+ iMeds.pl

Glucarb 100 mgUlotka Glucarb

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Glucarb, 50 mg, tabletki Glucarb, 100 mg, tabletki

Acarbosum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Glucarb i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Glucarb

3.    Jak stosować lek Glucarb

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Glucarb

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK GLUCARB I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek należy do klasy “inhibitorów alfa-glukozydazy” i stosowany jest w leczeniu cukrzycy typu 2 (cukrzycy nie wymagającej przyjmowania zastrzyków insulinowych). Lek może być stosowany samodzielnie lub w skojarzeniu z pochodnymi sulfonylomocznika i (lub) metforminy.

U pacjentów chorujących na cukrzycę typu 2 poziom cukru (glukozy) we krwi jest zbyt wysoki. Działanie leku polega na spowolnieniu trawienia i wchłaniania cukrów pochodzących ze spożywanych pokarmów. W ten sposób zapobiega on nadmiernemu wzrostowi stężenia glukozy we krwi.

Należy pamiętać, aby w trakcie stosowania leku przestrzegać diety cukrzycowej zaleconej przez lekarza.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU GLUCARB

Kiedy nie stosować leku Glucarb

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na akarbozę (substancję czynną leku) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

•    Jeśli pacjent choruje na zapalenie jelit.

•    Jeśli u pacjenta występuje owrzodzenie jelita grubego - np. choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

•    Jeśli u pacjenta występuje lub występowała w przeszłości niedrożność jelit.

•    Jeśli pacjent cierpi na zaburzenia trawienia związane z przewlekłą chorobą jelit. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

•    Jeśli stany chorobowe, które ma pacjent mogą ulec pogorszeniu w wyniku nagromadzenia gazów w jelitach np. duża przepuklina. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

•    Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby.

•    Jeśli u pacjenta występują poważne zaburzenia czynności nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Glucarb należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. Stężenie glukozy we krwi pacjenta może ulec znaczącemu obniżeniu, jeżeli pacjent przyjmuje jednocześnie z akarbozą inne leki przeciwcukrzycowe, takie jak pochodne sulfonylomocznika lub insulina. Należy poinformować lekarza o wszelkich innych stosowanych lekach przeciwcukrzycowych. Niski poziom glukozy we krwi może powodować niektóre z następujących objawów:

•    podwójne widzenie,

•    splątanie,

•    niewyraźna mowa,

•    omdlenia,

•    drżenie,

•    kołatanie serca (wyczuwalnie przyspieszone lub niewyrównane bicie serca).

Małe stężenie glukozy we krwi to potencjalnie niebezpieczny stan. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych powyżej objawów, należy zażyć glukozę, aby zwiększyć stężenie glukozy we krwi do prawidłowego poziomu. W lokalnej aptece można nabyć glukozę w postaci tabletek, syropu lub cukierków. Zaleca się noszenie przy sobie zawsze pewnej ilości glukozy, na wypadek gdyby jej zażycie okazało się konieczne. Inne cukry, takie jak sacharoza (cukier stołowy) nie zadziałają, ponieważ lek Glucarb hamuje ich wchłanianie.

Jeśli wystąpi którykolwiek z wyżej opisanych objawów, należy skontaktować się z lekarzem w celu przeanalizowania przebiegu leczenia farmakologicznego.

Lekarz może zalecić pacjentowi wykonywanie badań krwi w celu monitorowania czynności wątroby podczas leczenia lekiem Glucarb, szczególnie w ciągu pierwszych 6 do 12 miesięcy leczenia.

Inne leki i Glucarb

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje:

•    węgiel leczniczy (stosowany w leczeniu zatruć lub przedawkowania leków);

•    preparaty zawierające enzymy trawienne (np. pankreatyna lub amylaza);

•    neomycynę (antybiotyk stosowany przed operacjami przewodu pokarmowego);

•    cholestyraminę (stosowana w leczeniu świądu będącego następstwem zaburzeń czynności wątroby, wysokiego poziomu cholesterolu lub biegunki);

•    digoksynę (stosowana w leczeniu niewydolności serca lub zaburzeń rytmu serca);

•    tiazydy lub leki blokujące kanał wapniowy (stosowane w leczeniu nadciśnienia);

•    glikokortykosteroidy (leki przeciwzapalne);

•    fenytoinę (stosowana w leczeniu napadów drgawkowych);

•    fenotiazynę (stosowana w leczeniu zaburzeń psychicznych);

•    hormony tarczycy;

•    hormony żeńskie (estrogeny), doustne środki antykoncepcyjne;

•    kwas nikotynowy (stosowany w celu obniżenia stężenia cholesterolu we krwi);

•    leki sympatykomimetyczne, np. epinefryna lub norepinefryna (stosowane w leczeniu zatrzymania akcji serca, znaczącego spadku ciśnienia tętniczego krwi lub w przypadku przedwczesnego porodu);

•    izoniazyd (stosowany w leczeniu gruźlicy).

Stosowanie leku Glucarb z jedzeniem i piciem

Tabletki należy połykać w całości bezpośrednio przed posiłkiem lub rozgryzać z pierwszym kęsem jedzenia. Nie należy zażywać tabletek pomiędzy posiłkami.

W trakcie leczenia lekiem Glucarb, sacharoza (cukier trzcinowy) i pokarmy zawierające sacharozę mogą powodować dolegliwości żołądkowe lub nawet biegunkę, ze względu na zwiększoną fermentację cukrów w jelicie grubym.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Pacjentki w ciąży lub planujące zajście w ciążę, lub karmiące piersią powinny porozmawiać na ten temat z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Glucarb.

Lek Glucarb nie powinien być stosowany podczas ciąży lub karmienia piersią, ponieważ wpływ leku na dziecko nie został ustalony.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Glucarb nie wpływa na zdolność prowadzenia poj azdów i obsługiwania maszyn, kiedy jest stosowany j ako jeden lek. Jeśli jest stosowany jednocześnie z innymi lekami przeciwcukrzycowymi, takimi jak pochodne sulfonylomocznika lub metformina, u pacjenta może wystąpić znaczące obniżenie stężenia glukozy we krwi. Taki stan może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Glucarb

Tabletki leku Glucarb zawierają następujące substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, skrobia kukurydziana.

Jeśli pacjent jest uczulony na którąkolwiek z wyżej podanych substancji lub jej nietoleruje należy poinformować lekarza.

3. JAK STOSOWAĆ LEK GLUCARB

Lek Glucarb należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecane dawkowanie

Pacjenci dorośli i w podeszłym wieku

Zazwyczaj stosowana dawka to 50 mg przyjmowane trzy razy na dobę, przed posiłkami. Lekarz może jednak rozpocząć leczenie od niższej dawki (np. 50 mg raz lub dwa razy na dobę) i zwiększać ją stopniowo, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

W przypadku konieczności zastosowania większej dawki leku, lekarz może zwiększyć dawkę do 100 mg trzy razy na dobę. W rzadkich przypadkach, konieczne może okazać się zwiększenie dawki do 200 mg trzy razy na dobę.

Tabletki Glucarb należy połykać w całości bezpośrednio przed posiłkiem lub rozgryzać z pierwszym kęsem jedzenia.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat

Stosowanie leku Glucarb nie jest wskazane.

Linia podziału (rowek) na tabletce o mocy 100 mg jest tylko po to, by ułatwić przełamanie tabletki pacjentom, którzy mają trudności z jej połknięciem w całości.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Glucarb

W przypadku przyjęcia zbyt dużej ilości tabletek lub omyłkowego zażycia leku przez dziecko należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do oddziału pomocy doraźnej najbliższego szpitala w celu oceny ryzyka i uzyskania porady. Należy powstrzymać się od spożywania pokarmów i napojów zawierających węglowodany. Przedawkowanie leku może wywołać takie objawy jak obrzmiałość brzucha (z powodu nagromadzenia zbyt dużej ilości gazów), wzdęcia (wiatry) i biegunkę.

Udając się do szpitala lub lekarza należy zabrać ze sobą tę ulotkę oraz opakowanie z pozostałością leku, aby było wiadomo jaki lek pacjent zażył.

Pominięcie zastosowania leku Glucarb

W przypadku pominięcia zastosowania dawki leku, nie należy zażywać pominiętej dawki między posiłkami. Należy poczekać do kolejnego posiłku i kolejnej zaplanowanej dawki, a następnie kontynuować przyjmowanie tabletek zgodnie z planem.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Glucarb

Lek Glucarb należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, aby zapobiec nadmiernemu wzrostowi stężenia glukozy we krwi. Nie należy przerywać stosowania leku bez porozumienia z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niektóre działania niepożądane są ciężkie. Częstość występowania tych działań niepożądanych nie jest znana. Jeśli jednak wystąpi którykolwiek z ciężkich objawów niepożądanych wymienionych poniżej , należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską.

>    Większa niż zazwyczaj skłonność do powstawania sińców lub krwawień (spowodowana obniżoną liczbą płytek krwi).

>    Reakcja uczuleniowa (wysypka, zaczerwienienie skóry, wyprysk, pokrzywka).

>    Częściowa lub całkowita niedrożność jelit powodująca bóle i wymioty.

>    Zapalenie wątroby (może objawiać się dyskomfortem w jamie brzusznej, żółtaczką, utratą apetytu). Zgłaszano również następujące działania niepożądane:

Bardzo często (działania niepożądane występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

   Wzdęcia (wiatry).

Często (działania niepożądane występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów):

•    Biegunka.

•    Ból brzucha lub żołądka.

Niezbyt często (działania niepożądane występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

•    Nudności.

•    Wymioty.

•    Niestrawność.

•    Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, które może wpływać na zmianę wyników testów czynnościowych wątroby.

Rzadko (działania niepożądane występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

•    Zatrzymanie płynów powodujące obrzęk rąk i nóg.

•    Żółtaczka (zażółcenie skóry i białek oczu, ciemne zabarwienie moczu).

Inne możliwe działania niepożądane (nie można określić częstości występowania na podstawie dostępnych danych):

   Nadmierne gromadzenie się gazu w jelitach.

Należy pamiętać, aby w trakcie stosowania leku ściśle przestrzegać diety cukrzycowej zaleconej przez lekarza. W razie nieprzestrzegania diety cukrzycowej, niektóre z opisanych powyżej niepożądanych działań (np. wzdęcia/ wiatry, biegunka, ból brzucha) mogą ulec nasileniu.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK GLUCARB

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować leku Glucarb po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Glucarb

Substancją czynną jest akarboza.

Glucarb 50 mg: Każda tabletka zawiera 50 mg akarbozy.

Glucarb 100 mg: Każda tabletka zawiera 100 mg akarbozy.

Inne składniki leku to: krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna.

Jak wygląda lek Glucarb i co zawiera opakowanie

Glucarb, 50 mg - białe lub jasnożółte, okrągłe, dwustronnie wypukłe tabletki.

Glucarb, 100 mg - białe lub jasnożółte, okrągłe, dwustronnie wypukłe tabletki, z wgłębieniem po jednej stronie. Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej przełamanie pacjentom, którzy mają trudności z połnięciem tabletki w całości, a nie podział na równe dawki.

Opakowanie: 30, 50 lub 90 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna

ul. A. Fleminga 2

03-176 Warszawa

Numer telefonu: 22 811-18-14

Wytwórca

Bluepharma Indústria Farmaceutica S.A.

S. Martinho do Bispo 3045-016 COIMBRA Tel: 351239800300 Fax:351 239 800333

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa Państwa Członkowskiego

Nazwa produktu leczniczego

Moc i postać farmaceutyczna

Podmiot odpowiedzialny

Polska (PL)

Glucarb

50 mg; 100 mg Tabletka

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne “ Polfa” Spółka Akcyjna

Portugalia (PT)

Acarbose Bluesar

50 mg e 100 mg Comprimidos

Bluepharma Industria Farmaceutica, S.A.

Wielka Brytania (UK)

Acarbose

50 mg and 100 mg Tablets

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 2014-08-04

Glucarb50_100Tabl_PIL_ 251013_04082014

6

Glucarb

Charakterystyka Glucarb

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Glucarb, 50 mg, tabletki Glucarb, 100 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 50 mg akarbozy (Acarbosum). Jedna tabletka zawiera 100 mg akarbozy (Acarbosum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Glucarb, 50 mg: Białe lub jasnożółte, okrągłe, dwustronnie wypukłe tabletki.

Glucarb, 100 mg: Białe lub jasnożółte, okrągłe, dwustronnie wypukłe tabletki, z wgłębieniem po jednej stronie. Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie cukrzycy typu 2 (insulinoniezależnej) u pacjentów, u których stosowanie tylko diety lub diety w połączeniu z leczeniem metforminą i (lub) pochodnymi sulfonylomocznika jest nieskuteczne.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Akarboza w tabletkach jest stosowana doustnie; należy ją połykać w całości z niewielką ilością płynu bezpośrednio przed posiłkiem lub żuć z pierwszą porcją jedzenia. Z powodu znacznych różnic osobniczych aktywności glukozydazy w śluzówce jelit nie ustalono stałego schematu dawkowania, a leczenie pacjentów należy dostosować do odpowiedzi klinicznej i tolerancji jelitowych działań niepożądanych.

Dorośli

Zalecana dawka początkowa wynosi 50 mg trzy razy na dobę. Jednak u niektórych pacjentów korzystne może być stopniowe zwiększanie dawki początkowej, aby zmniejszyć działania niepożądane ze strony układu pokarmowego. W tym celu można rozpocząć leczenie od 50 mg raz lub dwa razy na dobę, a następnie przejść do dawkowania trzy razy na dobę.

Jeśli po sześciu do ośmiu tygodniach leczenia odpowiedź kliniczna będzie niewystarczająca, można zwiększyć dawkowanie do 100 mg trzy razy na dobę. Niekiedy konieczne może być dalsze zwiększenie dawkowania maksymalnie do 200 mg trzy razy na dobę.

Akarboza jest przeznaczona do stałego, długotrwałego stosowania.

Jeśli uciążliwe objawy niepożądane utrzymują się mimo przestrzegania przez pacjenta diety cukrzycowej, dawki nie należy zwiększać, a jeśli to konieczne, należy ją zmniejszyć (patrz punkt 4.8).

Pacjenci w wieku podeszłym

Nie jest konieczna modyfikacja schematu dawkowania zwykle stosowanego dla dorosłych.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat

Nie określono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania akarbozy u dzieci i młodzieży. Akarboza nie jest zalecana u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby

Patrz punkt 4.3.

4.3.    Przeciwskazania

Nadwrażliwość na akarbozę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Akarboza jest także przeciwwskazana u pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit, owrzodzeniem jelita grubego, częściową niedrożnością jelit lub ze skłonnością do niedrożności jelit. Ponadto nie należy jej stosować u pacjentów z przewlekłymi chorobami jelit, którym towarzyszą znaczne zaburzenia trawienia lub wchłaniania, i u pacjentów, których dolegliwości mogą się nasilić wskutek zwiększonego wytwarzania gazów w jelicie, np. z dużą przepukliną.

Akarboza jest przeciwwskazana u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby.

Ponieważ stosowania akarbozy nie badano u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek, nie należy jej podawać pacjentom z klirensem kreatyniny < 25 ml/min/1,73 m2

Ciąża i karmienie piersią.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Hipoglikemia: Akarboza stosowana w monoterapii nie powoduje hipoglikemii. Może jednak nasilać działanie obniżające stężenie glukozy pochodnych insuliny i sulfonylomocznika, w związku z tym należy odpowiednio zmienić dawkowanie tych leków. W pojedynczych przypadkach może wystąpić wstrząs hipoglikemiczny (następstwa kliniczne stężenia glukozy < 1 mmol/l, takie jak zaburzenia świadomości, stany splątania lub drgawki).

Epizody hipoglikemii występujące podczas stosowania akarbozy należy leczyć podając glukozę, a nie sacharozę, dlatego, że akarboza opóźnia trawienie i wchłanianie disacharydów, ale nie monosacharydów.

Aminotransferazy: U pacjentów leczonych akarbozą może w rzadkich wypadkach wystąpić reakcja idiosynkratyczna z objawowym lub bezobjawowym zaburzeniem czynności wątroby. W większości przypadków zaburzenie to ustępuje po odstawieniu akarbozy. Zaleca się kontrolę enzymów wątrobowych

2

w ciągu pierwszych sześciu do dwunastu miesięcy leczenia. W przypadku stwierdzenia podwyższonej aktywności aminotransferaz konieczne może być odstawienie leku w szczególności, jeśli taki stan się utrzymuje. W takim wypadku należy prowadzić badania kontrolne u pacjenta w odstępach tygodniowych do powrotu wartości prawidłowych.

Stwierdzono, że podawanie preparatów zobojętniających kwasy zawierających sole magnezu i glinu, np. hydrotalcytu, nie łagodzi ostrych objawów ze strony układu pokarmowego po podaniu akarbozy w większych dawkach, dlatego nie jest zalecane ich podawanie w takich przypadkach.

Jeśli podejrzewa się niedrożność jelit lub częściową niedrożność jelit, należy natychmiast przerwać leczenie akarbozą (patrz punkt 4.8). Podczas leczenia akarbozą jest bardzo ważne ścisłe przestrzeganie diety cukrzycowej.

Pacjenci stosujący regularnie akarbozę nie powinni przerywać jej stosowania bez zalecenia lekarza, ponieważ może to spowodować zwiększenie stężenia glukozy we krwi.

Z uwagi na wciąż niewystarczające dane dotyczące skuteczności działania i tolerancji akarbozy u dzieci i młodzieży nie należy jej stosować u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Spożywanie sacharozy (cukru trzcinowego) oraz produktów zawierających sacharozę w trakcie stosowania akarbozy, powoduje często objawy dyskomfortu ze strony przewodu pokarmowego, a nawet biegunki, będące rezultatem zwiększonej fermentacji węglowodanów w jelicie grubym.

Leki adsorbujące (np. węgiel aktywny) oraz preparaty enzymów trawiennych zawierające enzymy rozkładające węglowodany (np. amylaza, pankreatyna) mogą zmniejszać działanie akarbozy, dlatego nie należy ich stosować jednocześnie.

Jednoczesne podawanie neomycyny może prowadzić do nasilonego obniżenia stężenia glukozy we krwi po posiłku oraz zwiększenia częstości i ciężkości działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego. Jeśli objawy są ciężkie, konieczne może być czasowe zmniejszenie dawki akarbozy.

Jednoczesne podawanie cholestyraminy może nasilić działanie akarbozy, szczególnie dotyczące obniżenia stężenia insuliny po posiłku. Należy, więc unikać jednoczesnego podawania akarbozy i cholestyraminy.

W rzadkich przypadkach jednoczesnego odstawiania akarbozy i cholestyraminy należy zachować ostrożność, ponieważ stwierdzano zjawisko odbicia dotyczące stężenia insuliny u pacjentów bez cukrzycy.

W pojedynczych przypadkach akarboza może wpływać na dostępność biologiczną digoksyny - może być konieczna zmiana dawkowania digoksyny. Należy rozważyć kontrolowanie stężenia digoksyny w surowicy.

W badaniu pilotażowym dotyczącym ewentualnych interakcji między akarbozą a nifedypiną nie stwierdzono znacznych lub odtwarzalnych zmian profili stężenia nifedypiny w osoczu.

Do substancji leczniczych, które mogą wywoływać hiperglikemię i osłabiać działanie farmakodynamiczne produktu leczniczego Glucarb należą tiazydy i inne leki moczopędne, glikokortykosteroidy, pochodne fenotiazyny, hormony tarczycy, estrogeny i doustne środki antykoncepcyjne, fenytoina, kwas nikotynowy, leki sympatykomimetyczne, antagoniści kanału wapniowego oraz izoniazyd. Należy uważnie monitorować stężenie glukozy we krwi pacjentów przyjmujących jeden z wymienionych powyżej leków

3

jednocześnie z produktem leczniczym Glucarb oraz u pacjentów leczonych aktualnie którymkolwiek z wymienionych powyżej leków, u których rozważane jest zastosowanie produktu leczniczego Glucarb.

Jeśli akarboza zalecona jest do stosowania w skojarzeniu z innymi lekami o działaniu hipoglikemizującym (np. pochodne sulfonylomocznika czy metformina), znaczny spadek stężenia glukozy we krwi do poziomu właściwego dla hipoglikemii może wymagać zmniejszenia dawki jednocześnie podawanych leków.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Płodność

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania tego produktu leczniczego u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na rozrodczość, rozwój zarodka lub płodu, przebieg ciąży, poród lub rozwój po urodzeniu.

Ciąża

Nie zaleca się stosowania akarbozy u kobiet podczas ciąży.

Cukrzycę, u pacjentek planujących ciążę lub w okresie ciąży, należy leczyć insuliną w celu utrzymania stężenia glukozy we krwi możliwie bliskiego prawidłowemu, aby zmniejszyć ryzyko wad rozwojowych płodu związanych z nieprawidłowym stężeniem glukozy we krwi.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy akarboza jest wydzielana do mleka kobiecego. W doświadczeniach na zwierzętach stwierdzono, że akarboza przenika do mleka samic. Dlatego akarbozy nie należy stosować w okresie laktacji.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Akarboza w monoterapii nie powoduje hipoglikemii, dlatego nie powinna mieć wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Należy jednak ostrzec pacjentów o ryzyku hipoglikemii w przypadku stosowania akarbozy w skojarzeniu z innymi lekami przeciwcukrzycowymi (np. sulfonylomocznik, metformina).

4.8.    Działania niepożądane

Niepożądane działania leku (ADR) na podstawie badań akarbozy kontrolowanych placebo z podziałem na kategorie częstości według CIOMS III (badania kontrolowane placebo w bazie danych badań klinicznych: akarboza N = 8595; placebo N = 7278; stan na 10 lutego 2006 r.) podano poniżej.

Częstość działań niepożądanych klasyfikowana jest w następujący sposób: bardzo często (>1/10); często (> 1/100 do < 1/10); niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100); rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000); częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego częstość nieznana: małopłytkowość*.

Zaburzenia układu immunologicznego

częstość nieznana: reakcja uczuleniowa (wysypka, rumień, wykwity, pokrzywka)*.

Zaburzenia naczyniowe rzadko: obrzęk.

Zaburzenia żołądka i jelit

bardzo często: wzdęcia;

często: biegunka, ból brzucha;

niezbyt często: nudności, wymioty, niestrawność;

częstość nieznana: częściowa niedrożność jelit/ niedrożność jelit, odma pęcherzykowa jelit.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

niezbyt często: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych; rzadko: żółtaczka;

częstość nieznana: zapalenie wątroby*.

* Działania niepożądane określone na podstawie doniesień po wprowadzeniu do obrotu (stan na 31 grudnia 2005 r.)

Jeśli podejrzewa się całkowitą lub częściową niedrożność jelit, należy natychmiast przerwać leczenie.

W Japonii odnotowano pojedyncze przypadki niewydolności wątroby o piorunującym przebiegu zakończone zgonem, jednak ich związek ze stosowaniem akarbozy nie został wyjaśniony.

Jeśli pacjent nie przestrzega zalecanej diety cukrzycowej, działania niepożądane ze strony układu pokarmowego mogą się nasilić.

Jeśli mimo przestrzegania przez pacjenta zalecanej diety cukrzycowej nadal występują uciążliwe objawy niepożądane, konieczna jest porada lekarza oraz tymczasowe lub stałe zmniejszenie dawki leku.

W przypadku pacjentów otrzymujących zalecaną dawkę dobową 150 do 300 mg akarbozy rzadko stwierdzano istotne klinicznie nieprawidłowe wyniki badania czynności wątroby (przekraczające trzykrotnie górną granicę normy). Wartości nieprawidłowe mogą występować czasowo w okresie podawania akarbozy (patrz punkt 4.4).

4.9. Przedawkowanie

Jeśli akarbozę w tabletkach przyjmuje się z jedzeniem i (lub) napojami zawierającym węglowodany, przedawkowanie może prowadzić do bębnicy, wzdęcia i biegunki. Jeśli akarbozę w tabletkach przyjmuje się poza posiłkami, nie powinny wystąpić nadmierne objawy ze strony jelit.

Nie jest znane specyficzne antidotum dla akarbozy.

W przypadku przedawkowania, przez kolejne 4-6 godzin nie należy spożywać jedzenia lub napojów zawierających węglowodany. Biegunkę należy leczyć typowymi metodami zachowawczymi.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki obniżające stężenie glukozy we krwi. Inhibitory alfaglukozydazy. kod ATC: A10B F01.

U wszystkich badanych gatunków, akarboza wykazuje działanie prawie wyłącznie w przewodzie pokarmowym. Działanie akarbozy opiera się na konkurencyjnym hamowaniu enzymów jelitowych (a-glukozydaz) biorących udział w rozkładaniu disacharydów, oligosacharydów i polisacharydów, opóźniając - w stopniu zależnym od dawki - trawienie tych węglowodanów w jelitach.

Prowadzi to do spowolnienia uwalniania i wchłaniania glukozy zawartej w tych węglowodanach. W ten sposób, akarboza przyczynia się do zmniejszenia przyrostu stężenia glukozy we krwi po posiłkach i łagodzi wahania stężenia glukozy.

W odróżnieniu od pochodnych sulfonylomocznika, akarboza nie wywiera działania stymulującego na trzustkę.

Przyjmowanie akarbozy prowadzi również do obniżenia stężenia glukozy we krwi na czczo i niewielkich zmian w stężeniu hemoglobiny glikowanej (HbAi, HbAic). Zmiany te mogą przybrać postać obniżonego stężenia lub spowolnionego obniżania stężenia HbAi lub HbAic, zależnie od stanu klinicznego pacjenta i zaawansowania choroby. Wpływ akarbozy na te parametry jest zależny od dawki.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Po doustnym podaniu, tylko i-2% aktywnego inhibitora jest wchłaniane.

Farmakokinetykę akarbozy badano po doustnym podaniu substancji znakowanej węglem i4C (200 mg) zdrowym ochotnikom. Średnio 35% całkowitej radioaktywności (suma inhibitorów i produktów rozkładu) zostało wydalone przez nerki w ciągu 96 h. Inhibitory wydalone w moczu stanowiły i,7% podanej dawki. 50% dawki radioaktywnej zostało wydalone z kałem w ciągu 96 h. W stężeniu radioaktywności w osoczu krwi zaobserwowano dwie wartości szczytowe. Pierwsza wartość szczytowa stężenia równoważnego akarbozy wynosząca 52,2 ± 15,7 ąg/l zaobserwowana po i,i ± 0,3 h, jest zgodna z danymi dotyczącymi zmian w stężeniu aktywnego inhibitora (49,5 ± 26,9 ąg/l po 2,1 ± 1,6 h). Druga wartość szczytowa wyniosła średnio 586,3 ± 282,7 ąg/l i została osiągnięta po 20,7 ± 5,2 h. Drugi szczyt związany jest z wchłanianiem produktów rozkładu bakteryjnego z dalszych części jelita. W odróżnieniu od dawki radioaktywnej, maksymalne stężenia w osoczu substancji czynnej (inhibitora) są niższe o współczynnik wynoszący 10-20. Okres półtrwania eliminacji substancji czynnej wynosi 3,7 ± 2,7 h dla fazy dystrybucji i 9,6 ± 4,4 h dla fazy eliminacji.

Względna objętość dystrybucji wynosząca 0,32 l/kg mc. została wyliczona w oparciu o zmiany stężenia w osoczu u zdrowych ochotników.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne pochodzące z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku, toksyczności dawki wielokrotnej, genotoksyczności, rakotwórczości toksycznego wpływu na rozród, nie wykazały niebezpieczeństwa stosowania u ludzi.

Istotne obniżenie przyrostu masy ciała zaobserwowane u szczurów i psów po wielokrotnym podaniu akarbozy uznane zostało za efekt farmakodynamiczny (utrata węglowodanów), któremu można przeciwdziałać zwiększeniem ilości spożywanych pokarmów lub suplementacją glukozy.

Badania działania rakotwórczego prowadzono na szczurach rasy Sprague-Dawley i Wistar oraz na chomikach. Zaobserwowano zwiększoną częstość występowania nowotworów w niektórych tkankach (nerki, jądra), w przypadku jeśli niedożywienie spowodowane przyjmowaniem akarbozy nie zostało skorygowane. Nie zaobserwowano większej liczby przypadków wystąpienia nowotworów, jeśli przyrost masy ciała utrzymywany był na prawidłowym poziomie poprzez spożywanie większej ilości pokarmów lub suplementację glukozy.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Krzemionka koloidalna bezwodna,

Magnezu stearynian,

Skrobia kukurydziana,

Celuloza mikrokrystaliczna

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

4 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistrach z folii PVC/PE/PVDC-Aluminium w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowania: 30, 50 lub 90 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak specjalnych zaleceń.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna ul. A. Fleminga 2 03-176 Warszawa

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA


10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO


2102013Glucarb SPC 50_100 PL 1803nzm dUR031013.doc


8 1803201'

Glucarb