Imeds.pl

Gliclazide Krka 30 Mg

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Gliclazide Krka, 30 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

Gliclazidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Gliclazide Krka i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gliclazide Krka

3.    Jak stosować lek Gliclazide Krka

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Gliclazide    Krka

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Gliclazide Krka i w jakim celu się go stosuje

Lek Gliclazide Krka jest lekiem zmniejszającym stężenie glukozy we krwi (lek przeciwcukrzycowy stosowany doustnie).

Lek Gliclazide Krka stosowany jest w leczeniu określonej postaci cukrzycy (cukrzyca typu 2) u dorosłych, gdy zastosowanie odpowiedniej diety, regularnego wysiłku fizycznego i zmniejszenie masy ciała nie wystarczają do utrzymania prawidłowego stężenia cukru we krwi.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Gliclazide Krka Kiedy nie stosować leku Gliclazide Krka

-    jeśli pacjent ma uczulenie na gliklazyd, inne pochodne sulfonylomocznika, sulfonamidy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6),

-    jeśli u pacjenta występuje cukrzyca insulinozależna (typu 1),

-    w przypadku obecności ciał ketonowych i glukozy w moczu (kwasica ketonowa związana z cukrzycą), stanu przedśpiączkowego lub śpiączki cukrzycowej,

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek i wątroby,

-    w przypadku jednoczesnego przyjmowania leków przeciwgrzybiczych (mikonazol, patrz punkt ,,Inne leki i lek Gliclazide Krka’’),

-    w czasie karmienia piersią (patrz punkt ,,Ciąża i karmienie piersią’’).

Jeśli wyżej wymienione sytuacje dotyczą pacjenta, powinien on poinformować o tym lekarza, pielęgniarkę lub farmaceutę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek Gliclazide Krka należy stosować jedynie w przypadku możliwości regularnego przyjmowania posiłków (także śniadania). Ważne jest regularne przyjmowanie węglowodanów ze względu na ryzyko zmniej szenia stężenia glukozy we krwi (hipoglikemia) w przypadku opóźnienia lub pominięcia posiłku, przyjmowania niewystarczającej ilości pożywienia lub węglowodanów.

W trakcie leczenia gliklazydem należy regularnie badać stężenie glukozy we krwi (również w moczu). Lekarz może także zlecić badanie stężenia hemoglobiny glikowanej (HbAic).

Należy przestrzegać planu leczenia przepisanego przez lekarza, aby osiągnąć zalecane stężenie glukozy we krwi. Oznacza to regularne przyjmowanie tabletek i zachowanie diety oraz stosowanie wysiłku fizycznego.

W trakcie pierwszych tygodni leczenia ryzyko zmniejszenia stężenia glukozy we krwi (hipoglikemii) może być większe. Z tego powodu istotna jest częsta obserwacja przez lekarza prowadzącego.

Małe stężenie cukru we krwi (hipoglikemia) może wystąpić w przypadku:

-    nieregularnego przyjmowania lub pominięcia posiłku,

-    głodzenie się,

-    niedożywienia,

-    zmiany diety,

-    zwiększenia aktywności fizycznej bez jednoczesnego zwiększenia przyjmowania węglowodanów,

-    spożywania alkoholu, zwłaszcza z j ednoczesnym pominięciem posiłku,

-    jednoczesnego przyjmowania innych leków lub preparatów ziołowych,

-    przyjmowania dużych dawek    gliklazydu,

-    zaburzeń hormonalnych (zaburzenia czynności tarczycy, przysadki lub kory nadnerczy),

-    znacznego osłabienia    czynności nerek lub wątroby.

W przypadku hipoglikemii mogą wystąpić następujące objawy: ból głowy, silny głód, bladość, osłabienie, wyczerpanie, mdłości, wymioty, znużenie, senność, zaburzenia snu, niepokój, agresywność, osłabiona koncentracja, zmniejszona czujność, dłuższy czas reakcji, depresja, dezorientacja, zaburzenia mowy i wzroku, drżenie, zaburzenia czucia, zawroty głowy i bezradność. Mogą pojawić się także następujące objawy: pocenie, wilgotna skóra, niepokój, szybki lub nieregularny rytm serca, wysokie ciśnienie krwi, nagły, ostry ból w klatce piersiowej, który może promieniować na sąsiadujące obszary (dusznica bolesna).

Jeśli stany zmniejszonego stężenia glukozy we krwi będą się utrzymywać, mogą wystąpić: znaczna dezorientacja (delirium), drgawki mózgowe, utrata samokontroli, spłycenie oddechu, spowolnienie akcji serca, utrata świadomości, która może spowodować śpiączkę. Obraz kliniczny znacznego zmniejszenia stężenia glukozy może przypominać objawy udaru.

W większości przypadków objawy małego stężenia cukru ustępują szybko po spożyciu cukru, np. kostki cukru, słodkiego soku, posłodzonej herbaty. Z tego powodu zawsze należy nosić ze sobą jakąś postać cukru (cukier gronowy, kostki cukru). Należy pamiętać, że słodziki nie mają tego działania. Jeśli objawy nie ustępują lub powracają, należy skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Możliwe jest, że objawy małego stężenia cukru nie wystąpią, rozwiną się powoli, lub że pacjent w porę nie zauważy zmniejszenia stężenia glukozy we krwi.

Może się to zdarzyć u pacjentów w podeszłym wieku, przyjmujących określone leki (np. oddziałujące na ośrodkowy układ nerwowy i leki blokujące receptory p-adrenergiczne). Może się to również zdarzyć u pacjentów z niektórymi zaburzeniami hormonalnymi (np. określone zaburzenia czynności tarczycy, przedniego płata przysadki lub niewydolność kory nadnerczy).

W sytuacjach stresowych (np. wypadki, nagłe operacje, zakażenia przebiegające z wysoką temperaturą) lekarz może zalecić czasową terapię insuliną.

Objawy dużego stężenia glukozy we krwi (hiperglikemia) mogą wystąpić, gdy gliklazyd nie zmniejszył jeszcze wystarczająco stężenia cukru we krwi, jeśli pacjent nie stosował się do planu leczenia zaleconego przez lekarza lub w szczególnych stresujących sytuacjach. Objawy mogą obejmować: wzmożone pragnienie, częste oddawanie moczu, suchość w ustach, wysuszoną i swędzącą skórę, zakażenia skóry i zmniejszoną aktywność.

Jeśli wystąpią te objawy, pacjent musi skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli w przeszłości u kogoś z rodziny lub u pacjenta stwierdzono wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD) (nieprawidłowe czerwone krwinki), może wystąpić zmniejszenie stężenia hemoglobiny i rozpad czerwonych krwinek (niedokrwistość hemolityczna). Przed zastosowaniem tego leku należy skontaktować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Lek Gliclazide Krka nie jest przeznaczony do leczenia cukrzycy u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Inne leki i lek Gliclazide Krka

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które są wydawane bez recepty.

Na skuteczność i bezpieczeństwo leku Gliclazide Krka może mieć wpływ jednoczesne przyjmowanie go z innymi, określonymi lekami. I odwrotnie, działanie innych leków może zmienić się, jeśli będą przyjmowane razem z lekiem Gliclazide Krka.

Działanie gliklazydu zmniejszające stężenie glukozy we krwi może być nasilone (mogą wystąpić objawy zbyt małego stężenia cukru we krwi), kiedy jednocześnie jest przyjmowany jakikolwiek z następujących leków:

-    inne leki stosowane w leczeniu dużego stężenia glukozy we krwi (doustne leki przeciwcukrzycowe, agoniści receptora GLP-1 lub insulina),

-    leki przeciwbakteryjne (np. sulfonamidy, klarytromycyna),

-    leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym lub chorobach serca (leki blokujące receptory p-adrenergiczne, inhibitory ACE, takie jak captopryl lub enalapryl),

-    leki przeciwgrzybicze (mikonazol, flukonazol),

-    leki stosowane w leczeniu niestrawności i wrzodów żołądka lub dwunastnicy (antagoniści receptora H2, takie jak ranitydyna),

-    leki stosowane w leczeniu depresji (inhibitory monoaminooksydazy),

-    leki przeciwbólowe lub przeciwreumatyczne (ibuprofen, fenylbutazon),

-    leki zawierające alkohol.

Działanie gliklazydu zwiększające stężenie glukozy we krwi może być nasilone (mogą wystąpić objawy hiperglikemii, czyli zwiększonego stężenia cukru we krwi), kiedy jest przyjmowany jakikolwiek z następujących leków:

-    leki stosowane w leczeniu chorób ośrodkowego układu nerwowego (chlorpromazyna),

-    leki przeciwzapalne (glikokortykosteroidy),

-    leki stosowane w leczeniu astmy (salbutamol podawany we wstrzyknięciach),

-    leki stosowane podczas porodu (rytodryna i terbutalina podawane we wstrzyknięciach),

-    leki stosowane w chorobach piersi, w leczeniu obfitych krwawień miesiączkowych    i

endometriozy (danazol).

Lek Gliclazide Krka stosowany jednocześnie z warfaryną (lekiem zmniejszającym krzepliwość krwi) może nasilać działanie przeciwzakrzepowe warfaryny.

Przed rozpoczęciem przyjmowania innych leków należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku konieczności leczenia w szpitalu należy poinformować personel medyczny o przyjmowaniu leku Gliclazide Krka.

Lek Gliclazide Krka z jedzeniem i piciem

Lek Gliclazide Krka można przyjmować z jedzeniem i napojami bezalkoholowymi.

Należy unikać spożywania alkoholu, ponieważ może zaburzać kontrolę cukrzycy w nieprzewidziany sposób i doprowadzić do śpiączki.

Ciąża i karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku Gliclazide Krka w ciąży. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, podejrzewa, że jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę podczas przyjmowania tego leku, powinna poinformować lekarza, który może zalecić bardziej odpowiednie leczenie.

3

Nie wolno stosować leku Gliclazide Krka podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Zdolność do koncentracji lub reakcji może być zaburzona w przypadku hipoglikemii lub hiperglikemii, lub pojawienia się w ich wyniku problemów ze wzrokiem. Należy mieć na uwadze ryzyko zranienia siebie lub innych (np. prowadząc samochód lub maszynę). W kwestii możliwości prowadzenia samochodu należy zasięgnąć opinii lekarza, jeśli:

-    często występują epizody hipoglikemii,

-    występują niewielkie lub nie występują objawy zwiastujące hipoglikemię.

Lek Gliclazide Krka zawiera laktozę.

Jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, przed rozpoczęciem przyjmowania leku pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek Gliclazide Krka Dawka

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz określa dawkę leku Gliclazide Krka na podstawie stężenia glukozy we krwi i moczu. Zmiana czynników zewnętrznych (np. utrata wagi, zmiana stylu życia, stres) lub poprawa kontroli glukozy we krwi mogą wywoływać konieczność zmiany dawki gliklazydu.

Zalecana dawka początkowa to jedna tabletka na dobę.

Zazwyczaj dawka waha się od jednej do maksymalnie czterech tabletek na dobę, przyjmowanych w pojedynczej dawce w czasie śniadania. Dawka zależy od odpowiedzi organizmu na leczenie.

Jeśli glukoza we krwi nie jest odpowiednio kontrolowana, lekarz może zwiększać dawkę stopniowo, zwykle nie częściej, niż co 1 miesiąc.

Jeśli będzie rozpoczęte leczenie lekiem Gliclazide Krka w skojarzeniu z metforminą, inhibitorem alfa glikozydazy, tiazolidynedionem, inhibitorem peptydazy dipeptydylowej IV, agonistą receptora GLP-1 lub insuliną, lekarz indywidualnie ustali dawkę każdego z leków.

W przypadku wrażenia, że lek Gliclazide Krka działa zbyt mocno lub słabo, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Droga i sposób podania

Tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką wody, w trakcie śniadania, najlepiej o tej samej porze każdego dnia. Tabletek nie należy żuć. Zawsze należy zjeść posiłek po przyjęciu tabletki(ek). Ważne jest, aby w okresie przyjmowania leku Gliclazide Krka nie opuszczać posiłków.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gliclazide Krka

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki gliklazydu należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala. Objawy przedawkowania są objawami małego stężenia cukru we krwi (hipoglikemii) i zostały opisane w punkcie 2. W takich sytuacjach może pomóc zjedzenie cukru (4 do 6 kostek) lub wypicie słodkiego napoju, a następnie zjedzenie przekąski lub posiłku. Jeżeli pacjent jest nieprzytomny, należy natychmiast poinformować lekarza oraz wezwać pogotowie ratunkowe. W przypadku omyłkowego przyjęcia leku, np. przez dziecko, należy postąpić tak samo. Osobom, które straciły świadomość, nie należy podawać jedzenia ani napojów.

Należy się upewnić, że o leczeniu cukrzycy jest poinformowana osoba, która w razie nagłego wypadku zawiadomi lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Gliclazide Krka

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, następną dawkę powinien przyjąć o zwykłej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Gliclazide Krka

Należy mieć świadomość, że po przerwaniu lub zakończeniu leczenia kontrolowanie stężenia glukozy we krwi ulegnie pogorszeniu. Jeśli konieczne są jakiekolwiek zmiany, należy najpierw skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Ocenę działań niepożądanych dokonano na podstawie częstości ich występowania:

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

Hipoglikemia (małe stężenie cukru we krwi). Objawy przedmiotowe i podmiotowe opisane są w punkcie „Ostrzeżenia i środki ostrożności”. Jeśli objawy te pozostaną bez leczenia, mogą przejść w senność, utratę przytomności lub śpiączkę. Jeśli występujące zmniejszenie stężenia cukru we krwi jest znaczne lub przedłuża się, nawet jeśli jest tymczasowo kontrolowane przez podanie cukru, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

-    Ból brzucha

-    Mdłości,

-    Wymioty,

-    Niestrawność,

-    Biegunka

-    Zaparcia.

Objawy te można złagodzić, przyjmując lek Gliclazide Krka w trakcie posiłku, zgodnie z zaleceniami. Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

-    Zmniejszenie liczby krwinek w tym krwinek czerwonych (np. płytek krwi, czerwonych i białych krwinek) może spowodować bladość, przedłużone krwawienie, siniaki, bóle gardła i gorączkę. Objawy te zazwyczaj ustępują po przerwaniu leczenia.

-    Reakcje skórne, takie jak wysypka, zaczerwienienie, świąd i pokrzywka, ,obrzęk naczynioruchowy (szybki obrzęk tkanek, takich jak powieki, twarz, wargi, jama ustna, język lub gardło, co może powodować trudności w oddychaniu). Wysypka może rozwijać się do rozległych zmian w postaci pęcherzy lub prowadzić do łuszczenia skóry.

-    Nieprawidłowe wyniki prób czynnościowych wątroby, zaburzenia wątroby (które mogą powodować zażółcenie skóry i oczu). Jeśli wystąpią takie objawy, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

-    Lek może wpływać na wzrok, zwłaszcza w początkowej fazie leczenia. Działanie to jest wynikiem zmiany stężenia glukozy we krwi.

Objawy te zazwyczaj ustępują po przerwaniu leczenia.

Tak jak po innych pochodnych sulfonylomocznika rzadko obserwowano następujące zdarzenia niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów): przypadki znacznych zmian liczby krwinek i alergiczne zapalenie ściany naczyń, zmniejszenie stężenia sodu we krwi (hiponatremia), objawy przedmiotowe i podmiotowe uszkodzenia wątroby (np. żółtaczka), które w większości przypadków ustąpiły po odstawieniu pochodnych sulfonylomocznika, niemniej jednak w pojedynczych przypadkach mogące prowadzić do zagrażającej życiu niewydolności wątroby.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Gliclazide Krka

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Leku Gliclazide Krka nie należy stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i tekturowym pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Gliclazide Krka

-    Substancją czynną leku jest gliklazyd. Każda tabletka o zmodyfikowanym uwalnianiu zawiera 30 mg gliklazydu.

-    Pozostałe składniki leku to: hypromeloza, wapnia węglan, krzemionka bezwodna koloidalna, laktoza jednowodna, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Gliclazide Krka i co zawiera opakowanie

Tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu, białe, owalne i dwustronnie wypukłe.

Produkt leczniczy Gliclazide Krka dostępny jest w blistrach PVC/Aluminium (10, 14 lub 15 tabletek w blistrze) w tekturowych pudełkach po 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 100, 120 lub 180 tabletek lub w butelkach z HDPE z zakrętką PP po 90, 120 lub 180 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

KRKA d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy

Gliclazide Krka 30 mg, Tableta s nzenym uvolńovamm

Estonia

Gliclazide Krka

Francja

Gliclazide Sandoz 30 mg, comprime a liberation modifiee

Hiszpania

Gliclazida Krka 30 mg, Comprimido de liberación modificada

Niemcy

Glibemat 30 mg Tabletten mit veranderter Wirkstofffreisetzung

Polska

Gliclazide Krka

Portugalia

Gliclazida TAD

Słowacja

Gliclazide Krka 30 mg, Tableta s riadenym uvol’ńovamm

Włochy

Gliclazide Krka 30 mg compresse a rilascio modificato

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

09.05.2014 r.

6