+ iMeds.pl

Genotropin 5,3 5,3 mg (16 j.m.)Ulotka Genotropin 5,3

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

GENOTROPIN 5,3, 5,3 mg (16 j.m.), proszek i rozpuszczalnik do sporządzania

roztworu do wstrzykiwań

GENOTROPIN 12, 12 mg (36 j.m.), proszek i rozpuszczalnik do sporządzania

roztworu do wstrzykiwań Somatropinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Genotropin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Genotropin

3.    Jak stosować Genotropin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Genotropin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Genotropin i w jakim celu się go stosuje

Genotropin zawiera somatropinę - ludzki hormon wzrostu produkowany w komórkach bakterii Escherichia coli otrzymywany technologią rekombinacji DNA. Somatropina jest niezbędna do prawidłowego wzrostu dzieci. U dorosłych z niedoborem hormonu wzrostu somatropina zmniejsza masę tkanki tłuszczowej i zwiększa masę mięśni.

Genotropin stosuje się u dzieci:

-    w zaburzeniach wzrostu spowodowanych przez niedostateczne wydzielanie hormonu wzrostu;

-    w zaburzeniach wzrostu związanych z zespołem Turnera (nieprawidłowa budowa chromosomów u dziewczynek);

-    w zaburzeniach wzrostu związanych z przewlekłą niewydolnością nerek;

-    w zaburzeniach wzrostu u niskich dzieci, które urodziły się ze zbyt małą masą ciała w stosunku do wieku ciążowego (tzn. były zbyt małe jak na czas trwania ciąży);

-    w zespole Pradera-Williego, w celu usprawnienia procesu wzrostu i poprawy budowy ciała.

Genotropin stosuje się u dorosłych jako terapię zastępczą u osób ze znacznym niedoborem hormonu wzrostu. Leczenie można rozpocząć zarówno w wieku dorosłym, jak i kontynuować leczenie rozpoczęte w wieku dziecięcym.

Jeżeli pacjent był leczony lekiem Genotropin w okresie dzieciństwa, po zakończeniu wzrostu należy zbadać ilości hormonu wzrostu. W przypadku stwierdzenia występowania ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu, lekarz może zalecić kontynuację leczenia.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Genotropin

Zanim rozpocznie się leczenie lekiem Genotropin, rozpoznanie choroby musi zostać potwierdzone. Leczenie może być prowadzone jedynie pod nadzorem lekarza posiadającego niezbędną wiedzę i doświadczenie.

Kiedy nie stosować leku Genotropin

- jeśli pacjent ma uczulenie na somatropinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

- jeśli u pacjenta występuje aktywna choroba nowotworowa. Należy poinformować lekarza o chorobie nowotworowej. Nowotwory muszą być nieaktywne, a terapia przeciwnowotworowa musi być zakończona przed rozpoczęciem leczenia lekiem Genotropin;

-    u dzieci, które zakończyły wzrost;

- jeśli u pacjenta występują ostre choroby zagrażające życiu, powikłania po operacji na otwartym sercu, po operacjach brzusznych i po urazach wielonarządowych, u chorych z ostrą niewydolnością oddechową itp. chorobami. Przed planowaną operacją bądź w trakcie hospitalizacji należy poinformować lekarza

o przyjmowaniu hormonu wzrostu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    u chorych na cukrzycę; po rozpoczęciu podawania leku Genotropin może być konieczne skorygowanie dawki leku stosowanego w leczeniu cukrzycy;

- jeżeli istnieją czynniki ryzyka cukrzycy (np. jeśli pacjent ma nadwagę lub cukrzyca występuje u członków rodziny pacjenta);

-    u niektórych pacjentów po rozpoczęciu leczenia lekiem Genotropin może zajść konieczność rozpoczęcia terapii zastępczej hormonami tarczycy;

-    u pacjentów leczonych hormonami tarczycy może być niezbędna zmiana dawkowania tych leków;

- jeżeli pacjent zaczyna utykać (dotyczy tylko dzieci);

- w przypadku ciężkich lub nagłych bólów głowy, zaburzeń widzenia, nudności i (lub) wymiotów;

- gdy występują objawy skrzywienia kręgosłupa;

- jeśli u pacjenta wystąpi nasilający się ból brzucha, należy poinformować o tym lekarza;

- u osób w wieku powyżej 80 lat, ze względu na ograniczone doświadczenie w leczeniu osób w tej grupie wiekowej oraz większą podatność na występowanie działań niepożądanych.

Jeżeli leczenie ma związek z przewlekłym zaburzeniem czynności nerek, przed rozpoczęciem leczenia należy ocenić funkcję nerek; po transplantacji nerki lek Genotropin należy odstawić.

W zespole Pradera-Williego przed podjęciem leczenia oraz podczas jego trwania lekarz powinien zwrócić uwagę na występowanie następujących czynników ryzyka: ciężkiej otyłości, zaburzeń czynności układu oddechowego lub bezdechu sennego w wywiadzie oraz niezidentyfikowanych zakażeń układu oddechowego. Lekarz zaleci stosowanie odpowiedniej diety niskokalorycznej i (lub) przeprowadzi leczenie infekcji.

U pacjentów z opóźnieniem wzrastania wewnątrzmacicznego należy wykluczyć inne przyczyny zaburzeń wzrostu przed rozpoczęciem stosowania leku. Lekarz przed rozpoczęciem leczenia, a następnie co roku zleci badanie mające na celu oznaczenie stężenia insuliny i glukozy na czczo; również przed rozpoczęciem leczenia, a następnie dwa razy w ciągu roku lekarz zaleci oznaczenie stężenia IGF-I (insulinopodobnego czynnika wzrostu). Nie zaleca się rozpoczynania terapii u dzieci z opóźnieniem wzrastania wewnątrzmacicznego zbliżających się do okresu pokwitania.

Genotropin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Genotropin u kobiet w ciąży lub planujących w najbliższym czasie zajście w ciążę.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Genotropin nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Genotropin zawiera m-krezol

Lek Genotropin zawiera jako substancję pomocniczą m-krezol, który może mieć związek z występowaniem zapalenia mięśni. Należy zgłosić lekarzowi bóle mięśniowe lub nadmiernie nasilony ból w miejscu

wstrzyknięcia. W przypadku wystąpienia zapalenia mięśni lekarz zadecyduje o zastosowaniu innej postaci leku Genotropin, niezawierającej m-krezolu.

3.    Jak stosować lek Genotropin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz ustala dawkę dobierając ją indywidualnie dla każdego pacjenta.

Genotropin podaje się podskórnie. Miejsce wstrzyknięcia należy zmieniać, aby uniknąć zmian skórnych. Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza lub pielęgniarki.

Zaburzenia wzrostu u dzieci spowodowane przez niedostateczne wydzielanie hormonu wzrostu:

Zalecana dawka to: 0,025-0,035 mg/kg masy ciała na dobę lub 0,7-1,0 mg/m2 powierzchni ciała na dobę.

U dzieci z zespołem Pradera-Williego w celu przyspieszenia wzrostu i poprawy budowy ciała:

Zalecana dawka to: 0,035 mg/kg masy ciała na dobę lub 1,0 mg/m2 powierzchni ciała na dobę.

Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 2,7 mg/m2 powierzchni ciała na dobę. Nie należy leczyć dzieci, które rosną mniej niż 1 cm rocznie i wkrótce zakończą wzrost.

Zaburzenia wzrostu u dzieci związane z zespołem Turnera:

Zalecana dawka to: 0,045-0,050 mg/kg masy ciała na dobę lub 1,4 mg/m2 powierzchni ciała na dobę. Zaburzenia wzrostu towarzyszące przewlekłej niewydolności nerek:

Zalecana dawka to: 0,045-0,050 mg/kg masy ciała na dobę lub 1,4 mg/m2 powierzchni ciała na dobę. Jeżeli szybkość wzrostu będzie zbyt mała, może być konieczne zwiększenie dawki. Korekta dawki może być niezbędna po 6 miesiącach leczenia.

Zaburzenia wzrostu u niskich dzieci, które urodziły się ze zbyt małą masą ciała w stosunku do wieku ciążowego:

Zalecana dawka to: 0,035 mg/kg masy ciała na dobę (1 mg/m2 powierzchni ciała na dobę). Leczenie kontynuuje się, aż do osiągnięcia ostatecznej wysokości ciała. Należy przerwać leczenie, jeżeli tempo wzrostu będzie zbyt wolne.

Dorośli z niedoborem hormonu wzrostu:

Leczenie należy rozpocząć od małej dawki: 0,15 - 0,3 mg na dobę. Dawkę zwiększa się stopniowo w zależności od poziomu IGF-I (insulinopodobnego czynnika wzrostu) w surowicy, a także zależnie od skuteczności i działań niepożądanych leczenia. Największa dawka dobowa rzadko przekracza 1,0 mg na dobę. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę.

U kobiet może być konieczne podawanie większych dawek niż u mężczyzn.

Naturalna produkcja hormonu maleje z wiekiem, dlatego z upływem czasu może być konieczne zmniejszenie dawki.

Dawkowanie należy kontrolować co 6 miesięcy.

U pacjentów w wieku powyżej 60 lat, leczenie należy rozpocząć od dawki 0,1 - 0,2 mg na dobę i stopniowo zwiększać w zależności od indywidualnego zapotrzebowania pacjenta. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę. Dawka podtrzymująca u tych pacjentów rzadko przekracza 0,5 mg na dobę.

Sposób użycia

Genotropin 5,3 w dwukomorowym wkładzie podaje się za pomocą wstrzykiwacza Genotropin Pen 5.3. Dwukomorowy wkład zawiera hormon wzrostu i rozpuszczalnik.

Genotropin 12 w dwukomorowym wkładzie podaje się za pomocą wstrzykiwacza Genotropin Pen 12. Dwukomorowy wkład zawiera hormon wzrostu i rozpuszczalnik.

Genotropin Pen: Po umieszczeniu dwukomorowego wkładu należy skręcić Genotropin Pen. Hormon wzrostu i rozpuszczalnik są automatycznie mieszane. Podczas przygotowywania NIE należy potrząsać roztworem.

|    NIE WSTRZĄSAĆ!    |

Wstrząsaniem można spowodować denaturację substancji czynnej leku prowadzącą do utraty właściwości biologicznych.

Należy zapoznać się z instrukcją użycia Genotropin Pen.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Genotropin

W razie wstrzyknięcia nadmiernej ilości leku Genotropin należy skontaktować się z lekarzem. Jednorazowe przedawkowanie ma wpływ na stężenie glukozy we krwi, które w konsekwencji może być zbyt małe lub zbyt duże. Może wystąpić uczucie drżenia, pocenie, senność, omdlenia oraz uczucie że „nie jest się sobą”.

Pominięcie zastosowania leku Genotropin

Nie należy stosować podwójnej dawki, w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Badania kliniczne u dzieci z niedoborem hormonu wzrostu:

Bardzo często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 pacjenta na 10):

-    Reakcje w miejscu wstrzyknięcia.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 pacjenta na 100):

-    Białaczka.

-    Ból stawów.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    Cukrzyca typu II.

-    Parestezje (zaburzenia czucia, mrowienie), łagodne nadciśnienie śródczaszkowe.

-    Ból mięśni, sztywność mięśniowo-szkieletowa.

-    Obrzęk obwodowy.

-    Zmniejszenie stężenia kortyzolu we krwi.

Badania kliniczne u dzieci z zespołem Turnera:

Bardzo często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 pacjenta na 10):

-    Ból stawów.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    Białaczka.

-    Cukrzyca typu II.

-    Parestezje (zaburzenia czucia, mrowienie), łagodne nadciśnienie śródczaszkowe.

-    Ból mięśni, sztywność mięśniowo-szkieletowa.

-    Obrzęk obwodowy, reakcje w miejscu wstrzyknięcia.

-    Zmniejszenie stężenia kortyzolu we krwi.

Badania kliniczne u dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek:

Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 pacjenta na 10):

-    Reakcje w miejscu wstrzyknięcia.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    Białaczka.

-    Cukrzyca typu II.

-    Parestezje (zaburzenia czucia, mrowienie), łagodne nadciśnienie śródczaszkowe.

-    Ból stawów, ból mięśni, sztywność mięśniowo-szkieletowa.

-    Obrzęk obwodowy.

-    Zmniejszenie stężenia kortyzolu we krwi.

Badania kliniczne u dzieci z opóźnieniem wzrastania wewnątrzmacicznego:

Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 pacjenta na 10):

-    Reakcje w miejscu wstrzyknięcia.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 pacjenta na 100):

-    Ból stawów.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    Białaczka.

-    Cukrzyca typu II.

-    Parestezje (zaburzenia czucia, mrowienie), łagodne nadciśnienie śródczaszkowe.

-    Ból mięśni, sztywność mięśniowo-szkieletowa.

-    Obrzęk obwodowy.

-    Zmniejszenie stężenia kortyzolu we krwi.

Badania kliniczne u dzieci z zespołem Pradera-Williego:

Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 pacjenta na 10):

-    Parestezje (zaburzenia czucia, mrowienie), łagodne nadciśnienie śródczaszkowe.

-    Ból stawów, ból mięśni.

-    Obrzęk obwodowy.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    Białaczka.

-    Cukrzyca typu II.

-    Sztywność mięśniowo-szkieletowa.

-    Reakcje w miejscu wstrzyknięcia.

-    Zmniejszenie stężenia kortyzolu we krwi.

Badania kliniczne u dorosłych z niedoborem hormonu wzrostu:

Bardzo często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 pacjenta na 10):

-    Ból stawów.

-    Obrzęk obwodowy.

Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 pacjenta na 10):

-    Parestezje (zaburzenia czucia, mrowienie).

-    Ból mięśni, sztywność mięśniowo-szkieletowa.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    Cukrzyca typu II.

-    Łagodne nadciśnienie śródczaszkowe.

-    Reakcje w miejscu wstrzyknięcia.

-    Zmniejszenie stężenia kortyzolu we krwi.

Bardzo rzadko obserwowano również reakcje zapalne mięśni wokół miejsca wstrzyknięcia, wywołane m-krezolem (substancja pomocnicza). W przypadku potwierdzenia przez lekarza wystąpienia takiej reakcji zaleca się zastosowanie leku nie zawierającego m-krezolu.

Miejsce wstrzyknięcia należy zmieniać, aby uniknąć zmian skórnych w postaci nierówności lub guzków.

Dodatkowe działania niepożądane, które zostały zgłoszone po wprowadzeniu leku do obrotu (występujące z nieznaną częstością):

Po wprowadzeniu leku do obrotu donoszono o rzadkich przypadkach nagłych zgonów pacjentów z zespołem Pradera-Williego, u których stosowano lek Genotropin. Związek przyczynowy z lekiem Genotropin nie został jednak ustalony.

Po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano przypadki zapalenia trzustki u pacjentów leczonych z powodu niedoboru hormonu wzrostu.

U dzieci leczonych hormonem wzrostu zgłaszano przypadki młodzieńczego złuszczenia głowy kości udowej i choroby Legg-Calve-Perthesa. Związek przyczynowy z lekiem Genotropin nie został jednak ustalony.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Genotropin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Lek należy przechowywać w temperaturze 2°C - 8°C (w lodówce), nie zamrażać. Lek może być przechowywany w temperaturze poniżej 25°C przez jeden miesiąc. Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Po przygotowaniu

Roztwór należy przechowywać w temperaturze 2°C - 8°C (w lodówce), nie zamrażać. Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Roztwór należy zużyć w ciągu 4 tygodni.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Genotropin 5,3

Substancją czynną leku jest somatropina. Wkład zawiera 6,1 mg (18,4 j.m.) somatropiny.

Pozostałe składniki to: glicyna, mannitol, sodu diwodorofosforan jednowodny (w przeliczeniu na bezwodny), sodu wodorofosforan dwunastowodny (w przeliczeniu na bezwodny).

Rozpuszczalnik zawiera m-krezol, mannitol, wodę do wstrzykiwań.

Po rozpuszczeniu, w 1 ml roztworu znajduje się 5,3 mg (16 j.m.) somatropiny.

Co zawiera lek Genotropin 12

Substancją czynną leku jest somatropina. Wkład zawiera 13,8 mg (41,4 j.m.) somatropiny.

Pozostałe składniki to: glicyna, mannitol, sodu diwodorofosforan jednowodny (w przeliczeniu na bezwodny), sodu wodorofosforan dwunastowodny (w przeliczeniu na bezwodny).

Rozpuszczalnik zawiera m-krezol, mannitol, wodę do wstrzykiwań.

Po rozpuszczeniu, w 1 ml roztworu znajduje się 12 mg (36 j.m.) somatropiny.

Jak wygląda lek i co zawiera opakowanie

Lek Genotropin jest dostępny w dwukomorowych wkładach, w których jedna komora zawiera substancję czynną w postaci białego proszku, druga natomiast przezroczysty roztwór będący rozpuszczalnikiem substancji czynnej.

Genotropin dostępny jest w opakowaniu zawierającym 1 lub 5 dwukomorowych wkładów.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent, CT13 9NJ Wielka Brytania

Wytwórca:

Pfizer Manufacturing Belgium NV Rijksweg 12 2870 Puurs Belgia

Vetter Pharma - Fertigung GmbH & Co. KG Schüztenstrasse 87 and 99-101 88212 Ravensburg Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa, tel.: 22 335 61 00 Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Inne źródła informacji

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych http://urpl.gov.pl

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

GENOTROPIN 5,3, 5,3 mg (16 j.m.), proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań GENOTROPIN 12, 12 mg (36 j.m.), proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Somatropinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta oraz instrukcją użytkowania wstrzykiwacza (GoQuick).

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

7.    Co to jest Genotropin i w jakim celu się go stosuje

8.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Genotropin

9.    Jak stosować Genotropin

10.    Możliwe działania niepożądane

11.    Jak przechowywać Genotropin

12.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Genotropin i w jakim celu się go stosuje

Genotropin zawiera somatropinę - ludzki hormon wzrostu produkowany w komórkach bakterii Escherichia coli otrzymywany technologią rekombinacji DNA. Somatropina jest niezbędna do prawidłowego wzrostu dzieci. U dorosłych z niedoborem hormonu wzrostu somatropina zmniejsza masę tkanki tłuszczowej i zwiększa masę mięśni.

Genotropin stosuje się u dzieci:

-    w zaburzeniach wzrostu spowodowanych przez niedostateczne wydzielanie hormonu wzrostu;

-    w zaburzeniach wzrostu związanych z zespołem Turnera (nieprawidłowa budowa chromosomów u dziewczynek);

-    w zaburzeniach wzrostu związanych z przewlekłą niewydolnością nerek;

-    w zaburzeniach wzrostu u niskich dzieci, które urodziły się ze zbyt małą masą ciała w stosunku do wieku ciążowego (tzn. były zbyt małe jak na czas trwania ciąży);

-    w zespole Pradera-Williego, w celu usprawnienia procesu wzrostu i poprawy budowy ciała.

Genotropin stosuje się u dorosłych jako terapię zastępczą u osób ze znacznym niedoborem hormonu wzrostu. Leczenie można rozpocząć zarówno w wieku dorosłym, jak i kontynuować leczenie rozpoczęte w wieku dziecięcym.

Jeżeli pacjent był leczony lekiem Genotropin w okresie dzieciństwa, po zakończeniu wzrostu należy zbadać ilości hormonu wzrostu. W przypadku stwierdzenia występowania ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu, lekarz może zalecić kontynuację leczenia.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Genotropin

Zanim rozpocznie się leczenie lekiem Genotropin, rozpoznanie choroby musi zostać potwierdzone. Leczenie może być prowadzone jedynie pod nadzorem lekarza posiadającego niezbędną wiedzę i doświadczenie.

Kiedy nie stosować leku Genotropin

- jeśli pacjent ma uczulenie na somatropinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

- jeśli u pacjenta występuje aktywna choroba nowotworowa. Należy poinformować lekarza o chorobie nowotworowej. Nowotwory muszą być nieaktywne, a terapia przeciwnowotworowa musi być zakończona przed rozpoczęciem leczenia lekiem Genotropin;

-    u dzieci, które zakończyły wzrost;

- jeśli u pacjenta występują ostre choroby zagrażające życiu, powikłania po operacji na otwartym sercu, po operacjach brzusznych i po urazach wielonarządowych, u chorych z ostrą niewydolnością oddechową itp. chorobami. Przed planowaną operacją bądź w trakcie hospitalizacji należy poinformować lekarza o przyjmowaniu hormonu wzrostu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    u chorych na cukrzycę; po rozpoczęciu podawania leku Genotropin może być konieczne skorygowanie dawki leku stosowanego w leczeniu cukrzycy;

- jeżeli istnieją czynniki ryzyka cukrzycy (np. jeśli pacjent ma nadwagę lub cukrzyca występuje u członków rodziny pacjenta);

-    u niektórych pacjentów po rozpoczęciu leczenia lekiem Genotropin może zajść konieczność rozpoczęcia terapii zastępczej hormonami tarczycy;

-    u pacjentów leczonych hormonami tarczycy może być niezbędna zmiana dawkowania tych leków;

- jeżeli pacjent zaczyna utykać (dotyczy tylko dzieci);

- w przypadku ciężkich lub nagłych bólów głowy, zaburzeń widzenia, nudności i (lub) wymiotów;

- gdy występują objawy skrzywienia kręgosłupa;

- jeśli u pacjenta wystąpi nasilający się ból brzucha, należy poinformować o tym lekarza;

- u osób w wieku powyżej 80 lat, ze względu na ograniczone doświadczenie w leczeniu osób w tej grupie wiekowej oraz większą podatność na występowanie działań niepożądanych.

Jeżeli leczenie ma związek z przewlekłym zaburzeniem czynności nerek, przed rozpoczęciem leczenia należy ocenić funkcję nerek; po transplantacji nerki lek Genotropin należy odstawić.

W zespole Pradera-Williego przed podjęciem leczenia oraz podczas jego trwania lekarz powinien zwrócić uwagę na występowanie następujących czynników ryzyka: ciężkiej otyłości, zaburzeń czynności układu oddechowego lub bezdechu sennego w wywiadzie oraz niezidentyfikowanych zakażeń układu oddechowego. Lekarz zaleci stosowanie odpowiedniej diety niskokalorycznej i (lub) przeprowadzi leczenie infekcji.

U pacjentów z opóźnieniem wzrastania wewnątrzmacicznego należy wykluczyć inne przyczyny zaburzeń wzrostu przed rozpoczęciem stosowania leku. Lekarz przed rozpoczęciem leczenia, a następnie co roku zleci badanie mające na celu oznaczenie stężenia insuliny i glukozy na czczo; również przed rozpoczęciem leczenia, a następnie dwa razy w ciągu roku lekarz zaleci oznaczenie stężenia IGF-I (insulinopodobnego czynnika wzrostu). Nie zaleca się rozpoczynania terapii u dzieci z opóźnieniem wzrastania wewnątrzmacicznego zbliżających się do okresu pokwitania.

Genotropin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Genotropin u kobiet w ciąży lub planujących w najbliższym czasie zajście w ciążę.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Genotropin nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Genotropin zawiera m-krezol

Lek Genotropin zawiera jako substancję pomocniczą m-krezol, który może mieć związek z występowaniem zapalenia mięśni. Należy zgłosić lekarzowi bóle mięśniowe lub nadmiernie nasilony ból w miejscu

wstrzyknięcia. W przypadku wystąpienia zapalenia mięśni lekarz zadecyduje o zastosowaniu innej postaci leku Genotropin, niezawierającej m-krezolu.

3.    Jak stosować lek Genotropin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz ustala dawkę dobierając ją indywidualnie dla każdego pacjenta.

Genotropin podaje się podskórnie. Miejsce wstrzyknięcia należy zmieniać, aby uniknąć zmian skórnych. Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza lub pielęgniarki.

Zaburzenia wzrostu u dzieci spowodowane przez niedostateczne wydzielanie hormonu wzrostu:

Zalecana dawka to: 0,025-0,035 mg/kg masy ciała na dobę lub 0,7-1,0 mg/m2 powierzchni ciała na dobę.

U dzieci z zespołem Pradera-Williego w celu przyspieszenia wzrostu i poprawy budowy ciała:

Zalecana dawka to: 0,035 mg/kg masy ciała na dobę lub 1,0 mg/m2 powierzchni ciała na dobę.

Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 2,7 mg/m2 powierzchni ciała na dobę. Nie należy leczyć dzieci, które rosną mniej niż 1 cm rocznie i wkrótce zakończą wzrost.

Zaburzenia wzrostu u dzieci związane z zespołem Turnera:

Zalecana dawka to: 0,045-0,050 mg/kg masy ciała na dobę lub 1,4 mg/m2 powierzchni ciała na dobę. Zaburzenia wzrostu towarzyszące przewlekłej niewydolności nerek:

Zalecana dawka to: 0,045-0,050 mg/kg masy ciała na dobę lub 1,4 mg/m2 powierzchni ciała na dobę. Jeżeli szybkość wzrostu będzie zbyt mała, może być konieczne zwiększenie dawki. Korekta dawki może być niezbędna po 6 miesiącach leczenia.

Zaburzenia wzrostu u niskich dzieci, które urodziły się ze zbyt małą masą ciała w stosunku do wieku ciążowego:

Zalecana dawka to: 0,035 mg/kg masy ciała na dobę (1 mg/m2 powierzchni ciała na dobę). Leczenie kontynuuje się, aż do osiągnięcia ostatecznej wysokości ciała. Należy przerwać leczenie, jeżeli tempo wzrostu będzie zbyt wolne.

Dorośli z niedoborem hormonu wzrostu:

Leczenie należy rozpocząć od małej dawki: 0,15 - 0,3 mg na dobę. Dawkę zwiększa się stopniowo w zależności od poziomu IGF-I (insulinopodobnego czynnika wzrostu) w surowicy, a także zależnie od skuteczności i działań niepożądanych leczenia. Największa dawka dobowa rzadko przekracza 1,0 mg na dobę. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę.

U kobiet może być konieczne podawanie większych dawek niż u mężczyzn.

Naturalna produkcja hormonu maleje z wiekiem, dlatego z upływem czasu może być konieczne zmniejszenie dawki.

Dawkowanie należy kontrolować co 6 miesięcy.

U pacjentów w wieku powyżej 60 lat, leczenie należy rozpocząć od dawki 0,1 - 0,2 mg na dobę i stopniowo zwiększać w zależności od indywidualnego zapotrzebowania pacjenta. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę. Dawka podtrzymująca u tych pacjentów rzadko przekracza 0,5 mg na dobę.

Sposób użycia

Genotropin roztwór do wstrzykiwań we wkładzie GoQuick. Umieszczony fabrycznie we wstrzykiwaczu dwukomorowy wkład zawiera hormon wzrostu i rozpuszczalnik.

Należy pamiętać, aby przed wymieszaniem nakręcić igłę na wstrzykiwacz GoQuick. Do każdego wstrzykiwania stosować nową igłę. Igła nie może być ponownie użyta.

Wymieszanie hormonu wzrostu i rozpuszczalnika następuje poprzez wkręcenie wkładu we wstrzykiwaczu (patrz Instrukcja dla użytkownika GoQuick). Następnie należy rozpuścić proszek poprzez delikatne przechylanie wstrzykiwacza przez 5-10 minut, aż do całkowitego rozpuszczenia proszku.

NIE WSTRZĄSAĆ!


Wstrząsaniem można spowodować denaturację substancji czynnej leku prowadzącą do utraty właściwości biologicznych.

Należy zapoznać się z treścią instrukcji użytkowania wstrzykiwacza GoQuick dołączonej do ulotki dla pacjenta.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Genotropin

W razie wstrzyknięcia nadmiernej ilości leku Genotropin należy skontaktować się z lekarzem. Jednorazowe przedawkowanie ma wpływ na stężenie glukozy we krwi, które w konsekwencji może być zbyt małe lub zbyt duże. Może wystąpić uczucie drżenia, pocenie, senność, omdlenia oraz uczucie że „nie jest się sobą”.

Pominięcie zastosowania leku Genotropin

Nie należy stosować podwójnej dawki, w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Badania kliniczne u dzieci z niedoborem hormonu wzrostu:

Bardzo często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 pacjenta na 10):

-    Reakcje w miejscu wstrzyknięcia.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 pacjenta na 100):

-    Białaczka.

-    Ból stawów.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    Cukrzyca typu II.

-    Parestezje (zaburzenia czucia, mrowienie), łagodne nadciśnienie śródczaszkowe.

-    Ból mięśni, sztywność mięśniowo-szkieletowa.

-    Obrzęk obwodowy.

-    Zmniejszenie stężenia kortyzolu we krwi.

Badania kliniczne u dzieci z zespołem Turnera:

Bardzo często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 pacjenta na 10):

-    Ból stawów.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    Białaczka.

-    Cukrzyca typu II.

-    Parestezje (zaburzenia czucia, mrowienie), łagodne nadciśnienie śródczaszkowe.

-    Ból mięśni, sztywność mięśniowo-szkieletowa.

-    Obrzęk obwodowy, reakcje w miejscu wstrzyknięcia.

-    Zmniejszenie stężenia kortyzolu we krwi.

Badania kliniczne u dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek:

Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 pacjenta na 10):

-    Reakcje w miejscu wstrzyknięcia.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    Białaczka.

-    Cukrzyca typu II.

-    Parestezje (zaburzenia czucia, mrowienie), łagodne nadciśnienie śródczaszkowe.

-    Ból stawów, ból mięśni, sztywność mięśniowo-szkieletowa.

-    Obrzęk obwodowy.

-    Zmniejszenie stężenia kortyzolu we krwi.

Badania kliniczne u dzieci z opóźnieniem wzrastania wewnątrzmacicznego:

Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 pacjenta na 10):

-    Reakcje w miejscu wstrzyknięcia.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 pacjenta na 100):

-    Ból stawów.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    Białaczka.

-    Cukrzyca typu II.

-    Parestezje (zaburzenia czucia, mrowienie), łagodne nadciśnienie śródczaszkowe.

-    Ból mięśni, sztywność mięśniowo-szkieletowa.

-    Obrzęk obwodowy.

-    Zmniejszenie stężenia kortyzolu we krwi.

Badania kliniczne u dzieci z zespołem Pradera-Williego:

Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 pacjenta na 10):

-    Parestezje (zaburzenia czucia, mrowienie), łagodne nadciśnienie śródczaszkowe.

-    Ból stawów, ból mięśni.

-    Obrzęk obwodowy.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    Białaczka.

-    Cukrzyca typu II.

-    Sztywność mięśniowo-szkieletowa.

-    Reakcje w miejscu wstrzyknięcia.

-    Zmniejszenie stężenia kortyzolu we krwi.

Badania kliniczne u dorosłych z niedoborem hormonu wzrostu:

Bardzo często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u więcej niż 1 pacjenta na 10):

-    Ból stawów.

-    Obrzęk obwodowy.

Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 pacjenta na 10):

-    Parestezje (zaburzenia czucia, mrowienie).

-    Ból mięśni, sztywność mięśniowo-szkieletowa.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    Cukrzyca typu II.

-    Łagodne nadciśnienie śródczaszkowe.

-    Reakcje w miejscu wstrzyknięcia.

-    Zmniejszenie stężenia kortyzolu we krwi.

Bardzo rzadko obserwowano również reakcje zapalne mięśni wokół miejsca wstrzyknięcia, wywołane m-krezolem (substancja pomocnicza). W przypadku potwierdzenia przez lekarza wystąpienia takiej reakcji zaleca się zastosowanie leku nie zawierającego m-krezolu.

Miejsce wstrzyknięcia należy zmieniać, aby uniknąć zmian skórnych w postaci nierówności lub guzków.

Dodatkowe działania niepożądane, które zostały zgłoszone po wprowadzeniu leku do obrotu (występujące z nieznaną częstością):

Po wprowadzeniu leku do obrotu donoszono o rzadkich przypadkach nagłych zgonów pacjentów z zespołem Pradera-Williego, u których stosowano lek Genotropin. Związek przyczynowy z lekiem Genotropin nie został jednak ustalony.

Po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano przypadki zapalenia trzustki u pacjentów leczonych z powodu niedoboru hormonu wzrostu.

U dzieci leczonych hormonem wzrostu zgłaszano przypadki młodzieńczego złuszczenia głowy kości udowej i choroby Legg-Calve-Perthesa. Związek przyczynowy z lekiem Genotropin nie został jednak ustalony.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Genotropin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po „Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Lek należy przechowywać w temperaturze 2°C - 8°C (w lodówce), nie zamrażać. Lek może być przechowywany w temperaturze poniżej 25°C przez jeden miesiąc. Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Po przygotowaniu

Roztwór należy przechowywać w temperaturze 2°C - 8°C (w lodówce), nie zamrażać. Przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Roztwór należy zużyć w ciągu 4 tygodni.

Jeżeli stosowana jest ochronna nakładka na igłę, wstrzykiwacz należy przechowywać z ochronną nakładką na igłę oraz z nałożoną czarną zatyczką.

Jeżeli nie jest stosowana ochronna nakładka na igłę, wstrzykiwacz należy przechowywać z założoną białą zatyczką (Patrz Instrukcja dla użytkownika).

Czynności te pomogą chronić lek Genotropin przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Genotropin 5,3

Substancją czynną leku jest somatropina. Wkład zawiera 6,1 mg (18,4 j.m.) somatropiny.

Pozostałe składniki to: glicyna, mannitol, sodu diwodorofosforan jednowodny (w przeliczeniu na bezwodny), sodu wodorofosforan dwunastowodny (w przeliczeniu na bezwodny).

Rozpuszczalnik zawiera m-krezol, mannitol, wodę do wstrzykiwań.

Po rozpuszczeniu, w 1 ml gotowego do użycia roztworu znajduje się 5,3 mg (16 j.m.) somatropiny.

Co zawiera lek Genotropin 12

Substancją czynną leku jest somatropina. Wkład zawiera 13,8 mg (41,4 j.m.) somatropiny.

Pozostałe składniki to: glicyna, mannitol, sodu diwodorofosforan jednowodny (w przeliczeniu na bezwodny), sodu wodorofosforan dwunastowodny (w przeliczeniu na bezwodny).

Rozpuszczalnik zawiera m-krezol, mannitol, wodę do wstrzykiwań.

Po rozpuszczeniu, w 1 ml gotowego do użycia roztworu znajduje się 12 mg (36 j.m.) somatropiny.

Jak wygląda lek i co zawiera opakowanie

Lek Genotropin jest dostępny w napełnionych fabrycznie, wielodawkowych, jednorazowych wstrzykiwaczach GoQuick zawierających dwukomorowe wkłady, w których jedna komora zawiera substancję czynną w postaci białego proszku, druga natomiast przezroczysty roztwór będący rozpuszczalnikiem substancji czynnej.

Genotropin jest dostępny w opakowaniu zawierającym jeden lub pięć wstrzykiwaczy GoQuick.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny:

Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent, CT13 9NJ Wielka Brytania

Wytwórca:

Pfizer Manufacturing Belgium NV Rijksweg 12 2870 Puurs Belgia

Vetter Pharma - Fertigung GmbH & Co. KG Schüztenstrasse 87 and 99-101 88212 Ravensburg Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa, tel.: 22 335 61 00 Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Inne źródła informacji

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych http://urpl.gov.pl

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA WSTRZYKIWACZA GOQUICK®5,3

Ważna informacja

Należy przeczytać całą instrukcję przed zastosowaniem wstrzykiwacza GoQuick.

W przypadku pytań dotyczących zalecanej dawki lub leczenia lekiem Genotropin 5,3 należy skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką.

Informacje o wstrzykiwaczu GoQuick

GoQuick jest napełnionym fabrycznie, wielodawkowym, jednorazowym wstrzykiwaczem zawierającym 5,3 mg somatropiny. Lek Genotropin 5,3 we wstrzykiwaczu mieszany jest tylko raz, przy pierwszym użyciu wstrzykiwacza. Pojedynczy wstrzykiwacz może zostać użyty w ciągu 28 dni po wymieszaniu leku. We wstrzykiwaczu nie wymienia się wkładów. Po opróżnieniu wstrzykiwacza należy zastosować nowy wstrzykiwacz.

Wstrzykiwacz jest wyposażony w pamięć dawki. We wstrzykiwaczu dawkę ustala się jeden raz. Następnie przy każdym wstrzyknięciu podawana jest taka sama dawka. Wstrzykiwacz można stosować wraz z nakładką ochronną na igłę lub bez niej.

Przed użyciem wstrzykiwacza GoQuick należy:

•    Zostać przeszkolonym przez lekarza lub pielęgniarkę.

•    Znać swoją dawkę i oraz części wstrzykiwacza.

•    Upewnić się, że posiada się wstrzykiwacz z niebieskim przyciskiem podania dawki.

•    Umyć ręce.

Igja    Ochronna nakładka na igłę

(niedołączana do wstrzykiwacza)    (nied°łącz°na d° wstrzykiwacza)


^£EJ

=i -0!

i i

O

Zewnętrzna

1 1

Wewnętrzna Igła

Folia

osłona igły

osłona igły

ochronnaUstawianie i używanie nowego wstrzykiwacza GoQuick


Krok 1. Założenie igły

a.    Zdjąć białą zatyczkę ze wstrzykiwacza.

b.    Zdjąć folię ochronną z nowej igły.

c.    Mocno chwycić wkład (Rycina 1).

d.    Nałożyć igłę na końcówkę wkładu.

e.    Delikatnie nakręcić igłę na wstrzykiwacz. Nie przekręcić gwintu.

f.    Pozostawić obie osłony na igle.

Krok 2. Wymieszanie leku Genotropin 5,3

a.    Trzymać wstrzykiwacz skierowany igłą do góry i literą A do siebie (Rycina 2).

b.    Mocno wkręcić wkład we wstrzykiwacz do momentu wyczucia kliknięcia, kiedy litera B znajdzie się w nacięciu.

• Delikatnie przechylać wstrzykiwacz na boki. Nie potrząsać. Potrząsanie może uszkodzić hormon wzrostu.

c.    Sprawdzić, czy płyn we wkładzie jest przejrzysty. Cały proszek powinien się rozpuścić.

• Jeżeli proszek jest widoczny delikatnie przechylać wstrzykiwacz na boki jeszcze kilka razy.

d.    Ponownie sprawdzić płyn. Upewnić się, że jest przejrzysty.

• Jeżeli płyn jest przejrzysty, przej ść do kroku 3.

• Jeżeli płyn jest dalej mętny lub widać proszek, użyć nowego wstrzykiwacza.

Krok 3. Usunięcie powietrza

a. Zdjąć zewnętrzną osłonę igły, zachować do zabezpieczenia zużytej igły (Rycina 3a).

b.    Wewnętrzną osłonę igły pozostawić na miejscu.

c.    Trzymać wstrzykiwacz skierowany igłą do góry (Rycina 3b).

d.    Postukać delikatnie we wkład, aby spowodować przesunięcie się uwięzionego powietrza do góry.

e.    Mocno wkręcić wkład we wstrzykiwacz do momentu wyczucia kliknięcia, kiedy litera C znajdzie się w nacięciu.

• Dookoła wewnętrznej osłony igły może pojawić się niewielka ilość płynu.

Krok 4. Nałożenie nakładki ochronnej (opcja)

a. Zdjąć czarną zatyczkę z nakładki ochronnej (Rycina 4a).

•    Jeżeli zabezpieczenie igły wysunie się, należy wepchnąć je z powrotem

w nakładkę ochronną do momentu wyczucia kliknięcia, kiedy zabezpieczenie igły zostanie prawidłowo umieszczone.

b.    Chwycić wstrzykiwacz jedną ręką poniżej niebieskiego logo. Drugą ręką chwycić ochronną nakładkę na igłę poniżej zabezpieczenia igły (Rycina 4b).


c. Ustawić czarne logo na nakładce ochronnej igły w jednej linii z niebieskim logo na wstrzykiwaczu. Ostrożnie nałożyć ochronną nakładkę na igłę na wstrzykiwacz do momentu zatrzaśnięcia nakładki w prawidłowym położeniu.

Krok 5. Ładowanie dawki leku

a. Zdjąć wewnętrzną osłonę igły i wyrzucić ją (Rycina 5a).

b.    Upewnić się, że w okienku z oznaczeniem dawki ustawiona jest dawka 0,1 mg.

c.    Przekręcać szare pokrętło w kierunku wskazywanym przez strzałki do momentu, gdy przestanie klikać (Rycina 5b).

d. Trzymać wstrzykiwacz z igłą skierowaną do góry (Rycina 5c z nakładką ochronną na igłę lub bez niej).

e.    Naciskać niebieski przycisk podawania dawki do momentu pojawienia się płynu.

f. Jeżeli płyn nie pojawi się podczas czynności opisanej w podpunkcie „e”, powtórzyć podpunkty b-e kroku piątego (maksymalnie dwa razy).

g.    Jeżeli płyn dalej się nie pojawia, nie używać tego wstrzykiwacza.

• Więcej informacji znajduje się w części zatytułowanej „Pytania i odpowiedzi”.

h. W przypadku używania ochronnej nakładki na igłę nacisnąć czarny przycisk, aby wysunąć zabezpieczenie igły (Rycina 5d).

Krok 6. Ustawienie dawki

• Za pomocą czarnego pierścienia ustawić dawkę leku. Zachować

ostrożność, aby nie przesunąć szarego pokrętła przy ustawianiu dawki.

a.    Chwycić czarny pierścień jak pokazano na ryc. 6.

b.    Przekręcać czarny pierścień do momentu ustawienia zalecanej dawki w jednej linii z białym wskaźnikiem. Lekarz poinformował/a Pana/Panią, jaka dawka jest odpowiednia.

c.    Jeżeli wybrana dawka rozminie się z białym wskaźnikiem, należy przekręcić czarny pierścień w drugą stronę, aby ustawić odpowiednią wartość dawki.

d.    Po ustawieniu odpowiedniej dawki nie należy jej zmieniać, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Uwaga: jeżeli nie można przekręcić czarnego pierścienia, należy naciskać

niebieski przycisk podawania dawki do momentu, gdy przestanie klikać.

Następnie ustawić dawkę za pomocą czarnego pierścienia. (Więcej

informacji znajduje się w części zatytułowanej „Pytania i odpowiedzi”).

Krok 7. Przygotowanie dawki leku

a.    Przekręcać szare pokrętło w kierunku wskazywanym przez strzałkę do momentu, gdy przestanie klikać (Rycina 7a).

b.    Wartość wybranej dawki widoczna na czarnym sztyfcie powinna ustawić się w jednej linii z białym wskaźnikiem.

c.    Upewnić się, że wartość dawki widoczna na czarnym sztyfcie odpowiada wartości ustawionej w okienku z oznaczeniem dawki. Na rycinie 7b widać przykładową sytuację.

d. Jeżeli wartości dawki nie są takie same, upewnić się, że szare pokrętło zostało przekręcone w prawidłowym kierunku wskazywanym przez strzałkę do momentu, gdy przestało klikać.

Krok 8. Wstrzyknięcie leku

a.    Przygotować miejsce wkłucia w sposób zalecony przez lekarza lub pielęgniarkę.

b.    Trzymać wstrzykiwacz nad miejscem wkłucia.

c.    Opuścić wstrzykiwacz, aby wkłuć się igłą w skórę.

d.    Kciukiem, naciskać niebieski przycisk do momentu, gdy przestanie klikać (Rycina 8).

•    Odczekać 5 sekund przed wyjęciem igły ze skóry. Podczas

oczekiwania utrzymywać lekki nacisk kciuka na przycisku.

e.    Wyj ąć wstrzykiwacz ze skóry bez przekrzywiania go na boki.

Krok 9. Usunięcie igły; założenie zatyczki wstrzykiwacza; przechowywanie wstrzykiwacza


Krok 9a: Z ochronną nakładką na igłę

a.    Umieścić zewnętrzną osłonę igły na końcu zabezpieczenia igły (Rycina 9a).

b.    Za pomocą osłony igły wcisnąć zabezpieczenie igły do momentu, gdy zatrzaśnie się w prawidłowej pozycji.

c. Trzymając za osłonę igły, odkręcić igłę i umieścić w odpowiednim pojemniku na zużyte igły.

d.    Pozostawić ochronną nakładkę na igłę na wstrzykiwaczu.

e.    Założyć czarną zatyczkę na ochronną nakładkę na igłę. Przechowywać wstrzykiwacz w lodówce.

Krok 9b: Bez ochronnej nakładki na igłę

a.    Nie dotykać igły.

b.    Ostrożnie nałożyć zewnętrzną osłonę na igłę (Rycina 9b).

c.    Trzymając za osłonę igły, odkręcić igłę i umieścić w odpowiednim pojemniku na zużyte igły.

d.    Założyć białą zatyczkę na wstrzykiwacz. Przechowywać wstrzykiwacz w lodówce.

Ponowne użycie wstrzykiwacza GoQuick

1. Zdjąć czarną zatyczkę z ochronnej nakładki na igłę lub białą zatyczkę ze wstrzykiwacza.

2.


Założyć nową igłę.

• Z ochronną nakładką na igłę:

•    Jeżeli zabezpieczenie igły wysunie się, należy wcisnąć je z powrotem na miejsce.

•    Założyć nową igłę na końcówce wkładu.

• Bez ochronnej nakładki na igłę:

• Umocować nową igłę na końcówce wkładu.

3. Zdjąć obie osłony igły. Zachować zewnętrzną osłonę.


4. W przypadku używania ochronnej nakładki na igłę nacisnąć czarny przycisk, aby wysunąć zabezpieczenie igły.

5. Aby załadować dawkę, przekręcać szare pokrętło do momentu, gdy przestanie klikać.

6. Upewnić się, że ustawiona dawka odpowiada wartości ustawionej w okienku z oznaczeniem dawki.

•    Jeżeli wartość ustawionej dawki jest niższa, we wstrzykiwaczu znajduje się niepełna dawka leku Genotropin 5,3.

•    W przypadku, gdy we wstrzykiwaczu znajduje się niepełna dawka leku proszę postępować zgodnie z zaleceniami lekarza lub pielęgniarki.

7. Przygotować miejsce wkłucia w sposób zalecony przez lekarza lub pielęgniarkę.

8.    Wykonać wstrzyknięcie.

• Opuścić wstrzykiwacz, aby wkłuć się igłą w skórę.

•    Naciskać niebieski przycisk do momentu, gdy przestanie klikać.

• Odczekać 5 sekund przed wyjęciem igły ze skóry. Podczas oczekiwania utrzymywać lekki nacisk kciuka na przycisku.

•    Wyjąć wstrzykiwacz ze skóry bez przekrzywiania go na boki.

9. Usunąć igłę.


•    Z ochronną nakładką na igłę:

•    Za pomocą osłony igły wcisnąć zabezpieczenie igły do momentu, gdy zatrzaśnie się w prawidłowej pozycji.

•    Bez ochronnej nakładki na igłę:

•    Ostrożnie nałożyć zewnętrzną osłonę na igłę.

• Trzymając za osłonę igły, odkręcić igłę. Umieścić igłę w odpowiednim pojemniku na zużyte igły.

10. Założyć zatyczkę na nakładkę ochronną lub wstrzykiwacz. Wstrzykiwacz przechowywać w lodówce.

INFORMACJE DODATKOWE

Przechowywanie

• Informacje dotyczące przechowywania wstrzykiwacza GoQuick znajdują się na drugiej stronie niniejszej ulotki.

•    Po upływie 4 tygodni należy wyrzucić wstrzykiwacz, nawet jeżeli pozostała w nim jakaś ilość leku.

•    Nie należy zamrażać wstrzykiwacza GoQuick lub wystawiać go na działanie temperatur ujemnych.

•    Nie należy używać wstrzykiwacza GoQuick po terminie ważności.

• Wyrzucając wstrzykiwacz, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Użytkowanie

•    Nie należy mieszać proszku z płynem we wstrzykiwaczu GoQuick, jeżeli igła nie jest umocowana na wstrzykiwaczu.

• Nie należy przechowywać wstrzykiwacza GoQuick z zamontowaną igłą. Lek Genotropin 5,3 może wyciekać ze wstrzykiwacza, a we wkładzie mogą gromadzić się bąbelki powietrza. Należy zawsze zdejmować igłę i nakładać zatyczkę na wstrzykiwacz lub ochronną nakładkę igły przed odłożeniem wstrzykiwacza.

•    Należy dokładać starań, aby nie upuścić wstrzykiwacza GoQuick.

•    W przypadku upuszczenia wstrzykiwacza konieczne jest ponowne załadowanie dawki zgodnie z opisem (Krok 5. Ustawianie i używanie nowego wstrzykiwacza GoQuick). Jednak, jeżeli dowolna część wstrzykiwacza GoQuick wydaje się zepsuta lub uszkodzona, nie należy używać tego wstrzykiwacza. W celu otrzymania nowego wstrzykiwacza, proszę skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką.

•    Należy czyścić wstrzykiwacz i ochronną nakładkę na igłę wilgotną ściereczką. Nie należy wkładać wstrzykiwacza do wody.

Igiy

•    Do każdego wstrzyknięcia należy użyć nowej igły.

• Wszystkie zużyte igły należy umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady o ostrych krawędziach. Wyrzucając igły, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa. W przypadku wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

•    Tylko jedna osoba może używać wstrzykiwacza i igieł.

Informacje ogólne

•    Cyfry i linie na wkładzie mogą pomóc w ocenie ilości leku Genotropin 5,3 pozostałej we wstrzykiwaczu.

• Jeżeli podczas ponownego użycia wstrzykiwacza podczas kroku 6. okaże się, że wstrzykiwacz nie zawiera pełnej dawki leku Genotropin 5,3, skala na czarnym sztyfcie wskazuje, jaka ilość leku pozostała we wstrzykiwaczu.

•    Pacjenci niewidomi lub niedowidzący powinni używać wstrzykiwacza GoQuick jedynie z pomocą osoby przeszkolonej w stosowaniu wstrzykiwacza.

• Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza lub pielęgniarki dotyczącymi mycia rąk i oczyszczania skóry przed wykonaniem wstrzyknięcia.

• Nie należy wyrzucać ochronnej nakładki na igłę. Aby zdjąć nakładkę ze wstrzykiwacza, należy ją odkręcić, a następnie zachować do zastosowania z każdym nowym wstrzykiwaczem.

• W przypadku pytań dotyczących używania wstrzykiwacza GoQuick należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytanie

Odpowiedź

Co należy zrobić, jeżeli po wykonaniu wstrzyknięcia na końcu igły pojawi się więcej niż niewielka kropla płynu?

Podczas następnego wstrzyknięcia należy odczekać pełne 5 sekund przed wyjęciem igły ze skóry. Jeżeli znów pewna ilość płynu pojawi się po wyjęciu igły, następnym razem należy odczekać nieco dłużej.

Czy jeżeli we wkładzie widoczne są bąbelki powietrza, stanowi to jakiś problem?

Nie, w trakcie zwykłego użytkowania produktu niewielkie ilości powietrza mogą pojawiać się we wkładzie.

Co należy zrobić, jeżeli zauważę, że lek Genotropin 5,3 wycieka ze wstrzykiwacza?

Należy upewnić się, że igła została prawidłowo zamontowana.

Co należy zrobić, jeżeli wstrzykiwacz, będący w użyciu, nie był przechowywany w lodówce przez jedną noc?

Należy wyrzucić ten wstrzykiwacz i zastosować nowy.

Co należy zrobić, jeżeli nie da się przekręcić czarnego pierścienia?

Prawdopodobnie szare pokrętło zostało przypadkowo poruszone. Jeżeli tak się stało, czarny pierścień blokuje się, aby nie dopuścić do zmiany dawki w trakcie wstrzyknięcia.

Aby zwolnić czarny pierścień, należy naciskać niebieski przycisk do momentu, gdy przestanie klikać. Uwaga: z igły zacznie wyciekać płyn. Następnie należy kontynuować ustawianie dawki za pomocą czarnego pierścienia.

Co się stanie, jeżeli lekarz zmieni dawkę już po rozpoczęciu używania nowego wstrzykiwacza?

Należy ustawić nową dawkę, przekręcając czarny pierścień.

Co się stanie, jeżeli wstrzyknę nieprawidłową dawkę?

Należy niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z lekarzem lub pielęgniarką i postępować zgodnie z ich zaleceniami.

Co się stanie, jeżeli nie uda mi się załadować wstrzykiwacza (tj. jeżeli w czasie wykonywania kroku 5g płyn nie pojawi się)?

Należy skontaktować się telefonicznie z lekarzem i postępować zgodnie z ich zaleceniami.

Jakie dawki można podawać, stosując wstrzykiwacz GoQuick?

Stosując wstrzykiwacz GoQuick, można podawać dawki w zakresie od 0,10 mg do 1,5 mg leku Genotropin 5,3. Każde kliknięcie czarnego pierścienia zmienia dawkę o 0,05 mg.

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA WSTRZYKIWACZA GOQUICK®12 Ważna informacja

Należy przeczytać całą instrukcję przed zastosowaniem wstrzykiwacza GoQuick.

W przypadku pytań dotyczących zalecanej dawki lub leczenia lekiem Genotropin 12 należy skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką.

Informacje o wstrzykiwaczu GoQuick

GoQuick jest napełnionym fabrycznie, wielodawkowym, jednorazowym wstrzykiwaczem zawierającym 12 mg somatropiny. Lek Genotropin 12 we wstrzykiwaczu mieszany jest tylko raz, przy pierwszym użyciu wstrzykiwacza. Pojedynczy wstrzykiwacz może zostać użyty w ciągu 28 dni po wymieszaniu leku. We wstrzykiwaczu nie wymienia się wkładów. Po opróżnieniu wstrzykiwacza należy zastosować nowy.

Wstrzykiwacz jest wyposażony w pamięć dawki. We wstrzykiwaczu dawkę ustala się jeden raz. Następnie przy każdym wstrzyknięciu podawana jest taka sama dawka. Wstrzykiwacz można stosować wraz z nakładką ochronną na igłę lub bez niej.

Przed użyciem wstrzykiwacza GoQuick należy:

•    Zostać przeszkolonym przez lekarza lub pielęgniarkę.

•    Znać swoją dawkę oraz części wstrzykiwacza.

•    Upewnić się, że posiada się wstrzykiwacz z fioletowym przyciskiem podania dawki.

•    Umyć ręce.

koncowka wkładu


Nacięcie


Fioletowe loso


Bialv wskaźnik


W iclkosc dawki


ZVC1SK


podania


i ławki


OD]


Biała zatyczka Wkład


(. zainy pierścień


Czarny sztyft


pokrętło


Igja    Ochronna nakładka na igłę

(niedołączana do wstrzykiwacza)    (niedrfącMm d° wiitaykiw^a)

Zewnętrzna Wewnętrzna Igła Folia osłona igły osłona igły    ochronna


Czarna Zabezpieczenie Czarny przycisk zatyczka igły    zwalniający

zabezpieczenie igły


Ustawianie i używanie nowego wstrzykiwacza GoQuick

Krok 1. Założenie igły

g.    Zdjąć białą zatyczkę ze wstrzykiwacza.

h.    Zdjąć folię ochronną z nowej igły.

i.    Mocno chwycić wkład (Rycina 1).

j.    Nałożyć igłę na końcówkę wkładu.

k.    Delikatnie nakręcić igłę na wstrzykiwacz. Nie przekręcić gwintu.

l.    Pozostawić obie osłony na igle.

Krok 2. Wymieszanie leku Genotropin 12

e. Trzymać wstrzykiwacz skierowany igłą do góry i literą A do siebie (Rycina 2).

f.    Mocno wkręcić wkład we wstrzykiwacz do momentu wyczucia kliknięcia, kiedy litera B znajdzie się w nacięciu.

• Delikatnie przechylać wstrzykiwacz na boki. Nie potrząsać. Potrząsanie może uszkodzić hormon wzrostu.

g. Sprawdzić, czy płyn we wkładzie jest przejrzysty. Cały proszek powinien się rozpuścić.

• Jeżeli proszek jest widoczny delikatnie przechylać wstrzykiwacz na boki jeszcze kilka razy.

h.    Ponownie sprawdzić płyn. Upewnić się, że jest przejrzysty.

• Jeżeli płyn jest przejrzysty, przej ść do kroku 3.

• Jeżeli płyn jest dalej mętny lub widać proszek, użyć nowego wstrzykiwacza.

Krok 3. Usunięcie powietrza

f.    Zdjąć zewnętrzną osłonę igły, zachować do zabezpieczenia zużytej igły (Rycina 3a).

g.    Wewnętrzną osłonę igły pozostawić na miejscu.

h.    Trzymać wstrzykiwacz skierowany igłą do góry (Rycina 3b).

i. Postukać delikatnie we wkład, aby spowodować przesunięcie się uwięzionego powietrza do góry.

j. Mocno wkręcić wkład we wstrzykiwacz do momentu wyczucia kliknięcia, kiedy litera C znajdzie się w nacięciu.

•    Dookoła wewnętrznej osłony igły może pojawić się niewielka ilość

płynu.

Krok 4. Nałożenie nakładki ochronnej (opcja)

d. Zdjąć czarną zatyczkę z nakładki ochronnej (Rycina 4a).

•    Jeżeli zabezpieczenie igły wysunie się, należy wepchnąć je z powrotem

w nakładkę ochronną do momentu wyczucia kliknięcia, kiedy zabezpieczenie igły zostanie prawidłowo umieszczone.


e.    Chwycić wstrzykiwacz jedną ręką poniżej fioletowego logo. Drugą ręką chwycić ochronną nakładkę na igłę poniżej zabezpieczenia igły (Rycina 4b).

f. Ustawić czarne logo na nakładce ochronnej igły w jednej linii z fioletowym logo na wstrzykiwaczu. Ostrożnie nałożyć ochronną nakładkę na igłę na wstrzykiwacz do momentu zatrzaśnięcia nakładki w prawidłowym położeniu.

Krok 5. Ładowanie dawki leku

i. Zdjąć wewnętrzną osłonę igły i wyrzucić ją (Rycina 5a).

j. Upewnić się, że w okienku z oznaczeniem dawki ustawiona jest dawka 0,3 mg.

k.    Przekręcać szare pokrętło w kierunku wskazywanym przez strzałki do momentu, gdy przestanie klikać (Rycina 5b).

l.    Trzymać wstrzykiwacz z igłą skierowaną do góry (Rycina 5c z nakładką ochronną na igłę lub bez niej).

m.    Naciskać fioletowy przycisk podawania dawki do momentu pojawienia się płynu.

n.    Jeżeli płyn nie pojawi się podczas czynności opisanej w podpunkcie „e”, powtórzyć podpunkty b-e kroku piątego (maksymalnie dwa razy).

o. Jeżeli płyn dalej się nie pojawia, nie używać tego wstrzykiwacza.

• Więcej informacji znajduje się w części zatytułowanej „Pytania i odpowiedzi”.

p. W przypadku używania ochronnej nakładki na igłę nacisnąć czarny przycisk, aby wysunąć zabezpieczenie igły (Rycina 5d).


Krok 6. Ustawienie dawki

• Za pomocą czarnego pierścienia ustawić dawkę leku. Zachować

ostrożność, aby nie przesunąć szarego pokrętła przy ustawianiu dawki.

e.    Chwycić czarny pierścień jak pokazano na ryc. 6.

f.    Przekręcać czarny pierścień do momentu ustawienia się wybranej dawki w jednej linii z białym wskaźnikiem. Lekarz poinformował/a Pana/Panią, jaka dawka jest odpowiednia.

g.    Jeżeli wybrana dawka rozminie się z białym wskaźnikiem, należy przekręcić czarny pierścień w drugą stronę, aby ustawić odpowiednią wartość dawki.

h.    Po ustawieniu odpowiedniej dawki nie należy jej zmieniać, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Uwaga: jeżeli nie można przekręcić czarnego pierścienia, należy naciskać

fioletowy przycisk podawania dawki do momentu, gdy przestanie klikać.

Następnie ustawić dawkę za pomocą czarnego pierścienia. (Więcej

informacji znajduje się w części zatytułowanej „Pytania i odpowiedzi”).

Krok 7. Przygotowanie dawki leku

e.    Przekręcać szare pokrętło w kierunku wskazywanym przez strzałkę do momentu, gdy przestanie klikać (Rycina 7a).

f.    Wartość wybranej dawki widoczna na czarnym sztyfcie powinna ustawić się w jednej linii z białym wskaźnikiem.

g.    Upewnić się, że wartość dawki widoczna na czarnym sztyfcie odpowiada wartości ustawionej w okienku z oznaczeniem dawki. Na rycinie 7b widać przykładową sytuację.

h. Jeżeli wartości dawki nie są takie same, upewnić się, że szare pokrętło zostało przekręcone w prawidłowym kierunku wskazywanym przez strzałkę do momentu, gdy przestało klikać.

Krok 8. Wstrzyknięcie leku

f.    Przygotować miejsce wkłucia w sposób zalecony przez lekarza lub pielęgniarkę.

g.    Trzymać wstrzykiwacz nad miejscem wkłucia.

h.    Opuścić wstrzykiwacz, aby wkłuć się igłą w skórę.

i.    Kciukiem, naciskać fioletowy przycisk do momentu, gdy przestanie klikać (Rycina 8).

• Odczekać 5 sekund przed wyjęciem igły ze skóry. Podczas oczekiwania utrzymywać lekki nacisk kciuka na przycisku.

j.    Wyjąć wstrzykiwacz ze skóry bez przekrzywiania go na boki.

Krok 9. Usunięcie igły; założenie zatyczki wstrzykiwacza; przechowywanie wstrzykiwacza

Krok 9a: Z ochronną nakładką na igłę

f.    Umieścić zewnętrzną osłonę igły na końcu zabezpieczenia igły (Rycina 9a).

g.    Za pomocą osłony igły wcisnąć zabezpieczenie igły do momentu, gdy zatrzaśnie się w prawidłowej pozycji.

h. Trzymając za osłonę igły, odkręcić igłę i umieścić w odpowiednim pojemniku na zużyte igły.

i.    Pozostawić ochronną nakładkę na igłę na wstrzykiwaczu.

j.    Założyć czarną zatyczkę na ochronną nakładkę na igłę. Przechowywać wstrzykiwacz w lodówce.

Krok 9b: Bez ochronnej nakładki na igłę

e.    Nie dotykać igły.

f.    Ostrożnie nałożyć zewnętrzną osłonę na igłę (Rycina 9b).

g.    Trzymając za osłonę igły, odkręcić igłę i umieścić w odpowiednim pojemniku na zużyte igły.

h.    Założyć białą zatyczkę na wstrzykiwacz. Przechowywać wstrzykiwacz w lodówce.

Ponowne użycie wstrzykiwacza GoQuick

11. Zdjąć czarną zatyczkę z ochronnej nakładki na igłę lub białą zatyczkę ze wstrzykiwacza.

12. Założyć nową igłę.

• Z ochronną nakładką na igłę:

•    Jeżeli zabezpieczenie igły wysunie się, należy wcisnąć je z powrotem na miejsce.

• Założyć nową igłę na końcówce wkładu.

• Bez ochronnej nakładki na igłę:

• Umocować nową igłę na końcówce wkładu

13. Zdjąć obie osłony igły. Zachować zewnętrzną osłonę.

14. W przypadku używania ochronnej nakładki na igłę nacisnąć czarny przycisk, aby wysunąć zabezpieczenie igły.

15. Aby załadować dawkę, przekręcać szare pokrętło do momentu, gdy przestanie klikać.

16. Upewnić się, że ustawiona dawka odpowiada wartości ustawionej w okienku z oznaczeniem dawki.

•    Jeżeli wartość ustawionej dawki jest niższa, we wstrzykiwaczu znajduje się niepełna dawka leku Genotropin 12.

•    W przypadku, gdy we wstrzykiwaczu znajduje się niepełna dawka leku proszę postępować zgodnie z zaleceniami lekarza lub pielęgniarki.

17.    Przygotować miejsce wkłucia w sposób zalecony przez lekarza lub pielęgniarkę.

18.    Wykonać wstrzyknięcie.

•    Opuścić wstrzykiwacz, aby wkłuć się igłą w skórę.

•    Naciskać fioletowy przycisk do momentu, gdy przestanie klikać.

•    Odczekać 5 sekund przed wyjęciem igły ze skóry. Podczas oczekiwania utrzymywać lekki nacisk kciuka na przycisku.


• Wyjąć wstrzykiwacz ze skóry bez przekrzywiania go na boki.


19. Usunąć igłę.

•    Z ochronną nakładką na igłę:

•    Za pomocą osłony igły wcisnąć zabezpieczenie igły do momentu, gdy zatrzaśnie się w prawidłowej pozycji.

•    Bez ochronnej nakładki na igłę:

•    Ostrożnie nałożyć zewnętrzną osłonę na igłę.

• Trzymając za osłonę igły, odkręcić igłę. Umieścić igłę w odpowiednim pojemniku na zużyte igły.

20. Założyć zatyczkę na nakładkę ochronną lub wstrzykiwacz. Wstrzykiwacz przechowywać w lodówce.

INFORMACJE DODATKOWE

Przechowywanie

•    Informacje dotyczące przechowywania wstrzykiwacza GoQuick znajdują się na drugiej stronie niniejszej ulotki.

•    Po upływie 4 tygodni należy wyrzucić wstrzykiwacz, nawet jeżeli pozostała w nim jakaś ilość leku.

• Nie należy zamrażać wstrzykiwacza GoQuick lub wystawiać go na działanie temperatur ujemnych.

• Nie należy używać wstrzykiwacza GoQuick po terminie ważności.

• Wyrzucając wstrzykiwacza, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Użytkowanie

• Nie należy mieszać proszku z płynem we wstrzykiwaczu GoQuick, jeżeli igła nie jest umocowana na wstrzykiwaczu.

• Nie należy przechowywać wstrzykiwacza GoQuick z zamontowaną igłą. Lek Genotropin 12 może wyciekać ze wstrzykiwacza, a we wkładzie mogą gromadzić się bąbelki powietrza. Należy zawsze zdejmować igłę i nakładać zatyczkę na wstrzykiwacz lub ochronną nakładkę igły przed odłożeniem wstrzykiwacza.

• Należy dokładać starań, aby nie upuścić wstrzykiwacza GoQuick.

•    W przypadku upuszczenia wstrzykiwacza konieczne jest ponowne załadowanie dawki zgodnie z opisem (Krok 5. Ustawianie i używanie nowego wstrzykiwacza GoQuick). Jednak, jeżeli dowolna część wstrzykiwacza GoQuick wydaje się zepsuta lub uszkodzona, nie należy używać tego wstrzykiwacza. W celu otrzymania nowego wstrzykiwacza, proszę skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką.

• Należy czyścić wstrzykiwacz i ochronną nakładkę na igłę wilgotną ściereczką. Nie należy wkładać wstrzykiwacza do wody.

Igły

•    Do każdego wstrzyknięcia należy użyć nowej igły.

• Wszystkie zużyte igły należy umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady o ostrych krawędziach. Wyrzucając igły, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

29

•    Tylko jedna osoba może używać wstrzykiwacza i igieł.

Informacje ogólne

• Cyfry i linie na wkładzie mogą pomóc w ocenie ilości leku Genotropin 12 pozostałej we wstrzykiwaczu.

• Jeżeli podczas ponownego użycia wstrzykiwacza podczas kroku 6. okaże się, że wstrzykiwacz nie zawiera pełnej dawki leku Genotropin 12, skala na czarnym sztyfcie wskazuje, jaka ilość leku pozostała we wstrzykiwaczu.

•    Pacjenci niewidomi lub niedowidzący powinni używać wstrzykiwacza GoQuick jedynie z pomocą osoby przeszkolonej w stosowaniu wstrzykiwacza.

•    Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza lub pielęgniarki dotyczącymi mycia rąk i oczyszczania skóry przed wykonaniem wstrzyknięcia.

• Nie należy wyrzucać ochronnej nakładki na igłę. Aby zdjąć nakładkę ze wstrzykiwacza, należy ją odkręcić, a następnie zachować do zastosowania z każdym nowym wstrzykiwaczem.

•    W przypadku pytań dotyczących używania wstrzykiwacza GoQuick należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytanie

Odpowiedź

Co należy zrobić, jeżeli po wykonaniu wstrzyknięcia na końcu igły pojawi się więcej niż niewielka kropla płynu?

Podczas następnego wstrzyknięcia należy odczekać pełne 5 sekund przed wyjęciem igły ze skóry. Jeżeli znów pewna ilość płynu pojawi się

po wyjęciu igły, następnym razem należy odczekać nieco dłużej.

Czy jeżeli we wkładzie widoczne są bąbelki

Nie, w trakcie zwykłego użytkowania produktu

powietrza, stanowi to jakiś problem?

niewielkie ilości powietrza mogą pojawiać się we wkładzie.

Co należy zrobić, jeżeli zauważę, że lek Genotropin 12 wycieka ze wstrzykiwacza?

Należy upewnić się, że igła została prawidłowo zamontowana.

Co należy zrobić, jeżeli wstrzykiwacz, będący w użyciu, nie był przechowywany w lodówce przez jedną noc?

Należy wyrzucić ten wstrzykiwacz i zastosować nowy.

Co należy zrobić, jeżeli nie da się przekręcić

Prawdopodobnie szare pokrętło zostało

czarnego pierścienia?

przypadkowo poruszone. Jeżeli tak się stało, czarny pierścień blokuje się, aby nie dopuścić do zmiany dawki w trakcie wstrzyknięcia.

Aby zwolnić czarny pierścień, należy naciskać fioletowy przycisk do momentu, gdy przestanie klikać. Uwaga: z igły zacznie wyciekać płyn.

Następnie należy kontynuować ustawianie dawki za pomocą czarnego pierścienia.

Co się stanie, jeżeli lekarz zmieni dawkę już po

Należy ustawić nową dawkę, przekręcając

rozpoczęciu używania nowego wstrzykiwacza?

czarny pierścień.

Co się stanie, jeżeli wstrzyknę nieprawidłową dawkę?

Należy niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z lekarzem lub pielęgniarką

i postępować zgodnie z ich zaleceniami.

Co się stanie, jeżeli nie uda mi się załadować wstrzykiwacza (tj. jeżeli w czasie wykonywania

Należy skontaktować się telefonicznie z lekarzem i postępować zgodnie z ich

kroku 5g płyn nie pojawi się)?

zaleceniami.

Jakie dawki można podawać, stosując

Stosując wstrzykiwacz GoQuick, można

wstrzykiwacz GoQuick?

podawać dawki w zakresie od 0,30 mg do

4,5 mg leku Genotropin 12. Każde kliknięcie

czarnego pierścienia zmienia dawkę o 0,15 mg.

31

Genotropin 5,3

Charakterystyka Genotropin 5,3

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Genotropin 5,3, 5,3 mg (16 j.m.), proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań Genotropin 12, 12 mg (36 j.m.), proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 5,3 mg (16 j.m.) lub 12 mg (36 j.m.) somatropiny (Somatropinum), która jest produkowana w komórkach bakterii Escherichia coli technologią rekombinacji DNA.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Dwukomorowy wkład z białym proszkiem w przedniej komorze i przezroczystym roztworem w tylnej komorze.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Dzieci

Zaburzenia wzrostu związane z niewystarczającym wydzielaniem hormonu wzrostu i zaburzenia wzrostu związane z zespołem Turnera lub przewlekłą niewydolnością nerek.

Zaburzenia wzrostu (obecny wzrost < -2,5 SD i wzrost standaryzowany wzrostem rodziców < -1 SD) u dzieci z opóźnieniem wzrastania wewnątrzmacicznego (SGA), z masą i (lub) długością urodzeniową poniżej -2 SD, które nie odrobiły niedoboru wzrostu (HV SD <0 w ciągu ostatniego roku) do wieku 4 lat lub później.

Zespół Pradera-Williego w celu zwiększenia wzrostu i poprawy budowy ciała (zmniejszenie masy tkanki tłuszczowej). Rozpoznanie zespołu Pradera-Williego powinno być potwierdzone przez odpowiednie badania genetyczne.

Dorośli

Terapia zastępcza u osób dorosłych z wyraźnym niedoborem hormonu wzrostu.

Ciężki niedobór hormonu wzrostu w wieku dorosłym definiuje się na podstawie stwierdzonej patologii podwzgórzowo-przysadkowej i stwierdzonego niedoboru co najmniej jednego hormonu przysadkowego innego niż prolaktyna. U pacjentów z tym zaburzeniem należy wykonać jeden dynamiczny test diagnostyczny w celu rozpoznania lub wykluczenia niedoboru hormonu wzrostu. U pacjentów z izolowanym niedoborem GH o początku w wieku dziecięcym (brak objawów choroby podwzgórzowo-przysadkowej i bez radioterapii czaszki w wywiadzie) zaleca się przeprowadzenie dwóch testów dynamicznych, z wyjątkiem chorych z niskim stężeniem IGF-I (<2 SD), u których można rozważyć wykonanie tylko jednego testu. Należy ściśle przestrzegać kryteriów oceny wyniku testu dynamicznego.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie i schemat podawania produktu leczniczego powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Produkt leczniczy należy wstrzykiwać podskórnie, a miejsca podawania produktu leczniczego należy zmieniać w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia lipoatrofii.

Niedobór wzrostu związany z niewystarczającym wydzielaniem hormonu wzrostu u dzieci: zalecana dawka wynosi: 0,025-0,035 mg/kg masy ciała (mc.) na dobę lub 0,7-1,0 mg /m2 powierzchni ciała (pc.) na dobę. Stosowano także większe dawki.

W sytuacji, gdy niedobór hormonu wzrostu trwa w wieku dojrzewania leczenie należy kontynuować do osiągnięcia całkowitego rozwoju somatycznego (np. układ ciała, masa kostna). Jednym z celów terapeutycznych w okresie przej ściowym jest monitorowanie osiągnięcia prawidłowej masy kostnej definiowanej jako wskaźnikowy punkt T >-1 (np. standaryzowany dla średniej masy kostnej dorosłych uwzględniając płeć i grupę etniczną, mierzony za pomocą absorpcji promieniowania X o dwóch energiach). Jako pomoc w ustaleniu dawkowania należy posługiwać się informacjami dotyczącymi pacjentów dorosłych zamieszczonymi poniżej.

Zespół Pradera-Williego u dzieci, w celu zwiększenia wzrostu i poprawy budowy ciała: zaleca się dawkę 0,035 mg/kg mc. na dobę lub 1,0 mg/m2 pc. na dobę. Nie należy stosować dawki większej niż 2,7 mg/m2 pc. na dobę. Produktu leczniczego nie należy stosować u dzieci, które rosną mniej niż 1 cm rocznie lub z prawie zamkniętymi strefami wzrostu nasad kości długich.

Niedobór wzrostu w przebiegu zespołu Turnera: zaleca się dawkę 0,045-0,050 mg/kg mc. lub 1,4 mg/m2 pc. na dobę.

Niedobór wzrostu w przewlekłej niewydolności nerek: zaleca się dawkę 0,045-0,050 mg/kg mc.

(1,4 mg/m2 pc.) Dawki te można zwiększyć, jeżeli tempo wzrastania pacjenta jest niezadowalające. Po półrocznym okresie leczenia może być potrzebne skorygowanie dawki.

Zaburzenia wzrostu u dzieci z opóźnieniem wzrastania wewnątrzmacicznego (SGA): zaleca się dawkę 0,035 mg/kg mc. na dobę (1mg/m2 powierzchni ciała na dobę) do momentu osiągnięcia ostatecznego wzrostu (patrz punkt 5.1). Leczenie należy przerwać po pierwszym roku terapii, jeśli tempo wzrostu jest mniejsze od +1 SD. Leczenie należy także przerwać, jeśli prędkość wzrostu wynosi <2 cm/rok i jeśli, o ile konieczne jest potwierdzenie, wiek kostny wynosi > 14 lat (dziewczynki) lub > 16 lat (chłopcy), co odpowiada momentowi zamknięcia chrząstek nasadowych.

Tabela 1: Zalecane dawkowanie u dzieci

Dawka dobowa

Wskazanie

mg/kg mc.

mg/m2 pc.

Niedobór hormonu wzrostu

0,025-0,035

0,7-1,0

Zespół Pradera-Williego

0,035

1,0

Zespół Turnera

0,045-0,050

1,4

Przewlekła niewydolność nerek

0,045-0,050

1,4

Opóźnienie wzrastania

0,035

1,0

wewnątrzmacicznego


Niedobór hormonu wzrostu u dorosłych: leczenie należy rozpocząć od małej dawki: 0,15 do 0,3 mg na dobę. Dawkę należy stopniowo zwiększać w zależności od indywidualnych potrzeb ustalonych na podstawie oznaczenia stężenia insulinopodobnego czynnika wzrostu (IGF-I) w surowicy.

Należy dążyć do uzyskania stężenia IGF-I w zakresie 2 SD od wartości średniej standaryzowanej wobec wieku. Pacjentom z prawidłowym stężeniem IGF-I w momencie rozpoczynania leczenia należy podawać hormon wzrostu do uzyskania zwiększenia stężenia IGF-I do górnej części zakresu normy, nie przekraczając 2 SD. Przy ustalaniu dawki można też się kierować odpowiedzią kliniczną i występowaniem działań niepożądanych. Dobowa dawka podtrzymująca rzadko przekracza 1,0 mg na dobę. U kobiet mogą być wymagane wyższe dawki niż u mężczyzn, przy czym u tych ostatnich stwierdza się z czasem wzrost wrażliwości na IGF-I. Oznacza to, że istnieje ryzyko, iż u kobiet, zwłaszcza otrzymuj ących doustną estrogenoterapię zastępczą, leczenie będzie niewystarczaj ące, a u mężczyzn z kolei zbyt intensywne. Dlatego co 6 miesięcy należy sprawdzać, czy dawkowanie hormonu wzrostu zostało ustalone na właściwym poziomie. Ponieważ prawidłowa, fizjologiczna produkcja hormonu wzrostu zmniejsza się z wiekiem, może zmniejszyć się zapotrzebowanie na produkt leczniczy. U pacjentów w wieku powyżej 60 lat, leczenie należy rozpocząć od dawki 0,1 do 0,2 mg na dobę i stopniowo zwiększać w zależności od indywidualnego zapotrzebowania pacjenta. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę. Dawka podtrzymująca u tych pacjentów rzadko przekracza 0,5 mg na dobę.

4.3    Przeciwwskazania

Produktu leczniczego nie należy stosować:

-    w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

-    u dzieci, u których nastąpiło zamknięcie stref wzrostu nasad kości długich,

-    u pacjentów z ostrymi chorobami zagrażającymi życiu, z powikłaniami po operacji na otwartym sercu, po operacjach brzusznych i po urazach wielonarządowych, z ostrą niewydolnością oddechową itp. chorobami (Informacje na temat pacjentów poddawanych leczeniu substytucyjnemu podano w punkcie 4.4).

Somatropiny nie wolno stosować w przypadku występowania jakichkolwiek objawów choroby nowotworowej. Nowotwory wewnątrzczaszkowe muszą być nieaktywne, a terapia przeciwnowotworowa musi być zakończona przed rozpoczęciem stosowania hormonu wzrostu. W przypadku wystąpienia objawów wzrostu nowotworu leczenie należy przerwać.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Rozpoznanie choroby oraz leczenie somatropiną powinni przeprowadzać lekarze z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem w diagnostyce i leczeniu pacjentów ze wskazaniami do stosowania leku produktu leczniczego.

Bardzo rzadko może wystąpić zapalenie mięśni, które może być związane z substancją konserwującą -m-krezolem. W przypadku bólów mięśniowych lub nadmiernie nasilonego bólu w miejscu wstrzyknięcia należy rozważyć diagnozę zapalenia mięśni. Jeżeli diagnoza zostanie potwierdzona należy stosować postaci produktu Genotropin niezawierające m-krezolu.

Nie należy przekraczać maksymalnej zalecanej dawki dobowej (patrz punkt 4.2).

Wrażliwość na insulinę

Somatropina może zmniejszać wrażliwość na insulinę. U pacjentów z cukrzycą może istnieć konieczność zmiany dawkowania insuliny po rozpoczęciu leczenia somatropiną. Pacjentów z cukrzycą, nietolerancją glukozy lub obecnością dodatkowych czynników ryzyka cukrzycy należy w trakcie leczenia somatropiną ściśle obserwować.

Czynność tarczycy

Hormon wzrostu nasila obwodową konwersję tyroksyny (T4) do trójjodotyroniny (T3), wynikiem tego może być zmniejszenie stężenia T4 z równoczesnym zwiększeniem stężenia T3 w surowicy. Podczas podawania somatropiny stężenie hormonów tarczycy we krwi u zdrowych ochotników w większości przypadków utrzymywało się w normie. Niedoczynność tarczycy może teoretycznie rozwijać się u pacjentów z subkliniczną niedoczynnością tarczycy. W rezultacie czynność tarczycy należy monitorować u wszystkich pacjentów. U pacjentów z niedoczynnością przysadki leczonych terapią zastępczą potencjalny wpływ leczenia hormonem wzrostu na czynność tarczycy musi być ściśle monitorowany.

We wtórnym niedoborze hormonu wzrostu, spowodowanym chorobą nowotworową, należy zwracać uwagę na ewentualne objawy nawrotu nowotworu. U pacjentów leczonych somatropiną po wystąpieniu pierwszego nowotworu w wieku dziecięcym zgłaszano zwiększone ryzyko wtórnego nowotworu. U pacjentów leczonych napromienianiem głowy z powodu pierwszego nowotworu najczęściej występującymi wtórnymi nowotworami były guzy wewnątrzczaszkowe, zwłaszcza oponiaki.

U pacjentów z zaburzeniami czynności gruczołów wydzielania wewnętrznego, w tym w przypadku niedoboru hormonu wzrostu, częściej niż w ogólnej populacji występuje dysplazja bliższej nasady kości udowej. Z tego powodu dzieci kulejące podczas leczenia somatropiną, należy dokładnie zbadać (patrz punkt 4.8).

Łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe

W przypadku wystąpienia silnych lub nawracających bólów głowy, zaburzeń widzenia, nudności i (lub) wymiotów zaleca się wykonanie badania dna oka ze zwróceniem uwagi na występowanie obrzęku nerwu wzrokowego (tarczy zastoinowej). W razie potwierdzenia takiego podejrzenia należy brać pod uwagę rozpoznanie łagodnego nadciśnienia śródczaszkowego i ewentualnie zaprzestać podawania hormonu wzrostu. Obecnie nie ma wystarczających danych, które byłyby pomocne w podejmowaniu decyzji o dalszym sposobie leczenia pacjentów, u których nadciśnienie śródczaszkowe ustąpiło. Jeśli powraca się do podawania hormonu wzrostu, konieczna jest dokładna obserwacja pacjentów pod kątem objawów związanych z nadciśnieniem śródczaszkowym.

Białaczka

U niewielkiej liczby pacjentów leczonych somatropiną z powodu niedoboru hormonu wzrostu zaobserwano przypadki wystąpienia białaczki. Jednakże brak jest dowodów, że białaczka występuje częściej u pacjentów leczonych hormonem wzrostu nieposiadających czynników predysponujących ich do wystąpienia tego schorzenia.

Przeciwciała

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych produktów zawierających somatropinę, u około 1 % pacjentów leczonych produktem Genotropin tworzą się przeciwciała skierowane przeciwko somatropinie. Wykazują one małą zdolność wiązania antygenu, a ich powstawanie nie ma wpływu na tempo wzrostu.

W przypadku niewyjaśnionego braku odpowiedzi na leczenie należy wykonać badania diagnostyczne poziomu tych przeciwciał.

Pacjenci w podeszłym wieku

Istnieje obecnie ograniczona ilość danych klinicznych dotyczących leczenia somatropiną pacjentów w wieku powyżej 80 lat. Pacjenci w podeszłym wieku mogą być bardziej podatni na działanie produktu Genotropin, a w konsekwencji na wystąpienie działań niepożądanych.

Choroby zagrażające życiu

W dwóch badaniach kontrolowanych placebo badano wpływ somatropiny na powrót do zdrowia u 522 dorosłych pacjentów z chorobami zagrażaj ącymi życiu, u których wystąpiły powikłania po operacji na otwartym sercu, po operacji brzusznej, po urazie wielonarządowym lub z ostrą niewydolnością oddechową. Śmiertelność była większa u chorych leczonych somatropiną w dawce 5,3 lub 8 mg na dobę w porównaniu do osób otrzymujących placebo (odpowiednio 42% wobec 19%). Na podstawie tych informacji nie zaleca się stosowania somatropiny w wymienionych grupach pacjentów. Ponieważ nie ma informacji dotyczących bezpieczeństwa zastępczego leczenia hormonem wzrostu u pacjentów z ostrymi chorobami zagrażaj ącymi życiu, należy rozważyć korzyści i ryzyko wynikające z kontynuacji leczenia.

U wszystkich pacjentów z wymienionymi wyżej lub podobnymi ostrymi chorobami zagrażającymi życiu należy porównać ewentualne korzyści z ryzykiem leczenia somatropiną.

Zespół Pradera-Williego

W przypadku pacjentów z zespołem Pradera-Williego leczenie somatropiną należy zawsze kojarzyć ze stosowaniem diety niskokalorycznej.

Donoszono o zgonach związanych ze stosowaniem hormonu wzrostu u dzieci z zespołem Pradera-Williego, u których występował jeden lub kilka z następuj ących czynników ryzyka: ciężka otyłość (pacjenci ze wskaźnikiem masa ciała/wzrost przekraczającym 200%), zaburzenia czynności układu oddechowego lub bezdech senny w wywiadzie, lub niezidentyfikowane zakażenie układu oddechowego. Zwiększone ryzyko może istnieć u pacjentów z jednym lub kilkoma z tych czynników.

U pacjentów z zespołem Pradera-Williego, przed rozpoczęciem leczenia somatropiną, należy sprawdzić czy nie występują objawy obturacji górnych dróg oddechowych, bezdechu sennego lub zakażeń układu oddechowego.

Jeżeli badanie dotyczące występowania obturacji górnych dróg oddechowych wykaże istnienie stanu patologicznego, dziecko należy skierować do laryngologa w celu wyleczenia choroby dróg oddechowych przed rozpoczęciem terapii hormonem wzrostu.

Przed rozpoczęciem leczenia hormonem wzrostu należy przeprowadzić diagnostykę bezdechu sennego z zastosowaniem uznanych metod, takich jak polisomnografia lub nocna oksymetria. W razie podejrzenia bezdechu sennego, pacjenta należy monitorować.

Jeżeli w trakcie leczenia somatropiną u pacjentów wystąpią objawy obturacji górnych dróg oddechowych (np. pojawi się lub nasili chrapanie), leczenie należy przerwać i ponownie przeprowadzić diagnostykę laryngologiczną.

Wszyscy pacjenci z zespołem Pradera-Williego z podejrzeniem bezdechu sennego powinni być monitorowani.

Pacjentów należy obserwować, czy nie występuj ą u nich objawy zakażenia dróg oddechowych, które powinny być jak najwcześniej diagnozowane i intensywnie leczone.

U wszystkich pacjentów z zespołem Pradera-Williego należy również kontrolować masę ciała przed leczeniem hormonem wzrostu i w trakcie tego leczenia.

U pacjentów z zespołem Pradera-Williego powszechnie występuje boczne skrzywienie kręgosłupa (skolioza). Skolioza może się rozwijać, gdy dziecko rośnie zbyt gwałtownie. Dzieci należy poddać obserwacji pod tym kątem podczas terapii somatropiną. Jednakże nic nie wskazuje na to, aby stosowanie hormonu wzrostu zwiększało częstość występowania i natężenie skoliozy.

Dane dotyczące długotrwałego leczenia osób dorosłych jak również pacjentów z zespołem Pradera-Williego są ograniczone.

Opóźnienie wzrastania wewnątrzmacicznego

U dzieci z opóźnieniem wzrastania wewnątrzmacicznego należy wykluczyć inne przyczyny zaburzeń wzrostu przed rozpoczęciem leczenia.

U dzieci z opóźnieniem wzrastania wewnątrzmacicznego przed rozpoczęciem leczenia oraz następnie, co roku należy oznaczać stężenie insuliny i glukozy na czczo. U pacjentów ze zwiększonym ryzykiem rozwoju cukrzycy (cukrzyca w wywiadzie rodzinnym, otyłość, ciężka oporność na insulinę, rogowacenie ciemne), należy przeprowadzić doustny test tolerancji glukozy. W razie wystąpienia jawnej cukrzycy nie należy podawać hormonu wzrostu.

U dzieci z opóźnieniem wzrastania wewnątrzmacicznego zaleca się oznaczenie stężenia IGF-I przed wdrożeniem leczenia, a następnie dwa razy w ciągu roku. Jeśli kolejne wyniki poziomów IGF-I skorygowane względem wieku i okresu dojrzałości płciowej przekraczają +2 SD, w celu odpowiedniego dostosowania dawki hormonu można wziąć pod uwagę stosunek IGF-I/IGFBP-3.

Doświadczenie dotyczące rozpoczynania leczenia u dzieci z opóźnieniem wzrastania wewnątrzmacicznego zbliżających się do okresu pokwitania jest niewystarczające, dlatego nie zaleca się rozpoczynania terapii w tym czasie. Doświadczenie ze stosowaniem produktu leczniczego u pacjentów z zespołem Silver-Russela jest także niewielkie.

Intensyfikacja wzrostu osiągnięta dzięki leczeniu hormonem wzrostu dzieci z opóźnieniem wzrastania wewnątrzmacicznego może być w części utracona, jeśli terapia zostanie przerwana przed osiągnięciem wzrostu ostatecznego.

Przewlekła niewydolność nerek

Warunkiem podjęcia leczenia hormonem wzrostu pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek jest zmniejszenie czynności nerek o 50% w stosunku do normy. Aby potwierdzić zaburzenie wzrostu, przed rozpoczęciem leczenia należy przez rok obserwować tempo wzrastania. Podczas tego okresu należy ustalić sposób zachowawczego leczenia niewydolności nerek (włącznie z przeciwdziałaniem kwasicy i nadczynności przytarczyc oraz kontrolą stanu odżywienia). Ustalony sposób postępowania należy utrzymywać podczas leczenia hormonem wzrostu. W przypadku leczenia hormonem wzrostu pacjentów, u których istnieje konieczność przeszczepienia nerki, leczenie należy zakończyć niezwłocznie po przeszczepie.

Dotychczas nie ma danych dotyczących ostatecznego wzrostu pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek uzyskanego pod wpływem leczenia somatropiną.

U pacjentów leczonych somatropiną, zwłaszcza u dzieci, u których wystąpił ból brzucha, należy rozważyć możliwość zapalenia trzustki, chociaż zdarza się to rzadko.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne leczenie glukokortykosteroidami może hamować pobudzające wzrost działanie produktów zawierających somatropinę. Dlatego pacjenci leczeni glukokortykosteroidami powinni być uważnie monitorowani, w celu oceny potencjalnego wpływu leczenia na wzrost.

Wyniki badań interakcji u dorosłych pacjentów z niedoborem hormonu wzrostu wskazują, że podawanie somatropiny może zwiększyć klirens związków, które są metabolizowane przez izoenzymy cytochromu P450. Może zwłaszcza wzrastać klirens substancji metabolizowanych przez izoenzym 3A4 cytochromu P450 (np. steroidów płciowych, kortykosteroidów, leków przeciwdrgawkowych i cyklosporyny), co prowadzi do zmniejszenia stężenia tych związków w osoczu. Znaczenie kliniczne tego zjawiska nie jest znane.

Patrz także punkt 4.4, w części dotyczącej cukrzycy i zaburzeń czynności tarczycy oraz punkt 4.2, w części dotyczącej doustnej estrogenoterapii zastępczej.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Badania na zwierzętach dotyczące szkodliwego wpływu na reprodukcję są niewystarczające (patrz punkt 5.3). Brak danych klinicznych dotyczących stosowania u kobiet w okresie ciąży. Produkty zawierające somatropinę nie są zalecane kobietom w ciąży oraz kobietom w wieku rozrodczym niestosującym skutecznej metody antykoncepcji.

Karmienie piersią

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania somatropiny u kobiet karmiących piersią. Nie wiadomo czy somatropina przenika do mleka ludzkiego, tym niemniej wchłanianie nienaruszonych białek z żołądka i jelit niemowlęcia wydaje się być mało prawdopodobne. Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktów zawieraj ących somatropinę u kobiet karmiących piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Somatropina nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Pacjentów z niedoborem hormonu wzrostu cechuje zmniejszenie objętości płynów pozakomórkowych. Z chwilą rozpoczęcia leczenia somatropiną deficyt ten zostaje szybko wyrównany. U dorosłych pacjentów często występują działania niepożądane związane z zatrzymywaniem płynów, np. obrzęki obwodowe, sztywność mięśniowo-szkieletowa, bóle stawów lub mięśni oraz parestezje. Działania te są zwykle łagodne do umiarkowanego, występuj ą w ciągu pierwszych miesięcy leczenia i ustępuj ą samoistnie lub po zmniejszeniu dawki produktu leczniczego. Częstość występowania wymienionych działań niepożądanych zależy od wielkości stosowanej dawki i wieku pacjenta, a prawdopodobnie wiąże się także z wiekiem, w którym pojawił się niedobór hormonu wzrostu. U dzieci takie niepożądane działania występuj ą niezbyt często.

Tabelaryczny wykaz działań niepożądanych

W tabelach 2-7 przedstawione zostały działania niepożądane sklasyfikowane według układów i narządów oraz częstości występowania na następujące kategorie: bardzo często (> 1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (> 1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabela 2: Badania kliniczne u dzieci z niedoborem hormonu wzrostu

Długoterminowe leczenie dzieci z zaburzeniami wzrostu związanymi z niewystarczającym wydzielaniem hormonu wzrostu

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo

często

>1/10

Często

>1/100

do

<1/10

Niezbyt często >1/1000 do <1/100

Rzadko >1/10000 do <1000

Bardzo

rzadko

<1/10000

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Nowotwory łagodne, złośliwe oraz nieokreślone (włączając torbiele i polipy)

Białaczkaf

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Cukrzyca typu II

Zaburzenia

układu

nerwowego

Parestezje*,

Łagodne nadciśnienie śródczaszkowe

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból

stawów*

Ból mięśni*, Sztywność mięśniowo-szkieletowa*

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Reakcje w miejscu wstrzy-knięcia$

Obrzęk obwodowy*

Badania

diagnostyczne

Zmniejszenie stężenia kortyzolu we krwi*

*Działania te mają zwykle nasilenie łagodne do umiarkowanego, występują w ciągu pierwszych miesięcy leczenia i ustępują samoistnie lub po zmniejszeniu dawki produktu leczniczego. Częstość występowania wymienionych działań niepożądanych zależy od wielkości dawki, wieku pacjenta, i prawdopodobnie wiąże się także z wiekiem, w którym pojawił się niedobór hormonu wzrostu.

$ U dzieci zgłaszano często przemijające reakcje w miejscu wstrzyknięcia.

* Znaczenie kliniczne jest nieznane.

f Zgłoszona u dzieci z niedoborem hormonu wzrostu leczonych somatropiną. Choroba ta występuje z podobną częstością wśród dzieci bez niedoboru hormonu wzrostu.

Tabela 3: Badania kliniczne u dzieci z zespołem Turnera

Długoterminowe leczenie dzieci z zaburzeniami wzrostu związanymi z zespołem Turnera

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo

często

>1/10

Często

>1/100

do

<1/10

Niezbyt często >1/1000 do <1/100

Rzadko >1/10000 do <1000

Bardzo

rzadko

<1/10000

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Nowotwory łagodne, złośliwe oraz nieokreślone (włączając torbiele i polipy)

Białaczkaf

Długoterminowe leczenie dzieci z zaburzeniami wzrostu związanymi z zespołem Turnera

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo

często

>1/10

Często

>1/100

do

<1/10

Niezbyt często >1/1000 do <1/100

Rzadko >1/10000 do <1000

Bardzo

rzadko

<1/10000

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Cukrzyca typu II

Zaburzenia

układu

nerwowego

Parestezje*,

Łagodne nadciśnienie śródczaszkowe

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból

stawów*

Ból mięśni*, Sztywność mięśniowo-szkieletowa*

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Obrzęk obwodowy*, Reakcje w miejscu wstrzyknięcia$

Badania

diagnostyczne

Zmniejszenie stężenia kortyzolu we krwi*

*Działania te mają zwykle nasilenie łagodne do umiarkowanego, występują w ciągu pierwszych miesięcy leczenia i ustępują samoistnie lub po zmniejszeniu dawki produktu leczniczego. Częstość występowania wymienionych działań niepożądanych zależy od wielkości dawki, wieku pacjenta, i prawdopodobnie wiąże się także z wiekiem, w którym pojawił się niedobór hormonu wzrostu.

$ U dzieci zgłaszano często przemijające reakcje w miejscu wstrzyknięcia.

* Znaczenie kliniczne jest nieznane.

f Zgłoszona u dzieci z niedoborem hormonu wzrostu leczonych somatropiną. Choroba ta występuje z podobną częstością wśród dzieci bez niedoboru hormonu wzrostu.

Tabela 4: Badania kliniczne u dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek

Długoterminowe leczenie dzieci z zaburzeniami wzrostu związanymi z przewlekłą niewydolnością nerek

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo

często

>1/10

Często

>1/100

do

<1/10

Niezbyt często >1/1000 do <1/100

Rzadko >1/10000 do <1000

Bardzo

rzadko

<1/10000

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Nowotwory łagodne, złośliwe oraz nieokreślone (włączając torbiele i polipy)

Białaczkaf

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Cukrzyca typu II

Zaburzenia

układu

nerwowego

Parestezje*,

Łagodne nadciśnienie śródczaszkowe

Długoterminowe leczenie dzieci z zaburzeniami wzrostu związanymi z przewlekłą niewydolnością nerek

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo

często

>1/10

Często

>1/100

do

<1/10

Niezbyt często >1/1000 do <1/100

Rzadko >1/10000 do <1000

Bardzo

rzadko

<1/10000

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból stawów*, Ból mięśni*, Sztywność mięśniowo-szkieletowa*

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Reakcje

w

miej scu wstrzy-knięcia$

Obrzęk obwodowy*

Badania

diagnostyczne

Zmniejszenie stężenia kortyzolu we krwi*

*Działania te mają zwykle nasilenie łagodne do umiarkowanego, występują w ciągu pierwszych miesięcy leczenia i ustępują samoistnie lub po zmniejszeniu dawki produktu leczniczego. Częstość występowania wymienionych działań niepożądanych zależy od wielkości dawki, wieku pacjenta, i prawdopodobnie wiąże się także z wiekiem, w którym pojawił się niedobór hormonu wzrostu.

$ U dzieci zgłaszano często przemijające reakcje w miejscu wstrzyknięcia.

* Znaczenie kliniczne jest nieznane.

f Zgłoszona u dzieci z niedoborem hormonu wzrostu leczonych somatropiną. Choroba ta występuje z podobną częstością wśród dzieci bez niedoboru hormonu wzrostu.

Tabela 5: Badania kliniczne u dzieci z opóźnieniem wzrastania wewnątrzmacicznego

Długoterminowe leczenie dzieci z zaburzeniami wzrostu związanymi z opóźnieniem wzrastania wewnątrzmacicznego

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo

często

>1/10

Często >1/100 do <1/10

Niezbyt często >1/1000 do <1/100

Rzadko >1/10000 do <1000

Bardzo

rzadko

<1/10000

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Nowotwory łagodne, złośliwe oraz nieokreślone (włączając torbiele i polipy)

Białaczkaf

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Cukrzyca typu II

Zaburzenia

układu

nerwowego

Parestezje*,

Łagodne nadciśnienie śródczaszkowe

Długoterminowe leczenie dzieci z zaburzeniami wzrostu związanymi z opóźnieniem wzrastania wewnątrzmacicznego

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo

często

>1/10

Często >1/100 do <1/10

Niezbyt często >1/1000 do <1/100

Rzadko >1/10000 do <1000

Bardzo

rzadko

<1/10000

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból

stawów*

Ból mięśni*, Sztywność mięśniowo-szkieletowa*

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Reakcje

w

miejscu

wstrzy-

knięcia$

Obrzęk obwodowy*

Badania

diagnostyczne

Zmniejszenie stężenia kortyzolu we krwi*

*Działania te mają zwykle nasilenie łagodne do umiarkowanego, występują w ciągu pierwszych miesięcy leczenia i ustępują samoistnie lub po zmniejszeniu dawki produktu leczniczego. Częstość występowania wymienionych działań niepożądanych zależy od wielkości dawki, wieku pacjenta, i prawdopodobnie wiąże się także z wiekiem, w którym pojawił się niedobór hormonu wzrostu.

$ U dzieci zgłaszano często przemijające reakcje w miejscu wstrzyknięcia.

* Znaczenie kliniczne jest nieznane.

f Zgłoszona u dzieci z niedoborem hormonu wzrostu leczonych somatropiną. Choroba ta występuje z podobną częstością wśród dzieci bez niedoboru hormonu wzrostu.

Tabela 6: Badania kliniczne u dzieci z zespołem Pradera-Williego

Długoterminowe leczenie oraz poprawa budowy ciała dzieci z zaburzeniami wzrostu związanymi z zespołem Pradera-Williego

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo

często

>1/10

Często >1/100 do <1/10

Niezbyt często >1/1000 do <1/100

Rzadko >1/10000 do <1000

Bardzo

rzadko

<1/10000

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Nowotwory łagodne, złośliwe oraz nieokreślone (włączając torbiele i polipy)

Białaczkaf

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Cukrzyca typu II

Długoterminowe leczenie oraz poprawa budowy ciała dzieci z zaburzeniami wzrostu związanymi z zespołem Pradera-Williego

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo

często

>1/10

Często >1/100 do <1/10

Niezbyt często >1/1000 do <1/100

Rzadko >1/10000 do <1000

Bardzo

rzadko

<1/10000

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia

układu

nerwowego

Pareste-

zje*,

Łagodne

nadci

śnienie

śródcza-

szkowe

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból

stawów*,

Ból

mięśni*

Sztywność

mięśniowo-

szkieletowa*

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Obrzęk

obwodo

wy*

Reakcje w miejscu wstrzyknięcia$

Badania

diagnostyczne

Zmniejszenie stężenia kortyzolu we krwi*

*Działania te mają zwykle nasilenie łagodne do umiarkowanego, występują w ciągu pierwszych miesięcy leczenia i ustępują samoistnie lub po zmniejszeniu dawki produktu leczniczego. Częstość występowania wymienionych działań niepożądanych zależy od wielkości dawki, wieku pacjenta, i prawdopodobnie wiąże się także z wiekiem, w którym pojawił się niedobór hormonu wzrostu.

$ U dzieci zgłaszano często przemijające reakcje w miejscu wstrzyknięcia.

* Znaczenie kliniczne jest nieznane.

f Zgłoszona u dzieci z niedoborem hormonu wzrostu leczonych somatropiną. Choroba ta występuje z podobną częstością wśród dzieci bez niedoboru hormonu wzrostu.

Tabela 7: Badania kliniczne u dorosłych z niedoborem hormonu wzrostu

Terapia zastępcza u dorosłych z niedoborem hormonu wzrostu

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo

często

>1/10

Często >1/100 do <1/10

Niezbyt

często

>1/1000

do

<1/100

Rzadko >1/1000 0 do <1000

Bardzo

rzadko

<1/10000

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Cukrzyca typu II

Zaburzenia

układu

nerwowego

Parestezje*

Łagodne

nadciśnienie

śródczaszkowe

Terapia zastępcza u dorosłych z niedoborem hormonu wzrostu

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo

często

>1/10

Często >1/100 do <1/10

Niezbyt

często

>1/1000

do

<1/100

Rzadko >1/1000 0 do <1000

Bardzo

rzadko

<1/10000

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból

stawów*

Ból mięśni*, Sztywność mięśniowo-szkieletowa*

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Obrzęk

obwodo

wy*

Reakcje w miejscu wstrzyknięcia$

Badania

diagnostyczne

Zmniejszenie stężenia kortyzolu we krwi*

*Działania te mają zwykle nasilenie łagodne do umiarkowanego, występują w ciągu pierwszych miesięcy leczenia i ustępują samoistnie lub po zmniejszeniu dawki produktu leczniczego. Częstość występowania wymienionych działań niepożądanych zależy od wielkości dawki, wieku pacjenta, i prawdopodobnie wiąże się także z wiekiem, w którym pojawił się niedobór hormonu wzrostu.

$ U dzieci zgłaszano często przemijające reakcje w miejscu wstrzyknięcia.

* Znaczenie kliniczne jest nieznane.

U dzieci często występują przemijające reakcje w miejscu wstrzyknięcia. Zgłaszano rzadkie przypadki łagodnego nadciśnienia śródczaszkowego oraz cukrzycy typu II.

Zgłaszano, że somatropina zmniejsza stężenie kortyzolu. Kliniczne znaczenie tego działania jest nieznane.

U dzieci leczonych somatropiną z powodu niedoboru hormonu wzrostu bardzo rzadko zgłaszano przypadki wystąpienia białaczki. Choroba ta występuje z podobną częstością wśród dzieci bez niedoboru hormonu wzrostu.

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłaszano rzadkie przypadki nagłych zgonów pacjentów z zespołem Pradera-Williego, u których stosowano somatropinę. Związek przyczynowy nie został jednak ustalony.

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłaszano przypadki zapalenia trzustki u pacjentów leczonych z powodu niedoboru hormonu wzrostu.

U dzieci leczonych hormonem wzrostu zgłaszano przypadki młodzieńczego złuszczenia głowy kości udowej i choroby Legg-Calve-Perthesa. Związek przyczynowy z somatropiną nie został jednak ustalony.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Ostre przedawkowanie początkowo może prowadzić do hipoglikemii, a następnie wywołać hiperglikemię.

Długotrwałe przedawkowanie somatropiny może spowodować takie same dolegliwości i objawy, jakie wywołuje nadmierne wytwarzanie hormonu wzrostu.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: hormony przedniego płata przysadki i ich analogi, kod ATC: H01A C01.

Somatropina jest silnym hormonem metabolicznym, odgrywającym ważną rolę w przemianie tłuszczów, węglowodanów i białek. U dzieci z endogennym niedoborem hormonu wzrostu somatropina pobudza wzrost liniowy, co przyspiesza wzrastanie. U osób dorosłych, jak również u dzieci, somatropina podtrzymuje prawidłową budowę ciała, utrzymując dodatni bilans azotowy i pobudzając wzrost mięśni szkieletowych, a także przyspieszając przemiany tłuszczu w organizmie. Szczególnie wrażliwa na działanie somatropiny jest tkanka tłuszczowa narządów. Po zwiększeniu lipolizy somatropina zmniejsza wychwyt trójglicerydów przez zapasowe komórki tłuszczowe. Pod wpływem somatropiny wzrasta stężenie IGF-I (insulinopodobnego czynnika wzrostu typu I) i IGFBP3 (białka typu 3 wiążącego insulinopodobny czynnik wzrostu) w surowicy. Ponadto stwierdzono niżej wymienione działania somatropiny:

•    Metabolizm tłuszczów: somatropina indukuje powstawanie receptorów dla cholesterolu LDL w wątrobie oraz wpływa na profil lipidów i lipoprotein w surowicy. Ogólnie, podawanie somatropiny pacjentom z niedoborem hormonu wzrostu powoduje spadek stężenia LDL i apolipoproteiny B w osoczu. Można także zaobserwować zmniejszenie poziomu cholesterolu całkowitego w surowicy.

• Metabolizm węglowodanów: somatropina zwiększa insulinemię, ale zazwyczaj nie wpływa na poziom glikemii na czczo. U dzieci z niedoczynnością przysadki mózgowej może występować hipoglikemia na czczo. Stan ten odwracany jest przez somatropinę.

•    Przemiana wodno-elektrolitowa: niedoborowi hormonu wzrostu towarzyszy zmniejszenie objętości osocza i płynów pozakomórkowych. Podanie somatropiny szybko zwiększa objętość tych płynów. Somatropina wywołuje retencję sodu, potasu i fosforanów.

•    Metabolizm kości: somatropina pobudza metabolizm kości. Długotrwałe stosowanie somatropiny u pacjentów z niedoborem hormonu wzrostu i osteopenią zwiększa zawartość składników mineralnych, a tym samym gęstość kości w obciążanych (podporowych) miejscach kośćca.

• Sprawność fizyczna: długotrwałe stosowanie somatropiny poprawia siłę mięśni i zwiększa zdolność do wysiłku fizycznego. Somatropina zwiększa także pojemność wyrzutową serca. Mechanizm tego działania nie jest jeszcze wyjaśniony, być może odgrywa w nim pewną rolę zmniejszenie obwodowego oporu naczyniowego.

W badaniach klinicznych u dzieci z opóźnieniem wzrastania wewnątrzmacicznego stosowano dawki 0,033 i 0,067 mg/kg mc. na dobę do momentu osiągnięcia ostatecznego wzrostu. U 56 pacjentów, którzy byli nieprzerwanie leczeni do osiągnięcia wzrostu bliskiego ostatecznemu, obserwowano średnią zmianę względem wzrostu początkowego +1,90 SD (w grupie 0,033 mg/kg mc. na dobę) i +2,19 SD (w grupie 0,067 mg/kg mc. na dobę). Dane z literatury dotyczące nieleczonych dzieci z opóźnieniem wzrastania wewnątrzmacicznego donoszą o samoistnej późnej intensyfikacji wzrostu rzędu +0,5 SD. Dane dotyczące długoterminowego bezpieczeństwa stosowania leku są ograniczone.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Dostępność biologiczna podskórnie podanej somatropiny wynosi około 80% zarówno u osób zdrowych, jak i u pacjentów z niedoborem hormonu wzrostu. Po podskórnym podaniu 0,035 mg/kg mc. somatropiny maksymalne stężenie w osoczu Cmax osiąga wartość 13-35 ng/ml po tmax 3-6 godzin.

Eliminacja

U dorosłych pacjentów z niedoborem hormonu wzrostu średni końcowy okres półtrwania somatropiny po podaniu dożylnym wynosi około 0,4 godziny, natomiast po podaniu podskórnym 2-3 godziny. Różnica ta prawdopodobnie wynika z powolnego wchłaniania produktu leczniczego z miejsca podskórnego wstrzyknięcia.

Poszczególne podgrupy pacjentów

Wydaje się, że całkowita dostępność biologiczna somatropiny po podaniu podskórnym jest podobna u mężczyzn i kobiet.

Brak dokładnych informacji o farmakokinetyce somatropiny u osób w podeszłym wieku i u dzieci, u osób różnego pochodzenia etnicznego oraz w przypadku niewydolności nerek, wątroby lub serca.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach dotyczących toksycznego wpływu ogólnego, miejscowej tolerancji i toksycznego wpływu na rozrodczość nie zaobserwowano działania istotnego klinicznie. W badaniach in vitro i in vivo nie stwierdzono powstawania mutacji genów ani wpływu na pojawianie się aberracji chromosomalnych.

W jednym badaniu in vitro po dodaniu radiomimetycznie działającej bleomycyny zaobserwowano zwiększenie łamliwości chromosomów limfocytów pobranych od pacjentów długotrwale leczonych somatropiną. Znaczenie kliniczne tej obserwacji nie jest jasne.

W innym badaniu nie stwierdzono zwiększenia częstości występowania anomalii chromosomalnych w limfocytach pochodzących od pacjentów długotrwale leczonych somatropiną.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Glicyna, mannitol, sodu diwodorofosforan jednowodny (w przeliczeniu na bezwodny), sodu wodorofosforan dwunastowodny (w przeliczeniu na bezwodny), m-krezol, woda do wstrzykiwań.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, ponieważ nie wykonano badań dotyczących zgodności.

6.3    Okres ważności 36 miesięcy.

Po rekonstytucji roztwór należy zużyć w ciągu 4 tygodni.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze 2°C-8°C (w lodówce), nie zamrażać. Produkt leczniczy może być

przechowywany w temperaturze poniżej 25°C przez jeden miesiąc. Przechowywać w opakowaniu

zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Po rekonstytucji:

Roztwór należy przechowywać w temperaturze 2°C-8°C (w lodówce), nie zamrażać. Przechowywać w

opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rekonstytucji, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Genotropin 5,3:

• Jeden lub pięć dwukomorowych wkładów szklanych (typu I). Wkład zamykany od dołu gumowym tłokiem, a z góry aluminiowym kapslem z gumowym dyskiem. Wkład zawiera w przedniej komorze 6,1 mg (18,4 j.m.) somatropiny i rozpuszczalnik w tylnej komorze. Po rozpuszczeniu, w 1 mililitrze gotowego do użycia roztworu znajduje się 5,3 mg (16 j.m.) somatropiny.

•    Jeden lub pięć jednorazowych, wielodawkowych wstrzykiwaczy GoQuick (oznaczonych kolorem niebieskim) zawierających dwukomorowy wkład szklany (typu I), zamykany od dołu gumowym tłokiem, a z góry aluminiowym kapslem z gumowym dyskiem. Umieszczony fabrycznie we wstrzykiwaczu wkład zawiera w przedniej komorze 6,1 mg (18,4 j.m.) somatropiny i rozpuszczalnik (1 ml) w tylnej komorze. Po rozpuszczeniu, w 1 mililitrze gotowego do użycia roztworu znajduje się 5,3 mg (16 j.m.) somatropiny.

Genotropin 12:

• Jeden lub pięć dwukomorowych wkładów szklanych (typu I). Wkład zamykany od dołu gumowym tłokiem, a z góry aluminiowym kapslem z gumowym dyskiem. Wkład zawiera w przedniej komorze 13,8 mg (41,4 j.m.) somatropiny i rozpuszczalnik w tylnej komorze. Po rozpuszczeniu, w 1 mililitrze gotowego do użycia roztworu znajduje się 12 mg (36 j.m.) somatropiny.

•    Jeden lub pięć jednorazowych, wielodawkowych wstrzykiwaczy GoQuick (oznaczonych kolorem purpurowym) zawierających dwukomorowy wkład szklany (typu I), zamykany od dołu gumowym tłokiem, a z góry aluminiowym kapslem z gumowym dyskiem. Umieszczony fabrycznie we wstrzykiwaczu wkład zawiera w przedniej komorze 13,8 mg (41,4 j.m.) somatropiny i rozpuszczalnik (1 ml) w tylnej komorze. Po rozpuszczeniu, w 1 mililitrze gotowego do użycia roztworu znajduje się 12 mg (36 j.m.) somatropiny.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Roztwór przygotowuje się poprzez skręcenie urządzenia wstrzykującego Genotropin Pen lub wstrzykiwacza GoQuick powodujące zmieszanie się proszku z rozpuszczalnikiem. Należy rozpuścić proszek wykonując delikatne, powolne, rotacyjne ruchy. Nie wstrząsać roztworu podczas jego przygotowywania, ponieważ może to spowodować denaturację substancji czynnej. Przygotowany roztwór jest praktycznie bezbarwny lub lekko opalizujący. Przed zastosowaniem należy sprawdzić wygląd roztworu. Tylko roztwór przezroczysty i bez widocznych cząstek może być użyty.

Genotropin Pen: Należy zapoznać się z instrukcją stosowania dołączoną do wstrzykiwacza.

Genotropin GoQuick: Nie należy wymieniać umieszczonych fabrycznie wkładów. Należy zapoznać się z Ulotką dla Pacjenta zawierającą instrukcję stosowania wstrzykiwacza.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE

DO OBROTU

Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent, CT13 9NJ Wielka Brytania

8.    NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Genotropin 5,3: R/ 6710 Genotropin 12: 7718

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Genotropin 5,3: 03.06.1996 / 12.03.2013 Genotropin 12: 18.06.1998 / 12.03.2013

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

17

Genotropin 5,3