+ iMeds.pl

Gineintima clotriactive 10 mg/gUlotka Gineintima clotriactive

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

GINEintima ClotriActive

10 mg/g krem (Clotrimazolum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

- Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek GINEintima ClotriActive i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku GINEintima ClotriActive

3.    Jak stosować lek GINEintima ClotriActive

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek GINEintima ClotriActive

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek GINEintima ClotriActive i w jakim celu się go stosuje

GINEintima ClotriActive jest kremem do stosowania na skórę i błony śluzowe i zawiera substancję czynną - klotrymazol.

Wskazania

Grzybicze zapalenia skóry wywołane przez dermatofity (m.in. z rodzaju Trichophyton), drożdżaki, grzyby pleśniowe, w tym grzybice stóp i dłoni, łupież pstry.

Kandydozy skóry i błon śluzowych zewnętrznych narządów płciowych (Candida vulvitis i balanitis).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku GINEintima ClotriActive

Kiedy nie stosować leku GINEintima ClotriActive:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną - klotrymazol, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    dopochwowo.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku GINEintima ClotriActive należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą

Lek stosowany miejscowo może uszkadzać środki antykoncepcyjne wykonane z lateksu (prezerwatywy i krążki domaciczne). Dlatego podczas stosowania klotrymazolu na błony śluzowe zewnętrznych narządów płciowych i co najmniej 5 dni po zaprzestaniu jego stosowania, nie należy używać mechanicznych środków antykoncepcyjnych wykonanych z lateksu.

Unikać kontaktu leku z oczami i ustami.

Lek GINEintima ClotriActive a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Klotrymazol zmniejsza skuteczność amfoterycyny i innych antybiotyków polienowych (np. nystatyny, natamycyny).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Podczas leczenia zakażenia warg sromowych, nie należy wprowadzać leku dopochwowo.

Lek nie powinien być stosowany na piersi u kobiety karmiącej piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

Lek GINEintima ClotriActive zawiera alkohol cetostearylowy, dlatego może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3.    Jak stosować lek GINEintima ClotriActive

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego.

Zalecana dawka: stosować dwa lub trzy razy na dobę, nakładając cienką warstwę leku na zmienione miejsca. Gdy lek nanoszony jest na stopy, należy je uprzednio dokładnie umyć i wysuszyć (w szczególności miejsca między palcami).

Leczenie należy prowadzić jeszcze przez miesiąc od ustąpienia wszystkich objawów choroby, w celu uniknięcia nawrotu zakażenia.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występujące rzadko (występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000): reakcje skórne (zaczerwienienie, pieczenie, podrażnienie, uczucie bólu).

Działania niepożądane, których częstość jest nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): ogólnoustrojowe reakcje uczuleniowe, świąd, wysypka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszystkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

ul. Al. Jerozolimskie 181C

PL - 02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak Przechowywać lek GINEintima ClotriActive

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek GINEintima ClotriActive

-    Substancją czynną leku jest klotrymazol.

1 g kremu zawiera 10 mg klotrymazolu.

-    Pozostałe składniki to: sorbitanu stearynian, polisorbat 60, cetylu palmitynian, alkohol cetostearylowy, oktylododekanol, alkohol benzylowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek GINEintima ClotriActive i co zawiera opakowanie

GINEintima ClotriActive ma postać białego kremu.

Dostępne opakowanie leku to tuby zawierające 15 g lub 20 g kremu, umieszczone w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

US Pharmacia Sp. z o.o. ul. Ziębicka 40 50-507 Wrocław

Wytwórca

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA ul. Wincentego Pola 21, 58-500 Jelenia Góra

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

USP Zdrowie Sp. z o.o. ul. Poleczki 35 02-822 Warszawa tel.+48 (22) 543 60 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Strona 3 z 3

GINEintima ClotriActive

Charakterystyka Gineintima clotriactive

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO GINEintima ClotriActive, 10 mg/g, krem

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden gram kremu zawiera 10 mg klotrymazolu (Clotrimazolum) Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krem

Biały jednolity krem.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE    KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Grzybicze zakażenia skóry wywołane przez dermatofity (m.in. z rodzaju Trichophyton), drożdżaki, grzyby pleśniowe, w tym grzybice stóp i dłoni, łupież pstry.

Kandydozy skóry i błon śluzowych zewnętrznych narządów płciowych (Candida vulvitis i balanitis).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Podanie na skórę.

GINEintima ClotriActive należy stosować dwa lub trzy razy na dobę, nakładając cienką warstwę produktu leczniczego na zmienione chorobowo miejsca. Po ustąpieniu ostrych objawów grzybicy, leczenie powinno trwać przynajmniej 1 miesiąc.

W przypadku grzybicy stóp, przed zastosowaniem produktu należy je dokładnie umyć i wysuszyć (szczególnie miejsca między palcami).

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną - klotrymazol, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Nie stosować dopochwowo.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Klotrymazol stosowany miejscowo może uszkadzać środki antykoncepcyjne wykonane z lateksu (prezerwatywy i krążki domaciczne). Dlatego podczas stosowania klotrymazolu na błony śluzowe zewnętrznych narządów płciowych i co najmniej przez 5 dni po zaprzestaniu jego stosowania, nie należy używać mechanicznych środków antykoncepcyjnych wykonanych z lateksu.

Unikać kontaktu produktu leczniczego z oczami i ustami.

Ze względu na zawartość alkoholu cetostearylowego produkt leczniczy może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Klotrymazol zmniejsza skuteczność amfoterycyny i innych antybiotyków polienowych (np. nystatyny, natamycyny).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Badania na zwierzętach wykazały, że klotrymazol nie wywiera działania teratogennego, jednak po doustnym podaniu szczurom dużych dawek tego leku odnotowano jego toksyczne działanie na płody. Zaleca się, aby stosowanie produktu leczniczego u kobiet ciężarnych ograniczyć do przypadków uznanych za konieczne przez lekarza.

Podczas leczenia zakażenia warg sromowych, nie należy wprowadzać produktu leczniczego dopochwowo.

Produkt leczniczy nie powinien być stosowany na piersi u kobiety karmiącej piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

GINEintima ClotriActive krem nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych została sklasyfikowana według układów i narządów oraz zgodnie z częstością występowania.

Bardzo często (>1/10)_

Często (>1/100 do <1/10)_

Niezbyt często (>1/1,000 do <1/100)_

Rzadko (>1/10,000 do <1/1000)_

Bardzo rzadko (<1/10,000)_

Częstość nieznana (brak możliwości oceny na podstawie dostępnych danych)


Zaburzenia układu immunologicznego:

Częstość nieznana: ogólnoustrojowe reakcje alergiczne, świąd, wysypka.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Rzadko: reakcje skórne (zaczerwienienie, pieczenie, podrażnienie, uczucie bólu). Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych:

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

ul. Al. Jerozolimskie 181C

PL - 02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie produktu leczniczego jest nieprawdopodobne przy zalecanej drodze podania. W przypadku połknięcia należy niezwłocznie wykonać płukanie żołądka.

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.


5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwgrzybicze do stosowania miejscowego, pochodne imidazolu i triazolu.

ATC: D 01 AC01

Klotrymazol wykazuje działanie grzybostatyczne a w większych stężeniach - grzybobójcze. Klotrymazol hamuje biosyntezę ergosterolu i innych steroli potrzebnych do budowy ściany komórkowej grzyba. Ponadto klotrymazol zaburza syntezę trójglicerydów, fosfolipidów, zmienia aktywność oksydaz i dehydrogenaz prowadząc do zniszczenia organelli wewnątrzkomórkowych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Klotrymazol stosowany miejscowo na skórę w minimalnym stopniu przenika do krwi. Przy stosowaniu dopochwowym absorpcji może ulegać 3-10% dawki klotrymazolu.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sorbitanu stearynian Polisorbat 60 Cetylu palmitynian Alkohol cetostearylowy Oktylododekanol Alkohol benzylowy Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuby aluminiowe zawierające 15 g lub 20 g kremu z zakrętką z HDPE, umieszczone w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania produktu leczniczego

Brak specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

US Pharmacia Sp. z o.o. ul. Ziębicka 40 50-507 Wrocław

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

4078

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 26.03.1999 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 15.10.2013

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

GINEintima ClotriActive