Imeds.pl

Glucardiamid 1500 Mg + 125 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

GLUCARDIAMID

Nicethamidum + Glucosum 125 mg + 1500 mg, pastylki

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest GLUCARDIAMID i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku GLUCARDIAMID

3.    Jak stosować GLUCARDIAMID

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać GLUCARDIAMID

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest GLUCARDIAMID i w jakim celu się go stosuje

GLUCARDIAMID zawiera jako substancje czynne niketamid oraz glukozę.

Niketamid działa pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy. Powoduje zwiększenie wrażliwości ośrodka oddechowego na dwutlenek węgla, podwyższa objętość oddechową i nasila częstość oddechów. Zwiększając częstość uderzeń serca, rzut minutowy serca i ciśnienie w tętnicach płucnych, podwyższa ciśnienie krwi zwłaszcza u pacjentów z hipotensją.

Glukoza zawarta w leku GLUCARDIAMID służy jako źródło energii dla organizmu.

GLUCARDIAMID można stosować pomocniczo:

-    w stanach dużego i długotrwałego wysiłku fizycznego;

-    w stanach przewlekłego osłabienia i zmęczenia.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku GLUCARDIAMID Kiedy nie przyjmować leku GLUCARDIAMID

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    u pacjentów, u których występuje tachykardia (przyspieszona akcja serca) i ciężkie zaburzenia rytmu serca;

-    u pacjentów z niestabilną dusznicą bolesną;

-    u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ostrożnie (tylko w porozumieniu z lekarzem) stosować:

-    w ciężkiej astmie oskrzelowej, ponieważ lek może spowodować znaczący skurcz oskrzeli;

-    w nadciśnieniu tętniczym;

-    w nadczynności tarczycy;

-    w padaczce, gdyż może powodować wystąpienie drgawek;

-    w cukrzycy.

Niketamid znajduje się na liście leków uznanych za środki dopingujące w sporcie, opracowanej przez Komisję do Zwalczania Dopingu. Może powodować wystąpienie dodatnich wyników niektórych testów antydopingowych.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Dzieci i młodzież

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Glucardiamid a inne leki

Przy zalecanych dawkach nie obserwowano interakcji leku GLUCARDIAMID z innymi lekami.

Lek należy stosować ostrożnie u chorych przyjmujących leki sympatykomimetyczne i inhibitory monoaminooksydazy oraz łącznie z lekami powodującymi relaksację mięśni.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyj mować.

Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku Nie zaleca się stosowania leku GLUCARDIAMID w okresie ciąży i podczas karmienia piersią, ze względu na brak badań potwierdzających bezpieczeństwo.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Lek nie zaburza sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować GLUCARDIAMID

Podanie doustne

Ssać 4 do 6 pastylek na dobę.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta czy też według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Zastosowani większej niż zalecana dawki leku Glucardiamid:

GLUCARDIAMID nawet po połknięciu w całości wielu pastylek jest uwalniany powoli i znaczna część leku zostaje w tym czasie wydalona.

Przy znacznym przekroczeniu zalecanych dawek mogą wystąpić: przyspieszony oddech, nudności, wymioty, nadmierna potliwość, świąd, kichanie, niepokój, drgawki padaczkopodobne.

Pominięcie przyjęcia leku GLUCARDIAMID:

Należy kontynuować stosowanie leku nie zwiększając następnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane mogą objawiać się: obniżeniem progu drgawkowego, uporczywym kaszlem, skurczem oskrzeli i bólem głowy.

Do cięższych działań niepożądanych należy uczynnienie objawów porfirii, choroby charakteryzującej się napadowymi bólami brzucha, zaburzeniami neurologicznymi i psychicznymi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać GLUCARDIAMID

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym i dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po napisie: Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera GLUCARDIAMID

-    Substancjami czynnymi leku są niketamid i glukoza

-    Pozostałe składniki to: glukoza ciekła, sacharoza, tłuszcz stały, kwas cytrynowy jednowodny, sorbitanu monooleinian, wosk biały, żółcień chinolinowa (E 104), butylohydroksyanizol, butylohydroksytoluen.

Jak wygląda GLUCARDIAMID i co zawiera opakowanie

Pastylki o kształcie płaskich kostek ze szklistej, żółtej masy pakowane oddzielnie w laminat Aluminium/papier/PE, w tekturowym pudełku Opakowanie zawiera 10 lub 20 pastylek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Omega Pharma Poland Sp. z o.o.

Al. Niepodległości 18 02-653 Warszawa

Wytwórca

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „EWA” S.A. ul. Zamkowy Folwark 9 63-700 Krotoszyn

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4