+ iMeds.pl

Gemcitabine kabi 40 mg/mlUlotka Gemcitabine kabi

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Gemcitabine Hospira, 38 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Gemcitabinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Gemcitabine Hospira i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gemcitabine Hospira

3.    Jak stosować lek Gemcitabine Hospira

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Gemcitabine Hospira

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST GEMCITABINE HOSPIRA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Gemcitabine Hospira (gemcytabina) należy do grupy leków, nazywanych cytostatykami. Leki te niszczą dzielące się komórki, w tym komórki nowotworowe.

Gemcitabine Hospira można stosować w monoterapii (samodzielnie) lub w połączeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi (np. z cisplatyną, paklitakselem, karboplatyną), w zależności od rodzaju nowotworu.

Gemcitabine Hospira stosuje się w leczeniu następujących typów nowotworów:

•    Niedrobnokomórkowego raka płuc (NRRP), w monoterapii lub w połączeniu z cisplatyną.

•    Raka trzustki.

•    Raka piersi, w połączeniu z paklitakselem.

•    Raka jajnika, w połączeniu z karboplatyną.

•    Raka pęcherza moczowego, w połączeniu z cisplatyną.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU GEMCITABINE HOSPIRA

Kiedy nie stosować leku Gemcitabine Hospira

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na gemcytabinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Gemcitabine Hospira.

•    Jeśli pacjentka karmi piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Gemcitabine Hospira

Przed pierwszym podaniem leku pobrane zostaną próbki krwi pacjenta w celu oceny, czy czynność nerek i wątroby jest wystarczająca. Przed każdym podaniem leku pobrane zostaną próbki krwi w celu oceny, czy jest odpowiednia liczba komórek krwi, aby zastosować lek Gemcitabine Hospira.

Lekarz może podjąć decyzję o zmianie dawki lub odroczeniu leczenia, w zależności od stanu ogólnego pacjenta i, jeśli liczba komórek krwi jest za mała.

Okresowo będą pobierane od pacjenta próbki krwi w celu oceny czynności nerek i wątroby.

Należy poinformować lekarza:

•    Jeśli u pacjenta występują lub występowały choroby wątroby, serca lub naczyń.

•    Jeśli pacjent niedawno był lub będzie poddawany radioterapii.

•    Jeśli pacjent niedawno był szczepiony.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią trudności w oddychaniu lub poczuje się bardzo osłabiony i będzie bardzo blady (może to być objaw niewydolności nerek).

Mężczyznom odradza się poczęcie dziecka w trakcie leczenia Gemcitabine Hospira i w okresie 6 miesięcy po zakończeniu leczenia lekiem Gemcitabine Hospira. Mężczyźni powinni zwrócić się o radę do lekarza lub pielęgniarki, jeżeli w trakcie leczenia lub w okresie 6 miesięcy po zakończeniu leczenia chcą począć dziecko. Istnieje ryzyko, że leczenie gemcitabiną może doprowadzić do niepłodności męskiej, pacjent może zasięgnąć porady dotyczącej zamrożenia nasienia przed rozpoczęciem leczenia.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty oraz o szczepieniach.

Ciąża i karmienie piersią

Należy unikać stosowania leku Gemcitabine Hospira w okresie ciąży.

Kobiety w wieku rozrodczym powinny podjąć odpowiednie kroki w celu uniknięcia zajścia w ciążę podczas leczenia oraz przez pewien czas po jego zakończeniu. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas leczenia, należy natychmiast poinformować o tym lekarza. Należy również poinformować lekarza, jeśli dojdzie do poronienia wkrótce po zakończeniu leczenia.

Kobiety, które są w ciąży lub planują zajście w ciążę, muszą poinformować o tym lekarza. Lekarz poinformuje pacjentkę o ryzyku związanym ze stosowaniem leku podczas ciąży.

Podczas stosowania leku Gemcitabine Hospira nie wolno karmić piersią. Kobiety karmiące piersią muszą poinformować o tym lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Gemcitabine Hospira może wywoływać senność, zwłaszcza w przypadku spożycia alkoholu. Pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, do czasu upewnienia się, że przyjmowanie leku Gemcitabine Hospira nie wywołuje u nich senności.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Gemcitabine Hospira

Gemcitabine Hospira zawiera do 2,4 mg (< 1 mmol) sodu w każdej fiolce 200 mg, do 12,1 mg (< 1 mmol) sodu w każdej fiolce 1 000 mg i do 24,2 mg (< 1 mmol) sodu w każdej fiolce 2 000 mg. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3. JAK STOSOWAĆ LEK GEMCYTABINE HOSPIRA

Lekarz ustali dawkę początkową leku Gemcitabine Hospira w zależności od typu nowotworu oraz powierzchni ciała pacjenta mierzonego w metrach kwadratowych (m2).

Powierzchnię ciała oblicza się na podstawie pomiaru wzrostu i masy ciała pacjenta. Lekarz wykorzysta powierzchnię ciała do obliczenia odpowiedniej dawki dla pacjenta. Zazwyczaj stosowana dawka wynosi od 1 000 mg/m2 do 1 250 mg/m2 powierzchni ciała pacjenta.

Ta dawka może być dostosowana lub leczenie może zostać odroczone w zależności od liczby płytek krwi u pacjenta, ogólnego stanu pacjenta i występujących działań niepożądanych.

Częstość infuzji gemcytabiny zależy od typu nowotworu, z powodu którego pacjent jest leczony.

Lek Gemcitabine Hospira będzie zawsze podawany w infuzji (wolnym wstrzyknięciu przez kroplówkę) do żył. Infuzja będzie trwała około 30 minut.

Ponieważ lek Gemcitabine Hospira będzie podawany pod nadzorem lekarza, jest mało prawdopodobne, że pacjent otrzyma nieprawidłową dawkę. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących podanej dawki lub jakichkolwiek pytań związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Gemcitabine Hospira może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania działań niepożądanych określono w następujący sposób:

bardzo często: często:

niezbyt często: rzadko:

bardzo rzadko: częstość nieznana:


występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów

występują u 1 do 10 na 100 pacjentów

występują u 1 do 10 na 1 000 pacjentów

występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów

występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów

nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Należy natychmiast powiadomić lekarza, jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z poniższych

objawów:

•    gorączka lub zakażenie (częste): jeżeli u pacjenta wystąpi gorączka 38°C lub wyższa, pocenie się lub inne objawy zakażenia (ponieważ pacjent może mieć mniejszą niż prawidłowa liczbę białych krwinek, co jest bardzo częste).

•    nieregularny rytm serca (arytmia) (częstość nieznana).

•    ból, zaczerwienienie, obrzęk lub owrzodzenia w jamie ustnej (częste).

•    reakcje uczuleniowe: jeśli wystąpi wysypka skórna (bardzo częste) i (lub) swędzenie (częste), albo gorączka (bardzo częste).

•    zmęczenie, zasłabnięcie, szybko występująca zadyszka lub blady wygląd (ponieważ pacjent może mieć mniejsze niż prawidłowe stężenie hemoglobiny, co jest bardzo częste).

•    krwawienia z dziąseł, nosa lub jamy ustnej lub inne krwawienie, którego nie można zatamować, zaczerwieniony lub zaróżowiony mocz, nieoczekiwane sińce (ponieważ pacjent może mieć mniejszą niż prawidłowa liczbę płytek krwi, co jest bardzo częste).

•    trudności w oddychaniu (bardzo często w krótkim czasie po podaniu gemcytabiny mogą wystąpić łagodne zaburzenia oddychania, które wkrótce ustępują, jednakże niezbyt często lub rzadko mogą wystąpić cięższe powikłania płucne).

Działania niepożądane gemcytabiny mogą obejmować:

Bardzo częste działania niepożądane

•    małe stężenie hemoglobiny (niedokrwistość)

•    mała liczba białych krwinek

•    mała liczba płytek krwi

•    trudności w oddychaniu

•    wymioty

•    nudności

•    wysypka skórna - wysypka skórna uczuleniowa, często swędząca

•    wypadanie włosów

•    zaburzenia czynności wątroby, stwierdzone jako nieprawidłowe wyniki badania krwi

•    krew w moczu

•    nieprawidłowe wyniki badań    moczu:    białko w moczu

•    objawy grypopodobne w tym    gorączka

obrzęk (obrzmienie kostek, palców, stóp, twarzy)

Częste działania niepożądane

•    gorączka, której towarzyszy mała liczba białych krwinek (gorączka neutropeniczna)

•    brak łaknienia (brak apetytu)

•    ból głowy

•    bezsenność

•    senność

•    kaszel

•    wyciek z nosa

•    zaparcie

•    biegunka

•    ból, zaczerwienienie, obrzęk lub owrzodzenie w jamie ustnej

•    swędzenie

•    pocenie się

•    ból mięśni

•    ból pleców

•    gorączka

•    osłabienie

•    dreszcze

Niezbyt częste działania niepożądane

•    śródmiąższowe zapalenie płuc (bliznowacenie pęcherzyków płucnych)

•    nieprawidłowy obraz klatki piersiowej na zdjęciach rentgenowskich (bliznowacenie płuc)

•    skurcz dróg oddechowych (trudności w oddychaniu)

Rzadkie działania niepożądane

•    atak serca (zawał serca)

•    niskie ciśnienie krwi

•    łuszczenie się skóry, tworzenie się pęcherzyków lub owrzodzeń

•    reakcje w miejscu podania

Bardzo rzadkie działania niepożądane

•    zwiększona liczba płytek krwi

•    reakcje anafilaktyczne (ciężka nadwrażliwość lub reakcja uczuleniowa)

•    łuszczenie skóry i ciężkie pęcherze skórne

Działania niepożądane, których częstość występowania nie jest znana

•    nieregularny rytm serca (arytmia)

•    zespół ostrej niewydolności oddechowej dorosłych (ciężkie zapalenie płuc, powodujące niewydolność oddechową)

•    nawrót objawów popromiennych (wysypka skórna podobna do ciężkiego oparzenia słonecznego), który może wystąpić na skórze uprzednio poddanej radioterapii

•    płyn w płucach

•    toksyczność po radioterapii - bliznowacenie pęcherzyków płucnych związane z radioterapią

•    niedokrwienne zapalenie okrężnicy (zapalenie błony śluzowej jelita grubego spowodowane zmniej szonym dopływem krwi)

•    niewydolność serca

•    niewydolność nerek

•    zgorzel palców rąk lub    stóp

•    ciężkie uszkodzenie    wątroby, w tym niewydolność wątroby

•    udar

Te objawy i (lub) stany mogą nie wystąpić u pacjenta. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych działań niepożądanych należy tak szybko jak jest to możliwe poinformować lekarza.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

Jeżeli pacjent jest zaniepokojony jakimkolwiek objawem niepożądanym powinien porozmawiać z lekarzem.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK GEMCITABINE HOSPIRA

Lek Gemcitabine Hospira będzie przechowywany i podawany przez wykwalifikowany personel medyczny, który będzie przestrzegał poniższych zaleceń:

•    Przechowywać w miej scu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Nie stosować leku Gemcitabine Hospira po upływie terminu ważności, zamieszczonego na fiolce i pudełku po „EXP” lub „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Przechowywać w lodówce (2°C-8°C).

•    Lek przeznaczony jest wyłącznie do j ednorazowego użytku. Wszelkie resztki niewykorzystanego roztworu należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

6.    INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Gemcitabine Hospira

•    Substancją czynną leku jest gemcytabina (w postaci gemcytabiny chlorowodorku). Moc roztworu koncentratu wynosi 38 mg/ml, co oznacza, że każdy mililitr koncentratu zawiera 38 miligramów gemcytabiny (w postaci gemcytabiny chlorowodorku).

•    Inne składniki leku to woda do wstrzykiwań, kwas solny (do ustalenia pH) i sodu wodorotlenek (do ustalenia pH)

Jak wygląda lek Gemcitabine Hospira i co zawiera opakowanie

•    Lek Gemcitabine Hospira to przezroczysty, bezbarwny do jasnożółtego roztwór.

•    Lek Gemcitabine Hospira pakowany jest w szklane fiolki.

•    Dostępne są trzy wielkości szklanych fiolek, zawierających:

o 200 mg gemcytabiny (w postaci chlorowodorku) w 5,3 ml roztworu o    1 g gemcytabiny (w postaci chlorowodorku) w 26,3 ml roztworu

o    2 g gemcytabiny (w postaci chlorowodorku) w 52,6 ml roztworu

•    Każda fiolka pakowana jest w pojedyncze pudełko tekturowe.

Podmiot odpowiedzialny:

Hospira UK Limited., Queensway, Royal Leamington Spa, Warwickshire, CV31 3RW, Wielka Brytania

Wytwórca:

Hospira UK Limited., Queensway, Royal Leamington Spa, Warwickshire, CV31 3RW, Wielka Brytania

Hospira Enterprises B.V., Randstad 22-1, 1316 BN, Almere, The Netherlands

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria:    Gemcitabin Hospira 38 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer

Infusionslösung

Gemcitabin Hospira 38 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Niemcy:

Belgia:


Bułgaria:

Polska:

Cypr:

Grecja:

Republika Czeska: Dania:

Estonia:

Finlandia:

Francja:

Luksemburg:

Węgry:

Islandia:

Irlandia:

Malta:

Wielka Brytania: Włochy:

Łotwa:

Litwa:

Holandia:

Norwegia:

Portugalia:

Rumunia:

Republika Słowacka: Słowenia:

Hiszpania:


Gemcitabine Hospira 38 mg/ml Concentrant voor oplossing voor infusie

Gemcitabine Hospira 38 mg/ml Solution à diluer pour perfusion

Gemcitabine Hospira 38 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer

Infusionslösung

Gemcitabine Hospira

Gemcitabine Hospira

Gemcitabine/Hospira 38 mg/ml nuKvó Srákupa yra napaoKeup Srakùparoç npoç sy%uop

Gemcitabine/Hospira 38 mg/ml nuKvó Srákupa yra napaoKeup Srakùparoç npoç sy%uop

Gemcitabine Hospira 38 mg/ml Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Gemcitabin Hospira Gemcitabine Hospira 38mg/ml

Gemcitabin Hospira 38 mg/ml Infuusiokonsentraatti, liuosta varten Gemcitabine Hospira 38 mg/ml, Solution à diluer pour perfusion Gemcitabine Hospira 38 mg/ml, Solution à diluer pour perfusion Gemcitabine Hospira 38 mg/ml Koncentrátum oldatos infúzióhoz Gemcitabin Hospira 38 mg/ml Innrennslispykkni, lausn Gemcitabine 38 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion Gemcitabine 38 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion Gemcitabine 38 mg/ml Concentrate for Solution for Infusion Gemcitabina Hospira Italia

Gemcitabine Hospira 38 mg/ml Koncentrats infuziju škřduma pagatavošanai Gemcitabine Hospira 38 mg/ml Koncentratas infuziniam tirpalui Gemcitabine Hospira 38 mg/ml Concentraat voor oplossing voor infusie Gemcitabin Hospira 38 mg/ml Konsentrat til infusjonsvæske Gemcitabina Hospira 38 mg/ml Concentrado para soluçâo para perfusâo Gemcitabinä Hospira 38 mg/ml Concentrat pentru solufie perfuzabilä Gemcitabine Hospira 38 mg/ ml Infúzny koncentrát Gemcitabin Hospira 38 mg/ml Koncentrat za raztopino za infundiranje Gemcitabina Hospira 38 mg/ml Concentrado para solución para perfusión

Data zatwierdzenia ulotki: 25.06.2014

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia Gemcitabine Hospira, 38 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Gemcitabinum

Instrukcja dotycząca stosowania, postępowania z produktem oraz usuwania jego pozostałości Stosowanie

•    W celu obliczenia wielkości dawki i liczby wymaganych fiolek, patrz Charakterystyka Produktu Leczniczego.

•    Dalsze rozcieńczenie roztworu: jedynym zatwierdzonym rozcieńczalnikiem dla gemcytabiny jest chlorek sodu 9 mg/ml (0,9%) roztwór do wstrzykiwań (bez substancji konserwującej). Dalsze rozcieńczanie koncentratu produktu Gemcitabine Hospira do podania należy prowadzić metodą aseptyczną.

•    Przed pozajelitowym podaniem produktu leczniczego roztwór należy obejrzeć w celu wykrycia ewentualnych cząstek stałych i zmian barwy. Jeżeli w roztworze znajdują się

widoczne cząstki stałe, produktu nie należy podawać.

Po rozcieńczeniu, wykazano trwałość fizyczną i chemiczną dla:

Rozpuszczalnik

Docelowe stężenie

Warunki przechowywania

Czas

przechowywania

0,9% roztwór chlorku sodu do infuzji

0,1 mg/ml i 26 mg/ml

2-8oC bez dostępu światła w workach infuzyjnych nie zawierających PVC (poliolefinowych).

84 dni

0,9% roztwór chlorku sodu do infuzji

0,1 mg/ml i 26 mg/ml

2-8oC bez dostępu światła w workach infuzyjnych z PVC.

24 godziny

0,9% roztwór chlorku sodu do infuzji

0,1 mg/ml i 26 mg/ml

25oC w normalnych warunkach oświetlenia w workach infuzyjnych z PVC.

24 godziny

5% roztwór glukozy do infuzji

0,1 mg/ml i 26 mg/ml

25oC w normalnych warunkach oświetlenia w workach infuzyjnych z PVC.

24 godziny

Z mikrobiologicznego punktu widzenia roztwór do infuzji należy wykorzystać bezpośrednio po sporządzeniu. Jeżeli produkt nie zostanie natychmiast zużyty, użytkownik ponosi odpowiedzialność za dalszy okres i warunki przechowywania produktu, które prawidłowo nie powinny być dłuższe niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba że rozcieńczenie było wykonane w kontrolowanych i zwalidowanych, warunkach aseptycznych.

Postępowanie z produktem

•    Przy przygotowaniu i usuwaniu roztworu do infuzji należy przestrzegać standardowych zasad bezpieczeństwa dotyczących stosowania leków cytostatycznych. Przygotowanie roztworu do infuzji należy wykonywać w komorze ochronnej z użyciem ochronnych ubrań i rękawic. Jeżeli nie jest dostępna komora, należy dodatkowo zastosować maskę i okulary ochronne.

•    W przypadku dostania się roztworu leku do oczu może doj ść do ciężkiego podrażnienia. Należy natychmiast dokładnie spłukać oczy wodą. Jeżeli podrażnienie się utrzymuje należy skonsultować się z lekarzem. Jeżeli dojdzie do rozlania roztworu i kontaktu ze skórą należy dokładnie umyć skórę wodą.

Usuwanie pozostałości

• Produkt Gemcitabine Hospira jest przeznaczony do jednorazowego użytku. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7

Gemcitabine Kabi

Charakterystyka Gemcitabine kabi

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Gemcitabine Hospira, 38 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden ml produktu Gemcitabine Hospira zawiera gemcytabiny chlorowodorek, w ilości odpowiadającej 38 mg gemcytabiny (Gemcitabinum).

Poniższa tabela przedstawia skład ilościowy każdej z dostępnych wielkości opakowań:

Wielkość opakowania

Moc

Ilość gemcytabiny (w postaci

chlorowodorku)

Objętość roztworu

200 mg/5,3 ml

38 mg/ml

200 mg

5,3 ml

1 000 mg /26,3 ml

38 mg/ml

1 000 mg

26,3 ml

2 000 mg/52,6 ml

38 mg/ml

2 000 mg

52,6 ml

Każdy ml koncentratu zawiera do 0,46 mg sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

Przezroczysty, bezbarwny do jasnożółtego roztwór, praktycznie pozbawiony widocznych cząstek stałych.

pH:    2 do 3

Osmolarność:    266 mOsmol/l

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Gemcytabina w skojarzeniu z cisplatyną wskazana jest w leczeniu raka pęcherza moczowego miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami.

Gemcytabina wskazana jest w leczeniu pacjentów z gruczolakorakiem trzustki miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami.

Gemcytabina w skojarzeniu z cisplatyną, wskazana jest jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami.

U pacjentów w podeszłym wieku lub pacjentów o stanie sprawności 2 można rozważyć stosowanie gemcytabiny w monoterapii.

Gemcytabina w skojarzeniu z karboplatyną wskazana jest w leczeniu pacjentek z nabłonkowym rakiem jajnika miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, u których wystąpił nawrót, po terapii pierwszego rzutu, opartej na związkach platyny, po co najmniej 6-miesięcznym okresie bez nawrotu.

Gemcytabina w skojarzeniu z paklitakselem wskazana jest w leczeniu pacjentów z nawrotem miejscowym raka piersi niekwalifikującym się do leczenia operacyjnego lub z przerzutami, u których wystąpił nawrót po uzupełniającej lub neoadiuwantowej chemioterapii. Wcześniejsza chemioterapia powinna zawierać antracykliny, chyba że istnieją kliniczne przeciwwskazania do ich stosowania.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Gemcytabina może być przepisana wyłącznie przez lekarza wykwalifikowanego w zakresie stosowania chemioterapii przeciwnowotworowej.

Zalecane dawkowanie:

Rak pęcherza moczowego Terapia skojarzona

Zalecana dawka gemcytabiny wynosi 1000 mg/m2 pc., podawana w 30 minutowej infuzji. Dawkę należy podawać w 1., 8. i 15. dniu każdego 28-dniowego cyklu leczenia w skojarzeniu z cisplatyną. Cisplatyna w zalecanej dawce 70 mg/m2 pc. jest podawana w 1. dniu cyklu po infuzji gemcytabiny lub w 2. dniu każdego 28-dniowego cyklu. Ten czterotygodniowy cykl jest następnie powtarzany. Można zastosować zmniejszenie dawkowania do każdego cyklu lub w ramach jednego cyklu zależnie od stopnia toksyczności, odczuwanego przez pacjenta.

Rak trzustki

Zalecana dawka gemcytabiny wynosi 1000 mg/m2 pc., podawana w 30 minutowej infuzji. Produkt należy podawać jeden raz w tygodniu przez okres do 7 tygodni, po którym następuje tygodniowa przerwa w leczeniu. W kolejnych cyklach należy stosować infuzje jeden raz w tygodniu przez 3 kolejne tygodnie w każdym cyklu czterotygodniowym. Można zastosować zmniejszenie dawkowania do każdego cyklu lub w ramach jednego cyklu zależnie od stopnia toksyczności, odczuwanego przez pacjenta.

Niedrobnokomórkowy rak płuca Monoterapia

Zalecana dawka gemcytabiny wynosi 1000 mg/m2 pc,. podawana w 30 minutowej infuzji. Produkt należy podawać jeden raz w tygodniu przez 3 tygodnie, po czym następuje tygodniowa przerwa.

Ten czterotygodniowy cykl jest następnie powtarzany. Można zastosować zmniejszenie dawkowania do każdego cyklu lub w ramach jednego cyklu zależnie od stopnia toksyczności, odczuwanego przez pacjenta.

Terapia skojarzona

Zalecana dawka gemcytabiny wynosi 1250 mg/m2 pc. podawana w 30 minutowej infuzji w 1. i 8. dniu cyklu leczenia (21 dni). Można zastosować zmniejszenie dawkowania do każdego cyklu lub w ramach jednego cyklu zależnie od stopnia toksyczności, odczuwanego przez pacjenta. Cisplatynę stosowano w dawkach od 75 do 100 mg/m2 pc. raz na 3 tygodnie.

Rak piersi Terapia skojarzona

Gemcytabina jest zalecana w skojarzeniu z paklitakselem. Stosuje się paklitaksel (175 mg/m2 pc.) podawany w 1. dniu w 3 godzinnej infuzji dożylnej, a następnie w 1. i 8. dniu każdego 21-dniowego cyklu podawana jest gemcytabina (1250 mg/m2 pc.) w 30 minutowej infuzji dożylnej. Można zastosować zmniejszenie dawki do każdego cyklu lub w ramach jednego cyklu, zależnie od stopnia toksyczności, odczuwanego przez pacjenta. Przed rozpoczęciem leczenia skojarzonego gemcytabiną z paklitakselem, bezwzględna liczba granulocytów u pacjenta powinna wynosić co najmniej 1500 komórek (x 106/l).

Rak _ jajnika Terapia skojarzona

Gemcytabina jest zalecana w skojarzeniu z karboplatyną. Stosuje się gemcytabinę 1000 mg/m2 pc. podawaną w 30-minutowej infuzji w 1. i 8. dniu każdego 21-dniowego cyklu. W 1.dniu po gemcytabinie, karboplatynę podaje się aż do uzyskania wartości pola pod krzywą (AUC) równej 4 mg/ml x min. Można zastosować zmniejszenie dawkowania do każdego cyklu lub w ramach jednego cyklu zależnie od stopnia toksyczności, odczuwanego przez pacjentkę.

Monitorowanie i modyfikacja dawki w zależności od wystąpienia objawów toksyczności

Modyfikacja dawki spowodowana toksycznością niehematologiczną

W celu wykrycia toksyczności niehematologicznej, należy wykonywać okresowe badanie fizykalne oraz kontrolować czynność wątroby i nerek. Można zastosować zmniejszenie dawkowania do każdego cyklu lub w ramach jednego cyklu zależnie od stopnia toksyczności, odczuwanego przez pacjenta. Zwykle, w razie ciężkiej toksyczności niehematologicznej (stopnia 3. lub 4.), z wyjątkiem nudności i (lub) wymiotów, należy wstrzymać podanie kolejnej dawki gemcytabiny lub zmniejszyć jej dawkę zależnie od decyzji lekarza prowadzącego. Nie należy podawać kolejnych dawek do czasu, aż lekarz uzna, że objawy toksyczności ustąpiły.

Zalecenia dotyczące modyfikacji dawki cisplatyny, karboplatyny i paklitakselu w leczeniu skojarzonym zawarte są w charakterystykach tych produktów leczniczych.

Modyfikacja dawki spowodowana wystąpieniem objawów toksyczności hematologicznej Rozpoczęcie cyklu

We wszystkich wskazaniach przed podaniem każdej dawki gemcytabiny należy kontrolować u pacjenta liczbę płytek krwi i granulocytów. Przed rozpoczęciem cyklu bezwzględna liczba granulocytów powinna wynosić co najmniej 1500 komórek (x 106/l), a liczba płytek krwi nie mniej niż 100 0 00 (x 106/l).

Podczas cyklu

Modyfikacji dawki gemcytabiny w czasie trwania cyklu należy dokonywać zgodnie z poniższymi tabelami:

Dostosowanie dawki gemcytabiny w monoterapii lub w skojarzeniu z cisplatyną w trakcie cyklu leczenia w przypadku raka pęcherza moczowego, niedrobnokomórkowego raka płuca i raka

trzustki

Bezwzględna liczba granulocytów (x106/l)

Liczba płytek krwi (x 106/l)

Procent standardowej dawki gemcytabiny (%)

> 1000

i

> 100 000

100

500 - 1000

lub

50 000 - 100 000

75

< 500

lub

< 50 000

Pominąć dawkę*

* Pominięte leczenie nie będzie ponownie wprowadzone w czasie trwania cyklu dopóki bezwzględna liczba granulocytów nie osiągnie wartości co najmniej 500 komórek (x 106/l), a liczba płytek krwi 50 000 (x 106/l).

Dostosowanie dawki gemcytabiny podawanej w skojarzeniu z paklitakselem w trakcie cyklu

leczenia w przypadku raka sutka

Bezwzględna liczba granulocytów (x106/l)

Liczba płytek krwi (x 106/l)

Procent standardowej dawki gemcytabiny (%)

> 1200

i

> 75 000

100

1000 - < 1200

lub

50 000 - 75 000

75

700 - < 1000

i

> 50 000

50

< 700

lub

< 50 000

Pominąć dawkę*

* Pominięte leczenie nie będzie ponownie wprowadzone w czasie trwania cyklu. Leczenie należy wznowić w 1. dniu następnego cyklu, gdy bezwzględna liczba granulocytów osiągnie wartości co najmniej 1 500 komórek (x 106/l), a liczba płytek krwi 100 000 (x 106/l).

Dostosowanie dawki gemcytabiny podawanej w skojarzeniu z karboplatyną w trakcie cyklu leczenia

w przypadku raka jajnika

Bezwzględna liczba granulocytów (x106/l)

Liczba płytek krwi (x 106/l)

Procent standardowej dawki gemcytabiny (%)

> 1500

i

> 100 000

100

1000 - 1500

lub

75 000 - 100 000

50

< 1000

lub

< 75 000

Pominąć dawkę*

* Pominięte leczenie nie będzie ponownie wprowadzone w czasie trwania cyklu. Leczenie należy wznowić w 1. dniu następnego cyklu, gdy bezwzględna liczba granulocytów osiągnie wartości co najmniej 1 500 komórek (x 106/l), a liczba płytek krwi 100 000 (x 106/l).

Modyfikacja dawki spowodowana wystąpieniem objawów toksyczności hematologicznej w kolejnych cyklach leczenia, dla wszystkich wskazań

W przypadku wystąpienia następujących objawów toksyczności hematologicznej dawkę gemcytabiny należy zmniejszyć tak, aby wynosiła 75% dawki początkowej podanej w pierwszym cyklu:

• bezwzględna liczba granulocytów < 500 x 106/l dłużej niż 5 dni,

• bezwzględna liczba granulocytów < 100 x 106/l dłużej niż 3 dni,

•    gorączka neutropeniczna,

•    liczba płytek krwi < 25 0 00 x106/l,

•    opóźnienie cyklu dłużej niż o 1 tydzień, spowodowane toksycznością.

Sposób podawania

Gemcytabina jest dobrze tolerowana podczas infuzji i może być podawana ambulatoryjnie.

W przypadku wynaczynienia należy natychmiast przerwać podawanie leku i rozpocząć infuzję do innego naczynia krwionośnego. Po podaniu należy uważnie kontrolować stan pacjenta.

Instrukcja dotycząca rozcieńczenia roztworu, patrz punkt 6.6.

Specjalne grupy pacjentów:

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Gemcytabinę należy ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek, ponieważ dane uzyskane w badaniach klinicznych nie są wystarczające, aby określić zalecenia dotyczące dawkowania w tych populacjach pacjentów (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Pacjenci w podeszłym wieku (> 65 lat)

Gemcytabina jest dobrze tolerowana przez pacjentów w wieku powyżej 65 lat. Nie ma danych wskazujących, że poza ogólnymi zaleceniami, konieczne jest dostosowywanie dawki leku u osób w podeszłym wieku (patrz punkt 5.2).

Dzieci i młodzież (< 18 lat)

Nie zaleca się stosowania gemcytabiny u dzieci w wieku poniżej 18 lat ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Karmienie piersią (patrz punkt 4.6).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Wykazano, że przedłużenie czasu infuzji i zwiększenie częstości podawania zwiększa toksyczność gemcytabiny.

Toksyczność hematologiczna

Gemcytabina może powodować hamowanie czynności szpiku kostnego objawiające się leukopenią, trombocytopenią i niedokrwistością.

U pacjentów otrzymujących gemcytabinę należy przed podaniem każdej kolejnej dawki oznaczyć liczbę płytek krwi, liczbę leukocytów i granulocytów. W razie wystąpienia zahamowania czynności szpiku kostnego wywołanego przez lek, należy rozważać przerwanie lub zmodyfikowanie leczenia (patrz punkt 4.2). Zahamowanie czynności szpiku nie trwa jednak długo i zazwyczaj nie jest konieczne zmniejszenie dawki produktu, a przerwanie leczenia z tego powodu zdarza się rzadko.

Po przerwaniu leczenia liczba komórek krwi obwodowej może się nadal zmniejszać. U pacjentów z zaburzeniem czynności szpiku kostnego, rozpoczynając leczenie należy zachować ostrożność.

Tak jak w przypadku innych terapii cytotoksycznych, należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia skumulowanego działania hamującego czynności szpiku kostnego, jeśli leczenie gemcytabiną jest stosowane z inną chemioterapiią.

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów, u których występują przerzuty do wątroby lub, u których stwierdzono zapalenie wątroby, alkoholizm lub marskość wątroby w wywiadzie, podanie gemcytabiny może być przyczyną zaostrzenia zaburzeń czynności wątroby.

Należy okresowo wykonywać badania czynności nerek i wątroby (w tym testy wirusologiczne).

Gemcytabinę należy ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub z zaburzeniami czynności nerek, ponieważ dane uzyskane w badaniach klinicznych nie są wystarczające, aby określić zalecenia dotyczące dawkowania w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.2).

Jednoczesne stosowanie radioterapii

Stosowanie radioterapii jednocześnie z gemcytabiną (lub w odstępie krótszym niż 7 dni): zgłaszano występowanie objawów toksyczności (szczegóły i zalecenia dotyczące stosowania patrz punkt 4.5).

Żywe szczepionki

Nie zaleca się stosowania szczepionki przeciwko żółtej gorączce i innych żywych, atenuowanych szczepionek u pacjentów leczonych gemcytabiną (patrz punkt 4.5).

Zaburzenia sercowo-naczyniowe

Ze względu na ryzyko wystąpienia zaburzeń serca i (lub) zaburzeń naczyniowych, należy zachować szczególną ostrożność stosując gemcytabinę u pacjentów z zaburzeniami sercowo-naczyniowymi w wywiadzie.

Powikłania płucne

U pacjentów leczonych gemcytabiną zgłaszano powikłania płucne, czasami ciężkie (takie jak obrzęk płuc, śródmiąższowe zapalenie płuc lub zespół ostrej niewydolności oddechowej dorosłych - ARDS). Etiologia tych powikłań nie jest znana. W razie wystąpienia tych powikłań należy rozważyć odstawienie gemcytabiny. Wczesne rozpoczęcie leczenia wspomagającego może pomóc poprawić stan pacjenta.

Zaburzenia, czynności nerek

U pacjentów leczonych gemcytabiną rzadko obserwowano objawy kliniczne odpowiadające zespołowi hemolityczno-mocznicowemu (patrz punkt 4.8). Podawanie gemcytabiny należy przerwać w razie wystąpienia pierwszych objawów mikroangiopatycznej niedokrwistości hemolitycznej, takich jak szybki spadek stężenia hemoglobiny z jednoczesną trombocytopenią, zwiększenie stężenia bilirubiny i kreatyniny w surowicy, mocznika we krwi lub zwiększenie aktywności LDH. Niewydolność nerek może być nieodwracalna nawet po przerwaniu leczenia, a u pacjentów może być konieczne leczenie dializami.

Wpływ na płodność

W badaniach dotyczących wpływu na płodność, gemcytabina powodowała zaburzenia spermatogenezy u samców myszy (patrz punkt 5.3). Dlatego też mężczyźni leczeni gemcytabiną nie powinni płodzić dzieci w trakcie leczenia i w okresie 6 miesięcy po jego zakończeniu i zaleca się, by przed rozpoczęciem leczenia zasięgnęli porady dotyczącej zamrożenia nasienia ze względu na możliwość wywołania bezpłodności spowodowanej leczeniem gemcytabiną (patrz punkt 4.6).

Sód

Gemcitabine Hospira, 200 mg, zawiera maksymalnie 2,4 mg (< 1 mmol) sodu w każdej fiolce. Gemcitabine Hospira, 1 000 mg, zawiera maksymalnie 12,1 mg (< 1 mmol) sodu w każdej fiolce. Gemcitabine Hospira, 2 000 mg, zawiera maksymalnie 24,2 mg (< 1 mmol) sodu w każdej fiolce. Należy wziąć to pod uwagę podczas stosowania produktu leczniczego u pacjentów stosujących dietę z kontrolowaną zawartością sodu.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono szczegółowych badań dotyczących interakcji (patrz punkt 5.2).

Radioterapia

Stosowanie radioterapii jednocześnie z gemcytabiną (lub w odstępie do 7 dni) - Toksyczność związana z takim leczeniem skojarzonym zależy od wielu różnych czynników, w tym od dawki gemcytabiny, częstości infuzji gemcytabiny, dawki napromieniania, planowanej techniki radioterapii, rodzaju oraz objętości docelowej tkanki. Wyniki badań nieklinicznych i klinicznych wykazały, że gemcytabina zwiększa wrażliwość organizmu na promieniowanie jonizujące. W pojedynczym badaniu klinicznym, w którym u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc stosowano przez okres do 6 kolejnych tygodni gemcytabinę w dawce 1000 mg/m2 pc. i jednocześnie radioterapię klatki piersiowej, obserwowano znaczną toksyczność w postaci ciężkiego, potencjalnie zagrażającego życiu zapalenia błony śluzowej, głównie przełyku i płuc. Objawy te występowały zwłaszcza u pacjentów, którzy otrzymywali rozległą radioterapię (mediana objętości tkanki leczonej 4795 cm3). Wyniki kolejnych przeprowadzonych badań u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc, sugerowały, że możliwe jest stosowanie mniejszych dawek gemcytabiny jednocześnie z radioterapią z przewidywalnym działaniem toksycznym, tak jak w badaniach drugiej fazy, gdy przez 6 tygodni stosowano jednocześnie napromienianie klatki piersiowej dawkami 66 Gy, gemcytabinę (cztery razy w dawce 600 mg/m2 pc.) i cisplatynę (dwa razy w dawce 80 mg/m2 pc.). Dotychczas nie ustalono optymalnego schematu bezpiecznego jednoczesnego stosowania gemcytabiny z radioterapią we wszystkich rodzajach guzów.

Stosowanie gemcytabiny przed lub po radioterapii (w odstępie dłuższym niż 7 dni) - Analiza danych nie wskazuje na zwiększenie toksyczności po podaniu gemcytabiny pacjentom w odstępie dłuższym niż 7 dni przed lub po napromienianiu, z wyjątkiem nawrotu objawów popromiennych. Z wyników badań wynika, że leczenie gemcytabiną można rozpocząć po ustąpieniu ciężkich powikłań po radioterapii, ale nie wcześniej niż tydzień po napromienianiu.

Uszkodzenia popromienne tkanek docelowych (np. zapalenie przełyku, zapalenie okrężnicy i zapalenie płuc) zgłaszano zarówno w związku z jednoczesnym jak i niejednoczesnym stosowaniem gemcytabiny.

Interakcje z innymi lekami

Nie zaleca się stosowania szczepionki przeciwko żółtej gorączce i innych żywych, atenuowanych szczepionek, ze względu na ryzyko wystąpienia choroby ogólnoustrojowej mogącej prowadzić do zgonu, zwłaszcza w przypadku pacjentów z obniżoną odpornością.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ma odpowiednich danych, dotyczących stosowania gemcytabiny u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na rozmnażanie (patrz punkt 5.3). Na podstawie wyników badań na zwierzętach i mechanizmu działania gemcytabiny, nie należy stosować gemcytabiny w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Należy poradzić kobietom, aby podczas leczenia gemcytabiną nie zachodziły w ciążę i, aby w przypadku zajścia w ciążę, natychmiast poinformowały o tym lekarza prowadzącego.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy gemcytabina przenika do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć wystąpienia działań niepożądanych u dzieci karmionych piersią. Podczas leczenia gemcytabiną należy zaprzestać karmienia piersią.

Wpływ na płodność

W badaniach oceniających wpływ na płodność, gemcytabina powodowała zaburzenia spermatogenezy u samców myszy (patrz punkt 5.3). Dlatego też mężczyźni leczeni gemcytabiną nie powinni płodzić dzieci w trakcie leczenia i w okresie 6 miesięcy po jego zakończeniu i zaleca się, by przed rozpoczęciem leczenia zasięgnęli porady dotyczącej zamrożenia nasienia ze względu na możliwość wystąpienia bezpłodności spowodowanej leczeniem gemcytabiną.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże zgłaszano, że gemcytabina powoduje łagodną do umiarkowanej senność, zwłaszcza w przypadku jednoczesnego spożycia alkoholu. Należy ostrzec pacjentów, aby nie prowadzili pojazdów ani nie obsługiwali maszyn do czasu stwierdzenia czy produkt nie wywołuje u nich senności.

4.8    Działania niepożądane

Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych związanych z leczeniem gemcytabiną należą: nudności z wymiotami lub bez wymiotów, zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych (AspAT lub AlAT) i fosfatazy zasadowej zgłaszane u około 60% pacjentów; białkomocz i krwiomocz zgłaszane u około 50% pacjentów; duszność zgłaszana u około 10 do 40% pacjentów (najczęściej u pacjentów z rakiem płuc); uczuleniowe wysypki skórne występują u około 25% pacjentów i u 10% pacjentów związane są ze świądem.

Częstość i nasilenie działań niepożądanych zależy od dawki, szybkości infuzji i długości przerwy pomiędzy podaniem kolejnych dawek (patrz punkt 4.4). Działania niepożądane, które powodują konieczność ograniczenia dawki są zmniejszenie liczby trombocytów, leukocytów i granulocytów (patrz punkt 4.2).

Dane z badań klinicznych

Częstość definiowana jest jako: bardzo często (>1/10), często (>1/100 i <1/10), niezbyt często (>1/1000 i <1/100), rzadko (>1/10 000 i <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000).

W poniższej tabeli przedstawiono częstość występowania działań niepożądanych podczas badań klinicznych. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Układ narządowy

Częstość

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często

•    Leukocytopenia (neutropenia stopnia 3. = 19,3%; stopnia 4. = 6%).

Zahamowanie czynności szpiku jest zazwyczaj łagodne do umiarkowanego i wpływa przede wszystkim na liczbę granulocytów (patrz punkt 4.2).

•    Trombocytopenia

•    Niedokrwistość Często

•    Gorączka neutropeniczna Bardzo rzadko

•    Trombocytowa

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko

• Reakcja rzekomoanafilaktyczna

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

• Brak łaknienia

Zaburzenia układu nerwowego

Często

•    Ból głowy

•    Bezsenność

•    Senność

Zaburzenia serca

Rzadko

• Zawał mięśnia sercowego

Zaburzenia naczyniowe

Rzadko

• Niedociśnienie tętnicze krwi

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo często

•    Duszność -zazwyczaj łagodna i ustępuje bez leczenia

Często

•    Kaszel

•    Zapalenie błony śluzowej nosa Niezbyt często

•    Śródmiąższowe zapalenie płuc (patrz punkt 4.4)

•    Skurcz oskrzeli - zazwyczaj łagodny i przemijający, ale może wymagać leczenia pozajelitowego

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

•    Wymioty

•    Nudności Często

•    Biegunka

•    Zapalenie i owrzodzenie jamy ustnej

•    Zaparcie

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo często

•    Zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych (AspAT i AlAT) i fosfatazy zasadowej

Często

•    Zwiększenie stężenia bilirubiny Rzadko

•    Zwiększenie aktywności y-glutamylotransferazy (GGT)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często

•    Alergiczna wysypka skórna często związana ze świądem

•    Łysienie Często

•    Świąd

•    Potliwość Rzadko

•    Owrzodzenie

•    Tworzenie się pęcherzyków i owrzodzeń

•    Złuszczanie naskórka Bardzo rzadko

•    Ciężkie reakcje skórne, w tym łuszczenie skóry i wysypka pęcherzowa

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często

•    Ból pleców

•    Ból mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo często

•    Krwiomocz

•    Łagodny białkomocz

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często

•    Objawy grypopodobne - najczęściej występujące objawy to gorączka, ból głowy, dreszcze, ból mięśni, osłabienie i brak łaknienia. Zgłaszano także: kaszel, zapalenie błony śluzowej nosa, złe samopoczucie, potliwość i trudności ze snem.

•    Obrzęki lub obrzęki obwodowe, w tym obrzęk twarzy. Obrzęki z reguły ustępują po przerwaniu leczenia

Często

•    Gorączka

•    Osłabienie

•    Dreszcze Rzadko

•    Reakcje w miejscu wstrzyknięcia -przeważnie łagodne

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Toksyczność radioterapii (patrz punkt 4.5)

Działania niepożądane zgłaszane po wprowadzeniu produktu do obrotu (zgłoszenia spontaniczne) -częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu nerwowego Udar naczyniowy mózgu

Zaburzenia serca

Arytmie, przeważnie nadkomorowe Niewydolność serca

Zaburzenia naczyniowe

Kliniczne objawy zapalenia naczyń obwodowych i zgorzel

Zaburzenia układu oddechowego, klatki _piersiowej i śródpiersia Obrzęk płuc

Zespół ostrej niewydolności oddechowej dorosłych (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia żołądka i _jelit Niedokrwienne zapalenie okrężnicy

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Ciężka hepatotoksyczność, w tym niewydolność wątroby i zgon Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Ciężkie reakcje skórne, w tym łuszczenie skóry i wysypka pęcherzowa, zespół Lyella, zespół Stevens -J ohnsona

Zaburzenia nerek i dróg moczowych Niewydolność nerek (patrz punkt 4.4)

Zespół hemolityczno-mocznicowy (patrz punkt 4.4)

Urazy, zatrucia i _powikłania_po zabiegach Nawrót objawów popromiennych

Leczenie skojarzone w raku _piersi

Częstość występowania toksyczności hematologicznej stopnia 3. i 4., zwłaszcza neutropenii zwiększa się, gdy gemcytabina jest stosowana w skojarzeniu z paklitakselem. Zwiększenie częstości występowania tych działań niepożądanych nie jest związane ze zwiększeniem częstości występowania zakażeń lub objawów krwotocznych. Zmęczenie i gorączka neutropeniczna występują częściej, gdy gemcytabina stosowana jest w skojarzeniu z paklitakselem. Zmęczenie, które nie jest związane z niedokrwistością przeważnie ustępuje po pierwszym cyklu leczenia.

Działania niepożądane stopnia 3. i 4. Paklitaksel vs gemcytabina z paklitakselem

Liczba (%'

pacjentów

Paklitaksel

(N=259)

Gemcytabina z paklitakselem (N=262)

Stopień 3.

Stopień 4.

Stopień 3.

Stopień 4.

Obserwowane w

badaniach

laboratoryjnych

Niedokrwistość

5 (1,9)

1 (0,4)

15 (5,7)

3 (1,1)

T rombocytopenia

0

0

14 (5,3)

1 (0,4)

Neutropenia

11 (4,2)

17 (6,6)*

82 (31,3)

45 (17,2)*

Inne działania

niepożądane

poza

obserwowanymi w badaniach laboratoryjnych

Gorączka

neutropeniczna

3 (1,2)

0

12 (4,6)

1 (0,4)

Zmęczenie

3 (1,2)

1 (0,4)

15 (5,7)

2 (0,8)

Biegunka

5 (1,9)

0

8 (3,1)

0

Neuropatia

ruchowa

2 (0,8)

0

6 (2,3)

1 (0,4)

Neuropatia

czuciowa

9 (3,5)

0

14 (5,3)

1(0,4)

* Neutropenia stopnia 4. trwająca dłużej niż 7 dni występowała u 12,6% pacjentów w ramieniu leczenia skojarzonego i u 5% pacjentów w ramieniu paklitakselu.

Leczenie skojarzone w raku _pęcherza moczowego

Działania niepożądane stopnia 3. i 4. M-VAC vs gemcytabina z cisplatyną

Liczba (%'

pacjentów

Schemat M-VAC (metotreksat, winblastyna, doksorubicyna i cisplatyna)

(N=196)

Gemcytabina z cisplatyną (N=200)

Stopień 3.

Stopień 4.

Stopień 3.

Stopień 4.

Obserwowane w

badaniach

laboratoryjnych

Niedokrwistość

30 (16)

4 (2)

47 (24)

7 (4)

T rombocytopenia

15 (8)

25 (13)

57 (29)

57 (29)

Inne działania

niepożądane

poza

obserwowanymi w badaniach laboratoryjnych

Nudności i wymioty

37 (19)

3 (2)

44 (22)

0 (0)

Biegunka

15 (8)

1 (1)

6 (3)

0 (0)

Zakażenie

19 (10)

10 (5)

4 (2)

1 (1)

Zapalenie jamy ustnej

34 (18)

8 (4)

2 (1)

0 (0)

Leczenie skojarzone w raku jajnika

Działania niepożądane stopnia 3. i 4. Karboplatyna vs gemcytabina z karboplatyną

Liczba (%'

pacjentów

Karboplatyna

(N=174)

Gemcytabina z karboplatyną (N=175)

Stopień 3.

Stopień 4.

Stopień 3.

Stopień 4.

Obserwowane w

badaniach

laboratoryjnych

Niedokrwistość

10 (5,7)

4 (2,3)

39 (22,3)

9 (5,1)

Neutropenia

19 (10,9)

2 (1,1)

73 (41,7)

50 (28,6)

Trombocytopenia

18 (10,3)

2 (1,1)

53 (30,3)

8 (4,6)

Leukocytopenia

11 (6,3)

1 (0,6)

84 (48,0)

9 (5,1)

Inne działania

niepożądane

poza

obserwowanymi w badaniach laboratoryjnych

Krwotok

0 (0)

0 (0)

3 (1,8)

0 (0)

Gorączka

neutropeniczna

0 (0)

0 (0)

2 (1,1)

0 (0)

Zakażenie bez neutropenii

0 (0)

0 (0)

0 (0)

1 (0,6)

Neuropatia czuciowa występowała także częściej w ramieniu leczenia skojarzonego niż w monoterapii karboplatyną.

4.9 Przedawkowanie

Nie jest znane antidotum w przypadku przedawkowania gemcytabiny. Dawki tak duże, jak do 5700 mg/m2 pc., podawane były w infuzji dożylnej w ciągu 30 minut co dwa tygodnie, z zachowaniem możliwego do zaakceptowania nasilenia działań toksycznych. W przypadku podejrzenia przedawkowania należy uważnie kontrolować stan pacjenta, wykonywać badania krwi monitorując liczbę krwinek i zastosować leczenie wspomagające, jeśli konieczne.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwnowotworowe, analogi pirymidyny, kod ATC: L01BC05 Działanie cytotoksyczne w hodowlach komórkowych

Gemcytabina wykazuje znaczne działanie cytotoksyczne w hodowlach mysich i ludzkich różnych komórek nowotworowych. Jej działanie jest swoiste dla określonej fazy tak, że gemcytabina przede wszystkim niszczy komórki, w których zachodzi synteza DNA (faza S) i w pewnych warunkach uniemożliwia przejście komórek z fazy G1 do fazy S. Działanie cytotoksyczne gemcytabiny in vitro zależy zarówno od jej stężenia jak i od czasu ekspozycji.

Działanie przeciwnowotworowe w badaniach nieklinicznych

W modelach nowotworów u zwierząt działanie przeciwnowotworowe gemcytabiny zależy od schematu dawkowania. Gdy gemcytabina podawana jest codziennie, wśród zwierząt obserwuje się wysoką śmiertelność, lecz minimalne działanie przeciwnowotworowe. Jednakże, jeśli gemcytabina jest podawana co 3 lub 4 dni może być podawana w dawkach nieletalnych, przy znacznym działaniu przeciwnowotworowym przeciwko szerokiemu spektrum mysich nowotworów.

Mechanizm działania

Metabolizm komórkowy i mechanizm działania: Gemcytabina (dFdC), która jest antymetabolitem pirymidyny, jest przekształcana wewnątrzkomórkowo przez kinazy nukleozydowe do aktywnych nukleozydów: difosforanu (dFdCDP) i trifosforanu (dFdCTP). Cytotoksyczne właściwości gemcytabiny wynikają z hamowania syntezy DNA przez połączenie dwóch mechanizmów działania dFdCDP i dFdCTP. Po pierwsze, difosforan (dFdCDP) hamuje aktywność reduktazy rybonukleotydowej, która jest jedynym enzymem odpowiedzialnym za kontrolowanie reakcji prowadzących do powstawania trifosforanów deoksynukleozydów (dCTP), do syntezy DNA. Zahamowanie aktywności tego enzymu przez dFdCDP zmniejsza stężenie wszystkich deoksynukleozydów, a w szczególności stężenie dCTP. Po drugie trifosforan (dFdCTP) konkuruje z dCTP o wbudowywanie do DNA (tzw. zjawisko samowzmocnienia).

Ponadto niewielkie ilości gemcytabiny mogą być również wbudowane w RNA. W ten sposób zmniejszenie stężenia wewnątrzkomórkowego dCTP nasila wbudowywanie dFdCTP w DNA. Polimeraza epsilon DNA nie jest zdolna do usunięcia gemcytabiny i naprawienia wydłużających się nici DNA. Po wbudowaniu gemcytabiny w DNA, do rosnącej nici dodawany jest jeden dodatkowy nukleotyd, po tym dodaniu zasadniczo dalsza synteza DNA zostaje zahamowana (maskowane terminacji łańcucha). Po wbudowaniu do DNA wydaje się, że gemcytabina indukuje proces zaprogramowanej śmierci komórki, tzw. apoptozy.

Dane z badań klinicznych

Rak pęcherza moczowego

W randomizowanym badaniu III fazy z udziałem 405 pacjentów z rakiem z nabłonka przejściowego dróg moczowych zaawansowanym lub z przerzutami, nie wykazano różnic pomiędzy 2 ramionami leczenia, gemcytabiną w skojarzeniu z cisplatyną vs. metotreksatem w skojarzeniu z winblastyną, andriamycyną i cisplatyną (MVAC): mediana czasu przeżycia (odpowiednio 12,8 i 14,8 miesięcy, p=0,547); czas bez progresji choroby (odpowiednio 7,4 i 7,6 miesięcy, p=0,842) i współczynnik odpowiedzi (odpowiednio 49,4% i 45,7%, p=0,512). Jednakże terapia skojarzona gemcytabiną i cisplatyną miała lepszy profil toksyczności niż leczenie schematem MVAC.

Rak trzustki

W randomizowanym badaniu III fazy z udziałem 126 pacjentów z rakiem trzustki, zaawansowanym lub z przerzutami, obserwowano statystycznie istotnie większy odsetek odpowiedzi na leczenie gemcytabiną w porównaniu z 5-fluorouracylem (odpowiednio 23,8% i 4,8%, p=0,0022).

Również istotne statystycznie wydłużenie czasu do progresji z 0,9 do 2,3 miesięcy (log-rank p<0,0002) i istotne statystycznie zwiększenie mediany czasu przeżycia z 4,4 do 5,7 miesięcy (logrank p<0,0024) było obserwowane u pacjentów leczonych gemcytabiną w porównaniu do pacjentów leczonych 5-fluorouracylem.

Niedrobnokomórkowy rak płuca

W randomizowanym badaniu III fazy z udziałem 522 pacjentów z nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuc miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, gemcytabina w skojarzeniu z cisplatyną wykazała statystycznie istotnie większy współczynnik odpowiedzi niż sama cisplatyna (odpowiednio 31% i 12%, p=0,0001). Istotne statystycznie wydłużenie czasu do progresji z 3,7 do 5,6 miesięcy (log-rank p<0,0012) i istotne statystycznie zwiększenie mediany czasu przeżycia z 7,6 do 9,1 miesięcy (log-rank p<0,004) było obserwowane u pacjentów leczonych gemcytabiną w skojarzeniu z cisplatyną w porównaniu do pacjentów leczonych cisplatyną.

W innym randomizowanym badaniu III fazy z udziałem 135 pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stopniu IIIB lub IV gemcytabina w skojarzeniu z cisplatyną wykazała statystycznie istotny większy współczynnik odpowiedzi niż cisplatyna w skojarzeniu z etopozydem (odpowiednio 40,6% i 21,2%, p=0,025). Istotne statystycznie wydłużenie czasu bez progresji z 4,3 do 6,9 miesięcy (p=0,014) było obserwowane u pacjentów leczonych gemcytabiną w skojarzeniu cisplatyną w porównaniu do pacjentów leczonych etopozydem w skojarzeniu z cisplatyną.

W obu badaniach tolerancja leczenia była podobna w dwóch ramionach leczenia.

Rak j jajnika

W randomizowanym badaniu III fazy 356 pacjentek z zaawansowanym nabłonkowym rakiem jajnika, z nawrotem po co najmniej 6-miesięcznym okresie od zakończenia terapii opartej na związkach platyny, zostało losowo przydzielonych do grupy terapii gemcytabiną w skojarzeniu z karboplatyną (GCb) lub do grupy leczonej karboplatyną w monoterapii (Cb). Obserwowano istotne statystycznie wydłużenie czasu do progresji z 5,8 do 8,6 miesięcy (log-rank p=0,0038) u pacjentów leczonych GCb w porównaniu z pacjentami leczonymi Cb. Różnice we współczynniku odpowiedzi 47,2% w grupie GCb vs. 30,9% w grupie Cb (p=0,0016) i mediana czasu przeżycia 18 miesięcy (GCb) vs 17,3 miesięcy (Cb) (p=0,73) co dawało przewagę grupie leczonej schematem GCb.

Rak piersi

W randomizowanym badaniu III fazy z udziałem 529 pacjentów z nawrotem miejscowym raka piersi niekwalifikującym się do leczenia operacyjnego lub z przerzutami, po nawrocie po chemioterapii uzupełniającej lub neoadiuwantowej gemcytabiną w skojarzeniu z paklitakselem wykazała istotne statystycznie wydłużenie czasu do udokumentowanej progresji choroby z 3,98 do 6,14 miesięcy (logrank p=0,0002). Po 377 przypadkach zgonu, całkowity czas przeżycia wynosił 18,6 miesięcy vs 15,8 miesięcy (log-rank p=0,0489, HR 0,82) u pacjentów leczonych gemcytabiną w skojarzeniu z paklitakselem w porównaniu do leczenia paklitakselem w monoterapii i ogólny współczynnik odpowiedzi wynosił odpowiednio 41,4% i 26,2% (p=0,0002).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Farmakokinetykę gemcytabiny badano u 353 pacjentów w 7 badaniach. Przedział wieku 121 kobiet i 232 mężczyzn wynosił od 29 do 79 lat. Spośród tych pacjentów u około 45% rozpoznano niedrobnokomórkowego raka płuc, a u 35% raka trzustki. Następujące parametry farmakokinetyczne uzyskano po podaniu dawek od 500 do 2592 mg/m2 pc., które były podawane w infuzji przez 0,4 do

1.2    godziny.

Maksymalne stężenia w osoczu (mierzone w ciągu 5 minut po zakończeniu infuzji) wynosiły od

3.2    ąg/ml do 45,5 ąg/ml. Po podaniu dawki 1000 mg/m2 pc./30 min. stężenia substancji macierzystej w osoczu są większe niż 5 ąg/ml przez około 30 minut po zakończeniu infuzji i przez następną godzinę, większe niż 0,4 ąg/ml.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji dla kompartmentu centralnego wynosiła 12,4 l/m2 pc. u kobiet i 17,5 l/m2 pc. u mężczyzn (zmienność osobnicza wynosiła 91,9%). Objętość dystrybucji dla kompartmentu obwodowego wynosiła 47,4 l/m2 pc. Objętość kompartmentu obwodowego nie była zależna od płci. Wiązanie z białkami osocza uznano za nieistotne.

Okres półtrwania: wynosił od 42 do 94 minut w zależności od wieku i płci. Po podaniu zgodnie z zalecanym schematem, gemcytabina powinna być praktycznie całkowicie wydalona z organizmu w ciągu od 5 do 11 godzin od rozpoczęcia infuzji. Gemcytabina nie kumuluje się w organizmie, jeżeli jest podawana raz w tygodniu.

Metabolizm

Gemcytabina jest szybko przekształcana przez deaminazę cytydyny w wątrobie, nerkach, krwi i innych tkankach. Produktami wewnątrzkomórkowego metabolizmu gemcytabiny są mono-, dii trifosforany gemcytabiny (dFdCMP, dFdCDP i dFdCTP), z których dFdCDP i dFdCTP są uważane za czynne metabolity. Tych metabolitów wewnątrzkomórkowych nie wykrywa się w osoczu ani w moczu. Główny metabolit, 2’-dezoksy-2’, 2’-difluorourydyna (dFdU), występujący w osoczu i w moczu, nie jest biologicznie czynny.

Wydalanie

Klirens układowy wynosił od 29,2 l/h/m2 pc. do 92,2 l/h/m2 pc. i zależy od płci oraz wieku (zmienność osobnicza wynosiła 52,2%). Klirens u kobiet jest około 25% mniejszy niż u mężczyzn. Pomimo dużego tempa, klirens wydaje się zmniejszać u kobiet i u mężczyzn wraz z wiekiem. Po podaniu zalecanej dawki gemcytabiny 1000 mg/m2 pc./30 min, mniejsze wartości klirensu u kobiet i mężczyzn nie powinny stanowić konieczności zmniejszenia dawki gemcytabiny. Wydalanie w moczu: mniej niż 10% leku wydalane jest w postaci niezmienionej.

Klirens nerkowy: od 2 do 7 l/h/m2 pc.

W ciągu tygodnia po podaniu, 92-98% podanej dawki gemcytabiny jest wydalane, w tym 99% w moczu, głównie w postaci dFdU, a 1% z kałem.

Kinetyka trifosforanu gemcytabiny (dFdCTP)

Ten metabolit można wykryć w komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej i poniższe informacje odnoszą się do tych komórek. Stężenia wewnątrzkomórkowe zwiększają się proporcjonalnie do dawek gemcytabiny w zakresie od 35 do 350 mg/m2 pc./30 min., które dają stężenia w stanie stacjonarnym od 0,4 do 5 ąg/ml.

Stężenia trifosforanu nie zwiększają sie, gdy stężenie gemcytabiny w osoczu jest większe niż 5 ąg/ml, co wskazuje, że wewnątrzkomórkowe zasoby metabolitu są wysycone.

Okres półtrwania w fazie końcowej eliminacji wynosi od 0,7 do 12 godzin.

Kinetyka dFdU

Maksymalne stężenia w osoczu (w 3-15 minut po zakończeniu wlewu 1000 mg/m2 pc./30 min.): 28-52 pg/ml.

Po podawaniu produktu raz na tydzień najmniejsze stężenie wynosi 0,07-1,12 pg/ml bez objawów kumulacji dFdU. Trójfazowy przebieg krzywej zależności stężenia od czasu eliminacji: średni okres półtrwania w fazie końcowej wynosi 65 godzin (zakres od 33 do 84 godzin).

Wytwarzanie dFdU ze związku macierzystego: 91%-98%

Średnia objętość dystrybucji dla kompartmentu centralnego 18 l/m2 pc. (zakres od 11 do 22 l/m2 pc.). Średnia objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym (VSS) - 150 l/m2 pc. (zakres od 96 do 228 l/mpc.).

Dystrybucja do tkanek: w dużym stopniu.

Średni klirens rzeczywisty wynosi 2,5 l/h/m2 pc. (w zakresie od 1 do 4 l/h/m2 pc.).

Wydalanie w moczu: całkowite.

Leczenie gemcytabiną w skojarzeniu z paklitakselem

Leczenie skojarzone nie zmienia farmakokinetyki gemcytabiny ani paklitakselu.

Leczenie gemcytabiną w skojarzeniu z karboplatyną

Jednoczesne stosowanie karboplatyny nie zmienia farmakokinetyki gemcytabiny.

Zaburzenia czynności nerek

Łagodna i umiarkowana niewydolność nerek (klirens kreatyniny od 30 do 80 ml/min) nie ma istotnego wpływu na farmakokinetykę gemcytabiny.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na myszach i psach, dotyczących wpływu wielokrotnych dawek przez okres do 6 miesięcy, głównym odkryciem było przemijające zahamowanie czynności krwiotwórczych uzależnione od schematu dawkowania i dawki.

Gemcytabina wykazała właściwości mutagenne w teście mutacji in vitro i in vivo w teście mikrojąderkowym na komórkach szpiku kostnego. Nie przeprowadzano długotrwałych badań na zwierzętach w celu oceny możliwego działania rakotwórczego gemcytabiny.

W badaniach dotyczących wpływu na płodność, u samców myszy gemcytabina powodowała odwracalne zaburzenia spermatogenezy. Nie stwierdzono podobnego wpływu na płodność u samic.

Ocena eksperymentalnych badań na zwierzętach wykazała szkodliwy wpływ na reprodukcję, tj. ciężkie wady wrodzone, inne szkodliwe działania na rozwój zarodka lub płodu, przebieg ciąży lub rozwój okołoporodowy i pourodzeniowy.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Woda do wstrzykiwań

Kwas solny 1N (do ustalenia pH)

Sodu wodorotlenek 1N (do ustalenia pH)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi, poza podanymi w punkcie 6.6.

6.3 Okres ważności

Nie otwarta fiolka:

18 miesięcy.

Po pierwszym otwarciu: Dalsze rozcieńczenie Po rozcieńczeniu, wykazano trwałość fizyczną i chemiczną dla:

Rozpuszczalnik

Docelowe stężenie

Warunki przechowywania

Czas

przechowywania

0,9% roztwór chlorku sodu do infuzji

0,1 mg/ml i 26 mg/ml

2-8oC bez dostępu światła w workach infuzyjnych nie zawierających PVC (poliolefinowych).

84 dni

0,9% roztwór chlorku sodu do infuzji

0,1 mg/ml i 26 mg/ml

2-8oC bez dostępu światła w workach infuzyjnych z PVC.

24 godziny

0,9% roztwór chlorku sodu do infuzji

0,1 mg/ml i 26 mg/ml

25oC w normalnych warunkach oświetlenia w workach infuzyjnych z PVC.

24 godziny

5% roztwór glukozy do infuzji

0,1 mg/ml i 26 mg/ml

25oC w normalnych warunkach oświetlenia w workach infuzyjnych z PVC.

24 godziny

Z mikrobiologicznego punktu widzenia roztwór do infuzji należy wykorzystać bezpośrednio po sporządzeniu. Jeżeli produkt nie zostanie natychmiast zużyty, użytkownik ponosi odpowiedzialność za dalszy okres i warunki przechowywania produktu, które prawidłowo nie powinny być dłuższe niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, chyba że rozcieńczenie było wykonane w kontrolowanych i zwalidowanych, warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C do 8°C).

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Wielkości opakowań:

200 mg/5,3 ml

Fiolka o pojemności 10 ml, z bezbarwnego szkła (typu I), z korkiem z gumy chlorobutylowej z aluminiowym uszczelnieniem i plastikową nakładką typu „flip-off’ w tekturowym pudełku. Każda fiolka 200 mg zawiera 5,3 ml koncentratu. Każde opakowanie zawiera 1 fiolkę.

1    g/26,3 ml

Fiolka o pojemności 30 ml, z bezbarwnego szkła (typu I), z korkiem z gumy chlorobutylowej z aluminiowym uszczelnieniem i plastikową nakładką typu „flip-off’ w tekturowym pudełku. Każda fiolka 1 g zawiera 26,3 ml koncentratu. Każde opakowanie zawiera 1 fiolkę.

2    g/52,6 ml

Fiolka o pojemności 100 ml, z bezbarwnego szkła (typu I), z korkiem z gumy chlorobutylowej z aluminiowym uszczelnieniem i plastikową nakładką typu „flip-off’ w tekturowym pudełku. Każda fiolka 2 g zawiera 52,6 ml koncentratu. Każde opakowanie zawiera 1 fiolkę.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przygotowanie produktu do stosowania

Przy przygotowaniu i usuwaniu roztworu do infuzji należy przestrzegać standardowych zasad bezpieczeństwa dotyczących stosowania leków cytostatycznych. Przygotowanie roztworu do infuzji należy wykonywać w komorze ochronnej z użyciem ochronnych ubrań i rękawic. Jeżeli nie jest dostępna komora, należy dodatkowo zastosować maskę i okulary ochronne.

W przypadku dostania się roztworu leku do oczu może doj ść do ciężkiego podrażnienia. Należy natychmiast dokładnie spłukać oczy wodą. Jeżeli podrażnienie się utrzymuje należy skonsultować się z lekarzem. Jeżeli dojdzie do rozlania roztworu i kontaktu ze skórą należy dokładnie umyć skórę wodą.

Rozcieńczanie roztworu

Chlorek sodu 9 mg/ml (0,9%) roztwór do wstrzykiwań (bez substancji konserwującej) jest jedynym zatwierdzonym rozpuszczalnikiem do rozcieńczenia roztworu do infuzji gemcytabiny.

1.    Przygotowywanie dożylnego roztworu do infuzji gemcytabiny należy prowadzić metodą aseptyczną.

2.    Przed pozajelitowym podaniem produktu leczniczego roztwór należy obejrzeć w celu wykrycia ewentualnych cząstek stałych i zmian barwy. Jeżeli w roztworze znajdują się widoczne cząstki stałe, produktu nie należy podawać.

3.    Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Hospira UK Limited., Queensway, Royal Leamington Spa, Warwickshire, CV31 3RW, Wielka Brytania

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie Nr: 18368

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

14.06.2011

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

25.06.2014

17

Gemcitabine Kabi