+ iMeds.pl

Glimbax 0,74 mg/ml (0,074%)Ulotka Glimbax

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Glimbax, 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła

(Diclofenacum)

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Glimbax roztwór do płukania jamy ustnej i gardła ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Glimbax i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Glimbax

3.    Jak stosować Glimbax

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Glimbax

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST GLIMBAX I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Glimbax zawiera jako substancję czynną diklofenak, który jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ).

Podczas stosowania miejscowego w stanach zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła diklofenak wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Lek Glimbax stosuje się w leczeniu objawowym stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła (np. objawów zapalenia dziąseł, zapalenia jamy ustnej, zapalenia gardła, w stanach po zabiegach stomatologicznych, objawów podrażnienia mechanicznego).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU GLIMBAX Kiedy nie stosować leku Glimbax:

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną (diklofenak) lub którykolwiek z pozostałych składników leku Glimbax.

-    jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na kwas acetylosalicylowy lub na inny lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. po podaniu ibuprofenu, ketoprofenu, aspiryny wystąpił napad astmy, pokrzywka lub katar alergiczny).

-    u dzieci w wieku poniżej 14 lat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Glimbax:

-    Podczas miejscowego stosowania leku, szczególnie długotrwałego, może dojść do rozwoju uczulenia (nadwrażliwości). W takim przypadku należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem, który zaleci odpowiednie leczenie, jeśli będzie to konieczne.

-    Należy unikać kontaktu leku Glimbax z oczami.

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, nawet jeżeli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek Glimbax Stosowanie leku Glimbax u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby

Brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby. Teoretycznie istnieje możliwość kumulacji leku oraz jego metabolitów w przypadku ciężkiej niewydolności nerek, lecz jej znaczenie kliniczne jest nieznane.

Stosowanie leku Glimbax u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma potrzeby modyfikacji schematu dawkowania.

Stosowanie leku Glimbax z innymi lekami

Nie są znane oddziaływania tego leku z innymi lekami do stosowania miejscowego w jamie ustnej.

Informacje zawarte w tej ulotce mogą także dotyczyć leków stosowanych w przeszłości lub tych, które będą stosowane w przyszłości.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

Leku Glimbax nie należy stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Glimbax nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Glimbax

Lek Glimbax zawiera sodu benzoesan, który powoduje podrażnienie błon śluzowych.

Lek Glimbax zawiera czerwień koszenilową, która może powodować reakcje alergiczne.

3. JAK STOSOWAĆ LEK GLIMBAX

Lek Glimbax należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub informacją zawartą w tej ulotce. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Zaleca się stosowanie roztworu do płukania jamy ustnej i gardła od 2 do 3 razy na dobę. Każdorazowo należy użyć 15 ml roztworu (1 miarkę) nierozcieńczonego lub rozcieńczonego niewielką ilością wody i płukać jamę ustną przez około 30-60 sekund.

Po użyciu roztwór należy wypluć.

Leku Glimbax nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 14 lat.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach stosowania leku Glimbax, należy skontaktować się z lekarzem.

Wprzypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Glimbax

Przypadkowe, nieumyślne połknięcie jednej dawki roztworu do płukania jamy ustnej nie stanowi zagrożenia dla pacjenta, ponieważ potencjalna połknięta dawka leku stanowiłaby od jednej piątej do jednej szóstej dawki zalecanej do stosowania ogólnego.

Nie zgłaszano przypadków przedawkowania leku Glimbax.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Glimbax

W przypadku pominięcia dawki leku nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, lecz zastosować ją w czasie wynikającym z zaleconego schematu dawkowania.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Glimbax może powodować działania niepożądane.

Podczas stosowania leku (zwłaszcza długotrwałego) mogą wystąpić objawy podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej (np. pieczenie) i kaszel. Może również dojść do rozwoju reakcji nadwrażliwości. W takim przypadku należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem, który zaleci odpowiednie leczenie.

Nie można wykluczyć możliwości wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych w przypadku połknięcia lub długotrwałego stosowania leku Glimbax.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK GLIMBAX

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak specjalnych wymagań dotyczących przechowywania.

Nie stosować leku Glimbax po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera lek Glimbax

-    Substancją czynną leku jest diklofenak. Jeden ml roztworu zawiera 0,74 mg diklofenaku (w postaci kwasu).

-    Inne składniki leku to cholina roztwór 50%, sorbitol, sodu benzoesan, sodu edetynian, acesulfam potasowy, naturalny aromat brzoskwiniowy, naturalny aromat miętowy, czerwień koszenilowa (E124), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Glimbax i co zawiera opakowanie

Lek Glimbax jest w postaci roztworu do płukania jamy ustnej i gardła.

Dostępne opakowania:

Butelka zawierająca 200 ml roztworu, w tekturowym pudełku. Do opakowania dołączona jest miarka dozująca o pojemności 15 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Podleśna 83 05-552 Łazy

Wytwórca:

SUN-FARM Spółka z o. o.

Człekówka 75 05-340 Kołbiel

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego:

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Podleśna 83 05-552 Łazy Tel.+48(22)7028200 email: angelini@angelini.pl

Data zatwierdzenia ulotki:

5

Glimbax

Charakterystyka Glimbax

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

GLIMBAX 0,74 mg/ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 0,74 mg Diclofenacum (diklofenak w postaci kwasu).

Substancje pomocnicze:

Preparat zawiera sodu benzoesan i czerwień koszenilową.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do płukania jamy ustnej i gardła

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie objawowe stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła (np. objawów zapalenia dziąseł, zapalenia jamy ustnej, zapalenia gardła, w stanach po zabiegach stomatologicznych, objawów podrażnienia mechanicznego).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zaleca się stosowanie roztworu do płukania jamy ustnej i gardła od 2 do 3 razy na dobę. Każdorazowo należy użyć 15 ml roztworu (1 miarkę) nierozcieńczonego lub rozcieńczonego niewielką ilością wody i płukać jamę ustną i gardło przez około 30-60 sekund.

Po użyciu roztwor należy wypluć.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustępują po 7 dniach stosowania preparatu Glimbax, należy skontaktować się z lekarzem.

Nie ma potrzeby modyfikacji schematu dawkowania leku Glimbax u pacjentów w podeszłym wieku.

4.3    Przeciwwskazania

•    Preparatu nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 14 lat.

•    Preparat jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub substancje pomocnicze wchodzące w jego skład. Podobnie jak w przypadku innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), nie należy stosować preparatu Glimbax u pacjentów, u których podanie kwasu acetylosalicylowego lub innych leków hamujących syntezę prostaglandyn, może być przyczyną napadu astmy, pokrzywki lub alergicznego nieżytu nosa.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podczas stosowania leków miejscowo, szczególnie długotrwale, może dojść do rozwoju nadwrażliwości. W takim przypadku należy przerwać stosowanie leku i zastosować odpowiednie leczenie, jeśli jest to konieczne.

Należy unikać kontaktu preparatu Glimbax z oczami.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania leku u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby. Teoretycznie istnieje możliwość kumulacji leku oraz jego metabolitów w przypadku ciężkiej niewydolności nerek, lecz jej znaczenie kliniczne jest nieznane.

Preparat Glimbax zawiera sodu benzoesan, który powoduje podrażnienie błon śluzowych.

Preparat Glimbax zawiera czerwień koszenilową, która może powodować reakcje alergiczne.

W przypadku nieumyślnego połknięcia jednej dawki, patrz punkt 4.9.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie są znane interakcje tego leku z innymi preparatami do stosowania miejscowego w jamie ustnej.

4.6    Ciąża i laktacja

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania preparatu Glimbax w czasie ciąży.

Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu preparatu na przebieg ciąży, rozwój zarodka / płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3).

Diklofenak podany ogólnie (podobnie jak w przypadku innych NLPZ, wykazujących działanie hamujące syntezę prostaglandyn), może prowadzić do przedwczesnego zamykania przewodu tętniczego i wystąpienia nadciśnienia płucnego u płodu, skąpomoczu, małowodzia, zwiększenia ryzyka krwawień, atonii macicy oraz nasilenia obrzęków obwodowych.

Preparatu Glimbax nie należy stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Stosowanie preparatu Glimbax nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

W badaniach klinicznych nie obserwowano działań niepożądanych, które można by przypisać przyjmowaniu preparatu Glimbax. Jednak podczas stosowania leku (zwłaszcza długotrwałego), mogą wystąpić objawy podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej (np. pieczenie) i kaszel, może również dojść do rozwoju reakcji nadwrażliwości. W takim przypadku należy przerwać stosowanie preparatu i zastosować odpowiednie leczenie.

Nie można wykluczyć możliwości wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych w

przypadku połknięcia lub długotrwałego stosowania preparatu Glimbax (patrz punkt 4.9).

4.9 Przedawkowanie

Przypadkowe, nieumyślne połknięcie jednej dawki roztworu do płukania jamy ustnej nie stanowi zagrożenia dla pacjenta, ponieważ potencjalna połknięta dawka leku stanowiłaby od jednej piątej do jednej szóstej dawki zalecanej do stosowania ogólnego.

Nie zgłaszano przypadków przedawkowania preparatu Glimbax.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Preparaty do stosowania miejscowego w jamie ustnej, kod ATC: A01A D11.

Preparat Glimbax zawiera jako substancję czynną diklofenak, który jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ), będącym inhibitorem cyklooksygenazy, enzymu szlaku syntezy prostaglandyn.

Podczas stosowania miejscowego w stanach zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła diklofenak wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Badania metodą spektrofluoroskopii wykazały, że po zastosowaniu miejscowym diklofenak przenika bardzo dobrze przez powierzchnie błon śluzowych i gromadzi się w znajdujących się poniżej tkankach zmienionych zapalnie. Preparat po zastosowaniu miejscowym w minimalnym stopniu wchłania się do krążenia i praktycznie nie działa ogólnoustrojowo.

Diklofenak jest wydalany częściowo z moczem, w postaci metabolitu. Pozostała część jest wydalana z żółcią i z kałem.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne pochodzące z badań toksyczności ostrej i po podaniu wielokrotnym, jak również badań genotoksycznosci, mutagenności i rakotwórczości z zastosowaniem diklofenaku w dawkach terapeutycznych nie wykazały szczególnego zagrożenia dla człowieka. Nie wykazano teratogennego działania diklofenaku u myszy, szczurów, lub królików.

Diklofenak nie wpływa na rozród szczurów. Rozwój przed-, około- i poporodowy potomstwa nie został zaburzony.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Cholina roztwór 50%

Sorbitol

Sodu benzoesan Sodu edetynian Acesulfam potasowy Naturalny aromat brzoskwiniowy Naturalny aromat miętowy Czerwień koszenilowa (E124)

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu.

Preparat należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak specjalnych wymagań dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Przezroczyste butelki ze szkła typu III o kolorze bursztynowym zawierające 200 ml roztworu, zamknięte zakrętką polietylenową z zabezpieczeniem przed dziećmi, z dołączoną miarką dozującą o pojemności 15 ml, umieszczone w tekturowym pudełku.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE    NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Podleśna 83 05-552 Łazy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE    DO    OBROTU

14588

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

23.04.2008

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Glimbax