Imeds.pl

Glukoza 5 Braun 50 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Glukoza 5 Braun, 50 mg/ml, roztwór do infuzji

(Glucosum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Glukoza 5 Braun i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Glukoza 5 Braun

3.    Jak stosować lek Glukoza 5 Braun

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Glukoza 5 Braun

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Glukoza 5 Braun i w jakim celu się go stosuje

Glukoza 5 Braun to roztwór zawierający glukozę. Jest on stosowany do rozpuszczania i rozcieńczania leków, które należy podać pacjentowi we wlewie dożylnym (czyli infuzji dożylnej).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Glukoza 5 Braun

Kiedy nie stosować leku Glukoza 5 Braun:

Nie należy stosować leku Glukoza 5 Braun jeśli pacjent ma:

•    zbyt wysoki poziom cukru we krwi (hiperglikemia), który w celu kontrolowania wymaga podawania więcej niż 6 jednostek insuliny na godzinę;

•    zwiększona kwasowość krwi (kwasica metaboliczna).

Nie należy podawać pacjentowi dużych objętości roztworu w przypadku:

•    zbyt dużej ilości wody w organizmie;

•    ostrej niewydolności serca;

•    wody w płucach.

Leku Glukoza 5 Braun nie należy stosować w monoterapii w leczeniu niedoboru płynów, z uwagi na to, że nie zawiera żadnych soli mineralnych (elektrolitów).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Glukoza 5 Braun należy omówić to z lekarzem.

Tego leku nie należy stosować w celu leczenia niedoboru płynów bez odpowiedniego podania soli mineralnych (patrz także punkt powyżej „Kiedy nie stosować Glukoza 5 Braun”), ponieważ może to znacznie obniżyć stężenie soli mineralnych we krwi (szczególnie potasu i sodu). Niedobór soli mineralnych może prowadzić do chorób serca i uszkodzenia mózgu. Szczególnie zagrożone są dzieci, pacjenci w podeszłym wieku i pacjenci w złym stanie ogólnym.

Zapewniona zostanie odpowiednia podaż soli mineralnych (w szczególności potasu i sodu).

Poziom cukru we krwi, bilans płynowy, elektrolity (szczególnie potas) i równowaga kwasowo-zasadowa będą monitorowane podczas infuzji, aby upewnić, że są one prawidłowe. W tym celu lekarz lub pielęgniarka mogą pobrać próbki krwi.

Jeśli konieczne, poziom cukru we krwi będzie kontrolowany poprzez podanie insuliny. Lekarz uwzględni, że w tym przypadku poziom potasu we krwi pacjenta może ulec obniżeniu.

Lekarz dokładnie rozważy, czy lek jest odpowiedni, jeśli pacjent ma:

-    cukrzycę;

-    jakiekolwiek zaburzenia metabolizmu glukozy (np. w związku z przebytymi operacjami lub urazami);

-    zaburzenie czynności nerek.

Zazwyczaj nie stosuje się tego leku u pacjentów z udarem lub po udarze chyba, że lekarz uzna to za niezbędne do uzyskania poprawy zdrowia pacjenta.

Jeśli pacjent otrzymuje transfuzje krwi, będą one podane za pomocą innego zestawu infuzyjnego.

Lekarz weźmie pod uwagę informacje dotyczące bezpieczeństwa leku rozcieńczanego lub rozpuszczanego w leku Glukoza 5 Braun.

Dzieci

W przypadku dzieci należy stosować możliwie najmniejszą dawkę leku Glukoza 5 Braun (patrz także punkt

3).

Lek Glukoza 5 Braun a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Lekarz uwzględni, że pewne leki mogą wpływać na metabolizm glukozy.

Należy wziąć pod uwagę informacje dotyczące bezpieczeństwa leku rozcieńczanego lub rozpuszczanego w leku Glukoza 5 Braun.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Lekarz zdecyduje, czy pacjentka w ciąży powinna stosować ten roztwór.

Jeśli pacjentka otrzymuje ten lek, lekarz zleci kontrolę stężenia glukozy we krwi.

Karmienie piersią

Lekarz zdecyduje, czy pacjentka może stosować ten roztwór, jeśli karmi dziecko piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek ten nie ma wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i do obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Glukoza 5 Braun

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Zalecana dawka

Należy wybrać dawkę leku Glukoza 5 Braun umożliwiającą uzyskanie pożądanego stężenia leku, dla którego lek Glukoza 5 Braun ma zostać użyty jako rozcieńczalnik, biorąc pod uwagę dawkę maksymalną dla leku Glukoza 5 Braun podaną poniżej.

Dorośli

Maksymalna dawka dobowa

Maksymalna dawka dobowa wynosi 40 ml/kg masy ciała, co odpowiada 2 g glukozy/kg masy ciała. Maksymalna dawka dobowa jest zgodna ze standardowymi limitami dobowego przyjmowania płynów.

Maksymalna szybkość infuzji

Do 5 ml na kg masy ciała na godzinę, co odpowiada 0,25 g glukozy/kg masy ciała na godzinę. Maksymalna szybkość infuzji kroplowej wynosi 1,7 kropli na kg masy ciała na minutę.

Stosowanie u dzieci

W przypadku stosowania leku Glukoza 5 Braun u dzieci należy stosować namniejszą skuteczną dawkę. W razie potrzeby należy uzupełniać elektrolity.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Glukoza 5 Braun

Sytuacja ta jest mało prawdopodobna, ponieważ lekarz ustali dawkę dobową leku.

Przedawkowanie glukozy może prowadzić do:

-    zbyt wysokiego poziomu cukru we krwi;

-    strat glukozy z moczem;

-    nadmiernie wysokiego stężenia płynów ustrojowych;

-    zaburzenia lub utraty świadomości w związku ze zbyt wysokim poziomem cukru we krwi lub zbyt wysokim stężeniem płynów ustrojowych;

-    niedoboru płynów.

Przedawkowanie roztworu może prowadzić do nadmiaru płynu w organizmie i:

-    zwiększonego napięcia skóry;

-    uczucia ciężkości i opuchnięcia nóg (zatory żylne);

-    opuchnięcia tkanek (w tym ewentualnie wody w płucach lub obrzęku mózgu);

-    nieprawidłowo wysokiego lub niskiego poziomu elektrolitów we krwi;

-    zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej.

W razie przedawkowania pacjent może mieć nudności, wymioty lub skurcze.

Mogą pojawić się inne objawy przedawkowania w zależności od leku rozpuszczanego lub rozcieńczanego w leku Glukoza 5 Braun.

W tym wypadku lekarz lub pielęgniarka zmniejszą szybkość wlewu lub przerwą wlew.

Lekarz zadecyduje, czy niezbędne jest wdrożenie dalszego leczenia, np. podanie insuliny, leków moczopędnych (diuretyków) lub soli mineralnych.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli stosujemy ten lek zgodnie z podanymi instrukcjami nie należy spodziewać się wystąpienia żadnych działań niepożądanych.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Glukoza 5 Braun

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Po pierwszym otwarciu opakowania: Lek należy natychmiast użyć po otwarciu pojemnika.

Po zmieszaniu z dodatkiem: Z punktu widzenia mikrobiologicznego lek należy natychmiast zużyć. Jeśli roztwór nie jest używany bezpośrednio po przygotowaniu, czas i warunki przechowywania ustala użytkownik na własną odpowiedzialność, przy czym roztwór nie powinien być przechowywany dłużej niż 24 godziny w temperaturze 2-8°C.

Nie stosować tego leku, jeśli roztwór nie jest przezroczysty, bezbarwny lub prawie bezbarwny lub butelka lub zamknięcie są uszkodzone.

Brak szczególnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Glukoza 5 Braun

-    Substancją czynną leku jest glukoza (Glucosum) w postaci glukozy jednowodnej

-    Pozostały składnik (substancja pomocnicza) to: woda do wstrzykiwań

Jak wygląda lek Glukoza 5 Braun i co zawiera opakowanie

Glukoza 5 Braun roztwór do infuzji jest przezroczystym, bezbarwnym lub lekko żółtawym roztworem wodnym.

Lek Glukoza 5 Braun jest dostarczany:

w szklanych butelkach z gumowymi korkami, o pojemności: 250ml, 500 ml i 1000 ml dostępne w opakowaniach zbiorczych 10 x 250 ml

10 x 500 ml 6 x 1000 ml

w pojemnikach polietylenowych typu Ecoflac, o pojemności: 250 ml, 500 ml i 1000 ml dostępne w opakowaniach zbiorczych 10 x 250 ml

10 x 500 ml 10 x 1000 ml

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Wytwórca

B.Braun Medical SA Carretera de Terrassa, 121 08191 Rubi (Barcelona) Hiszpania


Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu

B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Niemcy:    Glucose 5% B. Braun Infusionslosung

Grecja:    Glucose 5% B.Braun Aia^npa yia ev5o9^sPia śy%uan

Polska:    Glukoza 5 Braun, roztwór do infuzji

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5