Imeds.pl

Glimehexal 1 1 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

GlimeHEXAL 1, 1 mg, tabletki GlimeHEXAL 2, 2 mg, tabletki GlimeHEXAL 3, 3 mg, tabletki GlimeHEXAL 4, 4 mg, tabletki GlimeHEXAL 6, 6 mg, tabletki Glimepiridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

• W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

• Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o nich lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest GlimeHEXAL i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku GlimeHEXAL

3.    Jak stosować GlimeHEXAL

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać GlimeHEXAL

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest GlimeHEXAL i w jakim celu się go stosuje

GlimeHEXAL jest doustnym lekiem zmniejszającym stężenie cukru we krwi. Należy do tzw. pochodnych sulfonylomocznika. GlimeHEXAL zwiększa ilość insuliny uwalnianej z trzustki, a insulina zmniejsza stężenie cukru we krwi.

W jakim celu stosuje się GlimeHEXAL

GlimeHEXAL stosuje się w leczeniu pewnej postaci cukrzycy (cukrzycy typu 2), gdy sama dieta, ćwiczenia fizyczne i zmniejszenie masy ciała nie wystarczą do utrzymania właściwego stężenia cukru we krwi.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku GlimeHEXAL

Kiedy nie stosować leku GlimeHEXAL i poinformować lekarza

• jeśli pacjent ma alergię (nadwrażliwość) na glimepiryd lub inne pochodne sulfony lomocznika (stosowane w celu zmniejszenia stężenia cukru we krwi, takie jak glibenklamid) lub na sulfonamidy (leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych, takie jak sulfametoksazol), lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

• jeśli pacjent choruje na cukrzycę insulinozależną (typu 1);

• jeśli u pacjenta stwierdzono kwasicę ketonową (powikłanie cukrzycy, w którym zwiększa się ilość kwasu w organizmie i mogą wystąpić następujące objawy: uczucie zmęczenia, nudności, częste oddawanie moczu i sztywność mięśni);

•    jeśli pacjent jest w śpiączce cukrzycowej;

• jeśli pacjent ma ciężką chorobę nerek;

• jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby.

Jeśli którekolwiek z powyższych stwierdzeń dotyczy pacjenta, nie należy przyjmować leku

GlimeHEXAL. W razie wątpliwości należy zapytać lekarza lub farmaceutę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku GlimeHEXAL należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy poinformować lekarza, jeśli:

•    pacjent powraca do zdrowia po urazie, operacji, zakażeniu przebiegającym z gorączką lub po innych rodzajach stresu, gdyż może być konieczna czasowa zmiana leczenia,

•    pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek.

W razie wątpliwości, czy którykolwiek z tych stanów dotyczy pacjenta, przed zażyciem leku GlimeHEXAL należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

U pacjentów z niedoborem enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej może wystąpić zmniejszenie stężenia hemoglobiny i rozpad krwinek czerwonych (niedokrwistość hemolityczna).

Dzieci i młodzież

Informacja na temat stosowania leku GlimeHEXAL u osób w wieku poniżej 18 lat jest ograniczona, dlatego nie zaleca się jego podawania pacjentom tej grupy wiekowej.

Istotne informacje o hipoglikemii (małym stężeniu cukru we krwi)

U pacjentów przyjmujących GlimeHEXAL może wystąpić hipoglikemia (małe stężenie cukru we krwi). Należy zapoznać się z poniższymi dodatkowymi informacjami na temat hipoglikemii, jej objawów i leczenia.

Następujące czynniki mogą zwiększać ryzyko hipoglikemii:

• niedożywienie, nieregularne spożywanie posiłków, pomijanie lub opóźnianie posiłków, okresowe głodzenie,

•    zmiany diety,

•    przyjmowanie większej ilości leku GlimeHEXAL niż zalecona,

•    osłabiona czynność nerek,

•    ciężka choroba wątroby,

•    szczególna choroba o podłożu hormonalnym (zaburzenia czynności tarczycy, przysadki mózgowej lub kory nadnerczy),

•    spożywanie alkoholu (zwłaszcza z jednoczesnym pomijaniem posiłków),

•    jednoczesne przyjmowanie niektórych leków (patrz niżej „Inne leki i GlimeHEXAL”),

• zwiększenie wysiłku fizycznego bez spożywania wystarczających posiłków lub spożywania posiłków zawierających mniej węglowodanów niż zwykle.

Objawami hipoglikemii mogą być:

• napady głodu, ból głowy, nudności, wymioty, ospałość, senność, zaburzenia snu, niepokój ruchowy, agresja, osłabiona koncentracja, zmniejszona czujność i czas reakcji, depresja, dezorientacja, zaburzenia mowy i widzenia, niewyraźna mowa, drżenie, częściowe porażenie, zaburzenia czucia, zawroty głowy, bezradność

•    ponadto mogą wystąpić: pocenie się, wilgotność skóry, niepokój, przyspieszona czynność serca, wysokie ciśnienie tętnicze krwi, kołatanie serca, nagły, promieniujący silny ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa) i zaburzenia rytmu serca.

Jeśli stężenie cukru zmniejsza się w dalszym ciągu, mogą wystąpić: silne splątanie (majaczenie), drgawki, utrata samokontroli, płytki oddech i zwolniona czynność serca, utrata przytomności. Obraz kliniczny znacznego zmniejszenia stężenia glukozy we krwi może przypominać udar mózgu.

Leczenie hipoglikemii

W większości przypadków objawy zmniejszonego stężenia glukozy we krwi ustępują bardzo szybko po spożyciu cukru w postaci np. kostek cukru, słodkiego soku, osłodzonej herbaty. Z tego względu należy zawsze zabierać ze sobą cukier w odpowiedniej postaci (np. cukier w kostkach). Należy pamiętać, że sztuczne środki słodzące są nieskuteczne. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem, jeśli podanie cukru nie zahamowało objawów hipoglikemii lub objawy te powróciły.

Badania laboratoryjne

Należy regularnie kontrolować stężenie cukru we krwi lub moczu. Lekarz może również zlecić badania krwi w celu kontrolowania liczby krwinek i czynności wątroby.

GlimeHEXAL a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Lekarz może zalecić zmianę dawki leku GlimeHEXAL, jeśli pacjent przyjmuje również inne leki, które mogą osłabić lub nasilić wpływ leku GlimeHEXAL na stężenie cukru we krwi pacjenta.

Następujące leki mogą nasilić działanie leku GlimeHEXAL zmniejszające stężenie cukru we krwi, co może prowadzić do ryzyka hipoglikemii (małego stężenia cukru we krwi):

•    inne leki przeciwcukrzycowe (takie jak insulina lub metformina)

•    leki stosowane w leczeniu bólu i stanu zapalnego (fenylobutazon, azapropazon, oksyfenbutazon, leki podobne do kwasu acetylosalicylowego)

•    leki stosowane w leczeniu zakażeń układu moczowego (takie jak długo działające sulfonamidy)

•    leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych i grzybiczych (tetracykliny, chloramfenikol, flukonazol, mikonazol, chinolony, klarytromycyna)

• leki hamujące krzepnięcie krwi (pochodne kumaryny, takie jak warfaryna)

•    leki wspomagające przyrost masy mięśniowej (anaboliki)

•    leki stosowane w terapii zastępczej hormonami męskimi

•    leki przeciwdepresyjne (fluoksetyna, inhibitory MAO)

•    leki stosowane w celu hamowania szybkiego rytmu serca (dyzopiramid)

•    leki zmniejszające podwyższone stężenie cholesterolu (fibraty)

•    leki zmniejszające wysokie ciśnienie tętnicze krwi (inhibitory ACE)

•    leki stosowane w leczeniu dny moczanowej (allopurynol, probenecyd, sulfinpyrazon)

•    leki stosowane w leczeniu raka (cyklofosfamid, ifofosfamid, trofosfamid)

•    leki stosowane w celu zmniejszenia masy ciała (fenfluramina)

• leki stosowane w celu zwiększenia przepływu krwi, podawane w infuzji dożylnej w dużych dawkach (pentoksyfilina)

•    leki stosowane w leczeniu alergii, takiej jak katar sienny (tritokwalina)

•    leki o nazwie sympatykolityki, stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi, niewydolności serca lub objawów ze strony gruczołu krokowego.

Następujące leki mogą osłabić działanie leku GlimeHEXAL zmniejszające stężenie cukru we krwi, co może prowadzić do ryzyka hiperglikemii (dużego stężenia cukru we krwi):

•    leki zawierające żeńskie hormony płciowe (estrogeny i progestageny)

•    leki wspomagające wytwarzanie moczu (tiazydowe leki moczopędne)

•    leki pobudzające czynność tarczycy (takie jak lewotyroksyna)

•    leki stosowane w leczeniu alergii i stanów zapalnych (glikokortykoidy)

•    leki stosowane w leczeniu ciężkich chorób psychicznych (chloropromazyna i inne pochodne fenotiazyny)

•    leki stosowane w celu przyspieszenia czynności serca, leczenia astmy oskrzelowej lub przekrwienia błony śluzowej nosa, kaszlu i przeziębienia, stosowane w celu zmniejszenia masy ciała lub w warunkach zagrożenia życia (adrenalina i sympatykomimetyki)

•    leki zmniejszające podwyższone stężenie cholesterolu (kwas nikotynowy)

•    leki stosowane (długotrwale) w leczeniu zaparcia (leki przeczyszczające)

•    leki przeciwdrgawkowe (fenytoina)

•    leki stosowane w leczeniu nerwowości i zaburzeń snu (barbiturany)

•    leki stosowane w leczeniu zwiększonego ciśnienia w gałce ocznej (acetazolamid)

•    leki zmniejszające wysokie ciśnienie tętnicze krwi lub zmniejszające stężenie cukru we krwi (diazoksyd)

•    leki stosowane w leczeniu zakażeń, gruźlicy (ryfampicyna)

•    leki stosowane w leczeniu bardzo małego stężenia cukru we krwi (glukagon).

Następujące leki mogą nasilić lub osłabić działanie leku GlimeHEXAL zmniejszające stężenie cukru we krwi:

•    leki stosowane w leczeniu choroby wrzodowej żołądka (tzw. antagoniści receptora H2)

•    leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi lub niewydolności serca, takie jak leki beta-adrenolityczne, klonidyna, guanetydyna i rezerpina. Mogą one również maskować objawy hipoglikemii, dlatego konieczne jest zachowanie ostrożności podczas ich stosowania.

GlimeHEXAL może albo nasilać, albo osłabiać działanie następujących leków:

•    leki hamujące krzepnięcie krwi (pochodne kumaryn, takie jak warfaryna).

GlimeHEXAL z alkoholem

Alkohol może nasilać lub osłabiać działanie leku GlimeHEXAL zmniejszające stężenie cukru we krwi w nieprzewidywalny sposób.

Ciąża i karmienie piersią

Leku GlimeHEXAL nie należy stosować w okresie ciąży.

GlimeHEXAL może przenikać do mleka kobiecego. Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W przypadku, gdy stężenie cukru we krwi jest zmniejszone (hipoglikemia) lub zwiększone (hiperglikemia), albo gdy na skutek tych zmian wystąpią zaburzenia widzenia, upośledzona może zostać zdolność koncentracji lub reaktywność. Należy mieć na uwadze możliwość narażenia na niebezpieczeństwo siebie lub innych, np. podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Należy poradzić się lekarza, jeśli u pacjenta:

•    często zdarza się hipoglikemia

•    nie występują lub występują słabe sygnały ostrzegawcze hipoglikemii.

GlimeHEXAL zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować GlimeHEXAL

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przyjmowanie leku

•    Lek przyjmuje się doustnie, bezpośrednio przed lub podczas pierwszego dużego posiłku dnia (zwykle śniadania). Jeśli pacjent nie je śniadania, lek należy zażyć w porze wyznaczonej przez lekarza. Ważne jest, aby nie pomijać żadnego posiłku podczas stosowania leku GlimeHEXAL.

• Tabletki należy połykać w całości, popijając co najmniej połową szklanki wody. Tabletek nie należy kruszyć ani żuć.

Ile leku należy przyjmować

Dawkę leku GlimeHEXAL ustala lekarz w zależności od potrzeb pacjenta, jego stanu zdrowia i wyników badań stężenia cukru we krwi i w moczu. Nie należy zażywać większej ilości tabletek niż przepisana przez lekarza.

•    Zwykle stosowaną dawką początkową jest 1 tabletka leku GlimeHEXAL 1 (1 mg) na dobę.

•    W razie konieczności lekarz może zwiększać dawkę co 1-2 tygodnie leczenia.

•    Maksymalna zalecana dawka glimepirydu wynosi 6 mg na dobę.

•    Możliwe jest rozpoczęcie leczenia skojarzonego glimepirydem i metforminą lub glimepirydem

i insuliną. W takim przypadku lekarz określi dla każdego pacjenta właściwą dawkę glimepirydu, metforminy lub insuliny.

• Jeśli zmieni się masa ciała pacjenta lub styl jego życia albo pacjent znajdzie się w stresującej sytuacji, należy poinformować o tym lekarza, gdyż może być konieczna zmiana dawki leku GlimeHEXAL.

• W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, nie należy samodzielnie zmieniać dawki leku, ale należy skontaktować się z lekarzem.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku GlimeHEXAL

W przypadku zażycia zbyt dużej ilości leku GlimeHEXAL lub zażycia dodatkowej dawki, istnieje niebezpieczeństwo rozwoju hipoglikemii (objawy hipoglikemii, patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”) i dlatego należy natychmiast przyjąć dostateczną ilość cukru (np. kilka kostek cukru, słodki sok, osłodzoną herbatę) i niezwłocznie poinformować lekarza. W przypadku leczenia hipoglikemii powstałej w wyniku przypadkowego zażycia leku przez dziecko, należy uważnie kontrolować ilość podawanego cukru w celu uniknięcia rozwoju niebezpiecznej hiperglikemii. Osobom nieprzytomnym nie wolno podawać jedzenia ani picia.

Stan hipoglikemii może utrzymywać się przez jakiś czas, dlatego bardzo ważna jest ścisła obserwacja pacjenta do czasu, gdy minie zagrożenie. W celu zachowania ostrożności może być konieczne przyjęcie do szpitala. Należy pokazać lekarzowi opakowanie leku lub pozostałe tabletki, aby wiadomo było, jaki lek został zażyty.

Przypadki ciężkiej hipoglikemii z utratą przytomności i ciężką niewydolnością neurologiczną są stanami nagłymi, wymagającymi natychmiastowego postępowania lekarskiego i hospitalizacji.

Zawsze należy zapewnić obecność osoby poinformowanej o sytuacji, która w razie nagłej potrzeby wezwie lekarza.

Pominięcie przyjęcia leku GlimeHEXAL

W razie pominięcia dawki leku nie należy stosować dawki podwójnej.

Przerwanie stosowania leku GlimeHEXAL

W przypadku przerwania lub zakończenia leczenia należy mieć świadomość, że pożądane działanie zmniejszające stężenie cukru we krwi nie zostanie uzyskane lub że choroba znowu nasili się. GlimeHEXAL należy przyjmować do czasu, gdy lekarz zaleci jego odstawienie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy niezwłocznie powiadomić lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią następujące objawy:

• reakcje alergiczne (w tym zapalenie naczyń krwionośnych, często z wysypką skórną), które mogą rozwinąć się w ciężkie reakcje z trudnościami w oddychaniu, nagłym zmniejszeniem ciśnienia tętniczego krwi i niekiedy postępujące do wstrząsu

• nieprawidłowa czynność wątroby, w tym zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka), zaburzenia przepływu żółci (cholestaza), zapalenie lub niewydolność wątroby

• alergia (nadwrażliwość) skóry, np. świąd, wysypka, pokrzywka i zwiększona wrażliwość na światło słoneczne. Niektóre lekkie reakcje alergiczne mogą rozwinąć się w reakcje o ciężkim przebiegu

•    ciężka hipoglikemia z utratą przytomności, napadami drgawek lub śpiączką

U niektórych pacjentów podczas przyjmowania glimepirydu mogą wystąpić następujące działania

niepożądane:

Rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób)

•    Mniejsze niż zwykle stężenie cukru we krwi (hipoglikemia), patrz punkt 2 „Ostrzeżenia i środki ostrożności”.

•    Zmniejszenie liczby krwinek

-    płytek krwi (co zwiększa ryzyko krwawienia lub powstawania wybroczyn)

-    krwinek białych (co zwiększa prawdopodobieństwo zakażeń)

-    krwinek czerwonych (co powoduje bladość skóry i wywołuje osłabienie lub duszność). Zaburzenia te ustępują na ogół po zakończeniu stosowania leku GlimeHEXAL.

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób)

•    Reakcje alergiczne (w tym zapalenie naczyń krwionośnych, często z wysypką skórną), które mogą rozwinąć się w ciężkie reakcje z trudnościami w oddychaniu, nagłym zmniejszeniem ciśnienia tętniczego krwi i niekiedy postępujące do wstrząsu. W razie wystąpienia takich objawów należy niezwłocznie poinformować lekarza.

•    Nieprawidłowa czynność wątroby, w tym zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka), zaburzenia przepływu żółci (cholestaza), zapalenie lub niewydolność wątroby.

• W pojedynczych przypadkach łagodne reakcje alergiczne mogą rozwinąć się w stany zagrażające życiu z obrzękiem twarzy, warg, języka lub gardła, lub trudności w oddychaniu lub połykaniu, skrajne zawroty głowy lub zapaść.

•    Nieprawidłowa czynność wątroby lub zapalenie wątroby i niewydolność wątroby. Może to prowadzić do zaburzeń przepływu żółci i zażółcenia skóry i oczu. W razie wystąpienia takich objawów należy niezwłocznie poinformować lekarza.

•    Nudności lub wymioty, biegunka, uczucie pełności lub wzdęcie, ból brzucha.

•    Zmniejszenie stężenia sodu we krwi (wykrywane badaniem krwi).

Inne możliwe działania niepożądane

•    Alergia (nadwrażliwość) dotycząca skóry w postaci świądu, wysypki, pokrzywki i nadwrażliwości na światło słoneczne. Niektóre lekkie reakcje alergiczne mogą rozwinąć się w ciężkie reakcje

z trudnościami w połykaniu lub oddychaniu, obrzękiem warg, gardła lub języka. Dlatego w przypadku takich działań niepożądanych należy niezwłocznie poinformować lekarza.

•    Reakcje uczuleniowe na pochodne sulfonylomocznika, sulfonamidy lub pokrewne leki.

•    Zaburzenia widzenia na początku leczenia lekiem GlimeHEXAL. Spowodowane może to być zmianami stężenia cukru we krwi i powinno szybko ustąpić.

•    Zwiększona aktywność enzymów wątrobowych.

•    Znaczące nietypowe krwawienie lub powstawanie wybroczyn podskórnych (małopłytkowość, plamica małopłytkowa)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać GlimeHEXAL

Ten lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Blister Aluminium/PVC

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Pojemnik z HDPE

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać pojemnik dokładnie zamknięty.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera GlimeHEXAL

Substancją czynną leku jest glimepiryd. Jedna tabletka zawiera 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg lub 6 mg glimepirydu.

Pozostałe składniki leku to:

GlimeHEXAL 1: laktoza jednowodna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), powidon K 25, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, żelaza tlenek czerwony (E172).

GlimeHEXAL 2: laktoza jednowodna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), powidon K 25, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, żelaza tlenek żółty (E172), indygokarmin, lak (E132).

GlimeHEXAL 3: laktoza jednowodna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), powidon K 25, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, żelaza tlenek żółty (E172).

GlimeHEXAL 4: laktoza jednowodna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), powidon K 25, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, indygokarmin, lak (E132).

GlimeHEXAL 6: laktoza jednowodna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), powidon K 25, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian.

Jak wygląda GlimeHEXAL i co zawiera opakowanie

GlimeHEXAL 1: jasnoczerwone, płaskie, podłużne tabletki z nacięciem, oznaczone G | 1 po jednej stronie.

GlimeHEXAL 2: jasnozielone, płaskie, podłużne tabletki z nacięciem, oznaczone G | 2 po jednej stronie.

GlimeHEXAL 3: jasnożółte, płaskie, podłużne tabletki z nacięciem, oznaczone G | 3 po jednej stronie. GlimeHEXAL 4: jasnoniebieskie, płaskie, podłużne tabletki z nacięciem, oznaczone G | 4 po jednej stronie.

GlimeHEXAL 6: białe lub białawe, płaskie, podłużne tabletki z nacięciem, oznaczone G | 6 po jednej stronie.

Opakowania zawierają 30 lub 90 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 A-6250 Kundl, Austria

Wytwórca Lek S.A.

ul. Domaniewska 50C 02-672 Warszawa

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 D-39179 Barleben, Niemcy

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku oraz jego nazwach w innych krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. 22 209 70 00

Logo Sandoz

Data ostatniej aktualizacji ulotki: luty 2014

8 NO/H/0242/001-002-003-004-05/IB/026