Imeds.pl

Gineintima Clotriactive 10 Mg/G

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

GINEintima ClotriActive

10 mg/g krem (Clotrimazolum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

- Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek GINEintima ClotriActive i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku GINEintima ClotriActive

3.    Jak stosować lek GINEintima ClotriActive

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek GINEintima ClotriActive

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek GINEintima ClotriActive i w jakim celu się go stosuje

GINEintima ClotriActive jest kremem do stosowania na skórę i błony śluzowe i zawiera substancję czynną - klotrymazol.

Wskazania

Grzybicze zapalenia skóry wywołane przez dermatofity (m.in. z rodzaju Trichophyton), drożdżaki, grzyby pleśniowe, w tym grzybice stóp i dłoni, łupież pstry.

Kandydozy skóry i błon śluzowych zewnętrznych narządów płciowych (Candida vulvitis i balanitis).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku GINEintima ClotriActive

Kiedy nie stosować leku GINEintima ClotriActive:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną - klotrymazol, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    dopochwowo.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku GINEintima ClotriActive należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą

Lek stosowany miejscowo może uszkadzać środki antykoncepcyjne wykonane z lateksu (prezerwatywy i krążki domaciczne). Dlatego podczas stosowania klotrymazolu na błony śluzowe zewnętrznych narządów płciowych i co najmniej 5 dni po zaprzestaniu jego stosowania, nie należy używać mechanicznych środków antykoncepcyjnych wykonanych z lateksu.

Unikać kontaktu leku z oczami i ustami.

Lek GINEintima ClotriActive a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Klotrymazol zmniejsza skuteczność amfoterycyny i innych antybiotyków polienowych (np. nystatyny, natamycyny).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Podczas leczenia zakażenia warg sromowych, nie należy wprowadzać leku dopochwowo.

Lek nie powinien być stosowany na piersi u kobiety karmiącej piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

Lek GINEintima ClotriActive zawiera alkohol cetostearylowy, dlatego może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3.    Jak stosować lek GINEintima ClotriActive

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego.

Zalecana dawka: stosować dwa lub trzy razy na dobę, nakładając cienką warstwę leku na zmienione miejsca. Gdy lek nanoszony jest na stopy, należy je uprzednio dokładnie umyć i wysuszyć (w szczególności miejsca między palcami).

Leczenie należy prowadzić jeszcze przez miesiąc od ustąpienia wszystkich objawów choroby, w celu uniknięcia nawrotu zakażenia.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące rzadko (występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000): reakcje skórne (zaczerwienienie, pieczenie, podrażnienie, uczucie bólu).

Działania niepożądane, których częstość jest nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): ogólnoustrojowe reakcje uczuleniowe, świąd, wysypka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszystkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

ul. Al. Jerozolimskie 181C

PL - 02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak Przechowywać lek GINEintima ClotriActive

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek GINEintima ClotriActive

-    Substancją czynną leku jest klotrymazol.

1 g kremu zawiera 10 mg klotrymazolu.

-    Pozostałe składniki to: sorbitanu stearynian, polisorbat 60, cetylu palmitynian, alkohol cetostearylowy, oktylododekanol, alkohol benzylowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek GINEintima ClotriActive i co zawiera opakowanie

GINEintima ClotriActive ma postać białego kremu.

Dostępne opakowanie leku to tuby zawierające 15 g lub 20 g kremu, umieszczone w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

US Pharmacia Sp. z o.o. ul. Ziębicka 40 50-507 Wrocław

Wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA ul. Wincentego Pola 21, 58-500 Jelenia Góra

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

USP Zdrowie Sp. z o.o. ul. Poleczki 35 02-822 Warszawa tel.+48 (22) 543 60 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Strona 3 z 3