+ iMeds.pl

Glukoza 5 braun 50 mg/ml



Ulotka Glukoza 5 braun

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Glukoza 5 Braun, 50 mg/ml, roztwór do infuzji

(Glucosum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Glukoza 5 Braun i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Glukoza 5 Braun

3.    Jak stosować lek Glukoza 5 Braun

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Glukoza 5 Braun

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Glukoza 5 Braun i w jakim celu się go stosuje

Glukoza 5 Braun to roztwór zawierający glukozę. Jest on stosowany do rozpuszczania i rozcieńczania leków, które należy podać pacjentowi we wlewie dożylnym (czyli infuzji dożylnej).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Glukoza 5 Braun

Kiedy nie stosować leku Glukoza 5 Braun:

Nie należy stosować leku Glukoza 5 Braun jeśli pacjent ma:

•    zbyt wysoki poziom cukru we krwi (hiperglikemia), który w celu kontrolowania wymaga podawania więcej niż 6 jednostek insuliny na godzinę;

•    zwiększona kwasowość krwi (kwasica metaboliczna).

Nie należy podawać pacjentowi dużych objętości roztworu w przypadku:

•    zbyt dużej ilości wody w organizmie;

•    ostrej niewydolności serca;

•    wody w płucach.

Leku Glukoza 5 Braun nie należy stosować w monoterapii w leczeniu niedoboru płynów, z uwagi na to, że nie zawiera żadnych soli mineralnych (elektrolitów).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Glukoza 5 Braun należy omówić to z lekarzem.

Tego leku nie należy stosować w celu leczenia niedoboru płynów bez odpowiedniego podania soli mineralnych (patrz także punkt powyżej „Kiedy nie stosować Glukoza 5 Braun”), ponieważ może to znacznie obniżyć stężenie soli mineralnych we krwi (szczególnie potasu i sodu). Niedobór soli mineralnych może prowadzić do chorób serca i uszkodzenia mózgu. Szczególnie zagrożone są dzieci, pacjenci w podeszłym wieku i pacjenci w złym stanie ogólnym.

Zapewniona zostanie odpowiednia podaż soli mineralnych (w szczególności potasu i sodu).

Poziom cukru we krwi, bilans płynowy, elektrolity (szczególnie potas) i równowaga kwasowo-zasadowa będą monitorowane podczas infuzji, aby upewnić, że są one prawidłowe. W tym celu lekarz lub pielęgniarka mogą pobrać próbki krwi.

Jeśli konieczne, poziom cukru we krwi będzie kontrolowany poprzez podanie insuliny. Lekarz uwzględni, że w tym przypadku poziom potasu we krwi pacjenta może ulec obniżeniu.

Lekarz dokładnie rozważy, czy lek jest odpowiedni, jeśli pacjent ma:

-    cukrzycę;

-    jakiekolwiek zaburzenia metabolizmu glukozy (np. w związku z przebytymi operacjami lub urazami);

-    zaburzenie czynności nerek.

Zazwyczaj nie stosuje się tego leku u pacjentów z udarem lub po udarze chyba, że lekarz uzna to za niezbędne do uzyskania poprawy zdrowia pacjenta.

Jeśli pacjent otrzymuje transfuzje krwi, będą one podane za pomocą innego zestawu infuzyjnego.

Lekarz weźmie pod uwagę informacje dotyczące bezpieczeństwa leku rozcieńczanego lub rozpuszczanego w leku Glukoza 5 Braun.

Dzieci

W przypadku dzieci należy stosować możliwie najmniejszą dawkę leku Glukoza 5 Braun (patrz także punkt

3).

Lek Glukoza 5 Braun a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Lekarz uwzględni, że pewne leki mogą wpływać na metabolizm glukozy.

Należy wziąć pod uwagę informacje dotyczące bezpieczeństwa leku rozcieńczanego lub rozpuszczanego w leku Glukoza 5 Braun.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Lekarz zdecyduje, czy pacjentka w ciąży powinna stosować ten roztwór.

Jeśli pacjentka otrzymuje ten lek, lekarz zleci kontrolę stężenia glukozy we krwi.

Karmienie piersią

Lekarz zdecyduje, czy pacjentka może stosować ten roztwór, jeśli karmi dziecko piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek ten nie ma wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i do obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Glukoza 5 Braun

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Zalecana dawka

Należy wybrać dawkę leku Glukoza 5 Braun umożliwiającą uzyskanie pożądanego stężenia leku, dla którego lek Glukoza 5 Braun ma zostać użyty jako rozcieńczalnik, biorąc pod uwagę dawkę maksymalną dla leku Glukoza 5 Braun podaną poniżej.

Dorośli

Maksymalna dawka dobowa

Maksymalna dawka dobowa wynosi 40 ml/kg masy ciała, co odpowiada 2 g glukozy/kg masy ciała. Maksymalna dawka dobowa jest zgodna ze standardowymi limitami dobowego przyjmowania płynów.

Maksymalna szybkość infuzji

Do 5 ml na kg masy ciała na godzinę, co odpowiada 0,25 g glukozy/kg masy ciała na godzinę. Maksymalna szybkość infuzji kroplowej wynosi 1,7 kropli na kg masy ciała na minutę.

Stosowanie u dzieci

W przypadku stosowania leku Glukoza 5 Braun u dzieci należy stosować namniejszą skuteczną dawkę. W razie potrzeby należy uzupełniać elektrolity.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Glukoza 5 Braun

Sytuacja ta jest mało prawdopodobna, ponieważ lekarz ustali dawkę dobową leku.

Przedawkowanie glukozy może prowadzić do:

-    zbyt wysokiego poziomu cukru we krwi;

-    strat glukozy z moczem;

-    nadmiernie wysokiego stężenia płynów ustrojowych;

-    zaburzenia lub utraty świadomości w związku ze zbyt wysokim poziomem cukru we krwi lub zbyt wysokim stężeniem płynów ustrojowych;

-    niedoboru płynów.

Przedawkowanie roztworu może prowadzić do nadmiaru płynu w organizmie i:

-    zwiększonego napięcia skóry;

-    uczucia ciężkości i opuchnięcia nóg (zatory żylne);

-    opuchnięcia tkanek (w tym ewentualnie wody w płucach lub obrzęku mózgu);

-    nieprawidłowo wysokiego lub niskiego poziomu elektrolitów we krwi;

-    zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej.

W razie przedawkowania pacjent może mieć nudności, wymioty lub skurcze.

Mogą pojawić się inne objawy przedawkowania w zależności od leku rozpuszczanego lub rozcieńczanego w leku Glukoza 5 Braun.

W tym wypadku lekarz lub pielęgniarka zmniejszą szybkość wlewu lub przerwą wlew.

Lekarz zadecyduje, czy niezbędne jest wdrożenie dalszego leczenia, np. podanie insuliny, leków moczopędnych (diuretyków) lub soli mineralnych.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli stosujemy ten lek zgodnie z podanymi instrukcjami nie należy spodziewać się wystąpienia żadnych działań niepożądanych.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Glukoza 5 Braun

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Po pierwszym otwarciu opakowania: Lek należy natychmiast użyć po otwarciu pojemnika.

Po zmieszaniu z dodatkiem: Z punktu widzenia mikrobiologicznego lek należy natychmiast zużyć. Jeśli roztwór nie jest używany bezpośrednio po przygotowaniu, czas i warunki przechowywania ustala użytkownik na własną odpowiedzialność, przy czym roztwór nie powinien być przechowywany dłużej niż 24 godziny w temperaturze 2-8°C.

Nie stosować tego leku, jeśli roztwór nie jest przezroczysty, bezbarwny lub prawie bezbarwny lub butelka lub zamknięcie są uszkodzone.

Brak szczególnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Glukoza 5 Braun

-    Substancją czynną leku jest glukoza (Glucosum) w postaci glukozy jednowodnej

-    Pozostały składnik (substancja pomocnicza) to: woda do wstrzykiwań

Jak wygląda lek Glukoza 5 Braun i co zawiera opakowanie

Glukoza 5 Braun roztwór do infuzji jest przezroczystym, bezbarwnym lub lekko żółtawym roztworem wodnym.

Lek Glukoza 5 Braun jest dostarczany:

w szklanych butelkach z gumowymi korkami, o pojemności: 250ml, 500 ml i 1000 ml dostępne w opakowaniach zbiorczych 10 x 250 ml

10 x 500 ml 6 x 1000 ml

w pojemnikach polietylenowych typu Ecoflac, o pojemności: 250 ml, 500 ml i 1000 ml dostępne w opakowaniach zbiorczych 10 x 250 ml

10 x 500 ml 10 x 1000 ml

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Wytwórca

B.Braun Medical SA Carretera de Terrassa, 121 08191 Rubi (Barcelona) Hiszpania


Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu

B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Niemcy:    Glucose 5% B. Braun Infusionslösung

Grecja:    Glucose 5% B.Braun Aia^n^a yia evSo^sßia śy%non

Polska:    Glukoza 5 Braun, roztwór do infuzji

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Glukoza 5 Braun

Charakterystyka Glukoza 5 braun

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

Glukoza 5 Braun; 50 mg/ml, roztwór do infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1000 ml roztworu zawiera 50 g glukozy (Glucosum) w postaci 55 g glukozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do infuzji

Przezroczysty, bezbarwny roztwór wodny

835 kJ/l = 200 kcal/l 278 mOsm/l < 0,5 mmol/l

3,5 - 5,5


Wartość kaloryczna Osmolarność teoretyczna:

Kwasowość miareczkowa (do pH = 7) pH:

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Roztwór do rozpuszczania stężonych elektrolitów i leków niewykazujących niezgodności farmaceutycznych.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania Zalecany schemat dawkowania

Należy wybrać dawkę produktu Glukoza 5 Braun umożliwiającą uzyskanie pożądanego stężenia produktu leczniczego, dla którego produkt Glukoza 5 Braun ma zostać użyty jako rozcieńczalnik, biorąc pod uwagę dawkę maksymalną dla produktu Glukoza 5 Braun podaną poniżej.

Maksymalna dawka dobowa

Maksymalna dawka dobowa wynosi 40 ml/kg masy ciała, co odpowiada 2 g glukozy /kg masy ciała. Maksymalna dawka dobowa jest zgodna ze standardowymi limitami dobowego przyjmowania płynów.

Maksymalna szybkość infuzji

Do 5 ml na kg masy ciała na godzinę., co odpowiada 0,25 g glukozy/kg masy ciała na godzinę. Maksymalna szybkość infuzji kroplowej wynosi 1,7 kropli na kg masy ciała na minutę.

Sposób podawania

Infuzja dożylna. Roztwór można podawać do żył obwodowych jeśli pozwala na to stosowany produkt leczniczy.

4.3. Przeciwwskazania

-    Hiperglikemia

-    Hipokaliemia

-    Kwasica

W przypadku konieczności podania większych objętości roztworu, mogą wystąpić dodatkowe przeciwwskazania związane z ładunkiem glukozy i (lub) płynu:

-    Przewodnienie

-    Odwodnienie hipotoniczne

4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne ostrzeżenia

Roztwory węglowodanów niezawierające elektrolitów nie mogą być stosowane w celu uzupełnienia płynów, szczególnie w celu leczenia nawadniającego, bez podania odpowiednich elektrolitów, ponieważ może to prowadzić do wyraźnego zmniej szenia stężenia elektrolitów w surowicy, zwłaszcza ciężkiej hiponatremii i hipokaliemii, które mogą mieć negatywny wpływ na pacjenta, np. wywołać uszkodzenie mózgu lub chorobę serca. Szczególnie zagrożone są dzieci, pacjenci w podeszłym wieku oraz pacjenci w złym stanie ogólnym.

W stanach niedoboru elektrolitów, takich jak hiponatremia lub hipokaliemia, nie należy stosować roztworu bez odpowiedniego uzupełnienia elektrolitów.

W przypadku pacjentów z zaburzonym metabolizmem glukozy, np. w wyniku przebytego zabiegu lub urazu, lub pacjentów z cukrzycą, należy zachować ostrożność stosując produkt Glukoza 5 Braun, tj. regularnie monitorować stężenie glukozy (patrz poniżej) i w miarę potrzeb dostosować dawkę.

Należy odpowiednio monitorować stany hiperglikemii i leczyć za pomocą insuliny. Podawanie insuliny powoduje dodatkowe przesunięcie potasu do przestrzeni wewnątrzkomórkowej i w związku z tym może powodować lub nasilić hipokaliemię.

Należy także zachować dużą ostrożność podając roztwór pacjentom z niewydolnością nerek.

Podawanie roztworów glukozy nie jest zalecane u pacjentów po ostrym udarze niedokrwiennym, ponieważ obserwowano przypadki, w których hiperglikemia nasilała uszkodzenie mózgu w wyniku niedokrwienia i opóźniała powrót do zdrowia. W ramach przedszpitalnego postępowania w przypadku ostrego udaru należy unikać podawania roztworów zawierających glukozę, chyba że występuje lub istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia, hipoglikemii.

Nie należy podawać roztworów glukozy przy pomocy tego samego zestawu do infuzji, jednocześnie z lub przed lub po transfuzji krwi, z uwagi na możliwość pseudoaglutynacji.

Środki ostrożności

Należy monitorować stężenie glukozy we krwi, stężenie elektrolitów w surowicy, płyny ustrojowe oraz równowagę kwasowo-zasadową..

Szczególnie, w związku z metabolizmem glukozy, należy zapewnić odpowiednią podaż sodu i potasu.

W przypadku stosowania produktu Glukoza 5 Braun jako roztworu do rozpuszczania stężonych elektrolitów i leków, należy wziąć pod uwagę informacje dostarczone przez wytwórcę dotyczące bezpieczeństwa stosowania leku dodawanego do produktu Glukoza 5 Braun.

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Należy wziąć pod uwagę interakcje z innymi produktami leczniczymi, które wpływają na metabolizm glukozy.

Lekarze powinni zapoznać się z informacjami dostarczanymi wraz z danym produktem.

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych lub istnieją jedynie ograniczone dane (mniej niż 300 pacjentek w ciąży) dotyczące stosowania glukozy w postaci jednowodnej u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu w postaci toksyczności reprodukcyjnej (patrz punkt 5.3).

Produkt leczniczy Glukoza 5 Braun można stosować u kobiet w ciąży, jeśli jego zastosowanie jako roztworu nośnego jest wskazane.

W tym przypadku należy dokładnie monitorować stężenie glukozy we krwi.

Karmienie piersią

Glukoza i (lub) metabolity są wydzielane do mleka ludzkiego, jednakże w dawkach terapeutycznych produktu leczniczego Glukoza 5 Braun nie wykazano wpływu na noworodki/niemowlęta karmione piersią.

Produkt leczniczy Glukoza 5 Braun można stosować u kobiet karmiących piersią zgodnie ze wskazaniami.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Glukoza 5 Braun nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

W przypadku stosowania produktu Glukoza 5 Braun jako roztworu do rozpuszczania stężonych elektrolitów i leków, należy wziąć pod uwagę informacje dostarczone przez wytwórcę dotyczące bezpieczeństwa stosowania leku dodawanego do produktu Glukoza 5 Braun.

4.8.    Działania niepożądane

Jeżeli produkt ten jest stosowany zgodnie z zaleceniami, nie należy oczekiwać wystąpienia działań niepożądanych.

Działania niepożądane związane z przedawkowaniem lub zastosowaniem niezgodnym z określonymi wskazaniami (patrz punkt 4.1), patrz punkt 4.4 i 4.9.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9.    Przedawkowanie

Objawy

Objawy przedawkowania glukozy: hiperglikemia, cukromocz, hiperosmolamość surowicy, w tym także hiperglikemiczna śpiączka hiperosmolarna i odwodnienie.

Objawy przeciążenia płynami

Przeciążenie płynami może prowadzić do przewodnienia ze zwiększonym napięciem skóry, zatorem żylnym, obrzękiem (możliwe jest także wystąpienie obrzęku płuc lub mózgu), spadku stężenia elektrolitów w surowicy, zaburzenia równowagi elektrolitowej, szczególnie hiponatremii i hipokaliemii (patrz punkt 4.4) oraz zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej. Mogą pojawić się kliniczne objawy przewodnienia, takie jak nudności, wymioty, skurcze. Mogą pojawić się dalsze objawy przedawkowania w zależności od właściwości produktu leczniczego dodawanego do leku Glukoza 5 Braun.

Leczenie

W zależności od rodzaju i nasilenia zaburzenia:

Natychmiastowe przerwanie infuzji, podanie elektrolitów, diuretyków lub insuliny.

W celu korekty hiponatremii należy użyć następującego wzoru:

Wymagany mmol Na+


(docelowy poziom Na+ (1)


obecny poziom Na+) x TBW2)


(1)    wartość ta nie powinna być mniej sza niż 130 mmol/l

(2)    TBW: całkowita zawartość wody w organizmie, obliczona jako ułamek masy ciała: 0,6 u dzieci, 0,6 i 0,5 odpowiednio u mężczyzn i kobiet w wieku 18 - 65 lat oraz 0,5 i 0,45 odpowiednio u mężczyzn i kobiet w podeszłym wieku

Podczas leczenia należy monitorować stężenie elektrolitów w osoczu.

W przypadku leczenia objawów związanych z przedawkowaniem produktu leczniczego rozpuszczonego w leku Glukoza 5 Braun, należy przestrzegać instrukcji dostarczonych przez producenta produktu leczniczego dodanego do leku Glukoza 5 Braun.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: roztwory do żywienia pozajelitowego: węglowodany Kod ATC: B05BA03

Roztwory o małym stężeniu glukozy są odpowiednią substancją rozcieńczającą dla leków ze względu na fakt, iż glukoza jest naturalnym substratem przemian komórkowych w organizmie i podlega powszechnemu metabolizmowi. W warunkach fizjologicznych glukoza jest najważniejszym węglowodanowym związkiem energetycznym o wartości kalorycznej około 17 kJ/g lub 4 kcal/g. U osób dorosłych prawidłowe stężenie glukozy we krwi na czczo wynosi 60100 mg/100 ml (3,3-5,6 mmol/l).

Zaburzenia w wykorzystywaniu glukozy (nietolerancja glukozy) mogą wystąpić w przypadku stanów chorobowych np. cukrzycy oraz w warunkach obciążenia metabolicznego (np. w okresie śród- i pooperacyjnym, w przypadku ciężkich chorób lub urazów) lub obniżonej tolerancji glukozy o podłożu hormonalnym i mogą prowadzić do hiperglikemii nawet, jeśli nie zostanie zapewniona zewnętrzna suplementacja glukozy. W zależności od nasilenia, hiperglikemia może prowadzić do diurezy osmotycznej, a w konsekwencji do odwodnienia hipertonicznego oraz do zaburzeń hiperosmotycznych grożących śpiączką hiperosmotyczną.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu dożylnym następuje dystrybucja glukozy do przestrzeni wewnątrznaczyniowej, a następnie glukoza transportowana jest do przestrzeni śródkomórkowej.

W wyniku reakcji glikolizy następuje rozkład glukozy do pirogronianu lub mleczanu. Niekiedy mleczan może ponownie uczestniczyć w metabolizmie glukozy (cykl Cori). W warunkach tlenowych pirogronian ulega całkowitemu utlenieniu do dwutlenku węgla i wody. Końcowe produkty reakcji całkowitego utleniania glukozy są wydalane przez płuca (dwutlenek węgla) i nerki (woda).

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Poza informacjami przedstawionymi w Charakterystyce Produktu Leczniczego, wyniki badań przedklinicznych nie dostarczyły danych istotnych dla lekarzy przepisujących glukozę.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych Woda do wstrzykiwań

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ roztwór do infuzji Glukoza 5 Braun ma odczyn kwaśny, mogą wystąpić niezgodności w przypadku mieszania z innymi produktami leczniczymi.

Z uwagi na ryzyko pseudoaglutynacji nie należy mieszać koncentratów czerwonych krwinek z produktem leczniczym Glukoza 5 Braun.

6.3.    Okres ważności

3 lata.

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Produkt Glukoza 5 Braun dostarczany jest w szczelnie zamkniętych szklanych butelkach o pojemności 250 ml, 500 ml lub 1000 ml w tekturowym pudełku:

10 x 250 ml 10 x 500 ml 6 x 1000 ml

Produkt Glukoza 5 Braun dostarczany jest w pojemnikach polietylenowych typu Ecoflac o pojemności 250 ml, 500 ml lub 1000 ml w tekturowym pudełku:

10 x 250 ml 10 x 500 ml 10 x 1000 ml

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Instrukcja dotyczące przygotowania leku do stosowania i usuwania jego pozostałości

Opakowanie jednorazowe. Niewykorzystaną zawartość opakowania należy wyrzucić.

Stosować wyłącznie, jeśli roztwór jest przejrzysty, a opakowanie i zamknięcie nie noszą śladów widocznego uszkodzenia.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1,

D-34212 Melsungen Niemcy

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 8774

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 24.05.2001 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 22.10.2013 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Glukoza 5 Braun