+ iMeds.pl

Gemliquid 10 mg/mlUlotka Gemliquid

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Gemliquid, 10 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Gemcitabinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

■ Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

■ Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

■    Jeżeli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Gemliquid i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gemliquid

3.    Jak stosować Gemliquid

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Gemliquid

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Gemliquid i w jakim celu się go stosuje

Gemliquid należy do grupy tzw. leków cytotoksycznych. Leki te niszczą komórki w fazie podziału, w tym również komórki nowotworowe.

Gemliquid może być stosowany sam lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi, w zależności od rodzaju leczonego nowotworu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gemliquid Kiedy nie stosować leku Gemliquid

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na gemcytabinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku(wymienionych w punkcie 6);

-    jeżeli pacjentka karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożnościPrzed pierwszą infuzją leku należy ocenić parametry czynności wątroby i nerek w pobranej od pacjenta próbce krwi. Przed każdym kolejnym podaniem leku należy systematycznie oznaczać liczbę krwinek w próbce krwi pobranej od pacjenta, aby ocenić czy liczba ta jest wystarczająca do przeprowadzenia leczenia. W przypadku zbyt małej ilości krwinek lub złego stanu ogólnego pacjenta lekarz może zdecydować o zmianie dawki leku lub odroczeniu terapii na pewien czas. Okresowo należy oceniać parametry czynności wątroby i nerek w pobranej próbce krwi.

Należy poinformować lekarza zlecającego terapię, jeśli:

-    u pacjenta stwierdzono obecnie lub w przeszłości chorobę wątroby, serca lub choroby żył;

- u pacjenta występują problemy z płucami lub nerkami;

- pacjent poddawany był ostatnio lub w najbliższym czasie będzie miał stosowaną radioterapię;

-    pacjent był niedawno szczepiony (zwłaszcza przeciwko żółtej febrze);

-    u pacjenta wystąpiły zaburzenia oddychania lub czuje osłabienie i jest bardzo blady (co może wskazywać na niewydolność nerek lub problemy z płucami);

- u pacjenta pojawił się uogólniony obrzęk, duszność lub zwiększyła się masa jego ciała (mogą to być objawy przeciekania płynu z małych naczyń krwionośnych do tkanek);

-    pacjentka jest w ciąży lub planuje mieć dziecko;

-    pacjent odczuwa ból w miejscu wkłucia lub jakiekolwiek inne objawy związane z wynaczynieniem (reakcje w miejscu wstrzyknięcia, takie jak obrzęk, zaczerwienienie, odczucie gorąca).

Dzieci i młodzież

Nie ma wskazań do stosowania gemcytabiny u dzieci i młodzieży.

Gemliquid a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie szpitalnemu o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, w tym również szczepionkach oraz lekach, które wydawane są bez recepty.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

Jeżeli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Należy unikać stosowania leku Gemliquid podczas ciąży. Lekarz powinien poinformować pacjentkę o zagrożeniach związanych ze stosowaniem leku Gemliquid podczas ciąży.

Karmienie piersią

Jeżeli pacjentka karmi piersią, powinna poinformować o tym lekarza.

Podczas stosowania leku Gemliquid należy przerwać karmienie piersią.

Płodność

Mężczyzn należy poinformować, aby nie starali się o poczęcie dziecka podczas leczenia oraz przez kolejnych 6 miesięcy od zakończenia leczenia lekiem Gemliquid. Jeżeli pacjent planuje posiadanie potomstwa podczas leczenia lub w czasie kolejnych 6 miesięcy od zakończenia leczenia, powinien zwrócić się po poradę do lekarza lub farmaceuty. Można także zasięgnąć porady odnośnie możliwości zamrożenia nasienia przed rozpoczęciem leczenia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Gemliquid może powodować senność, zwłaszcza w przypadku spożycia jakiejkolwiek ilości alkoholu. Nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn do czasu upewnienia się, że podanie leku Gemliquid nie powoduje senności.

Gemliquid zawiera sód

Jeden mililitr leku Gemliquid zawiera 1,07 mg sodu (0,05 mmol).Ilość tę należy uwzględnić w przypadku pacjentów stosujących dietę niskosodową.

3. Jak stosować Gemliquid

Najczęściej stosuje się 1000 - 1250 mg leku Gemliquid na każdy metr kwadratowy powierzchni ciała pacjenta. Powierzchnię ciała oblicza się ze wzoru na podstawie wzrostu i masy ciała pacjenta. Na tej podstawie lekarz wylicza właściwą dawkę leku. Dawka ta może zostać zmniejszona lub jej podanie może zostać odsunięte w czasie w zależności od liczby krwinek lub stanu ogólnego pacjenta.

Częstość kolejnych podań leku Gemliquid zależy od rodzaju nowotworu, który spowodował konieczność leczenia.

Lek Gemliquid stosowany jest zawsze w postaci infuzji dożylnej. Infuzja leku trwa około 30 minut.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość działań niepożądanych określono następująco:

■ bardzo często: występują częściej niż u 1 na 10 osób

■    często: występują od 1 do 10 na 100 osób

■    niezbyt często: występują od 1 do 10 na 1 000 osób

■    rzadko: występują od 1 do 10 na 10 000 osób

■    bardzo rzadko: występują rzadziej niż u 1 na 10 000 osób

■    częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych

W razie wystąpienia niżej wymienionych objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym leczenie:

■ gorączka lub objawy zakażenia (często): w razie gorączki wynoszącej 38°C lub wyższej, potów lub innych objawów zakażenia (co może oznaczać zmniejszenie liczby krwinek białych i występuje bardzo często);

■    nieregularne bicie serca (arytmia) (częstość nieznana);

■    ból, zaczerwienienie, obrzęk lub owrzodzenia w jamie ustnej (często);

■    reakcje uczuleniowe: w razie wystąpienia wysypki na skórze (bardzo często) / świądu (często) lub gorączki (bardzo często);

■ znużenie, zasłabnięcie, szybko występująca zadyszka lub bladość skóry (co może oznaczać zmniejszenie stężenia hemoglobiny we krwi i występuje bardzo często);

■    krwawienie z dziąseł, nosa, jamy ustnej lub inne krwawienie, które nie ustępuje, wystąpienie czerwonawego lub różowawego koloru moczu, nieoczekiwane siniaczenie (co może oznaczać zmniejszenie liczby płytek krwi i występuje bardzo często);

■ utrudnienie oddychania (niewielka duszność zdarza się bardzo często bezpośrednio po zakończeniu infuzji leku Gemliquid i szybko ustępuje; niezbyt często lub rzadko występują ciężkie zaburzenia pracy płuc);

■ uogólniony obrzęk, duszność lub zwiększenie masy ciała (co może wskazywać na przeciekanie płynu z małych naczyń krwionośnych do tkanek).

Po zastosowaniu leku Gemliquid mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Bardzo często

-    Zmniejszenie stężenia hemoglobiny we krwi (niedokrwistość)

-    Zmniejszenie liczby krwinek białych

-    Zmniejszenie liczby płytek krwi

-    Utrudnienie oddychania

-    Wymioty

-    Nudności

-    Wysypka skórna, wysypka skórna na tle alergicznym, często ze świądem

-    Utrata włosów

-    Zaburzenia czynności wątroby: wykrywane w badaniach krwi

-    Obecność krwi w moczu

-    Nieprawidłowy wynik badania moczu: białkomocz

-    Objawy grypopodobne z gorączką

-    Obrzęki (wokół kostek, palców dłoni, stóp, twarzy)

Często

-    Gorączka ze zmniejszoną liczbą krwinek białych (gorączka neutropeniczna)

-    Jadłowstręt (brak apetytu)

-    Ból głowy

-    Bezsenność

-    Ospałość

-    Kaszel

-    Wodnista wydzielina z nosa

-    Zaparcie

-    Biegunka

-    Ból, zaczerwienienie, obrzęk lub owrzodzenia jamy ustnej

-    Świąd

-    Nadmierne pocenie się

-    Bóle mięśniowe

-    Bóle pleców

-    Gorączka

-    Osłabienie

-    Dreszcze

Niezbyt często

-    Śródmiąższowe włókniejące zapalenie płuc (włóknienie pęcherzyków płucnych)

-    Skurcz oskrzeli (świsty)

-    Nieprawidłowy wynik badania radiologicznego płuc (zmiany bliznowate)

-    Udar mózgu

-    Nieregularne bicie serca (arytmia)

-    Niewydolność serca

-    Niewydolność nerek

-    Ciężkie uszkodzenie wątroby, w tym niewydolność wątroby i zgon

-    Zespół hemolityczno-nerczycowy (choroba, która charakteryzuje się niedokrwistością hemolityczną, ostrą niewydolnością nerek i małą liczbą płytek krwi)

Rzadko

-    Zawał mięśnia sercowego

-    Niskie ciśnienie tętnicze krwi

-    Ciężkie reakcje skórne, w tym łuszczenie się skóry, tworzenie owrzodzeń lub pęcherzy

-    Reakcje w miejscu podania leku

-    Zgorzel palców rąk lub stóp

-    Nawrót objawów popromiennych (wysypka przypominająca zmiany po silnym oparzeniu słonecznym, która może wystąpić na skórze w miejscach poddanych wcześniej napromienieniu)

- Toksyczność po radioterapii - włóknienie pęcherzyków płucnych na skutek radioterapii

-    Wysięk w płucach

-    Zespół ostrej niewydolności oddechowej (ciężkie zapalenie płuc powodujące niewydolność oddechową)

-    Zapalenie naczyń krwionośnych Bardzo rzadko

-    Zwiększona liczba płytek krwi

-    Reakcja anafilaktyczna (ciężka reakcja nadwrażliwości/reakcja alergiczna)

- Potencjalnie groźne dla życia łuszczenie się skóry, masywne powstawanie pęcherzy (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zespół Stevensa-Johnsona)

-    Niedokrwienne zapalenie jelita grubego (zmiany zapalne błony śluzowej jelit pod wpływem niedokrwienia)

-    Zespół przesiąkania włośniczek (przeciekanie płynu z małych naczyń krwionośnych do tkanek)

-    Zespół odwracalnej tylnej encefalopatii (zaburzenie neurologiczne z takimi objawami, jak napady drgawek, ból głowy, splątanie i zaburzenia widzenia)

Każdy z opisanych objawów i (lub) stanów może wystąpić u osób poddanych leczeniu. Dlatego o pojawieniu się jakichkolwiek nieprawidłowości podczas leczenia należy niezwłocznie poinformować lekarza.

Należy zwrócić się do lekarza, jeśli pacjent ma wątpliwości dotyczące jakichkolwiek objawów niepożądanych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Gemliquid

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i na etykiecie fiolki po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Jeżeli roztwór wydaje się przebarwiony lub zawiera wytrącone cząstki, należy go wyrzucić.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Gemliquid

Substancją czynną leku jest gemcytabina (w postaci chlorowodorku).

Inne składniki leku to: sodu octan trójwodny, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Gemliquid i co zawiera opakowanie

Lek jest koncentratem do sporządzania roztworu do infuzji.

1 ml roztworu zawiera 10 mg gemcytabiny (w postaci chlorowodorku) jako substancję czynną.

Lek Gemliquid koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji jest przezroczystym, bezbarwnym lub prawie bezbarwnym roztworem.

Fiolki po 200 mg: Każda fiolka zawiera 200 mg gemcytabiny (w postaci chlorowodorku) w 20 ml roztworu.

Fiolki po 500 mg: Każda fiolka zawiera 500 mg gemcytabiny (w postaci chlorowodorku) w 50 ml roztworu.

Fiolki po 1000 mg: Każda fiolka zawiera 1000 mg gemcytabiny (w postaci chlorowodorku) w 100 ml roztworu.

Lek jest dostępny w opakowaniach zawierających 1 fiolkę. Fiolki mogą być umieszczone w plastikowych opakowaniach ochronnych (Onco-Safe). Opakowanie Onco-Safe nie ma styczności z produktem leczniczym i stanowi dodatkową ochronę podczas transportu, zwiększając tym samym bezpieczeństwo personelu medycznego i farmaceutycznego.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG Mondseestrasse 11 A-4866 Unterach, Austria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku oraz jego nazwach w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: sierpień 2014

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Nie badano zgodności z innymi produktami leczniczymi; dlatego też nie zaleca się mieszać produktu Gemliquid z innymi produktami leczniczymi.

Produkty lecznicze podawane drogą pozajelitową w każdym możliwym przypadku należy przed podaniem skontrolować wzrokowo na obecność wytrąconych cząstek i przebarwień.

Wymaganą ilość roztworu należy przenieść w warunkach aseptycznych do worka lub butelki do infuzji. Roztwór może być podawany zaraz po przygotowaniu lub może być dodatkowo rozcieńczany 0,9% roztworem chlorku sodu lub 5% roztworem glukozy. Roztwory należy dokładnie wymieszać obracając butelkę/worek w dłoni.

Postępowanie z lekiem

Podczas przygotowywania i utylizacji roztworu do infuzji należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa dotyczących leków cytotoksycznych. Przygotowanie roztworu należy przeprowadzać w izolatorze lub w bezpiecznym boksie do pracy z cytostatykami. Zgodnie z wymogami należy stosować odzież ochronną (ochronny fartuch, rękawiczki, maskę, okulary ochronne).

Roztwór może spowodować silne podrażnienie, jeśli dojdzie do kontaktu z oczami. W razie zanieczyszczenia oko należy natychmiast dokładnie przepłukać wodą. W razie utrzymywania się podrażnienia należy niezwłocznie udać się do okulisty. W przypadku kontaktu ze skórą, miejsce skażenia należy dokładnie spłukać wodą.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z miejscowymi przepisami.

Okres ważności

Opakowanie przed otwarciem 30 miesięcy

Stabilność po pierwszym otwarciu opakowania

Wykazano chemiczną i fizyczną stabilność do 28 dni dla roztworu przechowywanego w temperaturze pokojowej (20°C do 25°C) z ochroną i bez ochrony przed światłem.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy natychmiast zużyć. Jeżeli produkt nie jest zastosowany natychmiast, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania przed użyciem ponosi użytkownik.

Okres ważności roztworu po rozcieńczeniu

Wykazano chemiczną i fizyczną stabilność do 28 dni dla roztworu przechowywanego w temperaturze od 2°C do 8°C i w temperaturze pokojowej (20°C do 25°C), rozcieńczonego w 5% roztworze glukozy lub w 0,9% roztworze chlorku sodu (0,1 mg/ml i 7,5 mg/ml).

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zastosować bezpośrednio po rozcieńczeniu. Jeżeli produkt nie jest zastosowany natychmiast, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania przed użyciem ponosi użytkownik. Na ogół czas przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, z wyjątkiem sytuacji, gdy rozcieńczenie roztworu odbywało się w kontrolowanych warunkach z zachowaniem aseptyki.

7 AT/H/0224/001/IB/008

Gemliquid

Charakterystyka Gemliquid

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODKUTU LECZNICZEGO

Gemliquid, 10 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml zawiera 11,4 mg chlorowodorku gemcytabiny (Gemcitabini hydrochloridum), co odpowiada 10 mg gemcytabiny - substancji czynnej.

Każda fiolka zawiera 10 mg/ml gemcytabiny (w postaci chlorowodorku).

Każda 20 ml fiolka zawiera 200 mg gemcytabiny (w postaci chlorowodorku).

Każda 50 ml fiolka zawiera 500 mg gemcytabiny (w postaci chlorowodorku).

Każda 100 ml fiolka zawiera 1000 mg gemcytabiny (w postaci chlorowodorku).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 1,07 mg/ml (0,05 mmol) sodu (w postaci octanu sodu trójwodnego i wodorotlenku sodu).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Opis produktu: przezroczysty, bezbarwny lub prawie bezbarwny roztwór.

pH: 5,0 - 6,0

Osmolalność: 121,7 mOsmol/kg

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Gemcytabina w skojarzeniu z cisplatyną jest wskazana do stosowania w leczeniu miejscowo zaawansowanej postaci lub postaci z przerzutami raka pęcherza moczowego.

Gemcytabina jest wskazana do stosowania w leczeniu miejscowo zaawansowanej postaci lub postaci z przerzutami gruczolakoraka trzustki.

Gemcytabina w skojarzeniu z cisplatyną jest wskazana jako leczenie pierwszego rzutu pacjentów z miejscowo zaawansowaną postacią lub postacią z przerzutami niedrobnokomórkowego raka płuc (NDRP). U pacjentów w podeszłym wieku lub u pacjentów ze statusem sprawności 2 można rozważyć monoterapię gemcytabiną.

Gemcytabina w skojarzeniu z karboplatyną jest wskazana w leczeniu pacjentów z miejscowo zaawansowaną postacią lub postacią z przerzutami raka nabłonkowego jajnika. Leczenie stosuje się u pacjentek, u których nastąpił nawrót choroby po okresie przynajmniej 6 miesięcy, w którym nawroty choroby nie występowały i u których w leczeniu pierwszego rzutu podawano produkty lecznicze zawierające platynę.

Gemcytabina w skojarzeniu z paklitakselem jest wskazana w leczeniu pacjentów z nieoperacyjną, miejscowo nawracającą postacią lub postacią z przerzutami raka piersi, u których nastąpił nawrót choroby po chemioterapii adjuwantowej/neoadjuwantowej. We wcześniejszej chemioterapii zastosowano antracyklinę, chyba że istniały przeciwwskazania kliniczne.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie gemcytabiną powinno być prowadzone przez lekarza doświadczonego w stosowaniu chemioterapii.

Zalecane dawkowanie

Rak pęcherza moczowego Leczenie skojarzone

Zalecana dawka gemcytabiny to 1000 mg/m2 pc. podawana w 30-minutowej infuzji. Produkt leczniczy należy podawać 1., 8. i 15. dnia każdego 28-dniowego cyklu leczenia w skojarzeniu z cisplatyną. Zalecana dawka cisplatyny wynosi 70 mg/m2 pc. i podaje się ją 1. dnia po gemcytabinie lub 2. dnia każdego 28-dniowego cyklu leczenia. Ten 4-tygodniowy cykl leczenia jest następnie powtarzany.

W zależności od nasilenia toksyczności obserwowanej u pacjentów, dawkę można zmniejszyć w poszczególnych cyklach leczenia lub w czasie trwania cyklu.

Rak trzustki

Zaleca się podawanie gemcytabiny w dawce 1000 mg/m2 pc. w 30-minutowej infuzji dożylnej. Infuzję należy powtarzać raz w tygodniu przez okres do 7 tygodni, po których następuje 1 tydzień przerwy.

W kolejnych cyklach leczenia infuzję powtarza się raz w tygodniu przez 3 kolejne tygodnie z 4 tygodni. W zależności od nasilenia toksyczności obserwowanej u pacjentów, dawkę można zmniejszyć w poszczególnych cyklach leczenia lub w czasie trwania cyklu.

Niedrobnokomórkowy rak płuc Monoterapia

Zalecana dawka gemcytabiny wynosi 1000 mg/m2 pc. w 30-minutowej infuzji dożylnej. Infuzję należy powtarzać raz w tygodniu przez 3 tygodnie, po których następuje 1 tydzień przerwy. Następnie ten 4-tygodniowy cykl jest powtarzany. W zależności od nasilenia toksyczności obserwowanej u pacjentów, dawkę można zmniejszyć w poszczególnych cyklach leczenia lub w czasie trwania cyklu.

Leczenie skojarzone

Zalecana dawka gemcytabiny wynosi 1250 mg/m2 pc. w 30-minutowej infuzji dożylnej, podawana w 1. i 8. dniu 21-dniowego cyklu leczenia. W zależności od nasilenia toksyczności obserwowanej u pacjentów, dawkę można zmniejszyć w poszczególnych cyklach leczenia lub w czasie trwania cyklu. Cisplatynę w dawkach 75-100 mg/m2 pc. podawano raz na 3 tygodnie.

Rak piersi

Leczenie skojarzone

Podczas stosowania gemcytabiny w skojarzeniu z paklitakselem zaleca się stosowanie paklitakselu (175 mg/m2 pc.) w 1. dniu cyklu w około 3-godzinnej infuzji dożylnej, a następnie w 1. i 8. dniu każdego 21-dniowego cyklu podawana jest gemcytabina (1250 mg/m2 pc.), w 30-minutowej infuzji dożylnej. W zależności od nasilenia toksyczności obserwowanej u pacjentów, dawkę można zmniejszyć w poszczególnych cyklach leczenia lub w czasie trwania cyklu. Przed rozpoczęciem leczenia skojarzonego gemcytabiną i paklitakselem bezwzględna liczba granulocytów powinna wynosić co najmniej 15 00 x 106/l.

Rak jajnika Leczenie skojarzone

Podczas stosowania gemcytabiny w skojarzeniu z karboplatyną, zaleca się stosowanie gemcytabiny w dawce 1000 mg/m2 pc. w 1. i 8. dniu każdego 21-dniowego cyklu, w 30-minutowej infuzji dożylnej. Pierwszego dnia po zakończeniu infuzji gemcytabiny podaje się karboplatynę aż do uzyskania wartości pola pod krzywą AUC równej 4 mg/ml-min. W zależności od nasilenia toksyczności obserwowanej u pacjentów, dawkę można zmniejszyć w poszczególnych cyklach leczenia lub w czasie trwania cyklu.

Monitorowanie wystąpienia toksyczności i zmiana dawki ze względu na działanie toksyczne Zmiana dawki ze względu na toksyczność niehematologiczną

Należy przeprowadzać okresowe badania fizykalne oraz kontrolować czynność nerek i wątroby w celu wykrycia toksyczności niehematologicznej. W zależności od nasilenia toksyczności obserwowanej u pacjentów, dawkę można zmniejszyć w poszczególnych cyklach leczenia lub w czasie trwania cyklu. Najczęściej, w przypadku ciężkiej toksyczności niehematologicznej (stopień 3. lub 4.), z wyjątkiem nudności i (lub) wymiotów, leczenie gemcytabiną należy przerwać lub zmniejszyć podawaną dawkę, o czym decyduje lekarz prowadzący. Dawkę można ponownie podać dopiero wtedy, gdy lekarz prowadzący uzna, że objawy toksyczności ustąpiły.

Dostosowanie dawkowania cisplatyny, karboplatyny i paklitakselu w leczeniu skojarzonym - patrz informacje w odpowiednich Charakterystykach Produktów Leczniczych.

Zmiana dawki ze względu na toksyczność hematologiczną Rozpoczęcie cyklu leczenia

W przypadku wszystkich wskazań do stosowania, przed podaniem każdej dawki konieczne jest sprawdzenie liczby płytek krwi i granulocytów. Przed rozpoczęciem leczenia bezwzględna liczba granulocytów powinna wynosić co najmniej 1500 x 106/l, a liczba płytek powinna wynosić 100 0 00 x 106/l.

W trakcie leczenia

Zmiany dawki gemcytabiny w trakcie cyklu leczenia należy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi zawartymi w tabelach:

Zmiana dawki gemcytabiny w trakcie cyklu leczenia raka pęcherza moczowego, niedrobnokomórkowego raka płuc i raka trzustki w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym

z cisplatyną

Bezwzględna liczba granulocytów (x 106/l)

Liczba płytek krwi (x 106/l)

Procent zalecanej dawki gemcytabiny (%)

>1000 i

>100 000

100

500-1000 lub

50 000-100 000

75

<500 lub

<50 000

Pominięcie dawki *

* Pominiętego leczenia nie wznawia się w trakcie cyklu dopóki bezwzględna liczba granulocytów nie osiągnie przynajmniej 500 x 106/l i dopóki liczba płytek krwi nie osiągnie 5 0 000 x 106/l.

Zmiana dawki gemcytabiny w trakcie cyklu leczenia raka piersi w leczeniu skojarzonym

z paklitakselem

Bezwzględna liczba granulocytów

Liczba płytek krwi

Procent zalecanej dawki

(x 106/l)

(x 106/l)

gemcytabiny (%)

>1200

i

>75 000

100

1000- <1200

lub

50 000-75 000

75

700- <1000

i

>50 000

50

<700

lub

<50 000

Pominięcie dawki *

* Pominiętego leczenia nie wznawia się w trakcie cyklu. Leczenie należy zacząć 1. dnia kolejnego cyklu, gdy bezwzględna liczba granulocytów osiągnie przynajmniej 15 00 x 106/l i gdy liczba płytek krwi osiągnie 100 0 00 x 106/l.

Zmiana dawki gemcytabiny w trakcie cyklu leczenia raka jajnika w leczeniu skojarzonym

z karboplatyną

Bezwzględna liczba granulocytów (x 106/l)

Liczba płytek krwi (x 106/l)

Procent zalecanej dawki gemcytabiny (%)

>1500 i

>100 000

100

1000-1500 lub

75 000-100 000

50

<1000 lub

<75 000

Pominięcie dawki *

* Pominiętego leczenia nie wznawia się w trakcie cyklu. Leczenie należy zacząć 1. dnia kolejnego cyklu, gdy bezwzględna liczba granulocytów osiągnie przynajmniej 15 00 x 106/l i gdy liczba płytek krwi osiągnie 100 0 00 x106/l.

Zmiana dawki ze względu na toksyczność hematologiczną w kolejnych cyklach leczenia - dotyczy wszystkich wskazań

W kolejnych cyklach leczenia dawkę gemcytabiny należy zmniejszyć do 75% dawki początkowej w przypadku wystąpienia następujących objawów toksyczności hematologicznej:

■ bezwzględna liczba granulocytów <5 00 x 106/l dłużej niż 5 dni

■ bezwzględna liczba granulocytów <100 x 106/l dłużej niż 3 dni

■    gorączka neutropeniczna

■    liczba płytek krwi <25 0 00 x 106/l

■ opóźnienie cyklu dłużej niż o 1 tydzień z powodu toksyczności Sposób podawania

Gemcytabina jest dobrze tolerowana podczas infuzji dożylnej i może być podawana w warunkach ambulatoryjnych. W przypadku wynaczynienia należy natychmiast przerwać podawanie leku i rozpocząć podawanie do innego naczynia krwionośnego. Należy dokładnie kontrolować stan pacjenta po podaniu produktu leczniczego.

Instrukcja przygotowania roztworu - patrz punkt 6.6.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Gemcytabinę należy stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek, ponieważ dane z badań klinicznych są niewystarczające, aby określić zalecenia dotyczące dawkowania gemcytabiny w tej populacji pacjentów (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Osoby w podeszłym wieku (>65 lat)

Gemcytabina była dobrze tolerowana przez pacjentów w wieku powyżej 65 lat. Brak danych wskazujących, że poza ogólnymi zaleceniami konieczne jest dostosowywanie dawki u osób w podeszłym wieku (patrz punkt 5.2).

Dzieci i młodzież (<18 lat)

Gemcytabina nie jest zalecana do stosowania u dzieci w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Karmienie piersią (patrz punkt 4.6).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Wydłużenie czasu podawania infuzji i zwiększenie częstości podawania powoduje zwiększenie toksyczności gemcytabiny.

Toksyczność hematologiczna

Gemcytabina może hamować czynność szpiku kostnego, co może przejawiać się leukopenią, małopłytkowością i niedokrwistością.

U pacjentów otrzymujących gemcytabinę przed każdą kolejną dawką należy kontrolować liczbę płytek krwi, leukocytów i granulocytów. W przypadku wykrycia mielosupresji polekowej należy rozważyć czasowe wstrzymanie lub zmodyfikowanie leczenia (patrz punkt 4.2). Mielosupresja nie trwa jednak długo i zazwyczaj nie jest konieczne zmniejszenie dawki, a przerwanie leczenia z tego powodu zdarza się rzadko.

Po przerwaniu podawania gemcytabiny wyniki morfologii krwi mogą się nadal pogarszać. Leczenie należy rozpoczynać ostrożnie u pacjentów z osłabioną czynnością szpiku kostnego. Podobnie jak w przypadku innych leków cytotoksycznych, należy wziąć pod uwagę ryzyko skumulowanego zahamowania czynności szpiku kostnego, jeśli gemcytabina jest stosowana z inną chemioterapią.

Niewydolność wątroby

Podanie gemcytabiny pacjentom, u których stwierdzono przerzuty do wątroby, przebyte wcześniej zapalenie wątroby, alkoholizm lub marskość wątroby, może spowodować zaostrzenie niewydolności wątroby.

Należy przeprowadzać okresowe badania laboratoryjne czynności nerek i wątroby (również testy wirusologiczne).

Gemcytabinę należy ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością wątroby lub zaburzeniami czynności nerek, ponieważ dane uzyskane w badaniach klinicznych nie są wystarczające, aby określić zalecenia dotyczące dawkowania w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.2).

Równoczesne stosowanie radioterapii

Równoczesne stosowanie radioterapii (jednocześnie lub w odstępie 7 dni bądź krótszym): obserwowano objawy toksyczności (szczegóły i zalecenia dotyczące stosowania: patrz punkt 4.5).

Żywe szczepionki

Nie zaleca się stosowania szczepionki przeciwko żółtej febrze i innych żywych szczepionek atenuowanych w trakcie leczenia gemcytabiną (patrz punkt 4.5).

Zespół odwracalnej tylnej encefalopatii

U pacjentów otrzymujących gemcytabinę w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi opisywano zespół odwracalnej tylnej encefalopatii (ang. posterior reversible encephalopathy syndrome, PRES) i jej możliwe ciężkie powikłania. U większości pacjentów z PRES notowano ostre nadciśnienie tętnicze i napady drgawek, ale możliwe były również inne objawy, takie jak ból głowy, letarg, splątanie i utrata wzroku. Najlepszą metodą potwierdzenia rozpoznania jest wykonanie rezonansu magnetycznego. PRES ustępował zazwyczaj po zastosowaniu odpowiedniego leczenia podtrzymującego. Jeśli PRES wystąpi w trakcie leczenia, stosowanie gemcytabiny należy definitywnie przerwać i zastosować leczenie podtrzymujące, obejmujące m.in. kontrolę ciśnienia tętniczego i leczenie przeciwdrgawkowe.

Zaburzenia serca i naczyń

Podając gemcytabinę pacjentom z zaburzeniami funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego w wywiadzie należy zachować szczególną ostrożność ze względu na ryzyko zaburzeń ze strony serca i (lub) naczyń krwionośnych.

Zespół przesiąkania włośniczek

U pacjentów otrzymujących gemcytabinę w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi opisywano występowanie zespołu przesiąkania włośniczek (patrz punkt 4.8). Zaburzenie to jest zazwyczaj uleczalne, jeśli jest wcześnie rozpoznane i podjęte jest odpowiednie postępowanie, ale notowano przypadki zakończone zgonem. Zespół ten obejmuje ogólnoustrojową nadmierną przepuszczalność włośniczek, prowadzącą do przesiąkania płynu i białek z przestrzeni wewnątrznaczyniowej do tkanki śródmiąższowej. Do klinicznych objawów należą: uogólniony obrzęk, zwiększenie masy ciała, hipoalbuminemia, ciężkie niedociśnienie tętnicze, ostre zaburzenia czynności nerek i obrzęk płuc. Jeśli w trakcie leczenia wystąpi u pacjenta zespół przesiąkania włośniczek, należy przerwać podawanie gemcytabiny i zastosować leczenie wspomagające. Zespół przesiąkania włośniczek może wystąpić w czasie kolejnych cykli leczenia i, według danych literaturowych, wiązało się z zespołem ostrej niewydolności oddechowej u dorosłych.

Objawy płucne

Zgłaszano przypadki występowania objawów płucnych, czasem ciężkich (takich jak obrzęk płuc, śródmiąższowe zapalenie płuc lub zespół ostrej niewydolności oddechowej dorosłych - ARDS) w związku z leczeniem gemcytabiną. Jeżeli wystąpią ciężkie objawy płucne, należy rozważyć przerwanie leczenia gemcytabiną. Wczesne zastosowanie leczenia wspomagającego może pomóc złagodzić zaburzenia.

Zaburzenia czynności nerek

W rzadkich przypadkach u pacjentów otrzymujących gemcytabinę zgłaszano występowanie objawów klinicznych odpowiadających zespołowi hemolityczno-mocznicowemu - ZHM (dane z okresu po wprowadzeniu gemcytabiny do obrotu), patrz punkt 4.8. ZHM jest zaburzeniem potencjalne zagrażającym życiu. Podawanie gemcytabiny należy przerwać, jeśli wystąpią początkowe objawy mikroangiopatycznej niedokrwistości hemolitycznej, takie jak gwałtowne zmniejszenie stężenia hemoglobiny z towarzyszącą małopłytkowością, zwiększenie stężenia bilirubiny w surowicy, kreatyniny w surowicy, azotu mocznikowego we krwi lub aktywności dehydrogenazy mleczanowej. Niewydolność nerek może być nieodwracalna, nawet jeśli leczenie gemcytabiną zostało przerwane. Konieczne może być stosowanie dializy.

Płodność

W badaniach nad wpływem gemcytabiny na płodność obserwowano hipospermatogenezę u samców myszy (patrz punkt 5.3). Dlatego mężczyznom leczonym gemcytabiną nie zaleca się poczęcia dziecka w trakcie leczenia i w okresie do 6 miesięcy od jego zakończenia. Zaleca się, aby przed rozpoczęciem leczenia pacjent otrzymał poradę na temat zamrożenia nasienia ze względu na możliwość niepłodności w wyniku leczenia gemcytabiną (patrz punkt 4.6).

Sód

Produkt Gemliquid 200 mg zawiera 21,49 mg sodu (0,93 mmola), 500 mg - 53,74 mg sodu (2,34 mmola), a 1000 mg - 107,47 mg sodu (4,67 mmola) na fiolkę. Wartości te należy uwzględnić w przypadku pacjentów na diecie niskosodowej.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji (patrz punkt 5.2).

Radioterapia

Jednoczesne stosowanie radioterapii (wraz z gemcytabiną lub w odstępie <7 dni): Toksyczność takiego leczenia skojarzonego zależy od wielu czynników, m.in. dawki gemcytabiny i częstości jej podawania, dawki napromieniania, przygotowania do radioterapii, rodzaju naświetlanych tkanek i zakresu napromieniania. Badania niekliniczne i kliniczne wykazały, że gemcytabina zwiększa wrażliwość na stosowaną radioterapię. W jednym z badań klinicznych, w którym pacjentom z niedrobnokomórkowym rakiem płuc przez 6 kolejnych tygodni podawano dawkę gemcytabiny do 1000 mg/m2 pc. w skojarzeniu z napromienianiem klatki piersiowej, obserwowano objawy toksyczności, takie jak ciężkie i potencjalnie zagrażające życiu zapalenie śluzówki, zwłaszcza zapalenie przełyku i zapalenie płuc, przede wszystkim u pacjentów otrzymujących intensywną radioterapię (mediana objętości leczonej = 4795 cm3). Z kolejnych badań wynika, że możliwe jest jednoczesne stosowanie mniejszych dawek gemcytabiny z radioterapią z przewidywanym działaniem toksycznym. W badaniu II fazy w NSCLC równocześnie stosowano radioterapię klatki piersiowej w dawce 66 Gy, gemcytabinę (600 mg/m2 pc., cztery dawki) i cisplatynę (80 mg/m2 pc., dwie dawki) przez 6 tygodni. Dotychczas nie ustalono optymalnego schematu dawkowania gemcytabiny i równoczesnego stosowania terapeutycznych dawek radioterapii we wszystkich typach nowotworów.

Stosowanie radioterapii przed lub po gemcytabinie (ponad 7 dni przerwy): Dostępne dane nie wskazują na występowanie nasilonej toksyczności, innej niż nawrót objawów popromiennych, jeżeli gemcytabina podawana jest więcej niż 7 dni przed rozpoczęciem lub ponad 7 dni po zakończeniu radioterapii. Wyniki badań wskazują, że leczenie gemcytabiną może być rozpoczęte po ustąpieniu ostrych skutków radioterapii lub przynajmniej tydzień po zakończeniu radioterapii.

Uszkodzenie podrażnionych tkanek przez promieniowanie (np. zapalenie przełyku, zapalenie okrężnicy i zapalenie pęcherzyków płucnych) zgłaszano zarówno po równoczesnym, jak i nie równoczesnym podawaniu gemcytabiny.

Inne

Nie zaleca się stosowania szczepionki przeciwko żółtej febrze i innych żywych szczepionek atenuowanych ze względu na ryzyko ogólnoustrojowej choroby z możliwym skutkiem śmiertelnym, zwłaszcza u pacjentów z osłabionym układem odpornościowym.

Inne złożone terapie patrz punkt 4.8

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania gemcytabiny w czasie ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Z wyników badań na zwierzętach oraz mechanizmu działania gemcytabiny wynika, że nie należy stosować gemcytabiny w czasie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Kobiety powinny stosować skuteczne metody antykoncepcji, aby uniknąć ciąży. Jeżeli kobieta zajdzie w ciążę powinna o tym natychmiast poinformować lekarza prowadzącego.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy gemcytabina przenika do mleka kobiecego. Nie można wykluczyć wystąpienia działań niepożądanych u karmionego dziecka. Pacjentka powinna przerwać karmienie piersią w czasie leczenia gemcytabiną.

Płodność

W badaniach nad wpływem gemcytabiny na płodność obserwowano hipospermatogenezę u samców myszy (patrz punkt 5.3). Dlatego mężczyznom leczonym gemcytabiną nie zaleca się poczęcia dziecka w trakcie leczenia i w okresie do 6 miesięcy od jego zakończenia. Zaleca się, aby przed rozpoczęciem leczenia pacjent otrzymał poradę na temat zamrożenia nasienia ze względu na możliwość niepłodności w wyniku leczenia gemcytabiną.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Gemcytabina może jednak powodować niewielką lub umiarkowaną senność, zwłaszcza w połączeniu z alkoholem. Pacjentów należy ostrzec, aby nie prowadzili pojazdów ani nie obsługiwali maszyn dopóki nie zostanie stwierdzone, że senność u nich nie występuje.

4.8    Działania niepożądane

Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych związanych z leczeniem gemcytabiną należą: nudności z wymiotami lub bez wymiotów, zwiększona aktywność aminotransferaz (AspAT/AlAT) i fosfatazy zasadowej, zgłaszane u około 60% pacjentów; białkomocz i krwiomocz zgłaszane u około 50% pacjentów; duszność zgłaszana u 10-40% pacjentów (najczęściej u pacjentów z rakiem płuc); alergiczne wysypki skórne zgłaszane u około 25% pacjentów, a u 10% pacjentów przebiegające ze świądem.

Częstość i nasilenie działań niepożądanych zależą od dawki, szybkości infuzji i przerw pomiędzy kolejnymi dawkami (patrz punkt 4.4). Działania niepożądane prowadzące do ograniczenia dawki obejmują zmniejszenie liczby płytek krwi, leukocytów i granulocytów (patrz punkt 4.2).

Dane z badań klinicznych

Częstość działań niepożądanych przedstawiono w następujący sposób:

bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko

(>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000).

Poniższa tabela zawiera przegląd działań niepożądanych stworzony w oparciu o wyniki badań klinicznych. W obrębie każdej grupy o określonej częstości objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającą się ciężkością.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często

■ Leukopenia (neutropenia stopnia 3. = 19,3%; stopnia 4. = 6%).

Zahamowanie czynności szpiku kostnego jest zwykle łagodne do umiarkowanego i dotyczy głównie liczby granulocytów (patrz punkt 4.2)

■    Małopłytkowość

■    Niedokrwistość Często

■    Gorączka z neutropenią Bardzo rzadko

■    Trombocytoza

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko

■ Reakcja rzekomoanafilaktyczna

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

■ Jadłowstręt

Zaburzenia układu nerwowego

Często

■    Bóle głowy

■    Bezsenność

■    Senność Niezbyt często

■    Udar mózgu Bardzo rzadko

■    Zespół odwracalnej tylnej encefalopatii (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia serca

Niezbyt często

■    Zaburzenia rytmu serca (głównie nadkomorowe)

■    Niewydolność serca Rzadko

■    Zawał mięśnia sercowego

Zaburzenia naczyniowe

Rzadko

■    Niedociśnienie tętnicze

■    Objawy kliniczne zapalenia naczyń obwodowych i zgorzeli

Bardzo rzadko

■    Zespół przesiąkania włośniczek (patrz punkt 4.4)

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo często

■    Duszność - zazwyczaj łagodna i ustępująca szybko bez leczenia

Często

■    Kaszel

■    Zapalenie błony śluzowej nosa

Niezbyt często

■    Śródmiąższowe zapalenie płuc (patrz punkt 4.4)

■    Skurcz oskrzeli - zazwyczaj łagodny i przejściowy, ale może wymagać leczenia pozajelitowego

Rzadko

■    Obrzęk płuc

■    Zespół ostrej niewydolności oddechowej (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

■    Wymioty

■    Nudności Często

■    Biegunka

■    Zapalenie i owrzodzenie jamy ustnej

■    Zaparcie Bardzo rzadko

■    Niedokrwienne zapalenie jelita grubego

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo często

■    Zwiększenie aktywności aminotransferaz (AspAT i AlAT) i fosfatazy zasadowej

Często

■    Zwiększone stężenie bilirubiny

Niezbyt często

■    Ciężka hepatotoksyczność, w tym niewydolność wątroby i zgon

Rzadko

■    Zwiększenie aktywności gamma-glutamylotransferazy (GGT)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często

■    Alergiczna wysypka skórna, której często towarzyszy świąd

■    Łysienie Często

■    Świąd

■    Pocenie się Rzadko

■    Ciężkie reakcje skórne, w tym złuszczanie i wykwity pęcherzowe

■    Owrzodzenie

■    Tworzenie pęcherzy i wrzodów

■    Złuszczanie skóry Bardzo rzadko

■    Toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka

■    Zespół Stevensa-Johnsona

(oba potencjalnie zagrażające życiu)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często

■    Ból pleców

■    Ból mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo często ■ Krwiomocz

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

■    Łagodny białkomocz Niezbyt często

■    Niewydolność nerek (patrz punkt 4.4)

■    Zespół hemolityczno-nerczycowy (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia ogólne i stany w

Bardzo często

miejscu podania

■    Objawy grypopodobne - najczęściej gorączka, bóle głowy, dreszcze, bóle mięśni, osłabienie i utrata łaknienia. Zgłaszano również przypadki wystąpienia kaszlu, zapalenia błony śluzowej nosa, złego samopoczucia, pocenia się i trudności ze snem.

■    Obrzęk/obrzęk obwodowy, w tym obrzęk twarzy. Obrzęk jest zwykle odwracalny po przerwaniu leczenia.

Często

■    Gorączka

■    Osłabienie

■    Dreszcze Rzadko

■    Reakcje w miejscu podania - głównie łagodne

Urazy, zatrucia i powikłania po

Rzadko

zabiegach

■    Toksyczność po radioterapii (patrz punkt 4.5)

■    Nawrót objawów popromiennych

Leczenie skojarzone w raku piersi

Częstość toksyczności hematologicznych stopnia 3. i 4., zwłaszcza neutropenii, zwiększa się, gdy gemcytabina jest stosowana w skojarzeniu z paklitakselem. Jednak wzrost częstości tych działań niepożądanych nie wiąże się ze zwiększoną częstością zakażeń lub krwotoków. Zmęczenie i gorączka z neutropenią występują częściej, gdy gemcytabina stosowana jest w skojarzeniu z paklitakselem. Zmęczenie, które nie jest związane z niedokrwistością, ustępuje zwykle po pierwszym cyklu leczenia.

Działania niepożądane stopnia 3. i 4. Paklitaksel a gemcytabina+paklitaksel

Liczba (%) pacjentów

Paklitaksel

Gemcytabina+paklitaksel

(N=259)

(N=262)

Stopień 3.

Stopień 4.

Stopień 3.

Stopień 4.

Wskaźniki laboratoryjne

Niedokrwistość

5 (1,9)

1 (0,4)

15 (5,7)

3 (1,1)

Małopłytkowość

0

0

14 (5,3)

1 (0,4)

Neutropenia

11 (4,2)

17 (6,6)*

82 (31,3)

45 (17,2)*

Objawy nielaboratoryjne

Gorączka z neutropenią

3 (1,2)

0

12 (4,6)

1(0,4)

Zmęczenie

3 (1,2)

1 (0,4)

15 (5,7)

2 (0,8)

Biegunka

5 (1,9)

0

8 (3,1)

0

Neuropatia ruchowa

2(0,8)

0

6(2,3)

1(0,4)

Neuropatia czuciowa

9(3,5)

0

14(5,3)

1(0,4)

* Neutropenia stopnia 4., która trwa

a dłużej niż 7 dni, wystąpi

ła u 12,6% pacjentów z grupy leczeni

skojarzonego i u 5% pacjentów z grupy leczonej paklitakselem.

Działania niepożądane stopnia 3. i 4. MVAC a gemcytabina+cisplatyna

Liczba (%) pacjentów

MVAC (metotreksat, winblastyna, doksorubicyna i cisplatyna) (N=196)

Gemcytabina+cisplatyna

(N=200)

Stopień 3.

Stopień 4.

Stopień 3.

Stopień 4.

Wskaźniki laboratoryjne

Niedokrwistość

30(16)

4(2)

47(24)

7(4)

Małopłytkowość

15(8)

25(13)

57(29)

57(29)

Objawy nielaboratoryjne

Nudności i wymioty

37(19)

3(2)

44(22)

0(0)

Biegunka

15(8)

1(1)

6(3)

0(0)

Zakażenie

19(10)

10(5)

4(2)

1(1)

Zapalenie jamy ustnej

34(18)

8(4)

2(1)

0(0)

Leczenie skojarzone w raku jajnika


Działania niepożądane stopnia 3. i 4. Karboplatyna a gemcytabina+karboplatyna


Liczba (%) pacjentów

Karboplatyna

(N=174)

Gemcytabina+karboplatyna

(N=175)

Stopień 3.

Stopień 4.

Stopień 3.

Stopień 4.

Wskaźniki laboratoryjne

Niedokrwistość

10(5,7)

4(2,3)

39(22,3)

9(5,1)

Neutropenia

19(10,9)

2(1,1)

73(41,7)

50(28,6)

Małopłytkowość

18(10,3)

2(1,1)

53(30,3)

8(4,6)

Leukopenia

11(6,3)

1(0,6)

84(48,0)

9(5,1)

Objawy nielaboratoryjne

Krwotok

0(0,0)

0(0,0)

3(1,8)

(0,0)

Gorączka z neutropenią

0(0,0)

0(0,0)

2(1,1)

(0,0)

Zakażenie bez neutropenii

0(0)

0(0,0)

(0,0)

1(0,6)


Neuropatia czuciowa częściej występowała w grupie z leczeniem skojarzonym niż w grupie z karboplatyną.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Brak swoistej odtrutki na gemcytabinę. Po podaniu pojedynczych dawek do 5700 mg/m2 pc. co dwa tygodnie w 30-minutowej infuzji dożylnej toksyczność była akceptowalna klinicznie. W przypadku podejrzenia przedawkowania, należy kontrolować morfologię krwi pacjenta i w razie potrzeby rozpocząć odpowiednie leczenie.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: analogi pirymidyny Kod ATC: L01BC05

Cytotoksyczne działanie na hodowle komórkowe

Gemcytabina wykazuje silne działanie cytotoksyczne na wiele hodowli komórek nowotworowych ludzkich i mysich. Wykazuje swoistość faz komórkowych, przy czym niszczone są głównie komórki, w których zachodzi synteza DNA (faza S). W pewnych warunkach przejście komórki z fazy G1 do fazy S zostaje zablokowane. W warunkach in vitro, cytotoksyczne działanie gemcytabiny zależy zarówno od stężenia, jak i od czasu.

Działanie przeciwnowotworowe w modelach nieklinicznych

W zwierzęcych modelach nowotworów działanie przeciwnowotworowe gemcytabiny zależy od schematu podawania produktu leczniczego. Jeżeli gemcytabina podawana jest codziennie, śmiertelność jest większa, a działanie przeciwnowotworowe niewielkie. Jednak jeżeli gemcytabina podawana jest co trzeci lub czwarty dzień, dawki nie są śmiertelne, a działanie przeciwnowotworowe jest skuteczne w szerokim zakresie nowotworów u myszy.

Sposób działania

Metabolizm komórkowy i sposób działania: gemcytabina (difluorodeoksycytydyna, dFdC) jest antymetabolitem pirymidyny metabolizowanym wewnątrzkomórkowo przez kinazę nukleozydową do czynnych nukleozydów: difosforanu (dFdCDP) i trifosforanu (dFdCTP). Działanie cytotoksyczne gemcytabiny polega na hamowaniu syntezy DNA przez działanie dFdCDP i dFdCTP. Najpierw dFdCDP blokuje reduktazę rybonukleotydu, jedyny katalizator reakcji, w których wytworzone zostają trifosforany deoksynukleozydu (dCTP), potrzebne do syntezy DNA. Hamowanie działania tego enzymu przez dFdCDP powoduje zmniejszenie stężenia wszystkich deoksynukleozydów, a zwłaszcza dCTP. Następnie dFdCTP konkuruje z dCTP o włączenie do DNA (samowzmocnienie).

W podobny sposób niewielka ilość gemcytabiny może zostać włączona do łańcucha RNA. W wyniku zmniejszenia wewnątrzkomórkowego stężenia dCTP, włączanie dFdCTP do łańcucha DNA jest nasilone. Polimeraza DNA epsilon nie może usunąć gemcytabiny i naprawić uszkodzonych łańcuchów DNA. Po przyłączeniu gemcytabiny do DNA jeden dodatkowy nukleotyd jest włączany do powstającego łańcucha DNA. Włączenie tego nukleotydu prowadzi do całkowitego zahamowania dalszej syntezy łańcucha DNA (maskowane zakończenie łańcucha). Po wbudowaniu do DNA, gemcytabina prawdopodobnie indukuje proces zaprogramowanej śmierci komórki (apoptoza).

Dane kliniczne

Rak pęcherza moczowego

W randomizowanym badaniu III fazy z udziałem 405 pacjentów z zaawansowanym lub z przerzutami rakiem z nabłonka przejściowego dróg moczowych nie wykazano różnic pomiędzy dwiema grupami badanymi (gemcytabina/cisplatyna a metotreksat/winblastyna/doksorubicyna/cisplatyna (MVAC)), pod względem średniego czasu przeżycia (odpowiednio 12,8 i 14,8 miesiąca, p=0,547), czasu do postępu choroby (odpowiednio 7,4 i 7,6 miesiąca, p=0,842) i współczynnika odpowiedzi (odpowiednio 49,4% i 45,7 %, p=0,512). Dla leczenia skojarzonego gemcytabiną z cisplatyną otrzymano lepszy profil toksyczności niż dla MVAC.

Rak trzustki

W randomizowanym badaniu III fazy z udziałem 126 pacjentów z zaawansowanym lub z przerzutami rakiem trzustki wykazano istotnie statystycznie wyższy wskaźnik korzystnej odpowiedzi klinicznej dla gemcytabiny niż dla 5-fluorouracylu (odpowiednio 23,8% i 4,8%, p=0,0022). U pacjentów leczonych gemcytabiną, w porównaniu z pacjentami leczonymi 5-fluorouracylem, zaobserwowano statystycznie istotne wydłużenie czasu do postępu choroby z 0,9 do 2,3 miesiąca (logarytmiczny test rang p<0,0002) i statystycznie istotne wydłużenie mediany czasu przeżycia z 4,4 do 5,7 miesiąca (logarytmiczny test rang p<0,0024).

Niedrobnokomórkowy rak płuc

W randomizowanym badaniu III fazy z udziałem 522 pacjentów z nieoperacyjnym, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami niedrobnokomórkowym rakiem płuc (NSCLC) zaobserwowano statystycznie istotny, wyższy wskaźnik odpowiedzi dla gemcytabiny w skojarzeniu z cisplatyną niż dla samej cisplatyny (odpowiednio 31% i 12%, p<0,0001). U pacjentów leczonych gemcytabiną w skojarzeniu z cisplatyną, w porównaniu z pacjentami leczonymi cisplatyną, zaobserwowano statystycznie istotne wydłużenie czasu do postępu choroby z 3,7 do 5,6 miesiąca (logarytmiczny test rang p<0,0012) i statystycznie istotne wydłużenie mediany czasu przeżycia z 7,6 do 9,1 miesiąca (logarytmiczny test rang p<0,004).

W innym randomizowanym badaniu III fazy z udziałem 135 pacjentów z zaawansowanym NSCLC w stopniu IIIB lub IV zaobserwowano statystycznie istotnie wyższy wskaźnik odpowiedzi dla gemcytabiny/cisplatyny niż dla cisplatyny/etopozydu (odpowiednio 40,6% i 21,2%, p=0,025).

U pacjentów leczonych gemcytabiną/cisplatyną, w porównaniu z pacjentami leczonymi etopozydem/cisplatyną, zaobserwowano statystycznie istotne wydłużenie czasu do postępu choroby z 4,3 do 6,9 miesiąca (p=0,014).

W powyższych badaniach zaobserwowano podobny stopień tolerancji w obu grupach terapii.

Rak jajnika

W randomizowanym badaniu III fazy z udziałem 356 pacjentek z zaawansowanym nabłonkowym rakiem jajnika, u których nastąpił nawrót choroby po przynajmniej 6 miesiącach od zakończenia leczenia produktami platyny, pacjentki przydzielono losowo do grupy przyjmującej gemcytabinę i karboplatynę (GCb) lub karboplatynę (Cb). U pacjentek leczonych GCb, w porównaniu z pacjentkami leczonymi Cb, zaobserwowano statystycznie istotne wydłużenie czasu do postępu choroby z 5,8 do 8,6 miesiąca (logarytmiczny test rang p=0,0038). Różnice we wskaźniku odpowiedzi, 47,2% w grupie GCb w porównaniu z 30,9% w grupie Cb (p=0,0016) i mediana czasu przeżycia wynosząca 18 miesięcy (GCb) w porównaniu z 17,3 (Cb) (p=0,73) przemawiają na korzyść GCb.

Rak piersi

W randomizowanym badaniu III fazy z udziałem 529 pacjentów z nieoperacyjnym, miejscowo nawracającym lub z przerzutami rakiem piersi, z nawrotem po chemioterapii adjuwantowej/neoadjuwantowej zaobserwowano, że gemcytabina w skojarzeniu z paklitakselem prowadzi do statystycznie istotnego wydłużenia czasu do udokumentowanego postępu choroby z 3,98 do 6,14 miesięcy (logarytmiczny test rang p=0,0002) u pacjentów leczonych gemcytabiną/paklitakselem w porównaniu z pacjentami leczonymi paklitakselem. Zgon nastąpił w 377 przypadkach. Ogólna przeżywalność wyniosła 18,6 miesięcy w porównaniu do 15,8 miesięcy (logarytmiczny test rang p=0,0489, współczynnik ryzyka 0,82) u pacjentów leczonych gemcytabiną/paklitakselem w porównaniu z pacjentami leczonymi paklitakselem. Współczynnik odpowiedzi wyniósł, odpowiednio, 41,4% i 26,2% (p=0,0002).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Właściwości farmakokinetyczne gemcytabiny badano u 353 pacjentów (121 kobiet i 232 mężczyzn w wieku od 29 do 79 lat) w siedmiu badaniach. Spośród tych pacjentów u około 45% rozpoznano niedrobnokomórkowego raka płuc, a u 35% raka trzustki. Następujące parametry farmakokinetyczne otrzymano po podaniu dawek od 500 do 2592 mg/m2 pc. w infuzjach trwających od 0,4 do

1.2    godziny.

Maksymalne stężenie w osoczu (otrzymane w ciągu 5 minut od zakończenia infuzji) wyniosło od

3.2    do 45,5 pg/ml. Stężenie związku macierzystego w osoczu dla dawki 1000 mg/m2 pc./30 minut jest

większe niż 5 pg/ml przez około 30 minut po zakończeniu infuzji i większe niż 0,4 pg/ml przez kolejną godzinę.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji w kompartmencie centralnym wyniosła 12,4 l/m2 pc. u kobiet i 17,5 l/m2 pc. u mężczyzn (zmienność pomiędzy pacjentami wyniosła 91,9%). Objętość dystrybucji w kompartmencie obwodowym wyniosła 47,4 l/m2 pc. Nie zaobserwowano różnic pomiędzy kobietami i mężczyznami pod względem objętości dystrybucji w kompartmencie obwodowym. Wiązanie z białkami osocza uznano za nieistotne.

Okres półtrwania: Okres półtrwania wahał się od 42 do 94 minut w zależności od wieku i płci. Gemcytabina podawana według zalecanego schematu dawkowania zostaje wydalona w ciągu 5 do 11 godzin od rozpoczęcia infuzji. Gemcytabina nie ulega kumulacji, jeżeli jest podawana raz w tygodniu.

Metabolizm

Gemcytabina jest szybko metabolizowana przez dezaminazę cytydyny w wątrobie, nerkach, we krwi i innych tkankach. Gemcytabina jest metabolizowana wewnątrzkomórkowo do mono-, di- oraz trifosforanów (dFdCMP, dFdCDP i dFdCTP), z których dFdCDP i dFdCTP uznawane są za formy czynne. Produktów metabolizmu wewnątrzkomórkowego nie wykryto w osoczu i moczu. Główny metabolit, 2’-deoksy-2’,2’-difluorourydyna (dFdU), jest nieaktywny; wykrywano go w osoczu i moczu.

Wydalanie

Klirens układowy wyniósł od 29,2 l/h/m2 pc. do 92,2 l/h/m2 pc. w zależności od płci i wieku (stopień zróżnicowania pomiędzy pacjentami wyniósł 52,2%). U kobiet klirens jest o około 25% niższy niż u mężczyzn. Pomimo dużej szybkości, zarówno u kobiet jak i u mężczyzn klirens wydaje się zmniejszać z wiekiem. W przypadku stosowania zalecanej dawki gemcytabiny 1000 mg/m2 pc. podawanej w 30-minutowym wlewie dożylnym, mniejsza wartość klirensu u kobiet i mężczyzn nie powinna wymagać zmniejszenia dawki gemcytabiny.

Wydalanie w moczu: mniej niż 10% leku wydalane jest w postaci niezmienionej.

Klirens nerkowy: 2-7 l/h/m2 pc.

W czasie 1 tygodnia od podania wydalane jest 92-98% podanej dawki gemcytabiny, z czego 99% jest wydalane w moczu, głównie w postaci dFdU, a 1% przyjętej dawki wydalany jest z kałem.

Właściwości farmakokinetyczne dFdCTP

Metabolit dFdCTP wykryto w komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej; informacje podane poniżej odnoszą się do tych komórek. Stężenia wewnątrzkomórkowe zwiększające się proporcjonalnie do dawek gemcytabiny z zakresu 35-350 mg/m2 pc./30 min prowadziły do osiągnięcia stężenia w stanie stacjonarnym wynoszącego 0,4-5 pg/ml. W przypadku, gdy stężenie gemcytabiny w osoczu przekracza 5 pg/ml, stężenie dFdCTP nie zwiększa się, co sugeruje, że związek ten ulega wysyceniu w komórkach.

Okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji: 0,7-12 godzin.

Właściwości farmakokinetyczne dFdU:

Maksymalne stężenie w osoczu (3-15 minut po zakończeniu wlewu 30-minutowego, 1000 mg/m2 pc.): 28-52 pg/ml. Najmniejsze stężenie w przypadku podawania jednej dawki tygodniowo:

0,07-1,12 pg/ml bez wyraźnej kumulacji. Trójfazowy przebieg krzywej zależności stężenia od czasu, średni okres półtrwania w fazie końcowej: 65 godzin (zakres 33-84 godzin).

Powstawanie dFdU ze związku macierzystego: 91-98%.

Średnia objętość dystrybucji w kompartmencie centralnym: 18 l/m2 pc. (11-22 l/m2 pc.). Średnia objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym (Vss): 150 l/m2 pc. (96-228 l/m2 pc.).

Dystrybucja tkankowa: bardzo dobra.

Średni całkowity klirens: 2,5 l/h/m2 pc. (1-4 l/h/m2 pc.).

Wydalanie w moczu: całkowite.

Leczenie skojarzone gemcytabiną i paklitakselem

Leczenie skojarzone gemcytabiną i karboplatyną

Podawanie gemcytabiny w skojarzeniu z karboplatyną nie zmieniało właściwości farmakokinetycznych gemcytabiny.

Zaburzenia, czynności nerek

Łagodna do umiarkowanej niewydolność nerek (współczynnik przesączania kłębuszkowego GFR od 30 ml/min do 80 ml/min) nie ma stałego, znaczącego wpływu na właściwości farmakokinetyczne gemcytabiny.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W trwających do 6 miesięcy badaniach z zastosowaniem dawek wielokrotnych podawanych psom i myszom zaobserwowano odwracalne zahamowanie krwiotworzenia, które zależało od dawek leku i od przerw w podawaniu dawek.

Gemcytabina wykazuje działanie mutagenne w badaniach mutacji in vitro i teście mikrojądrowym w komórkach szpiku kostnego in vivo. Nie przeprowadzono długoterminowych badań rakotwórczego wpływu gemcytabiny na zwierzęta.

W badaniach toksycznego wpływu gemcytabiny na płodność samców myszy zaobserwowano odwracalne osłabienie spermatogenezy. Nie zaobserwowano wpływu na płodność samic.

W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach obserwowano działanie toksyczne na reprodukcję, np. wady wrodzone i inne działania na rozwój zarodka i płodu, przebieg ciąży i rozwój w okresie około-i pourodzeniowym.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu octan trójwodny

Sodu wodorotlenek (do ustalenia pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Tego produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi, z wyjątkiem wymienionych w punkcie 6.6.

6.3    Okres ważności

Opakowanie przed otwarciem 30 miesięcy

Stabilność po pierwszym otwarciu opakowania

Wykazano chemiczną i fizyczną stabilność do 28 dni dla roztworu przechowywanego w temperaturze pokojowej (20°C do 25°C) niezależnie od tego, czy roztwór był chroniony przed światłem, czy nie.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy natychmiast zużyć. Jeżeli produkt nie jest zastosowany natychmiast, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania przed użyciem ponosi użytkownik.

Okres ważności roztworu po rozcieńczeniu

Wykazano chemiczną i fizyczną stabilność do 28 dni dla roztworu przechowywanego w temperaturze od 2°C do 8°C i w temperaturze pokojowej (20°C do 25°C), rozcieńczonego w 5% roztworze glukozy lub w 0,9% roztworze chlorku sodu (0,1 mg/ml i 7,5 mg/ml).

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zastosować bezpośrednio po rozcieńczeniu. Jeżeli produkt nie jest zastosowany natychmiast, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania przed użyciem ponosi użytkownik. Na ogół czas przechowywania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C, z wyjątkiem sytuacji, gdy rozcieńczenie roztworu odbywało się w kontrolowanych warunkach z zachowaniem aseptyki.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Opakowanie przed otwarciem

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolki z bezbarwnego szkła (typu I) zamknięte szarym korkiem z gumy bromobutylowej (typu I) oraz aluminiowym wieczkiem. Fiolki mogą być umieszczone w plastikowych opakowaniach ochronnych (Onco-Safe). Opakowanie Onco-Safe nie ma styczności z produktem leczniczym i stanowi dodatkową ochronę podczas transportu, zwiększając tym samym bezpieczeństwo personelu medycznego i farmaceutycznego.

Rodzaje opakowań:

200 mg/20 ml: 1, 5 lub 10 fiolek 500 mg/50 ml: 1, 5 lub 10 fiolek 1000 mg/100 ml: 1, 5 lub 10 fiolek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Produkty lecznicze podawane drogą pozajelitową w każdym możliwym przypadku należy przed podaniem skontrolować wzrokowo na obecność wytrąconych cząstek i przebarwień.

Jeśli roztwór wydaje się przebarwiony lub zawiera widoczne cząstki, należy go wyrzucić.

Wymaganą ilość roztworu należy przenieść w warunkach aseptycznych do worka lub butelki do infuzji. Roztwór może być podawany zaraz po przygotowaniu lub może być dodatkowo rozcieńczany 0,9% roztworem chlorku sodu lub 5% roztworem glukozy. Roztwory należy dokładnie wymieszać obracając butelkę/worek w dłoni.

Postępowanie z lekiem

Podczas przygotowywania i utylizacji roztworu do infuzji należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa dotyczących leków cytotoksycznych. Przygotowanie roztworu należy przeprowadzać w izolatorze lub w bezpiecznym boksie do pracy z cytostatykami. Zgodnie z wymogami należy stosować odzież ochronną (ochronny fartuch, rękawiczki, maskę, okulary ochronne).

Roztwór może spowodować silne podrażnienie, jeśli dojdzie do kontaktu z oczami. W razie zanieczyszczenia oko należy natychmiast dokładnie przepłukać wodą. W razie utrzymywania się podrażnienia należy niezwłocznie udać się do okulisty. W przypadku kontaktu ze skórą, miejsce skażenia należy dokładnie spłukać wodą.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z miejscowymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG Mondseestrasse 11 A-4866 Unterach, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 16520

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 1.03.2010 r.

10. DATA CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

07.08.2014 r.

17 AT/H/0224/001/IB/008

Gemliquid