+ iMeds.pl

Glautic 20 mg/mlUlotka Glautic

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Glautic, 20 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Dorzolamidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Glautic i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Glautic

3.    Jak stosować Glautic

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Glautic

6.    Inne informacje

1. Co to jest Glautic i w jakim celu się go stosuje

Glautic to jałowy roztwór kropli do oczu. Glautic zawiera dorzolamid z grupy sulfonamidów, jako substancję czynną.

Dorzolamid jest inhibitorem anhydrazy węglanowej stosowanym do oczu w celu zmniejszenia podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Dorzolamid jest wskazany w leczeniu podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego w schorzeniach takich jak nadciśnienie wewnątrzgałkowe i jaskra (jaskra z otwartym kątem przesączania, jaskra torebkowa). Glautic można stosować jako jedyny lek lub w skojarzeniu z innymi lekami obniżającymi ciśnienie w oku (tak zwanymi beta-adrenolitykami).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Glautic Kiedy nie stosować leku Glautic

-    w przypadku uczulenia na dorzolamid lub którykolwiek ze składników roztworu (wymienione w punkcie 6)

-    w przypadku poważnych problemów z nerkami

-    w przypadku zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej we krwi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Glautic należy zgłosić lekarzowi:

-    jeśli występują lub występowały problemy z wątrobą

-    jeśli pacjent został poinformowany o problemach z rogówką oka

-    jeśli występuje uczulenie na jakikolwiek lek

-    jeśli pacjent przebył zabieg operacyjny oka lub oczekuje na zabieg oka

-    jeśli u pacjenta występuje uraz oka lub infekcja oka

-    jeśli występują kamienie w drogach moczowych

-    jeśli pacjent przyjmuje inny lek z grupy inhibitorów anhydrazy węglanowej

-    jeśli pacjent nosi szkła kontaktowe (patrz punkt "Ważne informacje o niektórych składnikach leku Glautic”).

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli w trakcie leczenia wystąpiły jakiekolwiek objawy podrażnienia oka lub inne nowe problemy jak zaczerwienienie oka lub obrzęk powierzchniowej warstwy oka lub powiek.

Należy przerwać stosowanie leku Glautic i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpiły podejrzenia, że lek ten powoduje reakcję alergiczną (np. wysypkę skórną lub świąd, zapalenie oka).

Dzieci

Glautic powinien być stosowany u dzieci tylko w przypadku gdy korzyści z jego stosowania przewyższają ryzyko. Należy poradzić się lekarza.

Inne leki i Glautic

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

W szczególności należy poinformować lekarza jeżeli przyjmuje się inne inhibitory anhydrazy węglanowej, takie jak acetazolamid. Chodzi o leki w postaci do stosowania doustnego, w postaci kropli do oczu jak też podawane jakąkolwiek inną drogą.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Należy poinformować lekarza o obecnej lub planowanej ciąży. Glautic nie powinien być stosowany w czasie ciąży, chyba że lekarz zaleci jego stosowanie.

Glautic nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Glautic może powodować u niektórych pacjentów zawroty głowy i zaburzenia widzenia. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać narzędzi lub maszyn, dopóki objawy nie ustąpią.

Glautic zawiera środek konserwujący chlorek benzalkoniowy

-    Chlorek benzalkoniowy może powodować podrażnienia oczu

-    Wiadomo, że chlorek benzalkoniowy odbarwia miękkie soczewki kontaktowe

-    Należy unikać kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi

-    Należy zdjąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem leku i poczekać 15 minut po zakropleniu.

3. Jak stosować Glautic

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Właściwe dawkowanie i czas leczenia ustala lekarz.

Jeżeli Glautic jest jedynym lekiem stosowanym do oka (oczu), to zaleca się zakraplanie jednej kropli do chorego oka (oczu) trzy razy na dobę na przykład rano, po południu i wieczorem.

Jeżeli lekarz zalecił stosowanie leku Glautic z beta-adrenolitykiem w postaci kropli do oczu (leki, które zmniejszają ciśnienie wewnątrzgałkowe), to zalecaną dawką produktu Glautic jest jedna kropla do chorego oka (oczu) dwa razy na dobę, na przykład rano i wieczorem.

Jeżeli oprócz produktu Glautic stosowany jest inny lek w postaci kropli do oczu, należy zrobić co najmniej dziesięciominutową przerwę między zakraplaniem produktu Glautic i innego leku.

Chcąc zastąpić produktem Glautic inny lek w postaci kropli do oczu, stosowany w celu obniżenia ciśnienia śródgałkowego, powinno się przerwać leczenie tym lekiem po przyjęciu właściwej dziennej dawki i rozpocząć stosowanie produktu Glautic w dniu następnym.

Nie należy bez porozumienia z lekarzem zmieniać dawkowania. W przypadku konieczności przerwania stosowania preparatu należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Nie należy końcówką kroplomierza dotykać do oka lub jego okolic. Może to przyczynić się do wprowadzenia bakterii, co spowoduje zakażenie oka, które może prowadzić do poważnych uszkodzeń oka, nawet do utraty wzroku. Aby zapobiec możliwemu zanieczyszczeniu produktu, należy unikać kontaktu kroplomierza z jakąkolwiek powierzchnią.

Instrukcja użycia:

Przed zastosowaniem kropli do oczu należy umyć ręce.

Ułatwieniem może być zaaplikowanie kropli do oczu przed lustrem.


1.    Przed pierwszym użyciem leku należy upewnić się, że zabezpieczenie gwarancyjne na szyjce butelki jest nieprzerwane. Nieotwierane opakowanie charakteryzuje się szczeliną pomiędzy butelką a zakrętką.

2.    Zdjąć zakrętkę.

3.    Przechylić głowę do tyłu i odciągnąć dolną powiekę lekko do przodu, tak aby powstała mała kieszonka pomiędzy powieką i gałką oczną.

4.    Odwrócić butelkę i delikatnie nacisnąć aż jedna kropla zostanie zakroplona do oka. NIE NALEŻY DOTYKAĆ OKA LUB POWIEKI KOŃCÓWKĄ ZAKRAPLACZA.

5.    Powtórzyć krok 3 i 4 jeśli lekarz zalecił inne dawkowanie.

6.    Zabezpieczyć zakraplacz przez powtórne nałożenie zakrętki natychmiast po zakropleniu oka. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Glautic

W przypadku zakroplenia do oka za dużej ilości kropli lub połknięcia zawartości opakowania należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Glautic

Glautic należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć ją najszybciej jak to możliwe. Jeżeli jednak zbliża się czas podania kolejnej dawki, nie należy podawać pominiętej dawki, należy powrócić do wcześniej ustalonego schematu dawkowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Glautic

Aby lek Glautic działał poprawnie, powinien być stosowany każdego dnia. Jeśli istnieje konieczność przerwania leczenia, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpią reakcje alergiczne, w tym pokrzywka, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, powodujące trudności w oddychaniu i przełykaniu, należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Częstość wystąpienia działań niepożądanych opisano w następujących kategoriach:

Bardzo częste

Występują u więcej niż 1 osoby na 10

Częste

Występują u 1 do 10 osób na 100

Niezbyt częste

Występują u 1 do 10 osób na 1000

Rzadkie

Występują od 1 do 10 osób na 10 000

Po zastosowaniu Glautic mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Zaburzenia oczu: Bardzo częste: Częste:


Niezbyt częste: Rzadkie:


pieczenie i kłucie.

zapalenie lub opuchnięcie powierzchniowej warstwy oka (oczu) i możliwe zapalenie powiek(i) i (lub) skóry wokół oka (oczu), łzawienie i swędzenie oka (oczu), niewyraźne widzenie, zmiany na powierzchni oka zapalenie środkowej warstwy oka

opuchnięcie powierzchniowej warstwy oka (oczu), odwarstwienie rogówki, które może wiązać się ze zmianami/zaburzeniami widzenia (po przebytej operacji), spadek ciśnienia w gałce ocznej, zaczerwienienie oka (oczu), ból oczu, sklejanie powiek(i), przejściowa krótkowzroczność (która ustępuje po przerwaniu stosowania leku).

Zaburzenia żołądka i jelit:

Częste:    nudności, gorzki posmak w ustach

Rzadkie:    podrażnienie gardła, suchość w jamie ustnej

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Częste:    osłabienie/uczucie zmęczenia

Rzadkie:    nadwrażliwość: objawy podmiotowe    i    przedmiotowe reakcji miejscowych

(reakcje w obrębie powiek) oraz ogólnych reakcji alergicznych, w tym opuchnięcie twarzy, warg, języka i (lub) gardła, które mogą powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu, pokrzywka i świąd, wysypka, zadyszka i rzadziej skurcz oskrzeli (skurcz mięśni gładkich oskrzeli).

Zaburzenia układu nerwowego:

Częste:    ból głowy

Rzadkie:    zawroty głowy, uczucie drętwienia/cierpnięcia

Zaburzenia nerek i układu moczowego:

Rzadkie:    tworzenie się kamieni nerkowych

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Rzadkie:    krwawienie z nosa

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Rzadkie:    zapalenie skóry, ciężka, rozległa wysypka na skórze z tworzeniem się

pęcherzy (zespół Stevens-Johnsona i martwica toksyczno-rozpływna naskórka).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Glautic

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Glautic po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Butelkę należy przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem. Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Glautic może być stosowany przez 28 dni po pierwszym otwarciu butelki. Z tego względu należy wyrzucić butelkę po upływie 4 tygodni od pierwszego otwarcia, nawet jeśli wewnątrz znajduje się pozostałość roztworu. Aby zapamiętać datę pierwszego zastosowania leku należy ją zapisać we właściwym miejscu na kartoniku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Glautic

-    Substancją czynną leku jest dorzolamid. Każdy mililitr zawiera 20 mg dorzolamidu (w postaci chlorowodorku dorzolamidu).

-    Ponadto lek zawiera: mannitol, hydroksyetylocelulozę, benzalkoniowy chlorek roztwór 50% (jako środek konserwujący), sodu cytrynian, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), wodę do wstrzykiwań.

Jak wygląda Glautic i co zawiera opakowanie

Glautic to jałowy, izotoniczny, buforowany, bezbarwny, nieznacznie lepki roztwór w butelce z MDPE z kroplomierzem z LDPE i zakrętką z HDPE, z zabezpieczeniem gwarancyjnym, w tekturowym pudełku.

Butelka zawiera 5 ml roztworu kropli do oczu.

Glautic dostępny jest w opakowaniach: 1 butelka, 3 butelki lub 6 butelek.

Nie wszystkie opakowania muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Wytwórca Pharmathen S.A.

6, Dervenakion str.

153 51 Pallini, Attiki Grecja

Famar S.A., Plant A 63 Agiou Dimitriou Street 174 56 Alimos Attikis Grecja

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 22 3646101

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Glautic

Charakterystyka Glautic

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Glautic, 20 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden ml roztworu zawiera 20 mg dorzolamidu (w postaci chlorowodorku dorzolamidu). Substancja pomocnicza: chlorek benzalkoniowy 0,075 mg/ml.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

Izotoniczny, buforowany, lekko lepki, przejrzysty, bezbarwny roztwór wodny.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Glautic jest wskazany:

•    w leczeniu wspomagającym w skojarzeniu z lekami beta-adrenolitycznymi

•    w monoterapii zwiększonego ciśnienia wewnątrzgałkowego, gdy nie uzyskano odpowiedzi na

leki beta-adrenolityczne i (lub) stosowanie leków beta-adrenolitycznych jest przeciwwskazane, u pacjentów z:

-    nadciśnieniem ocznym

-    jaskrą z otwartym kątem

-    jaskrą torebkową.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podczas stosowania w monoterapii, podaje się jedną kroplę produktu Glautic do worka spojówkowego chorego oka (oczu), trzy razy na dobę.

W leczeniu skojarzonym z lekiem beta-adrenolitycznym stosowanym do oka, podaje się jedną kroplę produktu Glautic do worka spojówkowego chorego oka (oczu), dwa razy na dobę.

Gdy Glautic ma być stosowany zamiast innego leku przeciwjaskrowego stosowanego do oka, należy przerwać stosowanie innego leku po przyjęciu wszystkich dawek w danym dniu i następnego dnia zacząć stosować Glautic.

Jeśli pacjent stosuje więcej niż jeden lek podawany miejscowo do oczu, to każdy z leków należy podawać oddzielnie, z zachowaniem co najmniej 10-minutowej przerwy.

Pacjenci powinni być pouczeni, że należy umyć ręce przed zastosowaniem produktu i unikać dotykania końcówką kroplomierza oka i jego okolic.

Pacjentów należy również poinformować, że niewłaściwe postępowanie z kroplami do oczu może spowodować ich zanieczyszczenie bakteriami, które mogą wywołać zakażenie oka. Skutkiem użycia zanieczyszczonego roztworu może być poważne uszkodzenie oka, a w następstwie utrata wzroku.

Pacjent powinien zostać poinformowany o zasadach prawidłowego użycia kropli do oczu.

Instrukcja użycia:

1.    Przed pierwszym użyciem leku należy upewnić się, że zabezpieczenie gwarancyjne na szyjce butelki jest nieprzerwane. Nieotwierane opakowanie charakteryzuje się szczeliną pomiędzy butelką a nakrętką.

2.    Zdjąć nakrętkę.

3.    Przechylić głowę do tyłu i delikatnie odciągnąć dolną powiekę w dół, tak aby utworzyć kieszonkę pomiędzy powieką i gałką oczną.

4.    Odwrócić butelkę i delikatnie nacisnąć aż jedna kropla zostanie zakroplona do oka. NIE NALEŻY DOTYKAĆ DO OKA LUB POWIEKI KOŃCÓWKĄ ZAKRAPLACZA.

5.    Powtórzyć krok 3 i 4 z drugim okiem jeśli jest to konieczne.

6.    Nakrętkę założyć z powrotem i zakręcić buteleczkę zaraz po zastosowaniu leku.

Dzieci i młodzież:

Dane kliniczne dotyczące stosowania dorzolamidu trzy razy na dobę u dzieci i młodzieży są ograniczone. (Informacje dotyczące dawkowania u dzieci - patrz punkt 5.1).

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na dorzolamid lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania dorzolamidu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min) lub z kwasicą hiperchloremiczną. Ponieważ dorzolamid i jego metabolity są wydalane głównie przez nerki, jego stosowanie jest przeciwwskazane u tych pacjentów.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania dorzolamidu u pacjentów z niewydolnością wątroby, dlatego należy zachować ostrożność stosując go u tych pacjentów.

Postępowanie u pacjentów z ostrą jaskrą z zamkniętym kątem wymaga dodatkowych interwencji terapeutycznych oprócz stosowania leków obniżających ciśnienie w gałce ocznej. Nie badano zastosowania dorzolamidu u pacjentów z tym rozpoznaniem.

Dorzolamid zawiera grupę sulfonamidową, która występuje także w sulfonamidach. Mimo, że jest podawany miejscowo, wchłania się do krążenia ogólnego. Dlatego po podaniu miejscowym mogą wystąpić typowe dla sulfonamidów działania niepożądane , w tym ciężkie reakcje takie jak zespół Stevensa-Johnsona oraz toksyczna nekroliza naskórka. Jeśli wystąpią ciężkie objawy nadwrażliwości, należy przerwać stosowanie produktu.

Leczenie doustnymi inhibitorami anhydrazy węglanowej związane było z występowaniem kamicy moczowej, będącej skutkiem zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, szczególnie u pacjentów, u których w przeszłości występowały kamienie nerkowe. Mimo że nie obserwowano zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej po stosowaniu dorzolamidu, zgłaszano rzadkie przypadki kamicy moczowej. Ponieważ dorzolamid jest inhibitorem anhydrazy węglanowej stosowanym miejscowo, który wchłania się układowo, pacjenci, u których w przeszłości występowały kamienie nerkowe, obarczeni są zwiększonym ryzykiem kamicy moczowej podczas jego stosowania.

Jeśli wystąpią reakcje alergiczne (np. zapalenie spojówek lub podrażnienie powiek) należy rozważyć przerwanie leczenia.

Możliwe jest wystąpienie efektu addycyjnego w zakresie znanych układowych skutków zahamowania anhydrazy węglanowej u pacjentów otrzymujących doustny inhibitor anhydrazy węglanowej i dorzolamid. Równoczesne podawanie dorzolamidu i doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej nie jest zalecane.

Zgłaszano przypadki obrzęku rogówki i nieodwracalnego uszkodzenia rogówki podczas stosowania roztworu kropli do oczu zawierającego dorzolamid w stężeniu 20 mg/ml u pacjentów z rozpoznaniem przewlekłego zaburzenia rogówki i (lub) przebytym zabiegiem wewnątrzgałkowym. Podczas stosowania produktu Glautic miejscowo do oka u tych pacjentów należy zachować ostrożność.

Zgłaszano przypadki odwarstwienia naczyniówki z jednoczesną hipotonią wewnątrzgałkową po zabiegach filtracyjnych z podawaniem środków hamujących wytwarzanie cieczy wodnistej.

Produkt leczniczy Glautic zawiera benzalkoniowy chlorek. Może powodować podrażnienie oczu. Wiadomo, że benzalkoniowy chlorek odbarwia miękkie soczewki kontaktowe. Należy unikać kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Przed zastosowaniem produktu leczniczego należy usunąć soczewki kontaktowe i założyć ponownie nie wcześniej niż po 15 minutach.

Dzieci:

Nie badano dorzolamidu u wcześniaków w wieku ciążowym poniżej 36 tygodni ani u dzieci w wieku poniżej jednego tygodnia życia. Pacjenci z istotną niedojrzałością kanalików nerkowych powinni otrzymywać dorzolamid po starannym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka, ze względu na możliwe niebezpieczeństwo wystąpienia kwasicy metabolicznej.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie prowadzono specjalnych badań dotyczących interakcji z dorzolamidem.

W badaniach klinicznych następujące leki stosowane były równocześnie z dorzolamidem bez oznak występowania niepożądanych interakcji: tymolol w postaci roztworu stosowanego do oczu, betaksolol w postaci roztworu stosowanego do oczu a także leki układowe, w tym inhibitory ACE, antagoniści kanału wapniowego, diuretyki, niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym kwas acetylosalicylowy, oraz hormony (np. estrogen, insulina, tyroksyna).

Interakcje dorzolamidu z miotykami i agonistami adrenergicznymi podczas leczenia jaskry nie zostały w pełni zbadane.

Dorzolamid jest inhibitorem anhydrazy węglanowej i mimo, że podawany miejscowo wchłania się również ogólnoustrojowo. W badaniach klinicznych stwierdzono, że dorzolamid nie powoduje zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej po podaniu miejscowym. Zaburzenia takie obserwowano po doustnym podawaniu inhibitorów anhydrazy węglanowej i w niektórych przypadkach wynikały one z interakcji z innymi lekami (np. działanie toksyczne u pacjentów leczonych wysokimi dawkami salicylanów). W związku z tym możliwość wystąpienia takich interakcji powinna być brana pod uwagę w przypadku pacjentów przyjmujących dorzolamid.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Stosowanie podczas ciąży:

Nie stosować dorzolamidu podczas ciąży. Brak jest wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania dorzolamidu w czasie ciąży. U królików dorzolamid działał teratogennie w dawkach toksycznych dla matek (patrz punkt 5.3).

Stosowanie podczas karmienia piersią:

Nie wiadomo, czy dorzolamid przenika do mleka ludzkiego. U szczurów w okresie laktacji obserwowano wolniejszy przyrost masy ciała u potomstwa. Jeśli wymagane jest podanie dorzolamidu, nie zaleca się karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Dorzolamid wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Możliwe działania niepożądane, takie jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia, mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Dorzolamid oceniano w kontrolowanych i niekontrolowanych badaniach klinicznych u ponad 1400 osób. W długotrwałych badaniach, u 1108 pacjentów przyjmujących krople do oczu zawierające dorzolamid w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z lekami beta-adrenolitycznymi stosowanymi miejscowo do oka, najczęstszą przyczyną przerwania leczenia (około 3%) były działania niepożądane związane ze stosowaniem produktu dotyczące oczu, głównie zapalenie spojówek i podrażnienie powiek.

Następujące działania niepożądane zgłaszano podczas badań klinicznych oraz po wprowadzeniu dorzolamidu do obrotu. Częstość występowania wymienionych poniżej działań niepożądanych przedstawiono zgodnie z następującą klasyfikacją: bardzo częste (>1/10); częste (>1/100 do <1/10); niezbyt częste (>1/1000 do <1/100); rzadkie (>1/10 000 do <1/1000) i bardzo rzadkie (<10 000).

Bardzo częste

Częste

Niezbyt częste

Rzadkie

Zaburzenia układu nerwowego i zaburzenia psychiczne

ból głowy

zawroty głowy, parestezje

Zaburzenia oka

pieczenie i kłucie

powierzchniowe

punkcikowate

zapalenie

rogówki,

łzawienie,

zapalenie

spojówek,

zapalenie powiek,

świąd oczu,

podrażnienie

powiek,

niewyraźne

widzenie

zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego

podrażnienie w tym

zaczerwienienie,

ból, tworzenie się

strupów na

powiekach,

przejściowa

krótkowzroczność

(ustępująca po

przerwaniu

leczenia), obrzęk

rogówki,

hipotonia

wewnątrzgałkowa,

odwarstwienie się

naczyniówki po

zabiegach

poprawiających

filtrację

Zaburzenia

krwawienie z nosa

układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Zaburzenia żołądka i jelit

nudności, gorzki smak w ustach

podrażnienie gardła, suchość w ustach

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

kontaktowe

zapalenie skóry,

zespół Stevensa-

Johnsona,

toksyczna

nekroliza

naskórka

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

kamica moczowa

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

astenia/ zmęczenie

Nadw rażliw ość: podmiotowe i przedmiotowe objawy reakcji miejscowych (reakcje ze strony powiek) i ogólne reakcje alergiczne w tym obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka i świąd, osutka, duszność, rzadko skurcz oskrzeli

Wyniki badań diagnostycznych: dorzolamid nie wywoływał klinicznie istotnych zaburzeń elektrolitowych.

Dzieci i młodzież Patrz punkt 5.1.

4.9 Przedawkowanie

Dostępna jest tylko ograniczona informacja dotycząca przedawkowania u ludzi wskutek przypadkowego lub zamierzonego spożycia chlorowodorku dorzolamidu. Po doustnym spożyciu opisywano następujące objawy: senność; podanie miejscowe: nudności, zawroty głowy, ból głowy, zmęczenie, niezwykłe sny i dysfagia.

Należy zastosować leczenie objawowe i wspomagające. Mogą wystąpić zaburzenia równowagi elektrolitowej, kwasica i objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Należy monitorować stężenie elektrolitów w surowicy (szczególnie potasu) i pH krwi.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: preparat przeciwjaskrowy i zwężający źrenice; inhibitor anhydrazy węglanowej, dorzolamid.

Kod ATC: S01E C03

Mechanizm działania

Anhydraza węglanowa (CA) jest enzymem występującym w wielu tkankach organizmu, również w oku. U ludzi anhydraza węglanowa występuje w postaci wielu izoenzymów, z których najbardziej aktywnym jest anhydraza węglanowa II (CA - II), występująca głównie w krwinkach czerwonych, ale także w innych tkankach. Hamowanie aktywności anhydrazy węglanowej w wyrostkach rzęskowych oka powoduje zmniejszenie wydzielania cieczy wodnistej. W wyniku tego dochodzi do zmniejszenia ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP).

Glautic zawiera chlorowodorek dorzolamidu, który jest silnym inhibitorem ludzkiej anhydrazy węglanowej II. Po miejscowym podaniu do oka, dorzolamid obniża podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe niezależnie od tego, czy jest ono związane z jaskrą, czy nie. Zwiększone ciśnienie wewnątrzgałkowe jest głównym czynnikiem ryzyka w patogenezie uszkodzenia nerwu wzrokowego i utraty pola widzenia. Dorzolamid nie powoduje zwężenia źrenicy i zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe nie wywołując takich objawów niepożądanych jak nocna ślepota i skurcz akomodacyjny. Dorzolamid wywiera minimalny wpływ lub nie wywiera wpływu na częstość akcji serca i ciśnienie tętnicze.

Stosowane miejscowo leki beta-adrenolityczne również obniżają IOP dzięki zmniejszaniu wydzielania cieczy wodnistej oka, jednak poprzez inny mechanizm działania. Badania wykazały, że jeśli dorzolamid zostanie dołączony do podawanego miejscowo do oka leku beta-adrenolitycznego, obserwuje się dodatkowe obniżenie IOP; ta obserwacja jest zgodna z opisanym zjawiskiem działania addycyjnego leków beta-adrenolitycznych i doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej.

Rezultat działania farmakodynamicznego

Efekty kliniczne:

Dorośli

U pacjentów z jaskrą lub nadciśnieniem ocznym skuteczność dorzolamidu podawanego trzy razy na dobę w monoterapii (początkowe IOP >23 mmHg) lub dwa razy na dobę w terapii skojarzonej z podawanym miej scowo do oka lekiem beta-adrenolitycznym (początkowe IOP >22 mmHg) została wykazana w szeroko zakrojonych badaniach klinicznych trwających do jednego roku. Działanie dorzolamidu w monoterapii i terapii skojarzonej, zmniejszające IOP, utrzymuje się przez całą dobę i efekt ten jest obecny podczas długotrwałego stosowania. Skuteczność długotrwałego stosowania dorzolamidu w monoterapii była podobna do betaksololu i nieco mniejsza od tymololu. Gdy stosowano dorzolamid w skojarzeniu ze stosowanymi do oka lekami beta-adrenolitycznymi, powodował dodatkowe zmniejszenie IOP podobnie jak pilokarpina 2% stosowana 4 razy na dobę.

Dzieci

Przeprowadzono 3-miesięczne, podwójnie zaślepione, wieloośrodkowe badanie kliniczne z aktywnie leczoną grupą kontrolną, u 184 (122 przyjmujących dorzolamid) pacjentów pediatrycznych w wieku od 1 tygodnia do poniżej 6 lat z jaskrą lub z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym (wyjściowe IOP > 22 mmHg) aby ocenić bezpieczeństwo stosowania produktu zawierającego dorzolamid 2% stosowanego miejscowo trzy razy na dobę. Około połowa pacjentów w obu leczonych grupach miała postawione rozpoznanie jaskry wrodzonej; innym częstym podłożem etiologicznym były zespół Sturge-Webera, dysgenezja mezodermalna tęczówki i rogówki oraz bezsoczewkowość. Podział pacjentów pod względem wieku oraz metod leczenia w fazie monoterapii był następujący:

Dorzolamid 20 mg/ml

Tymolol

Grupa wiekowa < 2 lat

N=56

Wiek: 1 do 23 miesięcy

Tymolol GS 0,25% n=27 Wiek: 0,25 do 22 miesięcy

Grupa wiekowa > 2 do <6 lat

N=66

Wiek: 2 do 6 lat

Tymolol 0,5% n=35 Wiek: 2 do 6 lat

W obu grupach wiekowych, około 70 pacjentów otrzymywało leczenie przez co najmniej 61 dni, a około 50 pacjentów było leczonych przez okres 81 - 100 dni.

Jeśli IOP było niewystarczająco kontrolowane podczas monoterapii dorzolamidem lub tymololem w formie roztworu tworzącego żel, dokonywano zmiany na terapię otwartą, zgodnie z następującym schematem: 30 pacjentom w wieku < 2 lat rozpoczęto podawać jednocześnie tymolol w formie roztworu tworzącego żel 0,25%, raz na dobę oraz dorzolamid 2%, trzy razy na dobę; 30 pacjentom w wieku > 2 lata rozpoczęto podawać 2% dorzolamid/0,5% tymolol w stałym połączeniu, dwa razy na dobę.

Ogólnie, to badanie nie wniosło dodatkowych informacji dotyczących bezpieczeństwa stosowania u dzieci: u około 26% dzieci (20% w grupie monoterapii dorzolamidem) zaobserwowano działania niepożądane po zastosowaniu leku, w większości były to miejscowe, niezbyt ciężkie działania niepożądane dotyczące oczu, takie jak pieczenie i kłucie, przekrwienie i ból oka. U niewielkiego odsetka (< 4%) obserwowano obrzęk lub zmętnienie rogówki. Częstość reakcji miejscowych była podobna, jak w przypadku produktu będącego komparatorem. Po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano kwasicę metaboliczną u bardzo małych dzieci (szczególnie z niedojrzałością/upośledzeniem funkcji nerek).

Wyniki skuteczności leczenia u dzieci pokazują, że średnie zmniejszenie IOP obserwowane w grupie pacjentów stosujących dorzolamid było porównywalne ze średnim zmniejszeniem IOP obserwowanym w grupie pacjentów stosujących tymolol, pomimo występowania nieznacznie większych wartości liczbowych IOP w tej ostatniej grupie.

Brak jest dostępnych danych dotyczących skuteczności leku podczas długotrwałego stosowania (>12 tygodni).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

W przeciwieństwie do doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej, podanie miejscowe chlorowodorku dorzolamidu umożliwia jego działanie bezpośrednio w oku przy znacznie mniejszych dawkach, dlatego ekspozycja ogólnoustrojowa jest znacznie mniejsza. W badaniach klinicznych stwierdzono, że zmniejszeniu IOP nie towarzyszą zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej ani zaburzenia elektrolitowe charakterystyczne dla doustnych inhibitorów anhydrazy węglanowej.

Po zastosowaniu miejscowym dorzolamid przenika do krążenia ogólnego. Aby ocenić potencjalne układowe hamowanie anhydrazy węglanowej po podaniu miejscowym, oznaczono stężenia dorzolamidu i jego metabolitów w erytrocytach i w osoczu krwi oraz zmierzono stopień hamowania anhydrazy węglanowej w erytrocytach. Podczas długotrwałego stosowania dorzolamid odkłada się w erytrocytach, w wyniku wybiórczego wiązania z CA-II, jednocześnie skrajnie niskie stężenie wolnego leku utrzymuje się w osoczu krwi. Macierzysta postać leku jest metabolizowana do jedynej, N-deetylowej pochodnej, która hamuje CA-II słabiej niż związek macierzysty, ale również hamuje mniej aktywny izoenzym (CA-I). Metabolit również gromadzi się w erytrocytach, gdzie wiąże się głównie z CA-I. Dorzolamid wiąże się w umiarkowanym stopniu z białkami osocza (w około 33%). Wydalany jest głównie z moczem w postaci niezmienionej; metabolit jest także wydalany z moczem. Po zakończeniu przyjmowania, dorzolamid jest wymywany z erytrocytów w postępie nieliniowym, co skutkuje początkowo gwałtownym spadkiem stężenia leku, po czym następuje faza wolniejszej eliminacji z okresem półtrwania około 4 miesięcy.

Gdy dorzolamid podawano doustnie, aby symulować maksymalną ekspozycję ogólnoustrojową po długotrwałym miejscowym stosowaniu tego leku, stan równowagi stężenia osiągnięto w ciągu 13 tygodni. W stanie równowagi, właściwie ani wolny lek ani metabolit nie były obecne w osoczu, hamowanie CA w erytrocytach było poniżej spodziewanego efektu farmakologicznego, koniecznego, aby mieć wpływ na czynność nerek lub oddychanie. Podobne rezultaty farmakokinetyczne obserwowano po długotrwałym, miejscowym stosowaniu dorzolamidu.

U niektórych pacjentów w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności nerek (szacunkowy klirens kreatyniny 30 - 60 ml/min) stężenie metabolitu w erytrocytach było wyższe, ale bez znaczących różnic w hamowaniu aktywności anhydrazy węglanowej, brak było też istotnych kliniczne ogólnoustrojowych działań niepożądanych związanych z tym efektem.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Główne obserwacje z badań przeprowadzonych na zwierzętach, którym podawano chlorowodorek dorzolamidu doustnie, związane były z działaniem farmakologicznym polegającym na układowym hamowaniu aktywności anhydrazy węglanowej. Niektóre z tych obserwacji były specyficzne dla gatunku i (lub) były następstwem kwasicy metabolicznej. U królików otrzymujących toksyczne dla matek dawki wywołujące kwasicę metaboliczną, obserwowano wady rozwojowe trzonów kręgów.

W badaniach klinicznych, u pacjentów nie występowały objawy kwasicy metabolicznej ani zmiany w stężeniach elektrolitów w surowicy, które wskazywałyby na ogólnoustrojowe hamowanie CA. Dlatego nie należy się spodziewać, że działanie obserwowane w badaniach na zwierzętach wystąpi u pacjentów otrzymujących lecznicze dawki dorzolamidu.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Mannitol (E421)

Hydroksyetyloceluloza Sodu cytrynian

Sodu wodorotlenek (dla dostosowania pH)

Benzalkoniowy chlorek roztwór 50%

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

Po pierwszym otwarciu: 28 dni.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z MDPE z kroplomierzem z LDPE i zakrętką    z    HDPE, z zabezpieczeniem gwarancyjnym, w

tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 1 x 5 ml, 3 x 5 ml, 6 x 5 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Glautic