+ iMeds.pl

Gemcitabine medac 38 mg/mlUlotka Gemcitabine medac

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Gemcitabine medac 38 mg/ml proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Gemcytabina

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać*

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Gemcitabine medac i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gemcitabine medac

3.    Jak stosować lek Gemcitabine medac

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Gemcitabine medac

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST GEMCITABINE MEDAC I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Gemcitabine medac należy do grupy leków cytotoksycznych, których działanie polega na niszczeniu dzielących się komórek, w tym również komórek nowotworowych.

Gemcitabine medac można stosować pojedynczo lub jednocześnie z innymi lekami przeciwnowotworowymi, w zależności od rodzaju nowotworu. Brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania gemcytabiny u dzieci.

Gemcitabine medac stosuje się w leczeniu następujących typów nowotworów:

•    w monoterapii lub w skojarzeniu z cisplatyną w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuc,

•    w leczeniu raka trzustki,

•    w skojarzeniu z paklitakselem w leczeniu raka piersi,

•    w skojarzeniu z karboplatyną w leczeniu raka jajnika,

•    w skojarzeniu z cisplatyną w leczeniu raka pęcherza.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Gemcitabine medac

Przed pierwszym wlewem personel medyczny pobierze od pacjenta próbki krwi w celu oceny, czy sprawność nerek i wątroby jest wystarczająca. Przed każdym wlewem personel medyczny pobierze od pacjenta próbki krwi w celu oceny, czy we krwi jest odpowiednia liczba komórek, by można było podać lek Gemcitabine medac. W zależności od ogólnego stanu pacjenta oraz w przypadku nadmiernego obniżenia liczby komórek krwi lekarz może zmienić dawkę lub odłożyć podanie leku na później. Okresowo będą pobierane od pacjenta próbki krwi w celu oceny czynności nerek i wątroby.

Należy poinformować lekarza:

•    jeśli u pacjenta występują lub występowały choroby wątroby, serca lub naczyń,

•    jeśli pacjent był lub będzie poddawany radioterapii,

•    jeśli pacjent był niedawno szczepiony,

•    jeśli w pacjenta wystąpią trudności w oddychaniu lub osłabienie i bladość skóry (mogą to być objawy niewydolności nerek).

Zaleca się, aby mężczyźni nie starali się o dziecko podczas stosowania leku Gemcitabine medac i przez okres do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia. Mężczyźni powinni zwrócić się o radę do lekarza lub farmaceuty, jeżeli w okresie leczenia lub w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu leczenia chcą mieć dziecko. Przed rozpoczęciem stosowania leku pacjenci mogą zwrócić się o poradę do instytucji zajmującej się przechowywaniem nasienia.

Stosowanie leku Gemcitabine medac z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie szpitalnemu o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty oraz o szczepieniach.

Ciąża i karmienie piersią

Kobiety, które są w ciąży lub planują zajście w ciążę, powinny poinformować o tym lekarza. Należy unikać stosowania leku Gemcitabine medac w okresie ciąży. Lekarz poinformuje pacjentkę o potencjalnym ryzyku związanym ze stosowaniem leku podczas ciąży.

Kobiety karmiące piersią powinny poinformować o tym lekarza. Podczas stosowania leku Gemcitabine medac należy zaprzestać karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Gemcitabine medac może wywoływać senność, zwłaszcza w przypadku spożycia alkoholu. Pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu, do czasu stwierdzenia czy produkt nie wywołuje u nich senności.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Gemcitabine medac

Gemcitabine medac zawiera 3,5 mg (< 1 mmol) sodu w każdej fiolce 200 mg, 17,5 mg (< 1 mmol) sodu w każdej fiolce 1000 mg i 26,3 mg (< 1 mmol) sodu w każdej fiolce 1500 mg. Należy to wziąć pod uwagę w przypadku stosowania diety z kontrolowaną zawartością sodu.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK GEMCITABINE MEDAC

Zazwyczaj stosowana dawka leku Gemcitabine medac to 1000 - 1250 mg leku na metr kwadratowy powierzchni ciała pacjenta. Powierzchnię ciała oblicza się na podstawie pomiaru wzrostu i masy ciała pacjenta. Dawkę leku ustala się w zależności od obliczonej w ten sposób powierzchni ciała. Możliwa jest zmiana dawki lub opóźnienie leczenia w zależności od wyników badania krwi i ogólnego stanu pacjenta.

Częstość wlewu leku Gemcitabine medac zależy od typu nowotworu, z powodu którego pacjent jest leczony.

Przed podaniem leku Gemcitabine medac farmaceuta szpitalny lub lekarz rozpuści proszek.

Lek Gemcitabine medac zawsze podaje się we wlewie dojednej z żył. Wlew trwa około 30 minut.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Gemcitabine medac może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

wystąpią.

Określenie częstości występowania działań niepożądanych:

•    bardzo częste: występuje u co najmniej 1 na 10 pacjentów

•    częste: występuje u 1 do 10 na 100 pacjentów

•    niezbyt częste: występuje u 1 do 10 na 1 000 pacjentów

•    rzadkie: występuje u 1 do 10 na 10 000 pacjentów

•    bardzo rzadkie: występuje rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów

•    nie znana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych objawów należy natychmiast powiadomić

lekarza:

•    Gorączka lub zakażenie (częste): jeżeli występuje gorączka 38°C lub wyższa, poty lub inne objawy zakażenia (w związku z możliwością nadmiernego zmniejszenia liczby białych krwinek, co się zdarza bardzo często).

•    Nieregularny rytm serca (arytmia) (częstość nieznana).

•    Ból, zaczerwienienie, obrzęki lub rany w jamie ustnej (częste),

•    Reakcje alergiczne: wysypka na skórze (bardzo częste) lub swędzenie (częste), albo gorączka (bardzo częste).

•    Uczucie zmęczenia, zasłabnięcie, szybko występująca zadyszka lub bladość skóry (w związku z możliwością nadmiernego obniżenia stężenia hemoglobiny, co się zdarza bardzo często).

•    Krwawienia z dziąseł, nosa lub jamy ustnej lub inne krwawienie, którego nie można zatamować, czerwone lub różowe zabarwienie moczu, nieoczekiwane sińce na skórze (w związku z możliwością nadmiernego obniżenia liczby płytek krwi, co się zdarza bardzo często).

•    Trudności w oddychaniu (bardzo często w krótkim czasie po podaniu leku Gemcitabine medac mogą wystąpić łagodne zaburzenia oddychania, które wkrótce ustępują. Niezbyt często lub rzadko mogą wystąpić bardziej poważne powikłania płucne).

pal (PL) Gemcitabine medac 38 mg/ml proszek do sporządzania roztworu do infuzji Version date: 14.01.2010

Możliwe działania niepożądane po podaniu leku Gemcitabine medac:

Bardzo częste działania niepożądane

•    Niski poziom hemoglobiny (anemia)

•    Mała liczba białych krwinek

•    Mała liczba płytek krwi

•    Trudności w oddychaniu

•    Wymioty

•    Nudności

•    Wysypka na skórze» wysypka uczuleniowa zazwyczaj swędząca

•    Wypadanie włosów

•    Zaburzenia czynności wątroby, stwierdzane na podstawie nieprawidłowych wyników badania krwi

•    Obecność krwi w moczu

•    Nieprawidłowe wyniki badania moczu: obecność białka w moczu

•    Objawy grypopodobne, w tym gorączka

•    Obrzęk (okolicy kostek, palców, stóp i twarzy)

Częste działania niepożądane

•    Gorączka, której towarzyszy mała liczba białych krwinek (gorączka neutropeniczna)

•    Anoreksja (brak apetytu)

•    Ból głowy

•    Bezsenność

•    Senność

•    Kaszel

•    Zapalenie błony śluzowej nosa

•    Zaparcie

•    Biegunka

•    Ból, zaczerwienienie, obrzęk lub owrzodzenie w jamie ustnej

•    Swędzenie

•    Potliwość

•    Ból mięśni

•    Ból pleców

•    Gorączka

•    Osłabienie

•    Dreszcze

Niezbyt częste działania niepożądane

•    Śródmiąższowe zapalenie płuc (bliznowacenie    pęcherzyków płucnych)

•    Skurcz dróg oddechowych (sapanie)

•    Nieprawidłowy obraz klatki piersiowej na zdjęciach rentgenowskich (bliznowacenie płuc)

Rzadkie działania niepożądane

•    Zawał mięśnia    sercowego

•    Niskie ciśnienie tętnicze krwi

•    Łuszczenie skóry, tworzenia się pęcherzyków i    owrzodzeń

•    Reakcje w miejscu podania

Bardzo rzadkie działania niepożądane

•    Zwiększona liczba płytek krwi

•    Reakcje anafilaktyczne (ciężka nadwrażliwość lub reakcja uczuleniowa)

•    Łuszczenie skóry i tworzenie się pęcherzy

Działania niepożądane, których częstość występowania nie jest znana

•    Zaburzenia rytmu serca (arytmia)

•    Zespół ostrej niewydolności oddechowej dorosłych (ciężkie zapalenie płuc powodujące niewydolność oddechową)

•    Nawrót objawów popromiennych (wysypka skórna podobna do oparzenia słonecznego) w miejscach, które wcześniej naświetlano.

•    Nagromadzenie się płynu w płucach

•    Toksyczność po radioterapii (bliznowacenie pęcherzyków płucnych po radioterapii)

•    Niedokrwienne zapalenie okrężnicy (zapalenie błony śluzowej jelita grubego spowodowane zmniejszonym dopływem krwi)

•    Niewydolność serca

•    Niewydolność nerek

•    Zgorzel palców rąk i stóp

■    Ciężkie uszkodzenie wątroby, w tym niewydolność wątroby

•    Udar

Mogą wystąpić którekolwiek z wyżej wymienionych objawów i (lub) stanów chorobowych. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych działań niepożądanych należy natychmiast poinformować o tym lekarza.

Należy poradzić się lekarza, jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości dotyczące objawów niepożądanych.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK GEMCITABINE MEDAC

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Gemcitabine medac po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu kartonowym po oznaczeniu „Termin ważności (EXP) '.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Roztwór po rekonstytucji:

Lek należy zużyć bezpośrednio po sporządzeniu. Wykazano trwałość fizyczną i chemiczną roztworu gemcytabiny sporządzonego zgodnie z instrukcją przez 35 dni w temperaturze 25°C. Personel medyczny może dokonać dalszego rozcieńczenia roztworu. Sporządzonego roztworu leku nie należy przechowywać w lodówce, ponieważ lek może krystalizować.

Lek jest przeznaczony do jednorazowego stosowania. Niewykorzystaną część przygotowanego roztworu

należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

pal (PL) Gemcitabine medac 38 mg/ml proszek do sporządzania roztworu do infiizji

6.    INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Gemcitabine medac

Substancją czynną leku jest gerneytabina. Każda fiolka zawiera 200, 1000 lub 1500 mg gemcytabiny (w postaci chlorowodorku gemcytabiny).

Inne składniki leku to: mannitol, sodu octan trójwodny, kwas solny i wodorotlenek sodu.

Jak wygląda lek Gemcitabine medac i co zawiera opakowanie

Gemcitabine medac to proszek o białej lub białawej barwie do sporządzania roztworu do wlewu w fiolce. Fiolka zawiera 200,1000 lub 1500 mg gemcytabiny. Każde opakowanie Gemcitabine medac zawiera jedną fiolkę.

Podmiot odpowiedzialny:

medac

Gesellschaft fur klinische Spezialpräparate mbH Fehlandtstr. 3 20354 Hamburg Niemcy

Wytwórca:

medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Theaterstr. 6 22880 Wedel Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Belgia

Belgia, Francja

Belgia, Holandia

Bułgaria

Czechy

Dania

Estonia

Finlandia

Grecja

Hiszpania

Irlandia


Gemcitabin medac 38 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung Gemcitabine medac 38 mg/ml Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung Gemcitabine medac 38 mg/ml poudre pour solution pour perfusion Gemcitabine medac 38 mg/ml poeder voor oplossing voor infusie Gemcitabine medac 38 mg/ml flpax 3a MH(j)y3noHen pa3TBop Gemcitabine medac 38 mg/ml prášek pro přípravu infuzního roztoku Gemcitabine “medac“

Gemcitabine medac Gemcitabine medac

Gemcitabine medac 38 mg/ml kovu; yia öiaXopa rtpoç syxucui

Gemcitabina medac 200 mg /1000 mg / 1500 mg polvo para solución para perfusión

Gemcitabine medac 200 mg /1000 mg /1500 mg powder for solution for infusion
38 mg/ml milteliai infuziniam tirpalui 38 mg/ml pulveris infuziju skTduma pagatavosanai Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung 38 mg/ml pulver til infusjonsvaeske, opplosning

Litwa

Gemcitabine medac

Łotwa

Gemcitabine medac

Niemcy

Gemedac 38 mg/ml

Norwegia

Gemcitabine medac

Polska

Gemcitabine medac

Portugalia

Gemcitabine medac

Rumunia

Gemcitabine medac

Słowacja

Gemcitabine medac

Słowenia

Gemcitabine medac

Szwecja

Gemcitabine medac

Węgry

Gemcitabine medac

Wielka Brytania

Gemcitabine medac

Data zatwierdzenia ulotki:


38 mg/ml pö para solu^ao para perfusäo 38 mg/ml pulbere pentru solupe perfuzabilä 38 mg/ml prääok na infuzny roztok 38 mg/ml prasek za raztopino za infimdiranje 38 mg/ml pulver tili infusionsvätska, lösning 38 mg/ml por oldatos infuziöhoz 38 mg/ml powder for solution for infusion

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla fachowego personelu medycznego lub pracowników służby zdrowia:

Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Sporządzanie roztworu:

Do jednorazowego stosowania.

Dla tego produktu leczniczego wykazano zgodność wyłącznie z roztworem chlorku sodu do wstrzykiwań o stężeniu 9 mg/ml (0,9 %). W związku z tym, wyłącznie ten rozpuszczalnik powinien być stosowany. Zgodność z innymi substancjami czynnymi nie została zbadana. W związku z tym, nie zaleca się mieszania tego produktu leczniczego z innymi rozpuszczonymi substancjami czynnymi.

Należy unikać przygotowania roztworu o stężeniu wyższym niż 38 mg/ml, gdyż może to skutkować niecałkowitym rozpuszczeniem się leku.

W celu rozpuszczenia leku należy powoli dodać odpowiednią objętość roztworu chlorku sodu 9 mg/ml (0,9 %) do wstrzykiwań (zgodnie z tabelą poniżej) i wstrząsać w celu rozpuszczenia.

Ilość substancji czynnej

Objętość roztworu chlorku sodu 9 mg/ml (0,9 %) do wstrzykiwań, którą należy dodać.

Objętość roztworu

Stężenie końcowe

200 mg

5 ml

5,26 ml

38 mg/ml

1000 mg

25 ml

26,3 ml

38 mg/ml

1500 mg

37,5 ml

39,5 ml

38 mg/ml

Odpowiednią ilość produktu leczniczego można dalej rozcieńczyć roztworem chlorku sodu 9 mg/ml (0,9 %) do wstrzykiwań.

Produkt leczniczy do podawania pozajelitowego należy przed podaniem ocenić wzrokowo, w celu wykrycia


pal (PL) Gemcitabine medac 38 mg/ml proszek do sporządzania roztworu do infuzji Version date: 14.01.2010

ewentualnych cząstek stałych i zmian barwy, jeżeli tylko roztwór i opakowanie na to pozwalają. Niewykorzystane pozostałości roztworu należy usunąć zgodnie z przedstawioną poniżej instrukcją.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego stosowania produktów leczniczych o działaniu cytotoksycznym:

Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących przygotowania i stosowania produktów leczniczych o działaniu cytotoksycznym. Personel w ciąży powinien unikać kontaktu z produktami cytotoksycznymi. Roztwór do wstrzykiwać substancji cytotoksycznej, powinien być przygotowany przez wyszkolony, specjalistyczny personel posiadający wiedzę na temat stosowanych produktów. Proces ten powinien być przeprowadzony w miejscu przeznaczonym do tego celu. Powierzchnia robocza powinna być nakryta jednorazowym, papierowym materiałem o właściwościach absorpcyjnych, pokrytym od spodu plastikiem. Należy stosować odpowiednią ochronę oczu, rękawiczki jednorazowe, maskę na twarz oraz fartuch jednorazowy. Należy zachować ostrożność, w celu uniknięcia przypadkowego kontaktu produktu z oczami. Jeżeli nastąpi przypadkowe zanieczyszczenie należy natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody. Strzykawki oraz zestawy do wlewu powinny zostać złożone starannie, w celu uniknięcia przeciekania (zaleca się stosowanie złączek typu Luer lock). Zaleca się stosowanie igieł o dużej średnicy w celu obniżenia ciśnienia i zmniejszenia możliwości przypadkowego powstawania aerozolu. Powstawania aerozolu można również uniknąć poprzez stosowanie igieł z odpowietrzeniem.

W przypadku rozlania lub wycieku, produkt należy zmywać w rękawiczkach ochronnych. Należy zachować ostrożność przy kontakcie z wydalinami lub wymiocinami.

Usuwanie:

Należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności przy usuwaniu przedmiotów, które były wykorzystywane podczas przygotowania produktu leczniczego. Jakiekolwiek niewykorzystane resztki suchego produktu lub materiały zanieczyszczone należy umieścić w pojemniku z odpowiednim oznaczeniem wysokiego ryzyka. Ostre przedmioty (igły, strzykawki, fiolki itd.) należy umieścić w odpowiednim, usztywnionym pojemniku. Personel zaangażowany w zbieranie i usuwanie tych odpadów, powinien być świadomy istniejącego ryzyka. Odpady powinny zostać zniszczone przez spalenie. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

pal (PL) Gemcitabine medac 38 mg/ml proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Version date: 14.01.2010

Gemcitabine medac

Charakterystyka Gemcitabine medac

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Gemcitabine medac 38 mg/ml proszek do sporządzania roztworu do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna fiolka zawiera chlorowodorek gemcytabiny w ilości odpowiadającej 200 mg gemcytabiny. Jedna fiolka zawiera chlorowodorek gemcytabiny w ilości odpowiadającej 1000 mg gemcytabiny. Jedna fiolka zawiera chlorowodorek gemcytabiny w ilości odpowiadającej 1500 mg gemcytabiny.

Po rekonstytucji, roztwór zawiera 38 mg/ml gemcytabiny.

Substancje pomocnicze:

Każda fiolka 200 mg zawiera 3,5 mg (< 1 mmol) sodu.

Każda fiolka 1000 mg zawiera 17,5 mg (< 1 mmol) sodu.

Każda fiolka 1500 mg zawiera 26,3 mg (> 1 mmol) sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu do infuzji. Proszek o białej lub białawej barwie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Gemcytabina w skojarzeniu z cisplatyną wskazana jest w leczeniu pacjentów z rakiem pęcherza moczowego miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami.

Gemcytabina wskazana jest w leczeniu pacjentów z gruczolakorakiem trzustki miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami.

Gemcytabina w skojarzeniu z cisplatyną, wskazana jest jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) w stadium miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami. U pacjentów w podeszłym wieku lub pacjentów o stanie sprawności 2 można rozważyć stosowanie gemcytabiny w monoterapii.

Gemcytabina w skojarzeniu z karboplatyną wskazana jest w leczeniu pacjentek z nabłonkowym rakiem jajnika w stadium miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, po niepowodzeniu chemioterapii I rzutu opartej na związkach platyny i co najmniej 6-miesięcznym okresie bez nawrotu.

Gemcytabina w skojarzeniu z paklitakselem wskazana jest w leczeniu pacjentów z nawrotem miejscowym raka piersi niekwalifikującym się do leczenia operacyjnego lub z przerzutami, po nawrocie po chemoterapii neoadjuwantowej lub adjuwantowej. Do pierwszej chemioterapii, jeżeli nie było przeciwskazań, powinna być włączona antracyklina.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Gemcytabinę można podawać wyłącznie pod kontrolą lekarza wykwalifikowanego w zakresie stosowania chemioterapii przeciwnowotworowej.

Zalecane dawkowanie:

Rak pęcherza moczowego Terapia skojarzona

Zalecane jest podawanie gemcytabiny w skojarzeniu z cisplatyną w dawce 1000 mg/m2 pc., we wlewie dożylnym w ciągu 30 minut w 1., 8. i 15. dniu 28-dniowego cyklu leczenia. Cisplatynę w zalecanej dawce 70 mg/m2 pc. należy podać w 1 dniu cyklu po wlewie gemcytabiny lub w 2. dniu 28-dniowego cyklu. Czterotygodniowy cykl leczenia jest następnie powtarzany. W zależności od stopnia nasilenia objawów toksyczności u pacjenta należy rozważyć zmniejszenie dawki w kolejnym cyklu lub podczas trwania cyklu.

Rak trzustki

Zalecane jest podawanie gemcytabiny w dawce 1000 mg/m2 pc. we wlewie dożylnym w ciągu 30 minut. Produkt podaje się raz w tygodniu maksymalnie przez 7 kolejnych tygodni, po czym następuje tygodniowa przerwa w leczeniu. W kolejnych cyklach leczenia produkt podaje się raz w tygodniu przez 3 tygodnie, po czym następuje tygodniowa przerwa w leczeniu. W zależności od stopnia nasilenia objawów toksyczności u pacjenta należy rozważyć zmniejszenie dawki w kolejnym cyklu lub podczas trwania cyklu.

Niedrobnokomórkowy rak płuca Monoterapia

Zalecane jest podawanie gemcytabiny w dawce 1000 mg/m2 pc. we wlewie dożylnym w ciągu 30 minut. Produkt podaje się raz w tygodniu przez 3 tygodnie, po czym następuje tygodniowa przerwa w leczeniu. Czterotygodniowy cykl leczenia jest następnie powtarzany. W zależności od stopnia nasilenia objawów toksyczności u pacjenta należy rozważyć zmniejszenie dawki w kolejnym cyklu lub podczas trwania cyklu.

Terapia skojarzona

Zalecane jest podawanie gemcytabiny w dawce 1250 mg/m2 pc. we wlewie dożylnym w ciągu 30 minut w 1 i 8 dniu 21-dniowego cyklu leczenia. W zależności od stopnia nasilenia objawów toksyczności u pacjenta należy rozważyć zmniejszenie dawki w kolejnym cyklu lub podczas trwania cyklu. Cisplatynę w dawce 75 - 100 mg/m2 pc. podawano raz na 3 tygodnie.

Rak piersi Terapia skojarzona

W leczeniu skojarzonym gemcytabiną z paklitakselem zalecane jest podanie paklitakselu (175 mg/m2 pc.) we wlewie dożylnym trwającym około 3 godziny w 1 dniu, a następnie podanie gemcytabiny (1250 mg/m2 pc.) w 30-minutowym wlewie dożylnym w 1. i 8. dniu każdego 21-dniowego cyklu. W zależności od stopnia nasilenia objawów toksyczności u pacjenta należy rozważyć zmniejszenie dawki w kolejnym cyklu lub podczas trwania cyklu. Przed rozpoczęciem leczenia skojarzonego gemcytabiną z paklitakselem, bezwzględna liczba granulocytów u pacjenta powinna wynosić nie mniej niż 1500 (x 106/l).

Rak j jajnika Terapia skojarzona

Zalecana dawka gemcytabiny stosowanej w skojarzeniu z cisplatyną wynosi 1000 mg/m2 pc. w 30-minutowym wlewie dożylnym w 1. i 8. dniu każdego 21-dniowego cyklu. Pierwszego dnia cyklu, po zakończeniu wlewu gemcytabiny należy podawać karboplatynę aż do uzyskania wartości pola pod krzywą (AUC) równej 4,0 mg/ml x min. W zależności od stopnia nasilenia objawów toksyczności u pacjentki należy rozważyć zmniejszenie dawki w kolejnym cyklu lub podczas trwania cyklu.

Monitorowanie i modyfikacja dawki w zależności od wystąpienia objawów toksycznych

Modyfikacja dawki w przypadku wystąpienia objawów toksyczności niehematologicznej W celu wykrycia toksyczności niehematologicznej, należy okresowo wykonywać badania czynności wątroby i nerek. W zależności od stopnia nasilenia objawów toksyczności u pacjenta należy rozważyć zmniejszenie dawki w kolejnym cyklu lub podczas trwania cyklu. W przypadku wystąpienia objawów ciężkiej toksyczności niehematologicznej (stopnia 3. lub 4.) z wyjątkiem nudności lub wymiotów, należy odroczyć podanie kolejnej dawki gemcytabiny lub rozważyć jej zmniejszenie, zależnie od decyzji lekarza. Nie należy podawać kolejnych dawek do czasu zmniejszenia objawów toksyczności zgodnie z oceną lekarza.

Zalecenia dotyczące modyfikacji dawki cisplatyny, karboplatyny i paklitakselu w leczeniu skojarzonym zawarte są w charakterystykach tych produktów leczniczych.

Modyfikacja dawki w _przypadku wystąpienia objawów toksyczności hematologicznej Rozpoczęcie cyklu

We wszystkich wskazaniach przed podaniem każdej dawki gemcytabiny należy u pacjenta oznaczyć płytki krwi i granulocyty. Przed rozpoczęciem cyklu bezwzględna liczba granulocytów powinna wynosić nie mniej niż 15 00 (x 106/l), a liczba płytek krwi nie mniej niż 100 000 (x 106/l).

Podczas cyklu

Modyfikacji dawki gemcytabiny w czasie trwania cyklu należy dokonywać zgodnie z poniższymi tabelami:

Modyfikacja dawki gemcytabiny stosowanej w monoterapii lub w skojarzeniu z cisplatyną w czasie trwania cyklu leczenia raka pęcherza, niedrobnokomórkowego raka płuca i raka trzustki

Bezwzględna liczba granulocytów (x 106/l)

Liczba płytek krwi (x 106/l)

Procent zalecanej dawki gemcytabiny (%)

>1000 i

> 100 000

100

500 - 1000 lub

50 000 - 100 000

75

< 500 lub

< 50 000

pominąć dawkę*

*Nie należy podawać pominiętej dawki w czasie trwania cyklu dopóki bezwzględna liczba granulocytów nie osiągnie wartości co najmniej 500 (x 106/l), a liczba płytek krwi 50 000 (x 106/l).

Modyfikacja dawki gemcytabiny stosowanej w skojarzeniu z paklitakselem w czasie trwania cyklu leczenia raka piersi

Bezwzględna liczba granulocytów (x 106/l)

Liczba płytek krwi (x 106/l)

Procent zalecanej dawki gemcytabiny (%)

> 1 200

i

> 75 000

100

1 000 - < 1 200

lub

50 000 - 75 000

75

700 - < 1 000

i

> 50 000

50

< 700

lub

< 50 000

pominąć dawkę1

*Nie należy podawać pominiętej dawki w czasie trwania cyklu. Leczenie należy wznowić w 1. dniu następnego cyklu jeżeli bezwzględna liczba granulocytów osiągnie wartości co najmniej 1 5 00 (x 106/l), a liczba płytek krwi 100 000 (x 106/l).

Modyfikacja dawki gemcytabiny stosowanej w skojarzeniu z karboplatyną w czasie trwania cyklu leczenia raka jajnika

Bezwzględna liczba granulocytów (x 106/l)

Liczba płytek krwi (x 106/l)

Procent zalecanej dawki gemcytabiny (%)

> 1500 i

> 100 000

100

1000 - 1500 lub

75 000 - 100 000

50

< 1000 lub

< 75 000

pominąć dawkę1

*Nie należy podawać pominiętej dawki w czasie trwania cyklu. Leczenie należy wznowić w 1. dniu następnego cyklu jeżeli bezwzględna liczba granulocytów osiągnie wartości co najmniej 1 5 00 (x 106/l), a liczba płytek krwi 100 000 (x 106/l).

Modyfikacja dawki ze względu na toksyczność hematologiczną w kolejnych cyklach leczenia, dla wszystkich wskazań

W przypadku wystąpienia następujących objawów toksyczności hematologicznej dawkę gemcytabiny należy zmniejszyć tak, aby wynosiła 75 % dawki początkowej podanej w pierwszym cyklu:

Pacjenci w _podeszłym wieku (> 65 lat)

Gemcytabina jest dobrze tolerowana przez pacjentów w wieku powyżej 65 lat. Nie ma danych wskazujących, że poza ogólnymi zaleceniami, konieczne jest dostosowywanie dawki leku u osób w podeszłym wieku (patrz punkt 5.2).

Dzieci

Gemcytabina przeszła przez I i II fazę ograniczonych badań klinicznych z udziałem dzieci z różnymi rodzajami nowotworów. Przeprowadzone badania nie dostarczyły wystarczających danych do oszacowania skuteczności i bezpieczeństwa stosowania gemcytabiny u dzieci.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Karmienie piersią (patrz punkt 4.6).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przedłużenie czasu wlewu i zwiększenie częstości podawania wiąże się ze zwiększeniem toksyczności gemcytabiny.

Toksyczność hematologiczna

Gemcytabina może powodować uszkodzenie szpiku kostnego przebiegające z leukopenią, trombocytopenią i niedokrwistością.

W trakcie leczenia gemcytabiną przed podaniem kolejnej dawki produktu należy oznaczyć liczbę płytek krwi,leukocytów i granulocytów. W razie wystąpienia objawów zahamowania czynności szpiku kostnego spowodowanego podawaniem leku należy rozważyć przerwanie lub zmodyfikowanie leczenia (patrz punkt 4.2). Zahamowanie czynności szpiku nie trwa jednak długo i zazwyczaj nie jest konieczne zmniejszenie dawki leku, a przerwanie leczenia z tego powodu zdarza się rzadko.

Po przerwaniu leczenia liczba komórek krwi może się nadal zmniejszać. Rozpoczynając stosowanie gemcytabiny u pacjentów z zaburzeniem czynności szpiku kostnego należy zachować ostrożność. Podobnie jak podczas podawania innych preparatów cytotoksycznych, należy rozważyć ryzyko skumulowanego wpływu na zahamowanie czynności szpiku kostnego podczas podawania gemcytabiny równocześnie z inną chemioterapią.

Niewydolność wątroby

U pacjentów, u których występują przerzuty do wątroby lub, u których stwierdzono zapalenie wątroby, alkoholizm lub marskość wątroby w wywiadzie, podanie gemcytabiny może spowodować zaostrzenie niewydolności wątroby.

Należy okresowo wykonywać badania czynności nerek i wątroby (w tym test wirusologiczny).

Gemcytabinę należy ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością wątroby lub z zaburzeniami czynności nerek, ponieważ dane uzyskane w badaniach klinicznych nie są wystarczające, aby określić zalecenia dotyczące dawkowania w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.2).

Jednoczesne stosowanie radioterapii

Stosowanie radioterapii jednocześnie z gemcytabiną (lub w odstępie krótszym lub równym 7 dni): zgłaszano występowanie objawów toksyczności (szczegółowe informacje i zalecenia dotyczące stosowania patrz punkt 4.5).

Żywe szczepionki

Nie zaleca się stosowania szczepionki przeciwko żółtej febrze i innych żywych atenuowanych szczepionek u pacjentów leczonych gemcytabiną (patrz punkt 4.5).

Zaburzenia sercowo-naczyniowe

Ze względu na ryzyko wystąpienia zaburzeń serca i (lub) zaburzeń naczyniowych, należy zachować szczególną ostrożność stosując gemcytabinę u pacjentów z zaburzeniami sercowo-naczyniowymi w wywiadzie.

Powikłania płucne

U pacjentów leczonych gemcytabiną zgłaszano powikłania płucne, czasami ciężkie (takie jak obrzęk płuc, śródmiąższowe zapalenie płuc lub zespół ostrej niewydolności oddechowej typu dorosłych - ARDS) o nieznanej etiologii. W razie wystąpienia tych powikłań należy rozważyć odstawienie gemcytabiny. Wczesne rozpoczęcie leczenia wspomagającego może przynieść poprawę stanu pacjenta.

Zaburzenia, czynności nerek

U pacjentów leczonych gemcytabiną rzadko obserwowano objawy kliniczne odpowiadające zespołowi hemolityczno-mocznicowemu (patrz punkt 4.8). Podawanie gemcytabiny należy przerwać w razie wystąpienia pierwszych objawów mikroangiopatycznej niedokrwistości hemolitycznej, takich jak gwałtowny spadek ilości hemoglobiny z równoczesną trombocytopenią, wzrostem stężenia bilirubiny i kreatyniny w surowicy, azotu mocznikowego we krwi lub LDH. Niewydolność nerek może być nieodwracalna nawet po zaprzestaniu leczenia i może być konieczna dializa.

Wpływ na płodność

W badaniach oceniających wpływ na płodność, gemcytabina powodowała zaburzenia spermatogenezy u samców myszy (patrz punkt 5.3). Dlatego mężczyźni powinni unikać zapłodnienia kobiet podczas leczenia gemcytabiną i przez okres do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia. Ze względu na możliwość wywołania przez gemcytabinę bezpłodności zaleca się, by przed rozpoczęciem leczenia mężczyźni zwrócili się o poradę do ośrodka specjalizującego się w zamrażaniu nasienia (patrz punkt 4.6).

Sód

Gemcitabine medac 200 mg zawiera 3,5 mg (< 1 mmol) sodu w fiolce.

Gemcitabine medac 1000 mg zawiera 17,5 mg (< 1 mmol) sodu w fiolce.

Gemcitabine medac 1500 mg zawiera 26,3 mg (> 1 mmol) sodu w fiolce.

Należy zwrócić na to uwagę w przypadku pacjentów stosujących dietę z kontrolowaną zawartością sodu.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono szczegółowych badań dotyczących interakcji (patrz punkt 5.2).

Radioterapia

Stosowanie radioterapii jednocześnie z gemcytabiną (lub w odstępie krótszym lub równym 7 dni) -toksyczność związana z takim leczeniem skojarzonym zależy od wielu czynników, m.in. od dawki gemcytabiny, częstości wlewów gemcytabiny, dawki napromieniania, planowanej techniki radioterapii, objętości docelowej oraz docelowej tkanki. Wyniki badań nieklinicznych i klinicznych wykazały, że gemcytabina zwiększa wrażliwość na promieniowanie. W badaniu klinicznym, w którym u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc stosowano do 6 tygodni jednocześnie gemcytabinę w dawce 1000 mg/m2 pc. i napromienianie klatki piersiowej, obserwowano znaczną toksyczność, w tym ciężkie, potencjalnie zagrażające życiu zapalenie błony śluzowej, głównie przełyku i płuc. Objawy te występowały zwłaszcza u pacjentów, którzy otrzymywali dużą objętościowo radioterapię (średnia objętość leczenia 4795 cm3). Kolejne badania z udziałem pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc, sugerowały, że możliwe jest jednoczesne stosowanie mniejszych dawek gemcytabiny z radioterapią z przewidywalnym działaniem toksycznym, tak jak w badaniach 2 fazy. Przez 6 tygodni stosowano jednocześnie napromienianie klatki piersiowej (dawka napromieniania 66 Gy), gemcytabinę (cztery razy po 600 mg/m2 pc.) i cisplatynę (dwukrotnie po 80 mg/m2 pc.). Dotychczas nie ustalono optymalnego schematu bezpiecznego jednoczesnego stosowania gemcytabiny z radioterapią we wszystkich typach nowotworów.

Stosowanie gemcytabiny przed lub po radioterapii (w odstępie dłuższym niż 7 dni) - analiza danych nie wykazała zwiększonej toksyczności po podaniu gemcytabiny pacjentom w odstępie dłuższym niż 7 dni przed lub po radioterapii, z wyjątkiem nawrotu objawów popromiennych. Wyniki sugerują, że leczenie gemcytabiną można rozpocząć po ustąpieniu ciężkich powikłań po radioterapii, ale nie wcześniej niż tydzień po napromienianiu.

Uszkodzenia popromienne w obrębie tkanek docelowych (np. zapalenie przełyku, zapalenie okrężnicy i zapalenie płuc) zgłaszano zarówno podczas jednoczesnego stosowania radioterapii z gemcytabiną jak również w przypadku stosowania radioterapii przed lub po gemcytabinie.

Interakcje z innymi lekami

Nie zaleca się stosowania szczepionki przeciwko żółtej febrze i innych żywych atenuowanych szczepionek, ze względu na możliwość wystąpienia choroby układowej, która może prowadzić do zgonu, zwłaszcza w przypadku pacjentów z obniżoną odpornością.

4.6    Ciąża i laktacja

Ciąża

Nie ma odpowiednich danych dotyczących stosowania gemcytabiny u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Ze względu na wyniki badań przeprowadzonych na zwierzętach i mechanizm działania, nie należy stosować gemcytabiny w okresie ciąży jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Podczas leczenia gemcytabiną kobiety nie powinny zachodzić w ciążę. Należy zalecić pacjentkom, aby w przypadku zajścia w ciążę natychmiast poinformowały o tym lekarza.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy gemcytabina przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Nie można wykluczyć wystąpienia objawów niepożądanych u dzieci karmionych mlekiem matki. Podczas leczenia gemcytabiną należy zaprzestać karmienia piersią.

Wpływ na płodność

W badaniach oceniających wpływ na płodność, gemcytabina powodowała zaburzenia spermatogenezy u samców myszy (patrz punkt 5.3). Dlatego mężczyźni powinni unikać zapłodnienia kobiet podczas leczenia gemcytabiną i przez okres do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia. Ze względu na możliwość wywołania przez gemcytabinę bezpłodności zaleca się, by przed rozpoczęciem leczenia mężczyźni zwrócili się o poradę do ośrodka specjalizującego się w zamrażaniu nasienia.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Po zastosowaniu gemcytabiny zgłaszano jednak występowanie łagodnej i umiarkowanej senności, zwłaszcza w przypadku jednoczesnego spożycia alkoholu. Należy ostrzec pacjentów, by nie prowadzili pojazdów mechanicznych i nie obsługiwali urządzeń mechanicznych w ruchu do czasu stwierdzenia czy produkt nie wywołuje u nich senności.

4.8 Działania niepożądane

Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem gemcytabiny należą: nudności z lub bez towarzyszących wymiotów, zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych (AspAT lub AlAT) i fosfatazy zasadowej zgłaszane u około 60 % pacjentów; białkomocz i krwiomocz zgłaszane u około 50 % pacjentów; duszność zgłaszana u około 10 - 40 % pacjentów (najczęściej u pacjentów z rakiem płuc); alergiczna wysypka skórna występująca u około 25 % pacjentów i alergiczna wysypka z towarzyszącym swędzeniem u 10 % pacjentów.

Częstość występowania i nasilenie działań niepożądanych zależne są od dawki, szybkości wlewu i długości przerw pomiędzy podaniem kolejnych dawek (patrz punkt 4.4). Działania niepożądane, które powodują konieczność ograniczenia dawki to zmniejszenie liczby trombocytów, leukocytów i granulocytów (patrz punkt 4.2).

Dane z badań klinicznych

Ocena częstości: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 i < 1/10), niezbyt często (> 1/1 000 i < 1/100), rzadko (> 1/10 000 i < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000).

W poniższej tabeli przedstawiono częstość występowania działań niepożądanych podczas badań klinicznych. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Układ, narząd

Częstość

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często

•    Leukopenia (neutropenia stopnia 3. = 19,3%; stopnia 4. = 6 %).

Zahamowanie czynności szpiku jest zazwyczaj łagodne lub umiarkowane i wpływa przede wszystkim na liczbę granulocytów (patrz punkt 4.2).

•    Trombocytopenia

•    Niedokrwistość

Często

•    Gorączka neutropeniczna

Bardzo rzadko

•    Trombocytoza

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko

• Reakcja anafilaktyczna

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

• Brak łaknienia

Zaburzenia układu nerwowego

Często

•    Ból głowy

•    Bezsenność

•    Senność

Niezbyt często

•    Udar naczyniowy mózgu

Układ, narząd

Częstość

Zaburzenia serca

Niezbyt często

•    Zaburzenia rytmu serca, przeważnie nadkomorowe

•    Niewydolność serca

Rzadko

•    Zawał mięśnia sercowego

Zaburzenia naczyniowe

Rzadko

•    Objawy kliniczne zapalenia naczyń obwodowych oraz zgorzel

•    Obniżenie ciśnienia tętniczego krwi

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo często

•    Duszność - zazwyczaj łagodna i szybko przemijająca bez konieczności leczenia

Często

•    Kaszel

•    Zapalenie błony śluzowej nosa

Niezbyt często

•    Śródmiąższowe zapalenie płuc (patrz punkt 4.4)

•    Skurcz oskrzeli - zazwyczaj łagodny i przemijający, ale może wymagać zastosowania leczenia pozajelitowego

Rzadko

•    Obrzęk płuc

•    Zespół ostrej niewydolności oddechowej dorosłych (patrz punkt 4.4)

Układ, narząd

Częstość

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

•    Wymioty

•    Nudności

Często

•    Biegunka

•    Zapalenie i owrzodzenie jamy ustnej

•    Zaparcie

Bardzo rzadko

•    Niedokrwienne zapalenie okrężnicy

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo często

•    Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AspAT iAlAT) i fosfatazy zasadowej

Często

•    Zwiększenie stężenia bilirubiny

Niezbyt często

•    Ciężka hepatotoksyczność, w tym niewydolność wątroby i zgon

Rzadko

•    Zwiększenie aktywności y-glutamylotransferazy (GGT)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często

•    Wysypka alergiczna często z towarzyszącym swędzeniem

•    Łysienie

Często

•    Swędzenie

•    Potliwość

Rzadko

•    Ciężkie reakcje skórne, w tym łuszczenie skóry i wysypka pęcherzowa

•    Owrzodzenie

•    Tworzenie się pęcherzyków i owrzodzeń

•    Złuszczanie naskórka

Bardzo rzadko

•    Toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka

•    Zespół Stevensa-Johnsona

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często

•    Ból pleców

•    Ból mięśni

Układ, narząd

Częstość

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo często

•    Krwiomocz

•    Łagodny białkomocz

Niezbyt często

•    Niewydolność nerek (patrz punkt 4.4)

•    Zespół hemolityczno-mocznicowy (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często

•    Objawy grypopodobne - najczęściej występujące objawy to gorączka, ból głowy, dreszcze, ból mięśni, osłabienie i brak łaknienia. Zgłaszano także: kaszel, zapalenie błony śluzowej nosa, złe samopoczucie, potliwość i trudności z zasypianiem.

•    Obrzęki lub obrzęki obwodowe, w tym obrzęk twarzy. Obrzęki z reguły ustępują po przerwaniu leczenia

Często

•    Gorączka

•    Osłabienie

•    Dreszcze

Rzadko

•    Reakcj e w miej scu wstrzyknięcia -przeważnie łagodne

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Rzadko

•    T oksyczność radioterapii (patrz punkt 4.5).

•    Nawrót objawów popromiennych

Leczenie skojarzone w raku _piersi

Częstość występowania toksyczności hematologicznej stopnia 3. i 4., zwłaszcza neutropenii jest większa w przypadku leczenia skojarzonego gemcytabiną z paklitakselem. Zwiększenie częstości występowania tych działań niepożądanych nie powoduje zwiększenia częstości występowania zakażeń lub objawów krwotocznych. Zmęczenie i gorączka neutropeniczna występują częściej gdy gemcytabina stosowana jest w skojarzeniu z paklitakselem. Zmęczenie, któremu nie towarzyszy niedokrwistość przeważnie ustępuje po pierwszym cyklu leczenia.

Działania niepożądane stopnia 3. i 4. Paklitaksel vs gemcytabina z paklitakselem

Liczba (%) pacjentów

Paklitaksel

Gemcytabina z

(N=259)

paklitakselem (N=262)

Stopień 3

Stopień 4

Stopień 3

Stopień 4

Obserwowane w badaniach laboratoryjnych

Niedokrwistość

5 (1,9)

1 (0,4)

15 (5,7)

3 (1,1)

T rombocytopenia

0

0

14 (5,3)

1 (0,4)

Neutropenia

11 (4,2)

17 (6,6)*

82 (31,3)

45 (17,2)*

Inne działania niepożądane poza obserwowanymi w badaniach laboratoryjnych

Gorączka neutropeniczna

3 (1,2)

0

12 (4,6)

1 (0,4)

Zmęczenie

3 (1,2)

1 (0,4)

15 (5,7)

2 (0,8)

Biegunka

5 (1,9)

0

8 (3,1)

0

Neuropatia nerwów ruchowych

2 (0,8)

0

6 (2,3)

1 (0,4)

Neuropatia nerwów czuciowych

9 (3,5)

0

14 (5,3)

1 (0,4)

* Neutropenia stopnia 4. trwająca dłużej niż 7 dni występowała u 12,6% pacjentów otrzymujących leczenie skojarzone i u 5 % pacjentów leczonych paklitakselem.

Leczenie skojarzone w raku_pęcherza moczowego

Działania niepożądane stopnia 3. i 4. M-VAC vs gemcytabina z cisplatyną

Liczba (%) pacjentów

Schemat M-VAC (metotreksat, winblastyna, doksorubicyna i cisplatyna) (N=196)

Gemcytabina z cisplatyną (N=200)

Stopień 3

Stopień 4

Stopień 3

Stopień 4

Obserwowane w badaniach laboratoryjnych

Niedokrwistość

30 (16)

4 (2)

47 (24)

7 (4)

T rombocytopenia

15 (8)

25 (13)

57 (29)

57 (29)

Inne działania niepożądane poza obserwowanymi w badaniach laboratoryjnych

Nudności i wymioty

37 (19)

3 (2)

44 (22)

0 (0)

Biegunka

15 (8)

1 (1)

6 (3)

0 (0)

Zakażenie

19 (10)

10 (5)

4 (2)

1 (1)

Zapalenie jamy ustnej

34 (18)

8 (4)

2 (1)

0 (0)

Działania niepożądane stopnia 3. i 4. Karboplatyna vs gemcytabina z karboplatyną

Liczba (%) pacjentów

Karboplatyna

(N=174)

Gemcytabina z karboplatyną (N=175)

Stopień 3

Stopień 4

Stopień 3

Stopień 4

Obserwowane w badaniach laboratoryjnych

Niedokrwistość

10 (5,7)

4 (2,3)

39 (22,3)

9 (5,1)

Neutropenia

19 (10,9)

2 (1,1)

73 (41,7)

50 (28,6)

T rombocytopenia

18 (10,3)

2 (1,1)

53 (30,3)

8 (4,6)

Leukocytopenia

11 (6,3)

1 (0,6)

84 (48,0)

9 (5,1)

Inne działania niepożądane poza obserwowanymi w badaniach laboratoryjnych

Krwotok

0 (0,0)

0 (0,0)

3 (1,8)

0 (0,0)

Gorączka neutropeniczna

0 (0,0)

0 (0,0)

2 (1,1)

0 (0,0)

Zakażenie bez neutropenii

0 (0,0)

0 (0,0)

0 (0,0)

1 (0,6)

Neuropatia nerwów czuciowych występowała częściej w przypadku leczenia skojarzonego niż po monoterapii karboplatyną.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov

4.9 Przedawkowanie

Nie jest znane antidotum w przypadku przedawkowania gemcytabiny. Dawki do 5700 mg/m2 pc., podawane dożylnie w ciągu 30 minut w odstępach dwutygodniowych, były toksyczne w stopniu akceptowalnym klinicznie. W przypadku podejrzenia przedawkowania należy uważnie kontrolować stan pacjenta, wykonywać badania krwi i zastosować leczenie wspomagające, jeśli konieczne.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: analogi pirymidyny, kod ATC: L01BC05 Działanie cytotoksyczne w hodowlach komórkowych

Gemcytabina wykazywała znaczne działanie cytotoksyczne na różnorodnych hodowlach mysich i ludzkich komórek nowotworowych. Działanie gemcytabiny polega na zakłócaniu fazy S cyklu

komórkowego (faza syntezy DNA) i w określonych warunkach uniemożliwieniu przejścia komórki z fazy G1 do fazy S. Działanie cytotoksyczne gemcytabiny in vitro zależy od jej stężenia i od czasu ekspozycji na lek.

Działanie przeciwnowotworowe w badaniach nieklinicznych

W badaniach na zwierzętach działanie przeciwnowotworowe gemcytabiny zależało od schematu dawkowania. Gdy gemcytabinę podawano codziennie, obserwowano wysoką śmiertelność i minimalne działanie przeciwnowotworowe. Podawanie produktu co 3 - 4 dni w dawkach nieletalnych wykazało doskonałe działanie przeciwnowotworowe i było skuteczne w przypadku wielu różnorodnych nowotworów spotykanych u myszy.

Mechanizm działania

Metabolizm komórkowy i mechanizm działania: gemcytabina (dFdC), jest antymetabolitem pirymidyny. Jest przekształcana wewnątrzkomórkowo przez kinazy nukleozydowe do aktywnych nukleozydów: difosforanu (dFdCDP) i trifosforanu (dFdCTP). Cytotoksyczne właściwości gemcytabiny zależą od hamowania syntezy DNA dzięki połączeniu dwóch mechanizmów działania dFdCDP i dFdCTP. Difosforan (dFdCDP) hamuje aktywność reduktazy nukleotydowej, która jest jedynym katalizatorem reakcji prowadzących do powstawania trifosforanów deoksynukleozydów (dCTP), wykorzystywanych w syntezie DNA. Zahamowanie aktywności tego enzymu przez dFdCDP zmniejsza stężenie wszystkich deoksynukleozydów, a w szczególności stężenie dCTP. Trifosforan (dFdCTP) konkuruje z dCTP o wbudowywanie do nici DNA (tzw. zjawisko samowzmocnienia).

Niewielkie ilości gemcytabiny mogą również zostać wbudowane w nić RNA. Zmniejszenie stężenia wewnątrzkomórkowego dCTP nasila wbudowywanie dFdCTP w nić DNA. Polimeraza epsilon DNA nie jest zdolna do usunięcia gemcytabiny i naprawy wydłużającej się nici DNA. Po wbudowaniu gemcytabiny do DNA, do nici dodawany jest tylko jeden dodatkowy nukleotyd, po czym dalsza synteza DNA zostaje zahamowana (maskowana terminacja łańcucha). Po przyłączeniu do nici DNA gemcytabina inicjuje proces zaprogramowanej śmierci komórki, tzw. apoptozy.

Dane z badań klinicznych

Rak pęcherza moczowego

W randomizowanym badaniu III fazy z udziałem 405 pacjentów z rakiem przejściowokomórkowym dróg moczowych w stopniu zaawansowanym lub z przerzutami, nie wykazano różnic pomiędzy grupą pacjentów, której podawano gemcytabinę w skojarzeniu z cisplatyną a grupą, w której stosowano schemat M-VAC (metotreksat, winblastyna, doksorubicyna i cisplatyna): mediana czasu przeżycia (odpowiednio 12,8 i 14,8 miesięcy, p=0,547); czas do progresji (odpowiednio 7,4 i 7,6 miesięcy, p=0,842) i odsetek odpowiedzi (odpowiednio 49,4 % i 45,7 %, p=0,512). Jednak terapia skojarzona gemcytabiną z cisplatyną miała lepszy profil toksyczności niż schemat leczenia M-VAC.

Rak trzustki

W randomizowanym badaniu III fazy z udziałem 126 pacjentów z rakiem trzustki miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, obserwowano istotnie większy statystycznie odsetek odpowiedzi na leczenie gemcytabiną w porównaniu z 5-fluorouracylem (odpowiednio 23,8 % i 4,8 %, p=0,0022), jak również istotne statystycznie wydłużenie czasu do progresji z 0,9 do 2,3 miesięcy (wartość p w teście Log Rank < 0,0002) i istotne statystycznie zwiększenie mediany czasu przeżycia z 4,4 do 5,7 miesięcy (p < 0,0024).

Niedrobnokomórkowy rak płuca

W randomizowanym badaniu III fazy z udziałem 522 pacjentów z nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stopniu miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, obserwowano istotnie większy statystycznie odsetek odpowiedzi na leczenie skojarzone gemcytabiną z cisplatyną w porównaniu z samą cisplatyną (odpowiednio 31,0 % i 12,0 %, p=0,0001), jak również istotne statystycznie wydłużenie czasu do progresji z 3,7 do 5,6 miesięcy (p<0,0012) i istotne statystycznie zwiększenie mediany czasu przeżycia z 7,6 do 9,1 miesięcy (p < 0,004).

W innym randomizowanym badaniu III fazy z udziałem 135 pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stopniu IIIB lub IV obserwowano istotnie większy statystycznie odsetek odpowiedzi na leczenie skojarzone gemcytabiną z cisplatyną w porównaniu ze skojarzonym leczeniem cisplatyną z etopozydem (odpowiednio 40,6 % i 21,2 %, p=0,025), istotne statystycznie wydłużenie czasu do progresji z 4,3 do

6.9    miesięcy (p < 0,014).

W obu badaniach tolerancja leczenia była podobna w porównywanych grupach.

Rak jajnika

W randomizowanym badaniu III fazy 356 pacjentek z zaawansowanym, nabłonkowym rakiem jajnika , z nawrotem po co najmniej 6-miesięcznym okresie od zakończeniu chemioterapii opartej na związkach platyny, zostało losowo przydzielonych do grupy leczonej gemcytabiną w skojarzeniu z karboplatyną lub do grupy z karboplatyną w monoterapii. W przypadku leczenia skojarzonego gemcytabiną z karboplatyną w porównaniu z samą karboplatyną obserwowano istotne statystycznie wydłużenie czasu do progresji z 5,8 do 8,6 miesięcy (p < 0,0038), różnicę w odsetku odpowiedzi 47,2 % dla leczenia skojarzonego vs

30.9    % (p=0,0016) dla monoterapii karboplatyną i w medianie czasu przeżycia 18 miesięcy dla leczenia skojarzonego vs 17,3 miesięcy dla monoterapii karboplatyną (p=0,73).

Rak piersi

W randomizowanym badaniu III fazy z udziałem 529 pacjentów z nieoperacyjnym, z przerzutami lub z nawrotem miejscowym raka piersi, po niepowodzeniu chemioterapii adiuwantowej lub neoadiuwantowej, gemcytabina w skojarzeniu z paklitakselem w porównaniu do monoterapii paklitakselem wykazała istotne statystycznie wydłużenie czasu do udokumentowanej progresji z 3,98 do 6,14 miesięcy (p < 0,0002). Po 377 przypadkach śmiertelnych, całkowity czas przeżycia wynosił 18,6 miesięcy vs 15,8 miesięcy (p=0,0489, HR 0,82) u pacjentów leczonych gemcytabiną w skojarzeniu z paklitakselem w porównaniu do monoterapii paklitakselem, a całkowity odsetek odpowiedzi wynosił odpowiednio 41,4 % i 26,2 %

(p=0,0002).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Właściwości farmakokinetyczne gemcytabiny oceniano u 353 pacjentów w 7 badaniach. W badaniach wzięło udział 121 kobiet i 232 mężczyzn w wieku od 29 do 79 lat. U około 45 % pacjentów stwierdzono niedrobnokomórkowego raka płuca a u 35 % raka trzustki. Uzyskano następujące parametry farmakokinetyczne po podaniu dawek od 500 do 2592 mg/m2 we wlewach trwających od 0,4 do

1.2    godziny.

Maksymalne stężenie w osoczu (mierzone w ciągu 5 minut po zakończeniu wlewu) wynosiło od 3,2 pg/ml do 45,5 pg/ml. Po podaniu dawki 1000 mg/m2 pc./30 min. stężenie związku macierzystego w osoczu jest większe niż 5 pg/ml przez około 30 minut po zakończeniu wlewu, a przez następną godzinę pozostaje większe niż 0,4 pg/ml.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji kompartmentu centralnego wynosiła 12,4 l/m2 pc. u kobiet i 17,5 l/m2 pc. u mężczyzn (zmienność osobnicza 91,9 %). Objętość dystrybucji kompartmentu obwodowego wynosiła 47,4 l/m2 pc. Objętość kompartmentu obwodowego nie była zależna od płci.

Wiązanie z białkami osocza uważa się za nieistotne.

Okres półtrwania: wynosił od 42 do 94 minut w zależności od wieku i płci. Po podaniu zgodnie z

zalecanym schematem, gemcytabina powinna być wydalona z organizmu w czasie od 5 do 11 godzin od rozpoczęcia infuzji. Gemcytabina nie kumuluje się w organizmie, jeżeli jest podawana raz w tygodniu.

Metabolizm

Gemcytabina jest szybko metabolizowana przez deaminazę cytydyny w wątrobie, nerkach, krwi i innych tkankach. Produktami wewnątrzkomórkowego metabolizmu gemcytabiny są mono-, di- i trifosforan gemcytabiny (dFdCMP, dFdCDP i dFdCTP). Di- i trifosforan są uważane za czynne metabolity. Metabolitów wewnątrzkomórkowych nie wykrywa się w osoczu ani w moczu. Główny metabolit, 2’-deoksy-2’, 2’-difluorourydyna (dFdU), występujący w osoczu i w moczu, nie jest biologicznie czynny.

Wydalanie

Klirens ogólnoustrojowy wynosi od 29,2 l/h/m2 pc. do 92,2 l/h/m2 pc. i zależy od płci oraz wieku (zmienność osobnicza 52,2 %). Klirens u kobiet jest około 25 % mniejszy niż u mężczyzn. Pomimo dużego tempa, klirens wydaje się zmniejszać u kobiet i u mężczyzn wraz z wiekiem. Po podaniu zalecanej dawki gemcytabiny 1000 mg/m2 pc./30 min, uzyskanie niższej wartości klirensu u kobiet i mężczyzn nie wymaga zmniejszania dawki gemcytabiny.

Wydalanie z moczem: mniej niż 10 % leku wydalane jest w postaci niezmienionej Klirens nerkowy: od 2 do 7 l/h/m2 pc.

W ciągu tygodnia po podaniu, 92 - 98 % podanej dawki gemcytabiny jest wydalane, w tym 99 % z moczem, głównie w postaci dFdU, a 1 % z kałem.

Kinetyka dFdCTP

Ten metabolit można wykryć w krążących we krwi komórkach jednojądrzastych. Poniższe informacje odnoszą się do tych komórek. Stężenie wewnątrz komórki jest proporcjonalne do dawki gemcytabiny: dawki od 35 do 350 mg/m2 pc./30 min. dają stężenia w stanie stacjonarnym od 0,4 do 5 pg/ml. Stężenia trifosforanu nie wzrastają, gdy stężenie gemcytabiny w osoczu jest większe niż 5 pg/ml, co sugeruje, że produkcja metabolitu może zostać zahamowana w tych komórkach poprzez wysycenie metabolitem.

Okres półtrwania w fazie końcowej eliminacji wynosi od 0,7 do 12 godzin.

Kinetyka dFdU

Maksymalne stężenie w osoczu (w 3 - 15 minut po zakończeniu wlewu 1000 mg/m2 pc./30 min.): 28 -52 pg/ml. Po podawaniu produktu raz na tydzień, najmniejsze stężenie wynosi 0,07 - 1,12 pg/ml bez objawów kumulacji dFdU w organizmie. Zmiany stężeń w osoczu odpowiadające trójfazowej krzywej eliminacji: średni okres półtrwania w fazie końcowej wynosi 65 godzin (w zakresie 33 - 84 godzin). Przekształcenie gemcytabiny w dFdU: 91 % - 98 %.

Średnia objętość dystrybucji kompartmentu centralnego wynosi 18 l/m2 pc. (zakres: 11 - 22 l/m2 pc.). Średnia objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym (V ss) - 150 l/m2 pc. (zakres: 96 - 228 l/m2 pc.). Przenikanie do tkanek: w dużym stopniu.

Średni klirens wynosi 2,5 l/h/m2 pc. (zakres: 1 - 4 l/h/m2 pc.).

Wydalanie z moczem: całkowite.

Leczenie gemcytabiną w skojarzeniu z paklitakselem

Leczenie skojarzone nie zmienia farmakokinetyki gemcytabiny ani paklitakselu.

Leczenie gemcytabiną w skojarzeniu z karboplatyną

Jednoczesne stosowanie karboplatyny nie zmienia farmakokinetyki gemcytabiny.

Zaburzenia, czynności nerek

Łagodna i umiarkowana niewydolność nerek (klirens kreatyniny od 30 do 80 ml/min) nie ma istotnego wpływu na farmakokinetykę gemcytabiny.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na myszach i psach, dotyczących wpływu wielokrotnych dawek podawanych przez okres do 6 miesięcy, stwierdzono, że najczęstszym objawem niepożądanym było zaburzenie procesów krwiotwórczych. Nasilenie tych zaburzeń, ustępujących po przerwaniu leczenia, zależało od schematu dawkowania i wielkości dawki.

Gemcytabina wykazywała działanie mutagenne w badaniach in vitro i w teście mikrojądrowym w komórkach szpiku kostnego in vivo. Nie przeprowadzano długotrwałych badań na zwierzętach w celu oceny możliwego działania rakotwórczego gemcytabiny.

W badaniach dotyczących wpływu na płodność, u samców myszy gemcytabina powodowała odwracalne zaburzenia spermatogenezy. Nie stwierdzono podobnego działania w odniesieniu do samic.

Ocena eksperymentalnych badań na zwierzętach wykazała szkodliwy wpływ na reprodukcję, tj. wady wrodzone, szkodliwe działanie na rozwój zarodka/płodu, przebieg ciąży, rozwój okołourodzeniowy i pourodzeniowy.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Gemcitabine medac 38 mg/ml zawiera:

Mannitol

Sodu octan trójwodny

Kwas solny 1 N (do ustalenia pH)

Wodorotlenek sodu 1 N (do ustalenia pH)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi lekami poza podanymi w punkcie 6.6.

6.3    Okres trwałości 3 lata

Po rekonstytucji

Wykazano trwałość fizyczną i chemiczną w temperaturze 25°C przez 35 dni. Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy wykorzystać bezpośrednio po sporządzeniu.

Jeżeli produkt nie zostanie natychmiast zużyty, odpowiedzialność za okres przechowywania i warunki przechowywania przed użyciem ponosi użytkownik. Zwykle okres przechowywania w temperaturze 25°C wynosi 24 godziny, z wyjątkiem sytuacji, gdy rozpuszczenie/rozcieńczenie roztworu odbywało się w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Sporządzanie roztworu:

Nie przechowywać w lodówce (produkt może krystalizować).

W celu zapoznania się z warunkami przechowywania produktu leczniczego po odtworzeniu, patrz punkt 6.3.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka z bezbarwnego szkła typu I o pojemności 10 ml, 50 ml lub 100 ml, zamknięta korkiem z gumy chlorobutylowej, z aluminiowym uszczelnieniem, w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: karton zawierający pojedynczą fiolkę z 200 mg, 1000 mg lub 1500 mg gemcytabiny.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Sporządzanie roztworu:

Do jednorazowego stosowania.

Dla tego produktu leczniczego wykazano zgodność wyłącznie z roztworem chlorku sodu do wstrzykiwań o stężeniu 9 mg/ml (0,9 %). W związku z tym, wyłącznie ten rozpuszczalnik powinien być stosowany. Zgodność z innymi substancjami czynnymi nie została zbadana. W związku z tym, nie zaleca się mieszania tego produktu leczniczego z innymi rozpuszczonymi substancjami czynnymi.

Należy unikać przygotowania roztworu o stężeniu wyższym niż 38 mg/ml, gdyż może to skutkować niecałkowitym rozpuszczeniem się leku.

W celu rozpuszczenia leku należy powoli dodać odpowiednią objętość roztworu chlorku sodu 9 mg/ml (0,9 %) do wstrzykiwań (zgodnie z tabelą poniżej) i wstrząsać w celu rozpuszczenia.

Ilość substancji czynnej

Objętość roztworu chlorku sodu 9 mg/ml (0,9 %) do wstrzykiwań, którą należy dodać.

Objętość roztworu

Stężenie końcowe

200 mg

5 ml

5,26 ml

38 mg/ml

1000 mg

25 ml

26,3 ml

38 mg/ml

1500 mg

37,5 ml

39,5 ml

38 mg/ml

Odpowiednią ilość produktu leczniczego można dalej rozcieńczyć roztworem chlorku sodu 9 mg/ml (0,9 %) do wstrzykiwań.

Produkt leczniczy do podawania pozajelitowego należy przed podaniem ocenić wzrokowo, w celu wykrycia ewentualnych cząstek stałych i zmian barwy, jeżeli tylko roztwór i opakowanie na to pozwalają. Niewykorzystane pozostałości roztworu należy usunąć zgodnie z przedstawioną poniżej instrukcją.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego stosowania produktów leczniczych o działaniu cytotoksycznym: Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących przygotowania i stosowania produktów leczniczych o działaniu cytotoksycznym. Personel w ciąży powinien unikać kontaktu z produktami cytotoksycznymi. Roztwór do wstrzykiwań substancji cytotoksycznej, powinien być przygotowany przez wyszkolony, specjalistyczny personel posiadający wiedzę na temat stosowanych produktów. Proces ten powinien być przeprowadzony w miejscu przeznaczonym do tego celu. Powierzchnia robocza powinna być nakryta jednorazowym, papierowym materiałem o właściwościach absorpcyjnych, pokrytym od spodu plastikiem.

Należy stosować odpowiednią ochronę oczu, rękawiczki jednorazowe, maskę na twarz oraz fartuch jednorazowy. Należy zachować ostrożność, w celu uniknięcia przypadkowego kontaktu produktu z oczami. Jeżeli nastąpi przypadkowe zanieczyszczenie należy natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody.

Strzykawki oraz zestawy do wlewu powinny zostać złożone starannie, w celu uniknięcia przeciekania (zaleca się stosowanie złączek typu Luer lock). Zaleca się stosowanie igieł o dużej średnicy w celu obniżenia ciśnienia i zmniejszenia możliwości przypadkowego powstawania aerozolu. Powstawania aerozolu można również uniknąć poprzez stosowanie igieł z odpowietrzeniem.

W przypadku rozlania lub wycieku, produkt należy zmywać w rękawiczkach ochronnych. Należy zachować ostrożność przy kontakcie z wydalinami lub wymiocinami.

Usuwanie:

Należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności przy usuwaniu przedmiotów, które były wykorzystywane podczas przygotowania produktu leczniczego. Jakiekolwiek niewykorzystane resztki suchego produktu lub materiały zanieczyszczone należy umieścić w pojemniku z odpowiednim oznaczeniem wysokiego ryzyka. Ostre przedmioty (igły, strzykawki, fiolki itd.) należy umieścić w odpowiednim, usztywnionym pojemniku. Personel zaangażowany w zbieranie i usuwanie tych odpadów, powinien być świadomy istniejącego ryzyka. Odpady powinny zostać zniszczone przez spalenie. Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

medac

Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Theaterstr. 6 22880 Wedel Niemcy

Tel.:    +49 4103 8006-0

Fax:    +49 4103 8006-100

8.    NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

16537

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2010.02.18

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

02/2014

spc (PL) Gemcitabine medac 38 mg/ml proszek do sporządzania roztworu do infuzji

National version: 02/2014

1

   bezwzględna liczba granulocytów < 500 x 106/l dłużej niż 5 dni,

•    bezwzględna liczba granulocytów < 100 x 06/l dłużej niż 3 dni,

•    gorączka neutropeniczna,

•    liczba płytek krwi < 25 0 00 x 106/l,

•    opóźnienie cyklu dłużej niż o 1 tydzień, z powodu toksyczności.

Sposób podawania

Gemcytabina jest dobrze tolerowana podczas wlewu i może być stosowana u pacjentów ambulatoryjnych. W przypadku wynaczynienia należy natychmiast przerwać podawanie leku i rozpocząć wlew do innego naczynia krwionośnego. Po zakończeniu wlewu należy uważnie kontrolować stan pacjenta.

Instrukcja dotycząca sporządzenia roztworu, patrz punkt 6.6.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Gemcytabinę należy ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek, ponieważ dane uzyskane w badaniach klinicznych nie są wystarczające, aby określić zalecenia dotyczące dawkowania w tej grupie pacjentów (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Gemcitabine medac