Imeds.pl

Glukoza 10% Wet Baxter 100 G/1000 Ml

1.


NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Glukoza 10% WET Baxter, 100 owiec, kóz


g/1000 ml, roztwór do inluzji dla psów, koni, kotów, świń, bydła

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCII)

Glukoza    100 g/1000 ml

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do inluzji

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1. Docelowe gatunki zwierząt

Pies, koń, kot, Świnia, bydło, owca, koza.

4.2.


Wskazania do stosowania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierzDo stosowania w przypadkach odwodnienia hipertonicznego, jako środek uzupełniający niedobór energetyczny, w chorobach nerek, w leczeniu hipoglikemii, chorobach wątroby u psów i kotów, żywieniu pozajelitowym, hiperkaliemii, niewydolności nerek, skąpomoczu lub bezmoczu w celu zwiększenia diurezy, stanach padaczkowych u psów, po zabiegach operacyjnych i po wstrząsie septycznym, przy objawach nerwowych z ośrodkowego układu nerwowego, w niewydolności naczyniowej u psów i kotów, ostrej niewydolności nerek u koni, w zespole wyczerpania koni, kwasicy metabolicznej u bydła, biegunce cieląt, zamartwicy cieląt, skazach krwotocznych u cieląt, zaburzeniach czynności wątroby u świń.

4.3.    Przec i wws kaza n i a

Stany odwodnienia hipotonicznego i hipoosmolarności płynów ustrojowych. Cukrzyca. Przypadki wstrząsu, z wyjątkiem wstrząsu kardiogennego, w wyniku ostrej niewydolności serca oraz hipergli-kemia związana z wewnątrzwydzielniczą niewydolnością trzustki, obrzęki niezapalne.

4.4. Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

Brak

4.5. Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt} lecznicze weterynaryjne zwierzętom

Żywienie pozajelitowe z zastosowaniem roztworów glukozy wymaga podawania fosforanów, potasu, magnezu., zbyt szybkie podawanie może spowodować przewodnienie, niewydolność krążenia, obrzęk płuc i obrzęki obwodowe, może wystąpić podrażnienie żył oraz zakrzepowe zapalenie żył w miejscu wkłucia.

4.6. Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

W trakcie leczenia może wystąpić przewodnienie. Zbyt szybkie podawanie może spowodować niewy dolność krążenia, obrzęk płuc i obrzęki obwodowe. W przypadku dożylnego stosowania płynu qJcm peraturze innej niż temperatura ciała może wystąpić podrażnienie żyl oraz zakrzepowe zapalenie żył

w miejscu wkłucia.

4.7. Stosowanie w ciąży i laktacji

Może być stosowany w okresie ciąży i laktacji.

4.8. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie należy podawać w połączeniu z aminofiliną, barbituranami, erytromycyną, hydrokortyzonem, warfaryną, kanamycyną, sulfonamidami, witaminą B|2.

Należy uwzględnić potencjalną możliwość wystąpienia niezgodności produktów leczniczych dodawanych do produktu leczniczego weterynaryjnego Glukoza 10% WF.T Baxter, zwracając uwagę na możliwe zmiany zabarwienia i (lub) tworzenie się osadów, nierozpuszczalnych kompleksów lub kryształów. Należy zapoznać się też z informacją o produkcie, który ma być dodany. Przed dodaniem innego produktu leczniczego należy sprawdzić czy zakres pH, w którym jest on skuteczny, jest taki sam jak produktu leczniczego weterynaryjnego Glukoza 10% WET I3axter. W razie dodawania innych produktów leczniczych do produktu leczniczego weterynaryjnego Glukoza 10% WET Baxter, mieszaninę należy natychmiast podać.

4.9. Dawkowanie i droga (-i) podania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Konie, bydło: 500 ml - 2500 ml

Owce, kozy: 100 ml - 800 ml

Świnie: 30 ml - 800 ml

Psy, koty: od 2 ml/kg mc. do 15 ml/kg mc.

Dożylnie, dootrzewnowo.

Opakowanie raz rozpoczęte nie może być przechowywane i stosowane powtórnie. W razie wystąpienia zmian wizualnych w roztworze lub uszkodzenia opakowania, preparatu nie należy stosować.

Instrukcja użytkowania leku

Płyn o temperaturze pokojowej podawać natychmiast po założeniu przyrządu do podawania wlewów kroplowych.

Wprowadzenia do płynu dodatkowego leku należy dokonać w miejscu późniejszego połączenia z przyrządem do podawania wlewów kroplowych.

Nie należy przechowywać roztworów, do których wprowadzono dodatkowe leki.

Postępować zgodnie z zasadami aseptyki.

4.10. Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmia stowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

Przedawkowanie płynu może objawić się hipertonią płynu pozakomórkowego, odwodnieniem komo rek oraz niedoborem potasu.

4.11. Okrcs(-y) karencji

Psy, koty - nic dotyczy

Bydło, konie, świnie, owce, kozy - zero dni

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE/IMMUNOLOGICZNE

Grupa farmakotcrapeutyczna: Płyny infuzyjne do żywienia pozajelitowego. Węglowodany. Kod ATCvet: QB05BA03

Glukoza 10% WET Baxter jest jałowym, nie zawierającym pirogcnów, hipertonicznym w stosunku do krwi, roztworem glukozy w wodzie do wstrzykiwali. Glukoza jest metabolizowana przez wszystkie komórki organizmu, a dla komórek nerwowych, erytrocytów, rdzenia nerek, szpiku kostnego stanowi jedyne źródło energii. Zużywają one 150-200 g glukozy w ciągu doby. Stosowana jest jako środek uzupełniający niedobór energetyczny, zapobiegający kwasicy, zwiększający diurezę. Uczestnicząc w glukoneogenezie wymaga odpowiedniej podaży insuliny.

Odczyn pH 3,5 - 6,5.

Wartość energetyczna 1 g glukozy wynosi 4 kcal.

100 ml roztworu dostarcza 40 kcal (167 kJ).

Osmolarność teoretyczna roztworu wynosi 555 mOsm/1

5.2. Właściwości farma ko kinetyczne

Glukoza jest metabolizowana w tkankach i częściowo odkładana w postaci glikogenu w wątrobie. Organizm może metabolizować ok. 0,8 g glukozy na 1 kg mc. na godzinę. Biologiczny okres półtrwa-nia leku wynosi 41 godzin.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE 6.1. Skład jakościowy substancji pomocniczych

Woda do wstrzykiwali

6.2. Główne niezgodności farmaceutyczne

Katalizujące działanie glukozy powoduje rozkład hydrolityczny większości antybiotyków z grupy penicylin. Zawarty w roztworze glukozy 5-1 IMF wchodzi w reakcję z pierwszorzędowymi grupami aminowymi (-NH2), co prowadzi do całkowitego rozkładu insuliny oraz albuminy ludzkiej. Obecność 5-HMF wpływa również na rozkład dopaminy i lcwarterenolu.

6.3.


Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego/rozcieńczeniu bądź rekonstytucji/dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)

Okres trwałości dla produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 3 lata.

6.4. Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

W czasie przechowywania i transportu należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, zimnem, kurzem, opadami atmosferycznymi oraz przed działaniem par rozpuszczalników organicznych, kwasów i zasad.

6.5. Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów7 z których je wykonano

Butelka typu bottle-pack z polietylenu (LDPE), o pojemności 250 ml i 500 ml. Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zuży tego produktu leczni czego wetery nary jnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zasto

6.6.


sow a me

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

273/96

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBRO-TU/DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

12.08.1996

19.12.2001

21.11.2006

08.07.2008

10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

05 listopada 2008 r.

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA, JEŻELI DOTYCZY

Nie dotyczy.