lub

75 000 - 100 000

50

< 1 000 lub

< 75 000

Pominąć dawkę*

* Pominiętej dawki nie należy podawać w czasie trwania cyklu. Leczenie należy wznowić w 1. dniu następnego cyklu, gdy całkowita liczba granulocytów osiągnie wartość co najmniej 1 5 00 (x 106/l), a liczba płytek krwi 100 000 (x 106/l).

Dostosowanie dawki w przypadku wystąpienia toksyczności hematologicznej w kolejnych cyklach leczenia, we wszystkich wskazaniach

W przypadku wystąpienia następujących objawów toksyczności hematologicznej dawkę gemcytabiny należy zmniejszyć tak, aby wynosiła 75% dawki początkowej podanej w pierwszym cyklu:

• całkowita liczba granulocytów < 5 00 x 106/l dłużej niż 5 dni

• całkowita liczba granulocytów < 100 x 106/l dłużej niż 3 dni

•    gorączka neutropeniczna

•    liczba płytek krwi < 25 000 x 106/l

•    opóźnienie cyklu dłużej niż o 1 tydzień, spowodowane toksycznością.

Sposób podawania

Ten produkt leczniczy jest dobrze tolerowany podczas infuzji i może być podawany ambulatoryjnie. W przypadku wynaczynienia należy natychmiast przerwać podawanie leku i rozpocząć infuzję do innego naczynia krwionośnego. Po zakończeniu podawania należy uważnie kontrolować stan pacjenta.

Instrukcja dotycząca rozcieńczenia produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

U pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek gemcytabinę należy stosować ostrożnie, ponieważ dane uzyskane w badaniach klinicznych nie są wystarczające, aby określić zalecenia dotyczące dawkowania w tych populacjach pacjentów (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Pacjenci w podeszłym wieku (> 65 lat)

Gemcytabina jest dobrze tolerowana przez pacjentów w wieku powyżej 65 lat. Nie ma danych wskazujących, że poza ogólnymi zaleceniami, konieczne jest dostosowanie dawki leku u osób w podeszłym wieku (patrz punkt 5.2).

Dzieci i młodzież (<18 lat)

Produktu leczniczego nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 18 lat ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, wymienioną w punkcie 6.1.

Karmienie piersią (patrz punkt 4.6).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Wydłużenie czasu infuzji oraz zwiększenie częstości podawania wiąże się ze zwiększeniem toksyczności gemcytabiny.

Toksyczność hematologiczna

Gemcytabina może powodować hamowanie czynności szpiku kostnego, objawiające się leukopenią, trombocytopenią i niedokrwistością.

U pacjentów otrzymujących gemcytabinę należy przed podaniem każdej kolejnej dawki oznaczyć liczbę płytek krwi, liczbę leukocytów i granulocytów. W przypadku zahamowania czynności szpiku kostnego wywołanego przez lek, należy rozważać przerwanie lub zmodyfikowanie leczenia (patrz punkt 4.2). Zahamowanie czynności szpiku nie trwa jednak długo i zazwyczaj nie jest konieczne zmniejszenie dawki produktu leczniczego, a przerwanie leczenia z tego powodu zdarza się rzadko.

Po przerwaniu leczenia liczba komórek krwi obwodowej może się nadal zmniejszać. U pacjentów z upośledzeniem czynności szpiku kostnego, należy zachować ostrożność rozpoczynając leczenie.

Tak jak w przypadku innych terapii cytotoksycznych, należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia skumulowanego działania hamującego czynność szpiku kostnego, jeśli leczenie gemcytabiną jest stosowane z inną chemioterapią.

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów, u których występują przerzuty do wątroby lub u których stwierdzono zapalenie wątroby, alkoholizm lub marskość wątroby w wywiadzie, podanie gemcytabiny może być przyczyną zaostrzenia zaburzeń czynności wątroby.

Należy okresowo przeprowadzać laboratoryjną ocenę czynności nerek i wątroby (włączając badania wirusologiczne).

Gemcytabinę należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek, ponieważ dane uzyskane w badaniach klinicznych nie są wystarczające, aby określić zalecenia dotyczące dawkowania w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.2).

Jednoczesne stosowanie radioterapii

Stosowanie radioterapii jednocześnie z gemcytabiną (lub w odstępie do 7 dni): zgłaszano występowanie objawów toksyczności (szczegółowe informacje i zalecenia dotyczące stosowania, patrz punkt 4.5).

Żywe szczepionki

Nie zaleca się stosowania szczepionki przeciw żółtej febrze i innych żywych, atenuowanych szczepionek u pacjentów leczonych gemcytabiną (patrz punkt 4.5).

Zespół odwracalnej tylnej encefalopatii (ang. posterior reversible encephalopathy syndrome, PRES)

U pacjentów leczonych gemcytabiną w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z innym chemioterapeutykiem zgłaszano przypadki wystąpienia zespołu odwracalnej tylnej encefalopatii (PRES) z potencjalnie ciężkimi następstwami. U większości pacjentów przyjmujących gemcytabinę, u których wystąpił zespół PRES donoszono o występowaniu ostrego nadciśnienia i napadów drgawkowych, ale mogą być również obecne inne objawy, takie jak: ból głowy, letarg, splątanie i ślepota. Rozpoznanie najlepiej potwierdzić przy pomocy magnetycznego rezonansu jądrowego (ang. Magnetic Resonance Imaging, MRI). Zespół PRES jest zazwyczaj odwracalny po zastosowaniu odpowiedniego leczenia wspomagającego. Jeśli zespół PRES wystąpi podczas leczenia, należy całkowicie przerwać podawanie gemcytabiny i wdrożyć odpowiednie leczenie wspomagające, w tym pomiar ciśnienia tętniczego krwi i leczenie przeciwdrgawkowe.

Zaburzenia sercowo-naczyniowe

Ze względu na ryzyko wystąpienia zaburzeń serca i (lub) zaburzeń naczyniowych, należy zachować szczególną ostrożność, stosując gemcytabinę u pacjentów ze zdarzeniami ze strony układu krążenia w wywiadzie.

Zespół przesiąkania włośniczek

Podczas stosowania gemcytabiny w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami, u pacjentów zgłaszano występowanie zespołu przesiąkania włośniczek (patrz punkt 4.8). Zaburzenie to jest zazwyczaj uleczalne, jeżeli zostanie wcześnie rozpoznane i zostanie wdrożone odpowiednie postępowanie, aczkolwiek donoszono o przypadkach zakończonych zgonem. Zespół przesiąkania włośniczek obejmuje ogólnoustrojową nadmierną przepuszczalność włośniczek, w wyniku czego płyn i białka z przestrzeni wewnątrznaczyniowej przesiąkają do tkanki śródmiąższowej. Objawy kliniczne obejmują uogólniony obrzęk, zwiększenie masy ciała, hipoalbuminemię, ciężkie niedociśnienie, ostrą niewydolność nerek i obrzęk płuc. Jeżeli podczas leczenia wystąpi zespół przesiąkania włośniczek, należy przerwać podawanie gemcytabiny i zastosować odpowiednie leczenie wspomagające. Zespół przesiąkania włośniczek może wystąpić podczas kolejnych cykli i może być powiązany z zespołem niewydolności oddechowej u dorosłych, jak opisano w literaturze.

Płuca

U pacjentów leczonych gemcytabiną zgłaszano ze strony płuc, czasami ciężkie (takie jak obrzęk płuc, śródmiąższowe zapalenie płuc lub zespół ostrej niewydolności oddechowej dorosłych - ang. adult respiratory distress syndrome - ARDS). Etiologia tych powikłań nie jest znana. W przypadku ich wystąpienia należy rozważyć odstawienie gemcytabiny. Wczesne zastosowanie postępowania wspomagającego może przynieść poprawę stanu pacjenta.

Nerki

Zespół hemolityczno-mocznicowy

U pacjentów otrzymujących gemcytabinę rzadko odnotowano objawy kliniczne odpowiadające zespołowi hemolityczno-mocznicowemu (ang. haemolytic uraemic syndrome, HUS) (patrz punkt 4.8). Podawanie gemcytabiny należy przerwać w razie wystąpienia pierwszych objawów mikroangiopatycznej niedokrwistości hemolitycznej, takich jak szybki spadek stężenia hemoglobiny z towarzyszącą trombocytopenią, zwiększenie stężenia bilirubiny i kreatyniny, azotu mocznikowego lub LDH w surowicy. Niewydolność nerek może być nieodwracalna nawet po przerwaniu leczenia, może wymagać leczenia dializami.

Płodność

W badaniach dotyczących płodności gemcytabina spowodowała hipospermatogenezę u samców myszy (patrz punkt 5.3). Dlatego też mężczyznom leczonym gemcytabiną nie zaleca się, aby planowali posiadanie potomstwa podczas leczenia oraz do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia. Przed podjęciem leczenia zaleca się zasięgnięcie porady w kwestii zamrożenia nasienia w ciekłym azocie z uwagi na możliwość wystąpienia bezpłodności na skutek leczenia gemcytabiną (patrz punkt 4.6).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji (patrz punkt 5.2).

Radioterapia

Stosowanie radioterapii jednocześnie z gemcytabiną (lub w odstępie do 7 dni): toksyczność związana z takim leczeniem skojarzonym zależy od wielu różnych czynników, w tym od dawki gemcytabiny, częstości podawania gemcytabiny, dawki napromieniania, techniki planowania radioterapii, rodzaju oraz objętości tkanki docelowej. Badania niekliniczne i kliniczne wykazały, że gemcytabina zwiększa wrażliwość organizmu na promieniowanie jonizujące. W pojedynczym badaniu klinicznym, w którym u pacjentom z niedrobnokomórkowym rakiem płuc podawano przez okres do 6. kolejnych tygodni gemcytabinę w dawce 1 000 mg/m2 pc. i jednocześnie z terapeutycznym napromieniowaniem klatki piersiowej, obserwowano znaczną toksyczność w postaci ciężkiego, potencjalnie zagrażającego życiu zapalenia błony śluzowej, głównie przełyku i zapalenia tkanki płuc (pneumonitis). Objawy te występowały zwłaszcza u pacjentów, u których objętość tkanek poddanych radioterapii była duża (mediana objętości napromienianych tkanek 4 795 cm3). Wyniki kolejnych przeprowadzonych badań u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc, sugerowały, że możliwe jest stosowanie mniejszych dawek gemcytabiny jednocześnie z radioterapią z możliwym do przewidzenia działaniem toksycznym, tak jak w badaniach II fazy, gdy przez 6 tygodni stosowano jednocześnie napromienianie klatki piersiowej dawkami 66 Gy, gemcytabinę (cztery razy w dawce 600 mg/m2 pc.) i cisplatynę (dwa razy w dawce 80 mg/m2 pc.). Dotychczas nie ustalono optymalnego schematu bezpiecznego jednoczesnego stosowania gemcytabiny z radioterapią we wszystkich rodzajach guzów.

Stosowanie gemcytabiny przed lub po radioterapii (w odstępie dłuższym niż 7 dni): analiza danych nie wskazuje na występowanie zwiększonej toksyczności po podaniu gemcytabiny pacjentom w odstępie dłuższym niż 7 dni przed lub po napromienianiu, z wyjątkiem nawrotu objawów popromiennych. Z wyników badań wynika, że leczenie gemcytabiną można rozpocząć po ustąpieniu ciężkich powikłań po radioterapii, ale nie wcześniej niż tydzień po napromienianiu.

Uszkodzenia popromienne tkanek docelowych (np. zapalenie przełyku, zapalenie okrężnicy i zapalenie płuc) zgłaszano zarówno w związku z jednoczesnym, jak i niejednoczesnym stosowaniem gemcytabiny.

Inne

Nie zaleca się stosowania szczepionki przeciw żółtej febrze i innych żywych, atenuowanych szczepionek, ze względu na ryzyko wystąpienia choroby ogólnoustrojowej mogącej prowadzić do zgonu, zwłaszcza w przypadku pacjentów z obniżoną odpornością.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ma odpowiednich danych, dotyczących stosowania gemcytabiny u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na rozmnażanie (patrz punkt 5.3). Na podstawie wyników badań na zwierzętach i mechanizmu działania gemcytabiny, nie należy stosować gemcytabiny w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Należy zalecić kobietom, aby nie planowały ciąży w trakcie leczenia gemcytabiną, a jeśli pomimo tego zajdą w ciążę, aby natychmiast zasięgnęły porady lekarza prowadzącego.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy gemcytabina przenika do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć wystąpienia działań niepożądanych u dzieci karmionych piersią. Podczas leczenia gemcytabiną należy zaprzestać karmienia piersią.

Płodność

W badaniach oceniających wpływ na płodność, gemcytabina powodowała hipospermatogenezę u samców myszy (patrz punkt 5.3). Dlatego mężczyznom leczonym gemcytabiną nie zaleca się, aby planowali posiadanie potomstwa podczas leczenia oraz do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia. Przed podjęciem leczenia zaleca się zasięgnięcie porady w kwestii zamrożenia nasienia w ciekłym azocie z uwagi na możliwość wystąpienia bezpłodności na skutek leczenia gemcytabiną.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak zgłaszano, że gemcytabina powoduje łagodną do umiarkowanej senność, zwłaszcza w przypadku jednoczesnego spożycia alkoholu. Należy ostrzec pacjentów, aby nie prowadzili pojazdów ani nie obsługiwali maszyn do czasu stwierdzenia, czy produkt leczniczy nie wywołuje u nich senności.

4.8    Działania niepożądane

Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych, związanych z leczeniem gemcytabiną, należą: nudności z wymiotami lub bez wymiotów, zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych (AspAT lub AlAT) i fosfatazy zasadowej zgłaszane u około 60% pacjentów; białkomocz i krwiomocz zgłaszane u około 50% pacjentów; duszność zgłaszana u około 10 do 40% pacjentów (najczęściej u pacjentów z rakiem płuc); uczuleniowe wysypki skórne występujące u około 25% pacjentów a u 10% pacjentów związane ze świądem.

Częstość i nasilenie działań niepożądanych zależą od dawki, szybkości infuzji i okresu przerwy pomiędzy podaniem kolejnych dawek (patrz punkt 4.4). Działania niepożądane, które powodują konieczność ograniczenia dawki to zmniejszenie liczby trombocytów, leukocytów i granulocytów (patrz punkt 4.2).

Dane z badań klinicznych

Częstość występowania zdefiniowano następująco: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000).

W poniższej tabeli przedstawiono częstość występowania działań niepożądanych w oparciu o dane uzyskane z badań klinicznych. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania, objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często

•    leukopenia (neutropenia stopnia 3. = 19,3%; stopnia 4. = 6%).

•    Zahamowanie czynności szpiku jest zazwyczaj łagodne do umiarkowanego i wpływa przede wszystkim na liczbę granulocytów (patrz punkt 4.2 i 4.4).

•    trombocytopenia

•    niedokrwistość

Często

   gorączka neutropeniczna

Bardzo rzadko

•    trombocytoza

Zaburzenia układu immun ologiczn ego

Bardzo rzadko

reakcje rzekomoanafilaktyczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

• jadłowstręt

Zaburzenia układu nerwowego

Często

•    ból głowy

•    bezsenność

•    senność

Niezbyt często

   udar naczyniowy mózgu

Bardzo rzadko

•    zespół odwracalnej tylnej encefalopatii (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia serca

Niezbyt często

•    arytmia, głównie nadkomorowa

•    niewydolność serca

Rzadko

   zawał mięśnia sercowego

Zaburzenia naczyniowe

Rzadko

•    objawy kliniczne zapalenia naczyń obwodowych i zgorzel

•    niedociśnienie tętnicze

Bardzo rzadko

•    zespół przesiąkania włośniczek (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo często

•    duszność - zazwyczaj łagodna i ustępująca nagle bez leczenia

Często

•    kaszel

•    nieżyt nosa

Niezbyt często

•    śródmiąższowe zapalenie płuc (patrz punkt 4.4)

•    skurcz oskrzeli - zazwyczaj łagodny i przemijający, ale może wymagać leczenia pozajelitowego

Rzadko

•    obrzęk płuc

•    zespół niewydolności oddechowej dorosłych (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

•    wymioty

•    nudności

Często

•    biegunka

•    zapalenie błony śluzowej jamy ustnej i owrzodzenie jamy ustnej

•    zaparcia

Bardzo rzadko

   niedokrwienne zapalenie okrężnicy

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo często

•    zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych (AspAT i AlAT) i fosfatazy alkalicznej

Często

•    zwiększone stężenie bilirubiny

Niezbyt często

   ciężka hepatotoksyczność, w tym niewydolność wątroby i zgon

Rzadko

•    zwiększone stężenie transferazy gamma-glutamylowej (GGT)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często

•    alergiczne reakcje skórne często z towarzyszącym świądem

•    łysienie

Często

•    świąd

•    wzmożona potliwość Rzadko

•    ciężkie reakcje skórne, w tym łuszczenie się skóry i pęcherzowa wysypka skórna

•    owrzodzenie

•    powstawanie pęcherzy i ran otwartych

•    łuszczenie się skóry

Bardzo rzadko

•    martwica toksyczno-rozpływna naskórka

•    zespół Stevensa-Johnsona

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często

•    ból pleców

•    ból mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo często

   krwiomocz

•    łagodna postać białkomoczu

Niezbyt często

   niewydolność nerek (patrz punkt 4.4)

•    zespół hemolityczno-mocznicowy (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często

•    objawy grypopodobne - najczęściej występujące objawy to gorączka, ból głowy, dreszcze, ból mięśni, osłabienie i brak łaknienia. Zgłaszano także kaszel, zapalenie błony śluzowej nosa, złe samopoczucie, potliwość i trudności ze snem.

•    obrzęki lub obrzęki obwodowe, w tym obrzęk twarzy. Obrzęki z reguły ustępują po przerwaniu leczenia.

Często

•    gorączka

   osłabienie

•    dreszcze

Rzadko

•    reakcje w miejscu wstrzyknięcia -przeważnie łagodne

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Rzadko

•    toksyczność radioterapii (patrz punkt 4.5)

•    nawrót objawów popromiennych

Leczenie skojarzone raka piersi

Częstość występowania toksyczności hematologicznej stopnia 3. i 4., zwłaszcza neutropenii, zwiększa się, gdy gemcytabina jest stosowana w skojarzeniu z paklitakselem. Jednak zwiększenie częstości występowania tych działań niepożądanych nie jest związane ze zwiększeniem częstości występowania zakażeń lub powikłań krwotocznych. Zmęczenie i gorączka neutropeniczna występują częściej, gdy gemcytabina stosowana jest w skojarzeniu z paklitakselem. Zmęczenie, które nie jest związane z niedokrwistością, zwykle ustępuje po pierwszym cyklu leczenia.

Pa

Działania niepożądane stopnia 3. i 4. ditaksel vs gemcytabina z paklitakselem

Liczba (%)

pacjentów

Paklitaksel

(n=259)

Gemcytabina z paklitakselem (n=262)

Stopień 3.

Stopień 4.

Stopień 3.

Stopień 4.

Laboratoryjne

Niedokrwistość

5 (1,9)

1 (0,4)

15 (5,7)

3 (1,1)

T rombocytopenia

0

0

14 (5,3)

1 (0,4)

Neutropenia

11 (4,2)

17 (6,6)*

82 (31,3)

45 (17,2)*

Inne niż laboratoryjne

Gorączka neutropeniczna

3 (1,2)

0

12 (4,6)

1 (0,4)

Zmęczenie

3 (1,2)

1 (0,4)

15 (5,7)

2 (0,8)

Biegunka

5 (1,9)

0

8 (3,1)

0

Neuropatia ruchowa

2 (0,8)

0

6 (2,3)

1 (0,4)

Neuropatia czuciowa

9 (3,5)

0

14 (5,3)

1 (0,4)

* Neutropenia stopnia 4. trwająca dłużej niż 7 dni występowała u 12,6% pacjentów w grupie stosującej leczenie skojarzone i u 5% pacjentów w grupie stosującej paklitaksel.

Leczenie skojarzone raka pęcherza moczowego

Działania niepożądane stopnia 3. i 4. M-VAC vs gemcytabina z cisplatyną

Liczba (%)

pacjentów

Schemat M-VAC (metotreksat, winblastyna, doksorubicyna i cisplatyna)

(n=196)

Gemcytabina z cisplatyną (n=200)

Stopień 3.

Stopień 4.

Stopień 3.

Stopień 4.

Laboratoryjne

Niedokrwistość

30 (16)

4 (2)

47 (24)

7 (4)

T rombocytopenia

15 (8)

25 (13)

57 (29)

57 (29)

Inne niż laboratoryjne

Nudności i wymioty

37 (19)

3 (2)

44 (22)

0 (0)

Biegunka

15 (8)

1 (1)

6 (3)

0 (0)

Zakażenie

19 (10)

10 (5)

4 (2)

1 (1)

Zapalenie jamy ustnej

34 (18)

8 (4)

2 (1)

0 (0)

Leczenie skojarzone raka jajnika

Działania niepożądane stopnia 3. i 4. Karboplatyna vs gemcytabina z karboplatyną

Liczba (%)

pacjentów

Karboplatyna

Gemcytabina

z karboplatyną

(n=

74)

(n=175)

Stopień 3.

Stopień 4.

Stopień 3.

Stopień 4.

Laboratoryjne

Niedokrwistość

10 (5,7)

4 (2,3)

39 (22,3)

9 (5,1)

Neutropenia

19 (10,9)

2 (1,1)

73 (41,7)

50 (28,6)

T rombocytopenia

18 (10,3)

2 (1,1)

53 (30,3)

8 (4,6)

Leukopenia

11 (6,3)

1 (0,6)

84 (48,0)

9 (5,1)

Inne niż laboratoryjne

Krwotok

0 (0)

0 (0)

3 (1,8)

0 (0)

Gorączka

neutropeniczna

0 (0)

0 (0)

2 (1,1)

0 (0)

Zakażenie bez neutropenii

0 (0)

0 (0)

0 (0)

1 (0,6)

Neuropatia czuciowa również występowała częściej u pacjentów otrzymujących leczenie skojarzone niż u pacjentów otrzymujących karboplatynę w monoterapii.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Nie jest znane antidotum w przypadku przedawkowania gemcytabiny. Dawki do 5 700 mg/m2 pc., podawano w infuzji dożylnej w ciągu 30 minut co dwa tygodnie, z zachowaniem możliwego do zaakceptowania nasilenia działań toksycznych. W przypadku podejrzenia przedawkowania należy uważnie kontrolować stan pacjenta, wykonywać badania krwi, monitorując liczbę krwinek i zastosować leczenie wspomagające, jeśli to konieczne.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: analogi pirymidyny, kod ATC: L01BC05 Mechanizm działania

Metabolizm komórkowy i mechanizm działania: gemcytabina (dFdC), która jest antymetabolitem pirymidyny, jest metabolizowana wewnątrzkomórkowo przez kinazy nukleozydowe do czynnego nukleozydu difosforanu (dFdCDP) i trifosforanu (dFdCTP). Działanie cytotoksyczne gemcytabiny wynikające z zahamowania syntezy DNA opiera się na dwóch mechanizmach działania: dFdCDP i dFdCTP. Pierwszy z nich - dFdCDP - hamuje aktywność reduktazy rybonukleotydowej, która jest jedynym katalizatorem reakcji prowadzących do powstawania trifosforanów deoksynukleozydów (dCTP), wykorzystywanych w syntezie DNA. Zahamowanie aktywności tego enzymu przez dFdCDP zmniejsza ogólne stężenie deoksynukleozydów, w szczególności stężenie dCTP. Drugi z nich -dFdCTP - konkuruje z dCTP o wbudowanie w nić DNA (zjawisko samowzmocnienia).

Ponadto, niewielkie ilości gemcytabiny mogą również zostać wbudowane w nić RNA. W rezultacie, zmniejszenie stężenia wewnątrzkomórkowego dCTP nasila wbudowywanie dFdCTP w nić DNA. Polimeraza DNA epsilon nie jest zdolna do usunięcia gemcytabiny i naprawy wydłużającej się nici DNA. Po wbudowaniu gemcytabiny do DNA, do nici dodawany jest tylko jeden dodatkowy nukleotyd. Po przyłączeniu następuje znaczące i całkowite zahamowanie dalszej syntezy DNA (maskowane zakończenie łańcucha). Po przyłączeniu do nici DNA, gemcytabina inicjuje proces zaprogramowanej śmierci komórki znany jako apoptoza.

Działanie farmakodynamiczne

Działanie cytotoksyczne w hodowlach komórkowych

Gemcytabina wykazuje znaczne działanie cytotoksyczne w hodowlach różnych komórek nowotworowych mysich i ludzkich. Jej działanie jest swoiste dla określonej fazy tak, że gemcytabina przede wszystkim niszczy komórki, w których zachodzi synteza DNA (faza S) i w pewnych warunkach uniemożliwia przejście komórek z fazy G1 do fazy S. Działanie cytotoksyczne gemcytabiny in vitro zależy zarówno od jej stężenia, jak i od czasu ekspozycji na lek.

Działanie przeciwnowotworowe w badaniach nieklinicznych

W modelach nowotworów u zwierząt działanie przeciwnowotworowe gemcytabiny zależy od schematu dawkowania. Gdy gemcytabina podawana jest codziennie, wśród zwierząt obserwuje się wysoką śmiertelność a minimalne działanie przeciwnowotworowe. Jednakże, jeśli gemcytabina jest podawana co 3 lub 4 dni, może być podawana w dawkach nieletalnych, przy znacznym działaniu przeciwnowotworowym przeciwko szerokiemu spektrum mysich nowotworów.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Rak pęcherza moczowego

Randomizowane badanie III fazy, z udziałem 405 pacjentów z zaawansowanym lub z przerzutami, nowotworem z nabłonka przejściowego dróg moczowych, nie wykazało różnic pomiędzy grupą otrzymująca leczenie, gemcytabiną w skojarzeniu z cisplatyną a grupą otrzymującą leczenie metotreksatem w skojarzeniu z winblastyną, adriamycyną i cisplatyną (MVAC): czasów zakresie średniego przeżycia (odpowiednio 12,8 i 14,8 miesięcy, p=0,547); czas do progresji choroby (odpowiednio 7,4 i 7,6 miesięcy, p=0,842) i wskaźnik odpowiedzi na leczenie (odpowiednio 49,4% i 45,7%, p=0,512). Leczenie skojarzone gemcytabiną i cisplatyną miało jednak lepszy profil toksyczności w porównaniu ze schematem MVAC.

Rak trzustki

W randomizowanym badaniu III fazy z udziałem 126 pacjentów z rakiem trzustki, zaawansowanym lub z przerzutami, obserwowano statystycznie istotnie większy odsetek odpowiedzi na leczenie gemcytabiną w porównaniu z 5-fluorouracylem (odpowiednio 23,8% i 4,8%, p=0,0022).

U pacjentów leczonych gemcytabiną w porównaniu do pacjentów leczonych 5-fluorouracylem obserwowano również istotne statystycznie wydłużenie czasu do progresji choroby z 0,9 do 2,3 miesięcy (test logarytmów rang, p<0,0002) i istotne statystycznie zwiększenie mediany czasu przeżycia z 4,4 do 5,7 miesięcy (test logarytmów rang, p<0,0024).

Niedrobnokomórkowy rak płuca

W randomizowanym badaniu III fazy z udziałem 522 pacjentów z nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuc miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, gemcytabina w skojarzeniu z cisplatyną wykazała statystycznie istotnie większy współczynnik odpowiedzi niż sama cisplatyna (odpowiednio 31,0% i 12,0%, p=0,0001). U pacjentów leczonych gemcytabiną w skojarzeniu z cisplatyną w porównaniu do pacjentów leczonych cisplatyną obserwowano istotne statystycznie wydłużenie czasu do progresji z 3,7 do 5,6 miesięcy (log-rank, p<0,0012) i istotne statystycznie zwiększenie mediany czasu przeżycia z 7,6 do 9,1 miesięcy (log-rank, p<0,004).

W innym badaniu III fazy z randomizacją, z udziałem 135 pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stopniu IIIB lub IV gemcytabina w skojarzeniu z cisplatyną wykazała statystycznie istotny większy współczynnik odpowiedzi niż cisplatyna w skojarzeniu z etopozydem (odpowiednio 40,6% i 21,2%, p=0,025). U pacjentów leczonych gemcytabiną w skojarzeniu cisplatyną w porównaniu do pacjentów leczonych etopozydem w skojarzeniu z cisplatyną obserwowano istotne statystycznie wydłużenie czasu bez progresji z 4,3 do 6,9 miesięcy (p=0,014).

W obu badaniach wykazano, że w każdej z grup pacjentów tolerancja na leczenie była podobna.

Rak jajnika

W randomizowanym badaniu III fazy 356 pacjentek z zaawansowanym nabłonkowym rakiem jajnika, u których nastąpił nawrót choroby, po co najmniej 6-miesięcznym okresie od zakończenia leczenia opartego na związkach platyny, zostało losowo przydzielonych do grupy leczonej gemcytabiną w skojarzeniu z karboplatyną (GCb) lub do grupy leczonej karboplatyną w monoterapii (Cb). Obserwowano istotne statystycznie wydłużenie czasu do progresji z 5,8 do 8,6 miesięcy (log-rank, p=0,0038) u pacjentek leczonych GCb w porównaniu z pacjentkami leczonymi Cb. Różnice we wskaźniku odpowiedzi na leczenie wynoszącym, 47,2% w grupie GCb względem 30,9% w grupie Cb (p=0,0016) oraz średnim przeżyciu wynoszącym 18 miesięcy (GCb) wsględem17,3 miesięcy (Cb) (p=0,73) wskazują na większe korzyści z leczenia w grupie GCb.

Rak piersi

W randomizowanym badaniu III fazy z udziałem 529 pacjentek z nawrotem miejscowym raka piersi niekwalifikującym się do leczenia operacyjnego lub z przerzutami, po niepowodzeniu chemioterapii uzupełniającej lub neoadiuwantowej gemcytabiną w skojarzeniu z paklitakselem wykazało istotne statystycznie wydłużenie czasu do udokumentowanej progresji choroby z 3,98 do 6,14 miesięcy (log-rank, p=0,0002). Po 377 zgonach, całkowity czas przeżycia wynosił 18,6 miesięcy względem 15,8 miesięcy (log-rank, p=0,0489, HR 0,82) u pacjentek leczonych gemcytabiną w skojarzeniu z paklitakselem w porównaniu do pacjentek leczonych paklitakselem w monoterapii i ogólny współczynnik odpowiedzi wynosił odpowiednio 41,4% i 26,2% (p=0,0002).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Właściwości farmakokinetyczne gemcytabiny badano u 353 pacjentów w 7 badaniach. Przedział wieku 121 kobiet i 232 mężczyzn wynosił od 29 do 79 lat. Spośród tych pacjentów u około 45% rozpoznano niedrobnokomórkowego raka płuc, a u 35% raka trzustki. Następujące parametry farmakokinetyczne uzyskano po podaniu dawek od 500 do 2 592 mg/m2 pc., które były podawane w infuzji przez 0,4 do 1,2 godziny.

Wchłanianie

Maksymalne stężenia w osoczu (osiągane w ciągu 5 minut po zakończeniu infuzji) wynosiły od

3,2 ąg/ml do 45,5 ąg/ml. Po podaniu dawki 1 000 mg/m2 pc./30 min. stężenia substancji macierzystej w osoczu są większe niż 5 ąg/ml przez około 30 minut po zakończeniu infuzji, a przez następną godzinę są większe niż 0,4 ąg/ml.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji dla kompartmentu centralnego wynosiła 12,4 l/m2 pc. u kobiet i 17,5 l/m2 pc. u mężczyzn (zmienność międzyosobnicza wynosiła 91,9%). Objętość dystrybucji dla kompartmentu obwodowego wynosiła 47,4 l/m2 pc. Objętość kompartmentu obwodowego nie była zależna od płci. Wiązanie z białkami osocza uznano za nieistotne.

Okres półtrwania wynosił od 42 do 94 minut w zależności od wieku i płci. Po podaniu zgodnie z zalecanym schematem, gemcytabina powinna być praktycznie całkowicie wydalona z organizmu w ciągu od 5 do 11 godzin od rozpoczęcia infuzji. Gemcytabina nie kumuluje się w organizmie, jeżeli jest podawana raz na tydzień.

Metabolizm

Gemcytabina jest szybko przekształcana przez deaminazę cytydyny w wątrobie, nerkach, krwi i innych tkankach. Produktami wewnątrzkomórkowego metabolizmu gemcytabiny są mono-, di- i trifosforany gemcytabiny (dFdCMP, dFdCDP i dFdCTP), z których dFdCDP i dFdCTP są uważane za czynne. Tych metabolitów wewnątrzkomórkowych nie wykrywa się w osoczu ani w moczu. Główny metabolit, 2’-dezoksy-2’, 2’-difluorourydyna (dFdU), występujący w osoczu i w moczu, nie jest biologicznie czynny.

Eliminacja.

Wartość klirensu ogólnoustrojowego wahała się od 29,2 l/godz./m2 pc. do 92,2 l/godz./m2 pc. zależnie od płci i wieku (zmienność osobnicza wynosiła 52,2%). Klirens u kobiet jest około 25% mniejszy niż u mężczyzn. Pomimo dużego tempa, klirens maleje, jak się wydaje, u kobiet i u mężczyzn wraz z wiekiem. Po podaniu zalecanej dawki gemcytabiny 1 000 mg/m2 pc. w 30-minutowym wlewie, mniejsze wartości klirensu u kobiet i mężczyzn nie powinny wymagać zmniejszenia dawki gemcytabiny. Wydalanie w moczu: mniej niż 10% leku wydalane jest w postaci niezmienionej.

Klirens nerkowy: od 2 do 7 l/godz./m2 pc.

W ciągu tygodnia po podaniu, 92%-98% podanej dawki gemcytabiny jest wydalane, w tym 99% w moczu, głównie w postaci dFdU, a 1% z kałem.

Kinetyka dFdCTP

Ten metabolit można wykryć w komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej a poniższe informacje odnoszą się do tych komórek. Stężenia wewnątrzkomórkowe zwiększają się proporcjonalnie do dawek gemcytabiny w zakresie od 35 do 350 mg/m2 pc./30 min., które dają stężenia w stanie stacjonarnym od 0,4 do 5 ąg/ml. Stężenia trifosforanu nie zwiększają się, gdy stężenie gemcytabiny w osoczu jest większe niż 5 ąg/ml, co wskazuje na to, że wewnątrzkomórkowe zasoby metabolitu są wysycone. Okres półtrwania w fazie końcowej eliminacji wynosi od 0,7 do 12 godzin.

Kinetyka dFdU

Maksymalne stężenia w osoczu (w 3-15 minut po zakończeniu 30-minutowego wlewu 1 000 mg/m2 pc.): 28-52 ąg/ml.

Po podawaniu produktu leczniczego raz na tydzień najmniejsze stężenie wynosi 0,07-1,12 ąg/ml, bez objawów kumulacji dFdU.

Trójfazowy przebieg krzywej zależności stężenia od czasu eliminacji: średni okres półtrwania w fazie końcowej wynosi 65 godzin (zakres od 33 do 84 godzin).

Wytwarzanie dFdU ze związku macierzystego: 91%-98%

Średnia objętość dystrybucji dla kompartmentu centralnego 18 l/m2 pc. (zakres od 11 do 22 l/m2 pc.). Średnia objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym (VSS) - 150 l/m2 pc. (zakres od 96 do 228 l/m2 pc.).

Rozległa dystrybucja tkankowa.

Średni klirens rzeczywisty wynosi 2,5 l/godz./m2 pc. (w zakresie od 1 do 4 l/godz./m2 pc.).

Wydalanie w moczu: całkowite.

Leczenie skojarzone gemcytabiną z paklitakselem

Leczenie skojarzone nie zmienia właściwości farmakokinetycznych gemcytabiny ani paklitakselu.

Leczenie skojarzone gemcytabiną z karboplatyną

Jednoczesne stosowanie karboplatyny nie zmienia właściwości farmakokinetycznych gemcytabiny.

Zaburzenia czynności nerek

Łagodna i umiarkowana niewydolność nerek (klirens kreatyniny od 30 do 80 ml/min) nie ma istotnego wpływu na właściwości farmakokinetyczne gemcytabiny.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na myszach i psach, dotyczących wpływu wielokrotnych dawek przez okres do

6. miesięcy, głównym odkryciem było przemijające zahamowanie czynności krwiotwórczych uzależnione od schematu dawkowania i dawki.

Gemcytabina wykazała właściwości mutagenne w teście mutacji in vitro i in vivo w teście mikrojąderkowym na komórkach szpiku kostnego. Nie przeprowadzano długotrwałych badań na zwierzętach w celu oceny możliwego działania rakotwórczego gemcytabiny.

W badaniach dotyczących wpływu na płodność, u samców myszy gemcytabina powodowała odwracalną hipospermatogenezę. Nie stwierdzono podobnego wpływu na płodność u samic.

Ocena eksperymentalnych badań na zwierzętach wykazała szkodliwy wpływ na reprodukcję, tj. ciężkie wady wrodzone, inne szkodliwe działania na rozwój zarodka lub płodu, przebieg ciąży lub rozwój okołoporodowy i pourodzeniowy.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas solny (do ustalenia pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, oprócz wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

Koncentrat w nieotwartej fiolce 18 miesięcy.

Po pierwszym otwarciu

Wykazano trwałość fizyczną i chemiczną w temperaturze 25°C przez 28 dni.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt leczniczy należy wykorzystać bezpośrednio po otwarciu fiolki, chyba że sposób otwarcia wyklucza ryzyko zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Jeżeli produkt leczniczy nie zostanie natychmiast zużyty, za okres i warunki jego przechowywania, odpowiedzialność ponosi użytkownik.

Roztwór do infuzji

Wykazano trwałość chemiczną i fizyczną przez 28 dni w temperaturze od 2°C do 8°C i w około 25°C po rozcieńczeniu 0,9% roztworem chlorku sodu do stężenia docelowego, mieszczącego się w zakresie

od 2 mg/ml do 25 mg/ml (2 mg/ml, 12 mg/ml i 25 mg/ml). Rozcieńczone roztwory wykazują stabilność, gdy pakowane są zarówno w worki infuzyjne z PVC, jak i z PE.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia roztwór do infuzji należy wykorzystać bezpośrednio po sporządzeniu. Jeżeli produkt leczniczy nie zostanie natychmiast zużyty, za okres i warunki jego przechowywania, odpowiedzialność ponosi użytkownik, które prawidłowo nie powinny być dłuższe niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba, że rozcieńczenie było wykonane w kontrolowanych i walidowanych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Warunki przechowywania produktu leczniczego po pierwszym otwarciu fiolki oraz po rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolki z bezbarwnego szkła (typu I), z korkiem z gumy bromobutylowej, z aluminiowym wieczkiem, umieszczone w zewnętrznym ochronnym opakowaniu, w tekturowym pudełku.

Fiolki z bezbarwnego szkła (typu I), z korkiem z gumy bromobutylowej, z aluminiowym wieczkiem, w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań 1 x 5 ml 1 x 25 ml 1 x 50 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przygotowanie produktu leczniczego do stosowania

Przy przygotowaniu i usuwaniu roztworu do infuzji należy przestrzegać standardowych zasad bezpieczeństwa dotyczących stosowania leków cytotoksycznych. Kobietom w ciąży nie wolno przygotowywać tego produktu leczniczego. Przygotowanie roztworu do infuzji należy wykonywać w komorze ochronnej, z użyciem ochronnych ubrań i rękawic. Jeżeli nie jest dostępna komora, należy dodatkowo zastosować maskę i okulary ochronne.

W przypadku dostania się roztworu leku do oczu może doj ść do ciężkiego podrażnienia. Należy natychmiast dokładnie spłukać oczy wodą. Jeżeli podrażnienie się utrzymuje, należy skonsultować się z lekarzem. Jeżeli dojdzie do rozlania roztworu i kontaktu ze skórą, należy dokładnie umyć skórę wodą.

Rozcieńczanie roztworu

Chlorek sodu 9 mg/ml (0,9%) roztwór do wstrzykiwań (bez substancji konserwującej) jest jedynym zatwierdzonym rozpuszczalnikiem do rozcieńczenia koncentratu Gemcitabine Actavis.

-    Przygotowywanie dożylnego roztworu do infuzji gemcytabiny należy prowadzić metodą aseptyczną.

-    Rozcieńczony roztwór jest przezroczysty, bezbarwny albo o kolorze lekko słomkowym.

-    Przed pozajelitowym podaniem produktu leczniczego roztwór należy obejrzeć w celu wykrycia ewentualnych cząstek stałych i zmian barwy. Jeżeli w roztworze znajdują się widoczne cząstki stałe, produktu leczniczego nie należy podawać.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjöröur Islandia

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 19582

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23 grudzień 2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

29.01.2015

17

Gemcitabine Actavis